Sunteți pe pagina 1din 9
ROMANIA, MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEL ROMANE COMISIA CENTRALA DE CONCURS / COMISIA DE-CONCHRS. sjunea marie 2018-5 7 { (traf LLASPECIALITATEA: FINANCIAR- AGENT DE POLITIE ent fear tebre tes series peta 3 vane de spun, ate cite a sic Die aes tel sac al nn sng reqs pune ere “Met cusmnal"X"pe Fat derpans sa da dep nara bai ia ies coresunzitore pe care © consi chin spn cre Nut iio sear ela ou at ibe dep Ma "Bengt Dect ln corer se coms cant ere mat mule seme de “X" dep unl ar spun! eben reaped na est at in emda (ste aul. Deasemens, pe Fone de rapunt ns admis hag, ssa bi, complet: mein Bee pe marie fi ase avid cr sop ince pans corest a oie ale em eare pot prance confuse ace: Lavras fcc spans esos eer Stal atage aves rspusull respect nee da pie snare ete 1. Incontormitate eu prevederile Lei: 360/2002 prvind Stal poltstdu, pois ul este datoe: sh pstreze sceretul profesional, precum si confideyiltatea datelor dobindie tn timpul desPiurdet ‘actvitii, im conde lei, cu excepfia eazurilor in care indeplintea sacinilr de serviciy, nevoile justi’ sau egea impun dezvalureaaeestor; ‘Siacorde spijin colegilor in exceutarea atebutil ©. shaiba o conduit coreta, st mu abuzeze de su compromits, prin activitatea 58 public or privat, prestigiulfuntiisa a institu’ din care face pate, de servi ate of 2. in conformitae eu prevederile Ley ‘4 sheolecteze sume de bani de la persoaneFizice sau jurdic: i. si foloseasa fort, afl deci in condi lee; ©. sh declare sau s8 paricipe la greve, precum gi la mitinguri, demonstra, roesiuni sau orice alte Fneuniri ew aracter politic 13602002 privind Stal pots, politsulu i este iterzis: 5. Inspectorul general al Inspectoratul General al Politik Romane este abilita: 4. si sabileasea normele de itrebuinjae, itrefinere gi reparare pentru tenia special din dotare; ‘si execute controful mijloacelor auto reparizate uniter subordonae; . shexercte orice alte atrbupiconferite prin actele normative, in domes eonomico-Financane, le sigh ivi telnico-materiale si 4, Conform Legi nr, $00/2002 priving fname publice, principle bugetare sunt: 4 prinipiul universal, prineipiul publicail,principiul uni, princpisl anual, prineipiul Specalizaei hugetar,prineipil unitiii monetae: principial transparent, princpiul publi, prineipiul ania Specalizaei bugetare, prinipil unitii monetae; «& princpiul universalitai, principio public, principial unit, principal anual, principiul ‘continuitait aetivitai, prineipiul prudent Principio anual, peincpiul 5. In inelesl Lepi nr. 50072002 privind fanele publice, clasificaia ceonomica este Stina, ast 4 gruparea chetwielilor dupa destin lor pentru a evalua alocareaTondurilorpablice unor activity saw ‘objective ere definese neesitaile pubice, >, gruparea chetieilor dupa natura si eectl lor economic: gruparea veniturilr yi cheltuellor bugetare into ordine obigatorie gi dus eri untae, 6. In caz de pierdere, sustragere sau disirugere a documentelor financiar-contabile se vor Tua masuri de :acestora,potivtreglementrilor emis in acest sens, in ermen de: im 30 dele de la constatre, bb. maximum 30 de zile de laconsttae, iar in cazde for major, in termen de 6 de zle de la constatarea ince acesteias maximum 30 de zile de la constatare, arin exz de fort major, in termen de 9C de zile de la constata ince acesteia it prevederilor Legit nr. 82/1991 « contabitzai, exerctiulfinanciarpentu insituilepublie este 1 anu! financiar; be. anu! bugetr: aul Bisel 8, Conform prevederilor Legii nt. 82/1991 a confab situaile Financiare anual si raportarile conabile se semncaza de cite: ‘a director economic, contabill-et sau alta persoand imputeeicts st indeplinasea aceasta funete; b directorl economic sau contabilul se, precum si de persoana cae le-a ntoemit, «©. oxdonatorl de eredie si contabilulse: 9. Principle care sau la bazaatribuiri contractelor de achiitc publica 5 a organiza concursurior de soli ‘4 nediscriminarea, tratamentul egal, recunoateres reciprocd, trnsparen, proporionalitaten, asumaree b. nediscriminarea, tatamentul egal, recunoasterea reciprocd, publcitatea, proprfionalitate, asumarea rispunderi «. nediscriminatea, tatamentul egal, rcunonsteren reciproed, transpatena, proportionalitate, asumarea rispunderi 10. in conformitate cu prevederile Legit nr. 98/2016 privindachicifilepublice, dura unui acord-eadru nu poate dep ‘2 2 ani, eu excepfiacavurilorexcepfionale pe care autritateacontractant le used temeinic, in special win obicetulacordulu-eadra respectv: ». 4 ani, eu exceptiacazurlorexeepjionale pe care autritateacontractant le justified temeinic, in special prin obicetulacordulu-eadra respectv: 4 ani, fra exeepti HL. Powivit Lepii ne. 982016 privind achiztide publice contracul de achizte publict are urmitoarea ‘semnifcaie: ‘2 contractul cu tt oneros,asimilt,potivit lei atulut administrativ, incheiat in sexs itre unul sou ‘mai multi operator economic guna ori mai multe autorticontactaic, care are ea obicetexecuia de Tuer, uizarea de produse sau prestarea de servis ', contractal de achizite publica incheiat pe o durat de cet putin Sani care cupinde durata de excoute a lucrailor or @ consteueie, ded aeesta are o component care const in execafie de Lurie ori a une construc, precum si durata de prestare a servicilor, stbiliteastfl init cenractantul i objind un profit rezonabil . contractul cu tilu oneros incheiat pe o duraté de cel putin 4 ani care cuprirde durata de exscuie a Tucrailor oi a consteucie, da acesta are 9 components are consi in execute de hurt or Page 2069 constwei, precum si durata de prestare a serv Prolit rezonabil lor, stabilite atl inet contratantu $8 obgind un 12, Conform Legit ar 148/2005 privind sustinerea familied in vederea creyerii copilulul pevioada ‘oncediulul pentru eresereacopilull in vars de ping la 2 ani sau de pn la 3 ani in cazul copii eu Ihanicap ‘consliluie veehime in mune gin sev ‘aport cu acestea; '. nutconstituievechime in mune sin servic simu e are in vedere la stabilieadreptrior ce se aeorda In raport cu acestea; vechimte in munca si in servici, peccum si in spciaitate s se are in vedere ls stabiliea deeptilor ee se acorda in raport eu acestea. ise are in vedere la stailcea deptuilor ce se acord in 13, Recompensee politsilor se acon astet 8. funoie de rezulatele profesionale obinute; in funotie de alocafil bugetare probate: ©. ew obictiviate, in mod echitabil principal 14, Politisul saneyionat poate formula contestajie impolriva sanctunit discipline, care se depune la Ssecretariatul uniaitconduse de persana in drept care a dispussanefunea diseiplnad, in terme de: “t_10 ile ucritoare de I data aplicarit santiunis 10: luratoare dela data lai a eunosting: ©. 10 zilecalendarstce de la data aplcaritsanetioni 15. Informe seerete de slat se includ in urmitoatee nivel de sereizare previzute de lege: 44 strict secret de importan{a deoscbit, strietsecret, secret de servic; by strict secret, seeret, seeret de servi: strict secret de importan deosebid stit secret, secret. 16. Numan zilelorcalendaristice in eae persona se ala tn deleyare sau detagare se socoest: 4 dela data gi ora pleci pina la data ora inapoieri mijlocului de transport ins in localitatea unde are locul permanent de mune’; de a data gi or pleci pina la data i ora inapoieri mijlocului de transport ins in localitatea unde ii are domiclul; de a data gi ora sosei la uitatea unde a fst delepate/detagat pn La data gi ort inapoieri mijloculi de ‘raspot din sii localitatea unde i are leul permanent de munca 17. Pentru delegarea eu o dura deo singur 2, preeum gi pentru ultima 7, tn exzat delegate mai mute “ile, indemnizayia se acord numa dich duraia dele este ‘a de cel mult 24 ore, i. de cel putin 12 ore: de cel putin 8 or. 18, _Powivit prevederlor H.G. nr. 1860/2006 privind dreprurile 9 obligarilepersomalulul autortailior sb ‘nsituilor publce pe perioada delegdrit si detaarit in alta localtae, precum iin cazal deplasarit, in ‘adr localsai tn inerese servilulu, nu se admit a decontare: ‘2 taxele de traversare eu bacul; 1, taxele de aeroport, gra, autogard sau port, «. cheliieile de trisporepentra inapoier, in cazul in care persoana, dupa rerminarea delegait saw detaati, armas s8-iefectuezeconcediul de odihnd sau datoritaltoreauze deondin personal Page 30f9

S-ar putea să vă placă și