Sunteți pe pagina 1din 8
EXAMEN DE LICENTA Varianta C Sesiunea Lulie 2017 Drept Penal 1. Excesul justificat este: a) o cauzii de neimputabilitate; b) 0 cauza care inlaturd raspunderea penal&; ©) 0 circumstanta atenuanti legali. 2. Obiectul juridic secundar al unei infractiuni complexe: a) poate consta in valori juridice de aceeasi naturi cu cele care constituie obiectul juridic principal; }) consti fntotdeauna in valori juridice de aceeasi natur cu cele care constituic obiectal juridic principal; c) consti intotdeauna in valori juridice de naturi diferité de cele care constituie obiectul juridic principal. 3. Instigarea neurmatii de executare: a) este o formi a instigitii cu efect negativ; b) presupune un esec in activitatea de determinare a unei persoane de a realiza cel ufin o tentativa pedepsibila, ©) poate fi refinuti gi in caz de coinstigare. 4. In caz de aberatio ictus greseala intervine in momentul: a) ludrii deciziei infractionale; b) efectutrii actelor de pregitire; ©) realiziirii actiunii infractionale. 5. Pot fi amnistiate infractiunile sivirsite: a) inainte de intrarea in vigoare a legii de amnistie; }) in ziua intrarii in vigoare a legii de amnistie; ©) dupi intrarea in vigoare a legii de amnistie. 6. Promisiunea de tAinuire a Iuerurilor provenite dintr-o fapti previizuté de legea penal, pentru a fi calificats complicitate, trebuie ficuti: a) dupa sivargirea faptei de catre autor; b) anterior savargirii faptei de cétre autor; ©) dupa sAvarsirea faptei de citre autor, dar sa fie intenfionatd. 7. Infracfiunea continua: a) poate fi comisi in forma continuati; b) presupune inexistenta oricirei forme de intrerupere a activitatii infractionale; ©) are intotdeauna un scop special caro si califice intentia cu care este comist. 8, Efectele reabilitirii judecitoresti sunt: a) incetarea decderilor, interdictiilor, incapacitatilor si a tuturor consecin{elor penale care rezulté din condamnare; b) incetarea dectiderilor si interdictiilor, precum gi a incapacitatilor care rezulté din condamnare; ) incetarea masurilor de sigurant, cu exceptia celor cu caracter medical. Ain __ wt AV 9, Obiectul material al infractiunii: a) exist& intotdeauna la infractiunile de rezultat; }) poate determina schimbarea incadrarii juridice; ¢) nu poate contribui la stabilirea formei de vinovatie cu care a fost sivarsith fapta, 10. Desistarea nu este posibild in cazul tentativel: a) proprii; b) relativ improprit ¢} perfecte. 11. in ipoteza concursului cu conexitate conseevenfionali: a) prima infractiune trebuie sivarsitd totdeaune cu intentie; b) a doua infractiune trebuie sivarsiti totdeauna ou intentie directa, ©) prima infractiune poate fi stvaryiti din culpa. 12, Daca o infractiune se saviryeste printr-um singur act de exeeutare: a) nu se poate refine nicio forms a unitatii legale; ) se retine intotdeauna numai o formi a unitafii naturale; ) se poate refine existenfa unei infractiuni continue permanente. 13, La tentativa perfecti, cauzele pentru care rezultatul socialmente periculos urmirit nu se produce: a) sunt intotdeauna ulterioare actelor de executare; ») pot fi simultane cu actele de executare; ©) mu pot fi anterioare inceperii exeeutrii. 14. fn eazul intenfici directe, producerea rezultatului urmsrit de autor: 2) trebuie si fie intotdeauna cert; b) poate fi certa; ©) nu poate constitui un mijloc pentru realizarea altui scop infractional. 15, Exist culpi simpli efind infractorul: a) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accept, socotind fir temei ci el nu se va produce; b) prevede rezultatul faptei sale gi desi nu-l urmateste, accept posibilitatea producerii i; ©) prevede rezultatul faptei sale gi fl urmareste, acceptéind posibilitatea producerii lui. 16, Sunt supuse confiscarii speciale: a) bunurile a caror detinere este interzist in orice mod; b) bunurile produse prin s&vargirea faptei prevazute de legea penalé, dacd mu servesc la despigubirea persoanei vatimate; ¢) bunurile care au fost date pentru a determina sivarsirea unei infractiuni sau pentru a ispliti pe infractor, dacd au fost folosite Ia sAvarsirea infractiunii. 17. in cazul pluralitatii intermediare, primul termen poate consta intr-o condamnare pentru o infractiune: a) amnistiat& postcondamnatoriu; b) sivarsitd de un minor; ©) sivarsita din culpa. Ho Acln 3 Vi 18, Persoana juridicd: a) nu poate sivargi o infractiune din culpa; 'b) poate sivargio infractiune cu praeterintentie; ¢) sivarseste infractiuni numai cu intentie. 19, Faptele inculpatului de a se prezenta in fafa unui notar ca fiind o alt& persoand, proprietar al terenurilor inscrise intr-un certifieat de mostenitor, si sub aceasti identitate, de a declara necorespunzitor adevirului c& el este singurul mostenitor si proprietar al terenurilor pe care le instraineaza, determindnd prin acfiunile sale notarul public si intocmeascd un inseris notarial in care si ateste imprejuriiri necorespunzitoare adevirului - consténd in inscrierea inculpatului ca singur proprietar al terenurilor - intrunese elementele constitutive ale infractiunilor de: a. fals privind identitatea si fals in declaratis b. fals in declarafi i fals intelectual sub forma partivipatiei improprii; c. fils privind identitatea, fals in declarafii si fals intelectual sub forma participatiei improprii. 20. Elementul material al laturii obiective a infractiunii de fals privind identitatea consti in actiunea de : ‘a, prezentarea sub o identitate falsi, b. atribuirea unei identitifi false altei persoane; . incredintarea unui inscris care serveste pentru dovedirea stiri civile ori pentru legitimare sau identificare, spre a fi folosit fark drept. 21, Infractiunea de furt calificat previtzuti de art. 229 alin. 1 C.pen. se poate sivargi in urmitoarele imprejuriri: a. intr-un mijloc de transport in comun; b. deo persoana mascati, deghizata sau inarmata, ©. prin effactie, escaladare sau prin folosirea fira drept a unei chei adevirate, 22. In cazul infractiunii de ucidere la cererea vietimei: a, actele preparatorii sunt posibile , dar nu sunt incriminate; b, tentativa este posibila gi este incriminata; c. desistarea si impiedicarea producerii rezultatului pot fi rejinute drept cauze de nepedepsire a tentativei. @ Infracfiunea de inducerea in eroare a organelor judiciare, forma agravata, existi atunci tind: a, fapta s-a sdvargit in public b. fapta s-a comis prin participarea a dou sau mai multor persoane . fapta s-a comis prin ticluirea de probe nereale in scopul de a dovedi existenta unei fapte previzute de legea penali .3 ale