Sunteți pe pagina 1din 11

Tipul procedurii:PO Ediţia: 1

AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea


NATIONALA ANTI- operatiunilor de plati si incasari prin Revizia: 1
DOPING casierie si evidenta acestora
___________
Cod procedurii : P.O. 03.13 Pagina 1 din 11
Directia Economica,
Administrativ, Juridic Nr .Exemplare nr.: 2
si Resurse Umane

PROCEDURA OPERATIONALA

Efectuarea operatiunilor de plati si incasari prin casierie


si evidenta acestora
COD procedura: PO – 03.13
Editia I
Revizia 1

Data elaborarii : 2016

1
Tipul procedurii:PO Ediţia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA ANTI- operatiunilor de plati si incasari prin Revizia: 1
DOPING casierie si evidenta acestora
___________
Cod procedurii : P.O. 03.13 Pagina 2 din 11
Directia Economica,
Administrativ, Juridic Nr .Exemplare nr.: 2
si Resurse Umane

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea


editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii

Nr. Operatiune
Semna
Numele si Functia Compartimentul Data
Crt. tura
prenumele
1 2 3 4 5
1. Elaborat Razvan Gruia Consilier DEAJRU
Minzalescu Director DEAJRU
2. Verificat
Magdalena
3. Avizat Coifan Eugen Secretar General
Graziela Elena Presedinte
4. Aprobat
Vajiala

2
Tipul procedurii:PO Ediţia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA ANTI- operatiunilor de plati si incasari prin Revizia: 1
DOPING casierie si evidenta acestora
___________
Cod procedurii : P.O. 03.13 Pagina 3 din 11
Directia Economica,
Administrativ, Juridic Nr .Exemplare nr.: 2
si Resurse Umane

2.Situatia
editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii

Editia sau, dupa caz, Componenta Modalitatea Data de la care se aplica


revizia revizuita reviziei prevederile editiei sau
in cadrul editiei reviziei editiei
1 2 3 4
2.1 Editia I x x 12.03.2012
Revizia 1 18.01.2016

3
Tipul procedurii:PO Ediţia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA ANTI- operatiunilor de plati si incasari prin Revizia: 1
DOPING casierie si evidenta acestora
___________
Cod procedurii : P.O. 03.13 Pagina 4 din 11
Directia Economica,
Administrativ, Juridic Nr .Exemplare nr.: 2
si Resurse Umane

3.Lista persoanelor
la care se difuzeaza editia/revizia din cadrul editiei procedurii
Nr. Scopul Exexemplar Compartimentul Functia Numele si Data Semnatura
Ex difuzarii nr prenumele primirii
.
1 2 3 4 5 6 7
3.1 Informare 1 Directia economica, Director Magdalena
administrativ, juridic si Minzalescu
resurse umane
3.2 Informare 1 Directia economica, Sef birou Georgeta
administrativ, juridic si Basturescu
resurse umane
3.3 Aplicare 1 Directia economica, Consilier/casier Gruia Razvan
administrativ, juridic si
resurse umane
3.3 Informare 1 Directia economica, Consilier Diana Rosu
administrativ, juridic si
resurse umane
3.4 Evidenta 1 Directia economica, Consilier Camelia
administrativ, juridic si Munteanu
resurse umane
3.5 Arhivare 1 Directia economica, Consilier Alexandru Zaharia
administrativ, juridic si
resurse umane

4
Tipul procedurii:PO Ediţia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA ANTI- operatiunilor de plati si incasari prin Revizia: 1
DOPING casierie si evidenta acestora
___________
Cod procedurii : P.O. 03.13 Pagina 5 din 11
Directia Economica,
Administrativ, Juridic Nr .Exemplare nr.: 2
si Resurse Umane

4. Scopul procedurii

Scopul acestei proceduri este:


a. stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea încasărilor şi plăţilor
cu numerar şi cu acte de valori în cadrul A.N.A.D. ;
b. stabilirea responsabilităţilor privind întocmirea, avizarea şi aprobarea
documentelor aferente acestei activităţi .

5. Domeniul de aplicare

Procedura se aplica de catre persoana din cadrul DEAJRU care are atributii de casier.

6. Documente de referinta

6.1 Legislatie primara

• Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale


entităţilor economice, cu modificările şi completările ulterioare.
• Legea nr. 201/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria
statului.
• Ordinul nr. 1.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind
formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 201/2003.
• Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice.
6.2. Alte referinte

• Fisa postului
• Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul intern al ANAD

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala


7.1. Definitii
7.1.1 trezoreria statului - un sistem unitar si integrat prin care statul asigura efectuarea
operatiunilor de încasari si plati privind fonduri publice, inclusiv cele privind datoria
publica, si a altor operatiuni ale statului, în conditii de siguranta si în conformitate cu
dispozitiile legale în vigoare;

5
Tipul procedurii:PO Ediţia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA ANTI- operatiunilor de plati si incasari prin Revizia: 1
DOPING casierie si evidenta acestora
___________
Cod procedurii : P.O. 03.13 Pagina 6 din 11
Directia Economica,
Administrativ, Juridic Nr .Exemplare nr.: 2
si Resurse Umane

7.2. Abrevieri

Nr. Crt Abrevierea Termenul abreviat


1. ANAD Agentia Nationala Anti-Doping
2. DEAJRU Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse
Umane
3. CFPP Control financiar preventiv, propriu

8.0. Descrierea procedurii operationale

8.1. Generalitati
În cadrul instituţiei activităţile de plăţi/încasări în numerar sunt efectuate de către o
persoană încadrată în cadrul Direcţiei Economice, Administrativ, Juridic si Resurse Umane.
Această persoană care îndeplineşte funcţia de casier, este desemnată de directorul Direcţiei
Economică, Administrativ, Juridic si Resurse Umane iar statutul şi atribuţiile sale sunt
reflectate în Fişa postului şi Statul de funcţii. În absenţa casierului, atribuţiile acestuia sunt
preluate de o altă persoană încadrată în cadrul Direcţiei Economică, Administrativ, Juridic si
Resurse Umane desemnată de către Director si având acordul prealabil al Presedintelui.
Platile prin casieria unitatii se efectueaza pentru: depuneri de numerar in conturile de
disponibil deschise la Trezorerie si BCR, depuneri de venituri bugetare, plati catre personalul
unitatii si plati catre persoane fizice sau juridice din afara unitatii.

8.2. Documente utilizate

8.2.1. Dispozitie de plata


8.2.2. Dispozitie de incasare
8.2.3. Cecul pentru ridicare numerar
8.2.4. Decont de cheltuieli lei si valuta
8.2.5. Ordin de deplasare (delegatie)
8.2.6. Ordin de plată
8.2.7. Ordin de cumpărare/vânzare valută şi declaratia de plată externă
8.2.8. Ordin de plata in valuta
8.2.9. Foaia de vărsământ

8.3.Resurse necesare

8.3.1.Resurse materiale: rechizite, linii telefonice, calculatoare, acces la baza de date,


retea, imprimantă, xerox, registre.
8.3.2 .Resurse umane: casier
8.3.3. Resurse financiare:.

6
Tipul procedurii:PO Ediţia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA ANTI- operatiunilor de plati si incasari prin Revizia: 1
DOPING casierie si evidenta acestora
___________
Cod procedurii : P.O. 03.13 Pagina 7 din 11
Directia Economica,
Administrativ, Juridic Nr .Exemplare nr.: 2
si Resurse Umane

8.2 Desfăşurarea activităţii

Activitate/ Descriere
Proces
P.O. 03.13.1 In cazul depunerilor de numerar in conturile de disponibil, casierul:
- intocmeste foaia de varsamant prin inscrierea sumelor ce urmeaza a fi depuse,
a conturilor in care urmeaza a se depune sumele, componenta monetarului;
- se prezinta cu foaia de varsamant la persoana din cadrul Trezoreriei
responsabila cu verificarea acesteia;
- preda numerarul la casieria Trezoreriei.
P.O. 03.13.2 In cazul depunerilor de venituri bugetare, casierul:
- intocmeste foaia de varsamant prin inscrierea sumelor ce urmeaza a fi depuse,
a conturilor in care urmeaza a se depune sumele, componenta monetarului;
- se prezinta cu foaia de varsamant la persoana din cadrul Trezoreriei
responsabila cu verificarea acesteia;
- preda numerarul la casieria Trezoreriei.
P.O. 03.13.3 In cazul platilor de numerar catre personalul unitatii, casierul:
-verifica existenta documentelor justificative (state de plata drepturi personal,
ordin de deplasare pentru decontarea cheltuielilor de deplasare, alte acte din care
rezulta obligatii de plata catre personalul unitatii)
- intocmeste chitanta si preda originalul persoanei de la care a incasat banii
- verifica existenta documentelor justificative (nota justificativa, angajamente
bugetare, legale si ordonantari de plata privind bunurile achizitionate, alte acte
din care rezulta obligatii de plata)
- verifica daca dispozitia de plata catre casierie cuprinde denumirea unitatii,
denumirea si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului, numele si
prenumele, precum si functia (calitatea) persoanei care primeste suma, suma
platita (in cifre si litere), scopul platii, semnaturile conducatorului unitatii, viza
de control financiar preventiv propriu, completeaza numele sau, suma incasata,
data si semnatura.
- verifica daca suma trecuta in dispozitia de plata este aceeasi cu cea din
documentul justificativ
- verifica exisenta aprobarii ordonatorului de credite pe documente
- verifica daca au fost calculate cheltuielile de delegare si vizate ordinele de
deplasare

7
Tipul procedurii:PO Ediţia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA ANTI- operatiunilor de plati si incasari prin Revizia: 1
DOPING casierie si evidenta acestora
___________
Cod procedurii : P.O. 03.13 Pagina 8 din 11
Directia Economica,
Administrativ, Juridic Nr .Exemplare nr.: 2
si Resurse Umane

Activitate/ Descriere
Proces
- pentru decontul de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru
deplasari sau pentru achizitii prin cumparare directa se verifica daca
documentele au fost prezentate in termenele legeale, in caz contrar, daca au fost
calculate penalitati de intarziere (in cazul in care valoarea decontului este mai
mare decat aansul acordat)
- verifica daca persoana beneficiara a sumelor a semnat de primire ( verifica
identitatea persoanei sau existenta delegatiei in cazul in care suma este ridicata
de alta persoana decat titularul ei)
P.O. 03.13.4 In cazul plătilor de numerar către persoane fizice sau juridice din afara unitătii,,
casierul:
• verifică dacă dispozitia de plată către casierie este vizată de control financiar
preventiv;
• verifică dacă persoana beneficiară a sumelor a semnat de primire (verifică
identitatea persoanei sau existenta delegatiei în cazul în care suma este ridicată de
alta persoana decât titularul ei);
• verifică existenta documentelor justificative aprobate de ordonatorul de
credite;
• întocmeşte dispozitia de plată.
P.O. 03.13.5 Casierul întocmeşte registrul de casă efectuând următoarele operatiuni:
• completează datele de identificare ale unitătii şi data întocmirii (ziua,luna,anul);
• înscrie reportul zilei precedente;
• înscrie numărul curent, numărul actului de casă, explicatii;
• înscrie sumele în coloana de plati;
• calculează rulajul pe încasări şi plăti;
• calculează total intrări = sold precedent + total incasări;
• calculează soldul de inchidere = total intrări – total plati;
• înscrie pe registru monetarul şi verifică existenta acestuia;
• semnează registrul de casă şi preda exemplarul 1 la sfârşitul zilei persoanei
responsabile din cadrul DEAJRU;
• verifică ca sumele rămase în casieria unitatii la sfârşitul zilei să nu
depăşească plafonul de casă stabilit cu trezoreria (se pot păstra peste limita de
casă sumele reprezentând drepturi de personal, sumele ridicate pentru plata
despăgubirilor de orice natură, sumele retinute din drepturile de personal cu
titlul de garantii, pensii de întretinere sau cu alt titlu potrivit dispozitiilor legale,
sumele încasate după ora fixată pentru efectuarea vărsamintelor în numerar la
trezorerie, cu conditia să fie depuse sau utilizate în ziua urmatoare).

8
Tipul procedurii:PO Ediţia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA ANTI- operatiunilor de plati si incasari prin Revizia: 1
DOPING casierie si evidenta acestora
___________
Cod procedurii : P.O. 03.13 Pagina 9 din 11
Directia Economica,
Administrativ, Juridic Nr .Exemplare nr.: 2
si Resurse Umane

Activitate/ Descriere
Proces
P.O. 03.13.6 Casierul:
- efectuează plăţile numai titularilor şi cu respectarea prevederilor legale în
acest sens , pe bază de semnatură;
- nu efectueză plăţi în numerar care nu au la bază documente justificative legale ;
- toate documentele justificative trebuie să fie înregistrate în registrul de casă ;
- numerarul existent în casierie şi care nu se justifică cu documente justificative ,
se consideră plus de casă ;
- sumele în numerar şi actele de valoare trebuie numărate, înregistrate şi
controlate;
- înainte de începerea activităţii zilnice, trebuie să verifice integritatea sigiliilor şi
încuietorilor de la usa de acces în birou şi dulapul metalic .
P.O. 03.13.7 Directorul economic:
- verifică din punct de vedere al conţinutului şi formei registrul de casă ;
- verifică documentele de plăţi şi încasări înscrise în registrul de casă şi dacă
soldul este stabilit corect ;
- verifică corespondenţa între sumele înscrise în registrul de casă cu cele din
duplicatele chitanţelor emise, din cecurile în numerar sau din alte documente
specifice;
- verifică dacă sumele încasate au fost depuse la trezorerie, la termenele şi în
condiţiile stabilite de instrucţiuni ;
- verifică dacă sumele înscrise în registrul de casă corespund cu cele din
documentele de încasări şi plăţi ;
- verifica semnăturile pe documentele de încasări şi plăţi ;
- urmăreşte respectarea acestei proceduri în cadrul compartimentului .

P.O. 03.13.8 Persoanelor autorizate sa dispuna operatiuni de incasari si plati in numerar,


semneaza documentele.
P.O. 03.13.9 Conducatorii institutiei conform limitelor de competenta.
- analizează şi aprobă documentele de încasări şi plăţi în numerar şi cu acte de
valori .

P.O. 03.13.10 Actele se arhiveaza la DEAJRU

NOTA : Plata drepturilor salariale face obiectul unei proceduri distincte .

9. Responsabilitati

Departamentul/ Presedinte DEAJRU


Procesul
P.O. 03.13.1 Elaboreaza/Aplicare

9
Tipul procedurii:PO Ediţia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA ANTI- operatiunilor de plati si incasari prin Revizia: 1
DOPING casierie si evidenta acestora
___________
Cod procedurii : P.O. 03.13 Pagina 10 din 11
Directia Economica,
Administrativ, Juridic Nr .Exemplare nr.: 2
si Resurse Umane

P.O. 03.13.2 Elaboreaza/Aplicare


P.O. 03.13.3 Elaboreaza/Aplicare
P.O. 03.13.4 Elaboreaza/Aplicare
P.O. 03.13.5 Elaboreaza/Aplicare
P.O. 03.13.6 Elaboreaza/Aplicare
P.O. 03.13.7 Elaboreaza/Aplicare
P.O. 03.13.8 Verifica/Semneaza
P.O. 03.13.9 Aprobare
P.O. 03.13.10 Arhivare

10. Formulare-anexe, inregistrari, arhivari

Numar Denumire anexa Emitent Cine Nr. Difuzare Arhivare Alte


anexa aproba Ex Loc/perioada elemente
1 Dispozitie de plata DEAJRU Presedinte 1 DEAJRU Arhiva/10
ani
2 Foaie de varsamant DEAJRU Persoanele 1 DEAJRU Arhiva/10
autorizate ani
3 Chitanta DEAJRU - 2 DEAJRU Arhiva/10
ani
4 Decont de cheltuieli DEAJRU Presedinte DEAJRU Arhiva/10
ani
5 Registru de casa DEAJRU Direct ec DEAJRU Arhiva/10
ani

10
Tipul procedurii:PO Ediţia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA ANTI- operatiunilor de plati si incasari prin Revizia: 1
DOPING casierie si evidenta acestora
___________
Cod procedurii : P.O. 03.13 Pagina 11 din 11
Directia Economica,
Administrativ, Juridic Nr .Exemplare nr.: 2
si Resurse Umane

11.CUPRINS

Numarul
componentei Denumirea componentei din cadrul procedurii Pagina
in cadrul
procedurii
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea
editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii 2
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii 3
3. Lista persoanelor la care se difuzeaza editia sau, dupa caz,
revizia din cadrul editiei procedurii 4
4. Scopul procedurii 5
5. Domeniul de aplicare a procedurii 5
6. Documentele de referinta/reglementarile aplicabile activitatii
procedurate 5
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura 5-6
8. Descrierea procedurii 6-9
9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii 9-10
procedurate
10. Anexe, inregistrari, arhivari 10
11. Cuprins 11

11