Sunteți pe pagina 1din 114

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

CURRICULUM NAȚIONAL

ARIA CURRICULARĂ
LIMBĂ ȘI COMUNICARE

DISCIPLINA

LIMBA STRĂINĂ

clasele V - IX

Chişinău 2019

0
Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Proces verbal nr.22 din 05.07.2019)

PRELIMINARII

Curriculumul la Limba străină (în continuare LS) pentru învățământul gimnazial este parte
componentă a Curriculumului Național şi componentă a Ariei curriculare Limbă şi comunicare și
reprezintă un document reglator şi act normativ pentru implementare în procesul educațional în clasele
gimnaziale. Prezentul curriculum este a patra generație de acest tip de documente și a doua generație de
curricula centrate pe competențe. Scopul Curriculumului pentru învățământul gimnazial constă în
concretizarea și valorificarea politicilor educaționale naţionale şi europene legate de procesul de
proiectare-predare-învăţare-evaluare a disciplinei LS la nivelul învățământului gimnazial.
Nevoia schimbărilor a fost condiţionată de mai mulți factori precum:
• imperativul demarării unui nou ciclu curricular, urmare a expirării perioadei de funcționare a
ultimei generații de curriculum, aprobate în anul 2010;
• elaborarea şi promovarea unor noi politici educaționale și curriculare cu referire la dezvoltarea
sistemului de învățământ per ansamblu şi a sistemului de formare a competenţelor la LS în particular;
• îmbunătățirea aspectelor vulnerabile, depistate în procesul evaluării Curriculumului Naţional,
inclusiv al Curriculumului la LS, în baza experiențelor educaționale acumulate de comunitatea
profesorală din republică, precum și a rezultatelor evaluărilor naționale a competențelor lingvistice ale
elevilor;
• corelarea conținuturilor educaționale din Curriculumul la LS cu cele din curricula disciplinelor
conexe de la nivelul gimnazial, mai ales din aria Limbă şi comunicare;
• recomandările noilor documente europene privind elaborarea curricula la disciplina LS şi
achiziționarea eficientă a competențelor-cheie în cadrul învățământului obligatoriu;
• racordarea competențelor elevilor la nivelurile de performanță lingvistică conform noilor
completări la Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (2018).
Schimbările produse în plan european şi național care au dictat revizitarea sistemică a
Curriculumului sunt fundamentate de prevederile mai multor documente normative naționale și
internaționale de politici educaționale: Strategia sectorială „Educaţia 2020” (2014), Codul educației,
2014, Cadrul de Referință al Curriculumului Național, 2017, CURRICULUM DE BAZĂ. Sistem de
competențe pentru învățământul general, 2018, Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi,
2018, Standardele de competențe digitale pentru cadrele didactice din învățământul general, 2015,
Standardele de competențe digitale ale elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal, 2015.
Toate aceste documente promovează abordarea sistemică a conceptului de curriculum, modelul de
proiectare curriculară centrat pe competențe şi finalități, adică pe produs sau pe achizițiile finale ale
procesului complex de predare-învățare-evaluare. Menţionăm, totodată, faptul că
dezvoltările/reconceptualizările efectuate în cadrul Curriculumului actual au avut ca premisă elementele
de noutate ale Cadrului de referință al Curriculumului național (CRCN): delimitarea clară a profilului
absolventului, precizarea noţiunii de competenţă, redefinirea și articularea în perspectivă pragmatic-
funcțională a unor competenţe specifice, restructurarea sau reorganizarea unor domenii, apariţia
conceptului de unitate de competenţă care l-a substituit pe cel de sub-competenţă etc., toate aceste aspecte
fiind expuse mai amănunţit în Ghidul de implementare a Curriculumului la disciplina LS (în continuare
Ghid).
Acești factori au determinat orientarea conceptuală a Curriculumului la LS pentru nivelul
gimnazial spre formarea la elevi a competențelor de receptare, producere, interacțiune și mediere
specifice nivelului A2+ conform versiunii actualizate CECRL din 2018. În acest scop, Curriculumul
prevede eșalonarea corectă şi dozarea adecvată a conţinuturilor educaționale cu specificarea finalităților
concrete pentru fiecare clasă aparte, cu luarea în considerare a particularităților de vârstă şi de învățare

1
ale elevilor claselor gimnaziale, cu ajustarea conținuturilor educaționale la cerințele actuale ale elevilor
(exigenţa de necesitate, utilitate, plăcere).
Funcțiile Curriculumului la LS reies din stipulările CRCN şi au caracter de conceptualizare şi
proiectare, de reglare şi normare, de orientare şi sincronizare cu tendințele naționale şi internaţionale
actuale în sistemul educațional, cum ar fi funcția reglatoare ce ţine de componenta teleologică și funcția
strategică ce se referă la componentele conținutală și procesuală.
Beneficiarii prezentului document sunt atât conceptori de curricula, autori de resurse didactice,
manageri și cadre didactice, elevi și părinți, cât și alte persoane interesate.

I. REPERE CONCEPTUALE

Curriculumul la disciplina LS este parte componentă a Curriculumului Național şi reprezintă un


sistem de concepte, procese, produse și finalități care asigură funcționalitatea și dezvoltarea disciplinei
la nivel de învățământ gimnazial, atribuind rolul prioritar sincronizării abordării psihocentrice și
sociocentrice, prioritizării finalităților educaționale și integralizării predării-învățării-evaluării.
La baza acestui curriculum au stat cele mai recente prevederi din volumul complementar al CECRL
publicat în anul 2018, atât la nivel de unități de competențe și unități de conținut, cât și la cel de activități
și produse școlare recomandate. Procesul de predare se va axa pe aspectul comunicativ şi abordarea
acţională a limbii în vederea extinderii competenţelor de comunicare în limba străină și cultivarea
atitudinilor respective la formarea personalităţii adolescentului. Au fost incluse activități și sugestii
tematice legate de discipline noi obligatorii incluse în Planul-cadru, cum ar fi dezvoltarea personală,
educația pentru societate și educația digitală. Acestea au rolul de a dezvolta nu doar competențele
lingvistice, sociolingvistice, pragmatice și (pluri/inter)culturale, dar și să favorizeze autocunoașterea
elevilor în devenirea lor ca cetățeni informați, activi și integri, care ar putea relaționa deschis și liber,
demonstrând responsabilitate în luarea deciziilor de carieră și dezvoltarea personală pe parcursul întregii
vieți.
Prezentul curriculum reflectă, ca şi la etapa ciclului primar, deplasarea accentului de pe procesul de
predare pe procesul de învăţare, reliefează predominanţa rezultatelor în faţa ofertelor, reiterează
importanţa învăţământului formativ-dezvoltativ în faţa celui informativ-reproductiv. Conţinuturile
educaţionale au fost descongestionate/reproiectate şi transformate în realităţi funcţionabile, care
promovează autonomia, creativitatea, ingeniozitatea și interesele elevilor și sunt corelate cu
particularităţile de dezvoltare intelectuală, psihologică şi de vârstă ale elevilor.
Atât componentele Curriculumului Național, ale Planului-cadru și ale volumului complementar
al CECRL (2018), cât şi acest curriculum își propun să echipeze cadrul didactic și autorii de manuale cu
resursele necesare pentru a dezvolta toate cele patru competențe specifice limbii străine la treapta
gimnazială în conformitate cu exigențele procesului de predare-învățare-evaluare în secolul XXI.
Competențele lingvistice, sociolingvistice, pragmatice și (inter/pluri)culturale vor fi valorificate prin
intermediul unor abordări tematice acționale care vor contribui la formarea personalității elevilor cu spirit
de inițiativă, capabili de autodezvoltare și care vor demonstra independență de opinie și acțiune,
responsabilitate, deschidere pentru dialogul intercultural în contextul valorilor naționale și internaționale.
Noua viziune conceptuală pentru ciclul gimnazial este determinată de definiția competenței
școlare promovată prin Codul Educației și CRCN, și anume: ”competența școlară este un sistem integrat
de cunoștințe, abilități, atitudini și valori, dobândite, formate și dezvoltate prin învățare, a căror
mobilizare permite identificarea și rezolvarea diferitor probleme în diverse contexte și situații ”.
Componenta-cheie în Curriculumul la LS o constituie sistemul de finalități axat pe sistemul de
competențe după cum urmează:
A. Competențe-cheie/transversale, categorie curriculară importantă cu un grad înalt de
generalizare, ce marchează așteptările societății privind parcursul școlar și performanțele cele mai
generale care pot fi atinse de elevi la încheierea școlarizării. Acestea reflectă atât tendințele din politicile
educaționale naţionale, reflectate în Codul Educaţiei (2014), cât şi internaționale, stipulate în

2
Recomandările Comisiei Europene (2018). Competențele-cheie/transversale traversează diferite sfere ale
vieții sociale, poartă un caracter pluri/inter/transdisciplinar, se pot concretiza în cadrul competențelor
specifice disciplinei, unităților de competențe, unităților de conținut, activităților de învățare şi produselor
școlare recomandate, se formează și se dezvoltă progresiv și gradual pe niveluri și cicluri de învățământ.
B. Competențe specifice disciplinei, ce rezultă din competențele transdisciplinare și
competențele-cheie/transversale şi reprezintă sisteme integrate de cunoștințe, abilități, atitudini şi valori,
pe care și le propune să le dezvolte disciplina Limba străină până la finele clasei a IX-a la nivelul
învățământului gimnazial.
C. Unități de competențe, drept componente ale competențelor ce facilitează formarea
competenţelor specifice şi reprezintă etape sau preachiziţii în construirea acestora. Unitățile de
competențe sunt structurate şi dezvoltate la disciplina LS pentru fiecare dintre clasele a V-a – a IX-a pe
parcursul unei unități de învățare/unui an şcolar.
Curriculumul la disciplina LS este axat pe unități de conținuturi/ module ca mijloace de atingere
a finalităților respective. Unitățile de conținut constituie mijloace informaționale prin care se țintește
realizarea sistemelor de unități de competențe proiectate pentru unitatea de învățare dată. Respectiv, se
vizează realizarea competențelor specifice disciplinei, dar și a celor transversale/transdisciplinare.
Unitățile de conținut încorporează sugestii pentru contexte şi sarcini comunicative și Acte comunicative.
Fiecare unitate de competență include activităţi de învăţare și produse școlare recomandate. Tipologia
acestora este explicată în mod detaliat în Ghid.
Volumul complementar al CECRL publicat în 2018 a introdus interacțiunea online ca un element
important al comunicării într-o limbă străină, alături de comunicarea orală și cea scrisă. În anul 2015
Ministerul Educației a publicat Standardele de competențe digitale pentru cadrele didactice din
învățământul general și Standardele de competențe digitale ale elevilor din ciclul primar, gimnazial și
liceal. Pentru a reflecta această noutate, noul curriculum pentru ciclul gimnazial include indicatori care
se referă la capacitatea elevului de a înțelege informația publicată în diverse surse digitale, cum ar fi site-
uri web, postere și anunțuri digitale, și de a se implica eficient în discuții și conversații online. A fost
diversificată și lista de Acte comunicative și cea de activități și produse școlare recomandate, care include
lectura povestirilor online, utilizarea testelor interactive online, crearea de postere digitale, formularea
de mesaje scurte și clare într-un chat sau pe un forum, crearea unui blog sau portofoliu online într-o limbă
străină, înregistrarea unui mesaj audio (podcasturi) sau video într-o limbă străină etc.
În anul 2019 curriculumul la treapta gimnazială a fost îmbogățit cu liste separate de sugestii
pentru contexte şi sarcini comunicative, divizate pe clase și plasate în creștere. Acestea au fost organizate
în șase grupuri cheie: mediul personal al elevului, mediul familial, mediul şcolar, mediul natural, mediul
cultural și mediul social și informațional. Ordinea în care vor fi abordate aceste sugestii tematice va fi
determinată de specificul unității de învățare, de folosirea lor în situațiile sau contextele cotidiene, de
textele propuse pentru lectură sau pentru audiere și de realizarea sarcinilor acţionale concrete.
Activitățile de învățare și produsele școlare recomandate prezintă o listă deschisă de contexte
semnificative de manifestare a unităților de competențe proiectate pentru dezvoltare și evaluare în cadrul
unității respective de învățare. Cadrul didactic are libertatea și responsabilitatea nu doar să valorifice
această listă personalizat la nivelul proiectării și realizării lecțiilor, ci și să o completeze în funcție de
specificul clasei, de resursele disponibile etc. Centrarea învățământului gimnazial pe formarea de
competențe nu poate anula conceptul de obiectiv, ci din contra, presupune valorificarea acestuia la nivelul
proiectării didactice de scurtă durată şi corelează componentele unității de învățare vizate prin lecția dată.
Curriculumul la disciplina LS este bazat pe abordarea constructivistă, învățarea activă și interactivă,
transdisciplinaritate, valorificarea experiențelor elevilor și crearea mediilor de învățare corespunzătoare.
Prezentul document include în structura sa următoatele produse: curriculumul ca programă școlară;
manualul; ghidul metodologic; testele de evaluare; alte materiii curriculare.

II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

3
Statutul Nr. de ore pe
disciplinei Aria curriculară Clasa săptămână Nr. de ore pe an

V 2 70
Obligatorie Limbă și comunicare VI 2 70
VII 2 70
VIII 2 70
IX 2 68

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂŢI DE CONŢINUT

Clasa Unităţi de conţinut Nr. de ore


V Mediul personal 8
Mediul familial 7
Mediul școlar 12
Mediul natural 10
Mediul cultural 12
Mediul social și informațional 14
Ore la discreția cadrului didactic 7

VI Mediul personal 8
Mediul familial 7
Mediul școlar 12
Mediul natural 10
Mediul cultural 12
Mediul social și informațional 14
Ore la discreția cadrului didactic 7

Mediul personal 8
VII Mediul familial 7
Mediul școlar 12
Mediul natural 10
Mediul cultural 12
Mediul social și informațional 14
Ore la discreția cadrului didactic 7

VIII Mediul personal 8


Mediul familial 7
Mediul școlar 12
Mediul natural 10
Mediul cultural 12
Mediul social și informațional 14
Ore la discreția cadrului didactic 7

Mediul personal 8
IX Mediul familial 7
Mediul școlar 12
Mediul natural 10
4
Mediul cultural 12
Mediul social și informațional 14
Ore la discreția cadrului didactic 5

Detalierea orientativă și modalitatea de repartizare a temelor/unităților de conținut pe clase și


unități de timp la disciplină, în raport cu conținuturile curriculare, se stabilește prin Reperele
metodologice de organizare a procesului educațional la disciplină, aprobate prin ordin de ministru.

III. COMPETENŢE SPECIFICE DISCIPLINEI

1. Competența lingvistică: aplicarea normelor lingvistice în formularea de mesaje simple şi


corecte, valorificând limba ca sistem
2. Competența sociolingvistică: utilizarea structurilor lingvistice, demonstrând funcționalitatea
limbii în cadrul unui contact social
3. Competența pragmatică: utilizarea structurilor lingvistice în cadrul unor contexte familiare și
previzibile, demonstrând coerență și precizie în comunicare
4. Competenţa (pluri/inter)culturală: aproprierea elementelor specifice culturii ţării limbii țintă,
manifestând deschidere și motivație pentru dialog intercultural

5
IV. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Competențe specifice
1. Competența lingvistică: aplicarea normelor lingvistice în formularea de mesaje simple şi corecte, valorificând limba ca sistem
2. Competența sociolingvistică: utilizarea structurilor lingvistice, demonstrând funcționalitatea limbii în cadrul unui contact social
3. Competența pragmatică: utilizarea structurilor lingvistice în cadrul unor contexte familiare și previzibile, demonstrând coerență și precizie în
comunicare
4. Competenţa (pluri/inter)culturală: aproprierea elementelor specifice culturii ţării limbii țintă, manifestând deschidere și motivație pentru dialog
intercultural
Contexte tematice
1. Mediul personal
2. Mediul familial
3. Mediul şcolar
4. Mediul natural
5. Mediul cultural
6. Mediul social și informațional

Unități de competenţe Unități de conținut Activități și produse de învățare recomandate

CLASA A V-A

Receptarea mesajelor orale/ audiovizuale Acte comunicative Activităţi şi produse

Componenta fonologică Activități:


1.1. Distingerea cuvintelor și sintagmelor  A imita sunete și grupuri fonetice  Exerciții de recunoaștere a elementelor
simple care conțin sunete și modele de  A localiza obiecte în spațiu fonetice (sunete, modele de intonație etc.)
intonație specifice limbii străine, emise lent  A urma ordine și indicații din audierea/ vizionarea materialelor
și clar audiovizuale
 Exerciții fonetice de antrenare a auzului
Componenta lexicală și semantică prin intermediul vizionării desenelor
6
1.2. Identificarea sensului cuvintelor uzuale din animate / secvențelor audiovizuale simple
contexte scurte, clare și simple și scurte
Elemente de construcţie a comunicării1  Executarea unor instrucțiuni și indicații
Componenta gramaticală  Exerciții de stablire a tipului enunțului
1.3. Distingerea formelor gramaticale și a după intonația corespunzătoare
structurilor sintactice simple specifice limbii  Exerciții de eliminare a cuvântului intrus
străine în contexte cunoscute  Jocuri chinestezice
Produse:
 Rime sau versuri simple
 Mesaje simple și scurte/ on-line
 Dialoguri scurte și simple
 Fișe de lucru
 Hărți conceptuale simple
Producerea mesajelor orale
Acte comunicative Activităţi şi produse
Medierea
Componenta fonologică Activități:
1.4. Respectarea pronunției, ritmului și  A solicita informații  Exerciții fonetice de reproducere cu
intonației specifice limbii străine în cadrul  A oferi informații exactitate după profesor/ din înregistrări
unor cuvinte, expresii și enunțuri simple  A da ordine și indicații audio sau video făcute de vorbitori nativi,
din mediul cotidian  A afirma a modelelor de intonaţie şi de pronunţie a
 A nega fonemelor studiate
Componenta semantică și lexicală  A localiza obiecte în spațiu  Recitarea poeziilor
1.5. Utilizarea corectă a cuvintelor și  A întreba  Interpretarea cântecelor individual și în
expresiilor simple și scurte, specifice grup
limbii străine, în contexte de comunicare Elemente de construcţie a comunicării*  Prezentarea unui monolog succint după
cotidiene modelul prestabilit
Produse:
Componenta gramaticală  Recitări de poezii
1.6. Respectarea normelor gramaticale uzuale  Dialoguri simple
în cadrul unor enunțuri simple și izolate  Răspunsuri simple adecvate unei situații
 Dramatizări / jocuri de rol

1
Elementele de construcție a comunicării vizează Conținuturile lingvistice, ca şi componentă a Unitaţlior de conținut, dar care, în virtutea specificului fiecărei limbi străine, sunt
prezentate la final, în compartiment aparte, pe limbi şi pe clase, în progresie formativă, conform nivelului A2 + al CECRL.
7
 Produse digitale simple
 Prezentări simple și scurte în format
tradițional și digital

Receptarea mesajelor scrise/ audiovizuale Acte comunicative Activităţi şi produse

Componenta ortografică Activităţi:


1.7. Recunoașterea, prin citire, a semnelor  A da informații  Lectura cu voce tare a textului
diacritice și de punctuație specifice limbii  A localiza obiecte în spațiu  Asocierea enunțului/ mesajului cu
străine în cuvinte, enunțuri, texte tipărite  A afirma imagini/ secvențe video
și/sau scrise de mână  A nega  Asocierea cuvintelor cu explicațiile /
 A confirma definițiile lor
Componenta lexicală și semantică  A descrie  Restabilirea ordinii cuvintelor în enunțuri
1.8. Distingerea, prin citire, a mesajului unor  Continuarea frazelor după model
enunțuri simple care descriu persoane/ Elemente de construcţie a comunicării*  Rezolvarea de rebusuri
obiecte și situații cotidiene
 Bifarea variantei corecte după audierea
unui mesaj
Componenta gramaticală Produse:
1.9. Identificarea structurilor gramaticale
 Texte scurte/ mesaje audiovizuale/ on-line
specifice limbii străine în mesaje simple și
 Rebusuri/ cuvinte încrucișate/ puzzle
clare
 Infografice/ benzi desenate simple
 Postere și colaje simple în format
tradițional și digital
 Proiecte individuale și/sau de grup pe
teme cotidiene

Producerea mesajelor scrise/ online Acte comunicative Activităţi şi produse

Componenta ortografică Activități:


1.10. Aplicarea regulilor ortografice specifice  A descrie/ a caracteriza  Integrarea elementelor lexico-gramaticale
limbii străine în cuvinte și expresii uzuale  A oferi informații studiate în enunțuri/ descrieri/ mesaje/
 A exprima posesia tabele/ chestionare în format traditional și
Componenta lexicală și semantică  A afirma online
Componenta gramaticală  A nega

8
1.11. Utilizarea corectă a structurilor sintactice  A localiza obiecte în spațiu  Delimitarea enunțurior dintr-un text cu
și a formelor gramaticale simple în cadrul  A întreba scrierea semnelor de punctuație
unor enunțuri și texte scurte pe teme de  A răspunde la întrebări corespunzătoare
ordin cotidian  A explica  Transformarea enunțurilor după model
 Formularea întrebărilor și răspunsurilor
 Scrierea cuvintelor/ expresiilor/
Elemente de construcţie a comunicării* enunțurilor după dictare
 Rezolvarea de rebusuri
 Ordonarea literelor/ silabelor în cuvinte
Produse:
 Rebusuri/ cuvine încrucișate/ puzzle
 Enunțuri simple/ texte scurte/ mesaje
electronice
 Fișe de lucru
 Postere și colaje simple în format
tradițional și/ sau digital
 Portofolii lexicale ilustrate simple
 Proiecte individuale și de grup

Receptarea mesajelor orale/ scrise/ Acte comunicative Activităţi şi produse


audiovizuale
Activități:
2.1. Identificarea formulelor elementare  A exprima (stări, emoții, atitudini)  Executarea unor instrucțiuni și indicații
de adresare și de politețe în  A ruga scurte și simple, formulate cu un debit lent
mesaje simple și scurte cu referire  A cere scuze și clar
la activități cotidiene  A mulțumi și a răspunde la mulțumiri  Citirea unor postări scurte online
 A oferi/ a cere (obiecte, lucruri)  Exerciții de selectare a informațiilor cheiei
2.2 Recunoasterea indicațiilor,  A localiza (persoane, obiecte) din texte simple
recomandărilor și instrucțiunilor  A aproba/ a nega  Elaborarea unui mesaj în baza unei
simple, orale și scrise, în contexte  A cere și a oferi informații imagini
sociale simple  A saluta  Completarea unor texte lacunare mici /
benzilor desenate cu ajutorul unor
2.3 Distingerea sensului unor cuvinte cuvinte/sintagme/ desene
și sintagme cheie din texte autentice Elemente de construcţie a comunicării*
scurte din mediul cotidian
9
 Alegerea răspunsului corect în baza
textului citit sau în baza suportului
audiovizual
 Eliminarea cuvântului intrus
 Clasificarea obiectelor/ însușirilor/
fenomenelor
 Completarea hărților conceptuale
 Aranjarea în ordine a enunțurilor dintr-un
text
 Asocierea cuvintelor/ enunțurilor/ textelor
scurte și simple cu imagini
Produse:
 Rime simple
 Nori de cuvinte/ careuri de cuvinte
 Benzi desenate
 Hărți conceptuale
 Orare zilnice
 Formulare simple
 Texte informative simple și scurte

Producerea mesajelor orale/ scrise/ online Acte comunicative Activităţi şi produse


Medierea
Activități:
2.4. Integrarea formulelor cotidiene de  A informa /a solicita informații  Citirea cu voce a unui text simplu
politețe și de adresare oficială/  A ruga/ a cere scuze  Formularea întrebărilor/ răspunsurilor
neoficială în contexte sociale  A interoga simple în baza textului
simple  A îndemna  Înscenarea dialogurilor simple
 A cere/ a oferi (obiecte)  Expunerea orală a unui text scurt și
2.5 Utilizarea modelelor simple de  A exprima păreri de rău simplu
comunicare și a limbajului nonverbal  Prezentarea succintă în forma orală,
 A oferi informații despre sine (nume,
în contexte sociale de ordin cotidian scrisă sau / și online a unei teme
vârstă, localitate, naționalitate,
activități preferate) cunoscute
 A solicita informații despre o persoană  Descrierea succintă a unei imagini
(nume, vârstă, localitate, naționalitate,
10
hobby)  Scrierea unui comentariu la postările și
 A exprima gusturi/ preferințe/ comentariile online simple și scurte cu
gratitudine ajutorul unor expresii standardizate
 A felicita  Formularea orală și/ sau însoțită de
 A invita limbajul non-verbal a unor indicații, stări,
 A aproba/ a nega atitudini
 A indica  Transformarea textelor simple (poezii,
 A exprima posesia/ apartenența cântece, dialoguri, mesaje etc.) în baza
 A permite/ a interzice imaginilor, cuvintelor, expresiilor,
respectând un model
Elemente de construcţie a comunicării*  Redactarea/ formularea enunțurilor
simple
 Completarea unui formular simplu/ unei
fişe simple cu informaţii de ordin
personal
 Completarea unui orar şcolar, a unei
agende
Produse:
 Fișe de lucru
 Chestionare/ formulare/ tabele
 Cărți poștale
 Quiz-uri scurte și simple
 Agende/ orare
 Mesaje postate online
 Postere și colaje în format tradițional și
digital
 Mesaje scurte (etichete, anunţuri, afişe)
 Scenete pentru teatrul de marionete
 Produse digitale simple

Interacțiunea orală/scrisă/online Acte comunicative Activităţi şi produse


Medierea
Activități:
2.6. Adaptarea formulelor elementare de  A oferi instrucțiuni

11
adresare, de politețe și de exclamare  A exprima gusturi, preferințe, stări,  Formularea și executarea unor
corespunzător situației de emoții și atitudini instrucțiuni simple și scurte
comunicare  A propune  Înscenarea dialogurilor simple cu ajutorul
 A îndemna unor expresii și enunțuri standardizate
2.7. Exprimarea stărilor fizice,  A da impuls conversației  Jocul de rol
preferințelor, emoțiilor și atitudinilor în  A sugera  Elaborarea posterelor/ colajelor/ benzilor
cadrul interacțiunii cu interlocutorii  A angaja și a încheia o conversație desenate
 A cere o explicație  Formularea succintă a opiniei proprii
2.8 Utilizarea limbajului nonverbal  Transformarea dialogurilor în baza unui
 A exprima acordul/ dezacordul
pentru a interacționa în contexte
sociale simple manifestând deschidere  A solicita și a oferi indicații suport (imagini, cuvinte, expresii),
respectând un model prestabilit
și respect Elemente de construcţie a comunicării* Produse:
 Fișe de lucru
 Mesaje scrise (mesaje electronice,
felicitări, cărți poștale)
 Hărți conceptuale
 Dialoguri simple
 Postere și colaje în format tradițional și
digital
 Postări online
 Cărți poștale

Receptarea mesajelor orale/scrise/online Acte comunicative Activități și produse

Activități:
3.1 Identificarea prin audiere/ lectură/  A localiza  Aranjarea în ordine logică a elementelor
vizionare a sensului global al mesajelor  A remarca unui dialog / unei scrisori/ unui e-mail
orale și scrise, exprimate simplu și clar, cu  A ordona  Exerciții de recunoaștere a formulelor de
referire la situații și subiecte familiare  A prezenta ceva sau pe cineva salut și de politețe în mesaje orale/ scrise/
 A numi online.
3.2 Înțelegerea detaliată a mesajelor orale și  Ordonarea/ gruparea unor imagini pe baza
scrise, formulate simplu și clar, cu referire Elemente de construcţie a comunicării* informațiilor dintr-un text scurt și clar
la situații și subiecte obișnuite din viața  Exerciții de asociere a unor cuvinte/
cotidiană enunțuri cu imagini.

12
 Vizionarea ghidată a unor secvențe
adaptate din emisiuni TV/ filme
 Selectarea informațiilor relevante dintr-un
text audiat/ citit/ vizionat
 Exerciții de tip adevărat/ fals, alegere
multiplă, întrebări cu răspuns scurt
 Exerciții de completare de formulare tip
grilă/ fișe de lectură/ texte lacunare
 Exerciții de ordonare cronologică a
datelor
 Exerciții de evaluare / recapitulare tip quiz
Produse:
 Infografice
 Hărți conceptuale
 Quiz-uri Postere / colaje / afișe / pliante
în format tradițional și digital
 Proiecte tip lapbook / scrapbook / albume
ilustrate

Producerea mesajelor orale/scrise/online Acte comunicative Activităţi şi produse

Activități:
3.3. Specificarea structurilor lingvistice pentru  A se prezenta  Crearea de dialoguri/ anunțuri/ invitații
a produce mesaje orale și scrise referitoare  A exprima preferinţele scurte și simple
la informații de ordin personal din viața  A localiza  Formularea unui enunț / unei cărți poștale
cotidiană  A descrie un obiect/o persoană în baza textului lecturat/ imaginilor,
 A interoga respectând modelul prezentat
3.4. Specificarea structurilor lingvistice simple  A nega  Elaborarea unor texte pe teme cotidiene
pentru a descrie obiecte, oameni, locuri în baza răspunsurilor la întrebări simple
 A descrie o locuinţă
 A indica direcţia  Descrierea unor activități zilnice/ a
 A exprima cauza persoanelor în baza imaginilor
 A accepta / a refuza o invitaţie  Corectarea răspunsurilor false în baza
 A solicita / a cere un produs textului
Produse:
Elemente de construcţie a comunicării*
13
 Descrieri/ texte simple în baza unui
suport verbal (întrebări, cuvinte de
sprijin, plan)
 Interviuri
 Fişe de lucru/ scheme/ tabele/ cărți
poştale în format tradițional și digital
 Eseuri fotografice simple
 Proiecte individuale și de grup
 Prezentări în format tradițional și digital

Interacțiunea orală/ scrisă/ online Acte comunicative Activități și produse

Activități:
3.5. Aplicarea structurilor lingvistice  A se angaja în dialoguri simple  Realizarea unor conversaţii simple
elementare în conversaţii surte cu referire  A se referi la preferințe personale individuale şi de grup despre persoane şi
la nevoi personale imediate  A solicita și a oferi informații obiecte din anturajul apropiat/ activităţi
 A accepta/ a refuza de interes personal.
3.6. Participarea în cadrul unui schimb limitat  A atrage atenţia  Realizarea unor jocuri de societate în
de informaţii de ordin cotidian în scris/on-  A mulțumi/ a-şi cere scuze perechi/ în grup.
line cu condiţia folosirii unui instrument  Formularea sfârșitului/ continuarea unui
 A exprima acordul/ dezacordul
de traducere dialog simplu în baza unei liste de
 A semnala neînțelegerea
întrebări/ imagini.
Elemente de construcţie a comunicării*  Formularea unor răspunsuri/ replici la
mesaje simple/ electronice în baza unei
liste de cuvinte/ sntagme / întrebări
 Formularea răspunsului în funcție de
preferință (acceptare/ refuz) cu ajutorul
unor structuri lexicale date.
Produse :
 Conversaţii simple/ on-line
 Jocuri de rol
 SMS-uri/ E-mail-uri
 Postere și colaje în format tradițional și
digital

14
Medierea orală / scrisă / online Acte comunicative Activități și produse

Activități:
3.7. Identificarea cuvintelor/ enunțurilor cheie  A anunţa  Selectarea informaţiei relevante din texte
din texte scurte și simple cu referire la  A da explicaţii simple.
subiecte de ordin cotidian  A prezenta ceva/ pe cineva  Formularea enunţurilor simple pe baza
 A da indicaţii şi instrucţiuni simple şi cuvintelor-cheie dintr-un text.
3.8. Relatarea orală, în propoziții simple, a scurte  Povestirea simplă în bază de imagini,
informaţiei principale dintr-un text cu  A informa/ a se informa cu refeire la listelor de cuvinte, grile.
referire la subiecte de ordin familiar, personae/ obiecte/ activități cotidiene  Transmiterea simplă, cu pauze, a
utilizând limbajul non-verbal şi pauze  A exprima sentimente și emoții informaţiei relevante din anunţuri/ pliante
pentru a căuta cuvinte din limba A în limba B.
Elemente de construcţie a comunicării*  Reformularea unor mesaje în baza
3.9. Traducerea orală a informațiilor cheie din modelului prestabilit.
texte scrise cu referire la persoane, obiecte,  Descrierea unor activități zilnice/ a
evenimente și locuri cotidiene persoanelor în baza imaginilor.
Produse:
 Descrieri simple cu suport verbal
(întrebări, cuvinte de sprijin)
 Texte simple, create după un plan
prestabilit
 Eseuri fotografice simple
 Cărți poştale
 Traduceri orale
 Proiecte individuale/ în perechi/ în grup

Receptarea mesajelor orale/scrise/online Acte comunicative Activități și produse

Activități:
4.1.Recunoașterea propriilor referințe  A localiza  Completarea textului lacunar cu
culturale în vederea formării conștiinței  Asolicita/oferi informații răpunsuri scurte/imagini/ cuvinte
culturale, lingvistice și identitare  A povesti  Ordonarea/ gruparea imaginilor pe baza
 A se informa despre obiecte, informațiilor dintr-un text scurt și simplu
persoane, locuri, timp, spațiu
15
4.2.Înțelegerea sensului global al fragmentelor  A prezenta persoane, obiecte, locuri  Selectarea cuvântului intrus
de texte literare/ nonliterare scurte și  A descrie succint activități culturale  Audierea de cântece/poezii, vizionare de
simple pe subiecte familiare din povești/povestiri/ filme de animație și
patrimoniul cultural al țării limbii studiate Elemente de construcţie a asociere de imagini/ legende cu
comunicării* personaje, activități,
4.3.Identificarea tradițiilor și obiceiurilor locuri,comportamente.
specifice țării limbii studiate  Asocierea cuvintelor cu
desene/explicații
 Completarea integramelor lexicale
 Produse:
 Texte lacunare
 Mesaje simple/mesage electronice
 Agende/Orare școlare
 Liste de cuvinte
 Citire de texte
 Integrame /Jocuri de cuvinte

Producerea mesajelor orale/scrise/online Acte comunicative Activități și produse

Activități:
4.4.Reproducerea unor fragmente de texte  A descrie succint persoane, obiecte,  Înscenarea secvențelor din opere literare/
literare/ nonliterare, cântece, din locuri familiare nonliterare studiate (povesti, povestiri,
patrimoniul cultural al limbii studiate, pe  A descrie succint ocupații și activități benzi desenate).
subiecte cunoscute cotidiene  Interpretare de cântece (individual/ în
 A oferi un răspuns grup/ karaoke)
4.5.Descrierea succintă a personajului  A exprima stări, sentimente, emoții,  Recitarea de poezii, respectând modelul
principal din textul literar/ nonliterar senzații  Realizarea afișelor/pliantelor de
studiat, utilizând un limbaj simplu  A exprima gusturi și preferințe sărbători tradiționale în baza
 A povesti succint imagini/supot video
4.6.Utilizarea resurselor lingvistice pentru a  Completarea ghidată a listei de cuvinte
descrie tradiții și obiceiuri culturale din Elemente de construcţie a cu similitudini lingvistice/culturale pe
țara limbii studiate comunicării* bază de repere
Produse:
 Dialoguri simple/online

16
4.7.Compararea unor obiecte și simboluri  Fișe de lectură
culturale specifice țării limbii studiate și  Descrieri/ narațiuni simple
țării de origine  Mesaje simple/ afișe/ anunțuri/on-line
 Postere/ colaje/ tabele simple
 Mini-poiecte individuale/ de grup

Interacțiunea orală/scrisă/online Acte comunicative Activități și produse

Activități:
4.8.Respectarea unor norme uzuale de  A angaja şi a încheia o conversaţie  Completarea unei cărți poștale
comportament verbal și nonverbal  A saluta/a răspunde la salut simple/digitale, adresate unui prieten din
specifice culturii țării limbii studiate, în  A se prezenta țara limbii studiate, în bază de suport
situații din viața cotidiană  A felicita lexical
 A oferi/ a solicita informaţii simple  Completarea unor formulare/fișe simple
 A accepta/ a refuza cu informații de ordin personal
 A exprima curiozitate  Înscenarea dialogurilor simple
 Înscenarea unor dialoguri scurte și simple
Elemente de construcţie a comunicării* pe subiecte de cultură, restectînd modelul
 Formularea unor răspunsuri simple la
mesaje / mesaje electronice simple, în
baza listei de cuvinte/ expresii/
întrebări/colaje de imagini/foto
Produse:
 Dialoguri simple
 Dramatizări
 Cărți poștale/ afișe/ formulare/ fișe
simple
 Postere simple
 Proiecte simple
 Bliț-interviuri/ interviuri simple

Medierea orală/scrisă/online Acte comunicative Activități și produse

17
Activități:
4.9.Stabilirea unor relații individuale și de grup  A spune că înțelege/nu înțelege  Participarea la dialoguri simple
în cultura de origine, manifestând atenție și mesajul  Completarea de răspunsuri la
respect față de interlocutor  A accepta/a refuza o propunere mesaje/mesaje electronice pentru a
 A exprima acord/dezacord accepta/ refuza propuneri/invitații
 A repeta  Alegerea formulelor de politețe/ de salut
adaptate la interlocutor/ destinatar, în
Elemente de construcţie a comunicării* dialoguri /mesaje/mesaje electronice/cărți
poștale simple
 Selectarea răspunsurilor conform
intenției/ preferinței (acceptare/ refuz),
respectând modelul
Produse:
 Jocuri de rol
 Dialoguri simple
 Mesaje /mesaje electronice
 SMS-uri

La sfârșitul clasei a V-a, elevul poate:

 utiliza expresii memorizate, enunțuri, texte simple și scurte, în bază de modele de intonație specifice limbii străine, în contexte simple și
uzuale;
 utiliza corect forme gramaticale simple memorizate, specifice limbii străine, în contexte uzuale;
 scrie lizibil și îngrijit respectând regulile ortografice;
 identifica şi reproduce formulele elementare de adresare, de salut și de politețe, instrucțiuni scurte și simple, orale și scrise, în situatii
cotidiene de comunicare;
 exprima simplu idei, părerei, stări fizice, gusturi și preferințe;
 înțelege sensul global al fragmentelor de texte literare/ nonliterare scurte și simple, din patrimoniul cultural al țării limbii studiate, pe subiecte
familiare;
 respectă norme uzuale de comportament verbal și nonverbal specifice culturii țării limbii ţintă, în situații din viața cotidiană,

manifestând atitudini specifice predominante:

 valorificarea limbii ca sistem;

18
 demonstrarea funcționalităţii limbii în cadrul unui contact social;
 coerență și precizie în comunicare;
 deschidere și motivație pentru dialog intercultural.

Unități de competenţe Unități de conținut Activități și produse de învățare recomandate

CLASA A VI-A

Receptarea mesajelor orale/audiovizuale Acte comunicative Activităţi şi produse

Componenta fonologică Activități:


1.1.Discriminarea sunetelor, modelelor de  A remarca  Recunoașterea elementelor fonetice
intonație și trăsăturilor fonetice specifice  A localiza în spațiu/ în timp ( sunete, modele de intonație etc.) din
limbii străine  A constata audierea/ vizionarea materialelor
 A realiza ordine și indicații audiovizuale
Componenta lexicală și semantică  A mima  Antrenarea auzului prin exerciții fonetice,
1.2.Identificarea prin audiere a sensului  A accepta prin vizionarea desenelor animate, a
cuvintelor, expresiilor uzuale și enunțurilor  A refuza secvențelor audiovizuale simple și scurte
specifice limbii străine, rostite izolat sau în  A compara  Exerciții de audiere a cuvintelor,
contexte simple, scurte și clare expresiilor, enunțurilor studiate
 Recunoașterea cuvintelor și expresiilor
Componenta gramaticală Elemente de construcţie a comunicării* care aparțin anumitor câmpuri lexicale
1.3. Recunoașterea structurilor gramaticale  Asocierea cuvintelor/ enunțurilor cu
specifice limbii străine în contexte cunoscute imagini
 Eliminarea cuvântului intrus
 Îndeplinirea unor instrucțiuni și indicații
 Imitarea unor acțiuni
 Identificarea tipului enunțului după
intonație
 Deosebirea elementelor gramaticale
studiate din context
Produse:
 Rime și versuri
19
 Quiz-uri
 Mesaje simple și scurte/ on-line
 Dialoguri scurte și simple în format audio
și video
 Postere și colaje simple în format
tradițional și digital
 Infografice și hărți conceptuale simple

Producerea mesajelor orale Acte comunicative Activităţi şi produse


Medierea
Componenta fonologică Activități:
1.4. Respectarea unor modele de intonație și  A exprima posesia  Reproducerea cu exactitate după profesor/
fenomene specifice limbii străine în contexte  A solicita informații din înregistrări audio sau video a
de comunicare cotidiene  A exprima cantitatea modelelor de intonaţie şi de pronunţie
 A exprima emoții și sentimente studiate
Componenta semantică și lexicală  A da ordine  Recitarea expresivă a poeziilor
1.5. Deducerea sensului cuvintelor necunoscute  A numi  Interpretarea cântecelor, individual și în
din contexte uzuale  A localiza în spațiu/ în timp grup
 A întreba  Traducerea cuvintelor, expresiilor,
Componenta gramaticală  A răspunde enunțurilor simple
1.6. Utilizarea structurilor sintactice și a  A aproba  Încadrarea cuvintelor/ expresiilor/
formelor gramaticale memorizate în mesaje  A nega elementelor gramaticale studiate în
simple și corecte enunțuri simple și scurte
Elemente de construcţie a comunicării*  Formarea cuvintelor prin utilizarea
sufixelor și prefixelor
 Substituirea cuvintelor prin sinonime și
antonime
 Transformarea propozițiilor afirmative în
negative și invers
 Formularea întrebărilor/ răspunsurilor
Produse:
 Dialoguri tematice simple
 Texte/ mesaje scurte/ online
 Dramatizări/ jocuri de rol

20
 Descrieri
 Infografice/ postere/ colaje simple în
format tradițional și/ sau digital

Receptarea mesajelor scrise/audiovizuale Acte comunicative Activităţi şi produse

Componenta ortografică Activități:


1.7. Recunoașterea prin citire a normelor  A numi  Lecturarea unui mesaj scris authentic scurt
ortografice specifice limbii străine  A identifica (imprimat, dactilografiat, scris de mână)
 A caracteriza/a descrie  Restabilirea ordinii cuvintelor în fraze
Componenta lexicală și semantică  A explica  Precizarea sensului cuvintelor prin
1.8. Înțelegerea unui repertoriu elementar de  A afirma selectarea sinonimelor/ antonimelor
cuvinte și expresii izolate referitoare la  A infirma  Asocierea mesajului la imagini/ secvențe
situaţii cotidiene  A confirma video
 A nega  Selectarea expresiilor, enunțurilor în bază
Componenta gramaticală  A informa de suport audiovizual
1.9. Examinarea unor structuri sintactice și Produse:
forme gramaticale simple, specifice limbii Elemente de construcţie a comunicării*  Lecturi cu voce tare
străine, aparţinând unui repertoriu  Fișe de lucru
memorizat
 Tabele / scheme / hărți conceptuale simple
 Mesaje audiovizuale / online
 Postere și colaje în format tradițional și/
sau digital
 Portofolii lexicale lingvistice simple
 Proiecte individuale și de grup

Producerea mesajelor scrise/online Acte comunicative Activităţi şi produse

Componenta ortografică Activități:


1.10. Transcrierea corectă a expresiilor scurte și  A constata  Completarea spațiilor lacunare
a cuvintelor uzuale  A număra  Corectarea greșelilor intentionate dintr-un
 A descrie/a caracteriza mesaj
Componenta gramaticală  A cere informații  Rezolvarea rebusurilor
 A oferi informații

21
1.11. Aplicarea structurilor sintactice și  A afirma  Redactarea enunțurilor simple conform
gramaticale specifice limbii străine în  A nega modelelor propuse
formularea mesajelor simple și clare  A întreba  Redactarea întrebărilor și răspunsurilor
 A răspunde  Completarea tabelelor cu elementele
 A exprima cantitatea lexicale/ gramaticale studiate
 Substituirea unor forme gramaticale cu
Elemente de construcţie a comunicării* altele
 Completarea unui text scurt cu semnele de
punctuație corespunzătoare
 Ordonarea literelor/ silabelor în cuvinte
 Ordonarea cuvintelor în fraze
Produse:
 Rebusuri/ cuvinte încrucișate/ puzzle
 Întrebări și răspunsuri
 Mesaje/ dialoguri/ convorbiri telefonice/
on-line
 Proiecte individuale/ de grup
 Postere și colaje în format tradițional și/
sau digital

Receptarea mesajelor Acte comunicative Activităţi şi produse


orale/scrise/audiovizuale
Activități:
2.1. Respectarea normelor  A localiza (persoane, obiecte)  Exerciții de identificare a informației
de comportament verbal și  A exprima ( stări, emoții, atitudini) cheie din texte audiate sau lecturate
nonverbal în cadrul interacțiunilor  A confirma / a nega  Citirea unor postări online scurte
orale și scrise  A compara (persoane, obiecte)  Completarea unor texte lacunare/
benzilor desenate
2.2. Recunoașterea indicațiilor, Elemente de construcţie a comunicării*  Alegerea răspunsului corect în baza
recomandărilor și instrucțiunilor simple textului citit sau în baza suportului
în situații cotidiene audiovizual
 Eliminarea cuvântului intrus
2.3. Distingerea sensului expresiilor  Clasificarea obiectelor/ însușirilor/
fixe simple referitoare la fenomenelor
descrierirea persoanelor
 Completarea hărților conceptuale
22
 Aranjarea în ordine a cuvintelor /
enunțurilor din texte scurte și simple
 Modificarea titlului textului
Produse:
 Rime simple
 Fișe de lucru
 Benzi desenate
 Hărți conceptuale
 Cărți de vizită
 Formulare simple
 Careuri de cuvinte

Producerea mesajelor orale/scrise/online Acte comunicative Activităţi şi produse


Medierea
Activități:
2.4. Utilizarea indicatorilor lingvistici de  A ruga/ a cere scuze  Înscenarea unor dialoguri simple
relații sociale în actele de vorbire pe  A îndemna  Citirea cu voce a unui text simplu și
subiecte cotidiene  A cere/ a oferi (obiecte) cunoscut
 A se adresa politicos  Descrierea succintă a imaginii
2.5. Producerea textelor funcționale scurte  A exprima (senzații, stări fizice,  Scrierea unui comentariu la postările și
și simple emoții) comentariile online simple și scurte cu
 A exprima păreri de rău ajutorul unor expresii standardizate
 A oferi informații despre sine (nume,  Jocuri de rol
vârstă, localitate, naționalitate,  Redactarea/ formularea enunțurilor
activități preferate) simple
 A exprima gusturi/ preferințe/  Completarea unui formular simplu/ unei
gratitudine/ atitudini fişe simple cu informaţii de ordin
 A felicita personal
 A invita Produse:
 A aproba/ a nega  Cărți poștale
 A exprima posesia/ apartenența  Formulare / fișe informative
 A permite/ a interzice  Agende/ orare
 Mesaje postate online
Elemente de construcţie a comunicării*  Benzi desenate
23
 Postere și colaje în format tradițional și
digital
 Dialoguri simple și scurte
 Mesaje scurte (etichete, anunţuri, afişe)
 Rețete simple
 Produse digitale simple
 Quiz-uri

Interacțiunea orală/scrisă/online Acte comunicative Activităţi şi produse


Medierea
Activități:
2.6. Participarea la interacțiuni  A exprima gusturi și preferințe  Expunerea succintă a opiniei proprii
verbale cu caracter social  A oferi instrucțiuni  Înscenarea dialogurilor simple cu ajutorul
relevante pentru elev  A exprima stări, emoții și atitudini unor expresii și enunțuri standardizate
 A îndemna  Jocul de rol
2.7. Exprimarea opiniei despre  A da impuls conversației  Elaborarea posterelor, colajelor și
preferințele personale  A angaja și a încheia o conversație benzilor desenate
 A cere o explicație  Transformarea dialogurilor în baza de
2.8. Utilizarea limbajului non-verbal pentru a
 A exprima acordul/ dezacordul suport (imagini, cuvinte, expresii),
interacționa în contexte sociale simple,
 A solicita și a oferi indicații respectând modelul prestabilit
manifestând deschidere și respect Produse:
Elemente de construcţie a comunicării*  Cărți de vizită
2.9. Aplicarea expresiilor uzuale în situații  Mesaje scrise (mesaje electronice,
simple de comunicare în contexte felicitări, cărți poștale)
cotidiene  Hărți conceptuale
 Dialoguri simple
 Chestionare
 Quiz-uri Postere/ colaje/ infografice în
format tradițional și digital
 Pagini de reviste digitale simple

Receptarea mesajelor orale/scrise/online Acte comunicative Activităţi şi produse

Activități:
24
3.1. Identificarea prin audiere/ lectură/  A remarca informații (din scrieri  Vizioarea materialelor video adaptate
vizionare a unor informații specifice din simple: scrisori, broșuri, articole de (povești, desene animate)
mesajele orale și scrise, formulate simplu ziar, etc.)  Audierea materialelor în format MP3
și clar, referitoare la situații și subiecte din  A localiza (informații din diferite (cântece, poezii, dialoguri, povești)
viața cotidiană surse autentice audio/ video cu referire  Lectura textelor, poeziilor
la locuri, evenimente, personalități ale  Utilizarea jocurilor lingvistice interactive
3.2. Înțelegerea detaliată a mesajelor orale și țărilor limbii studiate)  Utilizarea fișelor de lucru/ posterelor
scrise cu referire la situații și subiecte  A înțelege instrucțiuni simple tematice
familiare formulate clar și răspicat  A deduce (dintr-un context sensul  Exerciții de identificare a unor informații
unor cuvinte necunoscute) specifice pe baza unui text lecturat
 Ordonarea/ gruparea unor imagini pe baza
Elemente de construcţie a comunicării* informațiilor dintr-un text scurt și clar
 Exerciții de asociere a unor cuvinte/
enunțuri cu imagini
 Utilizarea jocurilor de orientare pe hartă,
plan, în spațiul clasei
 Elaborarea posterelor/ colajelor/ cărților
digitale utilizând instrumete web
Produse:
 Fișe de lucru
 Proiecte tematice
 Galerii de portrete/ postere
 Chestionare
 Rețete
 Prezentări în format tradițional și digital

Receptarea mesajelor orale/scrise/online Acte comunicative Activităţi şi produse

Activităţi:
3.3. Organizarea structurilor lingvistice pentru  A-şi exprima opinia / sentimentele  Aranjarea în ordine a fragmentelor unei
a produce mesaje simple orale și scrise  A situa povestiri/ unui text narativ.
referitoare la aspecte din viața cotidienă  A sfătui  Descrierea aşezării geografice a unui/unei
 A invita loc/ţari.
 A propune
25
3.4. Prezentarea structurilor lingvistice pentru a  A accepta/a refuza  Elaborarea unui text după un plan bine
descrie obiecte, oameni și locuri într-un  A mulţumi stabilit.
limbaj accesibil  A localiza  Gruparea activităţilor şcolare în enunţuri
 A compara simple și bine structurate.
3.5. Aplicarea structurilor lingvistice relevante  Descrierea, în enunţuri simple, a
pentru producerea anunțurilor scurte cu Elemente de construcţie a comunicării* obişnuinţelor alimentare/ jocurilor
referire la obiecte, evenimente și locuri sportive/ casei/ orarului zilnic.
familiare  Citirea unui orar simplu.
Produse:
 Conversaţii pe teme familiare
 Convorbiri telefonice simple
 Eseuri fotografice
 Scheme/tabele
 Felicitări
 Hărţi conceptuale/ infografice

Interacțiunea orală/scrisă/online Acte comunicative Activităţi şi produse

Activităţi:
3.6. Aplicarea structurilor lingvistice  A se angaja în dialoguri simple  Realizarea unor conversaţii simple (la
elementare în conversaţii cu referire la  A se referi la preferințe personale restaurant, la cumpărături)
subiecte cunoscute de interes personal  A solicita și a oferi informații  Realizarea unor jocuri de societate în
 A accepta/ a refuza perechi/ în grup.
3.7. Participarea în cadrul unui schimb de  A mulțumi/ a-şi cere scuze  Refolmularea/ Completarea unor dialoguri
informaţii şi comentarii simple de interes  A exprima acordul/ dezacordul cu ajutorul unei liste de cuvinte/ imagini
personal, în scris/on-line, cu condiţia  A atrage atenţia  Simularea unei convorbiri faţă în faţă/la
folosirii unui instrument de traducere  A semnala neînțelegerea telefon despre obiecte personale/ activităţi
 A solicita o repetarea unui cuvânt sau de interes proriu.
a unei fraze  Formularea unor răspunsuri/ replici la
 A cere confirmare mesaje simple/ electronice în baza unei
 A întreba, dacă a fost înțeles liste de cuvinte/ expresii / întrebări
 Redactarea unor comentarii scurte on-line,
însoţite de emoticoane/imagini ca reacţie

26
Elemente de construcţie a de răspuns pentru a exprima emoţii
comunicării* pozitive/negative.
Produse :
 Dialoguri simple/ comentarii scurte on-line
 Jocuri de rol
 Postere și colaje în format tradițional și
digital
 SMS-uri/ e-mail-uri
Medierea orală/ scrisă/ online Acte comunicative Activităţi şi produse

Activități:
 A invita și a răspunde la o invitație  Relatarea informaţiei cheie din texte
3.8. Adaptarea funcțiilor comunicative la simple în bază de imagini, liste de cuvinte,
 A exprima scuze
circumstanțe simple prin substituiri etc.
lexicale limitate cu referire la situații din  A accepta sau a refuza
 Formularea enunţurilor simple pe baza
viața cotidiană  A exprima intenţii şi dorinţe
cuvintelor-cheie dintr-un text.
 A solicita şi a oferi informaţii uzuale
3.9. Relatarea, în enunțuri simple, a mesajelor  Transmiterea simplă, cu pauze, a
de ordin personal informaţiei relevante din anunţuri și pliante
cheie din texte, imagini sau tabele  A felicita din limba A în limba B.
 A mulțumi  Reformularea unor mesaje în baza
3.10. Traducerea orală, cu pauze şi reformulări,
a informațiilor relevante cu referire la  A explica și a justifica modelului prestabilit.
subiecte de ordin cotidian  A evalua și a aprecia  Descrierea unor activități zilnice/ a
 A exprima acordul sau dezacordul persoanelor în baza imaginilor
 A da ordine/indicații Produse:
Elemente de construcţie a comunicării*  Anunţuri/ pliante/ colaje
 Descrieri simple cu suport verbal
(imagini/întrebări/cuvinte de sprijin)
 Texte simple, create după un plan
prestabilit
 Proiecte individuale/ în perechi/în grup
 Traduceri orale

Acte comunicative Activităţi şi produse


Receptarea mesajelor orale/scrise/online
27
Activități:
4.1. Reperarea informațiilor principale pe  A solicita informaţii simple  Asocierea unor
subiecte cotidiene în texte literare/  A localiza în spaţiu simboluri/pictograme/semne uzuale în
nonliterare simple din patrimoniul cultural locurile publice (stradă, transport, centru
al țării limbii studiate  A solicita ajutor
de agrement) cu descrierea lor.
 A oferi informații despre timp, loc,
 Selectarea informațiilor pentru a descriere
4.2.Recunoașterea elementelor culturale modalitate, cantitate
un personaj din desen
specifice țării limbii studiate  A exprima satisfacție, mirare animat/poveste/cântec
 A exprima opinia  Localizarea pe harta țării limbii studiate a
reperelor geografice.
Elemente de construcţie a comunicării*  Vizionarea secvențelor video despe
monumente celebre/locuri turistice
renumite și completarea răspunsurilor cu
informații esențiale
 Asocierea informaților din cîntece/texte
literare/ nonliterare (povești, povestiri,
benzi desenate, poezii) cu imagini
 Completarea unei scheme/hărti simple/
hărti digitale în baza instrucțiunilor (orale/
scrise)
 Asocierea titlului cărții cu numele
autorului
Produse:
 Mesaje simple/mesaje electronice
 Jurnale de lectură
 Hărți conceptuale
 Simboluri, pictograme simple
 Fișe de lectură

Producerea mesajelor orale/scrise/online Acte comunicative Activităţi şi produse

Activități:

28
4.3.Reproducerea unor secvențe pe subiecte  A descrie succint ocupații și activități  Memorizarea și dramatizarea unor
din viața cotidiană din texte literare/ cotidiene povesti, povestiri, poezii, scenete, cântece,
nonliterare/ piese muzicale din  A explica o informație simplă studiate.
patrimoniul cultural al țării limbii studiate  A oferi/ a solicita (obiecte, servicii)  Descrierea succintă a personajului
 A compara preferat din poveste, povestire, desen
4.4.Explicarea în termeni simpli a  A explica succint acțiuni animat, bandă desenată.
preferințelor personale, cu referire la  A povesti o istorie simplă  Realizarea posterilor, pliantelor pe teme
textul literar/ nonliterar studiat de cultură
Elemente de construcţie a  Completarea unui tabel comparativ
4.5.Utilizarea resurselor lingvistice pentru a comunicării* (preferințe și gusturi)
relata unele aspecte ale culturii țării limbii  Exerciții de descoperire a similitudinilor și
studiate asemănărilor de ordin lingvistic/cultural, în
bază de texte
4.6.Compararea unor uzanțe culturale Produse:
specifice țării limbii studiate și țării de
origine  Dialoguri simple/online
 Citirea unor texte simple
 Benzi desenate simple
 Colaje foto
 Jocuri de rol/Jocuri de societate
 Mesaje simple/mesaje electronice
 Descrieri simple

Interacțiunea orală/scrisă/online Acte comunicative Activităţi şi produse

Activități:
4.7.Aplicarea cunoștințelor culturale și a unor  A cere scuze  Conversații tematice simple, despre eroi
norme de comportament specifice țării  A mulțumi și a răspunde la mulțumiri literari, personaje de ficțiune.
țintă, în situații cotidiene, pentru a produce  A se saluta/ a-și lua rămas bun  Participarea la jocuri de rol, respectând
mesaje/texte orale și scrise  A solicita şi a oferi informaţii simple modelul
 A exprima bucurie, tristețe  Elaborarea unui pliant al unui centru de
 A iniția o conversație telefonică agrement destinat adolescenților, pentru a
Elemente de construcţie a comunicării* prezenta diverse activități recreative.

29
 Completarea de cărți poștale/afiș/anunț
(invitație la o excursie /vizită/sărbătoare,
etc.)
 Discuție despre alegerea activităților
culturale comune
Produse:
 Dialoguri simple/online
 Formulare, fișe simple
 Postere/colaje foto
 Proiecte simple
 Chestionare/interviuri simple

Medierea orală/scrisă/online Acte comunicative Activităţi şi produse

Activități:
4.8.Participarea la conversații pe subiecte  A accepta/a refuza o propunere/ o  Exerciții de aplicare a formulelor de
cotidiene în situații culturale cunoscute invitație politețe adecvate situațiilor cotidiene.
 A explica succint un mesaj  Elaborarea și înscenarea dialogurilor
 A invita  Descrierea succintă a călătoriei, reale sau
 A explica, a repeta imaginare, în bază de fișe/suport
 A exprima surpriza digital/colaj foto.
 A situa Produse:
 Jocuri de rol
Elemente de construcţie a  Dialoguri
comunicării*  Conversații
 Pragram de activități

La sfârșitul clasei a VI-a, elevul poate:

 utiliza expresii uzuale, enunțuri, texte simple și scurte, în bază de modele de intonație specifice limbii străine, în contexte simple și coerente;
 utiliza corect structuri sintactice și forme gramaticale simple în situații uzuale;
 scrie lizibil, îngrijit, respectând regulile ortografice și gramaticale;
 citi corect texte simple/ online, aplicând norme metalingvistice pentru a transmite adecvat un mesaj scris;
 identifica şi adopta unele elemente şi norme de comportament verbal și nonverbal în cadrul interacțiunilor orale și scrise;
30
 deduce sensul global al mesajelor simple, orale și scrise/online, referitoare la informaţii de ordin personal și obiecte personale;
 solicita și oferi informații despre persoane, obiecte, locuri, animale;
 exprima opinii, sentimente și emoții;
 identifica unele similitudini și diferențe de ordin lingvistc și cultural, specifice țării limbii studiate și tării de origine;
 înțelege sensul global al fragmentelor de texte literare/ nonliterare scurte și simple, din patrimoniul cultural al țării limbii studiate, pe
subiecte familiar;
 respectă norme uzuale de comportament verbal și nonverbal specifice culturii țării limbii ţintă, în situații din viața cotidiană;
 recunoaște unele eventuale dificultăți în interacțiunea cu membrii altor culturi;
 participa la înteracțiuni sociale scurte, utilizând forme cotidiene de politețe,

manifestând atitudini specifice predominante:

 valorificarea limbii ca sistem;


 demonstrarea funcționalităţii limbii în cadrul unui contact social;
 coerență și precizie în comunicare;
 deschidere și motivație pentru dialog intercultural.

Unități de competenţe Unități de conținut Activități și produse de învățare recomandate

CLASA A VII-A

Receptarea mesajelor orale/audiovizuale Acte comunicative Activităţi şi produse

Componenta fonologică Activități:


1.1. Discriminarea sunetelor, modelelor de  A da informații  Audierea mesajului și completarea spațiilor
intonație și trăsăturilor fonetice specifice  A situa în spațiu/ timp lacunare
limbii străine în fluxul verbal din contexte  A compara  Asocierea sunetelor cu grafemele
uzuale  A îndeplini ordine și indicații corespunzătoare
 A imita
31
 A recunoaște  Selectarea variantei corecte în baza unui
Componenta lexicală și semantică  A remarca mesaj
1.2. Distingerea prin audiere a sensului  A afirma  Recunoașterea dintr-un context a
cuvintelor și expresiilor în situații  A nega cuvintelor și expresiilor care aparțin unui
cotidiene  A confirma anumit câmp lexical
 A infirma  Audierea cuvintelor, expresiilor, enunțurilor
Componenta gramaticală Elemente de construcţie a comunicării* studiate
1.3. Identificarea structurilor gramaticale  Îndeplinirea unor instrucțiuni și indicații
simple, specifice limbii străine, în  Deosebirea elementelor
contexte previzibile lexicale/gramaticale studiate din context
 Ordonarea acțiunilor într-un text
 Imitarea acțiunilor audiate
 Jocuri chinestezice
Produse:
 Mesaje simple/ on-line
 Rime și versuri
 Benzi animate
 Fișe de lucru
 Postere și colaje în format tradițional și
digital
 Proiecte individuale și de grup
Producerea mesajelor orale
Acte comunicative Activităţi şi produse
Medierea
Componenta fonologică Activități:
1.4. Citirea unor enunțuri și texte cunoscute cu  A solicita informații  Reproducerea unui text/dialog cu voce tare
respectarea pauzelor, accentului, intonației  A exprima sentimente/ emoții cu respectarea tempoului, intonației și
și unităților de sens  A exprima posesia expresivității specific limbii străine
 A da ordine și instrucțiuni  Recitarea poeziilor/fabulelor
1.5. Selectarea modelelor de intonație, a  A compara  Interpretarea cântecelor individual și în
ritmului și accentului fonetic, specifice  A situa în spațiu/ timp grup
limbii străine, în situații de comunicare  A constata  Selectarea răspunsurilor potrivite unor
uzuale situații concrete/ imagini
Elemente de construcţie a comunicării*  Reconstituirea frazelor
Componenta semantică și lexicală  Formarea enunțurilor după model
32
1.6. Utilizarea cuvintelor și expresiilor uzuale  Încadrarea cuvintelor noi/ formelor
și stabilirea relațiilor inter-lexicale gramaticale studiate în contexte
corespunzătoare în situații previzibile  Audierea, cântarea și mimarea acțiunilor
 Exerciții fonetice
Componenta gramaticală Produse:
1.7. Integrarea structurilor gramaticale simple  Careuri de cuvinte
în contexte uzuale  Mesaje simple/ on-line
 Dialoguri simple
 Descrieri
 Povestiri / narațiuni în baza unor imagini
sau benzi desenate
 Dramatizări/ jocuri de rol
 Prezentări în format tradițional și digital

Receptarea mesajelor scrise/audiovizuale Acte comunicative Activităţi şi produse


Componenta ortografică Activităţi:
1.8. Identificarea normelor de scriere a  A explica  Alegerea enunțurilor în baza de suport
cuvintelor uzuale și expresiilor scurte  A identifica audiovizual (imagini, simboluri, etc.)
utilizate regulat  A clasifica  Identificarea enunțurilor afirmative și
 A compara negative
Componenta lexicală și semantică  A confirma  Asocierea mesajului cu imaginea/
1.9. Deducerea sensului unor cuvinte și  A infirma prezentarea video
expresii necunoscute din context  A aproba  Ordonarea cuvintelor în enunțuri
 A nega  Completarea mesajului cu structurile
Componenta gramaticală  A localiza obiecte în spațiu gramaticale corecte
1.10. Recunoașterea structurilor sintactice și  Selectarea formei lexicale corecte
formelor gramaticale simple, specifice Elemente de construcţie a comunicării*  Exerciții de asociere a cuvintelor
limbii străine, dintr-un repertoriu uzual
 Selectarea răspunsului corect
 Sublinierea cuvintelor care conțin sunete,
grupuri de sunete studiate
Produse:
 Texte scurte/ dialoguri/ mesaje simple/ on-
line
 Nori de cuvinte
33
 Fișe de lucru
 Benzi desenate
 Proiecte individuale/ de grup
 Postere și colaje în format tradițional și/
sau digital

Producerea mesajelor scrise/online Acte comunicative Activităţi şi produse

Componenta ortografică  A remarca Activități:


1.11. Aplicarea normelor ortografice și  A constata  Formarea cuvintelor derivate prin prefixare
ortoepice simple în contexte uzuale  A explica și sufixare
 A descrie  Restabilirea ordinii cuvintelor în enunțuri
Componenta gramaticală  A deduce  Transformarea enunțurilor afirmative în
1.12. Utilizarea corectă a structurilor  A explica enunțuri negative și invers
sintactice și a formelor gramaticale simple  A afirma  Completarea unei scrisori/ invitații/ anunț
în contexte cotidiene  A nega publicitar, etc./ online cu cuvintele și
 A informa expresiile lipsă
 Completarea enunțurilor/ descrierilor, etc./
Elemente de construcţie a comunicării* on-line cu structurile gramaticale studiate
 Scrierea numerelor cu litere
 Scrierea expresiilor/ enunțurilor în baza
imaginilor
 Identificarea greșelilor gramaticale/
lexicale și corectarea lor
 Rezolvarea rebusurilor
Produse:
 Mesaje/ dialoguri/on-line
 Rebusuri/ cuvinte încrucișate/ puzzle
 Scrisori/ afișe publicitare/ invitații în
format tradițional și online
 Descrieri/ legende
 Panouri informaționale
 Proiecte individuale/ de grup

34
 Postere și colaje în format tradițional și/
sau digital

Receptarea mesajelor Acte comunicative Activităţi şi produse


orale/scrise/audiovizuale
Activități:
2.1. Perceperea mesajului global pentru a face  A saluta / a răspunde la salut  Audierea textelor autentice scurte și
față situațiilor simple de comunicare  A exprima interes/ preferițe/ simpatie completarea enunțurilor lacunare
 A oferi și a urma instrucțiuni simple  Selectarea răspunsului corect în baza
2.2. Identificarea informațiilor cheie  A solicita și a oferi informații asupra textului citit sau în baza mesajului audiat/
prezentate linear în contexte sociale de unor fapte vizionat
interes nemijlocit al elevului  A angaja, a menține și a încheia o  Reducerea/ extinderea frazelor prin
conversație scurtă eliminarea/ adăugarea structurilor
2.3. Determinarea structurilor lingvistice  A aproba/ a dezaproba lingvistice specifice comunicării spontane
specifice comunicării spontane și autentice și autentice
 A invita/ a refuza invitația
 Asocierea mesajului (citit/ audiat/ vizionat)
Elemente de construcţie a comunicării* cu imaginea adecvată
 Parafrazarea structurilor lingvistice
specifice comunicării spontane și autentice
 Clasificarea cuvintelor și expresiilor
conform situației de comunicare
 Traducerea structurilor lingvistice
specifice comunicării spontane și autentice
 Exerciții de ordonare a evenimentelor
conform logicii expunerii
Produse:
 Fișe de lucru
 Formulare/ tabele
 Liste de cuvinte și expresii
 Mesaje orale/ scrise/ electronice
 Acte de comunicare simple
 Enunțuri informative simple și scurte
 Postere și colaje în format tradițional și
digital

35
Producerea mesajelor orale/scrise/online Acte comunicative Activităţi şi produse
Medierea
Activități:
2.4. Utilizarea structurilor lingvistice  A formula întrebări și răspunsuri  Completarea enunțurilor și a textelor prin
specifice comunicării spontane și autentice  A compune dialoguri scurte și simple alegerea expresiilor potrivite
de interes nemijlocit al elevului cu  Completarea unui formular simplu/ unei
folosirea expresiilor uzuale conform fişe simple cu date, informaţii de ordin
2.5. Reproducerea mesajelor orale/ scrise situației comunicative personal
/online adecvate unor contexte sociale  A descrie aspecte cotidiene cu  Înscenarea dialogurilor scurte și simple,
simple referință la pregătite în prealabil, adaptând
persoane, obiecte, locuință, locuri instrumentele lingvistice la situația
2.6. Adaptarea resurselor lingvistice la situația publice, comunicativă
comunicativă  evenimente și activități  Expunerea unor anunțuri/ instrucțiuni
 A relata evenimente, experiențe scurte, pregătite în prealabil
personale  Descrierea aspectelor cotidiene cu referință
 A exprima opinii, preferințe la persoane, evenimente și activități
 A argumenta un răspuns, o aserțiune  Relatarea unor evenimente, experiențe
 A povesti texte scurte, analizate în personale, pregătite în prealabil
prealabil  Redactarea unor texte simple pe hârtie sau
 A compara persoane, obiecte, online după model (povestire, dialog,
evenimente și activități instrucțiune, anunț, scrisoare, prospect,
orar, meniu)
Elemente de construcţie a comunicării* Produse:
 Fișe/ formulare/ tabele
 Mesaje orale/ scrise/ electronice
 Desene/ postere și colaje în format
tradițional și digital
 Instrucțiuni/ anunțuri
 Scrisori
 Prospecte/ orare

Interacțiunea orală/scrisă/online Acte comunicative Activităţi şi produse


Medierea
36
Activități:
2.7.Participarea la interacțiuni verbale cu  A formula opinii proprii  Suplinirea întrebărilor/ replicilor care
caracter social, relevante pentru elev  A argumenta gusturlile și preferințele lipsesc într-un dialog
personale  Ordonarea replicilor într-un dialog scurt
2.8.Soluționarea carențelor în  A exprima stări, emoții și atitudini  Interacțiunea prin întrebări și răspunsuri
exprimarea verbală spontană prin  A solicita/ a da informații conform spontane/ în situații structurate și
utilizarea limbajului nonverbal și situației comunicative conversații scurte
paraverbal  A angaja, a menține și a încheia o  Înregistrarea audio/ video a conversațiilor,
conversație audierea și analiza lor ulterioară
2.9.Aplicarea expresiilor uzuale în situații  A cere o explicație  Reformularea / simplificarea enunțurilor
simple de comunicare, în contexte complexe
cotidiene Elemente de construcţie a comunicării*  Transmiterea informațiilor factuale
 Dramatizarea unor pasaje simple din
povești, cântece, povestiri
 Elaborarea posterelor, anunțurilor,
prospectelor și orarelor în format
tradițional și/ sau digital
 Redactarea e-mailurilor simple pentru a
comunica o experiență, a relata un
eveniment, a solicita informații
 Planificarea activităților pentru un
eveniment în familie sau la școală
 Postarea mesajelor în spațiul digital
Produse:
 Dialoguri scurte pe teme ce au relevanță
pentru elev
 Conversații tematice
 Descrieri de persoane, obiecte, locuri
 Jocuri de rol
 Postere și colaje în format tradițional și
digital
 Produse digitale simple
Acte comunicative Activităţi şi produse
Receptarea mesajelor orale/scrise/online

37
Activități:
3.1.Identificarea prin audiere/ lectură/  A prezenta  Aranjarea în ordine logică a replicilor
vizionare a informațiilor detaliate din  A exprima dintr-un dialog
mesaje scrise, formulate simplu și clar,  A analiza  Identificarea răspunsurilor corecte/ false
referitoare la situații din viața cotidiană  A remarca  Exerciții de identificare a unor informații pe
 A localiza obiecte în spațiu baza unui text/ unei imagini
3.2.Recunoașterea mesajelor cheie din  A înțelege instrucțiuni simple  Exerciții de asociere a unor cuvinte/
avertismente, instrucțiuni și etichete enunțuri cu imagini
simple în limba țintă plasate pe un produs Elemente de construcţie a comunicării*  Analiza/ completarea unor tabele, hărți
conceptuale, organizatoare grafice
 Elaborarea unor afișe în baza unui
document audio/ video
Produse:
 Postere/ colaje/ afișe în format tradițional
și digital
 Infografice/ hărți conceptuale/ tabele
 Benzi desenate
 Jurnale de lectură

Producerea mesajelor Acte comunicative Activităţi şi produse


orale/scrise/online
Activităţi:
3.3.Organizarea logică a structurilor  A descrie/a caracteriza  Prezentarea unui subiect cunoscut din viața
lingvistice pentru a produce mesaje orale  A solicita informații cotidiană.
și scrise referitoare la activități cotidiene  A exprima o dorinţă  Improvizarea unui dialog cu o persoană
 A prezenta  Exerciții de simulare a unei conversații în
3.4.Utilizarea cuvintelor și expresiilor din  A scrie o reţetă magazin/ restaurant/ hotel etc.
diferite limbi pentru a efectua o tranzacție  A sugera/ a accepta/ a refuza o  Compararea locuințelor din diverse țări
simplă invitație  Descrierea unui eveniment cultural,
artistic, sportiv etc. în enunţuri simple
Elemente de construcţie a comunicării* Produse:
 Dialoguri
 Texte structurate scurte
38
 Mesaje/ scrisori personale/ anunțuri/
invitații/ cărți poștale în format tradiţional
și/ sau electronic
 Sondaje
 Postere/ colaje/ hărți conceptuale/
infografice în format tradițional și digital

Interacțiunea orală / scrisă / online Acte comunicative Activităţi şi produse

Activități:
3.5. Utilizarea structurilor lingvistice în  A se angaja în dialoguri simple  Realizarea unor conversaţii simple
conversaţii simple cu referire la  A exprima preferințe personale individuale şi de grup.
persoane, obiecte și activităţi cunoscute  A solicita și a oferi informații  Realizarea unor jocuri de societate în
din viaţa cotidiană  A accepta/ a refuza perechi/ în grup.
 A mulțumi/ a-şi cere scuze  Refolmularea/ Completarea unor dialoguri
3.6. Participarea în cadrul unui schimb social  A exprima acordul/ dezacordul cu ajutorul unei liste de cuvinte/ imagini.
simplu în scris/on-line cu referire la
 A atrage atenţia  Simularea unei convorbiri faţă în faţă/la
activităţi cotidiene și evenimente de telefon despre evenimente obişnuite/
 A semnala neînțelegerea
interes personal, cu condiţia folosirii unui activităţi de interes proriu.
instrument de traducere  A întreba, dacă a fost înțeles
 A solicita o repetarea unui cuvânt sau  Formularea unor răspunsuri/ replici la
a unei fraze mesaje simple/ electronice în baza unei
 A cere confirmarea liste de cuvinte/ expresii / întrebări.
 A solicita clarificări  Redactarea unor comentarii scurte on-line,
însoţite de emoticoane/imagini.
Elemente de construcţie a comunicării* Produse :
 Dialoguri structurate
 Jocuri de rol
 Postere și colaje în format tradițional și
digital/ Postere
 Formulare/ chestionare simple
 SMS-uri/ E-mail-uri
Medierea orală/ scrisă/ online Acte comunicative Activităţi şi produse

39
Activități:
3.7. Parafrazarea informațiilor cheie dintr-un  A invita și a răspunde la o invitație  Exerciții de parafrazare a unor enunțuri sau
text necunoscut interlocutorului  A exprima scuze texte simple.
 A accepta sau a refuza  Exerciții de selectare a informaţiei
3.8. Rezumarea punctelor importante din relevante din texte simple.
 A exprima intenţii şi dorinţe
textele simple cu referire la subiecte de  Exerciții de rezumare a unor texte de
ordin personal  A solicita şi a oferi informaţii uzuale
lungime medie.
de ordin personal
 Povestirea simplă în bază de imagini, liste
3.9. Traducerea orală, într-un limbaj  A iniţia, a întreţine, a întrerupe o de cuvinte, grile.
accesibil, cu pauze şi reformulări, a conversaţie  Transmiterea simplă, cu pauze, a
informaţiei principale din text  A-și exprima opinia informaţiei relevante din anunţuri și pliante
 A evalua/ a aprecia din limba A în limba B.
 A exprima acordul sau dezacordul  Reformularea unor mesaje în baza
 A da ordine/indicații modelului.
 A formula intenții/planuri  Exerciții de traducere.
 A spune că nu înțelege Produse:
 Jocuri de rol
Elemente de construcţie a comunicării*  Anunţuri/ pliante/ colaje în format
tradițional și digital
 Descrieri simple cu suport verbal
(imagini/întrebări/cuvinte de sprijin)
 Texte simple, create după un plan
prestabilit
 Eseuri fotografice simple
 Proiecte individuale/ în perechi/în grup

Receptarea mesajelor orale/scrise/online Acte comunicative Activităţi şi produse

Activități:
4.1. Recunoașterea informațiilor de detaliu  A identifica locuri, obiecte, persoane  Asocierea legendelor/descrierilor simple
pe subiecte de interes personal în texte  A localiza în spațiu și timp cu numele/pozele personalităților din
literare/ nonliterare simple din patrimoniul  A exprima satisfacție, nemulțumire, cultura limbii studiate.
cultural al ţării limbii studiate mirare, indiferență, gratitudine,
recunoștință
40
4.2. Determinarea aspectelor culturale  A evalua și a aprecia  Clasificarea tipurilor de transport din țara
semnificative ale țării limbii studiate  A confirma/a infirma limbii studiate/țara de origine și
 A indica cantitate completarea tabelului, în baza de text /
 A exprima cauza suport digital
 A exprima opinia  Citirea operelor literare/ nonliterare
 A face o alegere (povestiri scurte, poezii, legende, fabule,
 A încuraja romane-foto) și completarea
 A exprima interes organizatorilor grafici.
 A exprima momentul și frecvența  Localizarea monumentelor, muzeelor,
realizării unei acțiuni centrelor de agrement pe planului orașului
 Selectarea informațiilor relevante din
Elemente de construcţie a documente autentice ( hărți ilustrate,
comunicării* pliante, ghiduri, etc.) cu scopul de a
organiza/realiza o vizită (reală sau
imaginară) în țara limbii studiate
 Vizionarea de secvente video tematice și
asocierea de informații simple
 Realizarea posterului cu informații despre
mesele și bucate tradiționale în țara limbii
studiate
Produse:
 Scrisori simple
 Mesaje /mesaje electronice
 Colaje foto/video
 Lectura imaginilor
 Fișe de lucru
 Tabele
 Benzi desenate
 Infografice

Producerea mesajelor orale/scrise/online Acte comunicative Activităţi şi produse

Activități:
 A evalua și a aprecia
41
4.3. Aprecierea în termeni simpli a unor  A caracteriza (personaje,  Redactarea unui afiș simplu pentru a invita
aspecte ale textului literar/ nonliterar pe personalități, monumente, etc) la o sărbătoare tradițională/ scolara,
subiecte de interes personal  A scrie un meniu respectând modelul
 A exprima intenții și dorințe  Restabilirea ordinii replicilor unui text
4.4. Organizarea resurselor lingvistice pentru  A refuza/a accepta literar/ nonliterar și înscenarea lui
a reda informații factuale cu referire la  A da sfaturi (povestiri, poezii, legende, fabule)
aspecte culturale specifice țării limbii  A interzice  Relatarea biografiei personalității ilustre
studiate
 A solicita o explicație în bază de suport
 A exprima emoții, sentimente,  Completarea diagramei Venn cu
4.5. Compararea unor evenimente culturale informații referitoare la modul de viață al
atitudini
specifice țării limbii studiate și țării de adolescenților din țara de origine și țara
origine limbii studiate, în bază de texte literare/
Elemente de construcţie a
comunicării* nonliterare, documente autentice (pliante,
afișe publicitare, anunțuri, etc. )
 Elaborarea unui ghid al activităților
recreative din orașul natal
 Redactarea de meniuri/rețete de bucate
tradiționale și explicarea în termeni simpli
 Descrierea în termeni simpli, a unor
personalităţi marcante ale culturii limbii
studiate/de origine (sport, muzică, etc.), în
bază de suport lexical/ iconografic/digital
 Realizarea hărții personajului literar/
nonliterar
Produse:
 Proiecte simple
 Planuri de idei
 Mesaje simple /electronice
 Descrieri sumare de evenimente, acțiuni,
activități cotidiene
 Descrieri sumare de persoane, obiecte,
locuri familiare
 Meniuri simple
 Pliante în format tradițional și digital

42
Interacțiunea orală/scrisă/online Acte comunicative Activităţi şi produse

Activități:
4.6. Organizarea cunoștințelor culturale și a  A solicita confirmare/infirmare  Completarea unui dialog lacunar și
unor norme de comportament pentru a  A exprima acceptare/neacceptare dramatizarea lui.
participa la schimburi sociale simple pe  A oferi/ a solicita obiecte, lucruri,  Elaborarea unui dialog tematic simplu în
subiecte cotidiene servicii baza de imagini/ suport digital, piesă
 A exprima gusturi și preferințe muzicală
4.7. Prezentarea succintă a experienței  A exprima simpatie, speranță, interes,  Realizarea unui interviu imaginar/ în formă
personale de cunoaștere a țării-țintă, cu surpriză digitală cu o personalitate celebră, în bază
suport lexical, iconic, digital  A încuraja de repere
 A face o comandă (restaurant, cafenea)  Elaborarea unui dialog despre călătorii,
reale sau imaginare, în țara limbii studiate,
Elemente de construcţie a comunicării* cu descrierea unor detalii
 Realizarea de sondaj în clasă referitor la
Personajul literar/ nonliterar preferat
explicarea și afișarea rezultatelor.
 Completarea chestionar simplu cu
informații principale din texte studiate
 Scrierea unui mesaj de mulțumire pentru
un serviciu acordat.
 Elaborarea în cadrul unei sarcini comune, a
unui program de activități de vacanță,
prezentarea lui în clasă, votarea celui mai
interesant program.
 Realizarea unui interviu real sau imaginar,
simplu și scurt, cu o personalitate celebră
din cultura limbii studiate (muzică, sport,
etc.), în bază de suport lexical/ iconic/
digital
 Elaborarea dialogurilor scurte și simple în
baza unui plan al orașului/a semnelor
convenționale și înscenarea lor
43
 Prezentarea orașului, atracțiilor turistice, a
persoanelor celebre pentru un ghid turistic/
pliant, în cadrul unui proiect educațional
Produse:
 Dialoguri, conversații /on-line
 Chestionare simple
 Ghiduri turistice
 Pliante
 Proiecte
 Postere /colaje foto
 Interviuri simple
 Sondage de opinii simple
 Rețete de bucate/ meniuri

Medierea orală/scrisă/online Acte comunicative Activităţi şi produse

Activități:
4.8. Utilizarea resurselor lingvistice pentru a  A solicita, a oferi informații  Discuție cu un coleg din țara limbii
stabili contacte interculturale simple  A exprima, a solicita, indicaţii/ studiate, cu referire la activități culturale
instrucţiuni preferate.
 A angaja și a încheia o conversație  Întreținerea de discuţii/conversaţii simple
 A exprima satisfacție, respect, interes la telefon/on-line pe teme cunoscută
 A încuraja  Participarea la dialog în spațiul public
 A exprima mulțumiri, scuze (magazin, muzeu, bibliotecă, etc,) cu
 A propune de a colabora interlocutor din țara limbii studiate, care nu
 A exprima propuneri, oferte a înteles mesajul emis, oferind
intermediere culturală prin reformulări
Elemente de construcţie a comunicării* simple
Produse:
 Conversații și discuții/on-line
 Mini-proiecte de grup
 Jocuri de rol

La sfârșitul clasei a VII-a, elevul poate:

44
 utiliza îmbinări stabile de cuvinte și fraze scurte în bază de modele de intonație specifice limbii străine în situații cotidiene;
 utiliza corect structuri sintactice și forme gramaticale specifice limbii străine, în mesaje scurte și coerente;
 scrie lizibil, îngrijit, respectând regulile ortografice și gramaticale, cuvinte, îmbinări de cuvinte, enunțuri și texte simple;
 citi corect și fluent texte simple/online conform normelor metalingvistice corespunzătoare;
 modela situații simple de comunicare orală și scrisă de ordin cotidian;
 aprecia în termeni simpli, a unor aspecte ale textului literar/ nonliterar studiat pe subiecte de interes personal;
 prezenta succint o experiență personală de cunoaștere a țării limbii țintă, cu suport lexical, iconic, digital;
 participa activ în dialoguri care abordează teme interculturale,

manifestând atitudini specifice predominante:

 valorificarea limbii ca sistem;


 demonstrarea funcționalităţii limbii în cadrul unui contact social;
 coerență și precizie în comunicare;
 deschidere și motivație pentru dialog intercultural.

Unități de competenţe Unități de conținut Activități și produse de învățare recomandate

CLASA A VIII-A

Receptarea mesajelor orale/audiovizuale Acte comunicative Activităţi şi produse

Componenta fonologică Activități:


1.1. Distingerea prin audiere a sunetelor,  A situa în spațiu timp  Identificarea structurilor gramaticale
modelelor de intonație și fenomenelor  A compara informații studiate din vizionarea înregistrărilor
fonetice specifice limbii străine, rostite  A îndeplini ordine/ indicații audiovizuale scurte și simple
clar în contexte uzuale  A imita  Recunoașterea vocabularului țintă după
 A identifica audierea materialelor în format mp3
Componenta lexicală și semantică  A constata (mesaje, texte informative/ dialoguri scurte)
1.2. Reperarea dintr-o conversație a expresiilor  A deduce  Asocierea cuvintelor/ expresiilor
și cuvintelor referitoare la domenii de  A solicita necunoscute cu secvențele vizionate
prioritate imediată
45
 Audierea mesajului pentru identificarea
Componenta gramaticală: Elemente de construcţie a comunicării* răspunsurilor corecte
1.3. Identificarea structurilor gramaticale  Asocierea întrebărilor și răspunsurilor
simple specifice limbii străine în contexte  Ascultarea dialogului și completarea
cotidiene spațiilor lacunare cu structurile gramaticale
corespunzătoare
 Eliminarea cuvântului intrus
 Scrierea cuvintelor audiate
Produse:
 Jocuri chinestezice
 Mesaje scurte/online
 Dialoguri simple/ online
 Benzi muzicale
 Fișe de lucru
 Postere și colaje în format tradițional și
digital

Producerea mesajelor orale


Acte comunicative Activităţi şi produse
Medierea

Componenta fonologică Activități:


1.4. Respectarea pauzelor, accentului,  A solicita explicații  Lecturarea unui text scurt cu voce tare cu
intonației și unităților de sens în  A da informații respectarea tempoului, intonației și
formularea mesajelor pe teme cotidiene  A exprima acordul/ dezacordul/ expresivității corespunzătoare
 A caracteriza  Recitarea poeziilor
Componenta semantică și lexicală  A exprima posesia  Prezentarea dialogurilor/ monologurilor
 A da ordine  Interpretarea cântecelor individual și în grup
1.5. Folosirea repertorului lingvistic studiat în  A compara informații  Redarea conținutului unui text cunoscut citit/
situații uzuale de comunicare  A accepta/ a refuza audiat
 Formularea mesajelor/ on-line după model
Componenta gramaticală Elemente de construcţie a comunicării* Produse:
1.6. Aplicarea normelor sintactice și  Mesaje simple/ on-line
gramaticale studiate în contexte uzuale  Dialoguri/ monologuri simple
 Convorbiri telefonice/ online
 Descrieri simple
46
 Povestiri în baza unor imagini
 Dramatizări/ jocuri de rol
 Prezentări în format tradițional și digital
Receptarea mesajelor scrise/audiovizuale Acte comunicative Activităţi şi produse
Componenta ortografică Activităţi:
1.7. Examinarea normelor de ortografie  A deduce  Alegerea enunțurilor în baza de suport
utilizate în mesajele scrise  A presupune audiovizual
 A analiza  Identificarea conectorilor logici
Componenta lexicală și semantică  A remarca  Reperarea sinonimelor/ antonimelor/
1.8. Înțelegerea sensului cuvintelor și  A compara omonimelor din context
expresiilor necunoscute din contexte  A oferi informații  Distingerea tipurilor de enunțuri
uzuale  A exprima acordul/ dezacordul  Asocierea mesajelor cu imagini/ desene
 A confirma  Restabilirea ordinii cuvintelor în enunțuri
Componenta gramaticală  A infirma  Observarea gesturilor și mimicii din imagini
1.9. Identificarea structurilor gramaticale și asocierea cu fraza corectă
simple specifice limbii străine în contexte Elemente de construcţie a comunicării*  Rezolvarea rebusurilor
uzuale  Sublinierea structurilor gramaticale cunoscute
din textul studiat
Produse:
 Texte/ dialoguri/ povești scurte adaptate
 Mesaje simple/ on-line
 Rebusuri/ cuvinte încrucișate/ careuri de
cuvinte
 Benzi desenate
 Infografice
 Proiecte individuale/ de grup
 Postere și colaje în format tradițional și
digital

Producerea mesajelor scrise/ online


Acte comunicative Activităţi şi produse
Componenta ortografică Activități:
 A descrie
47
1.10. Utilizarea normelor ortigrafice  A informa  Completarea unor texte lacunare cu
specifice limbii străine în redactarea  A solicita informații structurile lexico-gramaticale
mesajelor scurte  A afirma corespunzătoare
 A deduce  Formularea întrebărilor și răspunsurilor în
Componenta gramaticală  A comunica diverse situații
1.11. Respectarea normelor gramaticale  A compara  Elaborarea legendelor imaginilor,
specifice limbii străine în scrierea desenelor, fotografiilor
mesajelor scurte și clare Elemente de construcţie a comunicării*  Completarea enunțurilor, textelor scurte,
dialogurilor, monologurilor în baza
secvențelor audiate/vizionate
 Încadrarea elementelor de vocabular și
structurilor gramaticale noi în enunțuri și
texte scurte
 Reformularea enunțurilor
 Scrierea corectă a dezinențelor cuvintelor
 Completarea spațiilor lacunare cu formele
verbale corecte
 Transformarea propozițiilor afirmative în
propoziții negative și viceversa
Produse:
 Mesaje simple/ on-ine
 Texte/ dialoguri/ monologuri simple
 Infografice
 Benzi desenate
 Panouri publicitare
 Invitații/ felicitări/ anunțuri/ afișe/
chestionare în format tradițional și digital
 Pagini de ziare / reviste în format
tradițional și digital
 Postere și colaje în format tradițional și
digital
 Proiecte/ prezentări individuale/ de grup
Acte comunicative Activităţi şi produse

48
Receptarea mesajelor
orale/scrise/audiovizuale
Activități :
2.1. Recunoașterea funcției limbajului  A recunoaște cuvintele cheie  Asocierea mesajului (citit/audiat/vizionat)
pentru a face față situațiilor simple  A aproba cu imaginea corespunzătoare
de comunicare  A cere și a oferi informație  Deducerea semnificațiilor unor cuvinte/
 A localiza (persoane, obiecte) expresii
2.2. Identificarea cuvintelor sau frazelor  A imita  Completarea unor texte mici lacunare/
cheie pentru a descoperiri ideea  A pune întrebări și a răspunde benzilor desenate prin cuvinte/sintagme/
principală a textelor cu caracter
 A exprima (stări, emoții, atitudini) desene
social
 A confirma / a nega  Alegerea răspunsului corect în baza
 A identifica lexicul specific textului citit sau în baza suportului
2.3. Localizarea unor expresii și proverbe în audiovizual
instrucțiunilor
texte literare/ nonliterare care aparțin  Perceperea informației cheie
patrimoniului cultural al limbii studiate  Categorizarea și clasificarea obiectelor/
Elemente de construcţie a comunicării*
însușirilor/ fenomenelor
 Completarea hărților conceptuale
 Aranjarea/ asocierea cuvintelor/
enunțurilor/ textelor scurte și simple
 Schimbarea titlului unui text
 Identificarea sensului expresiilor
idiomatice
Produse:
 Nori de cuvinte/ careuri de cuvinte
 Hărți conceptuale
 Texte informative/ publicitare/ anunțuri
 Sondaje
 Mesaje electronice
 Scrisori
 Postere în format tradițional și digital

Producerea mesajelor orale/scrise/online Acte comunicative Activităţi şi produse


Medierea
Activități:

49
2.4. Respectarea normelor de comunicare  A informa /a solicita informații  Formularea întrebărilor/ răspunsurilor
orală sau în scris, în contexte formale și  A interoga simple
non-formale  A îndemna  Înscenarea dialogurilor simple
 A cere/ a oferi (obiecte)  Citirea cu voce a unui text simplu și
2.5. Redactarea textelor care reflectă  A descrie (persoane, obiecte, locuri, cunoscut
situații din viața cotidiană evenimente)  Expunerea orală a unui text scurt, simplu și
 A descrie (senzații, stări fizice, cunoscut
2.6. Adaptarea instrumentelor lingvistice la emoții)  Exprimarea succintă orală/ scrisă/online la
situația de comunicare o temă cunoscută
 A exprima păreri de rău
 A oferi informații despre sine (nume,  Redactarea de scrisori
vârstă, localitate, naționalitate,  Scrierea unui comentariu la postările și
activități preferate) comentariile online simple și scurte cu
 A solicita informații despre o ajutorul unor expresii standardizate simple
persoană (nume, vârstă, localitate, de mulțumire, scuze, acord, dezacord
naționalitate, hobby)  Expunerea orală și/ sau însoțită de limbajul
 A exprima gusturi, preferințe, non-verbal a unor indicații, stări, atitudini
gratitudine și atitudini  Transformarea textelor simple (poezii,
 A felicita cântece, dialoguri, mesaje etc.) în baza
 A invita imaginilor, cuvintelor, expresiilor,
 A caracteriza respectând modelul
 A aproba/ a nega  Completarea unui formular simplu/ unei
 A indica fişe simple cu informaţii de ordin personal
 A exprima posesia/ apartenența  Formularea opiniei în legătură cu un
 A permite/ a interzice subiect sau situație cunoscută
 A explica Produse:
 Reviste școlare
 A cere scuze
 Cărți poștale
 A opina
 Agende/ orare
Elemente de construcţie a comunicării*  Liste/ legende
 Mesaje/ mesaje electronice
 Scrisori
 Prezentări, postere și colaje în format
tradițional și digital
 Dialoguri simple și scurte

50
 Mesaje scurte (etichete, anunţuri, afişe)

Interacțiunea orală/scrisă/online Acte comunicative Activităţi şi produse


Medierea
Activități:
2.7. Aplicarea normelor de  A exprima gusturi și preferințe  Formularea și executarea unor instrucțiuni
comportament verbal și nonverbal  A da și a executa instrucțiuni simple și scurte
în cadrul interacțiunilor orale și  A exprima stări, emoții și atitudini  Înscenarea dialogurilor simple cu ajutorul
scrise  A propune unor expresii și enunțuri standardizate
 A planifica  Jocul de rol
2.8. Identificarea și respectarea normelor  A îndemna  Elaborarea posterelor, colajelor și benzilor
de politețe verbală și nonverbală în desenate în format tradițional și digital
 A da impuls conversației
cadrul unor activități sociale și  Formularea opiniei proprii și argumentarea
 A sugera
culturale acesteia printr-un enunț simplu
 A angaja și a încheia o conversație
 A cere o explicație  Transformarea dialogurilor în baza de
2.9. Utilizarea interactivă a expresiilor uzuale suport (imagini, cuvinte, expresii),
referitoare la subiecte cotidiene • A exprima acordul/ dezacordul
• A mima respectând modelul prestabilit
• A solicita și a oferi indicații Produse:
 Mesaje scrise (mesaje electronice, felicitări,
Elemente de construcţie a comunicării* cărți poștale)
 Hărți conceptuale
 Jocuri de rol
 Dialoguri simple
 Infografice, postere și colaje în format
tradițional și digital
 Postări online
 Scenete
 Chestionare
 Ghiduri pentru călători

Receptarea mesajelor orale/scrise/online Acte comunicative Activităţi şi produse

Activități:
 A indica locul
51
3.1 Identificarea prin audiere/ lectură/  A prezenta  Exerciții de identificare a unor informații
vizionare a informațiilor cheie din mesaje  A analiza informații (din scrieri simple: pe baza unui text lecturat
simple din viața cotidiană scrisori, broșuri, articole de ziar, etc.)  Aranjarea/ gruparea unor imagini pe baza
 A înțelege instrucțiuni simple informațiilor dintr-un text
3.2 Localizarea unei informații specifice în  A deduce (dintr-un context sensul unor  Exerciții de asociere a unor cuvinte/
anumite documente curente simple cuvinte necunoscute) enunțuri cu imagini
 A ordona ideile  Bifarea unor informații în liste/ tabele
 A solicita informații suplimentare  Selectarea și procesarea diferitor
informații
Elemente de construcţie a comunicării*  Exerciții de tip adevărat/ fals, alegere
multiplă, întrebări cu răspuns scurt
 Exerciții de ordonare cronologică a
datelor
Produse:
 Postere și colaje în format tradițional și
digital
 Infografice, hărți conceptuale
 Chestionare
 Planuri de idei
 Pliante, ghiduri turistice, albume ilustrate

Producerea mesajelor Acte comunicative Activităţi şi produse


orale/scrise/online
Activităţi:
3.3. Aranjarea logică a structurilor lingvistice  A exprima o dorinţă/ o ipoteză/ o  Exerciții de descriere a activităţilor
pentru a produce mesaje simple și clare solicitare politicoasă/ o opinie cotidiene în baza unei liste de cuvinte/
referitoare la subiecte obișnuite de  A justifica punctul de vedere imagini/ pictograme.
interes personal  A caracteriza o persoană  Elaborarea unei fişe de identitate.
 A explica  Prezentarea unui eveniment în ordine
3.4. Aplicarea structurilor lingvistice în  A (se) informa cronologică.
comentarii și descrieri simple cu referință  A se referi la obiecte/ persoane/  Elaborarea portretului fizic şi/sau moral
la activități cotidiene activităţi al unei persoane în baza unei liste de
 A declara puncte/ cuvinte/ a unei imagini.

52
3.5. Utilizarea comparativă a structurilor  A sugera o idee  Elaborarea structurată şi/sau completarea
gramaticale și a expresiilor fixe pentru a  A remarca unei scrisori tradiţionale/ electronice în
produce mesaje orale/ scrise/ online baza unor întrebări şi/sau unor puncte de
Elemente de construcţie a comunicării* referinţă.
 Formularea opiniei şi justificarea acesteia
în baza unei liste de expresii specifice.
 Elaborarea/ prezentarea unui proiect,
anunţ..
Produse:
 Prezentări în format tradițional și digital
 Scrisori/ cărți poştale/ invitaţii/ cărți de
identitate
 Anunţuri
 Interviuri scurte
 Meniuri
 Comentarii online
 Jurnale/ itinerare de călătorie

Interacțiunea / medierea Acte comunicative Activităţi şi produse


orală/scrisă/online
 Realizarea unor conversaţii individuale şi
3.6. Utilizarea structurilor lingvistice  A se angaja în conversații simple de grup pentru a soluţiona o problemă/ o
corespunzătoare pentru a iniția, a  A exprima preferințe/ emoţii sarcină.
dezvolta și a încheia o conversație simplă  A solicita și a oferi informații  Realizarea unor jocuri de societate în
şi directă cu referire la subiecte din viaţa  A felicita/ a invita perechi/ în grup.
cotidiană  A accepta/ a refuza  Înscenarea unor dialoguri din secvenţe
 A-și cere scuze/ a mulțumi audio/video, din lecturi.
3.7. Participarea în cadrul unor interacţiuni în  Simularea unei convorbiri faţă în faţă/la
 A oferi/ a răspunde la sugestii
scris/on-line cu referire la situații de telefon despre evenimente obişnuite/
 A exprima acordul/ dezacordul
ordin cotidian, cu condiţia folosirii unui  A solicita şi a da indicaţii activităţi din viaţa cotidiană.
instrument de traducere  A oferi/ a cere un sfat  Formularea unor răspunsuri/ replici la
 A atrage atenţia mesaje simple/ electronice în baza unei
liste de structuri lexicale / întrebări/
 A întreba, dacă a fost înțeles
imagini.

53
3.8. Utilizarea limbajului nonverbal pentru a  A solicita o repetarea unui cuvânt sau a  Redactarea unor comentarii scurte on-
exprima emoţii pozitive/ negative în unei fraze line, însoţite de emoticoane/imagini ca
cadrul unui schimb direct de informaţii  A cere confirmarea reacţie de răspuns pentru a exprima
 A solicita clarificări emoţii pozitive/negative.
Produse :
Elemente de construcţie a comunicării*  Jocuri de rol/ sketch-uri
 Dialoguri structurate/ interviuri simple
 Postere și colaje în format tradițional și
digital
 SMS-uri/ E-mail-uri
 Formulare simple în scris/ on-line
 Postări/ comentarii on-line

Medierea orală / scrisă / online Acte comunicative Activităţi şi produse

Activități:
3.9. Transmiterea informațiilor cheie  A solicita/a oferi informații  Exerciții de simulare a unor scene din
prezentate în texte simple pe etichete și  A solicita/a oferi explicații viaţa cotidiană
anunțuri despre produse  A informa/ a se informa cu referire la  Selectarea informaţiei relevante din texte
persoane/ obiecte/ activităţi/ simple
3.10. Redarea punctelor principale ale
evenimente familiare  Formularea enunţurilor simple, mesaj
textelor orale și scrise, prin diferite oral în baza cuvintelor-cheie dintr-un text
 A cere/a oferi informaţii despre un
mijloace  Povestirea simplă/ unei succesiuni de
eveniment familiar fapte în bază de imagini, liste de cuvinte
3.11. Transpunearea orală a unui text scris cu  A aprecia  Transmiterea simplă, cu pauze, a
ajutorul unui limbaj accesibil  A angaja și a încheia un schimb verbal informaţiei relevante din anunţuri, pliante
(discuție față în fată) din limba A în limba B
 A exprima o idee, o opinie.  Producerea de dialoguri/ anunțuri/
 A cere să vorbească mai rar/ repede, invitații scurte și simple
tare/încet  Reformularea unor mesaje în baza
 A cere şi a exprima atitudini şi modelului
sentimente  Descrierea unor activități zilnice/ a
 A da/ a cere explicaţii persoanelor în baza imaginilor/ unei liste
 A exprima atitudini şi emoţii de cuvinte
Produse:
54
Elemente de construcţie a comunicării*  Jocuri de rol
 Anunţuri/ pliante/ colaje
 Descrieri/ texte simple cu suport verbal
(imagini/întrebări/cuvinte-cheie), create
după un plan prestabilit
 Proiecte individuale/ în perechi/în grup
 Traduceri orale

Receptarea mesajelor orale/scrise/online Acte comunicative Activităţi şi produse

Activități:
4.1. Determinarea informațiilor factuale și  A remarca/ a evidenția informații  Asocierea informațiilor de detaliu cu
ideilor principale în texte literare/  A exprima opinii imagini adecvate în bază de text literar
nonliterare din patrimoniul cultural  A exprima ataşament, recunoştinţă /literatura contemporană pentru
 A exprima aprobare/dezaprobare adolescenți
4.2.Distingerea informațiilor despre realizări  Plasarea pe axa cronologică a
 A accepta informal o propune cu sau
importante în domeniul creației artistice din evenimentelor istorice importane din țara
fără rezerve
spațiul cultural studiat limbii studiate și comentarea succintă
 A exprima puncpul său de vedere
 A exprima nemultumire  Completarea tabelului în baza textului/
documentelor autentice, cu referire la
 A răspunde la o solicitare de
aspecte geografice şi de organizare
informații despre timp, loc, moduri de
administrativă a ţării limbii studiate/
realizare, comparații, cantități, cauze
monumente importante, personalităţi
 A confirma/a infirma
marcante/ etc. ale istoriei şi culturii
 A exprima speranța, simpatie,
 Selectarea informațiilor principale din
neliniște
articol de presă, reportaj simplu, pe teme
 A consola de cultură
 A exprima posibilitate  Completarea și explicarea orală/scrisă a
Hărții personajelor din povestiri simple,
Elemente de construcţie a comunicării*
piese de teatru foarte simple, secvențe
din filme foarte simple
 Exerciții de familiarizare cu aspecte ale
culturii studiate în bază de
Produse:
 Dialoguri/discuții/conversații
55
 Harta personajului
 Rețeau personajului
 Planuri de idei
 Postere
 Portofoliul
 Fișe de autoevaluare

Producerea mesajelor orale/scrise/online Acte comunicative Activităţi şi produse

Activități:
4.3. Comentarea succintă a aspectelor  A descrie persoane, obiecte, locuri  Descrierea experienței, în bază unei liste
specifice culturilor țărilor limbii studiate  A descrie ocupații și activități de puncte succesive/ suport digital
pe subiecte cunoscute și de interes  A extinde o conversație  Redarea conținutului secvențelor
personal  A explica preferințe literare preferate din literatura contemporană
 A povesti o succesiune de fapte, pentru adolescenți în baza planului de
4.4. Utilizarea resurselor lingvistice pentru a acțiuni idei
descrie starea emotională a personajului  A evalua și a aprecia  Elaborarea și explicarea succintă a unui
literar/ nonliterar
 A exprima sugestii tabel comparativ, cu referire la cuvinte/
 A exprima curiozitate expresii/ proverbe, specifice limbilor și
4.5. Compararea unor elemente legate de modul
 A compara persoane, obiecte, culturilor studiate
de viață specific țării limbii studiate și cel
al țării de origine
monumente, locuri, comportamente,  Elaborarea unui plan de idei cu referire
valori la schimbările/modrernizări din orașul
 A exprima bucurie, tristețe, nefericire, natal
în mod informal  Elaborarea altui sfârșit al textului studiat
 A solicita explicații a stărilor  Caracterizarea unor personalități ilustre
emoționale din spațiul cultural (domeniu, date
 A rectifica un enunț biografice, realizări, importanță)
 A exprima cunoașterea/ignoranța  Redactarea unui scurt articol despre o
operă literară/operă de artă preferată
Elemente de construcţie a comunicării* (impresii, sentimente), pentru presa
locală/regională
 Elaborarea anunțurilor / invitațiilor/
pliantelor în bază de repere

56
 Selectarea de asemănări și diferențe între
stilurile de viață/preferințele/activitățile
culturale ale adolescenților din țara limbii
studiate și țara de origine, în bază de
texte literare, documente autentice/
digitale și completarea Diagramei T.
 Elaborarea textului simplu despre
prietenul din țara limbii studiate
Produse:
 Descrieri de evenimente, acțiuni,
activități, persoane, obiecte, locuri
 Narațiuni
 Anunțuri/Invitații
 Hărți conceptuale
 Jurnale de călătorie
 Cărți de identitate
 Proiecte individuale/de grup
 Ghiduri turistice
 Pliante
 Colaje foto/video

Interacțiunea orală/scrisă/online Acte comunicative Activităţi şi produse

Activități:
4.6. Integrarea cunoștințelor culturale și  A exprima atitudine pozitivă/ negativă/  Elaborarea/participarea la
normelor de comportament pentru a participa neutră dialoguri/conversații despre evenimente
la interacțiuni sociale pe subiecte curente și de  A exprima obligația culturale/școlare, în bază de îmagini/suport
interes general  A interacționa prin mesaje/scrisori video/ digital / articol/ film de scurtă durată
 A exprima sugestii, intenții  Redactarea de scrisori/mesaj on-line unui
 A interzice prieten din țara limbii studiate pentru a
 A exprima norme morale sau sociale relata o vizită la teatru, la cinematograf/o
călătorie/o excursie
Elemente de construcţie a comunicării*

57
 Redactarea de scrisori adresate unui prieten
pentru a exprima o opinie, a solicita un sfat,
respectând codul epistolar.
 Comentarea unei experiențe personale
(vizită la restaurant tradițional) din țara
limbii studiate
 Elaborarea unui plan de acțiuni în cadrul
unei sărbători: loc, timp, activități, etc.
Produse:
 Dialoguri /conversații/ on-line
 Bliț-interviuri/interviuri
 Sondage de opinii
 Chestionare
 Formulare/ Fișe/on-line
 Scrisori/Mesaje /on-line
 Proiecte simple
 Studii de caz
 Jocuri de rol

Medierea orală/scrisă/online Acte comunicative Activităţi şi produse

Activități:
4.7. Aplicarea resurselor lingvistice  A solicita/oferi informații și explicații  Realizarea unui dialog cu persoane din
pertinente pentru a identifica și soluționa  A stabili un contact social țara limbii studiate cooperante pe teme
dezacordul în schimbul intercultural  A exprima opinii cotidiene, intermediind prin reformulări,
 A exprima ezitări explicații, repetări și limbaj nonverbal (
4.8.Transpunerea orală a mesajul și  A oferi sfaturi, a atenționa, a încuraja gesturi, mimică, etc.)
informațiilor-cheie cu referire la  A solicita permisiunea  Programarea unei vizite reale /imaginare,
necesități și dorințe personale, în  A interzice, a reproșa la muzeu/ castel / site istoric din țara
schimburi interculturale  A promite limbii studiate, respectînd algoritmul:
 A reformula, a explica, a preciza lectura pliantului/ afișului publicitar,
alegerea perioadei, cumpărarea biletului,
Elemente de construcţie a comunicării*
participarea la discuție cu ghidul

58
Produse:
 Dialoguri/conversații/discuții
 Reformulări de idei/mesaje/opinii
 Jocuri de rol

La sfârșitul clasei a VIII-a, elevul poate:


 utiliza modele de intonație specifice limbii străine în diverse situații uzuale;
 utiliza corect structuri sintactice și forme gramaticale simple, specifice limbii străine, în mesaje clare și coerente;
 citi într-un ritm cursiv și corect texte scrise/online pe teme de ordin cotidian;
 recunoaște și utiliza expresii fixe și proverbe în situații uzuale;
 solicita și oferi informații detaliate din texte funcționale și literare/ nonliterare simple;
 iniția, menține și încheia conversații scurte pentru realizarea funcțiilor comunicative corespunzătoare;
 distinge aspecte și norme uzuale de comportament verbal și nonverbal specifice culturilor studiate;
 utiliza resurse lingvistice pentru a descrie starea emotională a personajului literar/ nonliterar, explicând cauzele;
 transpune oral mesajul și informațiile-cheie cu referire la necesități și dorințe personale, în schimburi interculturale,

manifestând ca atitudini și valori specifice predominante:

 valorificarea limbii ca sistem;


 demonstrarea funcționalităţii limbii în cadrul unui contact social;
 coerență și precizie în comunicare;
 deschidere și motivație pentru dialog intercultural.

Unități de competenţe Unități de conținut Activități și produse de învățare recomandate

CLASA A IX-A

Receptarea mesajelor orale/audiovizuale Acte comunicative Activităţi şi produse

Componenta fonologică Activități:


 A descrie/ a caracteriza

59
1.1.Specificarea prin audiere a sunetelor,  A localiza în spațiu/ timp  Audierea materialelor în format mp3 și
modelelor de intonație și fenomenelor  A oferi informații recunoașterea cuvintelor ce conțin sunetele/
fonetice specifice limbii străine, emise clar  A exprima acordul/ dezacordul grupurile de sunete studiate
în contexte uzuale  A exprima emoții/ sentimente  Identificarea structurilor gramaticale
 A executa ordine/ indicații studiate din înregistrările audiovizuale
Componenta lexicală și semantică  A imita scurte
1.2.Identificarea cuvintelor și expresiilor  Asocierea cuvintelor/ expresiilor cu
 A confirma
referitoare la domenii de prioritate secvențele vizionate
 A infirma
imediată din contexte curente  Audierea întrebărilor și asocierea lor cu
 A constata
răspunsurile corecte
Componenta gramaticală  A remarca
 Audierea mesajului și completarea spațiilor
1.3.Recunoașterea structurilor gramaticale lacunare cu structurile lexicale
simple, specifice limbii străine, în contexte Elemente de construcţie a comunicării* corespunzătoare
uzuale  Eliminarea cuvântului intrus
 Scrierea cuvintelor/ expresiilor audiate
 Completarea unui text/ enunț cu semne de
punctuație corespunzătoare
Produse:
 Mesaje simple/ on-line
 Fișe de lucru
 Tabele
 Rime, versuri, cântece
 Benzi muzicale
 Postere și colaje în format tradițional și
digital
 Proiecte individuale și de grup

Producerea mesajelor orale Acte comunicative Activităţi şi produse


Medierea
Componenta fonologică: Activități:
1.4. Folosirea structurilor fonetice specifice  A caracteriza  Reproducerea corectă după profesor/
limbii străine pentru o exprimare clară în  A exprima emoții/ sentimente înregistrare audiovizuală a cuvintelor/
diverse contexte uzuale  A compara expresiilor/ enunțurilor care conțin sunete
 A da ordine și modele de intonaţie studiate
Componenta semantică și lexicală  Exerciții fonetice complexe
60
1.5. Utilizarea unui vocabular corespunzător  A exprima  Lecturarea unui text/dialog cu voce tare cu
pentru a stabili relații inter-lexicale în  A afirma respectarea ritmului, intonației și
situații cotidiene  A nega expresivității corespunzătoare
 A localiza  Interpretarea cântecelor individual și în
Componenta gramaticală  A explica grup
1.6. Adaptarea normelor gramaticale studiate  Traducerea cuvintelor/ expresiilor/
la situații cotidiene Elemente de construcţie a comunicării* enunțurilor
 Reformularea enunțurilor
 Explicarea sensului cuvintelor/ expresiilor
necunoscute
Produse:
 Texte/ dialoguri
 Convorbiri telefonice/ conversații on-line
 Traduceri
 Fișe de lucru
 Dramatizări/ jocuri de rol
 Reportaje/postere în format tradițional și
digital
 Proiecte/ prezentări individuale/ de grup
Receptarea mesajelor scrise/audiovizuale Acte comunicative Activităţi şi produse
Componenta ortografică Activităţi:
1.7. Distingerea normelor de ortografie  A se informa  Asocierea enunțurilor/ mesajelor cu
specifice limbii străine studiate în mesaje  A cere/ oferi informații secvențele vizionate/ imagini/ desene
uzuale  A exprima sentimente/ emoții  Localizarea conectorilor logici
 A exprima accordul/ dezacordul  Extragerea sinonimelor/ antonimelor/
Componenta lexicală și semantică  A deduce sensul unui cuvânt/ expresii omonimelor din context
1.8. Utilizarea diverselor mijloace lingvistice  A localiza în timp și spațiu  Recunoașterea explicației corecte a
pentru definirea sensului unor cuvinte și  A compara cuvintelor din text
expresii necunoscute  A descrie  Potrivirea întrebărilor cu răspunsurile
 A explica corespunzătoare
Componenta gramaticală  Ordonarea cuvintelor în enunțuri
1.9. Adaptarea structurilor gramaticale Elemente de construcţie a comunicării*  Reperarea vocabularului tematic din text
specifice limbii străine la situații uzuale  Alegerea variantei corecte
61
Produse:
 Mesaje simple/ on-line
 Texte / dialoguri
 Fișe de lucru
 Infografice
 Tabele/ scheme/ grafice
 Portofolii lexicale ilustrate
 Postere și colaje în format tradițional și/ sau
digital
 Proiecte individuale și de grup

Producerea mesajelor scrise/ online Acte comunicative Activităţi şi produse

Componenta ortografică Activități:


1.10. Implementarea normelor ortografice  A remarca structuri/ fenomene  Integrarea structurilor lexico-gramaticale
studiate, specifice limbii străine, în gramaticale corespunzătoare în enunțuri/ descrieri/
redactarea mesajelor scurte pe subiecte  A prezenta mesaje/ tabele/ chestionare online
cotidiene  A descrie  Completarea descrierilor/ legendelor cu
 A solicita informații elementele lexicale/ gramaticale lipsă în
Componenta gramaticală  A oferi informații baza suporturilor audiovizuale
1.11. Aplicarea normelor gramaticale studiate,  A afirma  Completarea spațiilor lacunare din panouri
specifice limbii străine, în scrierea  A nega informative, tabele, scheme, grafice cu
corectă a mesajelor  A exprima cuvintele date
 Scrierea cuvintelor/ expresiilor/ enunțurilor
Elemente de construcţie a comunicării* după dictare
 Transformarea frazelor după model
 Continuarea enunțurilor
 Alcătuirea enunțurilor cu cuvintele/
expresiile date
 Structurarea cuvintelor/ expresiilor în
coloane semantice și lexicale
Produse:
 Fișe de lucru
 Infografice
 Panouri informaționale
62
 Tabele/ scheme/ grafice
 Portofolii lexicale simple ilustrate
 Postere și colaje în format tradițional și/ sau
digital
 Prezentări în format tradițional și digital
 Pagini de ziare/ reviste în format tradițional
și digital
 Proiecte individuale și de grup

Receptarea mesajelor Acte comunicative Activităţi şi produse


orale/scrise/audiovizuale
Activități:
2.1. Determinarea funcției limbajului în  A formula sensul global al unui mesaj  Alegerea răspunsului corect în baza
dependență de situația de comunicare  A relata o serie de evenimente textului citit sau în baza mesajului audiat/
 A dezbate anumite informații din text vizionat
2.2. Identificarea sensului global al  A reproduce expresii și fragmente din  Completarea enunțurilor lacunare prin
mesajului în contexte funcționale de text litere / cuvinte/ expresii
interes nemijlocit al elevului  A traduce sensul mesajelor scrise,  Citirea și reducerea / extinderea de frază
orale, vizuale prin eliminare/ adăugare de cuvinte
2.3. Receptarea structurilor lingvistice în  A defini/ perifraza sensul cuvintelor  Audierea unui act de comunicare
contexte sociale autentice sau al expresiilor înregistrtat pentru depistarea erorilor de
 A descrie/ caracteriza personaje exprimare
 A compara fapte, evenimente, situații  Ordonarea succesiunii evenementelor în
text
Elemente de construcţie a comunicării*  Stabilirea clișeelor lingvistice, formelor
verbale, abrevierilor, emoticoanelor,
simbolurilor specifice comunicării în
rețea și prin mesaje
 Clasificarea cuvintelor și expresiilor;
 Traducerea cuvintelor și expresiilor
necunoscute/ a textului
 Analiza varietății lexicale (neologisme,
titluri eliptice, repetiții, interogații,
enumerații, exclamații etc.) în articolele
de presă
63
 Sinteza textului, a secvenței audio sau
video
Produse:
 Fișe/ formulare/ tabele
 Mesaje în format tradițional și digital
 Postere și colaje în format tradițional și
digital
 Caracterizarea/ descrierea personajelor
 Rezumate de texte, secvențe audio sau
video
 Înregistrări audio/ video
 Articole, reportaje, interviuri
 Texte publicitare
 Bloguri/ portofolii digitale simple
 Programe de știri
 Buletine meteo

Producerea mesajelor orale/ scrise/ online Acte comunicative Activităţi şi produse


Medierea
Activități:
2.4. Utilizarea structurilor lingvistice  A formula întrebări și răspunsuri  Completarea enunțurilor și a textelor
specifice comunicării spontane și  A solicita/a oferi recomandări, lacunare
autentice folosite în diverse contexte sugestii, explicații  Completarea formularelor, fişelor
funcționale  A dialoga folosind expresii contextual  Antrenarea în dialoguri utilizând expresii
adecvate adecvate contextului
2.5. Reproducerea mesajelor orale/ scrise  A descrie aspecte cotidiene  Expunerea unor anunțuri/ instrucțiuni
/online din diverse contexte de  A relata evenimente, experiențe  Descrierea aspectelor cotidiene cu
comunicare personale referință la persoane, obiecte, locuință,
 A exprima opinii, preferințe, locuri și persoane publice, evenimente
2.6. Integrarea instrumentelor lingvistice sentimente, stări  Relatarea unor evenimente, experiențe
potrivit situației comunicative
 A argumenta un răspuns, o aserțiune personale, pregătite în prealabil, cu un
 A compara persoane, obiecte, conținut previzibil și memorat
evenimente și activități  Redactarea unor texte simple pe hârtie sau
online conform modelului (povestire,
64
 A comenta fapte, evenimente, dialog, instrucțiune, anunț, scrisoare,
experiențe prospect, articol, reportaj, interviu, orar,
meniu)
Elemente de construcţie a comunicării*  Comentarea unui fragment de text, a unei
secvențe audiate sau vizionate
Produse:
 Fișe
 Formulare/ tabele
 Comentarii postate online
 Povestiri / dialoguri
 Instrucțiuni / anunțuri/ prospecte în
format tradițional și digital
 Scrisoarea familială / amicală / de
felicitare
 Înregistrări audio / video
 Articole / reportaje / interviuri
 Texte publicitare
 Bloguri / portofolii simple în format
digital
 Programe de știri
 Buletine meteo

Interacțiunea orală/scrisă/online Acte comunicative Activităţi şi produse


Medierea
Activități:
2.7. Producerea mesajelor în situații  A formula opinii proprii, judecăți de  Exerciții cu texte lacunare
comunicative simple, respectând valoare  Implicarea în conversații și dialoguri din
normele de comportament verbal și  A argumenta gusturlile și preferințele situații cotidiene
non-verbal personale  Intervievarea reciprocă pe un anumit
 A dialoga despre stări, emoții și atitudini subiect
2.8. Soluționarea carențelor în exprimarea  A solicita informații pentru un interviu,  Înregistrarea conversațiilor, interviurilor,
verbală spontană prin parafrazare, pentru a completa un chestionar, o audierea și analiza lor
reformulare și utilizare a limbajului anchetă, un formular, etc.
nonverbal în funcție de situația  A dialoga pe teme de interes social
comunicativă
65
 A angaja, a menține și a încheia o  Interpretarea individuală a cântecelor,
2.9. Utilizarea interactivă a expresiilor conversație poeziilor, textelor narative autentice,
uzuale referitor la subiecte de cotidiene  A cere o explicație dialogurilor
 A stabili o întâlnire  Reformularea / simplificarea enunțurilor
 A refuza o propunere complexe
  Transmiterea informațiilor factuale
Elemente de construcţie a comunicării*  Elaborarea posterelor și colajelor în
format tradițional și digital
 Crearea anunțurilor, prospectelor,
meniurilor, orarelor
 Redactarea e-mailurilor simple pentru a
comunica o experiență, un eveniment, a
solicita informații
 Postarea mesajelor online
Produse:
 Dialoguri scurte pe teme de interes pentru
elev
 Conversații tematice
 Descrieri de persoane, obiecte, locuri
 Jocuri de rol
 Postere și colaje în format tradițional și
digital
 Înregistrări audio/ video
 Interviuri redactate/ înregistrate

Receptarea mesajelor orale/scrise/online Acte comunicative Activităţi şi produse

Activități:
3.1.Identificarea informațiilor principale din  A prezenta  Exerciții de identificare a unor informații
știri imprimate/ online/ televizate/  A solicita informații suplimentare pe baza unui text/ știre
radiodifuzate  A localiza (informații din diferite surse  Exerciții de căutare on-line
autentice audio/ video cu referire la  Completarea unor texte lacunare
locuri, evenimente, personalități  Exerciții de tip adevărat/ fals, alegere
culturale) multiplă, întrebări cu răspuns scurt
66
3.2.Selectarea informațiilor/ ideilor  A propune/ a sugera  Completarea de grile / tabele / formulare
principale dintr-o listă/ text/ documente  A ordona ideile într-o succesiune logică  Exerciții de discriminare
curente cu referire la viața cotidiană  A enunța Produse:
 Hărți conceptuale
Elemente de construcţie a comunicării*  Itinerarii de vacanță
 Pliante
 Ghiduri turistice
 Postere/ afișe/ colaje în format tradițional
și digital
 Scrapbook-uri / lapbook-uri

Producerea mesajelor orale/scrise/online Acte comunicative Activităţi şi produse

Activităţi:
3.3.Aplicarea structurilor lingvistice pentru a  A-și prezenta punctul de vedere  Exerciții de descriere/ caracterizare a
produce mesaje simple și clare cu referire  A numi obiectele din trusa personală oamenilor, locurilor, experiențelor
la subiecte cotidiene  A exprima preferinţe (studii, pasiuni, personale.
timp liber)  Prezentarea unei descrieri /unor elemente
3.4. Implementarea structurilor lingvistice  A exprima admiraţia despre o activitate cotidiană
specifice pentru a gestiona tranzacții on-  A exprima incertitudinea  Exprimarea părerii despre unspectacol în
line și sarcini simple în contexte cotidiene  A justifica enunţuri scurte şi simple
 A consilia  Elaborarea unei invitaţii, cărţi poştale
3.5.Argumentarea în termeni simpli a opiniei
 A solicita/ a oferi simple, scrisori
proprii cu referire la probleme de ordin  Planificarea proiectelor de vacanţă după
cotidian şi/ sau de interes general  A propune
un plan determinat
Elemente de construcţie a comunicării*  Ordonarea diferitor tipuri de fișe în baza
3.6. Construirea mesajelor orale și scrise cu imaginilor existente
referire la subiecte uzuale în baza unei  Prezentarea unui eveniment în ordine
liste simple de puncte de reper cronologică
 Prezentarea informațiilor specifice și
previzibile în documente: prospecte,
meniuri, anunțuri, inventare și orare
Produse:
 Rapoarte orale/scrise simple/scurte

67
 Interviuri ghidate
 Anunțuri publicitare /articole de presă
simple
 Formulare/ texte funcţionale
 Scrisori personale/ oficiale simple
(invitaţie, solicitare de informaţii şi / sau
de documentaţie), e-mailuri
 Eseuri structurate/ ghidate

Interacțiunea / medierea Acte comunicative Activităţi şi produse


orală/scrisă/online
 Realizarea unor conversaţii individuale şi
3.7. Utilizarea structurilor lingvistice pentru a  A se angaja în conversații simple de grup pentru a soluţiona o problemă/ o
realiza un schimb verbal direct, cu detalii  A exprima preferințe/ emoţii sarcină.
relevante referitoare la contexte familiare  A solicita și a oferi informații  Înscenarea unor dialoguri din secvenţe
şi previzibile din viaţa cotidiană  A felicita/ a invita audio/video, din lecturi.
 A accepta/ a refuza  Elaborarea unui mesaj simplu pe o carte
3.8. Participarea în cadrul unor interacţiuni virtuală pentru ocazii speciale.
 A-și cere scuze/ a mulțumi
scrise/on-line cu referire la tranzacţii  Formularea unor răspunsuri/ replici la
 A oferi/ a răspunde la sugestii
simple şi contexte familiare, cu condiţia
 A exprima acordul/ dezacordul mesaje simple/ electronice.
folosirii unui instrument de traducere
 A solicita şi a da indicaţii  Redactarea unor comentarii scurte on-
 A oferi/ a cere un sfat line, însoţite de emoticoane/imagini ca
3.9. Utilizarea limbajului nonverbal pentru a
 A atrage atenţia reacţie de răspuns pentru a exprima stări/
exprima stări şi sentimente pozitive/
sentimente pozitive/negative.
negative în cadrul unui schimb direct de  A întreba, dacă a fost înțeles
 Elaborarea unor postări publice pe un site
informaţii  A solicita o repetarea unui cuvânt sau a
cu referire la evenimente din cotidian
unei fraze
(festival/ concert, etc.)
 A cere confirmare
 Completarea unor grile on-line pentru a
Elemente de construcţie a comunicării* efectua comanda unor bunuri.
 Completarea unor formulare privind
înscrierea la un curs on-line/ la un
eveniment
Produse :
 Jocuri de rol/ sketch-uri

68
 Dialoguri structurate/ interviuri simple
 Postere și colaje în format tradițional și
digital
 SMS-uri/ E-mail-uri
 Formulare simple în scris/ on-line
 Postări/ comentarii on-line

Medierea orală / scrisă / online Acte comunicative Activităţi şi produse

Activități:
3.10. Exprimarea conţinutului mesajelor,  A solicita/a oferi informații de bază (de  Listarea informațiilor importante din
instrucțiunilor și anunțurilor simple cu exemplu, despre o călătorie) textele simple cu referire la subiecte
referire la subiecte uzuale şi/ sau de interes  A solicita/a oferi explicații concrete și familiare
general
 A cere/ a da instrucţiuni  Simularea unor scene din viaţa cotidiană.
 Sublinierea, notarea informaţiei relevante
3.11. Deducerea punctelor principale sau a  A informa/ a se informa despre un
din texte simple
eveniment/ o activitate
evenimentelor importante prezentate în  Formularea enunţurilor simple în baza
programe de televiziune sau secvențe  A aprecia cuvintelor-cheie dintr-un text
video  A exprima o idee, o opinie  Formularea unui mesaj oral pe baza
 A aborda o persoană (a saluta, a și lua cuvintelor-cheie/ unei grile/ unor
3.12. Prezentarea instrucțiunilor pe subiecte rămas bun, a solicita/oferi informații întrebări
de ordin familiar succinte despre sine)  Povestirea unui eveniment/ unor fapte pe
 A cere să vorbească mai rar/ repede, baza unei liste de puncte succesive
tare/încet  Descrierea unor
 A cere şi a exprima atitudini şi persoane/obiecte/proiecte
sentimente simple/dorinţe/activități cotidiene
 A convinge  Transmiterea simplă, cu pauze, a
 A exprima cauza/ consecinţa informaţiei relevante de ordin cotidian
 A exprima atitudini şi emoţii din limba A în limba B
 Producerea de dialoguri/ anunțuri/
Elemente de construcţie a comunicării* invitații scurte și simple
 Crearea unor texte pe teme cotidiene în
baza unei grile/ unui plan de idei/
întrebărilor simple

69
 Reformularea unor mesaje în baza
modelului
Produse:
 Anunţuri
 Pliante/ colaje în format tradițional și/
sau digital
 Descrieri simple cu suport verbal
(imagini/întrebări/cuvinte-cheie)
 Naraţiuni, texte simple, create după un
plan prestabilit
 Proiecte individuale/ în grup
 Traduceri orale

Receptarea mesajelor orale/scrise/online Acte comunicative Activităţi şi produse

Activități:
4.1. Identificarea temelor, ideilor și  A oferi, a solicita informații despre  Citirea unor texte literare/nonliterare, articole
personajelor principale din opere literare/ persoane, obiecte, locuri, activități, de pe forum/ blog, despre personalități
nonliterare și opere de artă care aparțin acțiuni, evenimente ilustre/ evenimente istorice/ culturale/ sociale/
patrimoniului cultural al ţărilor limbii  A evalua monumente / orașe din spațiul cultural și
studiate  A interveni într-o discuție completarea organizatorilor grafici
 A exprima impresii  Vizionarea unor secvențe din filme, emisiuni
4.2. Distingerea informațiilor despre realizări  A aprecia comportamente, atitudini, televizate, audierea unor emisiuni radiofonice
marcante în diverse domenii specifice valori simple și identificarea ideilor principale
spațiului cultural studiat  A accepta o experiență nouă  Reconstituirea ordinii evenimentelor din
 A explica causa textul literar/ nonliterar
 A aminti despre o obligație/  Elaborarea și completarea Rețelei
responsabilitate personajului literar/ nonliterar (nume,
 A exprima certitudine/ incertitudine/ caracteristici, exemple de
perplexitate acțiuni/atitudini/valori)
 A exprima probabilitate, posibilitate Produse:
 A răspunde la o solicitare prin acceptare  Fișe de auto-evaluare
necondiționată, cu rezerve, ezitări, refuz  Portofolii
 Hărți conceptuale

70
Elemente de construcţie a comunicării*  Puzzle-uri
 Descrieri
 Narațiuni

Producerea mesajelor orale/scrise/online Acte comunicative Activităţi şi produse

Activități:
4.3.Descrierea temelor și personajelor  A descrie (persoane, obiecte, locuri,  Completarea jurnalului de bord cu reflecții
principale din opere literare/ nonliterare evenimente, valori) personale referitoare la povestire/
studiate, în termeni simpli  A caracteriza film/nuvelă: temă, personaje principale,
 A exprima opinia evenimente, atitudini, valori
4.4.Integrarea cunoștințelor de ordin cultural  A exprima atitudini  Elaborarea unei expoziții tematice cu
pentru a aprecia realizări importante din  A solicita/a oferi explicații obiecte specifice culturilor diverse
diverse domenii specifice spațiului  A solicita și a oferi informații  Redactarea unui articol pentru un forum de
 A compara fenomene culturale discuții pe tema variate.
cultural
 A evalua/ a aprecia  Elaborarea și completarea unei fișe de
 A exprima necesități identitate/ fișe digitale a țării limbii
4.5.Compararea unor comportamente
 A descrie tradiții studiate/ țării de origine, în cadrul unui
specifice țării limbii studiate și țării de proiect internațional : denumire, capitală,
origine  A aprecia bucate, comportamente
limba oficială, drapel, imn, situație
alimentare/vestimentare
geografică, evenimente istorice,
 A relata amintiri
4.6. Utilizarea resurselor lingvistice pentru a personalități ilustre, patrimoniul cultural,
exprima opinia proprie cu referire la  A exprima opinia/a nuanța opinia patrimoniul turistic, comportamente,
opera literară/ nonliterară studiată  A propune soluții atitudini.
 A exprima angagament  Redactarea incipitului/finalului unui
 A descrie locuri, activități culturale roman pentru adolescenți, în cadrul
concurs național/internațional
Elemente de construcţie a comunicării*
 Elaborarea unui ghid culinar al bucatelor
specifice țării-țintă/țării de origine și
prezentarea în cadrul unui proiect
școlar/instituțional
 Realizarea descrierilor de experiențe
personale în spații culturale diferite

71
 Redactarea eseurilor simple/scrisori/
mesaje/ romane-foto simple pe teme de
cultură, respectînd criterii explicite
Produse:
 Descrieri/ narațiuni
 Mesaje / mesaje electronice
 Scrisori
 Pliante, ghiduri turistice, itinerare
ilustrate, broșuri în format tradițional și/
sau digital
 Postere în format tradițional și/ sau
digital
 Portofolii/ proiecte în format tradițional
și/ sau digital

Interacțiunea orală/ scrisă/ online Acte comunicative Activităţi şi produse

Activități:
4.7. Aplicarea cunoștințelor culturale și a  A exprima opinia  Realizarea și prezentarea unui sondaj/
normelor de comportament la schimburi  A exprima și identifica atitudini interviu referitor la comportamente
sociale simple pe subiecte cotidiene  A vorbi despre relații amicale alimentare corecte /incorecte, specifice
previzibile  A exprima scop, cauză, consecință adolescenților din spațiul cultural al limbii
 A solicita/a oferi sfaturi studiate și din spațiului cultural de origine
 A exprima inerdicția, permisiunea,  Elaborarea și prezentarea unui Cod al
obligația bunelor maniere, cu scopul de a respecta
 A accepta/ a refuza propuneri/oferte în convențiile sociale și culturale în spațiul
mod formal/informal public
 A exprima plăcere, bucurie, fericire, în  Realizarea de dialog cu persoane din țara
mod formal/informal limbii studiate pentru a face schimb de
 A se informa despre obiecte, persoane, impresii despre opere literare/ nonliterare și
locuri, timp, spațiu, modalitate, opere artistice studiate
cantitate, cauză  Redactarea de texte, respectînd norme
 A exprima dorința de a se implica, de a curente de comunicare scrisă, specifice
realiza o activitate culturii țării studiate pe teme variate

72
 A exprima certitudinea/incertitudinea,  Participarea la discuție cu semenii pe forum,
evidența, încrederea/ neîncrederea în cadrul unui proiect cultural școlar “ Egali
și diferiți”
Elemente de construcţie a comunicării*  Scrierea unor comentarii/ on-line simple și
scurte cu referire la evenimente istorice,
manifestări culturale, relații și viața socială,
etc.
 Pregătirea expoziții în cadrul unui proiect de
grup „Obiecte din trecut”
 Redactarea unui program de activități
culturale pentru vizitatori din țara limbii
studiate în țara de origine pentru a promova
imaginea contemporană a țării (selectarea
aspectelor diverse)
Produse:
 Dialoguri
 Comentarii în format tradițional și
digital
 Sondage de opinii
 Interviuri
 Postere în format tradițional și/ sau
digital
 Proiecte/ mini-proiecte de grup în
format tradițional și/ sau digital

Medierea orală/scrisă/online Acte comunicative Activităţi şi produse

Activități:
4.8 Respectarea convențiilor culturale  A angaja și a încheia o conversație  Reformularea regulilor de comportament
esențiale pentru a exprima mesajul și  A exprima respectul alterității civilizat în spațiul public al culturii
informațiile cheie din limba A în limba  A exprima o opinie, în termeni simpli studiate / spațiul public de origine, în
 A răpunde la o solicitare de informații bază de afiș/ pliant/ suport digital
B, în schimburi interculturale
prin confirmare/infirmare  Elaborarea și realizarea unor dialoguri cu
persoane din țara limbii studiate care

73
4.9. Adaptarea resurselor lingvistice  A exprima capacitatea/ dorința/ intenția enunță clar în limbaj standard, solicitând
disponibile pentru a identifica soluții de de a realiza acțiuni, proiecte să reformuleze și să clarifice
compromis sau acord în schimburi  A exprima norme morale sau sociale Produse:
interculturale  A gestiona discutia  Jocuri de rol
Elemente de construcţie a comunicării*  Studii de caz
 Dialoguri
 Conversații tematice

La sfârșitul clasei a IX-a, elevul poate:

 utiliza corect structuri lexicale, sintactice și forme gramaticale specifice simple limbii străine în contexte cotidiene;
 citi într-un ritm corect și cursiv texte de compexitate medie;
 utiliza formulele uzuale de adresare, de salut și de politețe în contexte sociale simple;
 exprima opinii, gusturi și preferințe în legătură cu subiecte de interes;
 iniția, menține și încheia conversații scurte în contexte sociale uzuale;
 descrie teme și personaje principale din opere literare/ nonliterare studiate, în termeni simpli, cu referire la situații cunoscute
 adapta resursele lingvistice disponibile pentru a identifica soluții de compromis sau acord în schimburi interculturale, utilizănd strategii
diverse;
 integra cunoștințe de ordin cultural pentru a aprecia realizări importante din diverse domenii specifice spațiului culturii studiate;
 acționa ca mediator pentru a comunica esența/ideea principală expusă în situații cotidiene,

manifestând atitudini specifice predominante:

 valorificarea limbii ca sistem;


 demonstrarea funcționalităţii limbii în cadrul unui contact social;
 coerență și precizie în comunicare;
 deschidere și motivație pentru dialog intercultural.

74
V. CONȚINUTURI LINGVISTICE
LIMBA ENGLEZĂ
5th GRADE 6th GRADE 7th GRADE 8th GRADE 9th GRADE
LEXIS
Synonyms. Antonyms. Synonyms. Antonyms. Synonyms. Antonyms. Synonyms. Antonyms. Synonyms. Antonyms.
Lexical field. Lexical field. Lexical field. Hyponyms. Homonyms. Hyponyms.
Compound nouns Word building. Adjectives Word building. Nouns Word building (using Noun derivation:
(birthday, bathroom). formed by adding suffixes: formed by adding suffixes: prefixes and suffixes). affixation, conversion,
Word building. Adjectives -ful, -less. Advebs formed -er/-or, -ness. Antonyms Lexical chunks: contraction, deflexion.
formed by adding the by adding the suffix -ly. formed by adding prefixes: collocations (do, make), Lexical family.
suffix -y (rain-rainy). Word combinations (white un-, dis-, im-. conversational formulas Lexical chunks: strong
Word combinations (fast bread, to have breakfast.) Lexical chunks: Communicative collocations,
train, clear day, to do Conversational formulas. collocations (have, take), phraseological units conversational formulas.
one’s homework). Communicative conversational formulas. (proverbs) Communicative
Conversational formulas. phraseological units Communicative phraseological units
Communicative (proverbs) phraseological units (proverbs)
phraseological units (proverbs)
(proverbs)
PHONETICS, ORTHOEPY AND ORTHOGRAPHY
Long/ short vowels. Long and short vowels. Letter combinations: ft, gn, Letter combinations: cc, Lexical and prosodic stres
Voiced/ unvoiced Pairs of consonant sounds: isl, mb, ng/nk, sl, st, th, xh. ch (architect), ie, pn. (DEsert/ deSSERT).
consonants. /p/-/b/, /t/-/d/, etc. Falling intonation for Falling and rising Syllable devision.
Nasal consonants. Phonetic symbols. statements/ exclamations/ intonation for disjunctive Punctuation marks: period,
Letter combinations: ch, Monophthongs. commands. questions. quotation mark, hyphen,
ck, dge, ft, gh, kn, lk/ lf/lm, Diphthongs. Pronunciation/spelling: Capitalization: holidays, etc.
mn, ph, wh, wr. Consonant sounds: /l/, /r/,  ir/regular verbs (Past historical names.
Phonetic symbols. /j/, /w/. Simple, Past Participle)
The sounds: / ʃ/, / ʧ /; /ʒ/, Stressed syllables.  -ing forms.
/ʤ/. /ð/, /θ/, /ŋ/. Asking questions: basic Capitalization (regions,
Stressed/ unstressed intonation patterns (rising organizations and
syllables. and falling). institutons, titles of
Asking questions: basic Falling intonation for persons, titles of books)
intonation patterns (rising special questions.
and falling) Pronunciation/spelling:
75
Pronunciation/spelling:  ir/regular verbs (Past
 plural of nouns Simple, Past Participle)
 Present Simple Spelling:
 -ing forms  -ing forms
 ir/regular verbs (Past  adverbs ending in -ly.
Simple/Past Participle) Capitalization:
Pronunciation of the geographical names,
article ”the”. languages, nationalities.
Capitalization: proper
nouns, school subjects,
months, the pronoun I.
MORPHOLOGY: THE NOUN
Proper nouns: Countable and Abstract and concrete Singularia and Pluralia Plural of nouns.
geographical names, days uncountable nouns. uncountable nouns. Tantum. Nouns that can be either
of the week, months, titles The Saxon (’s) and the Nouns that are always in The Saxon Genitive (’s) countable or uncountable
of books,, nationalities Norman (of) Genitives. the plural (trousers, jeans, with indefinite pronouns (stone – a stone, glass – a
and languages. The Saxon Genitive with spectacles). (somebody’s advice). glass).
Regular and irregular coordinated noun phrases: The Saxon Genitive (‘s) The Saxon Genitive (‘s) Collective nouns (cattle,
plural forms. individual/joint ownership with geographical names. to express time and police).
The Saxon Genitive ( ‘s) (Mary and John’s car/ duration (today’s The Saxon Genitive (’s)
with names and animate Mary’s and John’s cars.). with collective nouns (the
newspaper).
nouns (singular, ir/regular country’s riches) and
plural forms). some institutions (the
government’s decisions).
The Saxon Genitive (‘s)
with places like people’s
houses, shops, churches,
etc. (at the baker’s, St
Paul’s (Cathedral)).
NOUN DETERMINERS: THE ARTICLE
Zero article/omission of The indefinite article with The definite article ”the” Zero article with places The article (revision)
the article (with proper countable/ uncountable with geographical names like school, college,
names, languages and nouns. (cities, countries, university, church, etc. (go
nationalities, sports and continents, mountains, to -- church).
school subjects). lakes, etc).
76
Zero and definite articles
with means of transport
and meals of the day: (by
-- train/take the train; to
have -- dinner/She cooked
the dinner).
NOUN DETERMINERS: THE ADJECTIVE
Monosyllabic, disyllabic, Indefinite adjectives some, The indefinite adjective Irregular comparative and Indefinite adjectives each,
and polysyllabic any, no with countable/ some in questions, to offer superlative forms (old, far, every, either (of), certain.
adjectives. Degrees of uncountable nouns. something or make late). Quantifiers: few,a few,
comparison. Irregular Comparisons of equality requests (Would you like Attributive and predicative little, a little, several.
forms. and inequality (as...as/ not some cake?). adjectives with copular Noun determiners both
Demonstrative adjectives. as…as). The indefinite adjective verbs (be, seem, look, etc.) (of), half (of), all (of),
Possessive adjectives. Interrogative adjectives any in positive Participle adjectives etc.).
Interrogative adjectives (How much...? How sentences (Choose any (fascinating/fascinated).
(Who...? What...? ) many...?) colour you like.).
Indefinite adjectives some, Quantifiers many, much, a Interrogative adjectives
any, no in declarative and lot of. (Which...? Whose...?)
interrogative sentences. Common adjective +
preposition combinations
(to be fond of/afraid of)
NOUN DETERMINERS: THE PRONOUN
Personal pronouns. The Possessive pronouns. Interrogative pronouns Reflexive pronouns. Emphatic pronouns
pronoun I. Relative pronouns (who, (Who? Whom? What) Indefinite pronouns Interrogative pronouns
Demonstrative pronouns which, that) Relative pronouns (whose, (which refer to people and (revision).
Interrogative pronouns Interrogative pronouns whom). things) The negative pronoun
(Who...? What...?) (Who...? What...?) neither.
Indefinite pronouns
(which refer to places).
THE NUMERAL
Cardinal and Ordinal Cardinal and ordinal Cardinal and ordinal
Numerals (numbers, date numerals (years, phone numerals (revision)
and time) numbers, the day/month
format (the 1st of

77
January), sequential
order).
THE VERB
Auxiliaries: to be, to have, Auxiliaries: to be, to have, Verbs followed by adverb Verbs followed by adverb Verbal phrases used with a
to do, shall/ will. to do, shall/ will. particles (put on/off). particles. preposition (insist on, to
Modal verbs: can (ability), Modal verbs: can (ability), Modal verbs: can/could Modal verbs: can, may succeed in, to thank for,
may (polite request, may (permision, (ability), must/ had to and their equivalents to be etc.)
permission), must possibility), must/ have to (obligation, necessity), able to, be allowed to. Modal verbs: may/ might
(obligation), have to (obligation, necessity); should (advice, Tenses. (supposition, possibility)
(necessity). should (advice, suggestion). Future Continuous shall (questions, offers,
Verbs followed by suggestions). Tenses. Present Perfect suggestions), should
prepositions (come from, ”Used to” to express past Present Simple and Future Continuous (advice, suggestions), will/
go to, look at, listen to). habits. Simple. Past Perfect Continuous would (polite requests),
Tenses. Tenses. Present Simple and Reported Speech: could (polite requests,
Present Simple Present Simple and Present Continuous statements and questions, suggestions).
Present Continuous Present Continuous Past Simple and Present general truth (Future Tenses (revision)
Past Simple (regular/ Past Simple: regular/ Perfect Simple. Simple, Present Simple, Present Simple and Future
irregular forms) irregular forms (revision) Past Simple and Past Past Simple, Present Continuous (time clause)
Present Perfect Simple Past Continuous (actions Continuous. Continuous, Past Present Continuous
(experiences and in progress) Past Perfect Simple. Continuous, Present (temporary situations)
achievements, recent Past Simple and Past Past Simple and Past Perfect Simple, Past Reported Speech:
actions) Continuous (eg. When Perfect Simple Perfect Simple). statements/ questions,
Future Simple mother came home, I was Reported Speech: Reported Speech, orders/ requests/
Imperative (Run! – Don’t doing my homework.) statements (Future Simple, changes: time, place, suggestions.
run!) Present Perfect Simple Present Simple, Past pronouns. Reported Speech,
-ing form after the verbs/ ”Going to” Future (future Simple, Present Passive Voice (Simple changes: time, place,
verb phrases like, love, plans and intentions) Continuous, Past Tenses) pronouns.
enjoy, prefer, to be good Conditional (Type 1) Continuous). Conditional (Type Zero, Passive Voice
at. Reported Speech, Types 1, 2) (Continuous and Perfect
changes: time, place, Tenses).
pronouns (yesterday – the Conditional (Type Zero,
day before/ the previous Types 1, 2 - revision)
day, etc.).
Conditional (Type 2)
THE ADVERB

78
Adverbs of time. Adverbs of time. Demonstrative adverbs: Adverbs/ adverbial Adverbs/ adverbial
Adverbs of indefinite Adverbs of indefinite now, then, here, there. phrases of time and phrases of time, sequence
frequency frequency. Adverbs of sequence sequence (when, after, and definite frequency
(always, usually, often, Adverbs of place and (after/ before – present before, as soon as,in case, (once/twice, etc.).
sometimes). direction. and future meanings). till, untill, while). Relative adverbs (when,
Interrogative adverbs Interrogative adverbs Relative adverbs (when, where, how, why).
(When/ Where/ How/ (When/ Where/ How/ where, how, why).
Why...?). Why...?).
THE PREPOSITION
Prepositional use for Prepositions of place and Prepositions of direction Prepositions of time Noun, verb and adjective
common nouns without direction (to, at, for, from, and destination (over, (before, between, during, preposition combinations
articles (at lunch, to above, below, etc.). along, across, from, for, since). (an example of, to
school, by car). towards). Prepositional phrases contribute to, worried
Prepositions of time and (with difficulty, in a high about)
place: at, on, in. voice).
THE CONJUNCTION
Coordinating conjunctions The disjunctive Subordinating Disjunctive conjunctions Subordinating time
and, but. The conjunction or. conjunctions of time if, either...or, neither...nor. conjunctions (when, after,
subordinating conjunction when, as soon as (present before, until, since, while,
because. and future meanings). as soon as, etc.).
SYNTAX
Simple and compound Simple and compound Compound and complex Disjunctive questions Ellipsis.
sentences. sentences. sentences. (revision). ”It” as subject
Types of sentences: Declarative and Declarative and Introductory subjects: placeholder (It is strange
declarative and interrogative sentences. interrogative sentences. ”There”(with nouns), ”It” /clear that...).
interrogative. Imperative sentences Exclamatory sentences. (with adjectives). The secondary parts of the
Imperative sentences (affirmative and negative). Special questions The secondary parts of sentence: the indirect
(affirmative and negative). General questions. (Whom/Whose/Which...?) the sentence: the direct object.
General questions. Special questions (How Disjunctive questions object. Direct and indirect objects
Special questions (Who/ much/How many/How (Present Perfect Simple, The direct object used as passive subjects.
What/ When/ Where...?). often...?). the modal verb can). expressed by a reflexive Subject verb agreement
Disjunctive questions Disjunctive questions Subject verb agreement pronoun (Jack decided to with collective nouns
(Present Continuous, (Present Simple, Past with singular invariable reward himself with a (group, team, family, etc.).
Future Simple). Simple) nouns (bread, water, dinner out . Subordinate clauses (if,
Alternative questions. knowledge, information, when, so, while).
79
The main parts of the The main parts of the etc.) and plural invariable Subject verb agreement Non-finite subordinate
sentence: the subject, the sentence: the subject, the nouns (articles of dress) with indefinite pronouns clauses with 'to', to
predicate. predicate. Word order in statements (everybody, everyone, introduce purpose (To
Introductory subject Introductory subject and questions. etc.) reach my house you have
”There” (There is a vase ”There”. Subject verb agreement to take the bus.).
on the table.) ”It” as the subject of the with singular invariable
The impersonal ”It” to sentence (It is time for nouns (physics, athletics,
denote time, date and dinner). news, measles, Athens).
weather (It often rains in Subject verb agreement and plural invariable
autumn.). with compound subjects nouns (tools).
Subject verb agreement joined by ”and” (John and The direct object used in
Word order in statements Mary are friends. My Passive Voice.
and general/ special brother and I...)
questions. Word order in statements
and general/ special
questions.
TEXT COHESION AND COHERENCE
Discourse markers: Discourse markers: Discourse markers: Discourse markers: Discourse markers:
 coordination/ non-  coordination/ non-  time and sequence  time and sequence  time and sequence
coordination (but, and, coordination (but, and, (first, then, when, while, (first, then, when, as (first, second, third)
also) also) after that); soon as, before, till,  opinion
 causality (because)  opinion (I think..., In until, at the end)  illustration
my opinion...);  opinion (I believe...,  conclusion
 illustration (for To my mind...);
example).  illustration

LIMBA FRANCEZĂ

CLASA A V-a CLASA A VI-a CLASA A VII-a CLASA A VIII-a CLASA A IX-a
PHONÉTIQUE, ORTHOÉPIE, ORTHOGRAPHIE
Sons et lettres. Elision. Graphèmes et Semi-voyelles. Accent Accent tonique. Rythme. Accent tonique. Rythme.
Voyelles. Consonnes. phonèmes. Voyelles tonique. Rythme. Débit. Débit. Débit.
Semi-voyelles. nasales. Rythme. Débit.

80
Syllabes. Rythme. Mélodie de la phrase Mélodie de la phrase Mélodie de la phrase Mélodie de la phrase
Débit. Liaisons assertive, interrogative, assertive, interrogative, assertive, interrogative, assertive, interrogative,
vocaliques, liaisons exclamative, impérative exclamative, impérative exclamative, impérative exclamative, impérative
consonantiques. Lettres Signes diacritiques Abréviations. Sigles.
majuscules (cédille, tréma, Prononciation des mots
Enchaînement. Accent apostrophe). d’origine étrangère.
tonique. Mélodie de la Signes de ponctuation
phrase assertive, (point-virgule, point de
interrogative, suspension, deux points).
exclamative,
impérative.
Signes diacritiques.
Signes de ponctuation.
(tiret, guillemet,
paranthèse)
LEXIQUE ET SÉMANTIQUE
Mot. Formation des Formation des mots par Formation des mots par Formation des mots par Formation des mots par
mots par dérivation. dérivation. Onomatopée. dérivation. Préfixes usuels dérivation. Suffixes usuels et dérivation et par
Synonymes. Synonymes. Antonymes. et valeurs sémantiques. valeurs sémantiques. composition.
Antonymes. Homonymes Synonymes. Antonymes. Synonymes. Antonymes. Polysémie.
Homonymes Familles lexicales. Homonymes Homonymes. Paronymes. Synonymes. Antonymes.
grammaticaux (a/à, Champs lexicaux. Familles lexicales. Champs Hypéronymes. Familles Homonymes. Paronymes.
ou/où, et/est). lexicaux. lexicales. Champs lexicaux. Familles lexicales.
Familles lexicales. Sens propre et sens figuré Locutions phraséologiques. Champs lexicaux.
Champs lexicaux. du mot. Maximes. Proverbes. Hyponymes.
Proverbes et dictons. Locutions
phraséologiques.
Maximes. Proverbes.
MORPHOLOGIE
ARTICLE
Articles définis, Article contracté. Article Articles. Omission de Articles. Emplois de l’article Articles. Emplois de
indéfinis. Genre et partitif. Nombre et genre. l’article. en situation de l’article en situation de
nombre Formes identiques des Emplois de l’article en communication communication
articles indéfinis, situation de communication
partitifs, contractés.
81
NOM
Noms communs, noms Genre et nombre. Noms comptables et non Noms composés. Nombre et Féminisation des noms de
propres. Noms animés Formation irrégulière. comptables. Pluriel des genre. Orthographe métiers. Noms d’origine
et inanimés. Genre et Cas particuliers. Noms noms propres. Noms collectifs. étrangère.
nombre. concrets, noms abstraits. Singularia tantum, pluralia Groupe nominal. Accord. Formation des noms.
Formation des noms par tantum. Formation des noms à partir Aspect sémantique des
dérivation, composition. Noms - homonymes d’adjectif. Locutions. noms: synonymes,
Comparaison lexicaux. antonymes, homonymes,
Nominalisation des verbes polysémie.
(visite, réponse, etc.)
Noms indiquant la quantité
déterminée (un kilo de, une
bouteille de ...)
PRONOM
Pronoms personnels Pronom démonstratif Place des pronoms Pronoms démonstratifs Pronoms personnels
(sujets, toniques). Place (ce). Place personnels. Pronoms personnels (rappel)
des pronoms. Pronoms interrogatifs Pronom réfléchi. compléments (COD et COI) Pronom complément: „y”
Pronom de politesse (Qui ? Que? Quoi?) Pronoms relatifs simples: Pronoms relatifs simples (où, (le lieu)
(vous). qui, que, quoi. dont) Pronom complément „en”
Pronom on: les valeurs Pronoms interrogatifs. (la quantité).
(nous, ils, quelqu’un) Pronoms indéfinis
Pronoms interrogatifs (plusieurs, quelques,
(Qui ? Que?) certains…)
Pronoms possessifs.
ADJECTIF
Adjectifs qualificatifs. Adjectifs qualificatifs. Adjectifs qualificatifs. Adjectifs qualificatifs. Place. Adjectifs qualificatifs.
Genre et nombre. Genre et nombre. Place. Place. Accord. Valeurs Accord. Valeurs sémantiques. Adjectifs interrogatifs et
Accord. Place. Degrès Accord. sémantiques. Adjectifs Adjectifs qualificatifs exclamatifs. Valeurs
de comparaison. Adjectifs invariables qualificatifs irréguliers. irréguliers. sémantiques.
Comparatif Degrès de comparaison. Place et accord. Adjectifs indéfinis (tout,
Adjectifs possessifs. Comparatif (infériorité, Accord des adjectifs toute, tous, toutes)
Adjectifs exclamatifs supériorité, égalité) qualificatifs composés. Adjectifs accompagnés de
(quel... !) Adjectifs interrogatifs Degrès de comparaison. prépositions (différent de,
Adjectifs démonstratifs. Superlatif content de, prêt à, fort en).
Adjectifs interrogatifs
Adjectifs possessifs.
82
Adjectifs numéraux Adjectifs numéraux Adjectifs numéraux
cardinaux (100-1000). cardinaux (100-1000). cardinaux. Place des
Emploi, prononciation, Place. adjectifs cardinaux.
orthographe. Adjectifs numéraux
ordinaux. Accord et place.
VERBE
Verbe et locutions Temps simples et Passé composé avec avoir Conditionnel présent: Accord du participe passé
verbales. Nombre, composés: présent, futur Passé composé (participes formation et emploi. (verbe avec avoir).
personne, mode, temps. simple, futur proche, passés) Certaines valeurs modales du Concordance des temps
Forme affirmative pasée composé des Participe passé et son accord conditionnel présent. La (plan du présent)
négative, interrogative. verbes usuels (passé composé avec être) politesse, la proposition (On Temps passés dans la
Verbes à la forme Verbes prépositionnels pourrait + infinitif) narration (présent - passé
Infinitif: verbe du I affirmative, négative, (arrêter de, penser à) Si + imparfait. composé - imparfait)
groupe (chanter, interrogative. Verbes pronominaux. Alternance entre le passé Conditionnel présent: les
habiter, etc.), du II Verbes à une, deux et Imparfait: description dans composé et l’imparfait hypothèses certaines (Si
groupe (choisir, finir, trois bases (manger, le passé (il était, il y avait, il Temps passés dans le récit + présent + présent/
etc.), du III groupe venir, vouloir) faisait ...) (présent-passé composé - futur)
(faire, écrire, lire, etc.) Passé composé: imparfait) Verbes impersonnels
Le présent de l’indicatif événements dans le
Impératif affirmatif et
usuels
(l’habitude, l’état) passé.
négatif
Emplois des verbes en
Verbes usuels (verbes Verbes indirects (parler/
Verbes usuels: (les situation de
d’état et de mouvement/ demander ... à qn)
actions quotidiennes) communication
les actions Infinitif et impératif
(venir, aller, mettre,
quotidiennes) (avoir, Structures avec infinitif
savoir, voir, prendre, etc)
être, aller, venir, voir, (sans+infinitif )
Les principaux verbes de
prendre; etc.) Verbes modaux et infinitif
mouvement (aller,
Verbes à 1 et 2 bases Il faut / Il ne faut pas +
monter, traverser,
Verbes pronominaux infinitif
descendre, etc.)
usuels: verbes réfléchis Quelques semi-auxiliaires
Verbes + infinitif
(se lever, s’habiller) au présent + infinitif
(vouloir/pouvoir/devoir)
Présent progressif (être (vouloir, pouvoir, devoir +
Verbes pronominaux
en train de) lire)
usuels (réfléchis et
Futur proche réciproques: se regarder,
Passé récent (venir de) s’appeler, se rencontrer)

83
Participes passés (sans
développer les accords)
Futur simple: la prévision
Impératif positif et
négatif: l’instruction, la
directive
ADVERBE

Adverbes de manière Adverbes de lieu Adverbes et locutions Adverbes et locutions Adverbes et locutions
(bien, mal). Adverbes de temps adverbiales de lieu (en bas, adverbiales adverbiales
Adverbes de temps Adverbes de quantité en haut, là-bas). Adverbes de manière en - Adverbes:
(demain, aujourd’hui, (beaucoup, peu) Adverbes et locutions ment. de manière
bientôt, tard, tôt). Adverbes de manière adverbiales de temps. (passionnement, vite,
Adverbes de lieu (ici, Adverbes de fréquence Degrès de comparaison. Le Adverbes de fréquence mieux, ensemble),
dehors, dedans). (parfois, souvent, comparatif et le superlatif Expresion de quantité de temps (tard, d’abord,
Adverbes de négation toujours, …) des adverbes réguliers. Adverbes de temps ensuite, alors),
(ne....pas, ne...rien, Adverbes de négation Adverbes de manière en Adverbes de quantité de lieu (partout, ici, là),
ne ...jamais). (ne ... jamais, ne... -ment. Adverbes de lieu d’affirmation (certes,
Adverbes interrogatifs personne, ne …plus). Adverbes de fréquence Degrès de comparaison des certainement, bien sûr),
(Où ? Quand ? Adverbes d’intensité: Expression de quantité adverbes réguliers et de négation (jamais, plus,
Comment ?) très, trop, etc. Adverbes Adverbes de temps irréguliers. Comparatif et d’intensité (tellement,
interrogatifs (Où ? Adverbes de quantité (assez, superlatif. tant, plus),
Quand ?, Comment? plus de) d’incertitude (peut-être),
Combien ? Pourquoi ?) Adverbes de lieu de quantité (assez, aussi).
PRÉPOSITION
Prépositions usuelles Prépositions et locutions Prépositions de lieu (près Prépositions et locutions Prépositions (rappel)
à, en, de, chez, vers, prépositives de, au bord de) / prépositives
avec, avant, apres, Expression de but (pour Prépositions de temps (pour Locutions prépositives
l’instant) Prépositions de temps
devant, dans, derrière, + nom/infinitif)
Prépositions de lieu Les indicateurs de temps
sous, sur , etc. Prépositions de lieu. L’espace et le temps (à partir de, dès)
Localisation Prépositions de temps L’expression de la cause (situation, direction,
provenance) Valeur sémantique de la
temporelle : quelques (pour) (parce que, à cause de, préposition
grâce à)

84
prépositions (quand, Localisation temporelle : Complément du nom: la
pendant) quelques prépositions de matière (en laine, en cuir)
temps (quand, pendant) l’usage, la contenance (une
boîte à outils, un paquet de
serviettes)

CONJONCTION
Conjonction de Conjonction de Conjonction de coordination Conjonction de coordination Conjonction de
coordination mais, et coordination et de et de subordination et, mais et de subordination et,mais, coordination et de
subordination parce que, ou, car, donc, parce que, ou, car, donc, subordination et, mais
parce que, ou , car, ainsi, encore ainsi, encore parce que, ou, car, donc,
donc, ainsi, encore ainsi, encore
INTERJECTION

Valeur sémantique des interjections

COHÉRENCE ET COHÉSION DU TEXTE / DISCOURS


Articulateurs logiques Articulateurs logiques Articulateurs logiques Articulateurs logiques Articulateurs logiques
(et, parce que) (et, car) (mais, alors, encore) (mais, alors, encore, et puis) (alors, encore, en plus)
L’opposition (mais) L’opposition (mais) L’expression de la cause Les indicateurs de temps La conséquence
La cause (parce que, à (parce que, à cause de) (à partir de) (c’est pour ça, dès)
cause de) La conséquence (donc) La conséquence Articulateurs
Le but (pour + nom/ Articulateurs (c’est pourquoi, donc) d’énumération
infinitif) d’énumeration (puis, Articulateurs d’énumération (tout d’abord, puis,
Articulateurs ensuite) (puis, ensuite, après) ensuite, enfin, pour finir)
d’énumeration (alors, Hypothèse (supposition,
ensuite) condition) si
SYNTAXE
Phrase assertive, phrase Phrase assertive, phrase Phrase complexe Proposition subordonnée Proposition subordonnée
impérative. impérative, phrase Rapport syntaxique de relative, complétive, relative, complétive,
exclamative coordination. circonstantielle temporelle. circonstantielle,
Phrases exclamatives
Sujet simple, sujet Rapport syntaxique de Les phrases à construction temporelle
(Quel!, Comme!)
multiple subordination. particulière - la phrase à Les phrases à
Phrases interrogatives Phrase juxtaposées. présentatif construction particulière
85
(Sujet+verbe/ Est-ce Coordination. Phrase interrogative. - la phrase à présentatif
que +S+V/) Juxtaposition. - la phrase non verbale
(Mots Interrogatifs+S+V)
Phrase simple. Phrase Phrase interrogative
affirmative, phrase directe. Phrase interro- Proposition subordonnée
négative. négative et les réponses causale
(si / non, moi aussi / moi
non plus).

LIMBA GERMANĂ

CLASA A V-A CLASA A VI-A CLASA A VII -A CLASA A VIII-A CLASA A IX-A

PHONETIK, ORTHOEPIE UND ORTHOGRAFIE


Die Schreibung und die Die Aussprache von b – d – Die Aussprache von: h, v – Die Aussprache von: n – r Die Aussprache von: r –
Aussprache der Vokale g, p – t – k, c – ch, ts und b, bst – gst – ngst – lst – rst. – l, qu – pf, pf – f – p. l, mst – nst.
und der Konsonanten. ks. Akzent auf der letzten Betonnung der Die Aussprache von: ä, ö, Die Ableitung mit
Laut und Silbe. Silbe. Die Betonnung der zusammengesetzten ü. Konsonantenveränderung
Die Aussprache von -ig, zusammengesetzten Wörtern. Die Betonnung der (schreiben – Schrift).
-ich, -isch, pf – v – w. Wörtern. Die Betonnung Die Betonnung bei den zusammengesetzten Die Satzmelodie und
Die Worttrennung. von Vorsilben. (trennbare Internationalismen. Wörtern. Intonation der erweiterten
Die Wortbetonnung bei und untrenbare Präfixe) Die Ableitung mit Fremdwortbetonnung. Sätze und der
der Komparation. Die Wortbetonnung bei der Vokalwechsel. (Haus – Die Satzmelodie und Satzverbindungen und
Die Ableitung mit Komparation. Häuser) Intonation der erweiterten Satgefüge.
Vokalwechsel (laufe – Die Ableitung mit Die Satzmelodie und Sätze und der Die Satzzeichen im
läufst) Vokalwechsel. (schreiben – Intonation der erweiterten Satzverbindungen und zusammemgesetzten
Die Satzbetonnung und schrieb) Sätze und der Satgefüge. Satz.
Intonation. Die Satzmelodie und Satzverbindungen und Die Zeichensetzung. Die wichtigsten
Die Satzmelodie. Intonation der erweiterten Satgefüge. Kommaregeln.
Die Satzzeichen im Sätze und der Die Satzzeichen im
erweiterten Satz. Satzverbindungen und erweiterten Satz.
Satgefüge.

86
Die Satzzeichen im
erweiterten Satz.
MORPHOLOGIE: DER ARTIKEL/ DAS ARTIKELWORT
Die Deklination des Die Deklination des Die Deklination des Bestimmter, unbestimmter Die Deklination des
bestimmten, bestimmten, unbestimmten bestimmten, unbestimmten Artikel und Negativartikel Artikels.
unbestimmten Artikels Artikels und Artikels und Negativartikels im N., D. und Akk. Bestimmter,
und Negativartikels im Negativartikels im N. und im N., D. und Akk. (Wiederholung) unbestimmter Artikel und
Nominativ und Akk. (Wiederholung) (Wiederholung) Possessivartikel im Negativartikel im
Akkusativ. Bestimmter, unbestimmter Possessivartikel im Dativ. Nominativ, Dativ und Genetiv.
Possessivartikel im Artikel und Negativartikel Das Artikelwort: dies- im Akkusativ. (Wiederholung) Possessivartikel im
Nominativ. im Dativ. Dativ. Das Artikelwort: dies- im Genetiv.
(Wiederholung) Possessivartikel im Der Nullartikel. Nominativ, Dativ und Das Artikelwort: dies- im
Die Verschmelzung der Akkusativ. Akkusativ. (Wiederholung) N., D. und Akk..
Präposition und des Das Artikelwort: dies- im Der Nullartikel. (Wiederholung)
Artikels in+das=ins, Nominativ und Akkusativ. Das Artikelwort: dies- im
bei+dem=beim Der Gebrauch des Artikels Genetiv.
bei den zusammengesetzten Das Artikelwort: jed-, all.
Substantiven. Der Nullartikel.
Die Verschmelzung der
Präposition und des
Artikels bei+dem=beim
DAS SUBSTANTIV
Das Genus, die Kasus Die Deklination des Die Deklination des Die Deklination des Die Deklination des
und die Numeri. Substantivs mit den Substantivs mit den Substantivs mit den Substantivs.
Die Deklination des bestimmten, unbestimmten bestimmten, unbestimmten bestimmten, unbestimmten Die Wortbildung.
Substantivs mit den Artikeln und Artikeln und Negativartikeln Artikeln und Komposita.
bestimmten, Negativartikeln im N. und im N., D. und Akk. Negativartikeln im N., D. Singulariatantum und
unbestimmten Artikeln Akk. (Wiederholung). und Akk. (Wiederholung). Pluraliatantum.
und Negativartikeln im (Wiederholung). Die Wortbildung. Die Ableitung Wortbildung: Die
Nominativ und Deklination des durch Suffixe. Komposita. Ableitung durch Suffixe.
Akkusativ. bestimmtern, unbestimmten Die Deklination der Die Völkernamen.
Pluralbildung. Artikels und zusammengestzten Die Substantivierung der
Geografische Namen. Negativartikels im Dativ. Substantive im: N., D. und Verben (essen - das Essen)
Wortbildung. Komposita: Akk.
Substantiv+Substantiv.

87
Wortbildung: femenine Fremdwörter im Plural. Singulariatantum (die Milch) Wortbildung. Die
Berufsbezeichnungen (das Foto- die Fotos usw.) und Pluraliatantum (die Ableitung durch
auf –in. Ferien) (Einführung) diminutive Suffixe:
Genetiv- s bei -chen und -lein
Eigennamen: Annas
Heft
DAS ADJEKTIV
Die Komparation: die Der Vergleich und die Die Deklination des Die Deklination des Die schwache und
Steigerungsstufen. Vergleichsstufen: attributiven Adjektivs mit attributiven Adjektivs mit gemischte Deklination
(fleißig – fleißiger – am Positiv: ebenso... wie, bestimmten und dem Possessivartikel und des Adjektivs .
fleißigsten). Komparativ: als unbestimmten Artikeln im Negativartikel im N., D. Wortbildung. Komposita.
Prädikativer und Die Deklination des N. și Akk. (Wiederholung) und Akk.
adverbialer Gebrauch attributiven Adjektivs mit Die Deklination des Die starke Deklination des
des Adjektivs. (Er ist bestimmten Artikeln. attributiven Adjektivs mit Adjektivs im Plural.
fleißig. Er geht schnell.) Die Deklination des bestimmten und Wortbildung. Die
attributiven Adjektivs mit unbestimmten Artikeln im Ableitung durch Suffixe: -
unbestimmten Artikeln im D. bar, -ig,
Nominativ und Akkusativ, Wortbildung. Die Ableitung -lich
Singular, nach Nullartikeln durch Präfixe und Suffixe:
im Plural. un-, -los.
DAS ZAHLWORT
Die Kardinalzahlen. Die Ordinalzahlen. Datum. Die Deklination der Die Deklination der Die Deklination der
Die Ordinalzahlen. Die der fünfte September, am Ordinalzahlen mit Ordinalzahlen mit Ordinalzahlen mit
Rechtsschreibung und fünften September. Fragen: bestimmten Artikeln im N., bestimmten Artikeln im N., bestimmten Artikeln
Aussprache. wann? Etc. D. und Akk. D. und Akk.
Jahreszahlen. (Wiederholung)
Wiederholungszahlen.
(dreimal)
DAS PRONOMEN
Die Fragepronomina: Die Fragepronomina: Die Fragepronomina: Das Das
Wer? Was?,Wen? etc. welch- im N., D. und Akk. was für ein… im N., D. und Demonstrativpronomen: Demonstrativpronomen:
Das Das Personalpronomen im Akk. dies- im N. und Akk. dies- im D.
Demonstrativpronomen: Dativ. Das Reflexivpronomen im Das Reflexivpronomen im Das Indefinitpronomen:
das. Das Reflexivpronomen im D. D. und Akk. jede-, all-, jemand/
Akk.. Das Indefinitpronomen man. Das Indefinitpronomen: niemand
88
Das Personalpronomen einer, keiner, welch-. Das Possessivpronomen
im Nominativ und Das Interrogativpronomen. im N. und Akk.
Akkusativ. Das
Interrogativpronomen.
(Wiederholung)
DAS VERB
Indikativ Präsens: Indikativ Präsens Modalverben. Indikativ Perfekt. Konjunktiv II:
regelmäßige und (Wiederholung). Das Modalverb sollen. Das Verb lassen. (Lass Gegenwart. (sein, haben,
unregelmäßige Verben. Modalverben: wollen, Indikativ Perfekt. mich in Ruhe. Lass mich Modalverben)
Hilfsverben: sein, müssen, dürfen, können, Partizip Perfekt der jetzt lesen.) Passiv Präsens.
haben. mögen. trennbaren und untrennbaren Das Verb werden + Verben mit festen
Trennbare Verben. Das Hilfsverb werden. Verben.Perfekt mit sein. Nomen/ Adjektiv. Präpositionen
Modalverben: dürfen, Indikativ Perfekt: Imperfekt von haben und Reflexivverben mit (Einführung).
können, möchten. regelmäßige Verben und sein. (Wiederholung) Reflexivpronomen im Die Reflexivverben.
Unpersönliche Verben: unregelmäßige Verben (aussteigen – ist Dativ. (sich kaufen)
es regnet, es schneit, etc. Partizip Perfekt. ausgestiegen usw.) Imperfekt der
Indikativ Perfekt: Imperfekt von haben und Reflexivverben mit Modalverben.
regelmäßige Verben. sein. Reflexivpronomen im Verben mit
Unregelmäßige Verben Imperativ. (Wiederholung) Akkusativ. Dativergänzung und
(Einführung). Imperativ: Hilfsverben. Verben mit Dativergänzung. Akkusativergänzung.
Imperativ: trennbare Die Reflexivverben (gefallen, schmecken etc.)
Verben. (Einführung).
Verben mit Verben mit
Nominativergänzungen Akkusativergänzung.
(Das ist ein...). Positionsverben (liegen –
legen).
DAS ADVERB / DIE PARTIKEL
Die Komparation: die Der Vergleich und die Das Temporaladverb (oft, Das Lokaladverb und das Das Lokaladverb und das
Steigerungsstufen. Vergleichsstufen: immer etc.). Direktionaladverb Direktionaladverb ( von
(gern – lieber – am Positiv: ebenso... wie, Das Temporaladverb im D. (dorthin, hierher, hinein – hier unten etc.)
liebsten) Komparativ: als und Akk. (in einigen Tagen, hinaus; herein – heraus, Das Pronominaladverb
Das Temporaladverb Das Temporaladverb. letzten Sonntag etc.) rein, raus etc.). (Einführung).
(heute, gestern, bald, (morgens, abends etc.) Das Lokaladverb und das Das Temporaladverb (vor Das Temporaladverb.
früh, etc.). Direktionaladverb (draußen 2 Tagen – seit 2 Tagen) Die Gradpartikel: total,
– nach draußen etc.). bestimmt

89
Das Lokaladverb und Das Lokaladverb und das Die Gradpartikel: nicht so Die Gradpartikel: Modalpartikel: doch.
das Direktionaladverb Direktionaladverb (oben – Die Modalpartikel: denn besonders.
(hier, links, geradeaus nach oben etc.). Die Modalpartikel: mal.
etc.) Die Modalpartikel: ja
Die Gradpartikel: sehr,
so.
DIE PRÄPOSTION
Die Die Temporalpräposition. Die Temporalpräposition. Die Temporalpräposition, Die Temporalpräposition,
Temporalpräposition. Die lokale Präposition mit Die Temporalpräposition zweiteilige Präposition zweiteilige Präposition
Die lokale Präposition Akkusativ. ohne Artikel (zu Ostern, zu (von ... an, um ... herum (Wiederholung).
mit Akkusativ. Die Wechselpräposition Weihnachten). etc.). Die Wechselpräposition
(Einführung) (in, an, auf, neben, Die lokale Präposition mit Die Präpositionen mit Die Präposition mit Akk.
Die Präposition mit zwischen, unter... ) Akkusativ. (Wiederholung) Dativ. (Wiederholung) Die Präpositionen mit
Akk. Die Die Präpositionen mit Die Wechselpräposition Dativ und Akk.
Verschmelzung der Dativ. (Einführung) (Wiederholung).
Präposition und des Die Verschmelzung der Die Präpositionen mit Dativ.
Artikels in+das=ins, Präposition und des
bei+dem=beim Artikels bei+dem=beim
NEGATION
Die Verneinung mit Die Verneinung mit kein/ Die Verneinungen kein/ Die Negation nicht Die Verwendung der
kein/ keine. keine (Fortsetzung). keine, nicht (Wiedrholung). (Wiederholung). Die Negationswörter
Die Verneinung mit Die Verneinung von Deklination der Negation nie/niemals, niemand,
nicht. Die Verwendung Verben (Negation nicht am kein/ keine mit dem nichts.
der Negation nicht vor Ende des Satzes). Substantiv im N, D, und Die Deklination der
Adjektiven und Akk. Negation kein/ keine mit
Adverbien. dem Substantiv im
Genetiv.
DIE SYNTAX
Satzbau: Aussagesatz. Satzbau (Fortsetzung): Satzbau: Aussagesatz. Satzbau: Wortstellung im Satzbau: Wortstellung im
Gradpartikeln sehr, zu Aussagesatz. Fragesatz. Gradpartikeln (zu, ziemlich, Hauptsatz. Position der Hauptsatz. Sätze mit
(zu teuer). Entscheidungsfragen total usw.). Verneinte Sätze. Angaben im Hauptsatz Dativ- und
Fragesatz. (Fragen ohne Fragewort). Satzglieder: (TeKaMoLo). Akkusativobjekt.
Ergänzungsfragen (W- Imperativsatz. Verneinte Akkusativobjekt. Satzglieder: Lokal-, Satzglieder: Akkusativ-
Fragen). Imperativsatz. Sätze. Position der Zusammengesetzter Satz: Temporal- und und Dativobjekt.
Verneinte Sätze. Negation nicht. Modalangaben. Kausalangaben.
90
Satzglieder: das Subjekt Imperativsatz mit Satzreihen: Sätze mit Indirekter Fragesatz (wo- Zusammengesetzter Satz
und das Prädikat. Modalpartikeln bitte, doch, Konjunktionen und, aber, Satz, warum-Satz usw.). (Wiederholung):
Stellung des Prädikats mal (freundliche Bitte). oder, denn. Kausalsätze. Sätze mit dem Satzreihen (Sätze mit
im Satz. Das zweiteilige Satzglieder: das Subjekt Nebensatz: Konditionalsatz Konjunktionaladverb Konjunktionen und, aber
Prädikat. Endposition und das Prädikat. Die erste (wenn-Satz). darum/ deshalb. usw.).
des Vollverbs (Hilfs-/ Position im Aussagesatz. Satzgefüge (Sätze mit
Modalverb … Sätze mit Konjunktionen Subjunktionen weil, wenn
Vollverb). und, aber. usw.).
Nebensatz Nebensatz: Indirekter Fragesatz (ob-
(Satzstellung): Temporalsatz. Satz).
Kausalsatz (weil-Satz). Wortstellung: Hauptsatz Konjunktionaladverb
Objektsatz (dass-Satz), hinter dem Nebensatz: NS sonst.
Temporalsatz (wenn- + HS.
Satz).
Unpersönlicher Satz (Es
regnet. usw.).

LIMBA ITALIANĂ

CLASA A V-A CLASA A VI-A CLASA A VII-A CLASA A VIII-A CLASA A IX-A

FONETICA, ORTOEPIA E ORTOGRAFIA

Potenziare la conoscenza Elisione. Apocope. Pronuncia corretta delle Uso dell’accento grafico Segni di punteggiatura e il
delle regole di pronuncia. L’uso dell’apostrofo. parole di origine straniera. nelle parole tronche loro uso: il punto, la virgola,
Gruppi di lettere: Accento grave e acuto. Uso dell’intonazione per (virtù), nei monosillabi il punto e virgola, i due
digrammi e trigrammi. Le vocali „e” e „o” distinguere tipi di con dittongo (più), nei casi punti, i puntini di
La regola dell’accento: chiuse e aperte. enunciati con significati di parole omografe che si sospensione, le virgolette, la
parole tronche, piane, diversi: frasi affermative, differenziano nell’accento lineetta, ecc.
sdrucciole,bisdrucciole. interrogative ed tonico (intùito – Regole ortografiche e
Divisione in sillabe delle esclamative. sostantivo; intuìto – da corrispondenze fonetiche
parole contenenti Casi comuni di uso della intuire). dell’italiano.
dittonghi, trittonghi e le maiuscola (nomi propri, La durata delle consonanti
doppie. nomi geografici, ecc.). doppie.
91
Ortografia dei sostantivi La grafia delle parole con
propri che indicano nomi le consonanti „h” e „q”.
di persone e nomi
geografici.
LESSICO

Formazione delle parole Relazioni semantiche Il significato denotativo e La derivazione con suffissi Il significato delle parole nel
mediante suffisso. lessicali: sinonimia, connotativo delle parole. diminutivi, accrescitivi, contesto.
Il campo semantico. antonimia e omonimia Arricchimento del lessico: vezzeggiativi,
(omofoni e omografi). parole composte. dispregiativi. La polisemia delle parole.
Relazioni semantiche tra Parole e frasi
parole: sinonimia, Formazione delle parole corrispondenti alle aree Unità fraseologiche. Mezzi di arricchimento del
antonimia. con il prefisso. tematiche proposte. Proverbi e modi di dire. lessico: i neologismi.
Parole e frasi Parole e frasi Famiglie lessicali. Variazioni del registro.
corrispondenti alle aree corrispondenti alle aree Parole e frasi Mutamento del valore
tematiche proposte. tematiche proposte. corrispondenti alle aree grammaticale delle parole.
tematiche proposte. Proverbi e detti.
MORFOLOGIA

L’ARTICOLO
Articolo determinativo e Articolo partitivo. Uso e omissione dell’ Uso e omissione Uso dell’articolo
indeterminativo. Uso e omissione articolo con i nomi di dell'articolo con i nomi determinativo con i nomi
dell'articolo partitivo. parentela. propri. geografici e i nomi di
Uso e omissione famiglia.
dell'articolo
determinativo.
IL SOSTANTIVO
Il genere dei sostantivi Il genere dei sostantivi Il plurale dei sostantivi Il plurale dei sostantivi Classificazione dei
secondo la terminazione. secondo la invariabili. femminili con la sostantivi: propri, comuni,
Il plurale dei sostantivi terminazione. Formazione del femminile: terminazione in -ca, -ga,- concreti, astratti,
maschili con la Il plurale dei sostantivi marcatura del genere cia,-gia,-scia. individuali, collettivi.
terminazione in -o e dei maschili e femminili opposto con mezzi Sostantivi con doppia Il plurale dei sostantivi
sostantivi femminili in -a. con la terminazione in - grammaticali. forma del plurale. composti.
e. Sostantivi difettivi.

92
Nomi propri: nomi di Il plurale dei sostantivi Sostantivazione dei verbi,
persone e nomi geografici. maschili con la degli aggettivi, dei participi.
terminazione in -o, -a, Declinazione analitica dei
-ca, -ga, -co, -go. sostantivi.

L’AGGETTIVO

Aggettivi qualificativi. Aggettivi qualificativi I gradi di comparazione Aggettivi qualificativi. Aggettivi indefiniti.
Aggettivi con quattro con tre forme: una degli aggettivi: grado I gradi di comparazione Accordo del sostantivo con
combinazioni di valori: singola forma per il comparativo di minoranza degli aggettivi: positivo, l’aggettivo qualificativo in
maschile singolare in maschile e femminile e uguaglianza. comparativo e superlativo. funzione attributiva o di
-o e il plurale in -i, il singolare in -a, il Il grado superlativo Accordo degli aggettivi nome del predicato.
femminile singolare in -a e plurale femminile in -e, assoluto. bello, buono, grande, Accordo dell’aggettivo con
il plurale in -e. e il plurale maschile in - Aggettivi invariabili. santo quando precedono il due o più sostantivi.
Aggettivi dimostrativi. i. Aggettivi numerali sostantivo. Posizione dell’aggettivo
Aggettivi possessivi. I gradi di comparazione frazionari. Aggettivi numerali qualificativo e emutamento
L’accordo dell’aggettivo degli aggettivi: grado Uso degli aggettivi distributivi. di significato degli aggettivi
con il nome. comparativo di numerali cardinali e anteposti.
Aggettivi numerali maggioranza. ordinali. Aggettivi numerali collettivi
cardinali (1-100). Il grado superlativo e moltiplicativi.
Aggettivi numerali relativo.
ordinali (1-10). Aggettivi interrogativi.
Aggettivi numerali
cardinali (100 - 1000).
Aggettivi numerali
ordinali (1-100).
IL PRONOME

93
Il pronome personale e e le Pronomi riflessivi. Pronomi relativi che, chi. Pronomi personali: Particelle pronominali e
sue forme in nominativo Si impersonale. Posizione delle forme combinazioni di pronomi avverbiali ci,vi, ne.
(funzione di soggetto). Forme toniche e atone pronominali atone nelle atoni. Pronomi relativi.
Pronomi dimostrativi. dei pronomi personali costruzioni V+V Pronomi di cortesia: Pronomi indefiniti.
Pronomi possessivi. in Accusativo (in all’infinitivo. forma e topica. Elisione e troncamento dei
Pronomi riflessivi. funzione di Pronomi di cortesia. Pronomi relativi pronomi indefiniti.
complemento oggetto) e Pronomi interrogativi. il/la quale, i/le quali.
Dativo (in funzione di
complemento di
termine).
La posizione dei
pronomi personali
atoni.
IL VERBO
Le coniugazioni verbali. Il Presente Indicativo Modo Indicativo: Futuro Modo Indicativo: Modo Condizionale.
Il Presente Indicativo dei dei verbi irregolari. semplice e Futuro Imperfetto dei verbi Formazione del Presente.
verbi regolari e dei verbi Il Passato prossimo dei anteriore. regolari e irregolari. Forme impersonali del
ausiliari (avere, essere). verbi irregolari. Costruzione verbale V+ Costruzione perifrastica verbo.
Il Presente Indicativo dei Formazione del futuro prep. +V all’infinitivo con stare + gerundio per Concordanza dei tempi
verbi riflessivi. semplice. soggetto unico esprimere l’aspetto all’Indicativo.
Il Presente Indicativo dei Costruzione aspettuale (continuare a +infinitivo, continuo. Costruzione verbale V+
verbi modali (dovere, stare + per + infinitivo. smettere di + infinitivo, Imperativo positivo e prep. +V all’infinitivo con
potere, volere, sapere). etc.) negativo. soggetti differenti
Formazione del Participio (insegnare a scrivere a qlc.,
passato. dare da bere a qlc., prego di
Il Passato prossimo dei chiamare qlc.).
verbi regolari.
L’AVVERBIO
Avverbi di modo. Particella avverbiale ci Avverbi di quantità. Avverbi interrogativi. Gradi di comparazione degli
Formazione degli avverbi nelle espressioni c’è, ci Derivazione degli avverbi Locuzioni avverbiali. avverbi bene, male, poco,
dagli aggettivi con il sono. dai sostantivi e verbi con molto.
suffisso -mente. Avverbi di tempo. l’aggiunta del suffisso -
Avverbi di luogo. oni.

94
Avverbi valutativi:
affermativi, negativi, di
dubbio.

LA PREPOSIZIONE
Preposizioni proprie. Preposizioni semplici Uso delle preposizioni a, Preposizioni articolate. Preposizioni improprie.
I valori grammaticali delle su, con, per, tra, fra. di con alcune categorie di Valori semantici della Locuzioni preposizionali.
preposizioni a, da, di, in. Uso delle preposizioni verbi. preposizione da.
Formazione delle articolate.
preposizioni articolate.

LA CONGIUNZIONE
Le congiunzioni Le congiunzioni Le congiunzioni causali Le congiunzioni temporali, Congiunzioni coordinative e
copulative e, anche, pure. dichiarative cioè, perché, poiché, che. modali e di luogo. subordinative.
Le congiunzioni infatti. Locuzioni congiuntive per Le congiunzioni
avversative ma, però. Le congiunzioni il fatto che, per il motivo subordinative che e se che
La congiunzione conclusive dunque, che, dal momento che, richiedono il modo
disgiuntiva o. quindi, allora. dato che. indicativo.
Le congiunzioni
correlative sia...sia, non
solo...ma anche, né...né
L’INTERIEZIONE
Interiezioni primarie o Interiezioni improprie. Espressioni Valori semantici e Interiezioni con valore
proprie. Significato e uso. onomatopeiche. pragmatici delle olofrastico (Dio mio!, poveri
Significato e uso. interiezioni. noi!)
SINTASSI

Frasi affermative e Frasi enunciative, La frase complessa. La frase circostanziale La frase subordinata relativa
negative. interrogative, La frase reggente e la frase esplicita di tempo, che richiede l’Indicativo.
Rapporto di coordinazione esclamative. subordinata. introdotta dall’avverbio La frase subordinata
fra le proposizioni. La coordinazione: frasi Subordinate esplicite ed relativo quando o dalla condizionale o ipotetica
Frasi copulative, dichiarative, implicite. congiunzione (ipotesi reale).
avversative e disgiuntive. conclusive, correlative.
95
La frase circostanziale di appena, costruita con
Coordinazione per causa. l’Indicativo.
giustapposizione
(asindeto). La frase circostanziale
esplicita di modo
introdotta da (così)
come (+ indicativo).
La frase circostanziale
esplicita di luogo
introdotta dagli avverbi
relativi
dove e dovunque
(+indicativo).
COERENZA E COESIONE DEL TESTO

Uso in contesti comunicativi semplici di elementi linguistici per garantire la coerenza tra parole e frasi coordinate e subordinate costruite con il
modo indicativo. Recezione e uso di elementi e strutture linguistiche in contesti di comunicazione semplici per redigere e produrre messaggi
scritti e orali, garantendo lo sviluppo della competenza pragmatica.

LIMBA SPANIOLĂ
CLASA A V-A CLASA A VI-A CLASA A VII-A CLASA A VIII-A CLASA A IX-A
FONÉTICA Y ORTOGRAFÍA
Acentuación y entonación Pronunciación.  Sílaba. El principio de Acento léxico. El papel del El acento. Reglas de
en las oraciones Fenómenos de delimitación silábica en acento gráfico en la acentuación. Palabras con
enunciativas, asimilación: español. diferenciación semántica doble acentuación.
exclamativas, sonorización,  Acento. Acentuación de de las palabras: /adverbios en -mente/. Uso
interrogativas. labialización, formas verbales utilizadas (termino/ término/ correcto de (porqué, porque,
El alfabeto, el sonido, la asimilación completa /- con pronombres terminó/, depósito/ por que, por qué).
letra Pronunciación. s seguida por -r al inicio personales átonos deposito/ depositó).
Diptongo, triptongo, hiato. de la palabra/ postpuestos /infinitivo,  Entonación del vocativo
Acento. Sílaba tónica y átona gerundio, imperativo Ana, ¿me das tu libro?
Signos diacríticos. Signos La entonación en los afirmativo/. (hablarle,  Entonación en las
de puntuación. saludos y expresiones cántala, escribiéndole) enumeraciones:
básicas de cortesía Tengo un diccionario, un
96
Muchas gracias  Elementos de entonación cuaderno, un libro de
Buenas tardes La entonación en las español.
Adiós oraciones enunciativas, 
¿Qué tal?, etc interrogativas, Uso correcto de : sino, si
Signos de puntuación. exclamativas. no; conque, con qué, con
Uso de línea de diálogo, que.
comillas.
Particularidades.
LEXICO Y SEMANTICA
Palabras y sintagmas Palabras y sintagmas Palabras y sintagmas Palabras y sintagmas Palabras y sintagmas
correspondientes a la correspondientes a la correspondientes a la correspondientes a la correspondientes a la
realización de los actos de realización de los actos realización de los actos de realización de los actos de realización de los actos de
habla y a los contenidos de habla y a los habla y a los contenidos habla y a los contenidos habla y a los contenidos
temáticos propuestos contenidos temáticos temáticos propuestos temáticos propuestos temáticos propuestos
Elementos de sufijos propuestos  Relaciones semánticas Relaciones semánticas Relaciones semánticas
diminutivos (ito/ -ita, - Relaciones semánticas /sinónimos, antónimos, /sinónimos, antónimos, /sinónimos, antónimos,
ico/- ica, - uelo/uela, - /sinónimos, antónimos, homónimos, familias de homónimos, familias de homónimos, familias de
illo/illa, etc) homónimos, familias de palabra. Elementos de palabras/ palabras/
palabras/ prefijos (ante-, anti-, Refranes, frases hechas Elementos de sufijos
Elementos de sufijos contra-, de-, en-, etc.). despectivo: - aco/ -aca, -
nominales Modismos uco/ - uca, - astro/
(-ero, -ar, -al, -ancia, - Uso de las palabras
dad, etc) compuestas (abrelatas,
Refranes telaraña, etc)
Refranes, modismos
MORFOLOGIA
ARTICULO
Artículo definido e Artículo definido e Uso de los artículos con Uso con nombres propios. Sustantivación del artículo
indefinido. Artículo indefinido. los nombres propios el Juan, la María. (El gordo es más listo que el
definido en expresiones de Uso de los artículos con geográficos seguidos por Uso con antropónimos en flaco. etc )
tiempo /días de la semana, los topónimos un determinante: La singular y plural: la El carácter enfático de los
hora, fecha/ (La Coruña) España de Franco; La Martínez/los Martínez. artículos ( hace un frío
Artículo contracto Alemania de nuestros días. Casos de ausencia del tremendo)
/del, al/ artículo Uso del artículo neutro
/extensión/

97
Ausencia del artículo Uso del artículo neutro/Lo
/introducción/ importante es…/Lo que
más/
SUSTANTIVO
Modo de formar el género Sustantivos femeninos Sustantivos femeninos en Singularia tantum: oro, Sustantivos epicenos (la
femenino y el plural en -o(la mano, la moto, -esa, -triz, -ina, -isa (el leche, dinero avispa macho/ la avispa
(repaso) la foto, etc) príncipe/ la princesa, Pluralia tantum: las hembra, la pantera macho/
Plural de los sustantivos Sustantivos masculinos el actor/ la actriz, el rey/ afueras, las tijeras la pantera hembra)
acabados en -z Sustantivos en -a la reina, el poeta/ la  Sustantivos terminados /introducción/.
comunes y propios, (el rosa, el día, el poetisa) en -ma - el problema, el Femenino en títulos ,
concretos y abstractos. problema) Sustantivos terminados en tema cargos, profesiones ( la jefa,
Género de los sustantivos Modificaciones gráficas -ista (el/ la artista, el/ la Determinantes de los la jueza, la presidenta )
según la terminación. y fonéticas en el plural pianista) sustantivos
Substantivos femeninos de los sustantivos: lápiz Sustantivos homónimos
terminados en: dad, - tad, - - lápices, joven – con significado
ción - sión jóvenes, etc. determinado por el género
ADJETIVO
Adjetivos calificativos Adjetivos calificativos: Género, número del Adjetivo calificativo; Adjetivos indefinidos:
terminados en consonante grado comparativo: adjetivo. grado superlativo relativo género, número
(-r, -z) y(-e, - i) más…que, tan…como, Adjetivos en – ista (mi y absoluto (- ísimo) Formas: alguno (-a,-os, -as),
 Apócope : menos … que abuelo es pensionista) Adjetivo posesivo cual (es)quiera, uno (-a,-os,
buen, mal, gran Adjetivos con grado Adjetivo mismo postpuesto para identificar: -as), otro (-a,-os, -as), todo
 Adjetivo posesivo comparativo/ Posición del adjetivo un … mío (-a,-os, - as).
 Adjetivo demostrativo superlativo irregular: calificativo; apócope (un amigo mío/ mi amigo) Apócope de alguno,
(este, ese, aquel) mejor, peor, mayor, (Una mujer grande – Combinaciones con otros ninguno delante del
 Adjetivo menor cualidad física determinantes: todos mis sustantivo
indefinido:mucho, Adjetivo indefinido Una gran mujer – amigos, mis otros amigos
 poco, bastante, todo, otro, Demasiado, alguno, cualidad personal)
tanto, cada ninguno
 Contraste: muy/mucho
PRONOMBRES
Pronombres personales  Pronombres átonos Pronombres de OI Pronombres personales : Pronombres indefinidos
tónicos de OD /Objeto directo/ /Objeto Indirecto/ Uso simultáneo de (mucho, poco, tanto,
Pronombres tónicos  Formas invariables de Formas invariables Pronombres de Objeto bastante, etc)
/primera y segunda 1.ª y 2.ª persona me, te, nos, os Directo e Indirecto
98
persona singular/ con me, te,, nos, os,  3.ª persona con variación Colocación del pronombre El valor de los pronombres
preposición: conmigo, Ayer os vi en el de número de Objeto Directo e demostrativos Pronombres
contigo, a ti, para mí aeropuerto. le / les Indirecto en el Imperativo, posesivos
Pronombre reflexivo (me, Te quiero. Gerundio, Infinitivo  Formas tónicas. Un
te, etc)  3.ª persona con Colocación del pronombre /extensión/ poseedor. Variación de
Pronombre relativo que variación de género y en las perífrasis más Valor de reciprocidad del género y número
Pronombre interrogativo número habituales pronombre se mío/a/os/as, tuyo/a/os/as,
quién/ - es, qué, cuál/es lo, la, los, las Pronombre impersonal se Los dos rivales se suyo/a/os/as
Pronombre de cortesía Lo usamos todos los insultaron.  Formas tónicas. Varios
Usted ,Ustedes días. Pronombres indefinidos: Pronombres relativos e poseedores. Variación de
Pronombres nadie, alguno, ninguno, interrogativos género y número
demostrativos: nada /sistematización/ suyo/a/os/as
(este, esta, estos, estas, Formas neutras: lo mío, lo  Pronombres negativos:
ese, esa, aquel, aquella, tuyo, etc  nada, nadie, ninguno/-a, -
etc) os, -as/
Colocación del  Particularidades de los
pronombre en las pronombres negativos
perífrasis más
habituales:
Pronombres posesivos
/introducción/
El exclamativo qué
/¡Qué niño tan bonito!/
NUMERAL
El numeral cardinal El numeral cardinal El numeral cardinal Numerales fraccionarios: El numeral multiplicativo:
( 100 – 10 000) ( hasta 1 000 000) ( hasta 1 000 000) la midad ,un medio,un doble, triple, cuádruple,
El numeral ordinal El numeral ordinal: Uso de la preposición tercio, un cuarto,un quíntuplo etc.. Acuerdo en
(1 - 12) Acuerdo en número y de en sintagmas: quinto), etc género y nombre con el
Apócope del numeral con género con el millón/billón + de + Sust. sustantivo determinado: (la
valor de adjetivo ( uno, sustantivo: (millones de toneladas de quíntupla cantidad, el triple
ciento, primero, tercero) Segundo coche trigo). campeón).
Segunda casa Uso de mil y miles
El libro tiene mil páginas.
Hay miles de obreros.
VERBO

99
 El Indicativo Presente El Indicativo Presente Imperfecto de Indicativo: Pluscuamperfecto de Concordancia de los
 Irregularidades vocálicas y de los verbos verbos regulares e Indicativo: verbos tiempos del Modo
consonánticas más irregulares /verbos con irregulares regulares e irregulares Indicativo
frecuentes Irregularidades transformación vocálica Marcadores temporales del Uso del Pluscuamperfecto Modo Subjuntivo: Presente
propias: saber, dar y consonántica/ Imperfecto de Indicativo de Indicativo de Subjuntivo
/extensión/ Contraste Pretérito Potencial Simple: verbos Forma
 Irregularidades
Pretérito Indefinido de Indefinido Imperfecto de regulares e irregulares.  Paradigma de los verbos
ortográficas
los verbos regulares e Indicativo Casos del empleo del regulares en las tres
 Proteger - protejo irregulares /ser, estar, Futuro Simple de los Potencial conjugaciones
 El Indicativo Presente de ir, tener, hacer, querer, verbos regulares e Simple./extensión/ Irregularidades heredadas
los verbos reflexivos saber, poder/ irregulares /extensión/ Uso de ser y estar del presente de indicativo
 /extensión/ Marcadores temporales Expresión de la /extensión/ cierro > cierre / cerremos
del Pretérito Indefinido condición: Si + presente Construcciones pido > pida / pidamos
 Pretérito Perfecto:  Imperativo Afirmativo: de indicativo + presente impersonales: ser+ Irregularidades en el tema y
 Participios regulares e verbos regulares e de indicativo/ Si + adjetivo /Es importante…/, en la raíz: estar, ser, dar, ir
irregulares irregulares / II - a presente de indicativo + , estar + adverbio /Está mal Uso del Presente de
 Marcadores temporales del persona singular y futuro simple …/ Subjuntivo:
Pretérito Perfecto plural/ /extensión/ Potencial Simple: verbos En oraciones
 Imperativo Afirmativo:  Uso de ser y estar regulares e irregulares. Imperativo Afirmativo y independientes, orientado al
verbos regulares e  /extensión/ Uso del Potencial Simple. Negativo: verbos regulares presente o al futuro
irregulares / II - a persona Estar + Participio Perífrasis verbales: e irregulares  Con expresiones
singular y plural/  Verbos impersonales Soler + infinitivo /II – a singular y plural/; desiderativas (o para
Volver a + infinitivo no + imperativo mucho;
 Uso de los verbos ser /  meteorológicos:
Pensar + infinitivo No + imperativo tanto
expresar deseos)
estar  llover, nevar Ojalá que tengas suerte.
 Uso de la forma Acabar de + infinitivo Imperativo en las formas Con expresiones de duda
 Uso de la forma Terminar de + infinitivo de: usted / ustedes
impersonal hace Quizá / tal vez vaya.
impersonal hay Perífrasis verbales: Hay que + infinitivo Imperativos lexicalizados
 Perífrasis verbales: Ir a+ infinitivo básicos Infinitivo sin preposición:
Saber + infinitivo  con función fática Es necesario trabajar.
 Estar + Gerundio,
Empezar a +Infinitivo Lo mejor es + infinitivo mira, oye, ¿diga?, ¿dígam Infinitivo con preposición:
e? He venido para felicitarte.
 Tener que + Infinitivo  Perífrasis verbales:
Deber +Infinitivo  Dejar de +Infinitivo
 Seguir + infinitivo
 Llevar + infinitivo

100
 Llevar sin + infinitivo
 Voz activa: Verbos
transitivos e intransitivos
 Voz activa: Acuerdo en
género y número entre
Participio y sujeto
ADVERBIO
Adverbio de lugar: Adverbio de tiempo: Marcadores de discurso: Adverbios en – mente Adverbios en – mente
Ahí, dentro, fuera, abajo, ayer, anteayer, anoche, primero, segundo, al abiertamente abiertamente /extensión/
arriba etc antes, mañana, luego, principio, luego, al final,
Adverbio de tiempo: pronto, después, más entonces
Ahora, hoy, después, tarde, próximamente, Locuciones adverbiales:
tarde, temprano, etc etc Siempre, nunca, de vez en
Adverbios interrogativos: Adverbios de modo: cuando, a menudo, vez –
Cuánto, cómo, cuándo, Grado comparativo veces, algunas veces,
(de) dónde regular e irregular muchas veces, todos los
Adverbios de cantidad: /mejor, peor, más, meses/años/días, etc.
Más, menos, algo, nada menos/
Uso de también y
tampoco
PREPOSICIÓN
Uso de las preposiciones: Uso de las Uso de: por, para, contra, Uso de las preposiciones y Verbos con régimen
a, en, de, con, hacia, preposiciones y entre, etc locuciones preposicional
sobre, desde, sin, para locuciones preposicionales: Acercarse a...
preposicionales: Sobre, hacia, a eso de, Aburrirse de, etc
a/en, de/a, desde/hacia, hasta que, etc Extensión del uso
durante, por/para
CONJUNCIÓN
Uso de: Uso de las conjunciones Situaciones del uso de las Uso de las conjunciones y Extensión
y, o, pero, que, cuando, y locuciones: e (español conjunciones y locuciones: locuciones:
porque e inglés), u (uno u si, cuando, así que, por Cuando, desde que, hasta
otro), como, así que, eso, etc. que, etc.
por eso, es que, después
de, antes de
INTERJECCIÓN
101
Interjecciones para Interjecciones para Interjecciones para ¡Ánimo!, ¡Ojo! ¡Basta!, ¡Fuera!
acompañar estados de acompañar estados de acompañar estados de ¡Hombre!, ¡Socorro! , ¡Mi madre!
ánimo, salud, tristeza:¡Ah!, ánimo, salud, ánimo, salud, tristeza:¡Ah!, ¡Ojalá!, ¡Mira! ¡Dios mío!
¡Oh!, ¡Ay!, ¡Uf! tristeza:¡Ah!, ¡Oh!, ¡Oh!, ¡Ay!, ¡Uf!
¡Ay!, ¡Uf! Onomatopeyas : ¡Ki-ki -ri-
ki!, Miau, ¡Zas!, etc.
SÍNTAXIS
Oraciones compuestas por Oraciones causales Oraciones temporales: Oraciones imperativas Oraciones interrogativas
coordinación: introducidas por: es que Cuando + indicativo Oraciones temporales: indirectas. Transformación
Copulativas, disyuntivas, Oraciones temporales: Oraciones consecutivas: desde que/hasta de las interrogativas
adversativas hace + pretérito así que, por eso que/cuando + pretérito indirectas en oraciones
Oraciones relativas: que + indefinido, después de Oraciones relativas: indefinido, al + infinitivo, subjetivas (No sé qué le
indicativo; + Que/donde + indicativo hace + tiempo pasa. No se sabe que le
finales: para + infinitivo Infinitivo + pretérito Oraciones impersonales Estilo indirecto con Modo pasa)
causales: porque + indefinido; antes de + con se Indicativo Oraciones subordinadas de
infinitivo infinitivo + pretérito Se venden casas. modo con como, según que,
/Inicio/ indefinido conforme, etc
Oraciones subordinadas de
causa con porque, a causa
de que, ya que, pues (que),
puesto que
Oraciones subordinadas de
fin con para (Leo para
saber mejor.)
Construcción de oraciones
finales con Presente de
Subjuntivo. Nexos: para
que, a fin de que, con objeto
de que, etc
Oraciones subordinadas
consecutivas. Nexos: tan,
tal, así, de modo, de
manera, etc (Fue tal su
espanto que perdió la voz.)

102
Oraciones subordinadas
concesivas: Nexos: aunque,
aun cuando, por mucho que,
por poco que, a pesar de
que.
Acción real, construidas
con tiempos del Modo
Indicativo; Acciones
posibles, eventuales, con
verbo concesivo en el Modo
Subjuntivo.
Concordancia de los
tiempos del Modo
Indicativo
NEXOS DE COHERENCIA ENTRE FRASES

Nexos de coherencia entre frases y los elementos discursivos según el nivel.

VI. CONȚINUTURI TEMATICE

CLASA a V-a CLASA a VI-a CLASA a VII-a CLASA a VIII-a CLASA a IX-a

MEDIUL PERSONAL

103
2Descrierea personală: Eu și lumea mea. Descrierea personală: Adolescentul. Identitatea Adolescentul și
3
aspectul fizic, calități Agenda personală și aspectul fizic, trăsături de personală. Centre de preocupările sale în
morale, preferințe. responsabilități cotidiene. caracter, personalitate, interese și activități de secolu XXI. Implicarea
Acțiuni și activități Ținuta și preferințele autoportretul. dezvoltare personală. în proiecte școlare și
cotidiene. vestimentare. Sănătatea: Modul sănătos Pasiuni artistice. extra-școlare.
Culori și vestimentație. Sănătatea: reguli simple de de viață. Sănătatea: Stilul sănătos Vocații, aptitudini și
Sănătatea: deprinderi de igienă personală. Stări de Profesii neobișnuite. de viață. domenii profesionale.
igienă personală, stări sănătate. Timpul liber: plimbări în Vocația și alegerea Autocunoașterea și
fizice și părți ale corpului Profesii și meserii aer liber, parcurile de profesiei. alegerea profesiei.
uman. Vizita la medic. periculoase/ interesante. distracție (Theme Parks). Planificarea timpului Profesiile secolului XXI.
Profesii și meserii: Timpul liber: activități Lectura. Cartea și autorul liber. Lectura. Sportul Organizarea timpului
activități specifice. recreative, jocuri video / preferat. preferat. Competiții liber. Lectura. Ziua
Timpul liber: activități online. Preferințe muzicale. Sporturi de echipă și sportive. Internațională a Cărții.
recreative, jocuri Lectura. individuale. Alimentația: Cultura Planuri, proiecte de
sportive. Lectura. Sporturi și preferințe. Alimentația: Educația alimentației în țările viitor.
Alimentația: gusturi și Sporturile de vară și de iarnă. alimentară. limbii studiate. Bucate
preferințe, mesele zilei, Alimentația: gusturi și Proiecte de vacanță. tradiționale.
meniu simplu, produse preferințe alimentare. Călătorii, excursii,
alimentare (elemente). Alimentația sănătoasă. vizite.
Alimentația sănătoasă Evenimente: planificarea
(inițiere). zilei de naștere.
Evenimente: aniversarea Destinații și activități de
zilei de naştere. vacanță.
Activități de vacanță.
MEDIUL FAMILIAL
Familia. Membrii Familia. Membrii familiei Familia. Persoane din Căminul familial. Căminul familial.
(numele, vârsta, (caracterizarea fizică și mediul familial: relații de Relații interpersonale Relații și arta
caracterizarea fizică și morală, pasiuni și interese). rudenie, atitudini și (inițiere). comunicării.
morală, profesii și Valorile familiei: dragoste și sentimente. Activități recreative în Drepturile și
meserii). respect, sinceritate). Activități recreative în familie. responsabilitățile
Responsabilități în Responsabilități în familie. familie. Tradiții și evenimente copilului.
familie. Obiecte de uz Locuința: tipuri, camerele și Tradiții de familie: în familie: masa de Generații și interese.
întâlniri de familie, povești Familii celebre.

2
Teme obligatorii apar cu caractere groase.
3
Teme pentru extindere apar cu caractere simple.
104
cotidian. Ocupații mobilierul, localizare. de noapte bună (Bedtime sărbătoare, rețete culinare Importanța reciclării.
cotidiene. Obiceiuri de familie. Stories), noaptea de film/ de familie. Tipuri de reciclare.
Locuința: adresa, planul, joc (Game/ Movie Night). Consumul responsabil
mobilierul. Locuința de vis. al resurselor. Trierea
Evenimente în familie. deșeurilor.
MEDIUL ȘCOLAR
Spațiul școlar Spațiul școlar (extindere). Școala mea: reguli de Școala mea: fișa de Școala și societatea.
(elemente). Sala de clasă Activități în cadrul lecțiilor. comportament, festivități identitate a școlii, Rolul școlii. Ghidarea în
(extindere). Regulile clasei. școlare. vestimentația, tradițiile carieră. Profilul
Orarul. Disciplinele Colegii/ prietenii de școală. Activități și școlii. absolventului sec. XXI.
școlare (extindere). Comunicare și relații. responsabilități școlare. Elevul: problemele Cultura şcolară.
Disciplina școlară Activităţi şi interese comune. Actorii școlari: elevului, activități școlare Proiecte educaționale.
preferată. La pauză. Cercuri de interese și comunicare și relații, și extrașcolare. Parteneriate școlare.
Colegii de clasă: cluburi școlare. forme de colaborare. Elevul din spațiul Parlamentul/ senatul
comunicare şi relaţii. Vacanțe școlare. Tabere de vară. cultural al limbii studiate. elevilor.
Prietenia.
Școala – o șansă egală
pentru toți.
MEDIUL NATURAL
Anotimpuri. Anotimpul Prognoza meteo. Puncte Clima și schimbările Clima și efectele ei Schimbările climaterice
preferat. Caracteristici cardinale. climaterice (elemente). (elemente). globale. Tipuri de
climaterice ale vremii. Flora și fauna pădurii. Cadrul natural: forme de Biodiversitatea: păsări poluare.
Activităţi recreative O vizită la ZOO. relief (munte, deal, și animale pe cale de Omul și natura: Cartea
sezoniere. Spațiul urban și rural: câmpie). Habitatul dispariție. Roșie.
Flora și fauna: fructe și activități specifice. viețuitoarelor (elemente). Parcuri naționale și Acțiuni prietenoase
legume (extindere), flori Protecţia naturii: Rezervații naturale regionale. mediului.
și pomi fructiferi. comportament ecologic (în (elemente). Turismul verde. Monumente naturale.
Beneficiile consumului natură, în stradă, la școală). Ocrotirea mediului.
de fructe și legume
(inițiere). Animale de
companie
Spațiul urban și rural.
Peisaje. Parcul.
Protecţia naturii
(elemente).

105
MEDIUL CULTURAL
Țara limbii studiate : Țara limbii studiate : Spațiul cultural al limbii
Structura Instituțiile de stat
limbă, simboluri simbolurile țării limbii administrativă a țării
studiate (elemente): (inițiere).
naționale (imn, drapel). studiate (extindere). regiuni din țara limbii
limbii studiate. Orașe Valori culturale.
Situația geografică a Situația geografică a țării studiate (localizare,
importante (extindere). Festivaluri și
țării limbii studiate limbii studiate (extindere). capitală, scurt istoric,
Viața cotidiană și carnavaluri. Obiceiuri și
(elemente). Sistemul de învățământ al tradiții), orașe importante.
normele de tradiții.
Sistemul de învățământ țării limbii studiate. Structura Capitala țării limbii
comportament socio- Personalități notorii din
al țării limbii studiate. anului școlar al țării limbii culturale din spațiul
studiate (elemente). țara limbii studiate
Trepte de învățământ studiate. Sistemul de învățământ
cultural al limbii studiate Literatura pentru
(inițiere). Activitati Sărbători tradiționale. al țării limbii studiate.
Sistemul de învățământ adolescenți/tineret
școlare. Activități al țării limbii studiate.
Sistem de notare. clasică și modernă din
Sărbători tradiționale culturale/educaționale Sărbători tradiționale
(extindere) spațiul cultural al limbii
(elemente). specifice spațiului cultural al (extindere) și naționale.
Sărbătoarea studiate (povestiri
Personalități literare/ limbii studiate. orașului/satului. Rețete
Literatura pentru simple, poezii, piese de
nonliterare dn țara limbii Literatura pentru copii din adolescenți din spațiul
culinare tradiționale. teatru simple, nuvele
studiate. Eroi de poveste. spațiul cultural al limbii Obiective turistice și
cultural al limbii studiate foarte simple).
studiate (povești, povestiri culturale din țara limbii
(povestiri, poezii, legende,
scurte, benzi desenate, fabule). studiate.
poezii). Personalități din țara
Evenimente și
Personalități: inventatori, personalități istorice
limbii studiate (sport,
descoperiri și invenții din muzica, literatură, etc.) .
importane din țara limbii
spațiul cultural al limbii Cultura țării limbii
studiate (elemente).
studiate. studiate: atitudini și
Literatura pentru
adolescenți din spațiul
comportamente specifice.
cultural al limbii studiate
(povestiri simple/
adaptate, poezii, piese de
teatru simple).
MEDIUL SOCIAL ȘI INFORMAȚIONAL

106
Cartierul. Planul Localitatea natală. Locurile Viața socială: vizita la Orașul modern: Tranzacții în spații
cartierului. Strada. de interes turistic. Planul teatru și cinema. Reguli de avantaje și probleme. publice: magazin, oficiu
Reguli simple de localităţii. comportament.Anunţurile Vizitarea obiectivelor poștal, bancă.
deplasare. Semne Transportul urban. Reguli şi mesajele în locurile turistice. Situații de contact
convenționale și de comportament în publice. La hotel. Relațiile cu social: drepturi și
semnificații. transportul public. Diferiți, dar egali semenii: respectul şi obligațiuni.
Magazinul alimentar. Servicii poștale. Valori general-umane: toleranţa. Prietenii: influențe
Lista de cumpărături. La cumpărături: magazinul generozitate și compasiune Mass-media. Anunțuri pozitive/ negative.
Călătoriile şi mjloacele de haine și încălțăminte, Eu și mass media. publicitare simple. Voluntariat și implicare
de transport. supermarketul. Reguli de Comunicarea în spaţiul Resurse digitale de civică (inițiere).
Comunicare: convorbiri politețe. Amabilitate. virtual (reguli de etichetă). informare. Progresul tehnologic în
telefonice, formule de Valori umane: bunătatea, Reţele de socializare. societatea contemporană.
salut, comunicare online prietenia, empatia (inițiere). Protecţia în spaţiul Dependenţa de
(inițiere). Prietenii de peste hotare: virtual. tehnologie: provocări şi
corespondența online (reguli soluţii.
simple) Biblioteca digitală: cărţi,
dicţionare, etc.
Educația pentru media
(inițiere).

107
VII. REPERE METODOLOGICE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE

Curriculum-ul din 2019 are la bază o abordare intuitivă, comunicativ-acţională a prezentării


materialului și centrarea pe elev în calitate de actor activ al procesului de predare-învățare-
evaluare. Acesta redifinește subcompetența în unitatea de competență și pune accentul pe produs
sau pe achiziția finală, ce prevede o dozare adecvată a materiei și ajustarea conținuturilor
lingvistice și tematice la particularitățile elevului. Conținuturile lingvistice și sugestiile tematice
prospuse au fost ajustate şi adaptate la necesităţile educaţionale, interesele și aspirațiile elevilor
din era digitală, profesroul având grijă şi de elevii cu CES. La baza noului curriculum stă principiul
valorificării potenţialului elevului, stimularea curiozităţii, creativităţii, gândirii critice şi motivaţiei
pentru propria învăţare.
În clasele gimnaziale predarea-învățarea elementelor de organizare lingvistică a mesajului la
LS se va realiza printr-o organizare concentrică spiralată prin intermediul unor achiziții progresive,
mai întâi în formă orală, apoi scrisă, prin medieri sau reformulări permanente în bază de descriptori
conform Volumului complementar al CECRL (2018), prin reluări constante, prin abordări intuitive
sau deductive fără o specificare riguroasă a metalimbajului sau a termenilor lingvistici respectivi.
Unele categorii gramaticale vor putea fi cultivate la elevi prin asimilare informatizată (mecanică)
în baza unor enunţuri variate ca gen, a unor exerciții variate ca formă (orale, scrise, online), a unor
dialoguri şi Acte comunicative corelate cu unitățile de competentă, modulele tematice şi activitățile
de învățare.
Centrarea se va face pe latura comunicativ-situativă şi nu pe gramatica (morfologie/sintaxă)
propriu-zisă în lumina abordării acţionale şi comunicative promovată de CECRL cu trecere de la
o gramatică noţional-normativă la o gramatică discursivă, a sensului. Astfel, gramatica nu poate fi
un scop în sine sau un punct de reper, ci mai degrabă un punct de sosire, categoriile gramaticale
respective fiind intuite sau deduse în baza situațiilor şi a contextelor pentru sarcini comunicative,
a materialului lingvistic învățat.
Procesul de dozare cu material lingvistic se va efectua în baza unui vocabular activ de mare
frecvență, conform necesităților de înțelegere şi actelor de limbaj, în deplină concordanță cu
terminologia gramaticală asimilată la limba română sau maternă. Ordinea în care vor fi abordate
module tematice cu subteme recomandate în acest curriculum va fi determinată de specificul
unității de învățare, de folosirea acestora în situațiile sau contextele cotidiene, de textele propuse
pentru lectură sau pentru audiere și de realizarea sarcinilor acţionale concrete. Vocabularul de bază
(aproximativ 200-250 cuvinte pentru fiecare clasă), flexibil din punct de vedere al conținutului, va
trebui să includă unități lexicale relevante pentru experiența cotidiană a elevilor, spre a le putea
facilita comunicarea în situații de interes pentru ei, conform modulelor tematice şi subtemelor
propuse: Mediul personal, Mediul familial, Mediul natural, Mediul social și informațional, Mediul
şcolar și Mediul cultural.
Una din esenţele fundamentale ale predării-învăţării limbilor străine în ciclul gimnazial este
importanţa personalităţii elevului și implicarea lui activă în procesul de predare-învățare-
evaualuare în jurul căruia se vor centra iniţiativele didactice. Profesorul este încurajat să creeze
elevului un cadru motivaţional adecvat pentru învăţarea limbei străine. În acest sens e nevoie de
cele trei elemente pedagogice de bază: suscitarea interesului pentru procesul didactic, stimularea
sau organizarea unor manifestări ce au la bază folosirea activă a limbii străine ca mijloc de
comunicare și abordarea subiectelor tematice conform vârstei, preferințelor și interesului elevului
din secolul XXI. Pentru a dezvolta încrederea în sine a elevilor şi pentru a le permite acestora să
se manifeste ca şi co-actori ai procesului de predare-învățare şi ca aceștia să-şi dezvolte debitul

108
sau fluența de exprimare, se recomandă organizarea de activități în perechi sau în grupuri, online
sau offline, ghidate sau monitorizate atent de profesor ca partener al actului educaţional și
implementarea de proiecte școlare de grup, proiecte de voluntariat și de implicare civică,
parteneriate școlare naționale și internaționale.
Sugestia cea mai actuală pentru autorii de manuale la limbi străine este ca să elaboreze o nouă
generaţie de manuale axate pe principiile CECRL şi care să corespundă descriptorilor nivelului
A2+. Ca și în cazul curricumului la nivelul primar, un accent deosebit se va pune pe dezvoltarea
abilității de a înțelege funcția comunicativă a limbii şi valoarea ei ca tot întreg sau ca sistem, în
baza competenței lingvistice, folosind situații relevante pentru elevi. Atât conceptorii de manuale,
cât şi cadrele didactice sunt invitați să aplice în practică principiile curriculare fixate în Reperele
conceptuale: repetării şi restructurării materialului, accesibilității, abordării individualizate,
abordării comunicative a conținuturilor lingvistice şi tematice, abordării interculturale, centrării pe
succes ş.a., conform specificului proiectelor didactice asumate la treapta gimnazială. În sprijinirea
acestei implementări pot fi recomandate variate strategii didactice active şi interactive: strategii
expozitive; strategii didactice ilustrativ – explicative; strategii euristice; strategii algoritmice;
strategii de învățare prin cooperare; strategii problematizate, care îşi găsesc o reflectare mai
amănunțită în CRCN (2017).
Este binevenită și recomandată promovarea alternativelor metodologice de predare-învăţare-
evaluare, a învățării în bază de sarcini, a învățării prin descoperire şi rezolvare de probleme, a
învățării în bază de proiecte și a învățării în bază de parteneriate școlare. La nivel gimnazial se
recomandă ca profesorul să utilizeze pe larg materiale didactice ilustrative (imagini, obiecte
concrete, tabele, scheme, infografice, produse digitale etc.), instrumente educative moderne
(calculator, televizor, suporturi video, tabla interactivă, tabletele, telefoanele mobile, etc.),
activități/exerciții cu caracter ludic atractiv (asocieri, alegeri, imitări, vizionări, versuri, cântece,
poezii, poveşti, povestiri, scenete, etc.) și suporturi digitale (website-uri, bloguri, filme online cu
activități interactive, Postere și colaje în format tradițional și digital și postere digitale, dicționare
digitale, materiale în format mp3 și mp4, etc.).
O evaluare completă a învăţării va include evaluarea proceselor de învăţare, a competenţelor
achiziţionate, a progresului realizat, a produselor activităţii şi a învăţării elevilor. Evaluarea
formativă va permite atât profesorului cât şi elevului să stabilească nivelul de achiziţie a
competenţelor şi a cunoştinţelor, să identifice lacunele şi cauzele lor și să îmbunătățească procesul
de predare / învăţare. În acest context, cadrele didactice vor face apel atât la metodele tradiționale,
cât și la metode şi instrumente complementare de evaluare, și anume: observarea sistematică pe
baza fişelor de observare, tema de lucru în clasă și acasă concepută în vederea evaluării, proiectul
individual și de grup, portofoliul, jurnalul de lectură și autoevaluarea.
Pentru formarea competențelor în cadrul presupuselor domenii conexiune şi comparație,
autorilor de manuale şi profesorilor li se propune să consulte Volumul complementar al CECRL
publicat în 2018, unde pot găsi descriptorii proaspăt elaborați şi care trebuie să stea la baza
formulării sarcinilor şi proiectelor curriculare la formarea competentei (pluri/inter) culturale sau
plurilingve conform variantei 2018 a CECRL. Dimensiunea plurilingvă, asociată cu cea a CECRL,
valorizează diversitatea culturală și lingvistică a individului care învaţă LS. Aceasta subliniază
nevoile elevilor ca actori sociali de a valorifica resursele lor lingvistice și culturale, precum și
experiențele lor, pentru a participa pe deplin în contexte sociale și educaționale, a atinge înțelegerea
reciprocă, a obține mijloacele de acces la cunoștințe și, în consecinţă, pentru a-și lărgi repertoriul
lingvistic și cultural.

109
Temele pentru acasă vor fi proiectate în corespundere cu cerințele curriculare la Limba străină
stabilite în Planul-cadru. Pentru managementul timpului temei pentru acasă, profesorul va
cuantifica durata estimativă a timpului mediu necesar realizării sarcinii, fixându-l în proiectul
unității de învățare sau cel al lecției. Volumul temelor pentru acasă nu va depăși 1/3 din volumul
sarcinilor realizate în clasă, pe parcursul lecției. Recomandăm alternarea temelor clasice,
tradiționale cu cele cu caracter practic-aplicativ, legate de situații din viața reală: implementarea
de proiecte naționale și internaționale, stabilirea de parteneriate educaționale cu parteneri din
comunitate, organizarea de expoziții, implicarea în evenimente extra școlare, vizite la companii,
centre educaționale, ONG-uri din domeniul educației, respectându-se preferințele și interesele
elevilor. Se va evalua prin notă temele constituite din sarcini complexe, cu un grad sporit de
dificultate, realizate, de regulă, de lungă durată (proiecte, lucrări practice/de investigație, eseuri,
comunicări orale, etc). Cadrul didactic va propune, în calitate de temă pentru acasă, exerciții din
manualul școlar aprobat de minister sau va crea sarcini de sine stătător. Temele pentru acasă se
vor axa pe sarcini autentice, care valorifică probleme reale, situații din viața elevului, corelate
perspectivei de integrare sociolingvistică a acestuia în comunitate. Sarcinile complexe, cu un grad
sporit de dificultate (eseu, comentariu literar, proiecte de cercetare etc.) se vor propune o singură
dată în cadrul unității de învățare, cu anunțarea, din start, a condițiilor de realizare. Tipologia
temelor pentru acasă propuse se va axa, în manieră echilibrată, pe activități de receptare (ascultare
sau lectură), și activități de producere (scriere, vorbire), interacțiune sau mediere, prin integrarea
celor 4 tipuri de competențe integratoare: scriere, lectură, audiere, vorbire. Sarcinile scrise la
Limba străină nu vor depăși 5-7 propoziții (0,3 pagini) pentru clasele V-VII și 0,5-0,75 pagini
pentru clasele VII-IX. Temele pentru acasă scrise vor fi alternate cu cele orale, de audiție, vizionare
de suporturi audio-vizuale pentru a facilita procesul de dezvoltare a unor parametri de pronunție
corectă. Se va încuraja vizionarea, la domiciliu, a secvențelor video, filmelor de animație, a
emisiunilor cognitive, filmelor artistice și documentare, spectacolelor și lucrul cu materialele
digitale. Conținuturile media și/sau digitale vor fi corelate conținuturilor educaționale și vor fi
analizate în limba străină (după caz, corespunzător nivelului de posedare a limbii străine).
Profesorul va monitoriza elementul de acces la aceste surse și durata produsului media, în așa
măsură ca vizionarea/audierea acestuia să nu solicite un volum exagerat de timp și să corespundă
particularităților de vârstă a elevului.
Un element de noutate al curriculumului actual pentru clasele gimnaziale este introducerea
activităților transdisciplinare. Semestrial se vor realiza proiecte educaționale cu deschidere
interdisciplinară în cadrul cărora se va pune accentul pe abordări flexibile care încurajează
interacțiunea pozitivă, motivarea și implicarea elevilor în procesul propriei formări, elemente de
învățare dincolo de clasă (outdoor education) în contexte: învățare-aventură/ de tip expediționar,
învățare prin descoperire, învățare experențială, învățare prin cercetare, învățare bazată pe proiect,
învățarea în bază de sarcini, etc.
Urmând metodologia sugerată de volumul complementar al CECRL din 2018, vom invita
conceptorii de manuale şi cadrele didactice ce predau LS la treapta gimnazială să includă la
realizarea unităților de învățare, conform tipului de competenţă formată şi modulului tematic
propus, sarcini din perspectivă comunicativă sau acţională, cu abordare transdisciplinară centrată
pe elev și nevoile acestuia. Implementarea noii curricule va favoriza concentrarea pe actualitate și
pe realizarea de inter- și transdisciplinaritate în contexte autentice de învățare din perspectiva
acțională. Cadrele didactice și autorii de manuale vor avea la dispoziție o gamă largă de produse,
activități și sugestii tematice care îi vor ghida în direcția solicitată de noile norme și rigori legatede
predarea unei limbi străine în secolul XXI. Profesorul va fi încurajat să utilizeze atât metodele

110
tradiționale, cât și cele alternative de predare-învăţare-evaluare și va utiliza pe larg materiale
didactice ilustrative, instrumente educative, activități și exerciții cu caracter ludic atractiv și
suporturi digitale moderne și interactive. Vor continua exploatarea principiului individualizării,
diferențierii și personalizării procesului educațional.

BIBLIOWEBOGRAFIE
► A cura degli Enti certificatori dell’italiano L2
https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/certificazioni/sillabo-4-enti-B1.pdf
► Afanas A. Metodologia dezvoltării competenţei de comunicare a elevilor în limba străină.
Monografie. Chişinău: Print Caro, 2013. 174 p. ISBN 978-9975-56-117-4.
► Akker J., Fasoglio D., Mulder H., A curriculum perspective on plurilingual education (2008).
► Ambroso, S., & Bonvino E.. Livelli diversi di competenza nella gestione dell’italiano L2.
Ipotesi dall’analisi di un corpus. In M. Voghera (A cura di). Testi e Linguaggi, 2. Roma: Carocci
Editore (p. 37-65), (2008) www.parlaritaliano.it.

► Beacco J-C., Byram M., Cavalli, M., Coste, D., Cuenat M. E., , Goullier F., Panthier J.,
Guide for the Development and Implementation of Curricula for Plurilingual and Intercultural
Education, ISBN 978-92-871-8234-02016 (2016).
► Beacco J.-C., Lepage, S., Niveau A 2 pour le français. Un Référentiel. Division des Politiques
linguistiques, Strasbourg. Référentiels pour les langues nationales et régionales. Les Editions
Didier (2008).
► Billina, A., Reimann, M. Deutsch als Fremdsprache. Übungsgrammatik für die Grundstufe.
Hueber Verlag, Ismaning (2012).

► Bucur N.F. Curriculum de limba engleză. Evoluție și particularități. Presa Universitară


Clujeană (2015).
► Candelier, M., Camilleri-Grima, A., Castellotti,V., de Pietro, J.-F., Lörincz, I., Meißner, F.-J.,
Schröder-Sura, A., Noguerol, A. & Molinié, M. Le CARAP - Un Cadre de Référence pour les
Approches plurielles des langues et des cultures – Compétences et ressources. Strasbourg :
Conseil de l’Europe.: http://carap.ecml.at/ (2012).
► Candelier, M. & Schröder-Sura, A. « Les approches plurielles et le CARAP : origines,
évolutions, perspectives ». In Pietro, J.-F. & Gerber, B. (dir.), Les approches plurielles des
langues et des cultures, Babylonia, vol. 2 (2015).
►Centro Virtual Cervantes. Gramática. Inventario B1-B2. Sursa:
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/02_gramatica_inventari
o_b1-b2.htm

► Conseil de l'Europe. Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre,
enseigner, évaluer. Volume complémentaire avec de nouveaux descripteurs (2018). Sursa:
https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-nouveaux-descripteurs/16807875d5

111
► Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages: Learning,
Teaching, Assessment. Companion volume with new descriptors (2018). Sursa:
https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989
► Dahmen, Ch. Zwischendurch mal Landeskunde.A2 – B1. Hueber Verlag, Ismaning (2012).

► Dardano, M., Trifone, P. Grammatica italiana: con nozioni di linguistica. Zanichelli, Bologna
(2002).
► De Mauro, T., Mancini, F., Vedovelli, M., & Voghera, M. Lessico di frequenza dell'italiano
parlato. Milano, Roma: Etas-Fondazione IBM (1993).
► Dollez, C., Pons, S. Alter ego 3, B1. Méthode de français. Hachette Livre (2013).
► Gallon, F., Himber, C., Reboul, A., Adomania 3, A2 Méthode de français. Hachette Livre
(2017).
► Georgiakaki, M., Seuthe, Ch., Schümann, A. Beste Freunde A2.1. Deutsch für Jugendliche.
Kursbuch, Arbeitsbuch. Hueber Verlag, München (2015).

► Georgiakaki, M., Graf-Riemann, E., Schümann, A., Seuthe, Ch. Beste Freunde A2.2. Deutsch
für Jugendliche. Kursbuch, Arbeitsbuch. Hueber Verlag, München (2015).

► Gottstein-Schramm, B., Kalender, S., Specht, F. Grammatik – ganz klar. Übungsgrammatik


A1 – B1. Hueber Verlag, München (2011).

► Empfehlungen zur Ausarbeitung nationaler Curricula für die Sekundarstufe 1. Deutch als
Fremdsprache. Ergebnisse eines Kollogviums. Balton (1995).
► Italiano. Guida practica al parlare e scriver correttamente. A cura di Aldo Gabrielle. Milano,
(1986).
► Jin, F., Rohrmann, L., Rizou, G. Tipptopp. A2.1. Prior, Copyright Cornelsen Schulverlage
GmbH, Berlin (2012).

► Jin, F., Rohrmann, L., Rizou, G. Tipptopp. A2.2. Prior, Copyright Cornelsen Schulverlage
GmbH, Berlin (2011).

► Lenz P., Berthele R., La valutazione delle competenze plurilingui e interculturali (2010).
► Nunan, D. Teaching English to Speakers of other Languages. Routledge (2015).
► Parrot, M. Grammar for English Language Teachers. Cambridge University Press (2000).
► Regan V., Howard M., & Lemée I. The Acquisition of Sociolinguistic Competence in a Study
Abroad Context. Bristol, UK: Multilingual Matters (2009).
► Richards Jack C. Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge, UK:
Cambridge University (2001).
► Roach P. English Phonetics and Phonology. Cambridge University Press (2009).

112
► Servicio Lingüístico de la Universitat Oberta de Catalunya. Guía práctica de español (2016)
► Schmitt, D., Lehr-und Übungsbuch der deutchen Grammatik. München (1995).
► Schneider G., North B., Flügel. Ch. & Koch L., Europäisches Sprachenportfolio – Portfolio
européen des langues – Portfolio europeo delle lingue – European Language Portfolio,
Schweizer Version, Bern, EDK (1999).
► The Commonwealth of Massachusetts Department of Education. Massachussets Foreign
Languages Curriculum Framework. Malde (1999).
► Thornbury S. Beyond the Sentence: Introducing Discourse Analysis. Macmillan (2005).
►¡A debate! Estrategias comunicativas para la interacción oral. Edelsa (2013).

113