Sunteți pe pagina 1din 7

Ediţia: a

III- a
PR O C ED U R Ă O PER AŢ IO N ALĂ
R ev iz ia: 0

Pr ez entar e Şc oală Your C omunic ar ea inter nă, dec iz ia ș i r apor tar ea


Ex emplar nr .: 1
C od: PO - C EAC - 29

Pr oc e dur ă Ope r a ţiona lă pr iv ind


C om unic a r e a inte r nă , de c izia ș i r a por ta r e a
C OD : PO-C EA C -2 9
Ed i ţi a : a III-a, R e vi zi a : 0 , D a ta : 2 4 .0 5 .2 0 1 8 ,

1 . Lis ta r e s pons a bililor c u e la bor a r e a , v e r ific a r e a ş i a pr oba r e a e diţie i


Elem en t e
N r. p rivin d
N u m ele și p ren u m ele F u n cţ ia D at a Sem n ăt u ra
C rt resp o n sab ilii/
o p eraţ iu n ea
1 2 3 4 5 6
1.1 Elabor at Mitr ofan T eodor a R es pons abil C EAC 24.05.2018
1.2 Av iz at Popes c u D aniel R es pons abil C omis ie Monitor iz ar e 24.05.2018
1.3 Apr obat T udos e Mihai D ir ec tor 24.05.2018

2 . Situa ţia e diţiilor ş i a r e v iziilor în c a dr ul e diţiilor pr oc e dur ii


D at a d e la
Ed iţ ia sau , care se
d u p ă caz , ap lică
N r.
reviz ia în C o m p o n en t a reviz u it ă Mo d alit at ea reviz iei p reved erile
C rt
cad ru l ed iţ iei sau
ed iţ iei reviz iei
ed iţ iei
1 2 3 4 5

2.1 Ediţia I X X 01.07.2015

- Legis laţie pr imar ă


2.2 Ediţia a II- a Modific ăr i legis lativ e ( c onfor m O r dinului 200/2016) 04.10.2017
- Legis laţie s ec undar ă

  C onfor m O r dinului nr . 600/2018, în v igoar e de la


07.05.2018, s e aduc modific ăr i în c eea c e pr iv eș te
definir ea ter menilor , s tr uc tur a din c adr ul pr oc edur ii
- Legis laţie pr imar ă doc umentate pr in intr oduc er ea/modific ar ea a 3
2.3 Ediţia a III- a 24.05.2018
- Legis laţie s ec undar ă for mular e, pr ev ăz ute c a s i c omponente s tr uc tur ale
minimale, r es pec tiv F or mular de ev idenţă a
modific ăr ilor , F or mular de analiz ă a pr oc edur ii,
F or mular de dis tr ibuir e difuz ar e.

Pagina 1 / 10
3 . Lis ta c upr inzâ nd pe r s oa ne le la c a r e s e difuze a ză e diţia s a u, după c a z, r e v izia din c a dr ul e diţie i
pr oc e dur ii
N r. Sco p u l Ex. D at a
C o m p art im en t F u n cţ ia N u m e și p ren u m e Sem n ăt u ra
C rt d if u z ării n r. p rim irii
1 2 3 4 5 6 7 8
Aplic ar e,
3.1 1 D ir ec tor T udos e Mihai 24.05.2018
Infor mar e
Aplic ar e, C omis ie R es pons abil C omis ie
3.2 2 Popes c u D aniel 24.05.2018
Infor mar e Monitor iz ar e Monitor iz ar e
Aplic ar e,
3.3 Ev idenţă, 3 C EAC R es pons abil C EAC Mitr ofan T eodor a 24.05.2018
Ar hiv ar e

4 . Sc opul pr oc e dur ii
4 .1 Sta bile ș te m odul de r e a liza r e a a c tiv ită ţii, c om pa r tim e nte le ș i pe r s oa ne le im plic a te
Pro ce d u ra d e fi n e şte p ro ce su l d e co mu n i ca re si co n su l ta re , cu to a te p ă rţi l e i n te re sa te d e a cti vi tă ţi l e
d e sfă şu ra te i n ca d ru l o rg a n i za ţi e i .
Pro ce d u ra tra te a ză co mu n i ca re a i n te rn ă i n tre d i fe ri te l e n i ve l u ri si fu n cţi i d i n o rg a n i za ţi e
C o mu n i ca re a i n te rn ă cu p e rso n a l u l se fa ce în co n fo rmi ta te cu l e g i sl a ţi a în vi g o a re şi me to d e
ca ra cte ri sti ce u n i tă ţi i .
4 .2 D ă a s igur ă r i c u pr iv ir e la e x is te nţa doc um e nta ţie i a de c v a te de r ulă r ii a c tiv ită ţii
4 .3 A s igur ă c ontinuita te a a c tiv ită ţii, inc lus iv în c ondiţii de fluc tua ţie a pe r s ona lului
4 .4 Spr ijină a uditul ș i/s a u a lte or ga nis m e a bilita te în a c ţiuni de a udita r e ș i/s a u c ontr ol, ia r pe
m a na ge r , în lua r e a de c izie i
4 .5 A lte s c opur i

5 . D om e niul de a plic a r e
5 .1 Pr e c iza r e a (de finir e a ) a c tiv ită ţii la c a r e s e r e fe r ă pr oc e dur a ope r a ţiona lă :
Pro ce d u ra se re fe ră l a a cti vi ta te a d e co mu n i ca re i n te rn ă , d e ci zi e și ra p o rta re .
5 .2 D e lim ita r e a e x plic ită a a c tiv ită ţii pr oc e dur a te în c a dr ul por tofoliului de a c tiv ită ţi
de s fă ș ur a te de e ntita te a public ă :
Acti vi ta te a e ste re l e va n tă ca i mp o rta n ţă , fi i n d p ro ce d u ra tă d i sti n ct în ca d ru l i n sti tu ţi e i .
5 .3 Lis ta r e a pr inc ipa le lor a c tiv ită ţi de c a r e de pinde ș i/s a u c a r e de pind de a c tiv ita te a
pr oc e dur a tă :
D e a cti vi ta te a p ro ce d u ra tă d e p i n d to a te ce l e l a l te a cti vi tă ţi d i n ca d ru l i n sti tu ţi e i , d a to ri tă ro l u l u i p e
ca re a ce a stă a cti vi ta te îl a re în ca d ru l d e ru l ă ri i co re cte și l a ti mp a tu tu ro r p ro ce se l o r.
5 .4 Lis ta r e a c om pa r tim e nte lor fur nizoa r e de da te ș i/s a u be ne fic ia r e de r e zulta te a le a c tiv ită ţii
pr oc e dur a te :
5 .4 .1 C om pa r tim e nte fur niza r e de da te
To a te stru ctu ri l e
5 .4 .2 C om pa r tim e nte fur nizoa r e de r e zulta te :
To a te stru ctu ri l e
5 .4 .3 C om pa r tim e nte im plic a te în pr oc e s ul a c tiv ită ţii:
C EAC

Pagina 2 / 10
6 . D oc um e nte de r e fe r inţă
6 .1 . R e gle m e ntă r i inte r na ţiona le :
- N u e ste ca zu l
6 .2 . Le gis la ţie pr im a r ă :
- L e g e a n r.8 7 /1 3 .0 4 .2 0 0 6 p ri vi n d a si g u ra re a ca l i tă ţi i în e d u ca ţi e ;
- Sta n d a rd e l e d e a cre d i ta re şi e va l u a re p e ri o d i că a u n i tă ţi l o r d e în vă ţă mâ n t p re u n i ve rsi ta r - a n e xa
H .G. n r. 2 1 /1 0 .0 1 .2 0 0 7
- Sta n d a rd e d e re fe ri n ţă şi i n d i ca to ri d e p e rfo rma n ţă p e n tru e va l u a re a şi a si g u ra re a ca l i tă ţi i în
în vă ţă mâ n tu l p re u n i ve rsi ta r - H .G. n r. 1 5 3 4 /2 5 .1 1 .2 0 0 8
- L e g e a e d u ca ţi e i n a ţi o n a l e , n r. 1 /2 0 1 1
- Me to d o l o g i e d e e va l u a re a n u a l ă a a cti vi tă ţi i p e rso n a l u l u i d i d a cti c şi d i d a cti c a u xi l i a r - An e xa
OMEC TS 6 1 4 3 /2 0 1 1
- OMEN n r.3 2 4 0 /2 6 .0 3 .2 0 1 4 p e n tru mo d i fi ca re a şi co mp l e ta re a Me to d o l o g i e i p ri vi n d fo rma re a
co n ti n u ă a p e rso n a l u l u i d i n în vă ţă mâ n tu l p re u n i ve rsi ta r, a p ro b a tă p ri n Ord i n u l mi n i stru l u i e d u ca ţi e i ,
ce rce tă ri i , ti n e re tu l u i și sp o rtu l u i n r.5 5 6 1 /2 0 1 1
- OMEN n r.5 .1 1 5 /1 5 .1 2 .2 0 1 4 p ri vi n d a p ro b a re a R e g u l a me n tu l u i d e Org a n i za rte si Fu n cti o n a re a
U n i ta ti l o r d e In va ta ma n t Pre u n i ve rsi ta r (R OFU IP)
6 .3 . Le gis la ţie s e c unda r ă :
- Ord i n n r. 6 0 0 /2 0 1 8 p ri vi n d a p ro b a re a C o d u l u i co n tro l u l u i i n te rn ma n a g e ri a l a l e n ti tă ţi l o r p u b l i ce
Pu b l i ca t i n Mo n i to ru l Ofi ci a l , Pa rte a I n r. 3 8 7 d i n 0 7 .0 5 .2 0 1 8
- In stru cţi n e a n r. 1 /2 0 1 8 d i n 1 6 ma i 2 0 1 8 p ri vi n d a p l i ca re a u n i ta ră l a n i ve l u l u n i tă ţi l o r d e
în vă ţă mâ n t p re u n i ve rsi ta r a Sta n d a rd u l u i 9 - Pro ce d u ri p re vă zu t în C o d u l co n tro l u l u i i n te rn
ma n a g e ri a l a l e n ti tă ţi l o r p u b l i ce , a p ro b a t p ri n Ord i n u l se cre ta ru l u i g e n e ra l a l Gu ve rn u l u i n r.
6 0 0 /2 0 1 8
6 .4 . A lte doc um e nte , inc lus iv r e gle m e ntă r i inte r ne a le e ntită ţii public e :
- Pro g ra mu l d e d e zvo l ta re
- R e g u l a me n tu l d e fu n cţi o n a re a l C EAC
- R e g u l a me n tu l d e fu n cţi o n a re a l C o mi si e i d e Mo n i to ri za re
- R e g u l a me n tu l d e o rg a n i za re şi fu n cţi o n a re a l i n sti tu ţi e i
- R e g u l a me n tu l In te rn a l In sti tu ţi e i
- D e ci zi i /D i sp o zi ţi i a l e C o n d u că to ru l u i In sti tu ţi e i
- Ord i n e şi me to d o l o g i i e mi se d e M.E.C .T.;
- Al te a cte n o rma ti ve

Pagina 3 / 10
7 . D e finiţii ș i a br e v ie r i
7 .1 . D e finiţii a le te r m e nilor :
N r.
T erm en u l D ef in iţ ia și / sau , d acă est e caz u l, act u l care d ef in eșt e t erm en u l
C rt .
  Modul s pec ific de r ealiz ar e a unei ac tiv ităţi s au a unui pr oc es , editat pe
1. Pr oc edur ă doc umentată s upor t de hâr tie s au în for mat elec tr onic ; pr oc edur ile doc umentate pot fi
pr oc edur i de s is tem ş i pr oc edur i oper aţionale;
  D es c r ie un pr oc es s au o ac tiv itate c ar e s e des făş oar ă la niv elul entităţii
Pr oc edur a de s is tem
2. public e aplic abil/aplic abilă major ităţii s au tutur or c ompar timentelor dintr - o
( pr oc edur ă gener ală)
entitate public ă;
  Pr oc edur ă c ar e des c r ie un pr oc es s au o ac tiv itate c ar e s e des făş oar ă
Pr oc edur ă oper aţională
3. la niv elul unuia s au mai multor c ompar timente dintr - o entitate, făr ă
( pr oc edur ă de luc r u)
aplic abilitate la niv elul într egii entităţi public e;
  Ac t pr in c ar e s e adev er eș te, s e c ons tată s au s e pr ec oniz eaz ă un fapt,
s e c onfer ă un dr ept, s e r ec unoaș te o obligaţie r es pec tiv tex t s c r is s au
4. D oc ument
tipăr it ins c r ipţie s au altă măr tur ie s er v ind la c unoaș ter ea unui fapt r eal
ac tual s au din tr ec ut
  C onfir mar ea s c r is ă, s emnătur a ş i datar ea ac es teia, a autor ităţii
5. Apr obar e des emnate de a fi de ac or d c u aplic ar ea r es pec tiv ului doc ument în
or ganiz aţie.
  Ex ec utar ea s ilită înc eteaz ă dac ă:
    a) s - au s tins integr al obligaţiile fis c ale pr ev ăz ute în titlul ex ec utor iu,
inc lus iv obligaţiile de plată ac c es or ii, c heltuielile de ex ec utar e ş i or ic e alte
6. Înc etar e ex ec utar e s ilită
s ume s tabilite în s ar c ina debitor ului, potr iv it legii;
    b) a fos t des fiinţat titlul ex ec utor iu;
    c ) în alte c az ur i pr ev ăz ute de lege.Legea 207/2015 ar t 234
  C onfir mar e pr in ex aminar e ş i fur niz ar e de dov ez i obiec tiv e de c ătr e
7. Ver ific ar e autor itatea des emnată ( v er ific ator ) , a faptului c ă s unt s atis făc ute c er inţele
s pec ific ate, inc lus iv c er inţele SC IM.
  F or ma ac tuală a pr oc edur ii; Ediţia unei pr oc edur i s e modific ă atunc i
c ând deja au fos t r ealiz ate 3 r ev iz ii ale r es pec tiv ei pr oc edur i s au atunc i
8. Ediţie pr oc edur ă
c ând modific ăr ile din s tr uc tur a pr oc edur ii depăș es c 50% din c onţinutul
r ev iz iei anter ioar e;
  Ac ţiunea de modific ar e r es pec tiv adăugar e s au eliminar e a unor
9. R ev iz ie pr oc edur ă infor maţii, date, c omponente ale unei ediţii a unei pr oc edur i, modific ăr i c e
implic ă de r egulă s ub 50% din c onţinutul pr oc edur ii;
  F or mă de or ganiz ar e a ac tiv ităţii per s onalului didac tic din unitatea
ş c olar ă, înc adr at în înv ăţământul pr euniv er s itar , s e c ons tituie c onfor m
10. C omis ie metodic ă pr ev eder ilor R .O .F .U .I.P.. C ons iliul pr ofes or al apr obă c omponenţa
nominală a c atedr elor - c omis iilor metodic e, c onfor m ar t. 28 e) , atr ibuţiile lor
fiind pr ec iz ate în ar t. 36
  R es pons abilitate des emnată de dir ec tor ul unităţii ş c olar e, c onfor m
11. R es pons abil c omis ie metodic ă pr ev eder ilor R .O .F .U .I.P, ar t.19 h) , atr ibuţiile ac es tor a fiind pr ec iz ate în
ar t. 36- 37 ş i c ele s tabilite de dir ec tor , ar t.19 k )
12. Sis tem   Ans amblu de elemente c or elate s au în inter ac ţiune
C omis ie de luc r u c u c ar ac ter
13.   C omis ie de luc r u c u c ar ac ter per manent s au tempor ar
per manent s au tempor ar
  Ac ţiunile de modific ar e, adăugar e, s upr imar e s au altele as emenea, după
14. R ev iz ia în c adr ul unei ediţii c az , a uneia s au a mai multor c omponente ale unei ediţii a pr oc edur ii,
ac ţiuni c ar e au fos t apr obate ș i difuz ate
  Autor itate public ă, ins tituţie public ă, c ompanie/s oc ietate naţională, r egie
autonomă, s oc ietate la
15. Entitate public ă c ar e s tatul s au o unitate adminis tr ativ - ter itor ială es te ac ţionar major itar ,
c u per s onalitate jur idic ă, c ar e utiliz eaz ă
/adminis tr eaz ă fondur i public e ş i/s au patr imoniu public
16. D epar tament   D ir ec ţie G ener ală, D ir ec ţie, Ser v ic iu, Bir ou, C ompar timent;

Pagina 4 / 10
N r.
T erm en u l D ef in iţ ia și / sau , d acă est e caz u l, act u l care d ef in eșt e t erm en u l
C rt .
C onduc ător ul depar tamentului
17.   D ir ec tor gener al, dir ec tor , ş ef s er v ic iu, ş ef bir ou, ş ef c ompar timent;
( c ompar timentului)

7 .2 . A br e v ie r i a le te r m e nilor :
N r.
A b revierea T erm en u l ab reviat
C rt .
1. P.S. Pr oc edur a de s is tem
2. P.O . Pr oc edur a oper ationala
3. E Elabor ar e
4. V Ver ific ar e
5. A Apr obar e
6. Ap. Aplic ar e
7. Ah. Ar hiv ar e
8. C S C ompar timent de s pec ialitate
9. SC IM Sis tem de c ontr ol inter n/manager ial
10. R M R epr ez entantul managementului pentr u SMI
R es pons abil managementul c alităţii, mediului, s ănătăţii ș i s ec ur ităţii
11. R MC
oc upaţionale
12. R MM R es pons abil mediu
13. R SSO R es pons abil s ănatătea ș i s ec ur itatea oc upaţională
14. SSO Sănătatea ș i s ec ur itatea oc upaţională
15. C EAC C omis ia de ev aluar e ș i as igur ar e a c alităţii
Sis tem de Management Integr at C alitate- Mediu- Sănătate ș i s ec ur itate
16. SMI
oc upaţională; Sec ur itatea Infor matiei;
17. EP Entitate Public ă;

Pagina 5 / 10
8 . D e s c r ie r e r e pr oc e dur ii
8 .1 . Ge ne r a lită ţi:
- Pro ce d u ra cu p ri n d e e ta p e l e ce tre b u i e u rma te , me to d e l e d e l u cru sta b i l i te şi re g u l i l e d e a p l i ca t în
ve d e re a cu n o a şte ri i și a p l i că ri i d e că tre sa l a ri a ţi i e n ti tă ţi i a p re ve d e ri l o r l e g a l e ca re re g l e me n te a ză
a cti vi ta te a p ro ce d u ra tă .
- Pro ce d u ra re g l e me n te a ză a cti vi ta te a d e co mu n i ca re i n te rn ă , d e ci zi e și ra p o rta re .

8 .2 . D oc um e nte utiliza te :
8 .2 .1 . Lis ta ș i pr ov e nie nţa doc um e nte lor :
D o cu me n te l e u ti l i za te în e l a b o ra re a p re ze n te i p ro ce d u ri su n t ce l e e n u me ra te l a p ct.6 .
8 .2 .2 . C onţinutul ș i r olul doc um e nte lor :
D o cu me n te l e u ti l i za te în e l a b o ra re a p re ze n te i p ro ce d u ri a u ro l u l d e a re g l e me n ta mo d a l i ta te a d e
i mp l e me n ta re a a cti vi tă ţi i p ro ce d u ra te .
Acce su l , p e n tru fi e ca re C o mp a rti me n t, l a l e g i sl a ţi a a p l i ca b i l ă , se fa ce p ri n p ro g ra mu l i n fo rma ti c l a ca re
a u a cce s sa l a ri a ţi i e n ti tă ţi i .
8 .2 .3 . C ir c uitul doc um e nte lor :
Pe n tru a si g u ra re a co n d i ţi i l o r n e ce sa re cu n o a şte ri i și a p l i că ri i d e că tre sa l a ri a ţi i e n ti tă ţi i a p re ve d e ri l o r
l e g a l e ca re re g l e me n te a ză a cti vi ta te a p ro ce d u ra tă , re sp o n sa b i l u l C EAC va d i fu za p ro ce d u ra co n fo rm
p ct. 3 .

8 .3 . R e s ur s e ne c e s a r e :
8 .3 .1 . R e s ur s e m a te r ia le :
- C o mp u te r
- Imp ri ma n tă
- C o p i a to r
- C o n su ma b i l e (ce rn e a l ă /to n e r)
- H a rti e xe ro x
- D o sa re
8 .3 .2 . R e s ur s e um a ne :
- R e sp o n sa b i l u l C o mi si e i d e Mo n i to ri za re și me mb ri i C o mi si e i d e Mo n i to ri za re
- R e sp o n sa b i l u l C EAC și me mb ri i co mi si e i C EAC
- C o n d u că to ri i d e co mp a rti me n te /co mi si i și sa l a ri a ţi i e n ti tă ţi i , în sco p u l a p l i că ri i p ro ce d u ri i
8 .3 .3 . R e s ur s e fina nc ia r e :
- C o n fo rm Bu g e tu l u i a p ro b a t a l In sti tu ţi e i

8 .4 . Modul de luc r u:
8 .4 .1 . Pla nific a r e a ope r a ţiunilor ș i a c ţiunilor a c tiv ită ţii:
Op e ra ţi u n i l e și a cţi u n i l e p ri vi n d a cti vi ta te a p ro ce d u ra tă se vo r d e ru l a d e că tre to a te co mp a rti me n te l e
i mp l i ca te , co n fo rm i n stru cţi u n i l o r d i n p re ze n ta p ro ce d u ră .
8 .4 .2 . D e r ula r e a ope r a ţiunilor ș i a c ţiunilor a c tiv ită ţii:
A. Asp e cte g e n e ra l e
  Org a n i za re a i n sti tu ţi e i e ste p re ze n ta tă în o rg a n i g ra ma ca re e ste ţi n u tă l a zi şi d i fu za tă p e rso n a l u l u i
şi co mp a rti me n te l o r i n te re sa te .

  Fi e ca re fu n cţi e e ste d e fi n i tă a stfe l în câ t să re zu l te cl a r ca re su n t l e g ă tu ri l e i e ra rh i ce şi


re sp o n sa b i l i tă ţi l e sta b i l i te p e n tru e xe rci ta re a e i .

  C o mu n i ca re a i n te rn ă se re fe ră l a sta b i l i re a mo d u l u i d e tra n smi te re i n te rn ă a tu tu ro r i n fo rma ţi i l o r în


ca d ru l o rg a n i za ti e i , în sco p u l d e a se a si g u ra o co mu n i ca re e fe cti vă a a ce sto ra şi i mp l i ca re a d e p l i n ă a
p e rso n a l u l u i p e n tru u ti l i za re a în tre g u l u i să u p o te n ţi a l în ve d e re a a si g u ră ri i şi îmb u n ă tă ţi ri i ca l i tă ţi i
p ro ce se l o r şi se rvi ci i l o r o fe ri te d e i n sti tu ţi e , p re cu m şi p e n tru a si g u ra re a se cu ri ta ti i si sa n a ta ti i mu n ci i .

Pagina 6 / 10
Pri n co mu n i ca re a i n te rn ă se u rmă re şte :
- d e mo n stra re a a n g a j a me n tu l u i ma n a g e me n tu l u i p e n tru ca l i ta te a se rvi ci i l o r p re sta te , p ro te cţi a
fa cto ri l o r d e me d i u si SSM, p ri n a l o ca re a d e re su rse co re sp u n ză to a re re a l i ză ri i o b i e cti ve l o r şi
d e fi n i re a re sp o n sa b i l i tă ţi l o r si a u to ri tă ţi i l a n i ve l u l o rg a n i za ţi e i ;
- co n şti e n ti za re a i mp o rta n ţe i p o l i ti ci i si o b i e cti ve l o r i n sti tu ţi e i , p re cu m şi a ce ri n ţe l o r b e n e fi ci a ri l o r d e
e d u ca ţi e , p ă ri n ţi l o r şi e l e vi l o r;
- i mp l i ca re a i n tre g u l u i p e rso n a l în re a l i za re a se rvi ci i l o r l a n i ve l u l co re sp u n ză to r cu l e g i sl a ţi a în
vi g o a re ;
- în cu ra j a re a a cti vă a fe e d b a ck-u l u i şi co mu n i că ri i d i n tre p e rso n a l şi ma n a g e me n t;
- i n fo rma re a fa cto ri l o r d e ra sp u n d e re cu p ri vi re l a re zu l ta te l e a n a l i ze l o r d e ma n a g e me n t si l a mă su ri l e
co re cti ve /p re ve n ti ve sta b i l i te .

In fo rma ţi i l e ca re se co mu n i că în o rg a n i za ţi e su n t u rmă to a re l e :
- p o l i ti ca , o b i e cti ve l e si stra te g i i l e i n sti tu ţi e i ;
- sta n d a rd e n a ti o n a l e a l e e d u ca ţi e i ;
- ce ri n te l e g a l e si re g l e me n ta ri ca re se a p l i că în a cti vi ta te a d e sfă şu ra tă în u n i ta te (l e g i , o rd i n e ,
h o tă râ ri , me to d o l o g i i e mi se l a n i ve l ce n tra l , d i sp o zi ţi i ISJ, d i sp o zi ţi i a l e d i re cto ru l u i , h o tă râ ri a l e
C o n si l i u l u i Pro fe so ra l şi d e Ad mi n i stra ţi e , o fe rte , fa ci l i tă ţi e tc.);
- ce ri n ţe l e p ă rţi l o r i n te re sa te p ri vi n d ca l i ta te a se rvi ci i l o r p re sta te ;
- i n fo rma ţi i re fe ri to a re l a i mp l e me n ta re a , me n ţi n e re a şi e fi ci e n ţa a cti vi tă ţi i u n i tă ţi i şco l a re ;
- p ro g ra mu l d e ma n a g e me n t SSM.

  C o mu n i că ri l e în a mb e l e se n su ri p o t fi ve rb a l e sa u scri se , p l a n i fi ca te sa u i n o p i n a te în fu n cţi e d e
u rg e n ţa sa u i mp o rta n ţa co mu n i că ri i , a ri scu l u i d e i mp a ct se mn i fi ca ti v d e me d i u , a p ro d u ce ri i u n u i
e ve n i me n t sa u a u n u i i n ci d e n t d e mu n ca si ca p a ci ta te d e ra sp u n s.

  C o mu n i ca re a i n te rn ă a si g u ră ci rcu l a ţi a i n fo rma ţi e i p e ve rti ca l ă , în tre n i ve l u ri l e i e ra rh i ce şi p e


o ri zo n ta l ă , în tre co mp a rti me n te .

B. An e xa - D o cu me n te l e u ti l i za te în co mu n i ca re , d e ci zi e și ra p o rta re

C . An e xa - C i rcu i tu l i n fo rma ţi e i l a n i ve l u l e n ti tă ţi i

D . Mo d a l i tă ţi l e d e re a l i za re a co mu n i că ri i , în fu n cţi e d e n a tu ra i n fo rma ţi i l o r co mu n i ca te

In fo rma ţi i l e cu ca ra cte r g e n e ra l :
vo r fi p u se l a d i sp o zi ţi a p e rso a n e l o r i n te re sa te p ri n a fi şa re a l a a vi zi e ru l i n sti tu ţi e i sa u p e si te -u l
i n sti tu ţi e i d e că tre co mp a rti me n tu l se cre ta ri a t.

In fo rma ţi i l e cu ca ra cte r d e se rvi ci u :


se o b ţi n d e că tre p e rso n a l u l a n g a j a t fo l o si n d ca n ce l a ri a u n d e vo r a ve a a cce s l a a vi zi e r şi i n te rn e t,
a cce sâ n d si te - u ri l e M.E.C .T., I.S.J. sa u a l i n sti tu ţi e i .

In fo rma ţi i l e cu ca ra cte r p e rso n a l :


se p o t o b ţi n e d e că tre p e rso n a l u l a n g a j a t l a co mp a rti me n te l e se cre ta ri a t şi co n ta b i l i ta te sa u d e l a
co n d u ce re a i n sti tu ţi e i . Ed u ca b i l i i şi fa mi l i i l e l o r p o t o b ţi n e a ce ste i n fo rma ţi i d e l a p e rso n a l u l d i d a cti c
sa u d e l a co mp a rti me n tu l se cre ta ri a t.

In fo rma ţi i l e cu ca ra cte r o fi ci a l :
p o t fi p u se l a d i sp o zi ţi a ce l o r i n te re sa ţi l a ce re re a a ce sto ra sa u o ri d e câ te o ri e ste ca zu l d e că tre
co mp a rti me n tu l se cre ta ri a t.

Pro ce d u ra d e i n fo rma re va fi mo n i to ri za tă în ve d e re a sta b i l i ri i p o l i ti ci i vi i to a re . To a te p e rso a n e l e ca re


fa c o b i e ctu l a ce ste i p ro ce d u ri tre b u i e să fi e l a cu re n t cu e xi ste n ţa a ce ste i a .

Pagina 7 / 10