Sunteți pe pagina 1din 18

Telemunca 2021

2021

Telemunca 2021
Telemunca 2021
2021

Cuprins
Definitii ..................................................................................................................................................... 3
Legislatie telemunca ................................................................................................................................. 3
Acte necesare activitatii de telemunca ...................................................................................................... 3
Telemunca se bazeaza pe acordul de vointa al partilor. ............................................................................ 3
Programul de lucru.................................................................................................................................... 3
Munca suplimentara .................................................................................................................................. 4
Locul desfasurarii, perioada si modul de desfasurare a activitatii de telemunca ...................................... 4
Exemple de meserii care se preteaza activitatii de telemunca .................................................................. 4
Verificarea si pontajul angajatilor ............................................................................................................. 4
Obligatiile angajatorului ........................................................................................................................... 4
Obligatiile telesalariatului ......................................................................................................................... 5
SSM si SSU .............................................................................................................................................. 5
Refuzul angajatului pentru activitatea de telemunca ................................................................................ 6
Ce trebuie sa contina contractul de telemunca? ........................................................................................ 6
Elemente suplimentare aferente contractului de telemunca ...................................................................... 7
Contraventii telemunca ............................................................................................................................. 8
Fiscalitatea cheltuielilor cu telesalariatul ................................................................................................ 11
Diurna acordata angajatilor in regim de telemunca ................................................................................ 11
Telemunca vs munca la domiciliu – tabel comparativ ............................................................................ 12
Ghid de operare Revisal Telemunca ....................................................................................................... 18

https://resursehr.ro
@resursehr
Telemunca 2021
2021

Definitii

Telemunca este forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat si
voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine, in
alt loc decat locul de munca organizat de angajator, cel putin o zi pe luna, folosind tehnologia
informatiei si comunicatiilor, iar telesalariatul este orice salariat care desfasoara activitate in
conditiile prezentate mai sus.
Telemunca din punct de vedere legal nu trebuie confundata cu munca la domiciliu, desi
este tot o forma de munca de acasa, iar termenul cel mai folosit cand vine vorba de telemunca
este munca la domiciliu.

Legislatie telemunca
- Legea telemuncii - 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca
- Legea 53/2003 - Codul muncii

Acte necesare activitatii de telemunca


Telemunca se bazeaza pe acordul de vointa al partilor.
Contract individual de munca si daca este cazul act aditional la contractul individual de
munca.
Pentru contractele noi de munca contract individual de munca. Pentru contractele
existente act aditional la contractul de munca.
In cazul in care un angajat a lucrat in conditii normale la sediul angjatorului, iar din cauza
epidemiei de covid sau din alte motive acesta trebuie sa lucreze in regim de telemunca, pentru a
fi in legalitate angajatorul trebuie sa incheie un act aditional la contractul de munca si sa il
inregistreze in Revisal.
In actul aditional se va stabili exact perioada de telemunca si perioada de lucru la sediul
angajatorului.

Programul de lucru
Programul este stabilit impreuna cu angajatorul.

https://resursehr.ro
@resursehr
Telemunca 2021
2021

Munca suplimentara
Telesalariatul poate lucra suplimentar doar dupa ce isi da acordul in scris la cererea
angajatorului.

Locul desfasurarii, perioada si modul de desfasurare a activitatii de


telemunca
Desfasurarea activitatii se face in alt loc decat cel organizat de angajator (de acasa sau alt
loc), iar modul de deafasurare este folosind tehnologia informatiei si comunicatiei. Specificul
telemuncii este dat de procesare, transformare, manipulare si difuzare de informatii.
Perioada de timp este determinata, cel putin o zi pe luna.

Exemple de meserii care se preteaza activitatii de telemunca


Analisti, programatori, informaticieni.

Verificarea si pontajul angajatilor


Angajatorul are dreptul de a verifica activitatea salariatului in conformitate cu programul
si modalitatea de realizare a controlului asa cum a fost stabilit impreuna cu angajatul.
Avand in vedere tehnologia informatiei, angajatorul poate verifica prin programe
informatice modul de desfasurare a activitatii (durata muncii, eficienta, rezultatele obtinute).
Daca activitatea de telemunca se desfasoara la domiciliul salariatului controlul se
efectueaza cu notificare prealabila a salariatului si cu consimtamantul acestuia.
Pontajul se face conform cu ce este stabilit in contractul de munca

Obligatiile angajatorului
Angajatorul este obligat sa suporte cheltuielile cu tehnologia informatiei necesare pentru
desfasurarea activitatii, dar si cheltuielile cu transportul materialelor necesare angajatilor.
- de a asigura mijloacele aferente tehnologiei informatiei si comunicatiilor si/sau echipamentele
de munca sigure necesare prestarii muncii, cu exceptia cazului in care partile convin altfel
- de a instala, verifica si intretine echipamentul de munca necesar, cu exceptia cazului in care
partile convin altfel

https://resursehr.ro
@resursehr
Telemunca 2021
2021

- de a asigura conditii pentru ca telesalariatul sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in


domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de
lucru specifice locului de desfasurare a activitatii de telemunca si utilizarii echipamentelor cu
ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfasurare a activitatii de telemunca,
la introducerea unui nou echipament de munca sau a oricarei noi proceduri de lucru.

Obligatiile telesalariatului
- sa informeze angajatorul cu privire la echipamentele de munca utilizate si la conditiile
existente la locurile desfasurarii activitatii de telemunca si sa ii permita acestuia accesul, in
masura in care este posibil, in vederea stabilirii si realizarii masurilor de securitate si sanatate in
munca, necesare conform clauzelor din contractul individual de munca, ori in vederea cercetarii
evenimentelor;
- sa nu schimbe conditiile de securitate si sanatate in munca de la locurile in care desfasoara
activitatea de telemunca;
- sa utilizeze numai echipamente de munca care nu prezinta pericol pentru securitatea si
sanatatea sa;
- sa isi desfasoare activitatea cu respectarea dispozitiilor privind obligatiile lucratorilor, asa cum
sunt prevazute in Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, precum si in conformitate
cu clauzele contractului individual de munca;
- sa respecte regulile specifice si restrictiile stabilite de angajator cu privire la retelele de
internet folosite sau la utilizarea echipamentului pus la dispozitie.

SSM si SSU
Angajatorul are urmatoarele obligatii specific:
- asigurarea mijloacele aferente tehnologiei informatiei si comunicatiilor si/sau echipamentele
de munca sigure necesare prestarii muncii, partile putand conveni printr-un acord scris inclusiv
sa fie utilizate cele proprii ale telesalariatului, cu specificarea conditiilor de utilizare
- instalarea, verificarea si intretinerea echipamentului de munca necesar, cu exceptia cazului in
care partile convin altfel
- asigurarea conditiilor pentru ca telesalariatul sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in
domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de

https://resursehr.ro
@resursehr
Telemunca 2021
2021

lucru, specifice locului de desfasurare a activitatii de telemunca si utilizarii echipamentelor cu


ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfasurare a activitatii de telemunca,
la introducerea unui nou echipament de munca, la introducerea oricarei noi proceduri de lucru.

Refuzul angajatului pentru activitatea de telemunca


Angajatul poate refuza sa lucreze in regim de telemunca, iar acest lucru nu este motiv de
sanctionare disciplinara sau modificare unilaterala a contractului de munca.
Prin decretul presedintelui Romaniei 195/2020 privind instaurarea starii de urgenta, s-a
introdus o derogare la legea 81/2018.
Astfel ca, daca inainte de starea de urgenta angajatul nu era obligat sa accepte telemunca,
in stare de urgenta regimul de telemunca poate fi impusa unilateral de catre angajator.
Acest lucru reiese din aplicarea art. 48 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, care
reglementeaza in mod inechivoc faptul ca angajatorul poate proceda in situatii speciale, de forta
majora, la modificarea temporara a felului si locului muncii, chiar fara consimtamantul
salariatului, ca masura de protectie a acestuia, si a prevederilor exprese ale Decretului nr.
195/2020 potrivit carora institutiile si autoritatile publice centrale si locale, autoritatile
administrative autonome, regiile autonome, societatile si companiile nationale si societatile la
care statul ori o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic sau majoritar, societatile cu
capital privat introduc, acolo unde este posibil, pe perioada starii de urgenta, munca la domiciliu
sau in regim de telemunca, prin act unilateral al angajatorului.
Decizia de prestare a activitatii de telemunca nu se ia la nivel colectiv fiind este emisa
individual pentru fiecare angajat.

Ce trebuie sa contina contractul de telemunca?


Contractul de telemunca este reglementat prin legea telemuncii 81/2018 si legea 53/2003
–Codul Muncii.
Elementele obligatorii ale contractului de telemunca sunt (elemente obligatorii pentru
orice contract de munca).
Lege 53/2003 – Codul Muncii (art.17)
- identitatea partilor;

https://resursehr.ro
@resursehr
Telemunca 2021
2021

- locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in
diverse locuri;
- sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
- functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte
normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;
- criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
- riscurile specifice postului;
- data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
- in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara,
durata acestora;
- durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
- conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
- salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea
platii salariului la care salariatul are dreptul;
- durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;
- indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
- durata perioadei de proba.

Alte elemente specific ale contractului de munca – optionale- in functie de fiecare


caz (art. 20 din Codul Muncii)
- clauza cu privire la formarea profesionala
- clauza de neconcurenta
- clauza de mobilitate
- clauza de confidentialitate
Elementele specifice nu sunt limitative. In functie de domeniul de activitate acestea pot
varia de la caz la caz.

Elemente suplimentare aferente contractului de telemunca


Lg. 81/2018 – Privind reglementarea activitatii de telemunca
- precizarea expresa ca salariatul lucreaza in regim de telemunca;

https://resursehr.ro
@resursehr
Telemunca 2021
2021

- perioada si/sau zilele in care telesalariatul isi desfasoara activitatea la un loc de munca
organizat de angajator;
- locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, convenite de parti;
- programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa verifice activitatea telesalariatului si
modalitatea concreta de realizare a controlului;
- modalitatea de evidentiere a orelor de munca prestate de telesalariat;
- responsabilitatile partilor convenite in functie de locul/locurile desfasurarii activitatii de
telemunca, inclusiv responsabilitatile din domeniul securitatii si sanatatii in munca
- obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la locul desfasurarii activitatii de
telemunca al materialelor pe care telesalariatul le utilizeaza in activitatea sa, dupa caz;
- obligatia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozitiile din reglementarile
legale, din contractul colectiv de munca aplicabil si/sau regulamentul intern, in materia protectiei
datelor cu caracter personal, precum si obligatia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
- masurile pe care ie ia angajatorul pentru ca telesalariatul sa nu fie izolat de restul angajatilor si
care asigura acestuia posibilitatea de a se intalni cu colegii in mod regulat;
- conditiile in care angajatorul suporta cheltuielile aferente activitatii in regim de telemunca.

Contraventii telemunca
Legea 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca prevede o serie de
contraventii pentru intocmirea defectuoasa a contractelor de munca sau nerespectarea
prevederilor legale.

- nerespectarea dispozitiilor art. 5 alin. (2) lit. a) referitoare la obligatia de a prevedea in mod
expres in contractul individual de munca sau in actul aditional la acesta prestarea unei activitati
in regim de telemunca, cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana
Art.5, alin.2, lit a: a)precizarea expresa ca salariatul lucreaza in regim de telemunca

- desfasurarea activitatii in regim de telemunca fara respectarea prevederilor art. 3 alin. (1), cu
amenda de 5.000 lei
Art. 3 alin. 1:

https://resursehr.ro
@resursehr
Telemunca 2021
2021

(1)Activitatea de telemunca se bazeaza pe acordul de vointa al partilor si se prevede in


mod expres in contractul individual de munca odata cu incheierea acestuia pentru personalul
nou-angajat sau prin act aditional la contractul individual de munca existent.

- nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), cu amenda de 5.000 lei


Art. 4 alin. (2): (2)La solicitarea angajatorului si cu acordul in scris al telesalariatului
cu norma intreaga, acesta poate efectua munca suplimentara.

- incheierea contractului individual de munca fara stipularea clauzelor prevazute la art. 5 alin. (2)
lit. b)-j), cu amenda de 5.000 lei
Art. 5 alin. (2) lit. b)-j):
b) perioada si/sau zilele in care telesalariatul isi desfasoara activitatea la un loc de
munca organizat de angajator;
c) locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, convenite de parti;
d) programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa verifice activitatea
telesalariatului si modalitatea concreta de realizare a controlului;
e) modalitatea de evidentiere a orelor de munca prestate de telesalariat;
f) responsabilitatile partilor convenite in functie de locul/locurile desfasurarii activitatii
de telemunca, inclusiv responsabilitatile din domeniul securitatii si sanatatii in munca in
conformitate cu prevederile art. 7 si 8;
g)obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la locul desfasurarii activitatii
de telemunca al materialelor pe care telesalariatul le utilizeaza in activitatea sa, dupa caz;
h) obligatia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozitiile din
reglementarile legale, din contractul colectiv de munca aplicabil si/sau regulamentul intern, in
materia protectiei datelor cu caracter personal, precum si obligatia telesalariatului de a
respecta aceste prevederi;
i) masurile pe care ie ia angajatorul pentru ca telesalariatul sa nu fie izolat de restul
angajatilor si care asigura acestuia posibilitatea de a se intalni cu colegii in mod regulat;
j) conditiile in care angajatorul suporta cheltuielile aferente activitatii in regim de
telemunca.

https://resursehr.ro
@resursehr
Telemunca 2021
2021

- nerespectarea prevederilor art. 7 lit. a) referitoare la obligatia angajatorului de a asigura


mijloacele aferente tehnologiei informatiei si comunicatiilor si/sau echipamentele de munca
sigure necesare prestarii muncii, cu exceptia cazului in care partile convin altfel, cu amenda de
2.000 lei
Art. 7 lit. a): sa asigure mijloacele aferente tehnologiei informatiei si comunicatiilor
si/sau echipamentele de munca sigure necesare prestarii muncii, partile putand conveni printr-
un acord scris inclusiv sa fie utilizate cele proprii ale telesalariatului, cu specificarea conditiilor
de utilizare;

- nerespectarea prevederilor art. 7 lit. b) referitoare la obligatia angajatorului de a instala,


verifica si intretine echipamentul de munca necesar, cu exceptia cazului in dare partile convin
altfel, cu amenda de 2.000 lei;
Art. 7 lit. b): sa instaleze, sa verifice si sa intretina echipamentul de munca necesar, cu
exceptia cazului in care partile convin altfel;

- nerespectarea prevederilor art. 7 lit. c) referitoare la obligatia angajatorului de a asigura


conditii pentru ca telesalariatul sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul
securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si Instructiuni de lucru,
specifice locului de desfasurare a activitatii de telemunca si utilizarii echipamentelor cu ecran de
vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfasurare a activitatii de telemunca, la
introducerea unui nou echipament de munca, la introducerea oricarei noi proceduri de lucru, cu
amenda de 2.000 lei.
Art. 7 lit. c): sa asigure conditii pentru ca tetesalariatul sa primeasca o instruire
suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de
informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de desfasurare a activitatii de telemunca si
utilizarii echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de
desfasurare a activitatii de telemunca, la introducerea unui nou echipament de munca, la
introducerea oricarei noi proceduri de lucru.

https://resursehr.ro
@resursehr
Telemunca 2021
2021

Fiscalitatea cheltuielilor cu telesalariatul


Cheltuielile suportate de telesalariariti pentru desfasurarea activitatii de telemunca
(electricitate, apa, internet, caldura, intretinere) se deconteaza de societate in conformitate cu art.
5, alin. 2, pct. J din legea 81/2018.
In contractul de munca sau actual aditional la contract se va specifica conditiile in care si
tipurile de cheltuieli suportate de societate.
Acestea reprezinta cheltuieli aferente activitatii de telemunca si nu reprezinta venituri
impozabile pentru salariat cum sunt definite in Codul fiscal, la Venituri din salarii si asimilate
salariilor.
Din anul 2021 angajatorii poate acorda telesalariatilor, o suma fixa lunara, in limita unui
plafon de 400,00 lei pentru deducerea cheltuielilor pe care acestia le au in desfasurarea activitatii
de telemunca, cf. legii 296/2020 – pentru modificarea si completarea codului fiscal.
Art. 76 alineatul (4), litera w) – cod fiscal
“sumele acordate angajatilor care desfasoara activitati in regim de telemunca pentru
sustinerea cheltuielilor cu utilitatile la locul in care angajatii isi desfasoara activitatea, precum
electricitate, incalzire, apa si abonamentul de date, si achizitia mobilierului si a echipamentelor
de birou, in limitele stabilite de angajator prin contractul de munca sau regulamentul intern, in
limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzator numarului de zile din luna in care persoana
fizica desfasoara activitate in regim de telemunca. Sumele vor fi acordate fara necesitatea de
prezentare a documentelor justificative.”
Sumele sunt deductibile integral la calculul profitului impozabil, nu sunt considerate
venituri assimilate salariilor, deci nu se retin contributii sociale si impozit pe profit.

Diurna acordata angajatilor in regim de telemunca


Diurna pentru angajatii cu contract de telemunca se poate acorda atat timp cat se
indeplinesc conditiile legale pentru acordarea acesteia.
Diurna se acorda atunci cand angajatii sunt in deplasare la o distanta de 5 km de locul
unde angajatul isi are locul de munca si durata deplasarii este de minim 12 ore.
Angajatorul trebuie sa specifice clar in actul aditional privind desfasurarea activitatii in
regim de telemunca perioada si/sau zilele in care salariatul isi desfasoara activitatea in acest
regim.

https://resursehr.ro
@resursehr
Telemunca 2021
2021

Perioada de deplasare este considerata activitate desfasurata la un loc de munca organizat


de angajator.
Daca angajatorul face act aditional de telemunca, pentru zilele de deplasare pentru a
putea acorda diurna angajatii nu trebuie sa fie in telemunca.
Astfel firma trebuie sa faca un nou act aditional la contractul de munca prin care sa
precizeze ca in perioada deplasarii se suspenda telemunca.
Diurna se considera venit asimilat salariilor si se impoziteaza ca atare atunci cand se
depaseste:
– in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului pentru
personalul autoritatilor si institutiilor publice.
– in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna prin hotarare a Guvernului pentru
personalul roman trimis in strainatate in scopul indeplinirii unor misiuni cu caracter temporar.

Telemunca vs munca la domiciliu – tabel comparativ

https://resursehr.ro
@resursehr
2021
Telemunca 2021

TELEMUNCA MUNCA LA DOMICILIU


Legislatie Legea 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca Lege 53/2003 Codul muncii (art. 108-art. 110)
Lege 53/2003 Codul muncii
Definitie Telemunca este forma de organizare a muncii prin Munca la domiciliu este definita ca activitatea
care salariatul, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste salariatilor care isi indeplinesc activitatile specifice
atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o functiei pe care o detin la domiciuliul sau resedinta
detine, in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, acestora, adica unde se afla locuinta principala sau
cel putin o zi pe luna, folosind tehnologia informatiei si secundara, asa cum este prevazut in Codul civil (Lg/
comunicatiilor, iar telesalariatul este orice salariat care 287/2009, art. 87 si 88)
desfasoara activitate in conditiile prezentate mai sus.
Act necesar Act aditional la contractul de munca privind telemunca Contract individual de munca
Program de Program stabilit impreuna cu angajatorul Angajatul stabileste programul de munca
lucru
Desfasurare Alt loc decat cel organizat de angajator (de acasa sau alt Domiciliul sau resedinta salariatului
activitate loc)
Mod de Folosind tehnologia informatiei si comunicatiei. Folosind materii prime, materiale furnizate de
desfasurare Specificul telemuncii este dat de procesare, transformare, angajator pentru executarea anumitor produse sau lucrari
activitate manipulare si difuzare de informatii
Exemple Analisti, programatori, informaticieni Croitori, ingineri, contabili, economisti
activitati
2021
Telemunca 2021

Perioada Perioada determinata, stipulate expres in contractul de Permanenta


activitatii munca (cel putin o zi pe luna). Perioada poate fi prelungita
prin act aditional la contractul de munca.
Verificare Angajatorul are dreptul de a verifica activitatea Angajatorul poate sa verifice activitatea salariatului
angajat salariatului in conformitate cu programul si modalitatea de in conditiile stabilite expres prin contractul de munca.
realizare a controlului asa cum a fost stabilit impreuna cu
angajatul.
Avand in vedere tehnologia informatiei, angajatorul poate
verifica prin programe informatice modul de desfasurare a
activitatii (durata muncii, eficienta, rezultatele obtinute).
Daca activitatea de telemunca se desfasoara la domiciliul
salariatului controlul se efectueaza cu notificare prealabila a
salariatului si cu consimtamantul acestuia.
Obligatii Suportarea cheltuielilor cu tehnologia informatiei necesare Angajatorul trebuie sa asigure transportul la si de
angajator pentru desfasurarea activitatii. la domiciuliul angajatului a materiilor prime, materialelor
Suportarea cheltuielilor cu transportul materialelor necesare pe care le foloseste angajatul, dar si produselor lucrate de
angajatilor acesta
Pontaj Pontajul se face conform cu ce este stipulat in Pontajul se face zilnic, in functie de orele prestate
contractul de munca de fiecare salariat in conditiile din contractul de munca.

https://resursehr.ro
@resursehr
2021
Telemunca 2021

CIM Contractul de telemunca trebuie sa contina in plus pe Contractul de munca la domiciliu trebuie sa
langa elementele obligatorii, urmatoarele: contina in plus pe langa elementele obligatorii,
- precizarea expresa ca salariatul lucreaza in regim de urmatoarele:
telemunca; – precizarea expresa ca salariatul lucreaza de la
- perioada si/sau zilele in care telesalariatul isi desfasoara domiciliu;
activitatea la un loc de munca organizat de angajator; – programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa
- locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, convenite controleze activitatea salariatului;
de parti; – obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de
- programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa la domiciliul salariatului, dupa caz, a materiilor prime si
verifice activitatea telesalariatului si modalitatea concreta de materialelor pe care le utilizeaza in activitate, precum si a
realizare a controlului; produselor finite pe care le realizeaza.
- modalitatea de evidentiere a orelor de munca prestate de
telesalariat;
- responsabilitatile partilor convenite in functie de
locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, respectiv
responsabilitatile din domeniul securitatii si sanatatii in
munca;
- obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la
locul desfasurarii activitatii de telemunca al materialelor pe
care telesalariatul le utilizeaza in activitatea sa, dupa caz;
- obligatia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire

https://resursehr.ro
@resursehr
2021
Telemunca 2021

la dispozitiile din reglementarile legale, din contractul


colectiv de munca aplicabil si/sau regulamentul intern, in
vederea protectiei datelor cu caracter personal, precum si
obligatia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
- masurile pe care ie ia angajatorul pentru ca telesalariatul sa
nu fie izolat de restul angajatilor si care asigura acestuia
posibilitatea de a se intalni cu colegii in mod regulat;
- conditiile in care angajatorul suporta cheltuielile aferente
activitatii in regim de telemunca.
SSM si SSU Angajatorul are urmatoarele obligatii specific: Angajatorul trebuie sa asigure sanatatea si
- asigurarea mijloacele aferente tehnologiei informatiei si protectia muncii in toate aspectele legate de munca in
comunicatiilor si/sau echipamentele de munca sigure necesare conformitate cu lg. 319/2016
prestarii muncii, partile putand conveni printr-un acord scris
sa fie utilizate cele proprii ale telesalariatului, cu specificarea
conditiilor de utilizare;
- instalarea, verificarea si intretinerea echipamentului de
munca necesar, cu exceptia cazului in care partile convin
altfel;
- asigurarea conditiilor pentru ca telesalariatul sa primeasca o
instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si
sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si

https://resursehr.ro
@resursehr
2021
Telemunca 2021

instructiuni de lucru, specifice locului de desfasurare a


activitatii de telemunca si utilizarii echipamentelor cu ecran
de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de
desfasurare a activitatii de telemunca, la introducerea unui
nou echipament de munca, la introducerea oricarei noi
proceduri de lucru, in conformitate cu lg. 319/2016
Revisal Se transmite Se transmite
Drepturi Toate drepturile care sunt recunoscute prin lege, Toate drepturile care sunt recunoscute prin lege,
regulament intern si contractele ollective de munca regulament intern si contractele ollective de munca
aplicabile. aplicabile.
Tichete de Telesariatii beneficiaza de tichete de masa cf. legii nr. Salariatii care lucreaza de acasa beneficiaza de
masa 165/2018 tichete de masa cf. legii nr. 165/2018

https://resursehr.ro
@resursehr
2021

Telemunca 2021

Ghid de operare Revisal Telemunca


In acest sens inspectiamuncii.ro a elaborat un ghid de operare a Revisalului pe care il
gasiti pe pagina de unde ati descarcat si acest material.
https://resursehr.ro/12345-2/