Sunteți pe pagina 1din 5

HS

EQ Health Safety Environmental Quality Consulting


Ploieşti, str. Nicolae Iorga, nr.5, tel: 0788 258 760, 0723 326 086, tel/fax : 0244.576.619
e-mail: hseq_cons@yahoo.com

ALIMENTĂRI CU APĂ. STAS 1478, STAS 1343/0,1,2,3

Un sistem de alimentare cu apă trebuie să asigure obţinerea apei din surse naturale sau artificiale
şi transportul acesteia la locul incendiului, cu un debit suficient care să asigure stingerea în caz de
incendiu.
Există diverse sisteme de alimentare cu apă, după cum urmează :
o alimentare cu apă direct din surse naturale (râuri, iazuri) – transportul apei se face cu găleţi,
sacale, cisterne sau furtunuri utilizând pompe manuale, motopompe, şi autopompe
o alimentare direct cu apă din rezervoare, bazine sau fântâni ) – transportul apei se face cu găleţi,
sacale, cisterne sau furtunuri utilizând pompe manuale, motopompe, şi autopompe
o alimentare centrala cu apă – transportul apei se face prin prin conducte fixe cu guri de incendiu
(hidranţi), ca părţi componente ale unui sistem central de alimentare cu apă.
Sistemul central de alimentare cu apă cuprinde următoarele componente :
o construcţii de captare - pentru obţinerea apei din surse naturale (puţuri, izvoare, râuri)
o staţii de pompare - pentru împingerea apei în rezervoare sau la consumatori
o construcţii pentru înmagazinarea apei : rezervoare, castele de apă
o instalaţii pentru corectarea calităţii apei : decantoare, filtre, clorinare
o conducte de aducţiune
o reţeaua de distribuţie a apei (conducte, armaturi, hidranţi).

Când presiunea reţelei exterioare este mai mică decât cea necesară funcţionării instalaţiei sunt utilizate
instalaţiile cu hidrofor. Asigurarea presiunii în instalaţiile de alimentare cu apă şi înmagazinarea
acesteia se poate realiza prin :
1. staţii de pompare u pompe centrifuge, montate sub nivelul apei din rezervor, care pot fi acţionate
electric sau termic.
2. staţii de hidrofoare care au în componenţă următoarele elemente: pompa pentru ridicarea
presiunii, recipienţi de hidrofor în care se acumulează subpresiune şi compresoare de aer.
Presiunea poate fi constantă sau variabilă. Cele mai utilizate sunt cele cu presiune variabilă şi care
se pot monta orizontal sau vertical, cu ventil de siguranţă şi cana de golire.
3. rezervoare de înălţime - alimentarea reţelei şi asiguraraea presiunii necesare se face prin cădere
libera
4. rezervoare de acumulare - se folosesc pentru compensarea variaţiilor de debit, fie pentru
alimentarea nefuncţionării instalaţiilor de captare şi aducţiune, fie în timpul incendiului.
5. rezervoare tampon - se utilizează când alimentarea cu apă se face cu pompa din reţeaua publică.

Apa distribuită prin reţeaua de alimentare cu apă poate fi utilizata de obicei în 3 scopuri :
consum apă menajeră, consum apă industrială şi consum apă pentru incendii.
Instalaţiile de alimentare cu apă, potrivit consumurilor mai sus precizate pot fi: conducte cu apă
menajeră şi industrială, conducte cu apă menajeră sau industrială conducte separate pentru alimentare
cu apă pentru incendii.
Consumurile de apă menajeră şi industrială sunt permanente iar consumul pentru incendiu accidental,
rezultă că reţele comune se dimensionează la consumuri nominale şi se verifică la debitul necesar
incendiului. În general, calculul total al necesarului de apă este determinat de toate cele 3 consumuri la
care se adaugă dimensionarea conductelor, calculul pierderilor pe traseu şi furtunuri şi lungimea
jetului de incendiu.
La toate acestea se mai iau în calcul numărul hidranţilor interiori, exteriori şi instalaţiile speciale de
1
HS
EQ Health Safety Environmental Quality Consulting
Ploieşti, str. Nicolae Iorga, nr.5, tel: 0788 258 760, 0723 326 086, tel/fax : 0244.576.619
e-mail: hseq_cons@yahoo.com

stingere (sprinklere, drencere).


Aceste elemente mai sus menţionate sunt stabilite pentru diferite obiective industriale şi agricole,
precum şi centre populate de către STAS 1478 şi STAS 1343/0,1,2,3 (pentru centre populate, unităţi
industriale, zootehnice şi irigaţii).
Astfel în STAS 1478-84 sunt stabilite prescripţiile fundamentale de proiectare pentru instalaţiile
de apă rece şi caldă, în scopuri menajere, tehnologice şi pentru combaterea incendiilor. Prevederile
standardului se aplică în următoarele domenii, astfel :
o instalaţii exterioare de alimentare cu apă rece, calda la clădiri de locuit, social-culturale şi
industriale
o instalaţii exterioare de alimentare cu apă calda din ansambluri de clădiri şi incinte industriale
racordate la centrale termice
o instalaţii exterioare de alimentare cu apă rece din ansambluri de clădiri şi incinte industriale
aferente clădirilor alimentate cu apă calda de la o reţea opt.
În standardul menţionat sunt prezentate modurile de stabilire a capetelor de debitare a apei de incendiu
(hidranţi interiori, hidranţi exteriori, sprinklere).
Astfel la pct. 3.1.3. din STAS sunt determinate debitele şi necesarurile de apă pentru stingerea
incendiilor pentru hidranţii interiori, la pct. 3.2.2. se stabilesc debitele de calcul pentru conductele de
distribuţie a apei pentru stingerea unui incendiu.
Numărul de sprinklere prevăzute să funcţioneze simultan şi debitul de calcul al instalaţiei de
sprinklere se calculează conform prvederilor pct. 3.2.2., 3.2.2.2.1.-3.2.2.2.3, debitul de calcul al
conductelor unei instalaţii de drencere, tunuri şi ţevi de refulare manuale, conform pct. 3.2.2.3.-3.2.2.4,
debitul de apă pentru al conductelor unei instalaţii de spumă conform pct. 3.2.2.5. iar pentru stingerea
din exterior debitul de calcul al conductei de distribuţie se stabileşte conform pct. 3.2.2.6.. Pentru
dimensionarea reţelei exterioare, se consideră că hidranţii exteriori trebuie să asigure lungimea jetului
şi debitul necesar (10 m lungime şi 5 l/s).
În conformitate cu prescripţiilor pct. 3.2.3. din STAS, se stabileşte necesarul de apă pentru
stingere, funcţie de debitul de calcul al instalaţiilor folosite şi a timpului de funcţionare astfel :
o 180 min. pentru hidranţi interiori din clădiri monobloc, coloanele din casele de scări din clădiri
industriale multietajate
o 120 min. pentru hidranţi interiori din clădiri civile şi industriale cu înălţimi peste 45 m
o 60 min. pentru hidranţi interiori din clădiri înalte monobloc, clădiri cu săli de spectacole
o 10 min. pentru hidranţi interiori din clădiri obişnuite.
Timpul teoretic de funcţionare a instalaţiile speciale de stingere, sprinklere, drencere, se consideră
minim 60 minute.
Timpul teoretic de funcţionare a instalaţiile de stingere (cu bazine de apă, hidranţi exteriori, racorduri
fixe sau tunuri de apă) care trebuie să funcţioneze la condiţiile prevăzute pentru reţelele exterioare se
consideră :
o 3 h la construcţiile civile şi industriale, depozite deschise obişnuite
o 4 h, la rafinării, combinate petrochimice, protejate cu instalaţii fixe
o 6 h la rafinării, unităţi petrochimice protejate cu instalaţii mobile.
Pentru instalaţiile de incendiu a căror intrare în funcţionare este admisă a fi temporizată (hidranţi
exteriori, tunuri, drencere cu acţionare manbuală, instalaţii de spumă etc.) se pot folosi pentru incendiu
debitele de apă rece menajeră şi tehnologică când sunt îndeplinite următoarele condiţii :
o procesul tehnologic permite o întrerupere în funcţionare
o se manevrează cel mult trei robinete pentru folosirea acestor debite, care sunt amplaste în staţia de
pompare, în căminele exterioare şi alte locuri feritze şi uşor accesibile în timpul incendiului
2
HS
EQ Health Safety Environmental Quality Consulting
Ploieşti, str. Nicolae Iorga, nr.5, tel: 0788 258 760, 0723 326 086, tel/fax : 0244.576.619
e-mail: hseq_cons@yahoo.com

o timpul de acţionare (măsurat de la semnalizarea incendiului până la terminarea operaţiunii de


manevrare) nu conduce la depăşirea duratei de temporizare stabilită prin prescripţiile legale în
vigoare pentru sistemul de protecţie respectiv.
La stabilirea simultaneităţilor şi duratelor de funcţionare a diferitelor sisteme de protecţie se au în
vedere următoarele :
a. dacă instalaţia are hidranţi interiori şi hidranţi exteriori se considera funcţionarea hidranţi interiori –
10 min. iar a celor exteriori de 3 h. La sălile de spectacole soi clădiri monobloc şi înalte, în prima oră
se asigură funcţionarea fie a hidranţi interiori, fie a celor exteriori iar în următoarele 2 ore, numai a
celor exteriori.
b. dacă instalaţia are numai hidranţi interiori, iar alimentarea se face din exterior numai cu pompe
mobile,
direct din bazine sau din rezervoare, în primele 10 min. se considera funcţionarea simultana a jeturilor
din tabelul 5, iar în următoarele 50 min. numai a unui jet.
c. dacă instalaţia alimentează numai hidranţi interiori şi sprinklere sau drencere, pentru construcţii
obişnuite la debitul hidranţi interiori se adaugă debitul necesar funcţionării a sprinklerelor sau
drencerelor timp de 1 h.
În cazul în care nu se poate asigură integral debitul decalcul, acesta se poate determina astfel :
o minim 15 l/s timp de 10 min. din care 10 l/s pentru sprinklere sau drencere şi 5 l/s pentru hidranţi
interiori, când alimentarea se face dintr-o sursă iniţială automată, cu condiţia ca în acest interval
de timp să se pună în funcvţiune sistemul de bază pentru alimentarea cu apă a instalaţiei
o maxim 55 l/s timp de 60 min. (dintre care 30 l/s pentru sprinklere şi 25 l/s pentru hidranţi interiori)
o debitul hidranţilor exteriori în următoarele 2 h
Pentru reţele ce deservesc întreprinderi şi zone industriale se va lua în calculul debitului, numărul
de incendii ce pot avea loc simultan, astfel :
o dacă suprafaţa este mai mică de 150 ha - 1 incendiu
o dacă suprafaţa este mai mare - 2 incendii
În cadrul STAS se stabileşte şi debitul pompelor de incendiu, care este acelaşi cu debitul
conductelor de distribuţie. La dimensionarea rezervelor pe lângă volumul de apă menajeră şi
tehnologică se prevede şi un volum de apă pentru incendii.
Rezervoarele de apă de acumulare se prevăd pentru :
o instalaţii alimentate din reţele exterioare cu funcţionare intermitentă
o reţele exterioare sau interioare a căror alimentare directă de la sursă cu cantităţile de apă necesare
nu este posibilă din punct de vedere tehnic sau economic
o obiective speciale la care procesul tehnologic sau stingerea unui incendiu trebuie asigurate cu apă
şi-n cazul avariei sursei de alimentare cu apă.
La determinarea rezervei de apă se vor avea în vedere următoarele:
a. în cazul rezervoarelor comune pentru apă potabila şi pentru incendii, la stabilirea capacităţii
rezervoarelor se ia în considerare valoarea cea mai mare dintre rezerva de incendiu şi rezervă de
avarie.
b. în caz de funcţionare în regim de avarie se admite folosirea rezervei de incendiu, cu luarea masurilor
de reasigurarea rezervei şi întărirea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor
c. volumul rezervei de apă incendiu poate fi redus cu volumul minim de apă cu care rezervoarele pot fi
alimentate pe timpul incendiului, numai în cazul când alimentarea rezervorului de la sursă poate avea
loc fără întreruperea în condiţii de siguranţă chiar în timpul incendiului.
d. instalaţiile speciale de stingere trebuie să aibă o rezervă proprie, care să asigure funcţionarea lor în
orice împrejurare pe o perioada minimă astfel :
3
HS
EQ Health Safety Environmental Quality Consulting
Ploieşti, str. Nicolae Iorga, nr.5, tel: 0788 258 760, 0723 326 086, tel/fax : 0244.576.619
e-mail: hseq_cons@yahoo.com

o 20 min. cu întreg debitul de calcul la clădiri monobloc, magazine, săli de spectacol cu mai mult de
600 locuri
o 10 min. cu debitul de 10 l/s, la clădiri civile sau industriale obişnuite.
e. capacitatea bazinelor descoperite de apă pentru incendiu se majorează cu cantitatea ce poate îngheţa
pe timp de iarnă sau evapora pe timp de vară
f. când alimentarea rezervorului cu apă se face dintr-o reţea existenta, ce asigură debitul şi presiunea
necesara în caz de inc. dar funcţionarea cu intermitenta, se prevede un rezervor care să asigure
funcţionarea timp de 10 min. a hidranţi interiori şi 60 min. a hidranţi exteriori. Pentru săli aglomerate
se asigură timp de 60 min. fie hidranţi interiori fie hidranţi exteriori.
g. rezervă de apă pentru instalaţiile speciale poate fi păstrată împreună cu rezerva pentru hidranţi
interiori
şi hidranţi exteriori
h. rezervă de apă incendiu poate fi păstrată împreună cu cantităţile necesare consumului menajer,
luându-se măsuri care să se împiedice folosirea rezervei de apă incendiu în alte scopuri
Refacerea rezervei de apă pentru incendiu se face de regulă pe seama restrângerii consumului
pentru alte valori conform tabel 15. În anexele A şi B ale STAS 1478-84, se dau valori pentru
presiuneala ajutajul ţevii de refulare hidranţi interiori, debitul specific pentru hidranţi interiori şi
diametrul ţevii de refulare funcţie de lungimea jetului compact, precum şi valorile coeficientului de
debit pentru capetele de dispersare.
În vederea dimensionării reţelelor de apă pentru incendiu, este necesară determinarea
cantităţilor de apă necesare de alimentare.
Aceste determinări se pot face conform standardelor STAS 1343/0,1,2,3 ce stabilesc prescripţiile
generale pentru alimentarea cu apă a centrelor populate (STAS 1343/1), pentru unităţi industriale
(STAS 1343/2) şi unităţi zootehnice (STAS 1343/3).
Necesarul de apă pentru centre populate trebuie să includă :
o nevoi gospodăreşti ale populaţiei : băut, spălat, preparat hranei
o nevoi publice : instituţii învăţământ, grădiniţe, spitale...
o spălatul şi stropitul străzilor
o nevoi ale unităţilor industriale de interes local
o nevoi pentru combaterea incendiilor.
Cerinţa de apă se determina ţinând seama de :
o necesar apă centru populat
o prevederi de apă în aducţiune şi reţeaua de distribuţie
o nevoi tehnologice ale sistemului de alimentare
o apă pentru incendii.
Rezerva de apă incendiu, pentru satisfacerea cerinţei de apă în timpul incendiului se determină
funcţie de următorii parametrii:
o durata incendiului exterior (3 h)
o coeficientul funcţie de capacitatea hidranţilor exteriori de a asigura presiunea de stingere (a=1)
sau a nu asigura presiunea de stingere (a=0,7)
o debitul orar maxim al cerinţei de apă
o numărul de incendii simultane (tabel 3)
o debitul pentru un incendiu exterior (l/s) (tabel 3, STAS 1343), pentru centre populate şi conform
STAS 1478 pentru unităţi civile şi industriale.
Necesarului de apă pentru cerinţele industriale trebuie să se raporteze la :
o apă tehnologică
4
HS
EQ Health Safety Environmental Quality Consulting
Ploieşti, str. Nicolae Iorga, nr.5, tel: 0788 258 760, 0723 326 086, tel/fax : 0244.576.619
e-mail: hseq_cons@yahoo.com

o apă pentru nevoi igienico-sanitare


o alte utilizări
69
La calculul apei tehnologice se vor avea în vedere :
o folosirea produselor
o răcirea utilajelor, aparatelor, agregatelor
o răcirea rezervoarelor de fluid tehnologic
o spălarea materiei prime
o prepararea materiei prime
o transport hidraulic.
Necesarul de apă pentru incendii se stabileşte conform STAS 1478 şi 1343
Cerinţa de apă trebuie să cuprindă :
o apă tehnologica, pentru nevoi igienico-sanitare, pentru refacerea rezervei de incendiu şi pentru
alte utilizări
o apă pentru nevoi tehnologice ale sistemului de alimentare cu apă şi canalizare
o apă pentru nevoi tehnologice ale instalaţiilor de recirculare şi ventilare
o apă pentru acoperirea pierderilor inevitabile din aducţiune şi reţeaua de distribuţie.
Cerinţa totală de apă se determina astfel :
o prin debite zilnice medii în cazul surselor de apă neamenajate
o prin debite lunare medii, în cazul surselor de apă variabile.
Prin calitatea ei apă trebuie să corespunda sistemelor de protecţie alese împotriva combaterii
incendiilor.
Necesarul de apă pentru unităţile zootehnice de orice fel, conform prescripţiilor STAS 1343/3 se
determină ţinând cont de :
o necesarul de apă pentru consumul biologic al animalelor
o necesarul de apă pentru evacuarea dejecţiilor din hale
o necesar pentru obiectele anexe.
Necesarul de apă pentru stingerea incendiilor se determină conform prescripţiilor STAS 1478-84.