Sunteți pe pagina 1din 7

PLAN DE PREVENIRE SI PROTECŢIE PRIVIND INFECTAREA CU NOUL CORONAVIRUS SARS CoV 2 (COVID 19)

____________________________________________________________ _____________ ___________________________________________________________________________


5 5

Loc de MĂSURI Persoana


munca Riscuri (Măsuri tehnice, Măsuri organizatorice, care
/ post de răspunde Termen Obs
Nr. identificate Măsuri igienico- sanitare, Măsuri de
lucru alta natură) de
crt. realizarea
Toate
locurile
de
munca

1. Nestabilirea unor programe individualizate de muncă, - Se vor respecta măsurile stabilite în


cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză, în planul de prevenire şi protecţie,
conformitate cu prevederile art. 118 din Legea nr. instrucţiunile proprii şi Instrucţiunile
1 Director
53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările si proprii privind măsurile necesare de
completările ulterioare, cu respectarea duratei maxime prevenire şi protecţie privind infectarea
legale a timpului de muncă cu noul coronavirus COVID-19 SARS Începând
cu
2. Nemodificarea temporară a locului de muncă la În anexate
- CoV2 urma analizei şi stabilirii
data
domiciliul salariatului, în conformitate cu prevederile art. modificării temporare a locului de
apariţia
108-110 din Codul Muncii, unilateral, în conformitate cu muncă la domiciliul salariatului se
situaţiei -
prevederile art. 48 din acelaşi act normativ, sau prin vor înscrie în actul adiţional
până la
acordul părţilor, cu precizarea în mod expres în decizia modificările:
Director încetarea
2 sau, după caz, în actul adiţional de modificare a locului de - activitatea se va desfăşura la
RU situaţiei
muncă, a următoarelor elemente: domiciliul/reşedinţa menţionată de
- faptul că salariatul lucrează de la domiciliu; lucrător prin înscris olograf şi semnat
- perioada în care se aplică această măsură; - perioada în care se aplică această
- programul în cadrul căruia angajatorul este în drept măsură înscrisă va fi ... ex. 11.03-
să controleze activitatea salariatului său şi modalitatea 22.04.2020
concretă
de realizare a controlului; - programul în cadrul căruia
- obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la angajatorul este în drept să controleze
domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime şi activitatea salariatului este zilnic luni-
materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al vineri între orele 09.00-17.00/sau
produselor finite pe care le realizează. conform necesităţilor societăţii prin
În această situaţie, angajatorul are obligaţia de a asigura vizită la domiciliu/comunicare media
instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în video sau telefonică/altele
muncă. - materiile prime vor fi
asigurate de către
angajator/distribuitor la domiciliul
lucrătorului, manipularea fiind în
sarcina lucrătorului/distribuitorului -
dacă este cazul
- instruirea se va efectua
înaintea modificării condiţiilor
contractuale la sediu/punct de
lucru/mijloace media/teleconferinţă cu
înscriere în fişele de instruire în
domeniul SSM-SU pe baza tematicilor
modificate şi aprobate de angajator
3. Nedesfăşurarea activităţii prin telemuncă, în urma Instrucţiuni
- În urma proprii de securitate
analizei şi
şi stabilirii
încheierii unui act adiţional la contractul individual de modificării activităţii salariatului prin
5

muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 81/ 2018 telemuncă dacă îndeplinirea
privind reglementarea activităţii de telemuncă, atunci când activităţilor specifice funcţiei, Începând
îndeplinirea atribuţiilor specifice funcţiei, ocupaţiei sau ocupaţiei sau meseriei presupune cu
meseriei pe care o deţine salariatul presupune folosirea folosirea tehnologiei informaţiei şi 11.data
comunicaţţilor se vor înscrie în actul Director
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Actul adiţional va apariţia
3 RU
conţine următoarele: adiţional modificările: situaţiei -
- precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de - înscrierea regimului de telemuncă până la
telemuncă; - perioada/zilele în care încetarea
- perioada şi/sau zilele în care telesalariatul îşi lucrătorul/telesalariatul îşi desfăşoară situaţiei
desfăşoară activitatea la un loc de munca organizat de activitatea
angajator; - locul desfăşurării activităţii de
- locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, telemuncă
- programul în cadrul căruia
- programul în cadrul căruia angajatorul este în drept salariatului este zilnic luni-vineri între
să verifice activitatea telesalariatului şi modalitatea orele 09.00-17.00/sau conform
concretă de realizare a controlului; necesităţilor societăţii prin vizită la
- modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă domiciliu/comunicare media video sau
prestate de telesalariat; telefonică/altele
- responsabilităţile părţilor convenite în funcţie de - modul de contorizare a orelor de
locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, inclusiv muncă prestate
responsabilităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în - responsabilităţile părţilor convenite
muncă; în funcţie de locul desfăşurării
- obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi activităţii de telemuncă, inclusiv
de la locul desfăşurării activităţii de telemuncă al responsabilităţile din domeniul SSM-
materialelor pe care telesalariatul le utilizează în SU
activitatea sa, după caz; - modalitatea prin care angajatorul
- obligaţia angajatorului de a informa telesalariatul cu informează lucrătorul/telesalariatul
privire la dispoziţiile din reglementările legale, din cu privire la dispoziţiile din
contractul colectiv de munca aplicabil şi/sau regulamentul reglementările legale, din contractul
intern, în materia protecţiei - datelor cu caracter personal, colectiv de munca aplicabil şi/sau
precum şi obligaţia telesalariatului de a respecta aceste regulamentul intern, în materia
prevederi; protecţiei - datelor cu caracter
- condiţiile în care angajatorul suportă cheltuielile personal, precum şi obligaţia
aferente activităţii în regim de telemuncă. lucrătorului/telesalariatului de a
respecta aceste prevederi;
- condiţiile în care angajatorul
În cazul instituirii, în condiţiile legii, a stării de carantină - Se suportă cheltuielile
vor informa aferente
lucrătorii activităţii
privind faptul
sau în caz de forţă majoră, contractul individual de muncă că la momentul instituirii stării de Director Începând
4 se va suspenda de drept, în conformitate cu prevederile art. carantină sau cazului de forţă majoră se
RU cu
50 lit.c) şi f) din Codul Muncii. va suspenda de drept contractul individual
11.data
de muncă până la încetarea situaţiei
apariţia
- Se vor prezenta, discuta, analiza şi decide
MMPS solicită angajatorilor, dar şi salariaţilor să dea situaţiei -
de comun acord propunerile necesare
dovadă de flexibilitate şi de deschidere în ceea ce priveşte până la
adaptării la situaţia concretă în Director
5 stabilirea unor programe de lucru individualizate şi în încetarea
conformitate cu evoluţia situaţiei locale RU
vederea menţinerii unor relaţii de muncă normale şi situaţiei
sau generale comunicate de autorităţi
corecte.
privind programul de lucru
- În situaţia în care nu există nici un
MMPS apreciază că, în măsura în care nu există un
indiciu clar privind infectarea la locul de
indiciu clar privind infectarea la locul de muncă, Director
muncă se vor respecta Instrucţiunile
6 activitatea trebuie să se desfăşoare în condiţii normale, cu RU
proprii privind măsurile necesare de
asigurarea tuturor condiţiilor de igienă şi de protecţie a SSM
prevenire şi protecţie privind infectarea cu
salariaţilor.
noul coronavirus COVID-19 SARS CoV2
MMPS analizează şi posibilitatea de a acorda zile libere anexate
- Se vor asigura zile libere sau concedii în Director
7 sau concedii, în situaţia în care lucrurile vor evolua în cazul evoluţiei în sens negativ a infectării
RU
sens negativ. cu COVID-19 SARS CoV2 la locul de
MĂSURI PREVENTIVE DE SECURITATE SI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ muncă PENTRU ANGAJATORI:
- Analiza şi decizia în cadrul
Neefectuarea unei analize la nivelul fiecărui angajator în
managementului societăţii a posibilităţii Director
vederea prioritizării serviciilor esenţiale sau relevante de
8 prioritizării serviciilor sau aplicării RU
cele neesenţiale, cu respectarea drepturilor la securitate şi
modificării locului sau modalităţii de SSM
sănătate în muncă a lucrătorilor;
efectuare a muncii
- Aplicarea cerinţelor legislaţiei în vigoare
referitoare la SSM aplicabile în cazul
infectării la locul de muncă/traseu de Începând
deplasare/deplasare la beneficiari/ terţi cu
- Neasigurarea de către angajator a securităţii şi - Actualizarea evaluării riscurilor 11.data
sănătăţii lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă în profesionale de accidentare şi apariţia
condiţiile Legii nr. 319/2006privind securitatea si sănătatea îmbolnăvire profesionale la locul de situaţiei -
în muncă şi dispunerea măsurilor necesare pentru: muncă/domiciliu/reşedinţă Director până la
- Neasigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii - Actualizarea/completarea planului de
9 RU încetarea
lucrătorilor; prevenire şi protecţie SSM situaţiei
- Neprevenirea riscurilor profesionale; - Actualizarea/completarea programului
- Neinformarea şi instruirea lucrătorilor; de instruire-testare, tematicilor,
- Neacordarea echipamentului de protecţie (măşti, instrucţiunilor de lucru
mănuşi de protecţie etc.). - Asigurarea informării, instruirii şi
comunicării lucrătorilor
- Acordarea EIP adecvat lucrătorilor
expuşi sau viitor potenţial expuşi în
scopul prevenirii şi protecţiei
- Analiza şi stabilirea activităţilor
- Nedeterminarea naturii şi nivelului de risc pentru susceptibile să prezinte risc de expunere
orice activitate susceptibilă să prezinte un risc de la COVID-19 SARS CoV2
expunere la COVID-19 şi stabilirea următoarelor măsuri: - Luarea măsurilor de limitare a expunerii
Director
- Nelimitarea expunerii; - Elaborarea planului de măsuri în urma
RU
10 - Neelaborarea unui plan de măsuri, întocmit în baza primirii recomandărilor de la medicul de
SSM
recomandărilor medicului de medicina muncii cu care are medicina muncii
MMM
contract; - Anunţarea DSP teritorial în cazul
- anunţarea imediată a Direcţiei de Sănătate Publică apariţiei suspiciunii infectării sau
competentă teritorial. cazurilor necesar a fi comunicate
conform recomandărilor autorităţilor
- Stabilirea comunicării prioritar prin
Neutilizarea e-mailului şi a teleconferinţelor pentru a
email/teleconferinţă pentru
11 reduce contactele fizice şi deplasările în interes de Director
eliminarea/diminuarea deplasărilor şi
serviciu dacă acestea nu sunt necesare în mod imperativ;
întâlnirilor care nu sunt strict necesare
Neintocmirea unui plan de asigurare a continuităţii
activităţii în situaţia în care un număr semnificativ de
lucrători nu ar putea sa îşi desfăşoare activitatea la locul
de muncă organizat de către angajator. Următoarele Începând
măsuri ar putea fi luate: identificarea acelor locuri de - Analiza şi decizia privind asigurarea unui Director cu
12
muncă pentru care trebuie asigurată continuitatea, plan de asigurare a continuităţii RU 11.data
identificarea acelor lucrători cu calificări/competenţe apariţia
care le dau posibilitatea să fie mutaţi de la un loc de situaţiei -
muncă la altul astfel încât să se asigure continuitatea până la
activităţii, identificarea lucrătorilor care au încetarea
infrastructura IT necesară de a lucra de acasă; - Aplicarea Instrucţiunilor proprii privind situaţiei
Neaplicarea procedurilor stabilite la nivel naţional de
măsurile necesare de prevenire şi protecţie Director
către Ministerul Sănătăţii în cazul în care lucrătorul
13 privind infectarea cu noul coronavirus
prezintă simptome asociate infecţiilor respiratorii la locul RU
COVID-19 SARS CoV2 şi/sau
de muncă;
procedurilor stabilite de autorităţi
Nesuspendarea programului de audienţe la nivelul
- Eliminarea/diminuarea deplasărilor la Director
14 instituţiilor publice şi introducerea de măsuri alternative,
instituţiile publice RU
de tipul transmiterii solicitărilor prin telefon şi email
(numerele de
telefon şi adresele de email vor fi afişate pe pagina de
internet si la sediul fiecărei instituţii);
Nediminuarea pe cât posibil a timpului de aşteptare în Director
- Diminuarea/reducerea expunerii
15 cadrul programului de lucru cu publicul, prin
contactului cu alte persoane RU
transmiterea, acolo unde este posibil, a solicitărilor prin
16 -email;
În situaţiile în care este necesară prezenţa fizică a - Instruirea şi respectarea măsurilor de
solicitantului la sediul instituţiei, se va avea în vedere prevenire a infectării prin respectarea Director
menţinerea distanţei de cel puţin 1 metru faţă de celelalte distanţei între persoane şi utilizarea lucrător
persoane din incintă; măştilor de protecţie
- În cazul unui lucrător confirmat cu COVID - 19,
- Informarea, instruirea lucrătorilor La
angajatorul are obligaţia să informeze Direcţia de Sănătate
privind procedurile de comunicare a apariţia
Publică pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea, în vederea Director
situaţiei de lucrător confirmat cu situaţiei -
17 demarării procedurilor pentru efectuarea anchetei RU
COVID-19 SARS CoV 2, acordarea până la
epidemiologice. De asemenea, angajatorul are obligaţia să lucrător
concediilor medicale în caz de carantină încetarea
informeze lucrătorii cu privire la procedura de acordare a
şi izolare la domiciliu situaţiei
concediului medical în caz de carantină şi izolare la
domiciliu.

Serviciul extern de prevenire şi


protecţie

Administrator

*În contextul apariţiei riscului de îmbolnăvire cu COVID-19, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS) face o serie de recomandări
care pot fi aplicate în scopul asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, dar şi pentru sprijinirea angajatorilor în derularea activităţilor
curente. Aceste măsuri sunt necesare în scop preventiv, dar şi pentru clarificarea situaţiilor noi în care angajatorii şi angajaţii se pot afla din
Notă: Măsurile vor fi analizate, dezbătute, stabilite, decise si asumate ulterior primirii documentului si iniţierii situaţiei la zi si vor fi adaptate si corelate cu evoluţia locală, naţională si
internaţională conform informărilor autorităţilor competente
Prescurtări: RU - resurse umane; SEPP - serviciul extern de prevenire si protecţie; MMM - medic medicina muncii
punct de vedere al relaţiilor de muncă, ca urmare a măsurilor de urgenţă impuse de către Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de
Urgenţă. [.. ] Serviciul Comunicare, Mass-Media şi Relaţii cu Publicul