Sunteți pe pagina 1din 14

Cod:

SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ Ediţia:


INSTRUCŢIUNI PROPRII Revizia: 0
Pag. :1 / 14

APROB

INSTRUCŢIUNI PROPRII
DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ nr.

ASISTENT PERSONAL
PERSOANĂ CU HANDICAP GRAV
(CERINŢE MINIME)

Conform Legii nr. 319 / 2006 – Cap. III, Secţiunea IV, Art. 13, litera e) :
« În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea
accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii trebuie :
e) să elaboreze instrucţiuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentru completarea şi/ sau
aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile
activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea sa ; »

Conform H.G. nr. 1425 / 2006 – Art. 15, punctul 3, 9 :


-elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/ sau aplicarea reglementărilor de
securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale
unităţii/intreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru;
Cod:
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ Ediţia:
INSTRUCŢIUNI PROPRII Revizia: 0
Pag. :2 / 14

INSTRUCŢIUNI PROPRII
PENTRU ASISTENT PERSONAL PERSOANĂ CU HANDICAP GRAV

Art.1 Asistentul personal al persoanei cu handicap, denumit în continuare asistent


personal, este persoana care supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului
cu handicap grav, pe baza programului individual de recuperare, readaptare şi reintegrare
socială a persoanei cu handicap, elaborat de comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu
handicap pentru adulţi, respectiv de comisiile pentru protecţia copilului.
Art.2 (1) Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu
handicap beneficiază, după caz, de următoarele drepturi:
-concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap sau, după caz,
stimulent lunar, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, în condiţiile de acordare
prevăzute de OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
7/2007;
-concediu şi o indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap în cuantum de 450
lei, pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani;
-program de lucru redus la 4 ore pentru părintele care are în îngrijire copilul cu
handicap grav sau accentuat, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, la
solicitarea părintelui;
-concedii medicale, acordate în condiţiile legii, pentru îngrijirea copilului cu handicap
care necesită internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afecţiuni intercurente,
precum şi pentru recuperare/reabilitare, până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani;
-indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 450 lei,
acordată persoanei cu handicap care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art.
58 alin. (4) lit. a), până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
-indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei,
acordată persoanei cu handicap care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art.
58 alin. (4) lit. a), pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani;
-indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei,
acordată persoanei care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de OUG nr. 148/2005, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
Cod:
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ Ediţia:
INSTRUCŢIUNI PROPRII Revizia: 0
Pag. :3 / 14

7/2007, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, iar pentru copilul cu vârsta
cuprinsă între 3 şi 7 ani un ajutor lunar în cuantum de 150 lei;
-alocaţie lunară de plasament, acordată în condiţiile legii, în cuantum majorat cu 50%.
2) Persoana cu handicap care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil şi
care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. a) beneficiază de
indemnizaţie pentru creşterea copilului în cuantum de 450 lei până la împlinirea de către copil
a vârstei de 2 ani şi de un ajutor lunar pentru creşterea copilului în cuantum de 150 lei pentru
copilul cu vârsta cuprinsă între 2 şi 7 ani.
(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) beneficiază, la cerere, unul dintre părinţi,
persoana căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei, persoana care a adoptat copilul
sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, precum şi persoana
care a fost numită tutore, cu excepţia asistentului maternal profesionist.
(4) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) şi la alin. (2) nu pot beneficia
persoanele care au în acelaşi timp şi calitatea de asistent personal pentru acelaşi copil sau care
primesc indemnizaţia prevăzută la art. 42 alin. (4).
Art.3 (1) Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcţia de asistent
personal persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
-are vârsta minimă de 18 ani împliniţi;
-nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă
cu exercitarea ocupaţiei de asistent personal;
-are capacitate deplină de exerciţiu;
-are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza
unui examen medical de specialitate;
-a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu, cu excepţia rudelor
şi afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum şi cu
excepţia soţului sau soţiei, după caz; în situaţii excepţionale, la propunerea asistentului social
din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau
reşedinţa persoana care urmează să îndeplinească funcţia de asistent personal, Autoritatea
Naţională pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea condiţiilor
de studii şi în cazul altor persoane.
Cod:
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ Ediţia:
INSTRUCŢIUNI PROPRII Revizia: 0
Pag. :4 / 14

(2) Nu pot deţine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de


concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu
handicap, de până la 7 ani.
Art.4 (1) Pe perioada îngrijirii şi protecţiei persoanei cu handicap grav, pe baza
contractului individual de muncă, asistentul personal are următoarele drepturi:
-salariu de bază stabilit potrivit dispoziţiilor legale privind salarizarea asistentului
social cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu
paturi, precum şi spor de vechime şi alte sporuri aferente acordate în condiţiile legii;
-program de lucru care să nu depăşească în medie 8 ore pe zi şi 40 de ore pe
săptămână;
-concediu anual de odihnă, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului încadrat
în instituţii publice;
-transport urban gratuit;
-transport interurban.
(2) Pe perioada concediului de odihnă, angajatorul are obligaţia de a asigura persoanei
cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal, inclusiv în cazul în care asistentul
personal este rudă până la gradul al IV-lea inclusiv a acesteia.
(3) În situaţia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului
personal, persoanei cu handicap grav i se acordă o indemnizaţie echivalentă cu salariul net al
asistentului personal sau găzduirea într-un centru de tip respiro.
Art.5 Asistentul personal are următoarele obligaţii principale:
-să participe, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator;
-să semneze un angajament, ca act adiţional la contractul individual de muncă, prin
care îşi asumă răspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu
handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
-să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute
în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul de recuperare pentru copilul cu
handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
-să trateze cu respect, bună-credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu
abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
-să comunice direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene,
respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la
Cod:
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ Ediţia:
INSTRUCŢIUNI PROPRII Revizia: 0
Pag. :5 / 14

cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu
handicap grav şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

Găzduire
Condiţii de locuit
Art.6 Asistentul personal trebuie să dispună de o locuinţă confortabilă pentru ca
beneficiarii să trăiescă într-un mediu funcţional şi confortabil, de tip familial.
Art.7 Condiţii minime pe care trebuie să le îndeplinească o locuinţă:
-Asistentul personal profesionist dispune de o locuinţă formată din cel puţin:
-dormitor/dormitoare pentru membrii familiei şi beneficiar;
-bucătărie;
-spaţii igienico-sanitare;
-cameră de zi.
- este amplasată în comunitate sau în apropierea acesteia, astfel încât să permită
accesul beneficiarilor la toate resursele şi facilităţile existente (sănătate, educaţie, muncă,
cultură, petrecerea timpului liber, relaţii sociale); în apropierea locuinţei există căi de acces
pentru mijloace de transport în comun.
- dispune de un post telefonic în funcţiune.
- dispune de toate echipamentele şi instalaţiile necesare pentru furnizarea curentă a
apei calde şi reci, canalizare, iluminat, aerisire etc.
- este dotată cu cel puţin următoarele:
-frigider cu congelator;
-aragaz;
-maşină de spălat automată;
-aspirator;
-radio şi televizor;
-veselă şi tacâmuri în număr suficient, uşor de igienizat.
-Fiecare beneficiar are la dispoziţie un dormitor cu suprafaţa de minim 6 mp; în cazul
în care un beneficiar îşi exprimă dorinţa de a locui cu un altul, suprafaţa dormitorului trebuie
să fie de minim 10 mp.
-Camera este dotată cu:
-pat confortabil şi adaptat nevoilor beneficiarului;
Cod:
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ Ediţia:
INSTRUCŢIUNI PROPRII Revizia: 0
Pag. :6 / 14

-noptieră care poate fi încuiată;


-dulap pentru haine;
-scaun, masă;
-beneficiarul este încurajat să-şi decoreze dormitorul cu obiecte personale.
- dispune de baie cu cadă sau duş şi grup sanitar; la mai mult de 6 persoane, se asigură
un al doilea grup sanitar; baia şi grupurile sanitare sunt adaptate nevoilor de accesibilitate ale
beneficiarilor.
-spaţiile pentru pregătirea şi servirea mesei sunt curate, funcţionale şi dotate
corespunzător pentru a satisface nevoile de preparare a hranei, servire a mesei şi depozitare a
alimentelor.

Siguranţă şi accesibilitate
Art.8 Locuinţa trebuie să fie sigură, accesibilă şi să îndeplinească toate condiţiile de
igienă. Beneficiarii trebuie să locuiescă într-un mediu sigur, accesibil şi igienic, ferit de riscul
îmbolnăvirilor şi infecţiilor.
Art.9 Condiţii minime:
-toate echipamentele şi instalaţiile din locuinţă sunt funcţionale şi nu prezintă risc de
accident.
-locuinţa este adaptată nevoilor individuale ale beneficiarilor, după caz:
-rampă;
-mână curentă;
-deschiderea uşilor;
-sisteme de avertizare şi comunicare optică;
-sisteme de avertizare şi ghidare specifice etc.
-casa, curtea şi împrejurimile nu expun beneficiarii la riscul producerii de accidente.
-asistentul personal asigură igienizarea întregii locuinţe, a veselei, lenjeriei,
îmbrăcămintei şi încălţămintei; după caz, beneficiarii sunt implicaţi în activităţile gospodăreşti
de acest fel.
-în cazuri de forţă majoră (incendii, calamităţi naturale) locuinţa poate fi cu uşurinţă
evacuată de către beneficiari şi locatari.
Cod:
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ Ediţia:
INSTRUCŢIUNI PROPRII Revizia: 0
Pag. :7 / 14

Hrănire
Art.10 Asistentul personal asigură beneficiarilor hrană pregătită în condiţii de calitate
şi igienă, în conformitate cu nevoile individuale. Beneficiarii primesc hrana adecvată nevoilor.
Art.11 Condiţii minime:
-beneficiarii primesc trei mese pe zi (cel puţin două mese cu hrană caldă) şi două
gustări, la intervale echilibrate şi conform recomandărilor dietetice, după caz.
-beneficiarii primesc meniuri variate de la o zi la alta şi corespunzătoare baremului
caloric optim.
-în servirea mesei:
-beneficiarii nu sunt grăbiţi în nici un fel;
-atunci când este necesar, li se asigură asistenţă pentru hrănire din partea
asistentului personal profesionist;
-se asigură servirea mesei în dormitoare numai pentru persoanele a căror
condiţie de sănătate nu permite deplasarea în spaţiul destinat servirii hranei.
-asistentul personal încurajează formarea abilităţilor de hrănire independentă a
beneficiarilor.
Art.12 Curăţarea locului de muncă se va efectua ori de câte ori este necesar pentru
prevenirea alunecării persoanelor în zona de lucru.
Art.13 Este interzisă aşezarea pe pardoseală a vaselor cu lichide fierbinţi pentru
prevenirea accidentelor prin opărire.

Utilaje alimentate cu energie electrică


Art.14 Este interzisă folosirea aparatelor electrice fără echipamentul de comandă-
control în stare de funcţionare, prevăzut de proiectant.
Art.15 Manevrarea întrerupătoarelor şi comutatoarelor se face cu mâinile uscate.

Maşini de gătit tip aragaz cu cuptor sau reşou


Art.16 Maşinile de gătit tip aragaz cu cuptor sau reşou se vor utiliza numai dacă au
complete toate capacele-ciupercă la arzătoare.
Art.17 Înainte de folosire (sau când se schimbă butelia) se verifica cu apă şi cu săpun
dacă sunt scăpări de gaze la părţile care se îmbină. Este interzis ca verificarea să se facă cu
flacără.
Cod:
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ Ediţia:
INSTRUCŢIUNI PROPRII Revizia: 0
Pag. :8 / 14

Art.18 Manevrarea buteliei de aragaz se va efectua fără lovirea acesteia.


Art.19 Amplasarea buteliei se va face în poziţie vertical, la distanţa de cel puţin 1m
faţă de sursa de încălzire.
Art.20 Furtunul de racordare trebuie să fie în perfectă stare, să nu aibă crăpături sau
scăpări de gaze.
Art.21 Prinderea furtunului la cele două capete se va efectua prin colier metallic.
Art.22 Aprinderea aragazului se va face de la o sursă de foc (chibrit, aparat electric de
produs scântei etc.) care se va apropia de arzător, deschinzând treptat robinetul arzătorului.
Art. 23 Pe timpul cât arzătoarele sunt aprinse se va supraveghea ca lichidele care fierb
să nu curgă din vase şi să stingă flacăra, producând astfel acumulări de gaze ce pot produce
explozii.
Art.24 Remedierea defecţiunilor (neetanşietăţilor) se fa face de către o persoană
calificată.
Art.25 Este interzis :
-lărgirea orificiilor de ardere;
-folosirea buteliilor de aragaz fără regulator de presiune;
-transportul buteliei de aragaz fără buşonul de siguranţă (piuliţa) şi capacul de
protecţie al robinetului (corpul de bronz) montate;
-folosirea unor furtunuri de alte tipuri în locul celor special realizate pentru racordarea
buteliei la aragaz;
-încălzirea buteliei cu apă caldă sau cu alte mijloace pentru mărirea presiunii;
-utilizarea altor tipuri de butelii decât cele standardizate şi care sunt verificate periodic
de organisme abilitate;
-aprinderea focului în încăperile în care se simte miros caracteristic de gaze odorizate.
În aceste situaţii, imediat se va ventila încăperea prin deschiderea ferestrelor sau alte sisteme
de ventilare;
Cuptoare pentru copt şi fiert
Art.26 Cuptorul electric se va exploata respectând prevederile din cartea tehnică.
Art.27 Dacă la utilizare temperatura mânerelor de manevrare a diferitelor uşi o
depăşeşte pe cea din mediile normale, acestea vor fi confecţionate din material izolante.
Cod:
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ Ediţia:
INSTRUCŢIUNI PROPRII Revizia: 0
Pag. :9 / 14

Art.28 Manevrarea tăvilor şi a produselor supuse procesului de coacere la temperaturi


ridicate, se va efectua cu ajutorul materialelor izolante (mănuşi cu palmă de azbest, bucăţi de
pânză);
Cuptor cu microunde
Art.29 Este interzis:
-introducerea obiectelor din metal în cuptor;
-pornirea cuptorului cu microunde cu uşa deschisă;
-acoperirea cu diferite obiecte a uşii precum acumularea de murdărie pe suprafaţa de
protecţie a acestuia;
-scurtcircuitarea sau demontarea dispozitivelor de siguranţă;
-defecţiunile tehnice care apar în funcţionarea cuptorului cu microunde vor fi
remediate numai de personal specializat.

Igienă personală
Art.30 Asistentul personal asigură condiţii de menţinere a igienei personale a
beneficiarilor. Beneficiarii sunt protejaţi contra infecţiilor.
Serviciile de îngrijire primară la domiciliu sunt :
-ajutor pentru igiena corporală;
-îmbrăcare şi dezbrăcare;
-igiena eliminărilor;
-hrănire şi hidratare;
-transfer şi mobilizare.
Art.31 Condiţii minime:
-asistentul personal profesionist pune la dispoziţia beneficiarilor obiecte de igienă
personală:
-periuţă şi pastă de dinţi;
-săpun, prosoape, pijamale;
-materialele necesare igienei (ploscă urinar, tăviţe, bare de susţinere, scaune
special amenajate, muşamale, accesorii pentru pat etc.)
-asistentul personal asigură asistenţă în menţinerea igienei personale a beneficiarilor
care nu se pot îngriji singuri (baie totală sau parţială, bărbierit etc.).
-beneficiarii îşi depozitează individual şi separat îmbrăcămintea, încălţămintea,
materialele igienico-sanitare destinate uzului propriu, precum şi alte efecte personale.
Cod:
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ Ediţia:
INSTRUCŢIUNI PROPRII Revizia: 0
Pag. :10 / 14

Supravegherea şi menţinerea sănătăţii


Art.32 Asistentul personal asigură beneficiarilor sprijin pentru menţinerea sănătăţii.
Art.33 Condiţii minime:
-asistentul personal profesionist sprijină accesul fiecărui beneficiar la asistenţă
medicală (medic de familie, medic specialist, ambulatoriu de specialitate etc.) în cadrul
comunităţii şi la asistenţă tehnică adecvată (ochelari, lucrări stomatologice, orteze, proteze
etc.).
-asistentul personal acordă sprijin pentru însuşirea deprinderilor de utilizare a
dispozitivelor de protezare, acolo unde este cazul.
-asistentul personal dispune de documentaţie privind păstrarea stării de sănătate şi
igienă, precum şi de materiale sanitare suficiente, inclusiv trusa medicală de prim ajutor.
-în caz de spitalizare a unui beneficiar, asistentul personal asigură acestuia sprijinul
necesar:
-vizite la spital;
-asistenţă şi îngrijire în perioada de convalescenţă;
-ajutor în recuperare etc.
-toate persoanele care intră în contact direct şi sistematic cu beneficiarii (asistentul
personal, ceilalţi locatari) sunt obligate să-şi efectueze anual sau ori de câte ori este nevoie
controale ale stării de sănătate.
-asistentul personal administrează medicaţia conform prescripţiilor medicale şi ţine
evidenţa acesteia într-un document special – Fişa medicaţiei.
-asistentul personal asigură monitorizarea tuturor schimbărilor privind starea de
sănătate a beneficiarilor; în cazul în care survin modificări ale stării de sănătate, asistentul
personal profesionist anunţă Furnizorul şi medicul de familie; în caz de urgenţă medicală,
anunţă serviciile de specialitate (telefon: 112).
-în cazul decesului unui beneficiar, medicamentele acestuia se păstrează până la
stabilirea cauzelor decesului.

Sprijin pentru recuperare şi integrare socială


Cod:
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ Ediţia:
INSTRUCŢIUNI PROPRII Revizia: 0
Pag. :11 / 14

Art.34 Asistentul personal sprijină beneficiarii în vederea recuperării şi integrării


sociale. Beneficiarii participă la acţiuni din cadrul comunităţii.
Art.35 Condiţii minime:
-asistentul personal sprijină beneficiarii în desfăşurarea programului individual de
recuperare în locuinţă sau în afara acesteia, în comunitate.
-asistentul personal încurajează beneficiarii pentru a participa la cursuri de formare
profesională şi pentru a-şi găsi sau păstra un loc adecvat de muncă.
-asistentul personal asigură beneficiarilor sprijin, după caz, pentru a cunoaşte şi accesa
resursele şi facilităţile din comunitate privind serviciile de recuperare, orientare şi formare
profesională.
-asistentul personal profesionist asigură informarea beneficiarilor asupra valorilor
promovate în comunitate, asupra drepturilor şi obligaţiilor lor în calitate de cetăţeni.
-asistentul personal profesionist se îngrijeşte ca toate activităţile să se desfăşoare în
condiţii de siguranţă pentru beneficiari.

Relaţia cu beneficiarii
Art.36 Furnizorul deţine şi aplică o Procedură privind relaţia asistentului personal
profesionist cu beneficiarii. Beneficiarii sunt trataţi cu respectarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale.
Art.37 Condiţii minime:
-asistentul personal cunoaşte şi aplică Procedura privind relaţia asistentului personal
profesionist cu beneficiarii.
-asistentul personal cunoaşte şi respectă Carta privind drepturile beneficiarilor proprie
Furnizorului.
-în relaţia cu beneficiarii, asistentul personal respectă şi stimulează particularităţile
individuale legate de tipul şi gradul de handicap.

Regulile casei
Art.38 Asistentul personal asigură beneficiarilor sprijin pentru desfăşurarea traiului în
comun. Beneficiarii convieţuiesc în bune condiţii cu ceilalţi locatari.
Art.39 Condiţii minime:
Cod:
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ Ediţia:
INSTRUCŢIUNI PROPRII Revizia: 0
Pag. :12 / 14

-asistentul personal, împreună cu beneficiarii şi cu ceilalţi locatari, stabilesc Regulile


casei (scrise sau nescrise) care se referă la:
-accesul în locuinţă;
-păstrarea igienei şi curăţeniei;
-organizarea activităţilor gospodăreşti;
-întreţinerea curentă;
-relaţiile între locatari ş.a.
-asistentul personal este garantul respectării Regulilor casei.
-asistentul personal mediază orice conflict între beneficiari sau între beneficiari şi
ceilalţi locatari.
Ambianţă de tip familial
Art.40 Furnizorul se asigură că beneficiarii trăiesc într-o ambianţă de tip familial în
locuinţa asistentului personal. Beneficiarii trăiesc într-o ambianţă de tip familial.
Art.41 Condiţii minime:
-asistentul personal profesionist asigură condiţii pentru ca beneficiarii să fie trataţi, în
locuinţă, cu respectarea demnităţii şi intimităţii.
-asistentul personal asigură un microclimat social de tip familial prin încurajarea şi
organizarea de activităţi recreative şi de socializare ale beneficiarilor împreună cu ceilalţi
locatari:
-serbarea zilelor de naştere, a sărbătorilor religioase, naţionale;
-încurajarea şi facilitarea vizitelor în locuinţă ale celor apropiaţi etc.
-asistentul personal asigură confidenţialitatea discuţiilor sale cu beneficiarii privind
problemele acestora.

Protecţia împotriva discriminării, abuzurilor şi neglijării


Art.42 Furnizorul deţine şi aplică o Procedură privind protecţia împotriva
discriminării, abuzurilor şi neglijării. Beneficiarii sunt protejaţi împotriva discriminării,
abuzurilor şi neglijării, împotriva tratamentului inuman sau degradant.
Art.43 Condiţii minime:
-asistentul personal cunoaşte şi aplică Procedura privind protecţia beneficiarilor
împotriva discriminării, abuzurilor şi neglijării.
Cod:
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ Ediţia:
INSTRUCŢIUNI PROPRII Revizia: 0
Pag. :13 / 14

-asistentul personal ia măsuri pentru a preveni orice formă de discriminare a


beneficiarilor pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri,
sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV/SIDA.
-furnizorul creează condiţiile pentru ca beneficiarii să poată reclama orice formă de
abuz din partea asistentului personal profesionist sau a celorlalţi locatari.
-asistentul personal profesionist, ceilalţi locatari, vecinii sau orice alte persoane pot
sesiza Furnizorului, atunci când este cazul, riscul sau comiterea unui abuz asupra
beneficiarilor, precum şi situaţii de discriminare sau neglijare.
-asistentul personal profesionist respectă dreptul beneficiarului la viaţă sexuală.

Notificarea incidentelor deosebite


Art.44 Furnizorul deţine şi aplică o Procedură de notificare a incidentelor deosebite.
În cazul incidentelor deosebite, beneficiarii primesc asistenţa corespunzătoare.
Art.45 Condiţii minime:
-asistentul personal cunoaşte şi aplică Procedura de notificare a incidentelor deosebite.
-se notifică cel puţin următoarele evenimente:
-decesul unui beneficiar, inclusiv circumstanţele în care s-a produs;
-alterarea gravă a stării de sănătate a acestuia (boală sau accident);
-comportamentul deviant sau antisocial al beneficiarului;
-orice incident care poate afecta viaţa beneficiarului.

Glosar
Asistent personal profesionist – asigură, la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia
persoanelor adulte cu handicap grav sau accentuat care nu dispun de spaţiu de locuit, nu
realizează venituri ori realizează venituri de până la nivelul salariului mediu pe economie.
Fişa medicaţiei – document în care asistentul personal profesionist consemnează
medicamentele administrate beneficiarilor ocazional, în cazul unor îmbolnăviri acute, sau
sistematic, în cazul afecţiunilor cronice.
Foaie de sistare a serviciilor – document în care se precizează condiţiile de sistare a
serviciilor: starea generală a beneficiarului, recomandări pentru viitor, cine preia beneficiarul
(transferarea la un alt serviciu sau locuire independentă), noua adresă de domiciliu etc.
Cod:
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ Ediţia:
INSTRUCŢIUNI PROPRII Revizia: 0
Pag. :14 / 14

Ghidul beneficiarului – document pus la dispoziţia publicului interesat, în care sunt


prezentate condiţiile şi demersurile necesare pentru ca o persoană să fie admisă în îngrijirea
unui asistent personal profesionist.
Manual de proceduri – document care cuprinde procedurile aplicate de Furnizor.
Notificare – sesizare în scris a unei stări de fapt, efectuată de o persoană/grup de
persoane/instituţie şi adresată altei persoane/grup de persoane/instituţii.
Plan individual de servicii – documentul care fixează obiective pe termen scurt,
mediu şi lung, precizând modalităţile de intervenţie şi sprijin pentru adulţii cu handicap, prin
care se realizează activităţile şi serviciile precizate în programul individual de reabilitare şi
integrare socială.
Procedură - conţine, de regulă, scopurile şi domeniul de aplicare al unei activităţi;
conţinutul activităţii: cine, când, unde şi cum realizează activitatea; ce materiale, echipamente
şi documente trebuie utilizate; cum trebuie controlată şi înregistrată activitatea.
Rezultat – efect aşteptat, obţinut ca urmare a aplicării unui standard de calitate.
Solicitant (de servicii sociale) – persoana cu handicap care, direct sau prin
reprezentantul său legal, solicită să devină beneficiar al asistenţei sociale oferite de un
furnizor de servicii sociale specializate.
Standarde minime de calitate (a serviciilor sociale) – acte normative, obligatorii la
nivel naţional, a căror aplicare garantează asigurarea unor nivele minime acceptabile de
performanţă ale procesului de furnizare a serviciilor sociale.

ÎNTOCMIT