Sunteți pe pagina 1din 8

J

I
t

CCNSIT IUL LOCAT AL MUNICIPIULUI


ROSIORII DE VEDE

HOTARARE

Pi"ivind: aprcbarea Iilanuaiulur de proceduri pentru admiterea copiilor aflati in sitLratii de risc de separare de
familie in Centrul de Zi Rosiorii de Vede.

Consiliui Local al Municipiului Rosiorii de Vede, judetul Teleorman, intrunit in sedinta extraordinara,
astazi 30 10.2009
Avand in vedere:
-expunerea de motive a d-lui Primar inregistrata sub nr, 21523 dtn 19 10.2009;
-raportul de specialitate al Seful Serviciului Public Local Asistenta Sociala si Autorrtate Tutelara
prin care se propune modelu! Manualului de,proceduri pentru admiterea copiilor aflati in situatii de risc de
separare de familie in Centrul de Zi Rosiorii de Vede, inregistrat lanr.21524 din 19.10,2009.
prevederile OUG nr, 68/2003 referitoare la serviciile sociale, modificata si completata prin OG
nr 86/2004;
- prevederile HGR nr 102412004 referitoare la Normele Metodologice de aplicarea OG 68/2003 si
a celor de acreditarea furnizorilor de servicii sociale;
- prevederile Ordinului A.N.P,D,C, nr. 289 / 2006 privind aprobarea Standardelor minrme obligatorii
privind centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii si ghidul de implementare a acestor standarde;
- prevederile HCL nr. 49/2005 referitoare la Regulamentul de organizare si functionare a
Serviciului Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 47 12006 privind sistemul national de asistenta sociala:
- prevederile Legii nr, 272 I 2004 referitoare la protectia si promovarea drepturilor copilului
coroborata cu proiectele de acte normative in lucru ale M.M.F,E,S., toate menite sa alinieze Romania la
politica europeana in domeniul drepturilor copilului;
avizul comisiei pentru probleme de protectie sociala;
ln temeiLrl art.36 alin.(2)lit.d), alin, (6)lit. a)pct. 2, art.45 alin.('1)si art. '115 alin.(1)lii.b)din Legea
nr. 21512001 a Administratiei Publice Locale, republicata,

HOTARASTE:

Articol unic- Aprqba < Manualul de proceduri > pentru admiterea copiilor aflati in situatii de risc de
separare de familie in Centrul de Zi Rosiorii de Vede in forma anexata la prezenta. Seful Serviciului Public
LocalAsistenta Sociala si Autoritate Tutelara instiinteaza intreg persondlul despre prevederile acestuia si
urmareste respectaiea lui {
PRESEDINTE DE SEDINTA

Contrasemneaza,
SECRETAR
Jr Serban Petre
.t
ROSIORII DE VEDE \ '.

Nr. 96 din 30 octombrie 2009


i/Sie( I

Prezenta hotdrdre a fost adoptatd cu un numdr de 14 voturi ,,pentru', voturi ,,impotrivd",


- abtineri, din totatul de 19 consilieri in functie din care 14 prezenti.
Rtl ''

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI


ROSIORII DE VEDE
HOTARARE
aflatiin situatiide risc de separare
privind: completarea Manualulurde proceduripentru admiterea copiilor
nr. 96/2009.
de familie in ceni|.J o. Zi Rosiorii de Vede, aprobat prin HCL

consiliulLocalalMunicipiuluiRosioriideVede,judetulTeleorman'intrunitinsedintaordtnarade
lucru in data de 29 02.2012'
inregistrata la nr 35e2 din
l:ill[ljjtjS'ro,iu. a primarului Municipiului Rosiorii de vede
24'02'201-2' prin oG
sociale modificata si completata
prevederile ouG nr. 6g/2003 refeiitoare ra serviciile
nr 86/2004;orevederire
Metodologice de aplicarea oG 68/2003
si
HGR nr. loz/rzoo4referitoare la Normele
servicii sociale;
a celor de acreditarea furnizorilor de standardelor minime obligatorii
- prevederile o|.orrrrin.N.p.D,c, n|. z16l 2006 privind aprobarea standarde'
ieI privind centrut oe consirieil ,prli^i p.rtru p.|.inti ,i copiis gnidur de implementare a acestor
iegulamentul de organizare si functionare a
- prevederite-ff-Cf--i|..'+glZOOS ot.iito.i..fa completarile ulterioare;
sociaraiiAutoritate Tutelara, cu modificarile.si
-- - - _ prevederilalegii
serviciuluiAsistenta
nr. 2g2_/ 2011^privind asistenta sociala; copilului
i.i.iiiotit la protectia st promovarea drepturilor
- prevederile Legii nr.272 I .200.4i,'' ;;;
coroborata cu proiecteL O. ,.t. normative ;[ U'f e'S' toate menite sa alinieze Romania
r"r
la

;;lii;; .rtop.inu in domeniul drepturilor copilului; Tutelara


Public Local Asistenta Sociala si Autoritate
rapotrul de specialitate al seful servrciutui Manualului de
comoletarea
Centrului de Zi prin care se propune
si al inspectorulur de ,p.ii-ritrt. ,r familie in Centrul de Zi Rosiorii de
admiterea copiilor aflati in situatrr ie risc de separare de
nroceduri oentru
V.a. in,egistrat la nr' 3591 din 24'02'2012'
- avizul .o,ititi pentru probleme de
protectie sociala;-
i,ii
isatin (1) si art. 115 alin (1) lit b)din Lesea
ln temeiut art. 36 atin (2) tit d), atin, toirii."riiri
Locale' republicata'
nr. 21S/ZO0t a Administratiei Publice
HOTAMSTE:

Art.1-AprobacompletareaHCLnr.96/2009,anexalaCap.3Art.2culiteraf)atrManualuluide
separare de familie in centrul de
Zi Rosiorii
proceduri > pentru ,o,li?,.., J.'eii.r rt-lJ iriituatii de risc de
de Vede cu urmatorul continut : iiire cooilul
).
judetului Teleorma ublic A'S'A T
prezenta se va c;;;ilm;iitLrtrei Pref eotu lui
Ar1. 2 -

'Cdhtrasemneaza,
.SECRETAR
Jr. Cita Mioara lulia

ROSIORII DE VEDE
din 29 februarie 2012
l*!;,16 din totatul de 19
voturi ,,pentru", 'voturi ,,impotrivd",'ablineri'
Prezenta hotdrdre a fost adoptatd cu un numdr de 16
prezenti'
consilieri in fttnclie din care 16
Contrasemneaza,
PRESEDINTE DE SEDINTA
SECRETAR MUNICIPIU
Prof POPESCU CRISTIAN
Jr. Serban Petre

Anexa la Hotararea nr.96 din 30 octombrie 2009

MANUAL DE PROQEQUP.I
vicl

PRIVIND ASISTAREA LA CENTRUL DE ZI


RoSIoRIIDEVEDEAcoPIILoRAFALTIIN
SITUATIE DE DIFICULTATE

Cuprins :

1. Scop - obiectiv: centrul de zi Rosiorii de vede,


2. Regulamentul de ordine interioara (R'O'l')'
3. Pro-ceduri privind admiterea in centrul de zi.
4. Proceduri privind evaluatea initiala si complexa a
beneficiarilor (fisa de evaluare si monitorizare).
S. Proceduri pfrvind iesirea din Centrul de zi.
6. Codul drepturilorrbeneficiarilor - ghidul.
7. Planificarea serviciilor si asistenta'
''
8. Reclamatii si Protectie.
Cap. 1. Scopul si obiectivele Centrului de zi Rosiorii deVede
Centrul de Zi Rosiorii de Vede si-a inceput existenla imediat ce a fost constatatd necesitatea sa
pentru copiii din municipiul Rosiorii de Vede. in primi fazd, Centrul de zi a fost organizat ca serviciu social
prestat de D,G.A.S.P.C., iar prin intrarea in vigoare a Legii 27212004 privind protectia si promovarea
drepturilor copilului, aceste centre au fost preluate de administratiile locale care, intre timp (in cazul nostru)
isi implementau propriile proiecte destinate copiilor supusi riscului marginalizariisociale. Din data de 1 iunie
2006 Centrul de zi functioneaza intr-o cladire noua, dotata cu mijloace moderne (calculatoare conectate la
reteaua de lnternet, mobilier nou, sala de studiu si sala de odihna, televizor, jucarii) construita in cadrul
Programului r lJn trai mai bun r. Rezultatele au fost incurajatoare si pdrintii s-au declarat foarte multumiti
de activitatea Centrului gi au constatat o imbundti(ire a califlcativelor gcolare ale copiilor , dar 9i a
comportamentului acestora. Copiii au fost foarte incAntati cd pot imbina gcoala cu distraclia.
Misiunea : Prevenirea abandonului scolar sub diferltele sale forme, a marginalizarii sociale si a
institutionalizarii copiilor prin asigurarea pe timpul zilei a unor activitati de ingrijire, educatie, recreere -
socializare, consiliere menite sa sprijine insusirea si dobandirea unor deprinderi si abilitati, pentru dezvoltare
armonioasa si o viata independenta.
Scopul activitatilor centrului este sustinerea cu servicii complementare a eforturilor si a demersurilor
familiilor cu copii, aflate in dificultate , precum si a celorlalte institutii de invatamant, pentru a raspunde in
mod adecvat exigentelor si nevoilor individuale ale fiecarui copil in contextul sau socio-familiar, prin
indeplinirea unor obiective specifice.
Ca obiestive urmarim:
- combaterea riscului de excluziune sociala a copiilor care provin din familii cu probleme sociale;
- promovarea pafiiciparii copiilor si a familiei la viata sociala si cultivarea relatiilor interumane;
- promovarea participarii si colaborarii intre totifactorii implicati in domeniul social;
- prevenirea sau limitarea unor situatii de dificultate care pot duce la marginalizare sau excludere
sociala;
- responsabilizarea parintilor cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti.

Cap. 2. Reoulamentul de ordine interioara al Centrului de zi Rosiorii de Vede


Centrul de zi Rosiorii de Vede asigura ingrijire in regimul Serviciilor de zi, copiilor proveniti din
familii aflate in dificultate.
Functioneaza din anul 2006, fara personalitate juridica ca si furnizor de servicii sociale in cadrul
Serviciului Public Local Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara din subordinea Consiliului Local al
Municipiului Rosiorii de Vede, fiind finantat de la bugetul local si dEci avand un singur ordonator de credite
- Primarul.
Copiii, sub supravegherea si cu ajutorul personalului incadrat isi pregatesc temele, invata, servesc
masa, pafiicipa la diferite jocuri si activtatite imbunatatire a cunostintelor si abilitatilor, toate menite sa
contribuie la conturarea personalitatii fiecarui copil.
Art.1. NORME GENEMLE:
a)Capacitatea maxima de asistare a Centrului de Zi este de 10 locuri / serie, iar varsta copiilor
asistatieste preponderent situata in intervalul 7-14 ani, dar pot exista siexceptii motivate. Solicitarile ce
depasesc numarul de locuri disponibile vor fi inscrise in Lista de asteptare.
b)Asistarea se evidentiaza in Registrul unic de asistari al Centrului de Zi, care va avea urmatoarea
rubricatie:
- numar curent;
- data( ziua, luna, anul) operarii in Registrul unic;
- numele si prenumele copilului; CNP (cod numeric personal);
- starea generala de sanatate conform adeverintei medicale eliberata de medicul de familie;
- clasa, sioala unde este inscris copilul si rezultatele obtinute inainte si pe parcursul perioadei de asistare;
- data la care inceteaza prestarea serviciilor sociale prin Centrul de Zi, conform Dispozltiei Primarului'
c) Copiii asistati in Centrul de Zi vor beneficia de:
- program de studiu individual;
- timp de odihna;
-program pentru servirea mesei:
- activitati de recreere-socializare, formarea si dezvoltarea deprinderilor de viata independenta.
d) Centrul de Zi functioneazain intervalul orar 7.30 - 16.00, de luni pana vineri, in doua serii de cate 10
copii zilnic, asigurate in functie de programulscolar.
Art.2. NORME SPEGIALE:
a) tulburarea activitatilor cotidiene ale personalului sau copiilor asitati se consemneaza in Registrul
unic de asistari care se va consulta de catre seful serviciului. Acesta va propune, dupa caz, incetarea
prestarii de servicii sociale oferite copilului asistat sau respectiv sanctiuni disciplinare personalului angajat;
b) copiii asistati vor fi informati si sprijiniti pentru respectarea normelor elementare de igiena,
pentru intretinercacazatmamentului si a celorlalte bunuridin dotarea Centrului de Zi;
c) copiii vor fi instruiti despre necesitatea respectarii programului de functionare al Centrului de Zi,
care se afiseaza la loc vizibil.
Art.3 . OBLIGATIILE PERSONALULUI CE DESERVESTE CENTRUL DE Zl:
a) respectarea si promovarea interesului superior al copilului;
b) respectarea demnitatii copilului;
c) ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia, tinandu-se cont de varsta si
gradul sau de maturitate;
d) asiguarea confidentialitatii si a eticii profesionale;
e) responsabilizarea parintilor cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor
parintesti;
f) este intezis fumatul si consumul bauturilor alcoolice in incinta Centrului de Zi;
g) personalul angajat este obligat sa aiba o tinuta si un comportament decent in incinta Centrului
de Zi si va trata cu respect si intelegere fiecare copil;
h) personalul angajat va respecta orele de program si va indeplini atributiile prevazute in Fisa
postului, precum si altele ce sunt considerate necesare de catre seful serviciului.
Art. 4. DISPOZITII FINALE:
Pe data prezentei inceteaza aplicarea altor prevederi.
Regulament de Ordine lnterioara va fi afisat la loc vizibil in interiorul Centrului de zi, poate fi
completat si modificat in functie de necesitati, pe baza acordului scris al Primarului.

Cap. 3 . Proceduri orivind admiterea in Centrul de zi


Art. 1. - ACTE NECESARE PENTRU ADMITEREA copiilor in Ggntrul de zi sunt urmatoarele:
a) cererea reprezentantului legal al minorului prin care se solicita si se asimileaza cu liberul
consimtamant asistarea in Centrul de zi;
b) adeverihta medicala de la medicul de familie care sa ateste starea de sanatate a copilului;
c) adeverinta de venit (acolo unddeste cazul) sau declaratie pe propria raspundere ca nu
-
realizeaza venituri;- cupon de pensie original- copie xerox din ultima luna, sau alte acte din care sa
rezulte veniturile realizate. ln cazul in care solicitantul nu are venituri va prezenta o adeverinta de la Adm.
Finantelor Publice care sa ateste acest fapt sau o adeverinta ca este benellciar de ajutor social;
d) sentinta de divort si incredintarea minorului, certificate de deces ale sotului/ sotiei (acolo unde
este cazul);
e) adeverinta eliberata de RegistrulAgricol.
Art, 2 - CRITERII DE ELIGIBILITATE A BENEFICIARILOR sunt urmatoarele:
a) - copii de varsta scolara din invatamantul gimnazial (clasele l-Vlll)
b) - dorinta manifesta (in scris) a parintelui, reprezentantului legal, ingrijitorului copilului ;
c) - situatia socio-economica precara a familiei (parinti in somaj, fara surse de venit sau limitate la
nivelul minim garantat), nivelul de trai, conditiile locative ale familiei, gradul de igiena in care
traieste copilul, de moralitate alfamiliei ;
d) - copii aflati in situatie de risc (proveniti din familii numeroase, mono parentale, dezorganizate, cu
un nivel scazut de cultura si educatie), existand posibilitatea de abandon scolar;
e) - propunerile echipei pluridisciplinare.
Art. 3. - DISPOZITIA DE ASISTARE Cererea de asistare impreuna cu documentele mentionate la art. 1

se depun de catre solicitant / familia acestuia / reprezentant legal la Registratura Generala a Primariei unde
sunt inregistrate si urmeaza circuitul stabilit pentru documentele adresate administratiei locale.

Art. 4. -
DOSARUL repartizat prin rezolutie administrativa Serviciului A,S.A.T. va fi inaintat de Seful
Serviciului spre analiza si propuneri, echipei pluridisciplinare formata din asistentii sociali ai Centrului de zi
Sf. Teodor. Aceasta va efectua ancheta sociala, evaluarea initiala si va face propuneri pentru solutionarea
cererii, respectiv: admitere, respingere sau includere pe lista de asteptare in situatia in care Gentrul
functioneaza la capacitate maxima de asistare. Echipa pluridisciplinara este obligata sa solutioneze
solicitarea in termen de max. 30 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii sau in regim de urgenta
daca situatia impune acest lucru, intocmind ca document final proiectul de Dispozitie pe care-l prezinta cu
intreaga documentatie spre avizare Sefului Serviciului A.S.A.T. care inainteaza Dispozitia spre aprobare
Primarului.

Art. 5 DISPOZITIA de admitere / respingere pentru Centrul de Zi poate fi contestata in termen de 30 zile
de Ia data comunicarii, potrivit Legii contenciosului administrativ nr.55412004, republicata.

Art. 6 DOSARUL de asistare inclusiv dispozitia se pastreaza la sediul Centrului de zi si poate fi gestionat
de membrii echipei pluridisciplinare si de inspectorul de specialitate cu atributii de administrator al centrului,
personal care si-a insuslt Codul de etica si este obligat la respectarea confidentialitatii datelor cuprinse in
documente.

Art.7 ln situatiile in care se dispune includerea pe LISTA DE ASTEPTARE, dosarele se pastreza de


echipa pluridisciplinara iar in momentul eliberarii unui loc in Centrul de zi , acestea se reanalizeaza
urmarindu-se si reactualizarea dovezilor expirate (documente medicale, dovezi de venituri si oricare alt
document considerat a nu maifi de actualitate).
Persoanele care indeplinesc conditiile de admitere in centru si care se gasesc totodata in situatii
deoseblte au prioritate in admiterea in Centrul de zi.

.
Cap. 4 Proceduri privind evaluarea initiala si complexa a benefrciarilor fiisa de evaluare si
monitorizare)
Solicitantii vpr beneficia de serviciile Centrului de zi numai in baza evaluarii initiale si complexe a
nevoilor sociale.
Labazaaceste.i evaluari va sta fisa de evaluare si monitorizare indiriiduale (modelul din Anexa 1) si
se va urmari: raporturile dintre membrii tamilipi, parinti plecati la munca in strainatate, conditiile de viata ale
copilului, aspecte principale ale activitatii scolare, regimul de educatie aplicat copilului, starea sanatatii
copilului, igiena corporala.
Aceasta evaluare se face la minim 3 luni si ori de cate ori este nevoie si obligatoriu la iesirea din
Centrulde zi.
Aceste fise de evaluare si monitorizare a gradului de performanta sunt puse la dispozitia
persoanelor, organismelor si institutiilor abilitate, in conformitate cu prevederile legii.

Cap. 5 . Froceduri de incetare a prestarii de servicii sociale orin Centrul de zi


Art.l CONDITIILE in care se efectueaza iesirea din Centrul de zi Rosioriide Vede sunt:
a)- la cererea reprezentantului legal;
b)- in cazul unor abateri de la R.O.l. (absente nemotivate) sau comportamentul necorespunza-
tor (comportament deviant care necesita supraveghere specializata);
c)- la reintegrarea in familie / comunitate;
d) - atingerea obiectivelor;
e) - urmare a nerespectarii contractuluide prestari servicii.
Att.z. DISPOZITIA DE IESIRE DIN CENTRUL DE Zl SF. TEODOR
ln functie de fiecare caz in parte, dosarul la iesire va contine urmatoarele documente:
a)- referatulechipei pluridisciplinare in situatiile prevazute la art, 1 lit, a) - e);
b)- ancheta sociala efectuata de echipa pluridisciplinara in toate situatiile ;
c)- referat de incetare a prestarii de servicii sociale (model din Anexa 2) care va contine: data
si motivele.
Art.3. ECHIPA PLURIDISCIPLINAM are obligatia de a solutiona cererea de iesire in termen de 30 de
zile intocmind documentele mentionate la afi.2. Dispozitia de incetare a serviciilor de asistare se comunica
familiei si / sau reprezentantului legal . Dosarele minorilor asistati care au beneficiat de asistare la Centrul
de zi Rosiorii de Vede se arhiveaza si se pastreaza la sediul din str. Sf. Teodor nr. 37D, in fiset inchis, aflat
in gestiunea inspectorului de specialitate cu atributii de administrator. Eliberarea oricarei copii dupa
documentele existente in dosarele personale de asistare se face de Seful Serviciului A.S.A,T. pe baza de
cerere, aprobata de Secretarul municipiului daca motivarea este legala si pertinenta.

Cap. 6Codul drepturilor beneftciarilor- qhid


Salariatii Centrului de zi respecta drepturile beneflciarilor in procesul de furnizare a serviciilor conform
legislatiei in vigoare, drepturi prevazute si garantate si de prezentul cod in urmatoarea forma:
- de a fi informati (atat ei cat si reprezentantii legali ) asupra drepturilor si responsabilitatilor lor in
calitate de beneficiari ai serviciilor Centrului de zi, precum si a modalitatilor de exercitare a acestora;
- de a respecta personalitatea si individualitatea celorlalti copii;
- de a nu fi supus, de catre personalul Centrului la pedepse flzice sau alte tratamente umilitoare,
degradante, de natura sa puna in pericolviata, dezvoltareafzica, mentala, morala sau sociala, integritatea
copilului;
- de a-si exprima liber optiunile;
- de a gandi si actiona cu respectarea drepturilor celorlalti beneficiari, conform potentialului si
dorintelor personale;
- de a consimti asupra serviciilor mentionate in contract;
- de a li se pastra toate datele in siguranta si confidentialitate;
- de a nu fi abuzati, neglijati, abandonatisau pedepsiti , hartuiti sau exploatati sexual;
- de a face sugestii si reclamatii referitoare la incalcarea drepturilor sale fundamentale, fara teama
de represalii;
- de a nu li se impune restrictii de natura fizica, psihica sau care sa afecteze starea emotionala a
copilului, in afara c6lor stabilite de personalul calificat si a celdl convenite prin contractul de servicii,
regulamentul de organizare sifunctionare si regulamentul intern;
- de a fi tratati si de a avea acces la toate serviciile Centrului, fara discriminare;
- de a-si manifesta si exercita liber dtientarile si interesele culturale, etnice, religioase, conf. legii;
- de a-si dezvolta talentele si abilitatile si de a-si cum doresc lucrurile

Cap.7 Planificarea seruiciilor si asistenta


Centrul de zi asigura fiecarui utilizator de servicii sociale, fara discriminare, urmatoarele servicii :
sprijin individual atat la teme cat si la formarea deprinderilor prin activitati specifice varstei, asigurarea
hranei zilnice, asistenta medicala primara .

Planul de servicii este elaborat de echipa multidisciplinara care are in componenta cel putin
asistent social, asistentul medical, psiholog si este coordonat de un manager de caz.
Centrul de zi dispune de resursele umane, instrumentele si tehnicile necesare realizarii activitatii
de evaluare a situatiei si nevoilor copiilor / familiilor aflate in fata dificultatilor psihosociale.
ln vederea asigurarii serviciilor, personalul angajat al centrului are obligatia de a oferi explicatii
clare utilizatorului de servicii sociale cat si sustinatorului acesteia, in legatura cu orice decizie luata, pornind
de la admitere pana la iesirea din centru.
Cap. 8
Reclamatii si
protectie (Reclamatii. Protectia'impotriva abuzurilor si
neglijarii.
Notifi carea in cidentelor deosebite)
RECLAMATII Centrul de zi detine si aplica o procedura proprie privind inregistrarea si rezolvarea
sesizarilor /
reclamatiilor. Respectarea acesteia are ca rezultat o buna informare a beneficiarilor /
reprezentantilor legali privind modalitatile si condtiile minime de efectuare a reclamatiilor si de solutionarea
lor cu promptitudine si corectitudine.
Beneficiarii / reprezentantii legali sunt informati in scris, chiar de la primirea in centru , prin ,,Declaratia
- Angajamenf'(modelul stabilit in procedura initiala) asupra procedurii privind sesizarile / reclamatiile,
Sesizarile / reclamatiile sunt depuse fie la Registratura Generala a Primariei Rosiorii de Vede, fie la
,,Cutia de sesizari/ reclamatii'- cu acces permanent, din incinta Serviciului Public Local Asistenta Sociala si
Autoritate Tutelara, unde este si locatia Centrului.
Aceste sesizari / reclamatii sunt adresate Primarului. Prin rezolutie Primarul nominalizeaza cine se
/
ocupa de analiza si rezolvarea petitiei. Solutionarea sesizarilor reclamatiilor se realizeaza conform
prevederilor legale in vigoare iar raspunsul se va comunica in termenul legal de 30 de zile.
lnregistrarea sesizarilor/reclamatiilor se realizeaza intr-un Registru de sesiziri / reclamatii.
PROTECTIA IMPOTRIVA ABUZURILOR Sl NEGLIJARII Centrul de zi detine si aplica o procedura
privind protectia beneficiarilor impotriva tuturor formelor de abuz (verbal, fizic, psihologic, sexual, financiar-
material, etc.), de neglijare, de discriminare, de tratament degradant sau inuman - comise deliberat sau din
ignoranta. Aplicarea corecta a acestei proceduri are ca rezultat protectia beneficiarilor.
Angajatii care identifica orice forma de abuz sau situatii contrare Codului de etica, au obligatia sa
instiinteze imediat conducerea serviciului , care aplica legislatia in vigoare anuntand, dupa caz, salvarea,
politia, procuratura etc.
Zi detine un Registru pdvind protectia impotriva abuzurilor, in care personalul
Centrul de
responsabilizat consemneaza situatiile sesizate si masurile luate - acestea sunt inscrise si in dosarul
beneficiarului.
NOTIFICAREA INCIDENTELOR DEOSEBITE Centrul de zi detine si aplica o procedura privind
notificarea incidentelor deosebite petrecute in procesul de furnizare de seruicii, pentru informarea in cel mai
scurt timp a familiei / reprezentantului legal, despre incidentele deosebite ce pot afecta de orice maniera
copiii aflati in centru,
Personalul Centrului de zi informeaza,in scris, factorii direct interesati (reprezentant legal, familia,
politia etc.) despre toate incidentele deosebite ce afecteaza beneficiarii si verifica daca notfficarea a fost
trimisa in maximum 24 ore; notificarile si masurile de rezolvare corespunzatoare sunt consemnate in dosarul

Sunt notificate cel putin urmatoarele evenimente :


a) bolile infectioase si alte boli, conform normelor sistemului de sanatate;
b) o ranire sau vatamare importanta 6ri un accident;
c) orice acuzatii privind comportamentul inadecvat al unui membru al personalului;
d) absenta nejustificata din centru;
e) orice alt eveniment petrecut in centru care afecteaza bunastarea sau siguranta beneficiarilor.
Prezentul Manual de proceduri poate fi completat si / sau modificat de cate ori este nevoie sau
legislatia o impune.

Intocmit,

sl/sl
Ex: 1

S-ar putea să vă placă și