CENTRUL DE PLASAMENT

Centrul de plasament din cadrul Directiei Judetene (de sector) pentru Protectia Drepturilor Copilului are ca principal obiect de activitate ocrotirea de tip rezidential pe o durata determinata a copilului aflat in dificultate. Centrul de plasament este un serviciu care in majoritatea cazurilor provine din restructurarea institutiilor de tip rezidential care pâna in 1997 au functionat conform Legii 3/1970 privind ocrotirea unor categorii de minori. Restructurarea vechilor institutii rezidentiale (conform prevederilor din Ordonanta de Urgenta nr. 26/1997) se inscrie ca o etapa esentiala in cadrul Strategiei Guvernamentale in domeniul protectiei drepturilor copilului. Ocrotirea de tip rezidential este considerata un serviciu prestat copilului. Intr-o abordare calitativa a obiectului activitatii centrului de plasament copilul este in centrul tuturor principiilor si obiectivelor de activitate, el fiind considerat clientul serviciului oferit. Obiectul activitatii centrului urmeaza sa fie explicitat in capitolele urmatoare prin detalierea tuturor componentelor serviciului si prin enuntarea elementelor care confera un minimum obligatoriu de calitate acestor componente.

Principiile
Transformarea leaganului sau a casei de copii in centru de plasament nu inseamna numai schimbarea denumirii, reorganizarea interna sau o noua schema de personal. Noile principii sunt cele care determina schimbarile de structura, de functionare, de schema de personal - antrenând in mod obligatoriu schimbari in activitatea personalului, in abordarea problematicii copilului in dificultate siin mentalitatea celor implicati direct sau indirect in (re)integrarea copiluluiin societate. Ele stau la baza organizarii pe componente a standardelor de calitate a ocrotirii copilului in Centrul de Plasament si vor fi in detaliu analizate in prezenta lucrare. Principiile vor fi enuntate si prezentate pe scurt in cele ce urmeaza. Drepturile fiecarui copil trebuie recunoscute, respectate si promovate. Prevederile Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului, care este un document de referinta ce contine principii generale - trebuie sa fie transpuse in practica prin metode concrete Acest principiu implica cunoasterea Conventiei de catre personalul centrului (prin cursuri de formare si activitati de informare) si in aceeasi masura popularizarea ei in rândul copiilor si familiilor acestora. Pornind de la analiza nevoilor speciale ale copiilor aflati in dificultate si care beneficiaza de o masura de protectie prin plasament intr-o unitate de tip rezidential, acest principiu se refera la reflectarea prevederilor conventiei in conceperea proiectului institutional, organizarea spatiului si a activitatilor, promovarea unui mod profesional de interventie in favoarea copilului si cu antrenarea lui directa. Conventia ONU cu privire la drepturile copilului are un caracter holistic, afirmând ca toate drepturile sunt esentiale, indivizibile, interdependente si egale. Obligativitatea respectarii si promovarii acestor drepturi se reflectaintr-o maniera transversala in toate standardele cu privire la protectia copiluluiin Centrul de Plasament. Desi nu vor figura explicit cu denumirea de drepturi ale copilului, in lucrare se va insista pe respectarea si realizarea drepturilor copilului la viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale si culturale, nivel de trai corespunzator, servicii eficiente de ocrotire a sanatatii, ingrijire speciala si securitate sociala, 1

ocrotire si educatie personalizata, protectie impotriva oricarei forme de abuz sau maltratare, identitate si istorie proprie, libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvântului, exprimare libera, intimitatea propriei persoane, pastrarea/dezvoltarea legaturilor cu propria familie si reintegrare familiala si sociala, standarde de viata corespunzatoare, odihna, joc si vacanta, informare din diverse surse, reevaluare periodica a masurilor de protectie. Copilul - în acest caz particular, copilul ocrotit intr-un centru de plasament - nu trebuie sa sufere discriminari indiferent de rasa, culoarea, sexul, limba, religia, opinia politica sau de alta natura, nationalitatea, apartenenta etnica si sociala, averea, infirmitatea, nasterea sau situatia sa, sau a parintelui sau tutorelui. Dezvoltarea copilului in centrul de plasament este asigurata in conditii cât mai apropiate de mediul familial. Un aspect important este amenajarea si dotarea unitatii precum si organizarea activitatilor colectivitatii formate din copiii rezidenti si personalul centrului de plasament astfel incât sa fie posibila aplicarea proiectului individualizat de protectie a fiecarui copil,in care exigentele create de asigurarea unui mediu securizant si de nevoile psihoafective ale copiilor sa se armonizeze cu tendintele de deschidere catre societate. Astfel, relatiile care se dezvolta in cadrul colectivitatii centrului de plasament trebuie sa asigure copilului protejat - ca individ si ca membru al unui grup - sentimentul apartenentei si integrariiintr-un mediu de tip familial. Valoarea modului de ingrijire si de asigurare a dezvoltarii copilului intr-un centru de plasament nu este o valoare intrinseca: ea se exprimain cadrul proiectului institutional si al proiectului individualizat de protectie a copilului. Practic, aceste doua tipuri de proiecte sunt complementare: - proiectul institutional construieste cadrul general al organizarii si functiiile centrului de plasament, stabileste relatiile functionale in interior si in exterior in cadrul complexului de servicii destinate protectiei copilului, propune activitatile specifice, defineste resursele (materiale, umane, financiare) si utilizarea acestora, exprima modalitatile de evaluare a activitatii. - proiectul individualizat de protectie a copilului reprezinta formalizarea actiunilor si a mijloacelor prin care fiecare copil este ocrotit si educat astfelincât dezvoltarea, cât si (re)integrarea sa in familie si in societate sa fie asigurate, iar acestea in cadrul specific al proiectului institutional. Fiind un serviciu centrat pe copil, activitatea se desfasoara conform unui proiect individualizat bazat pe evaluarea situatiei specifice si a nevoilor fiecarui copil, tratat ca subiect unic si complex, cu identitatea si istoria sa. Spre deosedire de vechile institutii de tip rezidential, in care ingrijirea si educatia se derulau dupa un model colectiv, in centrul de plasament fiecare copil este abordat individual, interventia complexa in favoarea (re)integrarii familiale si sociale fiind bazata pe evaluarea initiala a situatiei sale specifice si proiectarea unei interventii coerente, permanent adaptate evolutiei nevoilor copilului. Protectia asigurata de centrul de plasament are un caracter temporar: proiectul individual de protectie a fiecarui copil prevede solutii pentru (re)integrarea sa familiala in termen cât mai scurt. Daca in casa de copii sau in leagan nu se punea problema scurtarii la maximum a duratei institutionalizarii, acesta este un principiu fundamental pentru centrul de plasament. Punerea sa in practica implica construirea unor mecanisme pentru: - dezvoltarea relatiilor cu familia (eventual largita);

2

pregatirea si aplicarea alternativelor de ocrotire in familii substitutive (asistent maternal sau familie adoptiva), in strânsa legatura cu celelalte servicii destinate protectiei copilului; - diversificarea serviciilor oferite de DJPC (exemplu: deplasarea treptata a accentului de pe servicii de ocrotire pe servicii de prevenire) si in paralel cu aceasta, reconversia profesionala a personalului din centrele de plasament. Activitatile desfasurate in centrul de plasament au caracter deschis catre societate: prin modul de organizare, prin relatiile pe care le promoveaza, centrul de plasament devine un serviciu integrat in comunitate. Centrul de plasament - prin definitie - face parte dintr-un sistem judetean de servicii, destinate protectiei copilului, care sunt oferite de Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului. El nu mai este o institutie cu personalitate juridica in subordinea unui minister, ci un serviciu al comunitatii, cunoscut si sprijinit de comunitate. Pentru realizarea efectiva a deschiderii catre societate, sunt necesare la nivelul proiectului institutional: proiectarea si aplicarea unei strategii de comunicare, de promovare a imaginii centrului, precum si antrenarea structurilor comunitatii (indivizi, scoala, biserica etc.) in calitate de parteneri in aplicarea proiectului institutional - activitati coordonate de DJPDC. La nivelul proiectului individualizat de protectie a copilului: integrarea acestuia in viata sociala intr-un mod similar celorlalti copii de vârsta lui, sustinerea participarii directe a copilului la activitati in cadrul comunitatii (activitati punctuale sau cu caracter permanent). Personalul centrului de plasament face parte din echipa de personal a DJPDC si este integrat in sistemul resurselor umane antrenate in aplicarea strategiei judetene (de sector) de protectie a copilului. Aplicarea efectiva a noului mod de asigurare a protectiei copilului aflat in dificultate presupune antrenarea responsabila, constienta si motivanta a personalului aflat in contact direct cu copilul. Reorganizarea institutiilor presupune modificari ale statutului, dificultati de comunicare, de intelegere si de asimilare a schimbarii de catre personalul direct implicat. Daca reforma este proiectata sau daca strategiile judetene sunt gândite si coordonate de catre conducerea DJPDC, realizarea sa practica, respectiv imbunatatirea efectiva a modului de protectie a copilului in dificultate nu se pot realiza fara concursul sutelor de educatori, asistenti si lucratori sociali, infirmiere, instructori de educatie care lucreaza in relatie directa cu copilul. La acest nivel atât de important exista cele mai mari riscuri de esec: fie din lipsa de informare si de pregatire, fie din inertie sau chiar rezistenta la schimbare, personalul nu realizeaza importanta desfasurarii activitatilor in mod corespunzator, in beneficiul copilului. De aceea este important sa actionam pentru evitarea/atenuarea acestor riscuri si consideram ca primul pas care trebuie facut ar fi integrarea personalului centrelor de plasament in echipa DJPC - o integrare nu numai pe hârtie (respectiv pe statele de functii, plata etc), ci o integrare reala, prin includerea in managementul resurselor umane la nivel de directie a acestor resurse din fostele institutii, dintr-o perspectiva de recunoastere si de valorizare a experientei profesionale, de antrenare in aplicarea reformei. Construirea unor relatii de parteneriat si de comunicare, in nici un caz de rivalitate, intre angajatii DJPDC din diferitele servicii si personalul fostelor leagane si case de copii; Consultarea, informarea si formarea tuturor categoriilor de personal in legatura cu modalitatile de restructurare a institutiilor pe baze constructive si plecând de la principiile aplicarii reformei sistemului de protectie a copilului aflat in dificultate. -

3

Lupta cu mentalitatile a fost dintotdeauna recunoscuta ca o lupta grea si de lunga durata, de aceea integrarea personalului si dezvoltarea unui spirit de echipa pluridisciplinara sunt aspecte ce nu trebuie subestimate. Pentru acest amplu proiect de restructurare a institutiei de tip rezidential e necesara mobilizarea unor importante resurse financiare - insa chiar daca aceste resurse importante sunt identificate, ele nu vor putea fi utilizate corespunzator daca profesionistii din DJPDC si din institutii nu vor fi motivati si antrenati pentru atingerea unor finalitati comune. Structura organizatorica a centrului de plasament are ca element fundamental MODULUL. Centrul de Plasament este organizat in subunitati de maximum 20-30 copii (pe criteriul vârstei) ; fiecare subunitate este structurata in module (2-4 copii/modul pentru 0-2 ani, respectiv 6-10 copii/modul pentru 2-18 ani.) La nivel de modul se realizeaza principalele functii ale serviciului: ingrijire, educare, socializare, evaluare etc. Se recomanda trecerea treptata la organizarea pe verticala a modulelor, aceasta modalitate fiind usor de aplicat in special in casutele de tip familial. Scaderea treptata a numarului de copii ocrotiti in centrul de plasament se face in paralel cu diversificarea treptata a serviciilor destinate protectiei copilului, ceea ce implica un proiect institutional flexibil, precum si informarea si pregatirea profesionala continua a personalului. Buna cunoastere a contextului local, a problematicii specifice in domeniul protectiei copilului, va permite proiectarea sistemului de servicii oferite de DJPDC pentru a raspunde nevoilor locale. Este esential ca organizarea si functionarea acestor noi servicii sa creeze un sistem integrat la nivel judetean, destinat atât protectiei copilului aflat in dificultate si pregatirii reintegrarii acestuia in familie si societate, cât si prevenirii aparitiilor situatiilor care pot pune in pericol securitatea si dezvoltarea copiilor. Centrele de plasament trebuie sa fie concepute si organizate ca si componente functionale integratein acest sistem, asigurând: - complementaritatea activitatilor si functiilor acestora; - relatii clare si functionale intre servicii; - mobilitate a resurselor umane, care sa fie pregatite pentru a lucra in diferitele componente ale sistemului; Comunicare Diversificarea serviciilor oferite de DJPDC este o garantie a capacitatii serviciului public specializat de a oferi cadrul adecvat pentru protectia copilului aflat in dificultate in concordanta deplina cu necesitatile sale. Standarde de calitate privind protectia copilului in centrul de plasament

Partea a II-a OBIECTIVE SI ELEMENTE MINIME PENTRU ASIGURAREA CALITATII PROTECTIEI COPILULUI IN CENTRUL DE PLASAMENT

4

in ansamblul sau. Este obligatoriu ca in unitate sa functioneze cel putin o linie telefonica directa. 5 . aimbolnavirilor. a institutiilor medicale. culturale si a altor servicii ale comunitatii. Complexitatea serviciului rezulta din proiectarea interventiei pe baza abordarii personalitatii si nevoilor copilului in ansamblul acestora. Sanatate Educatie Dezvoltare emotionala si comportamentala Identitate Relatii familiale si sociale dar. se asigura conditiile de mobilitate necesare participarii constante a copiilor la viata comunitatii. a accidentelor. alcatuit din componente interdependente si obligatorii. Centrul de plasament dispune de cladiri noi sau renovate corespunzator. se au in vedere toate componentele minime pentru a asigura protectia copiilor din toate punctele de vedere. Pentru a propune o imagine globala a calitatii serviciului oferit fiecarui copil in parte. consolidate. Functionalitate si siguranta In centrul de plasament.in aceeasi masura de nevoile specifice ale copilului ocrotit intr-o structura de tip rezidential Desi in document sunt explicitate separat. Daca centrul de plasament este situat departe de comunitate si nu este posibila pe termen scurt/mediu schimbarea acestui sediu. constituind un instrument de management usor de aplicat. Principalele componente ale serviciului pe care centrul de plasamentil ofera copilului pe perioada rezidentei sunt: Asigurarea conditiilor de locuit (cazare. studiu individual. In stabilirea componentelor se tine contin primul rând de dimensiunile nevoilor de dezvoltare ale fiecarui copil. etc. petrecerea timpului liber. Unitatea este dotata cu centrala proprie pentru incalzire si furnizarea apei calde sau este racordata la un sistem de termoficare care ofera servicii sigure si de calitate. igiena vietii in colectivitate.) Ingrijirea.1 Conditii de locuit Ambianta generala Obiective Elemente minime de realizare Amplasarein cadrul comunitatii Centrul de plasament nu se construiestein zone izolate de comunitate Sunt preferate locurile aflatein proximitatea unitatilor deinvatamânt.Serviciul acordat copilului pe parcursul protectiei sale in centru este un serviciu complex.in proiectul centrului de plasament se va asigura interdependenta componentelor si fiecare dintre ele se va trata cu aceeasi responsabilitate. educarea si socializarea copilului Reintegrarea (integrarea) familiala si sociala a copilului Promovarea accesului la informatie si a posibilitatilor de exprimare libera a opiniei II. Interventia presupune mai multe componente. masa. fara igrasie. se expliciteaza fiecare componenta prin stabilirea unor obiective operationale: . Elementele specificate suntin acelasi timp elemente de evaluare si de autoevaluare a proiectului centrului de plasament.enumerarea elementelor minime care contribuie la atingerea acestor obiective. prevenirea incendiilor.

efectuarea temelor. evitându-se salile mari. spatiul afectat centrului este inconjurat cu garduri deinaltime medie. joc etc. spatiu pentru servire/preparare gustari. 1. spatii de afisaj cu fotografii ale familiei si ale prietenilor. Se stimuleaza decoratiunile personalizate. gardul trebuie sa permita vizibilitate din ambele directii Diversitate Spatiile vor fi diferit amenajate. scaun. balcoanele sunt protejate pentru prevenirea accidentelor (adecvat vârstei copiilor. etc. calduroasa si usor de igienizat Se asigura un program de igienizare zilnic/saptamânal/lunar Atmosfera de tip familial Mobilier dormitorului este diversificat (se evita paturile de spital) Fiecare copil are locul propriu : pat. Se asigura dotarile necesare pentru a face posibila supravegherea permanenta a copiilor de vârsta mica (0-4 ani) : usa cu geam catre hol Prizele. jucarii. dar si pentru pregatirea lectiilor. elementele de decor trebuie sa aduca o nota de culoare. (dupa propria dorinta). cât si prin elementele decorative folosite. lenjerie de pat. Se aleg culori vesele pentru covor. desene. dulap. birou sau masa de scris. perdele.in acest scop copiii participa direct la decorarea dormitorului lor. daca peretii sunt albi. camera de zi. pastrarea obiectelor personale. baie/toalete. 6 . debara. geamurile. Peretii sunt zugraviti de preferatin culori pastelate.2 ) Dormitorul Elemente minime de realizare Respectarea numarul maxim de copiiintr-un dormitor Numarul maxim de copii depinde de vârsta acestora 0-2 ani 2-14 ani 14-18ani : 4 copii 3-5 copii 3 copii Incepând de la vârsta de 3 ani se realizeaza separarea pe sexein dormitoare Asigurarea suprafatei minime pentru un copil Suprafata minima alocata unui copil este de 6 mp Functionalitate si siguranta . adaptate gustului si vârstei copilului . joaca etc.Atmosfera de tip familial Spatiile aferente unitatii se compartimenteaza. Pentru zugravirea si decorarea camerelor se utilizeaza culori vesele Se utilizeaza un mobilier asemanator celui familial. Dormitorul serveste pentru odihna. Este similar camerei copiilor dintr-o familie Mobilier trebuie sa fie adecvat vârstei si sa ofere conditii sanatoase pentru odihna. . In exterior. depersonalizate Spatiul aferent unui modul cuprinde elementele minime dintr-o locuinta familiala (dormitoare. . etc. Pardoseala trebuie sa fie aderenta. atât prin amplasarea pieselor de mobilier. fara elemente metalice periculoase. draperii. etajera.

Exemple: lânga spatiul de primire de la intrarea in centru. langa spatiile de servire a mesei (în cazul centrului de plasament de talie mare. pentru pastrarea alimentelor. organizarea unor activitati de autogospodarire sau a unor mici evenimente. in centrele de plasament de talie mare. Se amenajeaza un spatiu pentru servirea mesei in fiecare casuta (în cazul casutelor de tip familial) sau la nivel de unitate. copilul trebuie lasat sa se joace. masina de calcat -pentru igienizarea obiectelor de imbracaminte personale ale copiilor. Mentinerea ordinei nu trebuie sa fie o preocupare obsesiva . Functionalitate. respectiv oficiul se doteaza cu instalatii si aparatura corespunzatoare pentru gatit.in care masa se serveste incain cantina/ Se prevede un spatiu cu masina de spalat (o masina la 2-3 module). WC) la fiecare modul. Spatii igienico-sanitare Obiective Elemente minime de realizare Amplasare corespunzatoare Se prevede cate un grup sanitar (cabina dus. Substantele de igienizare (detergenti) nu se lasa la indemâna copiilor.. Igiena. sala de sport. Materialele utilizate la amenajarea grupurilor sanitare sunt alese astfel incât sa permita intretinerea si igienizarea facila. . La nivel de unitate functioneaza o spalatorie-calcatorie pentru igienizarea lenjeriei de pat. dar si posibilitatea de a interveni din afarain caz de nevoie. Este obligatorie existenta grupurilor sanitare separate pentru personal In spatiile destinatein principal activitatilor comune se instaleaza câte un grup sanitar alcatuit din WC pe sexe + chiuveta.atat la nivel de unitate cât si de modul 7 . In fiecare subunitate se organizeaza o debara pentru pastrarea lenjeriei curate. 4) Spatii pentru servirea/prepararea mesei Obiective Elemente minime de realizare Amplasare corespunzatoare Bucataria comuna cu dependintele acesteia se amenajeaza intr-un corp de cladire separat de module. fetelor de masa. chiar sa strice unele jucarii. ci sunt inchise in spatii accesibile doar personalului. pentru igienizarea veselei . Se asigura apa rece si calda permanent . chiuveta. etc. Instalatii electrice sunt protejate . La fiecare modul (sau grup de 2-3 module) se amenajeaza un oficiu in care se asigura posibilitatea pregatirii/servirii de gustari sau mese de duminica. Se stabileste si se respecta un Program zilnic de igienizare a spatiilor. . etc. igiena si siguranta Instalatiile sanitare sunt adaptate varstei copilului Se prevede o compartimentare adecvata pentru a asigura respectarea intimitatii copilului. functionalitate si siguranta Bucataria. langa club. a prosoapelor.

aparate de gimnastica. Salile de joaca se doteaza cu tarcuri si saltele pentru cei mici Este necesar ca la nivel de unitate (club) sa existe urmatoarele dotari: statie de amplificare.5) Conditii pentru petrecerea timpului liber Obiective Elemente minime de realizare Amplasare corespunzatoare In interior se amplaseaza: -mici spatii de joaca chiarin dormitorul copilului si posibilitati de pastrare a jucariilor preferate -loc pentru petrecerea in comun a timpului liber in camera de zi de la fiecare modul -club. etc. bancute. artizanat. Vesela si tacâmurile utilizate trebuie sa fie usor de igienizat Atmosfera de tip familial In cazul unitatilor mari este necesara compartimentarea spatiilor de servire a mesei Este necesar un sistem de autoservire pentru copiii peste 7 ani Se asigura copiilor posibilitatea de optiune (cel putin partiala) intre doua meniuri la masa de pranz Este obligatorie consultarea copiilor in intocmirea meniurilor Decorul salii de mese este colorat. groapa cu nisip. geamuri protejate. In toate spatiile de joaca se asigura prize. voley Functionalitate si siguranta Instalatiile de joaca si jucariile se selectioneaza tinând cont de toate eventualele riscuri de accident pe care le implica. cercuri de informatica. mai ales la vârste mai mici. etc. placut. instrumente muzicale. tacâmurile si fetele de masa au un aspect adecvat vârstei copiilor Se asigura posibilitati de organizare a meselor festive cu prilejul unor sarbatori (aniversari ale copiilor. specificului local. etc. 1. redactie revista. care sunt atât individuale. In spatiile de joaca din exterior se instaleaza leagane. biblioteca.) este riguros controlat si supravegheat. diversificat Vesela. (adaptate vârstei copiilor. Televizorul se amplaseaza la o inaltime corespunzatoare In exterior se va evita betonarea completa a curtilor de joaca Se prevad din apropierea locurilor de joaca. sarbatori religioase. Anul Nou. frigider. cei mai mari vor fi pregatiti corespunzator si vor avea afisate regulile de folosire. un aparat de radio (sau radiocasetofon) . In dotarea modulelor se prevad jocuri si jucarii adaptate vârstei. . posibilitatilor de dotare deja existentein centru. truse de prim ajutor in caz de accident. Se amenajeaza terenuri de minifotbal.Accesul copiilor la masina de gatit. 8 . arte plastice. tobogane. cât si comune (într-o proportie echilibrata) . in locuri vizibile accesibile doar personalului. casetofon. cutite. In exterior se amenajeaza: -curte cu spatii de joaca -teren activitati sportive -spatii verzi (eventual o mica gradina) Dotari minime In camera de zi : un televizor. accesorii de bucatarie periculoase (aparatura electrocasnica.

Copiii sunt consultati pentru intocmirea acestui program. fara prezenta unor persoane din afara (doar in conditiile in care aceasta nu este periculoasa pentru copil. La nivel de unitate. . In program se specifica acele cazuri in care proiectul personalizat al copilului precizeaza obligativitatea supravegherii vizitei. cum ar fi in cazuri de abuz. a uneltelor sau a substantelor toxice si a oricaror produse care punin pericol sanatatea copiilor. maltratare. Functionalitate si siguranta Se asigura iluminat corespunzator (veioza de birou) Mobilierul de birou indeplineste conditiile ergonomice 1. atât pentru membrii familiei. In dormitor sau in camera de zi se va amenaja pentru fiecare copil un birou (masa de scris) cu scaun si etajere pentru carti.7) Spatiul pentru intâlniri cu membrii familiei. 1.6) Locul pentru studiu individual Obiective Elemente minime de realizare Amplasare corespunzatoare .) 9 . Obiective Elemente minime de realizare Amplasare corespunzatoare Camera de zi a modulului poate servi si ca spatiu pentru primirea oaspetilor . educarea si socializarea copilului 2. La nivel de unitate se amenajeaza o camera pentru intâlniri copii-familie (daca nu exista un centru de pregatire a integrarii si reintegrarii familiale pe lânga unitate) Ambianta de tip familial Se doteaza cu un mobilier familial (fotolii. prosoape. II. mai ales in centrele de plasament unde sunt ocrotiti copii scolari. se amenajeaza o sala de lectura (poate fi sala de lectura a bibliotecii).. scaune joase. caiete. sapun. Functionalitate si siguranta Se respecta un program al vizitelor. Se interzice depozitareain curtile de joaca a diferitelor materiale de constructii. masuta) Se realizeaza decoratiuni vesele (de preferat realizate chiar de copii) Se respecta dreptul copilului si al familiei sale de a discuta in intimitate. cu persoane din afara institutiei. etc. pasta de dinti.2 Ingrijirea. Copiii dispun de obiecte personale de igiena (periuta de dinti. etc. cât si pentru prietenii sau colegii de scoala ai copiilor.1) Asigurarea conditiilor de igiena siingrijire a sanatatii Obiective Elemente minime de realizare Asigurarea igienei personale a fiecarui copil .

intimidarea. cât si pentru sanatatea lor de viitori adulti.) sau psihica (umilirea. la intervale de timp bine precizate in proiectul institutional. interzicerea contactelor sociale. ci si educatorul. holuri. camere de zi. se permite fumatul numai in locuri special amenajate. etc. psiholog-copil. intr-un climat deincredere reciproca. In centrul de plasament se interzice consumul de bauturi alcoolice si de droguri. Protejarea contra oricarei forme de neglijare sau abuz. psihologul etc. Personalul este riguros evaluat. Se realizeaza programe de educatie sexuala si contraceptiva. sa inteleaga importanta igienei personale. agresarea verbala. Igienizarea obiectelor personale de imbracaminte se asigura la nivel de modul (sau grup de 2-3 module). a exercitiului fizic atât in viata cotidiana. etc. a alimentatiei corecte. Promovarea sanatatii personalului Personalul este obligat sa efectueze periodic controale de evaluare a starii de sanatate fizica si psihica. programe de educatie impotriva fumatului si a consumului de bauturi alcoolice si de droguri. Este interzisa orice forma de pedeapsa fizica (bataie. Asigurarea igienei colectivitatii Se aplica programe de curatenie si dezinfectare zilnice/saptamânale/lunare pentru dormitoare. Eventualele cazuri de abuz sau neglijare se dezbat in echipa pluridisciplinara sub coordonarea sefului de centru si a directorului DJPDC si se iau decizii in consecinta. Fiecare membru al echipei trebuie sa ofere copilului un exemplu personal de igiena si de comportament sanatos. stabilite prin Regulamentul intern. 10 . in cel mai scurt timp si luând toate masurile de precautie pentru a preveni repetarea unor asmenea fapte. sala de mese. de pastrare a ordinii si curateniei. privare de hrana. Aceste programe educative vor fi realizate pe grupe de vârsta. care trebuie sa aiba caracterul prietenesc si deschis al discutiilor dintre parinte si copil. copiii sunt sprijiniti sa adopte un stil de viata sanatos. privare de imbracaminte etc. cu participarea echipei pluridisciplinare (nu numai asistentul medical raspunde de educatia pentru sanatate. Copilul este pedepsit in caz de nevoie numai prin metode educative. Se deruleaza (individual si colectiv) programe educative pentru dezvoltarea deprinderilor de igiena. Se colaboreaza cu alte servicii de specialitate din comunitate Se va acorda cea mai mare atentie discutiilor individuale cu copiii (educator-copil. Alimentele se depoziteaza si se pregatesc in conditii de igiena Lenjeria de pat se schimba de câte ori este cazul la sugari si copiii mici si saptamânal la copiii peste 2 ani.Se asigura fiecarui copil imbracaminte si incaltaminte adecvate calitativ si cantitativ pentru fiecare sezon. Personalul urmeaza periodic cursuri de pregatire complementara pentru a preveni si a observa orice forma de abuz sau neglijare si pentru a interveni in asemenea situatii. separat de cele pentru copii. .). . grupuri sanitare. Este obligatorie existenta grupurilor sanitare pentru personal.) . asistent social-copil). Fumatul este interzis in prezenta copiilor si in orice spatiu destinat acestora. Dezvoltarea responsabilitatii copilului pentru pastrarea propriei sanatati Prin metode educative adecvate vârstei. etc. de alimentatie corecta. initial la angajarea in munca si ulterior.

care cuprinde: . in acest scop. precum si modul de preparare). Se respecta un program zilnic de activitati in aer liber pentru copiii de toate vârstele si in toate anotimpurile. Alimentatia copiilor este echilibrata si in conformitate cu necesitatile biologice specifice fiecarei vârste (un asistent nutritionist va coordona intocmirea meniurilor. incendiu.rapoartele privind dezvoltarea copilului din toate punctele de vedere Activitatile realizate in cadrul proiectului personalizat suntin acord cu: . In caz de imbolnavire. Se incurajeaza cunoasterea de catre fiecare copil a riscurilor de imbolnavire si consilierea lui pentru un mod de viata sanatos.istoricul . In fiecare centru de plasament se afiseaza in biroul personalului (accesibil inclusiv supraveghetorului de noapte) liste operationale cu numerele de telefon ale persoanelor resursa/ serviciilor care se contacteazain caz de urgenta (accident.Prevenirea imbolnavirilor si ocrotirea sanatatii copiilor Se acorda o atentie deosebita nevoilor personale deingrijire a sanatatii fiecarui copil . precum si implicarea in calitate de partener a familiei copilului.personalitatea copilului Ritmul activitatilor este adaptat particularitatilor copilului Pentru o interventie eficienta este necesara o coerenta intre toti profesionistii care lucreaza cu copilul. imbolnavire. antecedente de abuz sau de neglijare in familie si/sau in afara familiei. Momentele de evaluare stabilite in proiectul personalizat sunt in primul rând momente de revizuire si eventual reconstruire a planului de interventie. 2. Fiecare copil cu o stare de sanatate normala beneficiaza de controale medical de rutina -la intrareain centrul de plasament.J.S. va evalua calitatea/cantitatea alimentelorinainte si dupa prelucrare. precum si de tratament adecvat (ochelari. Fiecare copil beneficiaza de controlul periodic al vederii si al danturii.2) Dezvoltarea afectivitatii si a personalitatii copilului Obiective Elemente minime de realizare Interventie personalizata Pentru fiecare copil echipa pluridisciplinara propune si aplica un proiect personalizat de (re)integrare familiala si sociala. datorate unor cauze precum: lipsa afectivitatii in familie/în serviciile de ocrotire anterioare. 11 .nominalizarea specialistilor care intervin si a responsabilitatilor acestora . -la intervale de timp determinate (functie de vârsta) pe parcursul protectiei in centrul de plasament.vârsta .momentele de evaluare . Personalul este pregatit sa observe eventualele semne de imbolnavire a copilului la diferite vârste si sa ia masurile necesare cu responsabilitate. se asigura cu strictete regimul alimentar stabilit de medic. drame personale. disparitia unui copil. intrarea unor persoane nedorite).A. serviciul public specializat incheie contracte cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate C. institutionalizare de lunga durata. etapele si activitatile concrete .obiectivele. lucrari stomatologice) Copiii ocrotiti in centrul de plasament sunt in evidenta unor medici de familie. Sunt avute in vedere cu prioritate activitatile specializate de terapie a problemelor psihologice specifice fiecarui copil in dificultate.

Se tine cont de preferintele copiilor. in ideea de a integra copii cu dificultati mai mari de adaptare in grupuri cu copii fara probleme. Se interzic orice fel de practici care favorizeaza "uniformizarea" copiilor (exemple:imbracarea cu haine identice. educatorul de referinta al copilului respecta in relatia cu copilul valorile de baza ale unei relatii parentale de calitate.Personalul de toate nivelele este pregatit sa respecte istoria copilului. etc. evitând orice forma de abuz asupra copilului (bataia. Educatorul va avea grija sa delimiteze clar rolul sau de rolul parintilor. membrii familiei -si sa fie ajutat sa interepreteze propria istorie si situatia actuala in care se afla. a copiilor care sunt legati printr-un anumit grad de rudenie si/sau a copiilor care provin din acelasi cartier (vecini). evitându-se insa diferentele foarte mari de vârsta (exceptând cazurile de frati). .Recunoasterea calitatilor si a reusitelor . precum si de opiniile personalului. Este recomandata organizarea pe verticala a modulelor. in familie si in societate.Acceptarea greselilor sau pedepsirea lorintr-un mod constructiv. . sa nu comenteze greselile parintilor sau situatia sociala speciala a familiei. 12 .Se previn si se trateaza complexele de provenienta.Se urmareste constientizarea de catre copil a locului si rolului sau ca individ in cadrul colectivitatii in care traieste. Promovarea bunelor relatii intre copii La repartizarea copiilor pe module se are in vedere reunirea fratilor. Relatie de tip parental intre educator si copil Desi intervine in calitate de profesionist. .Caldura si afectiune . asistent social. sa faca propuneri pentru petrecerea timpului liber. Opinia copilului este luata in considerare de catre toate categoriile de personal care intervinin proiectul personalizat: educator.Confidentialitate si incredere reciproca .Disponibilitate de a raspunde intrebarilor copilului . cumpararea de ghiozdane identice. stabilirea meniului. Copilul este antrenat sa participe direct la amenajarea si intretinerea spatiului de locuit.Raspuns imediat la nevoile copilului . umilirea sau lezarea psihica a copilului sunt absolut interzise) .Copilul are dreptul sa-si cunoasca istoria. etc. psiholog. Participare activa a copilului la propriul proiect Se renunta la utilizarea termenului de copil asistat (statutul de persoana asistata presupune un rol pasiv: acestei persoane i se ofera toate conditiile de-a gata) . .Limite clare si bine precizate .Deschidere si comunicare . sa isi exprime opiniile. pentru a nu induce o dependenta a copilului de institutie si pentru a pregati (re)integrarea acestuia.Respect pentru individ .Promovarea dreptului la identitate si la istorie personala Documentele de identitate pentru fiecare copil sunt: .

pentru a evita o ruptura de mediul scolar cu care era familiarizat. La terminarea ciclului gimnazial (liceal). cât si cu invatatorul/profesorul diriginte si cu alte cadre didactice pentru rezolvarea problemelor care apar. Activitatile care fac obiectul acordului se organizeaza: .orientarea scolara si profesionala. de sprijin si colegialitateintre toti elevii clasei. Pe parcursul ocrotirii in centrul de plasament.colaborarea cu profesorii/învatatorii (educatorii de gradinita) precum si cu parintii celorlalti elevi la derularea proiectelor personalizate . Asigurarea frecventarii cursurilor Educatorul de referinta are obligatia sa controleze prezenta copilului la scoala si sa discute atât cu copilul.diminuarea si eliminarea marginalizarii in scoala a copiilor protejati in centrele de plasament . etc.la nivel de clasa (o abordare individualizata a copiilor protejati. stabilirea unei deontologii a relatiei cu acesti copii si a unor metode de lucru in consecinta) . postliceal. primar. Copiii frecventeaza unitatile scolare (prescolare) din cadrul comunitatii. Când acesta problema apare. copilul (tânarul) are dreptul sa opteze pentru o forma de pregatire scolara (universitara) sau profesionala. activitatile educative de grup la nivelul modulului au ca scopuri: dezvoltarea comunicarii si a intrajutorarii intre copii. Absenteismul scolar se considera o problema grava.integrarea copiilor in comunitatea clasei si a (grupei -gradinitei) ca prim pas al integrarii lor in comunitate . Parteneriatul cu unitatea de invatamânt La nivel de serviciu public si centru de plasament se incheie acorduri de colaborare cu unitatea de invatamânt. insistând pe ajutorarea lor in cazul situatiilor de esec scolar.la nivel de unitate de invatamânt (informarea si sensibilizarea intregului colectiv didactic asupra problematicii copilului in dificultate. care sa prevada activitati in parteneriat in favoarea fiecarui copil protejat Obiectivele principale ale acordurilor se refera la: . gimnazial.) 13 .Pentru dezvoltarea bunelor relatiiintre copii. universitar -în functie de vârsta sa si de aptitudinile sale. rezolvarea ei reprezinta unul din obiectivele prioritare ale proiectului personalizat.3) Educatia prescolara si scolara Obiective Elemente minime de realizare Favorizarea accesului la educatie Este obligatorie inscrierea fiecarui copil din centrul de plasament intr-o unitate de invatamânt prescolar. liceal. este de preferat ca in masura posibilitatilor sa se mentina inscrierea copilului la scoala din cartierul sau. iar conducerea centrului de plasament trebuie sa tina cont de aceasta. stimularea spiritului de echipa. initierea in practicile democratice. pe crearea unei atmosfere pozitive de toleranta. 2.

Se stimuleaza includerea copiilor in grupuri in afara centrului de plasament (clasa. familie. este antrenat in activitati care presupun relationarea cu ceilalti membri ai grupului (copii si adulti) in conditii de respect si reciprocitate. Copilul este ajutat sa cunoasca si sa stie sa apeleze la serviciile din comunitate (posta.ii stimuleaza aptitudinile. Se urmareste formarea constiintei de cetatean prin programe adecvate vârstei . comunica cu scoala si participa la sedintele cu parintii.. sensibilizare. stimularea participarii familiilor la programe de socializare etc. Sunt organizate activitati care favorizeaza intercunoasterea intre copii (jocuri de identitate.4) Socializarea Elemente minime de realizare Dezvoltarea abilitatilor de relationare siinsusirea normelor de relationare Copilul isi formeaza sentimentul apartenentei la un grup (modul) chiar in cadrul centrului de plasament: are responsabilitati concrete in cadrul grupului. Orientarea scolara si profesionala Se discuta cu copilul despre viitoarea sa profesiune. discutii despre propria istorie. Este recomandata afisarea drepturilor si indatoririlor copiilor. preocupari. Se lucreaza asupra deprinderilor legate de punctualitate. cerc de arte plastice. Constientizarea faptului ca are drepturi si indatoriri Drepturile si indatoririlein cadrul centrului de plasament. 2. de gestionare a banilor si a bunurilor. drepturile si indatoririle pot reprezenta o tema discutata frecvent in cadrul modulului. intr-o forma accesibila. etc. la scoala si in comunitate sunt clar explicate copiilor. de comportament politicos in societate. dorinte de viitor. copilul participa la toate demersurile care privesc viitorul sau profesional. 14 . Formarea abilitatilor si deprinderilor de a se implica in societate In programul copilului se includ activitati care se desfasoara in comunitate si care implica o relationare sociala.) Sprijinirea copilului pentru o buna pregatire scolara Educatorul ajuta copilul sa-si efectueze temele. Sunt incurajate vizitelein familii (familii ale personalului centrului sau/si ale voluntarilor cu care centrul de plasament colaboreaza). magazine. Cunoasterea celorlalti. face demersuri pentru o pregatire suplimentara pentru examene. echipa sportiva.la nivel de consiliu al parintilor elevilor (informare. il controleaza. etc).

De semnarea responsabilului de caz este esentiala in implementarea proiectului.2) Reintegrare si integrare familiala si sociala Obiective Elemente minime de realizare Existenta unor strategii bine definite de (re)integrare 15 . cunostinte. valori pe care copilul se doreste sa le dobândeasca prin activitatile propusein proiect. Stimularea interventieiin echipain interesul copilului. noi strategii de lucru. Formularea in scris a proiectului este garantia ca toti cei implicati cunosc si sunt de acord cu demersurile. Prin proiect se stabilesc domeniile de actiune pluridisciplinara in fiecare caz in parte. atitudini. pentru a evita repetarile sau implicarea unui numar prea mare/prea mic de profesionisti.In orientarea scolara si profesionala se iau in considerare opiniile educatorului. psihologului. activitatile. el raspunde de organizarea interventieiin echipa. profesorilor de la scoala copilului. terapeutice de care are nevoie pentru ca interventia in perioada de ocrotirein centrul de plasament sa fie cât mai benefica. pentru a orienta copilul catre profesii cu care poate gasi cu usurinta un loc de munca. perioadele de desfasurare. la fiecare obiectiv (pentru observarea evolutiei).in acord cu opinia si cu dorintele sale. Responsabilul de caz este "puntea" dintre copil si familie (naturala sau substitutiva). pas cu pas. responsabilii. sociofamiliale. Se inscriu realizarile copilului. precum si caracteristicile relatiei copil-familie pe parcursul proiectului (pentru a aprecia gradul de pregatire a reintegrarii sau integrarii copilului). Evaluarea in echipa a cazului se face pe baza documentelor scrise. Copilul este ajutat saisi formeze o constiinta de sine si sa fie responsabil. echipa decide procedurile educative. Fiecare obiectiv este explicitatin termeni de: deprinderi. Proiectul personalizat de integrare este un document scris. Periodic se evalueaza: -evolutia copilului si a relatiei familiale -activitatile planificate si se stabilesc. psihologice. Plecând de la analiza situatiei personale a copilului. 3. precum si ale familiei.1) Proiectul personalizat de integrare Obiective Elemente minime de realizare Reprezinta principalul instrument de lucru al echipei centrului de plasament. Un rol importantil are studierea pietei muncii. si nu pe impresii subiective. Se precizeaza obiectivele concrete pe fiecare domeniu. acordând atentia cuvenita fiecarui profesionist si delimitând responsabilitatile fiecaruia. Transformarea copilului in protagonistul propriului sau proces de integrare Se respecta dreptul copilului de a avea un proiect personal. II. daca este cazul.3 Reintegrarea (integrarea) sociala si familiala a copilului 3.

functie de caz. corespondenta. situatie scolara. ajutându-l sa perceapa ca un pas bunin viata sa intrarea in familia adoptiva. Familia este informata periodic cu privire la situatia copilului (stare de sanatate. 16 . absolvirea anului scolar etc.Reintegrarea in familia largita . Pregatirea eficienta reduce teama tinerilor de a pararasi institutia. Personalul centrului este pregatitin spiritul respectarii parteneriatului cu familia. Colaborarea cu serviciul specializat in integrarea si reintegrarea familiala. cu tot ceea ce implica aceasta din punct de vedere emotional. proiectul personalizat expliciteaza programul de interventie in colaborare cu acest centru. petrecerea sfârsitului de saptamâna sau a unor perioade de vacanta. Parintii sunt incurajati si sprijiniti sa-si viziteze copiii cu prilejul evenimentelor sau al sarbatorilor (zi de nastere. socializarea si integrarea familiala.Integrarea intr-o familie substitutiva îningrijirea unui asistent maternal . Familia fiecarui copil din centrul de plasament este in evidenta Centrului de pregatire si sprijinire a reintegrarii si integrarii copilului in familie. plimbari) si sa-i invite pe copii acasa. . modulin care evolueaza sentimentele sale fata de familie) in ideea de a pregati reîntoarcerea copilului acasa. Personalul centrului de plasament este pregatit sa respecte si sa stimuleze relatia copilului cu familia sa naturala sau cu familia substitutiva/ potential adoptiva.Pregatirea pentru viata independenta . Pregatirea tânarului pentru parasirea centrului si inceperea unei vieti independente. In cazurile familiilor cu probleme financiare deosebite. sa desfasoare activitati impreuna (servirea mesei.Integrarea intr-o familie substitutiva . social si profesional.Reintegrarea in familie . Educatorul de referinta are un rol important in aprecierea moduluiin care copilul percepe noua sa potentiala familie. urmatoarele obiective. Considerarea familiei ca principal partenerin educarea.Crearea. fiind constient de caracterul temporar al ingrijirii copilului intr-un centru de plasament si de importanta reusitei (re)integrarii familiale. Craciun.In fiecare centru de plasament se stabilesc tipuri de proceduri care vizeaza. se acorda parintilor suport pentru cheltuielile de deplasare (prin intermediul Centrului de pregatire si sprijinire a reintegrarii si integrarii copiluluiin familie). sociala si profesionala a copilului. Pregatirea integrarii intr-o familie adoptiva In perioada de pregatire a adoptiei se stabileste un program de vizite in centru si de intâlniri in afara centrului (în prezenta unui membru al echipei -asistent social sau educator. De la vârsta de 13-14 aniincepe pregatirea pentru viata independenta a tânarului.). Proiectul de interventie asupra copilului se deruleaza concomitent cu cel de interventie asupra familiei. sentimentul de insecuritate si de marginalizare si ii dezvolta autonomia necesara in viata independenta. pastrarea si dezvoltarea relatiilor copilului cu familia sain vederea reintegrarii familiale Proiectul personalizat prevede activitatile concrete de relationare cu familia (vizite. Educatorul pregateste din timp plecarea copilului din centru.intâlniri.

drepturile si indatoririle persoanelor angajate in munca. Colaborarea cu Serviciul de asistenta si sprijin pentru tineri Se prevad axe comune de activitateintre modulele cu copii mari -peste 13-14 ani si serviciile de asistenta si sprijin pentru tinerii care parasesc centrul de plasament.4 Promovarea accesului la informatie si a posibilitatilor de exprimare libera a opiniei 3. Se explica adolescentului consecintele negative ale lipsei unui contract de munca atunci când presteaza o activitate . seriozitate. carora li se adauga reprezentanti ai comunitatii din categoriile enumerate mai sus. disciplina. scoala. firme de stat si particulare.insusirea deprinderilor de punctualitate. spirit de echipa. daca numarul copiilor de aceasta vârsta este mic.1) Proiectul personalizat de integrare 17 .prospectarea responsabila a pietei muncii . In orientarea scolara si profesionala se auin vedere posibilitatile reale de gasire a unui loc de munca in comunitate.in vederea pregatirii proiectului de integrare. In orientarea scolara si profesionala se tine contin primul rând de dorinta copilului si de aptitudini. stimularea responsabilitatii fata de propriul proiect profesional.evitarea optiunilor de pregatire unilaterala Pregatirea copilului/adolescentului pentru a se integra profesional nu se limiteaza la invatarea unei meserii. Comisia este formata din reprezentanti ai serviciului public specializat si seful centrului de plasament. fiind necesare: . ei vor fi orientati cate un alt asemenea serviciu din cadrul sistemului judetean. Orientarea scolara si profesionala a copilului de la vârsta de 13-14 ani (înainte de absolvirea scolii generale.Centrul de plasament colaboreaza cu Serviciul de asistenta si sprijin pentru tineri. II. directia de munca. Colaborarea cu institutiile si serviciile din comunitate Integrarea profesionala se poate realiza cu implicarea comunitatii: primarie. Copilul este informat si consiliat cu privire la importanta contractului de munca. Proiectul personalizat va avea un capitol distinct destinat activitatilor de pregatire a integrarii profesionale. Facilitarea accesului la informatie cu privire la legislatia muncii.3) Integrarea profesionala Obiective Elemente minime de realizare Asigurarea orientarii si consilierii in vederea integrarii profesionale In fiecare centru de plasament in care sunt ocrotiti copii cu vârsta peste 12 ani functioneaza un Serviciu de asistenta si consiliere psihipedagogica si formare profesionala. programul de pregatire isi propune dezvoltarea unei atitudini pozitive fata de munca. Se recomanda infiintarea unei Comisii locale de integrare care sa dezbata si sa se implice in rezolvarea fiecarui cazin parte. ONGuri. 3.

unde pot fi citite ziare si reviste. Educatorul raspunde eventualelor intrebari puse de copii. organizeaza dezbateri pe teme care ii intereseaza. politic si culturalin care traim: ei trebuie sa fie "ancorati"in timp si spatiu. afise. Educatorul care ii faciliteaza aceastaintelegere va respecta regulile unei informari corecte Accesibilitate .) 18 . de interesul lor pentru anumite teme si creându-le un climat favorabil comunicarii. ci un instrument de lucru care sa le explice in mod concret atât profesionistilor. Informarea copiilor se face tinând cont de capacitatea lor deintelegere. asemanator celui familial. la care copiii sunt incurajati sa urmareasca nu numai emisiunile pentru cei mici. concursuri etc. ci si emisiuni informative.in spatiile frecventate de toti copiii.Coerenta . ¨ Se distribuie copiilor pliante.Asigurarea feed-back-ului Cunoasterea de catre copil a regulamentului centrului de plasament Copilul trebuie sa fie informat intr-o maniera clara si accesibila despre ce are si ce nu are voie sa faca pe parcursul ocrotirii sale in centrul de plasament. se stimuleaza exprimarea punctelor de vedere ale copiilor in legatura cu toate aspectele vietii cotidiene si ale proiectului personalizat si se accepta opiniile copilului. Conventia ONU cu privire la drepturile copilului (textul prescurtat) este afisata in fiecare unitate. Un principiu de baza este evitarea izolarii artificiale a copiilor de contextul social. In fiecare centru de plasament cu copii de vârsta scolara functioneaza o biblioteca. prin mijloace adaptate fiecarei vârste. alegerea hainelor.Obiective Elemente minime de realizare Asigurarea si promovarea drepturilor fundamentale ale copilului de a fi informat si de a-si exprima liber opinia In fiecare centru de plasament exista un punct de lucru al Serviciului de asistenta a copilului pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei. amenajarea camerelor. intocmirea meniurilor. sa cunoasca realitatea atât la nivel national cât si local. pot fi organizate activitati de informare. In programele de activitati la nivel de modul se includ activitati de cunoastere si discutare a Conventiei ONU. Asigurarea accesului la mijloace de informare in masa si specializate In fiecare centru de plasament (la nivel de modul) exista aparate radio si TV. sainteleaga ca ei cresc si vor deveni adultiin acest context. economic. Cunoasterea de catre fiecare copil a prevederilor Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului. Nu se accepta principiul conform caruia "Copilul este vinovat -adultul nu are nici o vina" (din pacate promovat inca in multe familii. a jucariilor sau a obiectelor scolare etc. Regulamentul intern al centrului nu este doar un document formal.Viabilitate . cât si copiilor regulile de viatain centrul de plasament. Sunt luate in considerare propunerile copiilor in stabilirea programelor de activitate si de vacanta. Incurajarea copilului sa-si exprime opinia in legatura cu toate aspectele care-l privesc În relatia educator-copil se promoveaza dialogul.

care reprezinta un adevarat partener al conducerii centrului de plasament). in vederea reintegrarii familiale sau a pregatirii aplicarii unor masuri de protectie vizand copilul si familia sa. . sa apeleze la serviciul specializat pentru sprijin. 2. stabilind in urma rezultatelor evaluarii din centrul de primire masura (masurile) cele mai adecvate fiecarui caz Plasamentul in regim de urgenta are o durata de 15-30 de zile. de maltratare sau exploatare. prin plasament intr-o institutie adecvata. la nevoie. pentru a preveni intrarea in sistem a copilului in aflat in situatie de risc. atunci cand este privat de mediul sau familial . sa exprime punctul sau de vedere si. atunci cand in urma evaluarii cauzelor plasarii in centrul de primire este realizabila revenirea copilului in mediul familial. prin hotararea CPC.odata cu gazduirea copilului in centru incepe procedura de evaluare complexa a situatiei acestuia. pedeapsa sau brutalitate fizica si/sau mentala. Centrul de primire in regim de urgenta este o structura care nu trebuie sa lipseasca din sistemul judetean de servicii.caracter rezidential : copilul este protejat si gazduit si i se ofera conditii de cazare. educatie. -dreptul de a fi protejat impotriva ricarei forme de abuz si de a beneficia de asistenta corespunzatoare pe parcursul procedurilor Denumirea serviciului sugereaza principalele caracteristici: . Pentru exprimarea opiniilor se recomanda infiintareain fiecare unitate a unor "cutii de opinii" sau a "Sfatului copiilor" (comitet alcatuit din liderii alesi ai copiilor. . Autoritatile publice judetene au obligatia sa-l infiinteze si sa-l sustina. aceasta perioada poate fi prelungita din motive intemeiate. de abandon sau neglijenta. . pentru a pregati intrarea in sistem a copilului aflat in dificultate.in acest serviciu copilul in dificultate este primit imediat. copilul are dreptul sa-si sustina parerea. ingrijire. in caz de necesitate. BENEFICIAR | ATRIBUTII | PRINCIPII ORGANIZARE | FUNCTII | PERSONAL | AMPLASARE | CAPACITATE | 19 . cat mai scurta (maximum 15 zile) .In orice neîntelegere sau conflict. Pot infiinta si gestiona astfel de servicii si Organismele Private Autorizate. Centrul este organizat astfel incat sa asigure permanenta serviciilor de primire si interventie primara in caz de urgenta. pentru a proteja copilul si a-i oferi temporar ingrjirile si consilierea de specialitate de care are nevoie.in regim de urgenta . fara a astepta rezultatele unei proceduri indelungate de stabilire a unei masuri de protectie . hrana. pentru a promova urmatoarele categorii de drepturi : -dreptul la protectie impotriva oricarei forme de violenta. RESURSE DOCUMENTARE Cerntrul de primire a copilului in regin de urgenta si de evaluare Centrul de primire a copilului in regim de urgenta si de evaluare este un serviciu al carui rol principal este asigurarea unei interventii eficiente in beneficiul copiilor. inclusiv de violenta sexuala -dreptul de a fi protejat prin plasament familial sau. copilul este protejat in acest centru pe o perioada de timp determinata. Centrul de primire actioneaza 1. eventual insotita de masuri de consiliere si suport pentru parinti.

de caldura. de incredere.BENEFICIAR In centrul de primire pot beneficia de servicii copii aflati in una din situatiile urmatoare : a) copil abuzat -fizic -rele tratamente prin actiune -rele tratamente prin inactiune (lipsire voita de ingrijire sau/si tratament medical) -psihic -sexual b) copil neglijat Nota: In anexa 1 sunt prezentate definitiile termenilor de abuz si neglijare. in unitatea sc olara la care era deja inscris sau in alta unitate scolara). cu cetateni din comunitate. b) Daca nu se cunoaste identitatea copilului. cu ambii parinti decedati) d) copil abandonat (identificabil sau neidentificabil) ATRIBUTII Centrul asigura beneficiarului in regim de urgenta: a) -primire si gazduire b) identificare c) intocmire raport de caz d) evaluare e) -interventie si tratament f) -pregatire masuri de protectie adecvate a) Copilul aflat in situatie de risc sau dificultate este primit la orice ora. Daca la internare asistenta medicala identifica probleme care depasesc sfera ingrijirilor elementare si a primului ajutor. Gazduirea copilului cu tot ceea ce presupune aceasta (conditii de cazare si masa. relatia educator-copil precum si relatia dintre ceilalti adulti si copil) se organizeaza astfel incat sa asigure copilului un sentiment de siguranta. procedura de identificare incepe odata cu primirea sa in centru. Pe perioada rezidentei in centru se va asigura continuitatea scolarizarii copilului (dupa caz. se colaboreaza cu politia. In orice situatie. c) Cu elementele de identificare precum si cu informatiile privind situatia copilului si factorii care au determinat aducerea sa la centru se intocmeste primul raport de caz. Se completeaza Fisa copilului. precum si formele de abuz si neglijare asupra copilului.inclusa in punctul d). copilul este gazduit in centru si este dat in responsabilitatea unui educator de referinta. Dupa un control medical de rutina si dupa acordarea primelor ingrijiri igienico-sanitare. este chemat de urgenta medicul sau copilul este transportat la spital. Raportul 20 . Se utilizeaza elemente din declaratiile copilului. posibilitatile de petrecere a timpului liber. medicul (poate fi un medic de familie cu care directia a incheiat un contract de colaborare) efectueaza un control al starii generale de sanatate a copilului (evaluare medicala . ambianta generala. c) copil despartit din motive obiective de parintii sai (pierdut. cu scoala.

din cadrul DJPDC. d) Evaluarea este functia cea mai importanta a centrului. eventual asistentul social sa discute direct cu copilul -acesti profesionisti urmand sa aplice metode directe. Masurile care se pregatesc trebuie sa vizeze atat copilul. psihologului. dar numai daca nu este contrar interesului copilului. In tot acest proces de evaluare. copilul va fi in centrul atentiei. incep demersurile pentru pregatirea discutarii cazului in Comisia pentru Protectia Copilului. Intrarea in sistemul rezidential trebuie sa fie ultima solutie. Relatia adult-copil care a suferit o trauma in familie este extrem de complexa si delicata. ci incepe un proces complex prin care se cauta sa se gaseasca solutia cea mai buna pentru el. Exista tendinta din partea presei scrise si a audiovizualului de a cauta senzationalul.trebuie sa aiba o abordare pluridisciplinara. incluzand punctele de vedere ale asistentului social. se recomanda obtinerea acordului parintilor pentru viitoarele masuri si stimularea parteneriatului cu familia. atunci cand aceasta este necesara. va fi ascultat -fara insa a-l ? teroriza ? prin prezenta continua a unor persoane diferite.). La alte discutii sau la controalele medicale copilul poate fi insotit de educatorul de referinta. Protectia intr-o familie substitutiva este recomandata daca in reteaua de asistenti maternali a judetului / sectorului sunt profesionisti pregatiti pentru a primi un copil care a trecut printr-o situatie de maltratare. Daca intoarcerea in familie este posibila. Se recomanda ca doar psihologul si educatorul de referinta. avand in vedere eventualele traume suferite. obiectivele de actiune. activitatile si calendarul acestora se stabilesc in urma evaluarii. dar si metode de observare si evaluare indirecte. pentru a-i oferi un climat de siguranta. e) Axele de interventie. asistentului medical sau medicului. educatorului de referinta. In functie de caz. din centrul de primire. se inventariaza cauzele acestor probleme si se dezbat in echipa pluridisciplinara solutiile posibile pentru ameliorarea/rezolvarea situatiei. f) Pentru interventia pe termen lung. cat si familia. Copilul nu trebuie sa aiba motive suplimentare de suferinta si este necesar sa fie protejat de o eventuala stigmatizare sociala datorata prezentarii situatiei sale in mass-media. In cadrul evaluarii se identifica problemele copilului. Copilul nu este doar scos din mediul in care asupra lui s-a exercitat un abuz de orice fel.de aceea sunt foarte importante reuniunile de lucru in echipa in care fiecare caz este dezbatut In centrul de primire in regim de urgenta se realizeaza doar interventia pe termen scurt. familia va trebui sa urmeze un program de consiliere/evaluare/ suport prin intermediul Centrului de Consiliere si Suport pentru Familie. pentru a raspunde nevoilor urgente fizice si psihice ale copilului. Un aspect important in toate tipurile de activitati desfasurate in centru este protejarea copilului de mediatizarea situatiei sale. 21 . Atunci cand este posibil. de masa sau cand se pregateste de culcare. i se va cere parerea. evaluarea poate dura cateva zile sau cateva saptamani si implica adesea participarea unui numar mare de specialisti. Se va analiza cu prioritate posibilitatea reintegrarii copilului in familia sa naturala sau largita. Acest Plan de interventie individualizat se va adapta permanent evolutiei procesului de evaluare . In cazul copiilor abuzati sau neglijati in mod vadit trebuie sa se porneasca si procedura de decadere din drepturile parintesti. spital etc. precum si din alte institutii si servicii din comunitate (politie. Acest raport este documentul initial care sta la baza evaluarii. de a profita intr-o maniera comerciala de evenimentele grave carora le-a cazut victima un copil. fiind alaturi de copil in orele de joaca.

cu organizatii neguvernamentale care lucreaza cu copiii si sa aiba caracterul unui serviciu deschis catre comunitate. in colaborare cu celelalte servicii din sistemul de protectie a copilului si cu alte institutii si servicii din cadrul comunitatii. Este necesar ca acest parteneriat sa functioneze in dublu sens : politia. i se asigura primele ingrijiri igienico-sanitare. In cazuri de sesizare de abuz echipa centrului va fi insotita de un politist. Nu poate fi minimalizat faptul ca un copil care a fost victima unui abuz poate fi in continuare urmarit de agresor. Este necesar necesar ca acest centru sa colaboreaze cu celelalte servicii sociale.Se recomanda respectarea regulilor deontologice si a secretului profesional. Proiectul detaliaza diagnosticul si masurile concrete ce se recomanda pentru protectia copilului. sa contacteze centrul pentru a trimite/face cunoscute cazuri de abuz. neglijare. Exista posibilitatea deplasarii unei echipe mobile pentru a raspunde unei sesizari si a transporta copilul la centru sau la spital. Directia Judeteana pentru Protectia Copilului este obligata sa incheie conventii de parteneriat cu Politia si Directia Sanitara pentru buna functionare a Centrului de primire in regim de urgenta si de evaluare. dintre care un hot-line pentru public) asigura servicii non-stop pentru copilul in pericol. fotografie) si nu se vor lua interviuri in urma carora copilul ar putea retrai experiente dureroase . iar centrul sa conteze in orice moment pe sprijinul politiei sau al spitalului in rezolvarea unui caz. este primit cu caldura si i se insufla incredere ca in acest centru este in siguranta si ca tot personalul care il primeste si il ingrijeste se implica in ameliorarea/rezolvarea situatiei sale. cetateni. La centru se pot adresa specialisti din domeniu. Protectie si securitate pentru fiecare copil gazduit Copilul este cazat. PRINCIPII Acceptarea oricarui caz de copil aflat in pericol in una din situatiile prezentate anterior. inclusiv in zilele de sarbatoare. procedurile de acces in centru al persoanelor straine vor fi stricte. ci dimpotriva : fiecare caz este tratat cu responsabilitate maxima Permanenta serviciilor oferite Incadrarea cu personal si dotarile tehnice ale centrului (linii telefonice directe. Interventie personalizata Fiecare copil primit in centru beneficiaza de un proiect personalizat de interventie in regim de urgenta. Aceasta procedura nu trebuie sa fie un filtru selectiv care sa respinga relativ usor unele cazuri aparent mai putin grave. pana la preluarea cazului de instantele judecatoresti. abandon. cadre didactice. Organizarea spatiului si dotarile tehnico-materiale. In acest scop. bazat pe elementele raportului si anchetei care se realizeaza in fiecare caz. precum si incadrarea de personal de protectie si paza de un bun nivel profesional. spitalul etc. politisti. copii la orice ora din zi si din noapte. asigura securitatea fiecarui copil. Mobilitate si parteneriat cu toate institutiile si serviciile din comunitate care pot interveni pentru depistarea cazurilor si ameliorarea/rezolvarea situatiei copilului. functie de caz. Procedura de primire se bazeaza pe considerarea unei potentiale situatii de pericol la fiecare copil adus la centru. Durata limitata a gazduirii 22 . Chiar daca informatia este publicata. nu se vor furniza elemente de identificare a copilului (nume. cu unitatile scolare.

ci este necesara afisarea in exterior a serviciilor oferite si a situatiilor in care un copil poate fi adus aici de catre orice cetatean responsabil care sesizeaza un caz de abandon. Centrul de primire in regim de urgenta trebuie sa fie vizibil. timp in care se poate pregati si propune CPC cea mai potrivita masura de interventie in favoarea copilului (plasament familial sau rezidential. consiliere/suport pentru familie.Gazduirea in centrul de primire dureaza cel mult 30 zile. Se pot prevedea si locuri suplimentare. AMPLASARE Data fiind misiunea sa de a interveni in situatii de urgenta.evaluarea primara a situatiei. suport in cadrul unui Centru de consiliere si sprijin pentru parinti). usor de gasit atunci cand este nevoie. Avand in vedere numarul mic de copii gazduiti. Centrul de primire in regim de urgenta se poate infiinta si pe langa un Centru de Plasament. Infiintarea centrului trebuie insotita de o campanie de informare a comunitatii. trimiterea copilului catre Centrul de asistenta si sprijin pentru readaptarea psihologica a copilului cu probleme psihosociale) si a familiei sale (orientare. care in urma restructurarii ar putea indeplini si alte functii. poate fi proiectat un centru de primire cu o capacitate mai mare. este de dorit ca amplasarea centrului sa fie in apropierea directiei judetene pentru protectia copilului si cat mai central in cadrul comunitatii. pentru situatiile de urgenta survenite in momentele de acoperire integrala a capacitatii curente a centrului (2-4 paturi pliante care pot fi instalate relativ usor). maltratare etc. Nu este suficienta doar o placa simpla cu denumirea centrului. printr-o mai eficienta utilizare a personalului si a spatiilor administrative.primirea copilului. CAPACITATE Centrul poate gazdui un numar maxim de 10 copii. ORGANIZARE In acest paragraf propunem un model de organizare a centrului de primire in regim de urgenta si de evaluare. . din doua motive: Asigurarea comunicarii rapide si eficiente si a parteneriatului intre specialistii centrului si cei din directie pentru interventie in regim de urgenta si pentru stabilirea masurilor de protectie adecvate fiecarui caz . reintoarcerea copilului in familie eventual cu includerea acestuia intr-un centru de zi. 23 . prin care se asigura : . neglijare. consiliere. Definirea componentelor Componenta primire-evaluare Este componenta centrala a acestui serviciu. prezentand: A) Schema de organizare a spatiului B) Definirea componentelor A) Schema de organizare a spatiului B. Facilitarea accesului publicului la acest serviciu. s-ar putea asigura un buget de functionare mai mic. Daca necesitatile pe plan local o impun si pot fi antrenate resurse financiare suficiente. pentru ca orice cetatean care doreste sa ajute un copil in dificultate sa se poata adresa cu usurinta si in cel mai scurt timp posibil.

camerele au ferestre catre holul interior sau usi cu geam. precum si din comunitate Oficiul de paza este situat la intrarea in centru. Acelasi cabinet. Zilnic ofera consultatii un medic (angajat cu contract de colaborare).colaborarea cu alte servicii din cadrul directiei judetene (de sector) si al sistemului de protectie a copilului. Climatul acestei componente trebuie sa fie placut. 24 .supravegherea pe timpul noptii este facuta de un educator cu pregatire de specialitate.numarul de copii in camera este de maximum 2. masurile de paza vor fi severe. stabilirea proiectului personalizat de interventie in regim de urgenta. inca din faza de amenajare a centrului. dupa care poate fi cazat in componenta rezidentiala. cu institutiile si serviciile partenere pentru ca centrul de primire sa-si indeplineasca atributiile si functionarea cotidiana sa fie asigurata. primitor. In acest cabinet se asigura permanenta de catre asistente medicale (3 ture pe zi). data fiind problematica copiilor care sunt protejati in acest serviciu.acordarea primului ajutor si a primelor ingrijiri. servesc si activitatilor de interventie propriu-zisa (psihoterapie individuala si de grup. precum si camera de zi din spatiul de evaluare. oficial nu este adecvat.se amenajeaza o camera si pentru copii mici ( 0-2 ani ). . principalele diferente fiind urmatoarele: . aici se pastreaza evidenta intrarilor si iesirilor din centru. evaluare in vederea propunerii celor mai adecvate masuri de protectie care urmeaza sa fie stabilite pentru copil de catre CPC). existenta cabinetului de evaluare medicala cu izolator (pentru contagiosi) este obligatorie. interventia propriu-zisa (consiliere. . iar un cadru de primire rece. Psihologul poate oferi sfaturi in acest sens. In acelasi spatiu se afla si biroul echipei mobile. Orice copil adus la centru trece mai intai printr-o procedura de evaluare medicala. In cabinetul medical se asigura copilului primele ingrijiri igienico-sanitare. Daca centrul functioneaza pe langa un centru d eplasament sau in cadrul unui complex de servicii. capabil sa intervina intr-o situatie critica. Componenta rezidentiala Se organizeaza si se amenajeaza similar cu centrul de plasament. In cabinetul de evaluare vor avea loc discutiile individuale ale psihologului si asistentului social cu copilul -in urma carora rezulta elementele de baza pentru stabilirea proiectului personalizat de interventie in regim de urgenta. unde se pot primi telefonic sesizari la orice ora. Seful centrului tine permanent legatura cu conducerea DJPC. Permanenta este asigurata si de serviciul on-line. pentru a permite supravegherea permanenta a copiilor. componenta administrativa distincta nu mai este necesara. . care poate interveni in regim se urgenta. jocuri educative etc). Componenta coordonare-administrativ Secretariatul asigura si monitorizarea cazurilor. Sa nu uitam ca aici vin copii care au trecut prin traume deosebite. . Biroul contabilitate-administrativ gestioneaza bunurile materiale si fondurile care se deruleaza in cadrul centrului de primire pentru asigurarea serviciilor curente. deplasandu-se la locul sesizat. cu celelalte servicii din cadrul serviciului public specializat. Coordonarea centrului ii revine directorului DJPC.

Educator specializat. . pe baza evaluarii primare a cazului .dezbaterea fiecarui caz in reuniune pluridisciplinara.copilul este transportat la policlinica.popularizarea existentei centrului in cadrul comunitatii (strategie de imagine). .asigura primirea si primul ajutor medical si psihologic pentru copil. . educator specializat 25 .FUNCTII Principalele functii ale centrului de primire in regim de urgenta si de evaluare sunt: . Asistent social. . . asistent social.solicitare colaborare din partea Politiei: . . Personal de paza. .orientarea membrilor familiei catre serviciile unui centru de consiliere si suport pentru parinti .asigura cazare.depistare si preluare cazuri.inceperea unui program de activitati de consiliere si psihoterapie a copilulu .evaluare sociala.se organizeaza activitati educativ-distractive individual si in grup. cu scop preponderent terapeutic. . . . imbracaminte. hrana.protectie si ingrijire de urgenta. . Consiliere-orientare si elaborare propunere de masuri de protectie: .consiliere-orientare si elaborare propunere de masuri de protectie.evaluare juridica. Evaluare: . Jurist.deplasarea echipei mobile la locul semnalat si preluarea copilului.evaluare. medicamente pentru situatiile de urgenta.conceptie proiect personalizat de interventie de urgenta. Asistent social. .evaluare psihologica.asistenta telefonica de permanenta (hot line).propunerea unei masuri de protectie a copilului care urmeaza sa fie discutata si aprobata de Comisia pentru Protectia Copilului Psiholog. Asistent medical. Functia Categorii de activitati Profesionisti implicati Depistare si preluare cazuri: .intocmire raport de evaluare. . spital. Psiholog. Asistent social Educator specializat Medic sofer Protectie si ingrijire de urgenta: . servicii de psihoterapie -in functie de caz.evaluare medicala.asigura paza si securitatea copiilor rezidenti. . Educator specializat. Medic.

Din aceste motive. Procesul decizional reprezinta orice procedura administrativa sau judiciara care se poate finaliza prin adoptarea unei decizii pentru solutionarea problemei respective. carora numai o echipa pluridisciplinara bine pregatita le poate face fata cu succes. asigura copilului capabil de discernamant asistenta si sprijinul necesare participarii la procesul decizional referitor la orice problema care il priveste sau ii poate afecta interesele. In acelasi timp. acest loc de munca este caracterizat printr-un nivel ridicat de stres.PERSONAL Dat fiind caracterul continuu al activitatii si interventia in regim de urgenta. cu un buget de functionare important. caruia personalul trebuie sa-i faca fata (este necesar un program de pregatire in acest sens). denumit in continuare SELO. competente si o adevarata arta a relationarii umane. Categorii de personal Sef centru 1 post Asistent social : 1 asistent social/tura -de permanenta la sediul centrului Asistent sau lucrator social : 1 post/tura in echipa mobila Educator specializat : 2 educatori/tura -de permanenta (componenta rezidentiala) 1 educator/tura -de permanenta hot-line sau echipa mobila Asistent medical 1 post/tura Medic 1/2 post : 1-2 ore pe zi pentru consultatii Psiholog/psihopedagog 1 post pe unitate Paznic 1 post/tura . pentru ca acest serviciu se confrunta permanent cu situatii dificile. Personalul centrului trebuie sa fie nu numai suficient din punct de vedere numeric. Serviciul de asistenta si sprijin pentru copil in exprimarea libera a opiniei sale. in acest tip de serviciu este necesar sa lucreze un numar important de specialisti. 1/3 norma pe luna RESURSE DOCUMENTARE Serviciul de asistenta si sprijin pentru copil în exprimarea libera a opiniei sale. ATRIBUTII 26 . dar a carui eficienta (inclusiv in termeni financiari) devine vizibila pe termen lung.Sofer 1 post/tura Personal intretinere si bucatarie 1 Bucatareasa 1 spalatoreasa Secretar 1 post Administrator 1/2 post Contabil colaborator. de criza. ci si cu un nivel de competente profesionale foarte bun. activitatea in centrul de primire implica cunostinte. Incepand cu consilierea si orientarea telefonica prin serviciul on-line si pana la interventia la locul unde s-a savarsit un abuz asupra copilului. care sa asigure permanenta atat in echipa mobila cat si la sediul centrului. centrul de primire apare in mod evident ca un serviciu scump.

6. 10. medical si al asistentei sociale. 8. ci participarea corespunzatoare a acestuia la procesul decizional. cat si local. a evalua circumstantele si obiectul procesului decizional pentru a determina daca si in ce mod copilul poate fi implicat in solutionarea problemei care il priveste 4. a asigura respectarea drepturilor copilului si apararea intereselor sale legitime prin considerarea opiniei copilului in adoptarea deciziei de catre instanta/ autoritatea/ institutia competenta. oras. a oferi copilului capabil de discernamant toate informatiile pertinente si utile referitoare la drepturile sale in raport cu problematica supusa procesului decizional. precum si cu privire la posibilitatile de solutionare a problemei. juridic. in raport cu varsta. in fiecare comuna. 7. In opinia noastra. a oferi oricarui copil posibilitatea de a sesiza orice situatie ce reprezinta incalcari sau nerespectari ale drepturilor sale. a oferi copilului capabil de discernamant posibilitatea de a fi informat in mod obiectiv si corect asupra circumstantelor si obiectului procesului decizional. pentru: 1. a-l asculta si/sau a-l consulta pe copilul capabil de discernamant pentru a afla opinia sa cu privire la circumstantele si obiectul procesului decizional. a oferi oricarui copil posibilitatea de a solicita asistenta si sprijin pentru ascultarea si implicarea sa in procesul decizional referitor la orice problema care il priveste sau ii poate afecta interesele 3. in mod corespunzator varstei si gradului de maturitate a copilului. ca propunere de lege ferenda. a evalua capacitatea de discernamant a copilului in raport cu circumstantele si obiectul procesului decizional care il priveste. inclusiv orice forma de abuz sau neglijenta suferite din partea familiei sau a tertelor persoane.Serviciul actioneaza prin mijloace specifice domeniului psihologic. 9. a-l informa pe copilul capabil de discernamant asupra consecintelor pe care le-ar avea adoptarea oricareia dintre solutii si a-l consilia pentru a putea alege solutia optima potrivit cu drepturile si interesele sale. 5. la solutiile propuse pentru rezolvarea problemei. pe care factorii decizionali trebuie sa le considere in stabilirea oricarei decizii care il priveste sau ii poate afecta interesele. a autoritatii sau institutiei competente sa solutioneze problema. gradul de maturitate ale acestuia. precum si solutia preferata de copil. preluand rolul pe 27 . a prezenta opinia copilului sau a-l asista pe acesta in prezentarea opiniei sale in fata instantei. municipiu. in vederea demararii unui proces decizional pentru rezolvarea problemei si apararea drepturilor si intereselor legitime ale copilului 2. avand sentimente si opinii proprii. SELO trebuie sa fie organizat si sa functioneze atat la nivel judetean. SELO nu urmareste sa asigure copilului dreptul la autodeterminare. SELO are drept principal obiectiv promovarea calitatii copilului de subiect activ de drepturi si libertati.

Conventia ONU cu privire la drepturile copilului Dreptul copilului de a-si exprima liber opinia in orice problema care il priveste este prevazut de art. fundamentala atat pentru aplicarea. Prevederi legale internationale 1. (1) Statele parti vor garanta copilului capabil de discernamant dreptul de a exprima liber opinia sa asupra oricarei probleme care il priveste. in conformitate cu regulile de procedura din legislatia nationala. 12 in acest context. fie printr-un reprezentant sau o institutie corespunzatoare. Trebuie sa se acorde egala importanta atat cuvintelor copilului. In opinia noastra." Capacitatea de discernamant a copilului Este deosebit de important de subliniat faptul ca art. cat si oricarui alt mesaj pe care acesta il transmite (comportament. in special. independent de capacitatea copilului de a comunica in mod direct opinia sa. 12 din Conventie. Criteriul varstei si al maturitatii copilului este determinant in momentul adoptarii deciziei. ca si propunere de lege ferenda. consulta pe copil si a interpreta ceea ce acesta doreste sa comunice. fie direct. Consideram deosebit de importanta reproducerea textului integral al art. ATRIBUTII | PREVEDERI LEGALE APLICABILE | BENEFICIARII SELO FUNCTIILE SELO | ORGANIZAREA SELO PERSONALUL DE SPECIALITATE AMENAJAREA SPATIILOR | RELATIIA CU CELELALTE COMPONENTE PREVEDERI LEGALE APLICABILE 1. prevedere importanta. copil sugar).care serviciul de autoritate tutelara il mai detine inca in prezent din punct de vedere teoretic si devenind in mod efectiv un reprezentant si / sau un asistent al copilului care sa asigure exercitarea efectiva si realizarea deplina a drepturilor acestuia. cat si pentru interpretarea conventiei. 12 nu stabileste o limita inferioara de varsta de la care copilul este considerat capabil de discernamant si avand dreptul sa-si exprime in mod liber opiniile. de maturitatea sa sau de implicarea unei anumite varste determinate. manifestari biologice sau tulburari metabolice. cat si de posibilitatile acestuia de a comunica. atitudine in raport cu o anumita situatie. opiniile copilului fiind luate in considerare avandu-se in vedere varsta sa si gradul sau de mauritate. pentru modul in care instanta/ autoritatea/ institutia competenta iau in considerare opinia copilului. iar apoi explicitarea anumitor termeni.1. Pentru corecta evaluare a capacitatii de discernamant a copilului. dreptul copilului de a-si exprima in mod liber opinia trebuie garantat si respectat. specialistii SELO trebuie sa aiba in vedere caracteristicile circumstantelor si obiectului procesului decizional raportate la capacitatea copilului de a-si forma o opinie si de a opta pentru o anumita solutie a problemei. etc). un viitor “Cod al copilului” trebuie sa prevada o limita de varsta inferioara (preferabil 10 ani sau mai putin). nefiind determinant pentru evaluarea capacitatii de discernamant a acestuia. De asemenea. incepand de la care orice 28 . posibilitatea de a fi ascultat in orice procedura judiciara sau administrativa care il priveste. trebuie avute in vedere atat modalitatile in care copilul a fost invatat sa comunice. Conventia nu poate fi invocata pentru a se stabili o asemenea limita de varsta Cu exceptia cazurilor in care este evidenta lipsa capacitatii copilului de a-si forma o opinie (de ex. Acesti specialisti trebuie sa aiba la dispozitie timpul si competentele necesare pentru a-l putea asculta. (2) In acest scop se va da copilului.

9. el nu trebuie sa sufere nici un fel de presiune. d) al conventiei sunt relevante pentru aspectele legate de garantarea si respectarea dreptului la exprimarea libera a opiniei copilului pe care le-am prezentat mai sus: Adoptiile vizate prin convetie nu pot avea loc decat daca autoritatile competente ale statului de origine . 37. Art. tinand seama de varsta si de maturitatea copilului.. Exprimarea libera a opiniei Copilul are dreptul de sa-si exprime in mod liber opinia. Orice problema care il priveste pe copil Dreptul de exprimare libera a opiniei trebuie garantat si respectat in orice proces decizional care urmareste rezolvarea unei probleme in care copilul are un interes personal sau care ii poate afecta modul de viata.2. pentru varste inferioare capacitatea de discernamant urmand sa fie evaluata pentru fiecare caz in parte. relatiile familiale sau realizarea oricarui alt drept al sau. cat si de gradul sau de maturitate intelectuala. Este important de subliniat ca ponderea pe care opinia exprimata de copil o are in adoptarea deciziei trebuie sa fie in egala masura influentata atat de varsta copilului. s-au asigurat. referitor la dreptul copilului privat de libertate de a contesta legalitatea privarii sale de libertate. 12 se aplica in orice proces decizional care il priveste pe copil. ca: 29 . Alte prevederi ale conventiei aplicabile in sfera dreptului de exprimare libera a opiniei sunt Art. 40. In consecinta. instanta/ autoritatea/ institutia cu componente decizionale ar trebui sa fie obligata sa ascute opinia copilului. la consecintele posibile ale aplicarii uneia dintre solutiile propuse sau a celei pentru care copilul a optat este o conditie esentiala a respectarii dreptului de exprimare libera a opiniei. referitor la dreptul copilului acuzat de savarsirea unei fapte prevazute de legea penala de a fi informat in cel mai scurt termen si in mod direct sau. referitor la adoptia copilului care trebuie incuviintata numai dupa ce toate persoanele interesate (inclusiv copilul capabil de discernamant) si-au exprimat consimta-mantul. intrucat respectarea sau promovarea fiecaruia dintre drepturile prevazute de aceasta se reflecta in modul in care prevederile art. daca este cazul prin intermediul parintilor sai sau reprezentantilor legali. referitor la dreptul copilului de a fi ascultat in orice procedura care implica o separare de parintii sai sau de unul dintre acestia. 12 reprezinta cheia de bolta pentru aplicarea conventiei. 21.2. Conventia de la Haga asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale Prevederile art. Informarea pertinenta si obiectiva a copilului cu privire la drepturile sale. Din acest motiv. consideram ca art. 1. Singur criteriul varstei nu poate fi in nici un caz determinant. Art.copil este prezumat a fi capabil de discernamant. in mod special in cadrul procedurilor administrative sau judiciare. Art. d). b). afectiva. Incepand de la acea varsta. precum si la circumstantele si obiectul procesului decizional. dezvoltarea. sanatatea.2 . 4 lit. de acuzatiile care i se aduc si sa beneficieze de o asistenta juridica sau de orice alta asistenta corespunzatoare pentru pregatirea si prezentarea apararii sale.. evaluarea gradului de maturitate a copilului in raport cu problema supusa procesului decizional prezentand o importanta deosebita. in deplina cunostinta de cauza. a). etc. educatia. constrangere sau influenta care l-ar putea impiedica sa se exprime in orice mod sau care l-ar putea determina sa nu mai doreasca sa exprime. ii) .

consimtamantul copilului la adoptie. Conventia europeana asupra exercitiului drepturilor copilului Aceasta conventie a fost adoptata de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei la 25 ianuarie 1996. precum si de eventualele consecinte ale oricarei decizii luate Art. o conditie esentiala este ca SELO sa fie organizate si sa functioneze efectiv cel putin la nivelul fiecarui consiliu judetean pana la ratificarea Conventiei. c. acest consimtamant nu a fost obtinut prin contraplata sau contraprestatie de orice fel. precum si la eventualele consecinte ale oricarei actiuni a reprezentantului. sa furnizeze explicatii copilului. reprezentantul copilului trebuie: a. 3. 3 . Pentru indeplinirea acestui deziderat. Dupa parerea nostra. sa primeasca orice informatie pertinenta. daca acesta este cerut. Pentru sfera de aplicare a dreptului de exprimare libera a opiniei copilului. in cadrul procedurilor care il intereseaza desfasurate in fata autoritatilor judecatoresti: a. acesta s-a bucurat de sfaturi si a fost bine informat asupra consecintelor adoptiei si ale consimtamantului sau la adoptie. sa fie informat de eventualele consecinte ale punerii in practica a opiniei sale. s-a dat in mod liber. nu a fost ratificata de Romania. b. Conventia urmeaza a fi ratificata si aplicata in mod corespunzator de Romania in cel mai scurt timp. 1. daca acesta este considerat de legislatia nationala ca avand o capacitate de discernamant suficienta. relevante sunt urmatoarele prevederi ale Conventiei. fiind una dintre conditiile impuse pentru aderarea la Uniunea Europeana intrucat face parte din aquis-us comunitar.Dreptul de a fi informat si de a-si exprima liber opinia in cadrul procedurilor Orice copil care este considerat de legislatia nationala ca avand o capacitate de discernamant suficienta beneficiaza de urmatoarele drepturi. sa furnizeze copilului toate informatiile pertinente. dar constituie unul dintre cele mai importante documente internationale referitoare la drepturile procesuale ale copilului. pe care le reproducem integral. sa fie consultat si sa-si exprime opinia. in formele legal cerute si ca acest consimtamant a fost dat sau constatat in scris. si 4. b. de care se poate prevala el insusi. cu privire la eventualele consecinte ale punerii in practica a opiniei sale. Art. 2.3. dorintele si opiniile copilului au fost luate in considerare.Rolul reprezentantilor In toate procedurile care il intereseaza pe copil desfasurate in fata autoritatii judecatoresti. daca acesta este considerat de legislatia nationala ca avand o capacitate de discernamant suficienta. cu exceptia cazului in care acest fapt contravine in mod evident intereselor superioare ale copilului.1. 30 . cand este cerut.10 .

(3) prin care se instituie obligatia Comisiei pentru Protectia Copilului sa asigure copilului capabil de discernamant dreptul de a exprima liber opinia sa cu privire la masura de protectie ce urmeaza a fi adoptata. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate nu au reprezentat decat inceputul reformei sistemului legal de protectie a copilului in Romania. Consideram ca reforma in domeniul protectiei copilului trebuie sa continuie prin adoptarea unui "Cod al copilului". in favoarea caruia s-a instituit masura plasamentului sau incredintarii. 7. alin. (3) prevedere care confera dreptul copilului capabil de discernamant. Pentru succesul reformei insa. SELO reprezinta cheia de bolta a acestei infrastructuri. inclusiv cele referitoare la drepturile procesuale ale copilului in cadrul oricarei proceduri judiciare sau administrative. 2.. sa afle opinia copilului si sa o aduca la cunostinta autoritatii judecatoresti Subliniem inca o data faptul ca SELO trebuie sa indeplineasca rolul reprezentantului copilului si sa asigure respectarea drepturilor copilului prin mijloacele prezentate mai sus. Cazurile prevazute in mod expres de aceste acte normative. OUG nr. contine prevederi specifice anumitor situatii legate de protectia copilului aflat in dificultate si protectia copilului prin adoptie. inclusiv prin adoptie. c) consimtamantul copilului care a implinit varsta de 10 ani. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei si OUG nr. 10. de a-si exprima liber opinia cu privire la modificarea educatiei sale scolare. trebuie sa cuprinda si "opinia copilului cu privire la adoptia propusa". 18. impunand dezvoltarea acestui tip de servicii si in tara noastra 3. Consideram ca aceste prevederi trebuiesc aplicate in sens larg. prin crearea si dezvoltarea infrastructurii de servicii necesare acesteia. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate. care intra in sfera exercitarii dreptului de exprimare libera a opiniei copilului si in care SELO joaca un rol esential sunt: 2. care este prezentat de Comisia pentru Protectia Copilului instantei judecatoresti competente sa incuviinteze adoptia. 31 . si anume in sensul dezvoltarii rolului si implicarii SELO in protectia copilului.. Prevederi legale interne Legislatia interna in materia protectiei copilului. Art. OUG nr. din doua motive: 2. care sa asigure implementarea efectiva a tuturor dispozitiilor cuprinse in actele internationale din acest domeniu. OUG nr.1. este esentiala pregatirea din timp a aplicarii noii legislatii. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei. Art.c.2. (5) Raportul referitor la ancheta psiho-sociala asupra situatiei copilului. Legislatia internationala ratificata de Romania si prezentata mai sus ofera deja un cadru generos pentru organizarea si functionarea SELO." Art. alin. 2. Art. Rolul acestor acte normative si materia reglementata au fost limitate de anumite constrangeri de ordin politic si procedural cu care Departamentul pentru Protectia Copilului s-a confruntat la vremea respectiva. alin. 7 Pentru incuviintarea adoptiei sunt necesare: .

7. alin. a) si art. Prin coroborarea prevederilor art. Copiii care sunt in ingrijirea familiei si care.Art. pe toata durata acesteia. alin. Copilul care urmeaza sa fie adoptat. cu ocazia reevaluarii. (3). obligatoriu pentru solutionarea cauzelor de catre Comisia pentru Protectia Copilului. trebuie sa prezinte si pozitia (opinia) acestuia cu privire la masura de protectie propusa. 4. SELO ajuta copilul aflat in sistem sa devina “actor” al propriului proiect de (re)integrare. care il privesc. (5) rezulta obligatia comisiei de a asigura copilului capabil de discernamant dreptul de a exprima liber opinia sa si in momentul reevaluarii masurii de protectie stabilite. alin. alin. Copilul pentru care a fost stabilita o masura de protectie. In aceste cazuri SELO evalueaza opinia copilului in legatura cu viitorii parinti adoptivi. lit. Copilul pentru care a fost stabilita o masura de protectie. 18. in vederea sesizarii oricaror incalcari ale drepturilor sale sau a solicitarii asistentei pentru a-si exprima opinia cu privire la problemele educationale. Orice copil aflat in sistemul de protectie este necesar sa aiba acces la SELO. serviciu de asistenta a copilului cu probeme psihosociale). Copilul aflat in sistem va percepe altfel momentele de reevaluare si va avea posibilitatea. precum si copiii victima a oricarei forme de abuz sau neglijenta care sunt in evidenta SPS -vor fi orientati. 2. cu cele ale art. Copilul aflat in situatie de risc sau victima a oricarei forme de abuz sau neglijenta. lit. 17. BENEFICIARII SELO 1. catre SELO 3. centru de consiliere si sprijin pentru parinti. il consiliaza si il asista in prezentarea opiniei in fata profesionistilor care pregatesc adoptia si ulterior in fata instantei. Art. inca de la depistarea situatiei lor. 32.(2). legate de aplicarea masurii de protectie. sa se implice activ inca din faza de pregatire a unei noi masuri 5. al modificarii sau revocarii acesteia. alin. modificarii sau revocarii acesteia de catre comisie. Copilul aflat in dificultate pentru care urmeaza sa se stabileasca o masura de protectie Este foarte important ca in perioada de evaluare a situatiei in vederea stabilirii unei masuri de protectie de catre CPC copilul sa poata beneficia de serviciile unui SELO -in primul rand pentru a completa evaluarea cu elemente care integreaza opiniile copilului. In al doile rand. 32 . etc. 32. (5) care prevede ca raportul referitor la ancheta psiho-sociala asupra situatiei copilului. (1). accesul la SELO este necesar pentru a-i oferi copilului posibilitatea de a se informa si de a intelege procesul decizional si pentru a-l asigura ca toate eforturile serviciului public specializat/CPC converg catre ameliorarea/rezolvarea situatiie sale.b) care instituie obligatia serviciului public specializat pentru protectia copilului sa determine (cu sensul de "sa afle") opinia copilului capabil de discernamant cu privire la familia sau la persoana propusa pentru a-l primi in plasament sau incredintare si sa o aduca la cunostinta comisiei. prin intermediul SELO. aflandu-se intr-o situatie de risc beneficiaza de masuri de prevenire stabilite de conducerea SPS (centru de zi.

Permite evaluarea primara a situatiei . etc. Evaluare 3. De exemplu. dar nu raspunde penal. violenta familiala. parasirea domiciliului. Este vorba despre copilul care a savarsit o fapta prevazuta d elegea penala. in acelasi timp se pot identifica eventualele cazuri de abuz sau neglijare. favorabile unei bune comunicari in dublu sens pe parcursul tuturor serviciilor acordate de SELO .6. multa experienta in relatia directa cu copilul si. consiliere Desi aparent este o functie simpla. divort. spirit de observatie etc). Aceasta functie implica si consultarea copilului pe parcursul informarii.ex. cat si in evaluarae capacitatii sale de discernamant. Primirea . SELO se adreseaza unui numar mare de copii care pot avea diferite neintelegeri cu parintii/reprezentantii legali si care pot fi informati si consiliati. prin intermediul SELO copilul va putea sa-si exprime opinia in legatura cu parintele cu care doreste sa locuiasca dupa divort . Copiii pot sesiza SELO si telefonic. 8. prin serviciul hot-line. daca nu se dovedeste ca a savarsit fapta respectiva cu discernamant. care implica un bun nivel profesional (cunostinte aprofundate de psihologia copilului. Asistare Primire-ascultare SELO asigura primirea copilului. nu raspunde penal copilul care nu a implinit varsta de 14 ani sau cel care are varsta intre 14 si 16 ani. Informare 4. juridice. Evaluare SELO evalueaza : 33 . a altor persoane care intra in relatii cu copilul in cadrul procesului decizional. consilierii si asistarii sale. Copilul ai carui parinti se afla in situatii deosebite . Consiliere 5. competente de comunicare verbala si non-verbala . Primire-ascultare 2. Copilul delincvent. Asigura aflarea opiniei copilului . un har personal deosebit. SELO se implica atat in consilierea si asistarea copilului. atunci cand acesta doreste sa sesizeze o situatie sau sa solicite sprijin sau cand este trimis de catre un alt serviciu din sistem pentru a beneficia de informare. Copilul aflat temporar intr-o situatie de conflict de interese cu parintii/ reprezentantii sai legali. si se pot sesiza alte servicii din cadrul sistemului. Sta la baza tuturor celorlalte functii ale SELO Aflarea opiniei copilului poate insemna si interviuri/ evaluari ale familiei naturale/ subsitutive.ascultarea este importanta pentru ca : Este determinanta pentru construirea unei relatii de incredere intre copil si profesionist. Este esential ca in asemenea situatii copilul sa fie consiliat si asistat pentru ca interesul sau sa fie protejat. nu in ultimul rand. sociale . 7. ? ascultarea ? este o activitate complexa. in urma evaluarii situatiei FUNCTIILE SELO Pentru exercitarea atributiilor specificate SELO are urmatoarele categorii de functii : 1.

eventual concepute diferit pe categorii de varsta. Se pot organiza activitati de informare atat individuale. copilul cu capacitate de discernamant este nu doar informat asupra solutiilor posibile. Se recomanda ca SELO sa colaboreze cu publicatii/emisiuni radio si TV pentru copii pentru informarea copiilor pe teme legate de exercitarea dreptului de exprimare libera a opiniei. Consilierea poate fi juridica. precum si despre consecintele pe care le-ar putea avea fiecare dintre solutii. Periodic se pot organiza campanii de informare. Evolutia procesului de consultare si asistenta a copilului pentru ca acesta sa-si exprime opinia in fata instantei. acestea din urma putand fi gazduite nu numai de SELO ci si de scoli. a autoritatii sau institutiei competente sa solutioneze problema copilului. cat si colective. Informatia oferita copilului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii : . brosuri. in raport cu varsta si gradul de maturitate al acestuia. Obiectivitate Ca metode de informare se utilizeaza mai ales dicutiile directe si distribuirea de materiale de informare scrise (pliante. a autoritatii sau a institutiei competente. Corectitudine . sociala. Astfel SELO devine un adevarat ? avocat ? al intereselor copilului. Accesibilitate . despre circumstantele si obiectul procesului decizional. ORGANIZAREA SELO SELO cuprinde: 34 . pentru a aprecia posibilitatea implicarii copilului in solutionarea problemei . medicala. Pertinenta . Capacitatea de discernamant a copilului in raport cu circumstantele si cu obiectul procesului decizional care il priveste . Informare SELO raspunde intrebarilor copilului si il informeaza despre drepturile sale. ci si consiliat pentru a alege solutia optima potrivit cu drepturile si interesele sale. cluburi ale copiilor. Asistenta Aceasta functie este exercitata in special in situatiile in care copilul isi prezinta opinia in fata instantei. despre solutiile posibile. care asigura respectarea drepturilor legitime si considerarea opiniei copilului ca esentiala in adoptarea deciziei de catre forul competent. afise concepute intr-un stil accesibil copilului. Consiliere In functie de specificul cazului sau. Evaluarile se realizeza in echipa pluridisciplinara si se formalizeza in rapoarte scrise. psihologica. centre de plasament. Utilitate . alte servicii din sistem.Situatia reclamata de copil si pornind de la aceasta circumstantele si obiectul procesului decizional referitor la situatia respectiva. editate intr-un mod atractiv).

linie telefonica cu apeluri gratuite pentru sesizari/ solicitari primite din partea copiilor.colaboratori pe perioade determinate. etc) AMENAJAREA SPATIILOR SI DOTARILE NECESARE Spatiul cuprinde: Camera de primire Cabinete de evaluare Camere polifunctionale de joaca/ odihna pentru copil (mediu apropiat de cel in care locuieste sau mediu confortabil/ securizant pentru copil. care asigura la sediu primirea/ascultarea/evaluarea/informarea/consilierea . care sa-i inspire copilului incredere si libertate de exprimare. oferirea de informatii acestora Autoturism pentru echipa mobila Primirea. personalul nu poarta halate sau haine prea elegante. cooperare pentru identificarea solutiei optime in problemele specifice activitatii fiecarui serviciu Principalele servicii cu care se relationeaza SELO sunt : Serviciul de ancheta psiho-sociala Centrul de consiliere pentru parinti (inclusiv relatia cu familia naturala/ substitutiva. O componenta mobila pentru verificare sau interventie rapida in cazul sesizarilor/ solicitarilor PERSONALUL DE SPECIALITATE In SELO lucreaza urmatoarele categorii de personal. interpret pentru copilul surdo-mut. Un serviciu de permanenta la ? telefonul liber ? (hot line cu apeluri gratuite) .O componenta fixa. Cateva tehnici simple pentru micsorarea ? distantei ? dintre adult si copil ar fi : se evita discutiile de la birou sau de la ghiseu . in echipa fixa si/sau mobila: . camerele nu sunt supraaglomerate sau intunecate . Medic Alte profesii . cu mai multe posturi de lucru poate crea un sentiment de retinere copilului . ascultarea. Jurist . informarea si consilierea copilului trebuie sa se faca intr-un climat placut. Asistent social . decorul este vesel se recomanda un mobilier simplu in camera de primire si in camera de consiliere (exemplu fotolii cu masuta joasa) biroul de lucru al personalului este separat de camerele in care sunt primiti copiii (o camera cu rafturi pline de dosare. fiind mai adecvata tinuta sport RELATIA CU CELELALTE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE PROTECTIE A COPILULUI Relatia cu celelalte componente ale sistemului consta in principal in informare reciproca . pentru a facilita comunicarea) Dotari absolut necesare "Telefonul liber" . traducator pentru copii imigrantilor. in functie de nevoi (de ex. Psiholog . lipsit de rigiditate. participarea la proiectul individual de protectie a copilului) 35 .

concluzii asupra rapoartelor referitoare la stadiul implementarii conventiei. nu poate fi amanata sau impiedicata de insuficienta resurselor bugetare. o considera~ problematica~ pentru a fi esenta mentalului. pâna~ în prezent s-au acumulat multe elemente stiintifice în cunoasterea mentalului. intentionalitatea . îmbinând elemente filosofice si stiintifice se pot constitui teorii ale mentalului. participarea la proiectul individual de protectie a copilului) Centrul de plasament (inclusiv participarea la programul individual de protectie a copilului) Centrul de ingrijire de zi Scoala Serviciile de sanatate. ci si ale stiintei[2]. nu este retinut ca esenta~ a mentalu lui. mentalul poate fi abordat fie ca un subdomeniu în sine al filosofiei. inclusiv a celor cuprinse in art. O atentie deosebita~ este acordata~ analizei caracteristicilor mentalului. fie în cadrul unei filosofii generale a stiintei pentru primul caz . Schaffer considera~ ca~ s-ar putea afirma: " A mental event is an inner event that can be introspected". cu intentia de a ga~si ceea ce este esen?ial pentru fenomenul mental: comportamentul cu scop (purposeful behaviour) . Cum însa~ experienta subiectiva~ este cunoscuta~ numai prin introspectie. (Comitetul ONU pentru drepturile copilului. in special pentru copilul cu deficiente VI. în cele din urma~ autorul pare sa~ sustina~ teza 36 . Concluzie Aplicarea principiilor fundamentale ale Conventiei ONU. experien?a subiectiva~ . procese si sta~ri mentale. corp uman si sistem nervos central. o buna~ prezentare a acestui mod clasic de abordare o face Jerome A. asta~zi. dar daca~ mentalul are si alte componente decât cele structurale. Unele complicatii apar. re cunoaste. prezentate de Bolivia si Indonezia. In acest reusit studiu de sinteza~ se arata~ ca~ "Philosophy of Mind" studiaza~ conceptul de minte (mind) în relatie cu conceptele de materie. datorita~ modului în care poate fi definita~ introspectia. care desi real. Serviciul de pregatire reintegrare familiala (inclusiv relatia cu familia naturala/ substitutiva. care cu greu ar putea fi precizata~ ca notiune înainte de a defini mentalul. care ar caracteriza cel mai bine esenta mentalului. desi autorul rezerva~ un paragraf special inteligentei artificiale. Intrebarea care s-a pus în ultimii ani este aceea daca~ mentalul si constiinta sunt obiecte nu numai ale filosofiei. Este curios faptul ca~ nu este mentionat si conceptul de informatie. fa~ra~ a-i nega importanta. en ergie. Totusi. DE LA FILOSOFIA LA STIINTA MENTALULUI Introducere Mentalul este o notiune care se refera~ la minte. 12. crearea si dezvoltarea serviciilor de asistenta si sprijin pentru copil in exprimarea libera a opiniei sale trebuie sa devina una din prioritatile strategiilor judetene pentru protectia drepturilor copilului. Din punct de vedere filosofic. Schaffer[3] în Enciclopedia Britanica~ (1994). sintagma~ introdusa~ de Angela Botez[1] printr-o adaptare în limba româna~ a ceea ce în limba engleza~ se numeste "Philosophy of Mind". pentru care. Fa~ra~ îndoiala~. De aceea se poate vorbi în mod îndrepta~tit de o filosofie a mentalului. înaintarea stiintei într-un asemenea domeniu care ar depa~si structuralul se face extrem de greu.) In concluzie. în special pentru partea structurala~ a acestuia. In fata atâtor probleme..

apartinând autorului acestui articol. În primele trei cazuri sunt prezen tate teorii structurale neurobiologice. Acesta este si cazul filosofiei structural-fenomenologice ortofizice a stiintei. nu poate fi sustinut. b.ns. în mod îndrepta~tit: " functionalismul neural nu reprezinta~ o conceptie asupra naturii evenimentului constient în sine"[13] . struc turala~. O clasa~ noua~ de teorii ale mentalului o reprezinta~ ceea ce numim teoriile structuralfenomenologice [5]. cealalta~ apartine lui David Chalmers[21. Câteva consideratii generale I. în privinta întelegerii naturii existentei în totalitatea ei Un caz oarecum aparte îl ofera~ John Searle a ca~rui pozi tie[17. In al doilea caz. II.]Dar.and perhaps this is all that one needs to give the criterion force"[4]. filosofica~ sau "partial stiintifica~. Den. deoarece este greu " to overthrow beliefs about one's present mental events. orice filosofie generala~ a stiintei. fa~ra~ o simultana~ reexaminare a întregii realita~ti. în general. c. In cazul lui Penrose. Procesele mentale sunt procese vii. Modelele mintii merg mâna~ în mâna~ cu modelele existentei[23]. în baza unui principiu fundamental[14. a mentalului nu este posibila~ fa~ra~ o teorie a naturii viului. Nu se poate examina cu un ochi nou. G.[.16]. 37 . Roger Penrose[10] s. In ultimul caz. Daniel C. este limitata~. se considera~ ca~ nu este posibila~ cunoasterea fenomenelor mentale.. orice automat ar avea si un proces mental. Cer cetarea noastra~ arata~ ca~ Searle nu a reusit sa~ realizeze o astfel de viziune.. concep?ia "misteriana~ "[6] asupra mentalului si constiintei. a vietii si. a consiin?ei. filosofic si stiintific. dupa~ opinia mea[12]. ceea ce intervine nou este schitarea unei teorii care implica~ functionarea palierului cuantic fizic la nivelul citoscheletului neuronilor dintr-o organizare de neuroni.22]. Acest punct de vedere.M. Una din aceste teorii. Pentru o teorie a proceselor mentale este evident faptul ca~ un model al mintii nu este posibil fa~ra~ elaborarea simultana~ a unui model al existentei în totalitatea ei. Teoria lui Penrose ra~mâne. Astfel ca~ pozitia sa reala~ se dovedeste consistenta~ cu functionalismul neural"[19]. acestea fiind considerate a fi acoperite de un mister deplin.nett[9]. Acest lucru este corect deoarece stiinta structurala~ este insuficienta~ pentru a explica natura completa~ a proceselor mentale. trebuie sa~ cuprinda~ si o filosofie a mentalului . la limita~. Adesea se considera~ ca~ si inteligenta artificiala~ ar fi un proces mental.n. tot mai abandonat. O teorie.18] nu este declarat structurala~ sau functional neurala~.15. atunci. teorii structural-fenomenologice.) si nici suma lor nu au reusit asa ceva.Nici una din cele treisprezece tra~sa~turi (din volumul The Re discovery of Mind[17] . Honderich afirma~. partial filosofica~". Teoriile recente ale mentalului si constiintei pot fi divizate în trei categorii[5]: a."mentalul exista~ pentru ca~ exista~". Daca~ ar fi adeva~rat. mentalul.D.a.Este un lucru sa~ insisti asu pra faptului ca~ evenimentele constiente în sine nu sunt numai relatii neurale si altceva sa~ oferi o conceptie distincta~ asupra lor. De altfel. teorii structurale. respectiv ele se încadreaza~ în clasa pe care Ted Honderich o numeste a functionalismului neural[11]. ca de altfel si toate teoriile actuale ale functionalismului neural. Dintre teoriile structurale recente pot fi amintite cele elaborate de Crick si Koch[7]. mai trebuie spus si altceva. este cuprinsa~ în filosofia ortofizica~ a stiintei[20]. Ted Honderich clarifica~ lucrurile afirmând urma~toarele: Searle se declara~ împotriva reduc?ionismului si de aceea insista~ si asupra faptului ca~ evenimentele noastre constiente au si pro prieta~ti diferite de cele pe care le recunoaste functionalismul neu ral. Edelmann[8].

Este adeva~rat. cum spune Harold Morowitz[26]. de ce nu. Important este faptul ca~ acest fenomen nu este structural. Pentru elucidarea naturii mentalului este nevoie de o fizica~ noua~. Inevitabil. si aici in tervine marele merit al neurobiologiei structurale. de David Chalmers. iar acestea ar apa~rea numai la vertebrate. atunci trebuie recunoscuta~ si exis tenta unui mod de cuplaj între structuri si informaterie. Este necesar sa~ se ga~seasca~ unul sau câteva puncte de reper de ordin stiintific pe un asemenea drum nou. culminând cu mintea omului. având o natura~ aparte. Revenind la lega~tura dintre viu si mental. în mod inde pendent. modele ale mentalu lui. dar procesul mental elementar ar putea fi prezent de la cea mai simpla~ entitate vie. Din momentul în care se vor ga~si puncte de reper stiintifice. care are o natura~ struc tural-fenomenologica~. si anume inferarea justifi cata~ a existen?ei unui substrat profund al întregii realita~ti [20. La fel de inevitabil. precum si de David Chalmers. atunci economia gândirii ne obliga~ sa~ ba~nuim ca~ aceasta~ depa~sire se face o singura~ data~. si anume "sensul fenomenologic"[20. privind natura acestui cuplaj nu se pot face decât speculatii. Filosofia ortofizica~ a stiin?ei reprezinta~ o asemenea încercare 38 . acestea fiind identice ( ca feno mene la nivelul mintii umane). pentru inteligenta artificiala~ si robotii cu inteli genta~ artificiala~ se poate sus?ine existenta unei forme de psihic. Spre exemplu. dar care pot oferi modele pentru viitoare aborda~ri teoretice si. si este. Si alti autori se gândesc la o fizica~ noua~. se pune si întrebarea când anume o structura~ devine vie[25]? Adesea se afirma~ ca~ organismele inferioare nu au procese mentale. nu un psihic mental. experimentale Pe lânga~ cele trei puncte stiin?ifice de reper de mai înainte. atunci unde începe sa~ se manifeste procesul mental? De la ce grad de complexitate al organismelor? De altfel. construindu-se astfel teorii stiin?ifico-filosofice IV. ea trebuie sa~ fie o realitate Daca~ procesele mentale au la baza~ structuri. Acest lucru este demonstrat si sustinut în filosofia ortofizica~. Numai el poate explica specificitatea mentalului. dar fa~ra~ a aduce argu.Din contra~. respectiv între procesele structurale si cele fenomenologice . Pentru a înainta spre o fizica~ noua~ nu este însa~ suficienta~ numai filosofia stiintei. dar care sunt insuficiente. mai intervine înca~ unul. în afara~ de cele pe care le aduce stiinta neo structurala~[16] contemporana~. chiar daca~ restul va fi completat cu o plauzibila~ speculatie filosofica~.30 Cu aceste patru puncte de sprijin se pot imagina modele re zonabile ale existen?ei si. de asemenea de ca~tre Roger Penrose. la aceea a teoriilor stiintifico-filosofice ale mentalului Cred ca~ asemenea puncte de reper au si apa~rutPrimul dintre ele este acela al constata~rii existentei unui fenomen "nou" în natura~. nou pentru ca~ a fost neglijat. si nu este structural. totusi el trebuie sa~ aiba~ un suport fizic . dar si sensuri fenomenologice.27] pus în evidenta~ de autorul filosofiei ortofizice sau "fenomenul experential" constatat.29. mintea este o complexitate de procese mentale cu proprietatea gândirii reflexive . atunci se va trece de la etapa filosofiei mentalului. corelat cu acestea. desi acesta propune o noua~ fizica~ structurala~. Recunoasterea sensului fenomenologic implica~ recunoasterea unui asemenea suport. cuplajul structural-fenomenologic trebuie sa~ fie o realitate Mai mult nu se poate spune cu o anumita~ certitudine stiintifica~. Daca~ structuralul va trebui depa~sit pentru a întelege viata si mintea. daca~ exista~ o asemenea lega~tura~.mentele autorilor amintiti mai înainte. pentru ambele fenomene III. ci un psihic informatic[24]. In acest mod am introdus denumirea de informaterie pentru acest suport. De altfel Chalmers arata~ în lucrarea sa ca~ termenul experential este echivalent cu cel de fenomenologic[28 Daca~ sensul fenomenologic este o realitate .

ci într-un alt mod pe care stiinta urmeaza~ sa~-l elucideze. structural-fenomenologic. declarate. Roger Penrose. mai înainte fiind amintit cel mai important dintre acestia. Orice proces mental are o parte structurala~ si o parte fenomenologica~. Aceasta~ trecere va depinde în mare ma~sura~ de posi bilitatea unei schimba~ri corespunza~toare în metodolo gia stiintei pentru a face fata~ proceselor fenome nologice Spre o teorie structural-fenomenologica~ ortofizica~ a mentalului O comparatie între cele doua~ teorii structural-fenomenolo gice a fost prezentata~ în alta~ parte[5 Principalele elemente privind teoria mentalului. acest lucru apa~rând ca necesar în modelul ontologic ortofizic[31]. dar acestea se grupeaza~ în procesoare mentale precum procesorul mental al limbajului natural.V. o si construieste. fie parte a unui organism multicelular. sunt urma~toarele * Orice interactiune structural-fenomenologica~ este un proces mental . ca un proces fizic si informational. ale voin?ei. mintea omului. ca doua~ entita~ti separate. ca aceea de asta~zi. numai în prezenta corpului omului care le reflecta~ prin mintea sa * In minte se poate petrece o îmbinare între macroscopic si microscopic cuantic. In alta~ parte[33] am prezentat o teorie abstracta~ structural-fenomenologica~ a unei celule bi ologice care pune în evidenta~ posibilitatea unor procese men tale de tip subconstient Daca~ fiecare celula~ a corpului uman are procese mentale. fenomenele de intuitie si creativitate s. spre care se îndreapta~ mul?i cerceta~tori ai mintii si constiintei. Nu se poate vorbi atunci de corp si minte. ale sentimentelor. atunci mintea totala~ a omului este constituita~ din mintea creierului (a sistemului nervos central) plus procesele mentale ale corpului sa~u[34 Creierul contine mintea. dar numai îmbi narea acestora constituie un fenomen mental * Procesul mental este o caracteristica~ a viului. Natura fenomenologicului este fizica~ si informationala~ în acelasi timp. foarte specific. rezultate din filosofia ortofizica~ a stiintei. procesoarele mentale ale senzatiilor. Ea vine în contact. nivelul cuantic al realita~tii. deoarece ansamblurile de particule elementare sau de atomi devin corpuri macroscopice evidente. are un caracter macro scopic.a * Mintea este un complex de procese mentale . Fiecare asemenea procesor mental este un procesor infor mational structural-fenomenologic. care sa~ asigure ac tivitatea integratoare a mintii. fa~ra~ a avea o minte deplina~ care sa~ îmbine toate procesoarele si procesele mentale necesare. dar nici identic egale 39 . Va fi necesara~ o noua~ fizica~ cuantica~. Trecerea de la o stiin?a~ strict structurala~. Mintea este un complex de procesoare mentale si procese mentale[32 * Fiecare celula~ biologica~. continuificarea realita~tii externe si interne. si se manifesta~ prin sensuri fenomenologice * Procesul mental este informa?ional în esenta lui * Cuplajul structural-fenomenologic nu se face prin fortele fizice structurale. are o activitate de ordin mental. nu va putea ra~mâne în domeniul structuralului. ale intelectului. ale memoriei etc. fie izolata~. în primul rând cu realitatea macro scopica~. ca o extindere a fizicii cuantice struc turale de asta~zi * In acelasi timp. struc turalfenomenologica~. la una structuralfenomenologica~ apare ca foarte plauzibila~. probabil caracteristica lui esentiala * Procesul mental nu este posibil fa~ra~ fenomenologic. Aceasta~ ultima~ resursa~ pentru explicarea mentalului. sau creier si minte. iar corpul contine mintea totala~ . De aceea el nici nu a putut fi pus în evidenta~ de fizica structurala * Cuplajul structural-fenomenologic ar putea implica si nivelul cuantic al realita~t?ii .

39 pag. nu atat prin complexitate cat mai ales prin lipsa lor de substanta. nelocalizat al mentalului. ele sunt pulsul sau indicatorul unei limite: cea care traseaza dificultatile cu care se confrunta un anumit segment social. se ga~seste în informaterie.. în varianta ortofizica~ a teoriei structural-fenomenologice a mentalului. ultimele nu sunt subiective în mod absolut . 1996. NOTA~. Unii filosofi ai mintii constata~ caracterul nespatial.62-68. December 1995.. The Philosophical Tension and the Cosmic Feeling.Dra~ga~nescu.Editura Academiei. Bucur esti. Bucuresti. Volumele 20a si 20b au fost reedidate într-un singur volum: M. (on INTERNET. prof. 1989. Sa mai adaug ca acest "segment" este definit nu atat prin grila profesionala 40 . 253 pag. O parte din mental se ga~seste în structurile creierului. Scientific American. dar unul din obiectivele lui este si acela al realiza~rii unei teorii structuralfenomenologice ortofizice a proce selor mentale si a constiintei Un program s mai larg (denumit KATEDRAST. Editura Academiei. Accesul ei într-o zona~ non-spa?iala~ a realita~tii profunde poate constitui o tema~ de studiu nu lipsita~ de impor tanta În studiul de fata~ s-au prezentat câteva elemente si conside ratii necesare desfa~sura~rii unui program de cercetare intitulat "Modelarea structural-fenomenologica~. nu însa~ si pentru partea lui structurala~. Informatia materiei. Editura Academiei. DIAGNOSTICUL: STARI DEPRESIVE Cand lucrezi cu pacienti de tot felul. trebuie remarcat cum. dar va remarca dependen?a primordiala~ a mintii de creier si va afirma ca~ mintea se ga~seste în spa?iul universului acolo unde se ga~seste si creierul. Bucuresti. prof. ceea ce S-neurobiologia (neurobiologia structurala~) demonstreaza~ cu succes. fara a-ti selecta clientela. în general. Partea fenomenologica~. precum si de autorul acestui studiu. Pe de alta parte. conceptuala~ si simbolica~" la Centrul pentru Cerceta~ri Avansate în Înva~tarea Automata~. Bucuresti. a fost formulat recent de prof. 1991. spatial si aspa?ial al mintii. Dar acest fapt poate fi valabil numai pentru expresia fenomenologica~ a mentalului. dar care se intersecteaza~ cu cel enuntat mai înainte. p. Menas Kafatos. Bucuresti. chiar daca~ nu pot fi observate di rect din exteriorul organismului Un alt aspect la care se refera~ filosofia clasica~ a mentalului este acela al spatialita~tii sau nespatialita~tii fenomenului mental . Editura stiin?ifica~ si Enciclopedica~. Editura Academiei. Prezentari de caz 1. 1993 L'Universalité ontologique de l'information.Deoarece analiza profunda~ a mentalului începe cu procesele mentale structurale obiective. dar nu se poate împlini fa~ra~ analiza proceselor subiective . 302 pag. Daniele Struppa. ambii de la George Mason University-SUA. David J..Chalmers. Prelucrarea Limbajului si Modelare Conceptuala~ al Academiei Române. ca si întreaga realitate profunda~.ro/books/draganescu). Eseuri . The Puzzle of Conscious Experience. Inelul lumii materiale. probabil. Gheorghe Tecuci.fenomenologice. dublul caracter. 1990. cu intentia de a reexamina fundamentele stiintei. Ele con?in o obiectivitate fizica~ si infor mationala~. O teorie SP-neurobiologica~ va constata. e. ceea ce nu este chiar neîndrepta~tit. fiind procese reale. în lumina orica~rei teorii structural. de la aceiasi universitate si directorul Centrului Academiei Române men?ionat mai înainte. Scopul programului este mai larg decât modelarea proceselor mentale. ai ocazia sa intalnesti cazurile cele mai neobisnuite.racai. dupa~ numele initiatorilor). 21. http://www. care în interiorul ei este nonspatiala~. d.

iar treba aceasta ar trebui sa ne intrige pentru ca fata arata grozav. Ma "ameninta" ca va consulta o duzina de radiestezisti si de alte asemenea figuri reputate pentru puterile lor vindecatoare. si nu degeaba am scris cuvantul "pomeneste". ca nu are probleme. Balmajeste ceva despre "niste palpitatii". Ii explic ca uneori mai si "doare". Imi intinde doua bilete de internare in spital. spune el cu un oftat. caldicica. ba chiar crede ca-i fac rau. ">Il intreb ce il "doare". ii repet eu: uneori nu avem pur si simplu chef de prezente feminine. numai cu gandurile tale. nu trebuie sa ne sperie. sa mergi la un spectacol. diagnosticul: stari depresive. poti sa iesi in parc la o plimbare. A venit la mine in speranta unui diagnostic. ca se plictiseste.. care le confera o importanta pe care nu au avut-o si nu o vor avea niciodata in viata reala! 2. Comenteaza critia tratamentul psihiatric: imi spune ca s-a saturat de pilule. 25 DE ANI 41 . am senzatia ca nu este foarte incantat. Nimic paranormal. nimic nu se petrece (si) cu el... pentru ca chestiile astea il excita. apoi. Admite formal dar se incapataneaza totusi in sensul "maladiei" sale.. Cand pomeneste de meseria lui. Il asigur ca nu este nimic neobisnuit aici. nici nu mor.. dar care se ingramadesc in "societati" si secte "para". un complex de inferioritate pentru ca ii cade parul si alte nimicuri familiare oricarui ins care este viu si nu mort. in fine.. care sa-l puna intr-o lumina favorabila. nimic. para-mai-stiu-eu-ce. si ca. de unul singur. Dezolat. in limite normale. desi aveam reticente in privinta lui.sau bugetara. Vasile nu-si ascunde dezamagirea. In plus. Apoi imi declara ca a consultat cateva somitati din medicina naturista. Nu poate bea alcool. cat mai ales prin nivelul cultural si de discernamant care. sa o recunoastem. cu "probleme" si manifestari iesite din comun. Ma descoase care e opinia mea: sa mai bea sau nu ceaiuri? Eu insist insa asupra simptomelor sale. fixeaza si granita intre pacientul analizabil si cel care nu are nimic in comun cu psihanaliza. insa. pentru ca ce este scris este indiscutabil real. De pilda.. Imi cere sa-l vindec! Este sculer-matriter. Desigur ca Vasile nu se impaca cu ideea ca este un simplu muncitor si aspira sa fie un ins complicat. Nu-i nimic anormal. Mai aflu ca nu se simte atras de prietena sa. Bautura este un puternic excitant iar el nu dispune probabil de esapari.. venit din provincie si stabilit provizoriu in Bucuresti. Vasile devine insolent. sa citesti ceva captivant. S-a simtit bine o vreme.. A baut ceaiuri cu gramada-fara nici un rezultat. observand ca evita sa se refere explicit la ele. Vasile este un barbat de circa 25 de ani care insista sa fie primit de mine si obtine o programare.. "Nu mai iau medicamente cat oi trai".. a sperat sa ma dea gata cu paleta sa de manifestari anormale si nu a primit in schimb decat asigurarea ca este sanatos. Apoi s-a adresat unui terapeut care vindeca prin telefon (sic). Ca durerea. sa asculti muzica sau chiar sa dormi daca nu ai pofta de nimic in mod special. una sau doua nopti de insomnie. LUCIAN. parapsihologic. Ii explic ca este cu neputinta sa vindeci prin telefon. cafea. Nu-i mai putin adevarat. exista multe alte lucruri interesante in viata. Nu-mi ramane decat sa-l invit sa o faca si sa-i urez succes! Morala se impune de la sine: "cazul" lui Vasile este tipic pentru o larga categorie de oameni-umbre care nici nu traiesc.. Probabil din cauza ceaiurilor de care a cam facut abuz. ca "vindecarea" lui prin telefon nu a durat decat cateva zile. Nu pare convins de replica mea si aduce in sprijinul parerii sale reputatia terapeutului: cutare revista cu mare priza la public i-a dedicat un intreg serial! Nu pune la indoiala seriozitatea celor de la gazeta. ca ii este jena de slujba si ca si-ar fi dorit poate ceva mai elevat. ca duce o viata rutinata.

In general. sa prind un fir de care sa ma tin in analiza. utilizand toate sugestiile pe care le implica el. Aflase ca. Ma~ refer.. adica a acelei medicine care actioneaza cu medicamente. Alte multe detalii de temperament. nu poate concepe relatia cu o femeie fara a avea copii. realizase totusi ca psihanaliza se ocupa de cazuri de afectiuni nevrotice intr-o maniera mai speciala si. de catre anturajul sau. nebun. la psihanaliza. in ultima vreme.Lucian are 25 de ani. diferit de psihiatrie. trebuie sa fie cheia anxietatii de care sufera el.. M-am trezit cu frica in oase. la ajutorului retetarului farmaceutic. Lucian mi-a declarat ca este foarte nelinistit de faptul ca. automat. este foarte mandru de virilitatea lui. cand nu intelegeam un vis de asemenea factura. spune el.. Lucian nu are ambitii care sa-i depaseasca conditia. sa intemeieze un camin. psihanaliza nu se sinchiseste de diagnostic si ca nu apeleaza. si-l indemn sa mi-l povesteasca. Cazul lui Lucian arata cum se modifica personalitatea unui om atunci cand increderea si pretuirea de sine se bazeaza pe constitutia sa sexuala. a devenit acum apatic si fara "apuc". "Firul" imi este oferit chiar de Lucian. a consulta un psihanalist nu pericliteaza cu nimic imaginea publica a pacientului: el nu va fi declarat. si de aceea s-a adresat psihanalizei. Fara sa stiu din capul locului de unde sa incep ca sa inteleg cazul lui. interventii chirurgicale. si cu un inalt simt al respectului fata de tot ceea ce nu intelege. desigur. pentru te miri ce. ca era noapte si. Oamenii de conditie mai modesta nu apeleaza la psihanaliza pentru ca au sentimentul ca pierd vremea. sa faca copii. etc. (Problma copiilor este extrem de accentuata si acest lucru are o semnificatie aparte. etc. iar aceasta i se pare nesatisfacatoare. a devenit un anxios. nu mai are aceeasi pofta de lucru.) Ii arat ca visul. Din cutezator cum era odata. ceva nesanatos. Apoi. Comentand visul. aparent primejdioasa. si ca. urmarind toate caile mai mult sau mai putin promitatoare pe care aluneca discutia noastra. Si ca daca il 42 . ambitie de castig: el care facea o multime de invarteli ca sa-si rotunjeasca veniturile. pentru ca habar nu am ce vrea sa insemne visul asta". nevatamatoare. chiar daca nu intelesese mai nimic din ceec ce comentasem eu pe marginea unei lucrari de psihanaliza. la un moment dat. totodata. injghebez o discutie banala din care astept. Apoi a mai constatat cu stupoare ca multe lucruri care ii placeau odinioara (nu vreau sa le insir aici) nu-i mai spun nimic. un cosmar. cu diete alimentare. Ca de obicei. Am visat. ca de obicei. cu oameni care se bucura de o anumita pregatire a mintii care le permite sa acceada mai usor la ideile si conceptiile psihanalitice. care se ofera sa-mi povesteasca un vis scurt. totul este de competenta medicinei. de mai multi ani. unul care se teme pana si de umbra lui. l-au convins ca se intampla ceva cu el. In plus. cu o fata pe care ar vrea sa o ia in casatorie. cu o atmosfera sumbra. deoarece nu inteleg cum s-ar putea rezolva un caz de nevroza numai prin discutii. ajung sa inteleg ca L. Pentru ei. psihanalistul are de a face cu intelectuali. s-a deschis fereastra prin care a tasnit un val de sange care m-a improscat din cap pana in picioare. de purtare. Ma~ cunoscuse intamplator intr-un cerc de prieteni si. din proprie initiativa. Este insa un ins temerar. munceste intr-o fabrica din Bucuresti si este prieten. Lucian a cutezat sa se adreseze unui psihanalist in ciuda faptului ca impartasea si el aceleasi prejudecati. desigur. Ma~ gandesc ca visul imi poate oferi cheia modificarilor de personalitate observate de L. care l-a trezit infricosat cu cateva nopti inainte de a veni la mine. ne lasam in voia superstitiilor care ne amplifica si mai tare sentimentul unei nenorociri apropiate. Intelectual vorbind. pentru a-mi cere o consultatie. ambitios. A venit la mine. Trebuie sa marturisesc ca solicitarea lui Lucian m-a cam pus pe ganduri. care i-a starnit panicain noaptea respectiva. a constatat o modificare negativa a caracterului sau.

ceva familiar urechilor noastre de crestini educati la scoala biblica a Vechiului si Noului Testament. Daca sangele a cazut peste L. desi isi doreste copii. L. deci. nu-i are pana acum? Imi raspunde ceva neclar si realizez ca am pus degetul pe rana. pentru ca este neplacuta pentru eul lui Lucian. intr-un cuplu de forte care explica conditia actuala a lui L. dar eu nu intelegun lucru: cum se explica faptul ca. Ai luat totul asupra dumitale. la dorinta lui de a deveni tata. anxietate si ideea anxioasa. Este si momentul in care inteleg mesajul visului. Si aceasta idee a aparut odata cu constatarea ca prietena dumitale nu a ramas gravida. a descoperit sursa psihologica. insotita de toate celelalte complicatii si deformari caracteriale. Nu are copii pentru ca. Conchid ca visul lui se refera tocmai la acest lucru. Valul de sange este o aluzie cam fara perdea la faptul ca prietenei lui Lucian i-a venit ciclul si. Explicatia suna cam asa: dumneata suferi din cauza ideii care ti s-a infipt in cap ca nu esti viril. la un pas de fericitul eveniment? Adica.. care se detensioneaza pentru ca intelege ce si cum in privinta cazului lui. ne lamurim cu cazul lui. este pentru ca el se considera vinovat de faptul ca prietena lui nu ramane insarcinata. Apoi a legat cele doua elemente psihice. Aceasta este adevarata sursa a anxietatii lui. nu mai are de facut altceva decat sa verifice ipoteza ne-virilitatii sale. recent. Cum a facut acest lucru? Interpretand un vis al pacientului cu ajutorul contextului de idei furnizat de problemele sale de viata. Aceasta explicatie ii este oferita si pacientului. asa cum am sugerat deja. Lucian nu are nici o explicatie rationala la acest fapt. Pentru ca. Este ceea ce a si facut. pe care o contracareaza. Anxietatea lui. Inteleg ca subiectul il stinghereste si ca nu ar vrea sa insist asupra lui. 43 . nu a ramas insarcinata! Iata cheia anxietatii lui L. Dar mai exista un detaliu nu lipsit de importanta: sangele din visul lui a cazut pe el ("m-a improscat din cap pana-n picioare".. Ce a facut psihanaliza confruntata cu un asemenea caz? Mai intai. este o reactie la ideea ca nu este viril. Asta suna ca o acuza. O ezitare ma face sa indraznesc o intrebare in plus: ai fost cumva.nu are. inconstienta (refulata) a anxietatii lui L. a zis L.). se identifica cu virilitatea lui iar o atingere adusa acestei componente a personalitatii lui afecteaza intreaga personalitate. cat pe-aci sa devii tata? Imi confirma cu un gest scurt al capului dar fara nici o alta completare. L. adresandu-se unui sexolog. Ideea in sine este refulata. in asa fel incat nu mai raman decat sentimentele de inferioritate care l-au starnit sa mi se adreseze.Desigur ca indata ce lucrurile s-au lamurit in acest sens.interpretam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful