Sunteți pe pagina 1din 20

Aleea Nemira 20, Gilău

caro.assocsenior.ro

MANUALUL CARO by ASSOC Senior – Procedura de ADMITERE

PROCEDURA operațională privind ADMITEREA


persoanelor vârstnice în cadrul Centrului rezidențial CARO by ASSOC SENIOR
M.I.-STANDARD 2 ADMITERE

CAP I - SCOP
Scopul procedurii operaționale este de a stabili modalitatea de lucru și responsabilitățile privind
admiterea/ieșirea beneficiarilor din Centrul rezidențial CARO by ASSOC SENIOR în condițiile legii și doar
în cazul în care Centrul poate acorda serviciile necesare.
Personalul angajat cunoaște și aplică cerințele acestei proceduri astfel încât să poată asigura condițiile
necesare pentru ca beneficiarii/reprezentanții legali/convenționali să cunoască și să accepte condițiile de
admitere în centru, să fie găzduiți și să primească servicii pentru perioada pe care o doresc.

CAP II- LEGISLATIE SI DOCUMENTE APLICABILE


Legea 17/2000 – privind asistența socială a persoanelor vârstnice
HG 886/2000 – aprobare grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice republicată
Ordinul 29/2019– privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale
destinate persoanelor vârstnici, anexa 1
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului rezidențial CARO by ASSOC SENIOR.

CAP III - DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE

3.1. ACTE NECESARE ADMITERII - DOSARUL DE ADMITERE


 Cerere tip de admitere, semnată de beneficiar/reprezentant legal/convențional, în original; 
 B.I./C.I. a persoanei pentru care se solicită admiterea, în copie; 
 C.I. a soțului/soției și/sau a copilului/copiilor adulți ori cartea de identitate a membrului/membrilor de
familie supuși obligației de întreținere conform Codului civil, în copie; după caz, C.I. a reprezentantului
legal/convențional și documentul care atestă numirea reprezentatului legal (ex. dispoziție, sentință
civilă) sau procura in cazul reprezentantului convențional,  în copie; 
 C.I. ale semnatarului /semnatarilor angajamentului de plată, în copie; 
 Acte medicale eliberate de medical de familie: 
 Scrisoare medicală care să cuprindă diagnostic, scurt istoric, tratamente efectuate,
recomandări, cu specificarea faptului că este deplasabil sau nu; 
 Adeverință medicală că nu suferă de  boli  infecto - contagioase  și  dermato-venerice; 
 Scrisoare medicală de la medicul specialist cu menționarea medicamentației recomandate sau schema
medicamentației; 
 Cardul de sănătate – doar în situația efectuării transferului la medicul de familie cu care Centrul
Rezidențial CARO are contract de colaborare.

3.2. CRITERII DE ELIGIBILITATE BENEFICIARI

3.2.1 Criteriile de eligibilitate pentru ca o persoană să poată beneficia de serviciile sociale ale Centrului
rezidential CARO by ASSOC SENIOR sunt următoarele:
 este persoană vârstnică în sensul Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice,
adică este persoana care a împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege;
 există locuri disponibile în cadrul centrului;

1|Page
Aleea Nemira 20, Gilău
caro.assocsenior.ro

MANUALUL CARO by ASSOC Senior – Procedura de ADMITERE


 nu suferă de tulburări psihice severe și/sau nu are tulburări de comportament
cu excepția celor întâlnite în demențe care ar periclita buna desfășurare a
activității sociale în instituție;

3.2.2. În cazul în care criteriile de admitere sunt îndeplinite și dosarul socio-medical


este complet se decide în urma unei evaluări admiterea sau respingerea internării in centru de către o
comisie formată din asistent medical șef, asistent social si director centru.

3.2.3. În centru pot fi admise persoanele vârstnice singure sau cupluri, cu respectarea criteriilor de
eligibilitate stabilite de ASSOC SENIOR SRL și cu respectarea legislației în vigoare.

3.2.4. În contextul pandemiei de infecție cu CORONAVIRUS și în vederea combaterii răspândirii


infecției cu SARS-COV-2 admiterea persoanelor vârstnice în centru se poate realiza în
următoarele condiții:
 persoana vârstnică va fi testată la primirea în rezidență și va fi cazată în regim single pentru o
perioadă de 14 zile în zona de izolare a centrului;
 întreg personalul care va intra în contact cu persoana carantinată va purta echipament de protecție la
fiecare contact cu această persoană, echipament ce fi utilizat strict in zona de izolare/carantinare a
centrului;
 în situația în care persoana aflată în izolare prezintă simptomatologie respiratorie va fi solicitat
medicul de familie al persoanei sau al centrului, care va proceda conform metodologiei elaborate de
I.N.S.P;
 singura testare acceptată de Ministerul Sănătății în contextul pandemiei infecției cu noul
CORONAVIRUS este testarea RT-PCR, testare care se efectuează sub coordonarea D.S.P. la toate
persoanele admise în centru o dată la două săptămâni, sau cu frecvența ce va fi stabilită de D.S.P. sau
alte instituții abilitate.

3.2.5. La intrarea în centru sunt afișate instrucțiuni actualizate de centru și adaptate conform cu cerințele
stabilite de instituțiile abilitate precum Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale,
Direcția de Sănătate Publică etc ;

3.3 Mod de lucru pentru evaluarea cererii de admitere în centru


3.3.1. Evaluarea cererii de admitere se derulează în două etape.

A. Etapa I are ca și obiective:


1. verificarea eligibilității persoanei care solicită admiterea;
2. stabilirea gradului de dependență a vârstnicului;
3. stabilirea costului de acordare a serviciilor

 TERMEN maxim 2 zile Timp derulare prima etapă de la data primirii documentației medicale.

Documente minime necesare:


1. cererea de admitere
2. acte medicale recente:
 Scrisoare medicală eliberată de medicul de familie care să cuprindă diagnostic, scurt istoric,
tratamente efectuate, recomandări, cu specificarea faptului că este deplasabil sau nu; Adeverință
medicală că nu suferă de boli infecto - contagioase și dermato-venerice;
 Scrisoare medicală/bilet de externare de la medicul specialist cu menționarea medicamentației
recomandate sau schema medicamentației;

Personalul cu rol în derularea primei etape are următoarele atribuții:

2|Page
Aleea Nemira 20, Gilău
caro.assocsenior.ro

MANUALUL CARO by ASSOC Senior – Procedura de ADMITERE


 Asistentul social:
 asigură fluxul comunicațional pentru evaluarea cererilor și luării respectiv
comunicării deciziei de admitere sau respingere a admiterii în rezidența;
 informează solicitanții serviciilor cu privire la actele necesare în vederea
admiterii. Agreează cu aceștia faptul că într-o primă etapă pentru a se putea
identifica gradul de dependență a vârstnicului, nevoile acestuia și costul de acordare a serviciilor, pot
să transmită doar documentele minime necesare iar până la primirea efectivă în rezidență să
completeze documentația;
 verifică eligibilitatea persoanei în cauză și notează concluziile sale cu privire la eligibilitate precum și
orice alte informații utile în Raportul de evaluare a nevoilor și încadrare în grad de dependență;
 transmite asistentului medical șef documentele medicale spre analiză și evaluare;
 agreează cu solicitanții ziua și intervalul orar în care pot fi contactați pentru obținerea de informații
suplimentare privind statusul/nevoile persoanei;
 în urma derulării de către asistentul medical a evaluării va prelua de la acesta:
 instrumentele de evaluare aplicate (Scala Barthel);
 Raportul de evaluare a nevoilor in care, asistentul medical notează concluzia lui cu privire la
eligibilitatea solicitantului de servicii, gradul de dependență al vârstnicului și lista
consumabilelor/materialelor necesare îngrijirii și asistenței/recuperării, după caz a
echipamentelor necesare;
 transmite compartimentului financiar/economic cu scopul stabilirii costului de acordare a serviciilor,
gradul de dependenta a vârstnicului solicitant de servicii și lista consumabilelor/materialelor necesare
îngrijirii și asistenței/recuperării pentru fiecare persoană evaluată;
 comunică solicitanților costul de acordare a serviciilor, opisul dosarului de admitere și identifică data
cu care se dorește admiterea persoanei vârstnice în rezidență;
 solicită directorului centrului și compartimentului financiar/economic necesitatea întocmirii
contractului de acordare servicii;
 redactează deciziile (după caz, de aprobare sau respingere) cu privire la cererile de admitere și asigura
semnarea acesteia de către membrii comisiei;
 informează solicitantul serviciilor cu privire la decizia de acordare sau neacordare a serviciilor

 Asistentul medical șef:


 analizează documentele medicale și concluzionează dacă centrul rezidențial este tipul de serviciu
potrivit pentru a răspunde nevoilor de îngrijire, asistență și recuperare a persoanei care sau pentru care
se solicită admiterea în Rezidența CARO. Dă argumente pentru cazurile care nu pot fi gestionate de
Rezidența CARO;
 derulează evaluarea la domiciliul solicitantului de servicii sau prin telefon ori strict pe baza
documentelor medicale primite, după caz;
 utilizează în procesul acesta de evaluare Scala de incapacitate Barthel și stabilește gradul de
dependență a solicitantului;
 întocmește lista cu consumabilele/materialele necesare îngrijirii și asistenței, recuperării și inclusiv a
echipamentelor sau dispozitivelor necesare, de ex dispozitive ajutătoare de mers etc;
 predă asistentului social pentru fiecare pers evaluată în parte, Raportul de evaluare a nevoilor în care
menționează:
 concluzia s-a cu privire la eligibilitatea persoanei dpvd a stării de sănătate, a nevoilor de
îngrijire/asistență și recuperare raportat la serviciile Centrului Rezidențial CARO;
 gradul de dependență a vârstnicului;
 lista consumabilele/materialele necesare îngrijirii, asistenței și recuperării, după caz a
echipamentelor necesare vârstnicului;
 instrumentul de evaluare aplicat/completat (Scala Barthel);

 Compartimentul financiar/economic:

3|Page
Aleea Nemira 20, Gilău
caro.assocsenior.ro

MANUALUL CARO by ASSOC Senior – Procedura de ADMITERE


 stabilește costul serviciilor având ca și reper gradul de dependență al
vârstnicului și lista consumabilelor/materialelor necesare îngrijirii și
asistenței/recuperării determinat de asistentul medical șef
 transmite asistentului social costul de acordare servicii;
 TERMEN 1 zi – pentru identificarea costului de acordare servicii

 Directorul centrului:
 aprobă costul și contractul de acordare servicii;
 aprobă deciziile comisiei cu privire la cererile de admitere;
 se asigură de comunicarea deciziei de admitere/respingere persoanelor care au solicitat admiterea în
Rezidența CARO. Fiecare decizie de respingere va conține și argumentele comisiei.

B. Etapa II are ca și obiective:


1. Constituirea dosarului de admitere
 TERMENUL –nu poate fi stabilit întrucât constituirea dosarului de admitere intră în sarcina
solicitantul serviciilor sau familiei/aparținătorilor acestuia;
! Până la data primirii în rezidență dosarul trebuie să fie complet
2. Semnarea de către beneficiar/aparținători/reprezentantul legal sau convențional a contractului de
acordare servicii și a angajamentului de plată
! În unele situații vor exista presiuni din partea solicitanților pentru primirea în rezidență înainte de
constituirea documentației. Aceste situații trebuie gestionate de la caz la caz insistând pe necesitatea
cunoașterii îndeosebi a stării de sănătate astfel încât îngrijirea/asistența și recuperarea să se acorde
corect. Cunoașterea stării de sănătate, a medicației și a schemei de tratament sunt elemente esențiale în
acordarea îngrijirilor.

Personalul cu rol în derularea Etapei II are următoarele atribuții:


 Asistentul social:
 informează solicitanții serviciilor, încă din prima etapă, cu privire la opisul dosarului de admitere;
 Preia și verifică existența tuturor actelor ce constituie dosar de admitere;
 Are grijă ca în dosarul personal al fiecărei persoane admise să integreze actele care au stat la baza
admiterii precum și anexele următoare: contractul de acordare servicii – 1 exemplar original;
Angajamentul de plată – 1 exemplar original; decizia de acordare a serviciilor; toată documentația
emisă în etapa I și care a stat la baza luării deciziei de admitere și de stabilire a costului de acordare a
serviciilor;
 Identifică modalitatea de semnare în original de către toate părțile a contractului de acordare servicii și
a angajamentului de plată;
 Transmite câte un exemplar original al contractului de acordare servicii și angajamentul de plată
beneficiarului și cobeneficiarului/rilor;
 Cu ocazia fiecărei modificări aduse costului de acordare servicii va avea grijă ca angajamentul de plată
actualizat să fie comunicat semnatarilor contractului de servicii.

3.3.2. Cererea de admitere împreună cu actele necesare admiterii se vor depune la sediul centrului sau, în
acest context epidemiologic cu noul CORONAVIRUS, documentația se poate transmite și electronic
la adresa caro@assocsenior.ro de către solicitant/familia acestuia/reprezentantul legal sau
convențional. Toate documentele transmise se vor constitui în dosar personal al beneficiarului și pot
fi consultate de beneficiari/reprezentanții legali/convenționali, precum şi de membrii de familie, cu
acordul beneficiarilor.
Dosarele personale ale beneficiarilor se păstrează în fișete/dulapuri închise, accesibile doar
personalului de conducere şi angajaților cu atribuții stabilite în acest sens. Dosarele personale ale
beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului şi sunt depozitate în condiții care asigură păstrarea
confidențialității datelor.

3.3.3. Decizia de soluționare a cererii de admitere, emisă de comisia de admitere și transmisă


beneficiarului/reprezentantului legal, personal sau prin email conține datele de identificare a
4|Page
Aleea Nemira 20, Gilău
caro.assocsenior.ro

MANUALUL CARO by ASSOC Senior – Procedura de ADMITERE


beneficiarului, documentele analizate și soluționarea cererii. În cazul
admiterii, decizia face referință la contractul de acordare servicii și
angajamentul de plată în care vor fi precizate: data de începere a serviciilor,
durata determinată a contractului, cuantumul contribuției lunare a
beneficiarului și modalitatea de plată; în situația coplătitorilor se precizează
identitatea acestora și suma lunară ce revine fiecăruia (asistat/aparținător).

3.3.4. În cazul respingerii pe lângă datele de identificare, decizia conține motivul respingerii.

3.3.5. În cazul includerii pe lista de așteptare beneficiarul/reprezentantul legal este informat iar dosarul se
păstrează de către administratorul societății, urmând ca în momentul eliberării unui loc în centru, să
fie reanalizat, urmărindu-se și reactualizarea documentelor expirate (documente medicale, fisele de
evaluare/reevaluare, dovezi de venituri și oricare alt document considerat expirat).

3.3.6. Contractul pentru acordarea de servicii sociale se încheie între beneficiar/reprezentant


legal/convențional sau aparținători și furnizorul de servicii sociale, ASSOC SENIOR SRL pentru o
perioadă determinată/nedeterminată, conform modelului contractului de furnizare servicii prevăzut
de actele normative în vigoare. Un exemplar original al contractului de furnizare de servicii
împreună cu angajamentul de plată se păstrează în dosarul personal al beneficiarului iar fiecare parte
semnatară a contractului primește câte un exemplar al acestuia.

3.3.7. Dosarele personale ale beneficiarilor se păstrează la sediul Căminului, în dulapuri închise și sunt
gestionate de membrii echipei multidisciplinare, administratori care și-a însușit Codul de etică și
este obligat la respectarea confidențialității datelor cuprinse în documente.

3.3.8. Dosarele personale ale beneficiarilor pot fi consultate de reprezentanți legali/convențional, precum şi
de membrii de familie, cu acordul beneficiarilor.

3.3.10. Dosarul personal al beneficiarului conține, cel puțin, următoarele documente:


 Cerere tip de admitere, semnată de beneficiar/reprezentant legal/convențional, în original;
 B.I./C.I. a persoanei pentru care se solicită admiterea, în copie;
 C.I. a soțului/soției și/sau a copilului/copiilor adulți ori cartea de identitate a
membrului/membrilor de familie supuși obligației de întreținere conform Codului civil, în copie;
după caz, C.I. a reprezentantului legal/convențional și documentul care atestă numirea
reprezentatului legal (ex. dispoziție, sentință civilă) sau procura in cazul reprezentantului
convențional, în copie;
 C.I. ale semnatarului /semnatarilor angajamentului de plată, în copie;
 Acte medicale recente, eliberate de medicul de familie:
 Scrisoare medicală care să cuprindă diagnostic, scurt istoric, tratamente efectuate,
recomandări, cu specificarea faptului că este deplasabil sau nu;
 Adeverință medicală că nu suferă de boli infecto - contagioase și dermato-
venerice;
 Scrisoare medicală de la medicul specialist cu menționarea medicamentației recomandate sau
schema medicamentației;
 Cardul de sănătate – doar în situația efectuării transferului la medical de familie cu care
colaborează rezidența CARO
 Contractul de acordare servicii 1 exemplar original;
 Angajamentul de plată – 1 exemplar original;
 decizia de acordare a serviciilor, in original;
 Toată documentația emisă în etapa I și care a stat la baza luării deciziei de admitere și de stabilire
a costului de acordare a serviciilor:
 instrumentele de evaluare aplicate/completate (Scala Barthel);

5|Page
Aleea Nemira 20, Gilău
caro.assocsenior.ro

MANUALUL CARO by ASSOC Senior – Procedura de ADMITERE


 raport de evaluare și gradul de dependență a vârstnicului;
 lista consumabilele/materialele necesare îngrijirii, asistenței și
recuperării, după caz a echipamentelor necesare vârstnicului;

3.4. Arhivarea dosarelor personale

3.4.1 Arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor se va realiza conform nomenclatorului arhivistic al
centrului confirmat de Comisia de Selecționare din cadrul Serviciului Județean al Arhivelor
Naționale.
3.4.2 La solicitarea scrisă a beneficiarului/reprezentantului său legal/convențional, o copie a dosarului
personal, completat cu toate documentele și fișa de ieșire, se pune la dispoziția acestuia, în caz de
transfer sau ieșire la cerere.
3.4.3 Centrul întocmește un Registru de evidentă a dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate.

3.5 Modalitățile de stabilire a contribuției (angajamentului de plată) beneficiarilor sunt:

3.5.1 Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite de centru, precum și susținătorii
legali ai acestora au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, care este stabilită prin Hotărârea
Consiliului Director privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a cuantumului contribuției lunare
de întreținere datorate centrului, de către beneficiari;
3.5.2 Acoperirea valorii integrale a contribuției lunare se stabilește astfel:
 diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către
susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în Cămin;
 susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuția lunară integrală printr-un angajament
de plată;
 dacă beneficiarul acoperă valoarea totală a contribuției lunare, susținătorii legali nu mai sunt obligați
la susținerea plății diferenței de contribuție;
 obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina beneficiarului și/sau a susținătorilor
legali se stabilește printr-un angajament de plată, semnat de beneficiar, de reprezentantul său legal,
după caz, și/sau de susținătorul legal; angajamentul de plată constituie titlu executoriu;

CAP. IV - DISPOZIŢII FINALE

4.1.1 Contractele de acordare servicii sociale de îngrijire in centru încheiate conform Ordinului nr. 73/2005
vor avea o durată de 1 an de zile sau mai mică în funcție de solicitarea semnatarilor contractului, cu
posibilitatea prelungirii perioadei, în urma evaluării rezultatelor serviciilor sociale acordate
beneficiarului și după caz revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire sau in funcție de
nevoi/cerere.
4.1.2 Constituie motiv de reziliere a contractului de furnizare de servicii sociale de îngrijire în centru toate
situațiile în care beneficiarul nu își respectă în mod repetat obligațiile contractuale.
4.1.3 Persoanele vârstnice a căror stare de sănătate se deteriorează pe parcursul rezidenței prin dobândirea
unei/unor afecțiuni care le fac incompatibilă șederea într-un asemenea tip de colectivitate, se transferă
în unități de profil specializate.
4.1.4 În situația în care serviciul rezidențial este declarat în carantină, situația lor va fi gestionată în
conformitate cu prevederile legale, normele sau recomanările în vigoare emise de instituțiile abilitate
și vor fi organizați pe sectoare de:
- infectați, în situația în care pentru aceștia nu este recomandată internarea de către Direcțiile de
Sănătate Publică;
- neinfectați;
4.1.5 Beneficiarii neinfectați sunt repartizați pe dormitoare în funcție de complexitatea afecțiunilor
medicale și prezența imunodeficienței;

6|Page
Aleea Nemira 20, Gilău
caro.assocsenior.ro

MANUALUL CARO by ASSOC Senior – Procedura de ADMITERE


4.1.6 Se recomandă îngrijirea beneficiarilor infectați singuri în cameră;
4.1.7 În situația în care acest lucru nu este posibil, ei sunt repartizați pe dormitoare
în funcție de gravitatea simptomatologiei specifice infecției, cu menținerea
distanței sociale recomandate (1,5 m) între paturi;
4.1.8 În situația în care beneficiarii infectați, nespitalizați la recomandarea
Direcției de Sănătate Publică, nu pot fi repartizați singuri în cameră și nici in funcție de gravitatea
simptomatologiei (tuse, secreții etc), vor fi utilizate separatoare, perdele, ecrane de plastic, cu
păstrarea distanței între paturi;
4.1.9 Personalul care îngrijește beneficiarul la momentul confirmării infectării acestuia, nu va deservi și
beneficiarii neinfectați sau din alte dormitoare și sectoare;
4.2.0 De la momentul confirmării infectării unui beneficiar este obligatorie purtarea de către personal a
echipamentului complet de protecție, respectiv, combinezon, ochelari, mască și mănuși;
4.2.1 În situația în care un angajat al serviciului rezidențial prezintă simptome asemănătoare infecției cu
COVID -19 (febră, tuse, dificultăți în respirație), acesta își întrerupe imediat activitatea și își
contactează medicul de familie;
4.2.2 În cazul în care medicul de familie consideră că nu este caz suspect, angajatul își reia activitatea,
după consemnarea datei și orei la care a fost consultat de medicul de familie, cu precizarea expresă a
numelui acestuia;
4.2.3 În situația în care medicul de familie consideră că este caz suspect, se aplică aceleași proceduri ca în
cazul beneficiarilor;
4.2.4 Asociatia ASSOC SENIOR SRL informează persoanele cu care a încheiat angajamentul de plată
ori de câte ori intervin modificări ale condițiilor economico - sociale care impun majorarea
contribuției lunare.

CAP. V. - FORMULARE
Anexa 1 – Opisul dosarului de admitere
Anexa 2 – Cererea de admitere
Anexa 3 – Scala Barthel
Anexa 5 - Raport de evaluare a nevoilor în vederea luării deciziei de admitere, stabilire grad de dependență
Anexa 6 – Decizia de admitere
Anexa 7 – Contract pentru acordarea de servicii sociale & Angajament de plata

Anexa 1 la PO de Admitere – Opis dosar Admitere

OPIS DOSARE ADMITERE

1. Cerere tip de admitere, semnată de beneficiar/reprezentant legal/convențional, în original ; 

7|Page
Aleea Nemira 20, Gilău
caro.assocsenior.ro

MANUALUL CARO by ASSOC Senior – Procedura de ADMITERE


2. B.I./C.I. a persoanei pentru care se solicită admiterea, în copie; 

3. C.I. a soțului/soției și/sau a copilului/copiilor adulți ori cartea de identitate a


membrului/membrilor de familie supus/supuși obligației de întreținere conform
Codului civil, în copie;  după caz, C.I. a reprezentantului
legal/convențional și documentul care atestă numirea reprezentatului legal (ex. dispoziție, sentință civilă)
sau procura in cazul reprezentantului convențional, în copie; 

4. C.I. ale semnatarului /semnatarilor angajamentului de plată, în copie; 

5. Acte medicale recente, eliberate de medicul de familie: 

 Scrisoare medicală care să cuprindă diagnostic, scurt istoric, tratamente efectuate, recomandări,
cu specificarea faptului că este deplasabil sau nu; 

 Adeverință medicală că nu suferă de  boli  infecto - contagioase  și  dermato-venerice; 

6. Scrisoare medicală de la medicul specialist cu menționarea medicamentației recomandate sau schema


medicamentației; 

7. TEST SARC COV 2 efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de primirea în Rezidența CARO

8. Cardul de sănătate – acesta va fi predat centrului doar în situația efectuării transferului la medicul de
familie cu care Centrul Rezidențial CARO are contract de colaborare

Anexa 2 la PO de Admitere – Cerere Admitere

CERERE de ADMITERE

Subsemnatul/a
..................................................................................................................................................

posesor al BI/CI Seria..............Nr.....................CNP..............................................................domiciliat


in

8|Page
Aleea Nemira 20, Gilău
caro.assocsenior.ro

MANUALUL CARO by ASSOC Senior – Procedura de ADMITERE

localitatea/strada/nr.................................................................................................................................
...

telefon............................in calitate
de1...............................................................................................,solicit admiterea
numitei/numitului…………………………………………………………….………………….. în
cadrul Centrului Rezidențial CARO by ASSOC SENIOR, motivând prin următoarele: ......
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………

Data Semnătura

Anexa 3 – la PO de Admitere –Scala Barthel

1
Se notează după caz, reprezentant legat, convențional sau aparținător care solicită acordarea serviciilor sociale ale
Rezidenței CARO pentru rudenia în cauză. Pentru oricare dintre situații se va menționa tipul de rudenie.
9|Page
Aleea Nemira 20, Gilău
caro.assocsenior.ro

MANUALUL CARO by ASSOC Senior – Procedura de ADMITERE

SCALA ACTIVITĂȚILOR COTIDIENE BARTHEL

Numele și prenumele persoanei


evaluate.............................................................................................................
CNP vârsta……………….

Măsoară performantele pacientului in zece activități ale vieții cotidiene în funcție de ajutorul exterior
necesar. Scorul maxim este de 100 puncte si corespunde unei autonomii complete. Scorul de 60 puncte
semnifica "independenta asistata", iar cel de 75 puncte cvasi independent

1 Alimentație Nu poate = 0
Cu ajutor parțial = 5
Independent = 10
2 Baie Dependent = 0
Independent = 5

3 Toaleta personala Are nevoie de ajutor = 0


Independent = 5
4 Îmbrăcatul Incontinenta = 0
Asistat = 5
Independent = 10
5 Control intestinal Dependent = 0
accidental = 5
Independent = 10
6 Control vezical Dependent = 0
Accidental = 5
Independent = 10
7 Transferul la toaleta Nu poate = 0
Cu ajutor parțial = 5
Independent = 10
8 Transferul în pat sau pe fotoliu Nu poate = 0
Cu ajutor major= 5
Cu ajutor minor = 10
Independent = 15
9 Mersul Nu poate = 0
Cu ajutor major= 5
Cu ajutor minor = 10
Independent = 15
10 Urcatul si coborâtul scărilor Nu poate = 0
Cu ajutor parțial = 5
Independent = 10
Scor total____________
Asistent medical șef:____________________________
Semnătura:________________
Data evaluării:______________
Anexa 4 - Raport de evaluare a nevoilor și încadrare în grad de dependență

10 | P a g e
Aleea Nemira 20, Gilău
caro.assocsenior.ro

MANUALUL CARO by ASSOC Senior – Procedura de ADMITERE


RAPORT DE EVALUARE A NEVOILOR
în vederea luării deciziei de admitere în Centrul Rezidențial CARO by ASSOC
Senior

Numele și prenumele persoanei evaluate


………………………………………………………………………………….........
CNP vârsta……………….

A. Concluzia asistentului social cu privire la eligibilitatea persoanei evaluate în raport cu criteriile de


eligibilitate:

...

 Alte informații relevante, obținute de asistentul social:


...
....
.....

B. Concluzia asistentului medical:


 cu privire la eligibilitatea persoanei evaluate dpvd a stării de sănătate, a nevoilor de îngrijire/asistență
și recuperare raportate la tipul serviciilor Centrului Rezidențial CARO;
...
....
.....
......

 Gradul de dependență a persoanei evaluate:


- persoană dependentă
- persoană semidependentă
- persoană independentă

 Lista consumabilelor/materialelor necesare îngrijirii și asistenței/recuperării, după caz a


echipamentelor necesare:

Anexa 5 – Decizia de admitere

DECIZIA DE ADMITERE

11 | P a g e
Aleea Nemira 20, Gilău
caro.assocsenior.ro

MANUALUL CARO by ASSOC Senior – Procedura de ADMITERE


SC ASSOC SENIOR SRL, în calitate de furnizor de servicii sociale, acreditat
conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 006629 și cu Licență de
funcționare provizorie nr. 4872 din data de 20.07.2020, cu sediul social în sat Gilău,
Comuna Gilău, Aleea Nemira, nr. 2, județ Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1184/2020, CUI 42460756, mail:
caro@assocsenior.ro, telefon: 0784 99 55 99, reprezentată legal prin domnul Sălăjeanu Florian Valeriu,

prin Comisia de admitere constituită la nivelul Centrului Rezidențial CARO by ASSOC Senior

DECIDE

Art. 1 Se aprobă admiterea cu data de____________ în Centrul Rezidențial CARO by ASSOC Senior a
domnului/doamnei________________________________________________ CNP

Art. 2 Costul acordării serviciilor este în valoare de:_________________

Art. 3 Prezenta decizie se comunică părților semnatare ale contractului de acordare servicii sociale.

Comisia de admitere:

Membri comisie Nume/prenume semnătura


ASISTENT SOCIAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF

APROBAT, PREȘEDINTE COMISIE


DIRECTOR CENTRU Nume/prenume semnătura

Anexa 6 la PO de Admitere – Contract pentru acordarea de servicii sociale și Angajament de plata

CONTRACT PENTRU ACORDAREA DE SERVICII SOCIALE


NR. .....................din data de ..........................

Părțile contractante:
SC ASSOC SENIOR SRL, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, acreditat conform
Certificatului de acreditare seria AF, nr. 006629 și cu Licență de funcționare provizorie nr. 4872 din data de
20.07.2020, cu sediul social în sat Gilău, Comuna Gilău, Aleea Nemira, nr. 2, județ Cluj, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1184/2020, CUI 42460756, mail:
caro@assocsenior.ro, telefon: 0784 99 55 99, reprezentată legal prin domnul Sălăjeanu Florian Valeriu,
Și
12 | P a g e
Aleea Nemira 20, Gilău
caro.assocsenior.ro

MANUALUL CARO by ASSOC Senior – Procedura de ADMITERE

Beneficiar
Dl./D-
na....................................................................................................................................
..., domiciliat în localitatea ....................................................
str. ......................................................., nr. .........................................., județul .............................................,
identificat cu CNP .........................................................., posesor al B.I./ C.I. seria .......................,
numărul ..........................., eliberat/eliberată de........................................................ la data
de .....................................................,

Cobeneficiar
Dl./D-na............................................................................................................................................................,
în calitate de .............................., domiciliat/ domiciliată în localitatea ........................................,
str. ............................., nr. ......., județul ............................., posesor/ -oare al/a B.I./C.I. seria .....................,
numărul ..........................., eliberat de................................................., la data de ....................................,
Nr. telefon contact .........................................................................

convin încheierea prezentului contract pentru acordarea de servicii sociale.

1. Definiții:
1.1 Contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană juridică, acreditată conform legii
să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, şi o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate
socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii
sociale;
1.2 Furnizor de servicii sociale – persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea
acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
1.3 Beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situație de risc și de dificultate socială, împreună cu familia acesteia,
care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție revizuit în urma evaluării complexe;
1.4. Cobeneficiar – persoană fizică (aparținător, reprezentant legal, tutore) care acordă sprijin financiar și susținere
beneficiarului de servicii sociale;
1.5. Servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de
grup, în vederea prevenirii şi depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea
autonomiei şi protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii
sociale şi în scopul creșterii calității vieții, definite în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
1.6 Reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a
evalua situația beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă;
1.7 Revizuirea sau completarea planului individualizat de asistență și îngrijire – modificarea sau completarea adusă
planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situației beneficiarului de servicii sociale;
1.8 Contribuția beneficiarului de servicii sociale - costul total, exprimat în lei, al serviciului/ serviciilor acordat/acordate de
furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipul serviciului.
1.9 Obligațiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale şi le asumă
prin contract şi pe care le va îndeplini valorificându-și maximal potenţialul psiho-fizic;
1.10 Standarde minimale de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric și material, resursele umane şi
financiare în vederea atingerii nivelului de performanță obligatoriu pentru toți furnizorii de servicii sociale specializate,
aprobate în condițiile legii;
1.11 Modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale - modificările
aduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, în temeiul prevederilor unui act
normativ;
1.12 Forța majoră - eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea
fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea acestuia;
1.13 Evaluarea inițială- activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare și de integrare
socială a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode şi tehnici
13 | P a g e
Aleea Nemira 20, Gilău
caro.assocsenior.ro

MANUALUL CARO by ASSOC Senior – Procedura de ADMITERE


specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt
cunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale și
identificarea măsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri;
1.14 Planul individualizat de asistență și îngrijire - ansamblul de măsuri şi servicii adecvate şi
individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe,
cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil şi procedurile de acordare a serviciilor sociale;
1.15 Evaluarea complexă - activitatea de investigare și analiză a stării actuale de dezvoltare şi de integrare socială a
beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat şi care întrețin situația de dificultate în care acesta se află, precum
și a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente și tehnici standardizate specifice domeniilor: asistență socială,
psihologic, educațional, medical, juridic.

2. Obiectul contractului:
2.1 Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale: găzduire, servicii de îngrijire de natură
socială, consiliere, informare, evaluare, supraveghere și menținerea sănătății conform planului individualizat de asistență și
îngrijire, pentru beneficiarul de servicii sociale, în cadrul Centrului Rezidențial CARO by ASSOC Senior situat în sat
Gilău, Comuna Gilău, Aleea Nemira, nr. 20, județ Cluj.
2.2 Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:
2.2.1 Servicii de găzduire sunt serviciile prin care se asigura beneficiarului cazarea în Centrul Rezidențial CARO by
ASSOC Senior, pe întreaga perioada de derulare a contractului.
2.2.2. Servicii de îngrijire de natură socială, respectiv:
a)  servicii de bază: supraveghere, ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire și
hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare;
b) servicii de suport: servirea hranei (3 mese pe zi și 2 gustări), activități de menaj, facilitarea deplasării în exterior, companie,
activități de administrare și gestionare;
c) supraveghere: asigurarea desfășurării de către beneficiari a activităților în deplină siguranță;
d) activități de socializare și de petrecere a timpului liber;
2.2.3. Serviciile de îngrijire de natură medicală sunt reprezentate prin activități de monitorizare a funcțiilor vitale,
distribuirea medicației, îngrijiri și altele asemenea, recomandate și realizate în conformitate cu tipurile de afecțiuni pe care le
prezintă beneficiarul de servicii sociale.
2.3. Serviciile sociale acordate pot fi suplimentate prin acordul expres al părților, prin anexă la prezentul contract, în
funcție de analiza de caz, de cerințele beneficiarului/reprezentantului acestuia, precum și de posibilitățile furnizorului de
servicii sociale.
2.4. Costul medicamentelor se suportă integral de către beneficiar/reprezentatul beneficiarului.
2.5. Furnizarea serviciilor sociale se realizează în baza planului individualizat de asistență și îngrijire, elaborat de furnizorul
de servicii sociale cu acordul și participarea beneficiarului și cu consimțământul acestuia.

3. Costurile serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale:


3.1. Contribuția de întreținere în cadrul Centrului Rezidențial CARO by ASSOC Senior
este în valoare de ______________________ lei/luna. Valoarea contribuției beneficiarului de servicii sociale este stabilită în
urma procesului de evaluare și va fi modificată în urma reevaluării.
3.2. Contribuția beneficiarului de servicii sociale nu va influența acordarea serviciilor sociale și nu va îngreuna posibilitatea
acestuia de a ieși din starea de dificultate.
3.3. Beneficiarul serviciilor sociale/reprezentantul acestuia va achita contravaloarea serviciilor sociale în baza facturilor fiscale
emise de furnizor, în funcție de opțiunea beneficiarului/reprezentantul beneficiarului:
3.3.1. în avans, pe o perioadă de _________ luni, în termen de 10 zile de la emiterea facturii fiscale;
3.3.2. lunar, pentru luna în curs, astfel:
- la semnarea contractului de furnizare, pentru serviciile aferente primei luni de la admiterea în Centrul Rezidențial CARO by
ASSOC Senior;
- pentru serviciile aferente următoarelor luni, plata se va face în termen de 10 zile calendaristice de la emiterea facturilor;
3.4. Plata se va face cu numerar sau virament bancar în contul furnizorului nr............................................deschis
la ...........................................................
3.5. Factura fiscală se va transmite beneficiarului/reprezentantului beneficiarului prin una dintre următoarele modalități: e-
mail, curier/poștă cu confirmare de primire, sau se va preda personal beneficiarului de servicii sociale sau reprezentantului
acestuia.
14 | P a g e
Aleea Nemira 20, Gilău
caro.assocsenior.ro

MANUALUL CARO by ASSOC Senior – Procedura de ADMITERE

4. Durata contractului
4.1. Prezentul contract intră în vigoare la data de ______________și își produce
efectele până la data de _________________.
4.2. Dacă la expirarea duratei contractului mai sus amintită, beneficiarul serviciilor,
reprezentantul acestuia, și/sau furnizorul de servicii nu reziliază contractul, contractul se consideră prelungit
pe perioade succesive cu perioada inițială.

5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:


5.1 Implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenție şi în planul individualizat;
5.2 Reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale;
5.3 Revizuirea planului individualizat de asistență şi îngrijire în vederea adaptării serviciilor sociale la
nevoile beneficiarului.

6. Drepturile furnizorului de servicii sociale:


6.1 De a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;
6.2 De a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat
informații eronate;
6.3 De a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea
serviciilor sociale;
6.4. De a fixa suma lunară datorată de beneficiar şi să o majoreze, având ca referință rata de inflație și
costurile legate de creșterea salariilor personalului, de utilități și alimentație;
6.5. De a refuza solicitările de internare în centru din diverse motive, cum ar fi: incompatibilitate de
înțelegere cu reprezentantul, gradul bolii beneficiarului, comportament deviant din partea beneficiarului sau
a reprezentantului, limbaj injurios etc;
6.6. De a solicita beneficiarului schimbarea medicului de familie după admiterea în centru; Pentru
eficientizarea activității este necesar ca toți beneficiarii să fie în grija unui singur medic de familie;
6.7. De a solicita beneficiarilor şi reprezentanților acestora să respecte hotărârile conducerii centrului, să
păstreze curățenia şi ordinea, să nu deterioreze mobilierul, obiectele sanitare sau alte dotări din cameră sau
din alte spații ale centrului;
6.8. De a stabili modalitatea de repartizare pe camere a beneficiarilor și să supravegheze menținerea acestei
repartizări; dreptul de a repartiza beneficiarii pe camere, aparține exclusiv directorului centrului;
6.9. De a elibera avertismente atât beneficiarului (dacă acesta nu prezintă probleme de natura psihiatrică) cât
și reprezentatului său, dacă încalcă anumite clauze sau regulamentul de ordine internă al furnizorului de
servicii sociale;
6.10. De a refuza un potențial beneficiar sau de a renunța la un beneficiar actual dacă cerințele acestuia sau
ale reprezentantului său depășesc posibilitățile furnizorului de servicii sociale;
6.11. De a interzice părăsirea centrului, fără un bilet de voie eliberat de personalul desemnat de către
conducerea centrului;
6.12. De a primi plata, în avans, de la beneficiar sau reprezentantul acestuia;
6.13. De a fixa în prima lună o „perioadă de probă”, comportamentul beneficiarului/reprezentantului în
această lună fiind hotărâtor pentru continuarea oferirii de servicii.
6.14. Personalul centrului rezidențial poate intra în spațiul de locuit al beneficiarului oricând consideră
necesar și fără înștiințarea beneficiarului, căutând pe cât este posibil să îl deranjeze cât mai puțin, inclusiv
pentru inspecția spațiului de locuit, pentru întreținere și pentru alte servicii menționate în prezentul contract;
6.15. Furnizorul de servicii sociale nu este responsabil pentru pierderea oricăror bunuri aparținând
beneficiarului, ca urmare a furtului sau a oricărei alte cauze, cu excepția cazului în care respectivele bunuri
au fost predate pe baza de proces verbal de predare-primire, conducătorului furnizorului de servicii sociale;
6.16. Furnizorul de servicii sociale nu este responsabil de eventualele accidente provocate de beneficiar;
6.17. Furnizorul de servicii sociale permite familiei și prietenilor să îl viziteze pe beneficiar, sub rezerva
respectării de către aceștia a normelor și regulamentelor centrului rezidențial.

7. Obligațiile furnizorului de servicii sociale

15 | P a g e
Aleea Nemira 20, Gilău
caro.assocsenior.ro

MANUALUL CARO by ASSOC Senior – Procedura de ADMITERE


7.1 Să respecte drepturile şi libertățile fundamentale ale beneficiarului în acordarea
serviciilor sociale, precum şi drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate
din prezentul contract;
7.2. Să acorde serviciile sociale prevăzute în planul individualizat de asistență şi
îngrijire, cu respectarea acestuia şi a standardelor minimale de calitate a serviciilor
sociale;
7.3 Să depună toate diligențele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în
cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct.12.1 şi 13.1 lit. a) şi d);
7.4. Să fie receptiv şi să țină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea
obligațiilor contractuale;
7.5 Să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
- conținutului serviciilor sociale şi condițiilor de acordare a acestora;
- oportunității acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;
- regulamentul de ordine internă;
- oricărei modificări de drept a contractului.
7.6. Să reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale, și, după caz, să completeze şi/sau să
revizuiască planul individualizat de asistență și îngrijire exclusiv în interesul acestuia.
7.7. Să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor şi informațiilor referitoare la beneficiarul de servicii
sociale.
În conformitate cu prevederile art. 26 alin. 2 din OG 68/2003, informațiile confidențiale pot fi dezvăluite fără
acordul beneficiarilor în următoarele situații:
a) atunci când dispozițiile legale o prevăd în mod expres;
b) când este pusă în pericol viața persoanei beneficiare sau a membrilor unui grup social;
c) pentru protecția vieții, integrității fizice sau a sănătății persoanei, în cazul în care aceasta se află în
incapacitate fizică, psihică, senzorială ori juridică de a-și da consimțământul.
7.8. Să ia în considerare dorințele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea
serviciilor sociale.

8. Drepturile beneficiarului
8.1 În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la art. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta
drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.
8.2 Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență şi îngrijire;
b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația
de dificultate;
c) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale;
d) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:
- drepturilor sociale, măsurilor legate de protecție şi asupra situațiilor de risc;
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
- oportunității acordării altor servicii sociale;
- listei la nivelul local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
- regulamentului de organizare și funcționare;
- procedurilor interne;
e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind intervenția socială care i
se aplică, putând alege variante de intervenție, dacă ele există;
f) dreptul de a avea acces la propriul dosar;
g) de a-şi exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale;
h) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate;
i) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;
j) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieții intime;
k) să li se respecte toate drepturile speciale, în situația în care sunt persoane cu dizabilități;
l) să fie informate cu privire la starea lor de sănătate;
16 | P a g e
Aleea Nemira 20, Gilău
caro.assocsenior.ro

MANUALUL CARO by ASSOC Senior – Procedura de ADMITERE


m) să fie tratat şi să aibă acces la serviciile centrului rezidențial, conform Planului
individualizat de asistență și îngrijire;
n) să acționeze autonom, cu respectarea drepturilor celorlalți beneficiari și a
cerințelor reglementărilor interne, conform potențialului și dorințelor personale;
o) să primească răspuns la solicitările, opiniile exprimate;
p) să fie anunțați în scris, cu 15 de zile calendaristice înainte, cu privire la excluderea de la activitățile
căminului (cazuri de transfer) și cu 30 de zile calendaristice înainte, cu privire la rezilierea unilaterală a
contractului de servicii, cu unele excepții: agravarea stării de sănătate a beneficiarului, agresarea de către
beneficiar a personalului sau a altor beneficiari, etc.;
q) să li se comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală.

9. Obligațiile beneficiarului:
9.1 să participe activ, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., în procesul de furnizare a serviciilor
sociale;
9.2 să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea şi situația familială, medicală, economică şi
socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora;
9.3 să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistență şi îngrijire;
9.4 să contribuie lunar la plata costurilor serviciilor sociale primite conform Cap. 3.; Pe perioada în care
beneficiarul nu se află în incinta centrului rezidențial CARO by ASSOC Senior, personalul centrului nu
poate fi făcut responsabil de actele, faptele, obligațiile sau cheltuielile beneficiarului.
9.5 să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația personală pe parcursul acordării
serviciilor sociale;
9.6 să respecte regulile, regulamentele (regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale
(reguli de comportament, program, persoanele de contact etc.), Regulamentul de organizare și funcționare)
stabilite de furnizorul de servicii sociale, care asigură buna funcționare, administrarea și gestionarea centrului
rezidențial;
9.7. să respecte indicațiile, hotărârile conducerii centrului, ale personalului de specialitate care se ocupă de
beneficiar;
9.8. să nu părăsească centrul fără să anunțe personalul;
9.9. să nu aducă niciun prejudiciu centrului rezidențial CARO by ASSOC Senior, spațiului de locuit,
dotărilor acestuia și bunurilor celorlalți beneficiari. Spațiul de locuit va fi păstrat într-o stare curată, ordonată
și igienizată.
9.10. să despăgubească furnizorul de servicii sociale de daunele produse spațiului în care este găzduit
precum și de cele aduse bunurilor pe care le utilizează sau ale celorlalți beneficiari, inclusiv pentru pagubele
pricinuite spațiului de incendiu sau de inundație, dacă acestea au ca sursă culpa sau neglijența beneficiarului
de servicii sociale.
9.11. să aibă o conduită socială responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, să
respecte cu strictețe regulile de igienă personală recomandate de autorități, transpuse în procedurile și
regulamentele interne ale Centrului Rezidențial CARO by ASSOC Senior.

10. Soluționarea reclamațiilor


10.1 Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu privire la acordarea serviciilor
sociale;
10.2 Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane
din cadrul echipei de implementare a planului individualizat;
10.3 Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor, consultând atât
beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați în implementarea planului individualizat de
asistență și îngrijire și de a formula răspuns în termen de maxim 10 zile de la primirea reclamației;
10.4 Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației, acesta se poate adresa
în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul județului Cluj, care va clarifica prin dialog divergențele
dintre părți sau, după caz, instanței de judecată competente.

11. Litigii

17 | P a g e
Aleea Nemira 20, Gilău
caro.assocsenior.ro

MANUALUL CARO by ASSOC Senior – Procedura de ADMITERE


11.1 Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea
ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri
prealabile de soluționare pe cale amiabilă.
11.2 Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de
servicii sociale și beneficiarul de servicii sociale nu reușesc să rezolve în mod
amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării
divergențelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

12. Rezilierea contractului


12.1 Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod
direct sau prin reprezentat;
b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară
al furnizorului de servicii sociale, hotărârile conducerii centrului, ale personalului de specialitate implicat în
implementarea programului de servicii sociale și orice alte reguli, reglementări interne ale centrului;
c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă
este invocată și dovedită de beneficiarul de servicii sociale;
d) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;
e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, sau schimbarea
obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor
către beneficiarul de servicii sociale;
f) beneficiarul de servicii sociale/reprezentantul acestuia întârzie plata facturii reprezentând costul serviciilor
sociale cu mai mult de 10 zile de la scadența acesteia.
g) în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în
centru în condiții de securitate pentru el, pentru ceilalți beneficiari sau personalul centrului;
h) furnizorul de servicii sociale se află în imposibilitate financiară de a mai acorda serviciile sociale.
i) înrăutățirea stării de sănătate (fizică sau mentală) a beneficiarului în așa măsură încât furnizorul nu mai
poate acorda serviciile sociale în cadrul centrului rezidențial.
12.2. Rezilierea contractului se va face prin notificare scrisă, transmisă celeilalte părți cu cel puțin 30 de zile
calendaristice înainte de a-și produce efectele încetarea contractului.

13. Încetarea contractului


13.1 Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
b) acordul părților privind încetarea contractului;
c) scopul contractului a fost atins;
d) forță majoră, dacă este invocată;
e) la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ şi angajamentul scris al acestuia
cu privire la respectarea obligației de a asigura găzduirea, îngrijirea şi întreținerea beneficiarului;
e) decesul beneficiarului.

14. Notificări
14.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil
îndeplinită dacă va fi predată personal beneficiarului de servicii sociale sau reprezentantului acestuia, precum
și dacă este transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curier sau e-mail, la următoarele
adrese:

pentru furnizorul de servicii sociale:


SC ASSOC SENIOR SRL.
Adresa: sat Gilău, Comuna Gilău, Aleea Nemira, nr. 20
E-mail. caro@assocsenior.ro

pentru beneficiarul de servicii sociale/reprezentantul beneficiarului:


Nume/Prenume: .............................................................................................................................
18 | P a g e
Aleea Nemira 20, Gilău
caro.assocsenior.ro

MANUALUL CARO by ASSOC Senior – Procedura de ADMITERE

Adresă:.....................................................................................................................................................
E-mail:......................................................................................................................................................

14.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală/curier rapid, ea va fi transmisă, prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată pe
confirmarea de primire.
14.3. Dacă notificarea se trimite pe e-mail ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a
fost expediată.
14.4. Dacă notificarea nu se poate transmite din cauză că partea destinatară şi-a schimbat adresa de
notificare, fără să comunice acest lucru celeilalte părţi, sau în cazul respingerii sau refuzului de a primi
notificarea, notificarea respectivă se consideră primită la data la care se constată imposibilitatea transmiterii
acesteia sau, după caz, respingerea sau refuzul de a primi notificarea.
14.5. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin
intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

15. Dispoziții finale


15.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea
clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract.
15.2. Beneficiarul de servicii sociale/reprezentantul acestuia convin prin prezentul contract că vor despăgubi
furnizorul de servicii sociale de daunele produse spațiului în care este găzduit beneficiarul precum și de cele
aduse bunurilor pe care le folosește, inclusiv pentru pagubele pricinuite spațiului de incendiu sau de
inundație, dacă acestea au ca sursă culpa sau neglijența beneficiarului de servicii sociale.
15.3 Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu.
15.4 Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
15.5 Prezentul contract va fi interpreta conform legilor din România.
15.6 Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate.
15.7. Contractul de furnizare a serviciilor sociale se întocmește în atâtea exemplare, câţi semnatari sunt: un
exemplar rămâne la dosarul persoanei vârstnice îngrijite, un exemplar se transmite beneficiarului, un
exemplar se transmite persoanei obligate la plata contribuției de întreținere.

Constituie Anexe la contract și fac parte integrantă din acesta:


a) Cerere privind acordarea de servicii sociale;
b) Planul individualizat de asistență și îngrijire;
c) Fișa de reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale;
d) Planul revizuit de asistență și îngrijire.
e) Angajament de plată.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul


furnizorului de servicii sociale, în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Furnizorul de servicii sociale


SC ASSOC SENIOR SRL
Prin reprezentant
dl. Sălăjeanu Florian Valeriu

______________________________
(semnatura)

19 | P a g e
Aleea Nemira 20, Gilău
caro.assocsenior.ro

MANUALUL CARO by ASSOC Senior – Procedura de ADMITERE


Beneficiarul de servicii sociale
Dl./D-na ____________________________
___________________
(nume si prenume)
(semnatura)

Cobeneficiari
1.Dl./D-na ___________________________ ____________________
(nume si prenume) (semnatura)

2.Dl/D-na ___________________________ ____________________


(nume si prenume) (semnatura)

ANGAJAMENT DE PLATĂ
- titlu executoriu -

Beneficiarul/cobeneficiarul ____________________________________ cu domiciliul în


localitatea ..................., str...............................nr............, județ, posesor al CI seria ....................,
nr...................., eliberată de Poliția/SPCLEP ................................, la data de ........................, mă oblig să
plătesc suma de ......... lei/lună, cu începere de la data de ………………………. reprezentând contribuția de
întreținere stabilită de SC ASSOC SENIOR SRL pentru persoana asistată…………………………………….
în Centrul Rezidențial CARO by ASSOC Senior, conform contractului pentru acordarea de servicii
sociale nr.......................................... din data de .....................................................

În cazul în care intervin majorări ale cuantumului contribuției de întreținere, mă oblig să plătesc
suma stabilită.

Suma de mai sus va fi achitată către SC ASSOC SENIOR SRL, CUI 42460756, în baza facturii
fiscale, prin virament bancar, sau numerar în termen de 10 zile de la emiterea facturii.

Întocmit în Gilău , la data de _____________, în 2 exemplare originale, câte un exemplar pentru


fiecare parte.

Prezentul angajament de plată a fost încheiat în temeiul art. 25 alin. (4) și (7) din Legea nr. 17/2000
privind asistența socială a persoanelor vârstnice.

Semnătura:

20 | P a g e

S-ar putea să vă placă și