Sunteți pe pagina 1din 15

Anexa nr.

6 la Dispoziţia nr din

MANUAL DE PROCEDURI
AL
LOCUINŢEI PROTEJATE
NR.1 „CĂTĂLINA”
CUPRINS

1. INFORMARE …………………………………………………………………………….. 2

2.ADMITEREA ŞI EVALUAREA ÎN CADRUL CENTRULUI ……………………... 2

3. PLANIFICAREA SERVICIILOR – PLANUL INDIVIDUAL DE INTERVENŢIE .3

4. SISTAREA SERVICIILOR ……………………………………………………….......... 4

5. SIGURANŢĂ ŞI ACCESIBILITATE …………………………………………………. 5

6. AMENAJAREA DORMITOARELOR ………………………………………………… 6

7. AMENAJAREA SPAŢIILOR PENTRU PREPARAREA /SERVIREA HRANEI …. 6

8. IGIENA PERSONALA …………………………………………………………………. 6

9.SUPRAVEGHEREA SI MENTINEREA SANATATII ……………………………….. 7

10. VIAŢǍ ACTIVǍ ŞI CONTACTE SOCIALE ……………………………………….. 8

11. INTEGRARE/ REINTEGRARE SOCIALǍ ……………………………………….

………. 8

12. ASISTENŢǍ ÎN CAZ DE DECES …………………………………………………… 10

13. INTIMITATEA ŞI CONFIDENŢIALITATEA ADULŢILOR ……………………. 11

14. RELAŢIA PERSONALULUI CU ADULŢII ………………………………………… 11

15.RECLAMAŢII ŞI SESIZĂRI …………………………………………………………... 12

16. PROTECŢIA ADULTULUI ÎMPOTRIVA ABUZURILOR

……………………………… 13

17. NOTIFICAREA INCIDENTELOR DEOSEBITE ………………………………..… 13

1
Manualul de proceduri este un document intern care cuprinde toata activitatea
procedurala a locuinţei protejate.

1. INFORMARE

Locuinţa Protejatǎ Nr.1 „Cǎtǎlina” deţine şi utilizează materiale informative privind


serviciile furnizate. Populaţia are acces la informaţii privind oferta de servicii a centrului,
condiţiile oferite cât şi resursele.
Locuinţa Protejatǎ Nr.1 „Cǎtǎlina” pune la dispoziţia beneficiarului, familiei acestuia
materiale informative privind serviciile acordate (Ghidul beneficiarului si Manual de
proceduri).
1. Ghidul beneficiarului include:
 Misiunea centrului
 Resursele, facilităţile, serviciile, costurile, condiţiile de locuit, calificarea personalului
 Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor şi numărul de locuri
 Procedura de efectuare a reclamaţiilor.
2. Manual de proceduri include proceduri aplicate în procesul de furnizare a serviciilor către
beneficiar. (Admitere, Încetarea/ sistarea serviciilor oferite persoanelor adulte cu handicap din
unitǎţile rezidenţiale, Asistenţă pentruSǎnǎtate, Alimentaţie, Notificare a incidentelor
deosebite, Relaţia personalului angajat cu beneficiarii cu handicap, Protecţia împotriva
abuzurilor şi neglijării, Restricţionarea libertǎţii de mişcare a persoanelor cu handicap psihic,
etc)
Locuinţa Protejatǎ Nr.1 „Cǎtǎlina” este situată în Galaţi, Str. 8 Martie, Nr. 23.
Profilul unitǎţii – îngrijire, recuperare/ reabilitare şi integrare/reintegrare socială a
persoanelor adulte cu handicap.
 Psihic-retard mental sever Q I≺34
 Neuromotor – pareze şi tetrapareze spastice forme severe ce duc până la impotenţa
funcţională parţială sau totală.
Unitatea este de tip rezidenţial, având o capacitate de 8 locuri (băieţi şi fete) .
Toţi cei interesaţi pot să viziteze centrul pentru a cunoaşte condiţiile de locuit,
personalul, activităţile desfăşurate.
În caz de admitere a unui beneficiar, Locuinţa Protejatǎ Nr.1 „Cǎtǎlina” asigură
informaţii beneficiarului/responsabilului legal în termen de 48 h de la admitere asupra
principalelor reguli şi practici ale procesului de furnizare a serviciilor.
Furnizarea serviciilor prevăzute în Planul individual de intervenţie se realizează, în
baza unui contract cu familia sau cu reprezentantul legal al beneficiarului.
Contractul de servicii
Condiţii minime:
 Contractul de servicii stipulează serviciile necesare asigurate beneficiarului.
 Stabileşte condiţiile de reprezentare a beneficiarului în relaţia cu centrul;
 Beneficiarul/reprezentantul legal primeşte o copie a contractului de servicii.

2.ADMITEREA ŞI EVALUAREA ÎN CADRUL CENTRULUI

2
Admiterea în centru se face în baza dispoziţiei de admitere a Directorului General
Adjunct pentru Protecţie Socialǎ.
Admiterea se face pe baza unei evaluări iniţiale realizatǎ la nivelul Centrului de
servicii de tip rezidenţial şi manaement de caz adulţi cu avizul şefului şi echipei
multidisciplinare de la nivelul centrului.
La intrarea în Locuinţa Protejatǎ Nr.1 „Cǎtǎlina” se transmit următoarele documente:
fişa de evaluare a adultului, copii după actele de stare civilă, dovezi de vaccinare, copii după
documente medicale care atestă starea de sănătate şi prezintă evoluţia în timp a beneficiarilor,
copii după alte acte care se referă la modul de viaţă al adultului până la instituţionalizare,
Certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, copie după Planul de
intervenţie individual.
La intrarea în locuinţǎ i se face o evaluare iniţială, multidisciplinară: examen medical
complet, evaluarea stadiului de dezvoltare a achiziţiilor cognitive şi a statusului funcţional, a
familiei naturale axată pe aspectele relevante pentru optimizarea serviciilor ce urmează a fi
oferite adultului.
EVALUAREA INIŢIALĂ – se efectuează de către echipa multidisciplinară a
centrului formatǎ din instructori de educaţie, asistent social, asistent medical, psiholog cu
participarea beneficiarului şi/sau a părintelui/ reprezentantului legal/ convenţional.
Echipa multidisciplinară face o evaluare iniţială a fiecărui beneficiar care include:
 Informaţii generale privind adultul şi familia
 Comportamentul şi reacţiile adultului
 Autonomia personală şi starea de sǎnǎtate fizică şi psihică
 Nivelul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă
 Nevoi speciale de tratament şi de recuperare/reabilitare
 Nevoi educaţionale, culturale şi spirituale.
La admiterea în locuinţǎ, şeful centrului desemnează o persoană de referinţă care trebuie
să fie permanent informat despre situaţia adultului şi care poate da relaţii în orice moment
despre acesta şi despre modul în care este asistat.
Adultul/părintele/reprezentantul legal trebuie să fie informat despre principalele reguli de
organizare şi funcţionare a locuinţei, despre serviciile care pot fi acordate, modul în care îşi
poate exprima sesizările, opiniile, reclamaţiile, informǎrile fiind consemnate în Registrul
privind informarea beneficiarilor.
La intrarea în locuinţǎ i se pun la dispoziţie: îmbrăcăminte, articole necesare igienei
personale şi alte obiecte necesare pentru beneficiar, potrivit reglementărilor legale, sprijin
psihologic pentru evitarea traumelor separării.
La intrarea în locuinţǎ adultul (atât cât este posibil) şi reprezentanţii săi legali sunt
informaţi asupra centrului (adresa, telefon, modulul din care va face parte, organizare şi reguli
interne, programul de viaţă activǎ, program de vizite).
La intrarea în locuinţǎ, adultul se înregistrează în registrul de evidenţă şi i se
întocmeşte dosarul.
Se repartizează adultul la un modul în funcţie de vârstă, sex, grad de şcolarizare, tip de
handicap şi alte criterii conform legislaţiei în vigoare de către echipa multidisciplinară.

3. PLANIFICAREA SERVICIILOR – PLANUL INDIVIDUAL DE INTERVENŢIE

În urma admiterii adultului cu dizabilităţi în locuinţǎ acesta va fi beneficiar de servicii


în baza unui Plan individual de intervenţie (PII)/Plan individualizat de asistenţǎ şi
îngrijire (PIAI).
PII/PIAI cuprinde următoarele aspecte:
 Nevoile de sănătate şi promovare a sănătăţii;

3
 Nevoile de îngrijire;
 Nevoi fizice şi emoţionale;
 Nevoi de petrecere a timpului liber;
 Nevoi educaţionale;
 Nevoi de socializare;
 Nevoi de autonomie personală.
PII/PIAI cuprinde şi programul individual de integrare/ reintegrare socialǎ elaborat de
echipa multidisciplinară funcţie de nevoile fiecărui beneficiar. Monitorizarea pII/PIAI se
realizeazǎ sǎptǎmânal.

4. SISTAREA SERVICIILOR
Încetarea/sistarea serviciilor din centrele rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu
dizabilităţi se realizează pe perioadă determinată sau nedeterminată.
Sistarea serviciilor pe perioadă determinată se aplică când perioada de timp depăşeşte 24
de ore şi se realizează în următoarele situaţii:
 La cererea expresă a beneficiarului/ a familiei apropiate sau extinse/ cunoştinţelor în
scopul ieşirii din locuinţǎ pe o perioadă determinată. Cererea se adresează şefului de
centru cu cel puţin 24 de ore înainte de ora estimată pentru părăsirea centrului. Se
comunică CSTRMCA care verifică situaţia familială şi posibilitatea de asigurare a
unor condiţii de viaţă minime prin realizarea unei anchete sociale. În baza cererii şi a
rezultatelor anchetei sociale se întocmeşte biletul de voie care va însoţi beneficiarul în
învoire. Aceste documente se consituie baza întocmirii referatului de sistare a
serviciilor pe perioadă determinată;
 În cazul internării în spital. La solicitarea ambulanţei se va întocmi în dublu exemplar
o fişă de trimitere spre internare care va conţine datele de identificare ale
beneficiarului (nume, prenume, CNP) şi ale centrului (denumire, adresă, telefon),
diagnostic cronic, simptome prezentate, tratament curent şi tratament de urgenţă
aplicat, precum şi numele şi semnătura angajatului care a solicitat ambulanţa. Fişa va
primi număr de înregistrare din registrul de internări. După 24 de ore se solicită, prin
referat, sistarea serviciilor până la externarea beneficiarului;
 În caz de transfer într-un alt centru/ instituţie, în scopul efectuării unor terapii sau
programe de recuperare/ reabilitare funcţională sau de integrare/ reintegrare socială.
În baza recomandării specialistului (medic, psiholog, asistent social), aprobată de
şeful de centru şi cu acordul scris al instituţiei către care se efectuează transferul, se
întocmeşte referat de sistare a serviciilor pe perioadă determinată.
 În cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie,
sistarea licenţei de funcţionare a locuinţǎ etc.)se identifică la nivelul DGASPC Galaţi
un alt centru care poate asigura furnizarea serviciilor. Dacă nu există această
posibilitate se comunică serviciului public de asistenţă socială din localitatea în care
îşi are sediul centrul, pentru identificarea unei alte soluţii de asigurare a minimelor
condiţii de trai (alt centru, revenire în familie, identificarea unor centre de urgenţă). În
baza corespondenţei, se întocmeşte referat de sistare a serviciilor pe perioadă
determinată.
Încetarea/ sistarea serviciilor pe perioadă nedeterminată se realizează în următoarele
situaţii:
 La cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, sub
semnătură, cu precizarea locului de domiciliu/ de rezidenţă. În baza cererii, se
întocmeşte dispoziţie de sistare şi se comunică în termen de 5 zile serviciului public de
asistenţă socială de la nivelul primăriei localităţii pe a cărei rază teritorială va locui

4
persoana respectivă cu privire la prezenţa beneficiarului în localitate pentru a facilita
verificarea condiţiilor de găzduire şi îngrijire oferite;
 La cererea reprezentantului legal/ familiei beneficiarului lipsit de discernământ şi cu
angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea obligaţiei de a asigura găduirea,
îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului. Centrul de servicii de tip rezidenţial şi
management de caz adulţi va realiza o anchetă socială la domiciliul la care va locui
beneficiarul, iar membrii familiei vor fi evaluaţi şi consiliaţi din punct de vedere
psihologic cu privire la nevoile beneficiarului. Cererea, angajamentul scris, ancheta
socială şi rapoartele de evaluare şi consiliere psihologică vor sta la baza
referatului, respectiv dispoziţiei de încetare/ sistare a serviciilor. În termen de 48
de ore se va comunica telefonic şi scris serviciului public de asistenţă socială pe a
cărei rază teritorială va locui beneficiarul despre prezenţa acestuia în localitate, pentru
a facilita verificarea condiţiilor de găzduire şi îngrijire oferite;
 La recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate
serviciile corespunzător nevoilor beneficiarului sau se închid. Cu minim 30 de zile
anterior datei când se estimează încetarea serviciilor, centrul stabileşte, împreună cu
beneficiarul şi DGASPC Galaţi, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar
(transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată etc.). Funcţie de
soluţie se aplică modul de lucru mai sus menţionat pentru situaţiile respective;
 Caz de deces al beneficiarului. În baza certificatului de deces se întocmeşte
dispoziţia de sistare;
 În cazul în care beneficiarul nu mai respectă clauzele contractuale asumate la
admiterea în centru prin semnarea contractului de servicii sociale. În aceste cazuri se
constituie o comisie formată din şeful de centru, responsabilul de caz din cadrul
Centrului de servicii de tip rezidenţial şi management de caz adulţi, asistentul social
din centru şi doi reprezentanţi ai beneficiarilor (beneficiari/reprezentanţi legali/
membri ai familiilor), care îşi exprimă acordul/dezacordul cu privire la încetarea
serviciilor.
În cazul încetării/sistării pe perioadă nedeterminată, centrul transmite în termen de 30 de
zile de la sistare, serviciului public de asistenţă socială pe a cărui rază teritorială îşi are
domiciliul sau rezidenţa beneficiarul, o copie a dosarului personal al acestuia.
Ieşirile din centru prin încetare/ sistare a serviciilor se înregistrează în Registrul de
evidenţă a ieşirilor din centru în care se înscriu:
 Datele de identificare a beneficiarului;
 Datele de transmitere a notificărilor/ dosarului personal;
 Destinaţia beneficiarului (centru, domiciliu);
 Condiţii de plecare (modalitate transport, îmbrăcăminte, medicaţie);
 Data şi ora plecării/ sosirii.
Încetarea/ sistarea serviciilor se realizează prin Dispoziţie de sistare redactată de
CSTRMCA şi semnată de Directorul General Adjunct pentru Protecţie Socială.

5.SIGURANŢĂ ŞI ACCESIBILITATE

Locuinţa Protejatǎ Nr.1 „Cǎtǎlina” asigură beneficiarilor condiţii de locuit conform


nevoilor de viaţă şi asistenţă ale acestora.
Locuinţa Protejatǎ Nr.1 „Cǎtǎlina” este amplasat în comunitate şi permite
beneficiarilor accesul la toate resursele şi facilităţile existente (sănătate, educaţie, cultură,
petrecerea timpului liber, relaţii sociale).
Existǎ căi de acces circulate de mijloace de transport în comun în apropierea locuinţei.
Locuinţa dispune de post telefonic şi este cuplat la reţeaua de internet.

5
Spaţiile locuinţei sunt curate, igienizate, sigure, confortabile şi adaptate dotate cu
pentru a permite şi încuraja mobilitatea şi autonomia beneficiarilor.
La exterior centrul este înconjurat de un gard de înălţime medie, fără elemente
metalice periculoase şi permite vizibilitatea din ambele sensuri.
6.AMENAJAREA DORMITOARELOR

Locuinţa Protejatǎ Nr.1 „Cǎtǎlina”Cătălina are o capacitate de 8 de locuri, pentru care


se respectă 6 m²/persoană, respectiv 8 m2/persoană pentru utilizatorii de fotoliu rulant,
dormitoarele având 1, 2 sau 3 paturi atât la modulul fete cât şi la băieţi şi este structurat astfel:
Parter: Modul de 4 dormitoare cu o capacitate de 8 locuri .

7. AMENAJAREA SPAŢIILOR PENTRU PREPARAREA /SERVIREA HRANEI


Locuinţa dispune de o bucătărie care corespunde cerinţelor de igienă, siguranţă,
accesibilitate, funcţionalitate fiind dotat cu materiale necesării preparării, păstrării hranei cât
şi aparatura specifică (instalaţie de gătit, chiuvetă, frigidere, congelatoare, veselă şi tacâmuri
suficiente pentru fiecare beneficiar în parte). Servirea hranei se realizează în living, în
proximitatea bucătăriei.
Hrana furnizată adulţilor asistaţi în centru trebuie să asigure atributele calităţii şi
cantităţii necesare unei dezvoltări fizice şi psihice corespunzătoare, ţinându-se cont de nevoile
şi preferinţele acestora. Se aplică în cadrul centrului proceduri privind hrana adulţilor,
proceduri care vizează următoarele aspecte:
Mesele sunt un prilej de bucurie pentru adulţi, au o atmosferă familială şi urmăresc
susţinerea permanentă a acestora pentru a se hrăni independent (acolo unde este posibil).
Hrana asigură o alimentaţie echilibrată şi ţine seama de regimurile alimentare acolo
unde este cazul şi are necesarul de calorii şi elemente nutritive recomandate de normele
medicale în vigoare. De acest lucru este responsabil asistentul medical, medicul de familie,
medicul colaborator privind probleme de alimentaţie, precum şi medicul de boli infecţioase
curant.
În cadrul locuinţei se organizează mese festive cu diferite ocazii: sărbători religioase, 1
iunie, zile onomastice, aniversări etc.
Adulţii beneficiază de 2 gustări între mese, iar acolo unde este imperios necesar se
asigură un supliment caloric stabilit de specialist.
Timpul alocat pentru mese este suficient şi în funcţie de particularităţile individuale.
Beneficiarii dispun de timp suficient pentru a lua masa (cel puţin 2 ore pentru fiecare
dintre mesele principale) fiind asistaţi de infirmiere şi instructori într-o manieră discretă,
tolerantă şi prin care se încurajează formarea deprinderilor şi abilităţilor de hrănire
independentă. Cei care nu se pot hrăni singuri sunt hrăniţi de infirmiere, instructori, hrănirea
executându-se cu mare atenţie în cazul celor cu probleme, pentru a preveni eventualele
incidente, luându-se măsurile ce se impun în acest sens (înmuiere, pasare).
În magazia unităţii există rezerve de hrană pentru fiecare adult pentru cel puţin 48 de
ore.

8. IGIENA PERSONALA

Locuinţa Protejatǎ Nr.1 „Cǎtǎlina” oferă condiţii de menţinere a igienei personale a


beneficiarilor şi a colectivităţii în care trăiesc aceştia.
Obiectele de igienă personală sunt distribuite pe fiecare beneficiar şi sunt depozitate pe
sertare identificate cu fotografii în camera de zi. Această dispunere este necesară pentru

6
evitarea ingerării substanţelor de igienizare (săpun, şampon, gel de duş etc.) sau lezarea cu
celelalte obiecte (săpuniera, periuţă de dinţi, etc.)
La fiecare modul sunt asigurate fiecărui beneficiar următoarele:
- îmbrǎcǎminte şi încălţăminte adecvate, ţinând cont de preferinţele acestora
- îmbrăcămintea, echipamentele personale şi cazarmamentul sunt păstrate în dulapuri
personale.
- femeilor li se asigura absorbante igienice sau scutece absorbante acolo unde este cazul.
Procedurile de implementare sunt:
Produsele sunt personalizate şi achiziţionate ţinând cont de opinia acestora, interzicându-se
orice fel de practici de ”uniformizare”.
Fiecare adult are dulap propriu pentru îmbrăcăminte, încălţăminte şi echipament personal
gestionat de întregul personal în conformitate cu fişa individuală de echipament şi
cazarmament.
Lenjeria de pat, echipamentul se schimbǎ ori de câte ori este necesar, sunt îmbrăcaţi
corespunzător anotimpului, vârstei şi sexului şi cu un aspect exterior acceptabil, igienizarea se
face conform normelor în vigoare .
Se asigură programe de curăţenie şi dezinfecţie adecvate pentru toate spaţiile.

9.SUPRAVEGHEREA SI MENTINEREA SANATATII

Starea de sănătate a adulţilor este asigurată prin supraveghere şi evaluare a nevoilor fizice,
emoţionale şi psihice. Menţinerea stării de sănătate este monitorizată prin intermediul fişei de
monitorizare sǎptǎmânale. În implementarea PII/PIAI se ţine cont de particularităţile
individuale, de gradul de handicap şi tipul deficienţei.
Personalul din centru informează beneficiarii/familia/ reprezentanţii legali, chiar de la
admiterea în locuinţă asupra drepturilor si modalităţilor legale de acordare a asistenţei
medicale.
Monitorizarea stării de sănătate a beneficiarilor se realizeazǎ în scop preventiv şi
terapeutic.
Asigurarea şi menţinerea stării optime de sănătate prin facilitarea accesului la servicii
medicale de specialitate în funcţie de nevoile asistatului.
În centru se respectă legile în vigoare în ceea ce priveşte eliberarea reţetelor medicale,
înregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea şi administrarea medicamentelor.
Tratamentele medicale şi administrarea medicamentelor se află în responsabilitatea
asistentului medical, numai cu recomandarea medicului specialist sau a medicului de familie.
Se asigură astfel o supraveghere permanentă a stării de sănătate şi a securităţii adulţilor.
Asistentul medical întocmeşte o fişă de observaţie pentru fiecare beneficiar, care să cuprindă
informaţii privind antecedentele medicale, imunizările, rǎnile, bolile, alergiile, tratamentele şi
rezultatele analizelor efectuate. Se asigură monitorizarea schimbărilor privind starea de
sănătate a beneficiarilor ca efect al medicaţiei, în vederea revizuirii corespunzătoare a
prescripţiilor medicale, iar în caz de urgenţă medicală se anunţă salvarea.
Păstrarea medicamentelor prescrise şi cele de uz general în siguranţă, în loc special
amenajat, beneficiarii neputând avea astfel acces.
În cazul infecţiilor intercurente se pot administra în regim de urgenţă medicamente de uz
general, de către asistentul medical, în aceleaşi condiţii de supervizare, iar evidenţa
administrării medicamentelor se face în fişa de medicaţie precizându-se numele
beneficiarului, data, medicamentul, dozajul, motivul administrării, semnătura personalului.
Supravegherea permanentǎ a condiţiilor igienico-sanitare conform normelor MS.
Educarea personalului în vederea evitării riscurilor de contaminare, prevenirea infecţiilor
nozocomiale, respectarea timpilor de spălare.

7
Personalul centrului este obligat să efectueze controale medicale periodice conform
normelor legale în vigoare.
Medicamentele expirate sunt distruse şi depozitate în recipiente speciale, sac special, într-
un loc inaccesibil beneficiarilor.
Adulţii cu boli infectocontagioase sunt izolaţi într-un spaţiu special amenajat izolator şi
internaţi de urgenţă în unităţi medicale de specialitate pentru analize şi investigaţii.

10. VIAŢǍ ACTIVǍ ŞI CONTACTE SOCIALE

La nivelul locuinţei se întocmeşte Fişa de vizite a adultului


Familia este încurajatǎ să îşi viziteze rudele cu prilejul diverselor sărbători, să lei invite
acasă şi să desfăşoare împreună cu aceştia diverse activităţi comune
Învoirea beneficiarilor în familia naturală se face în baza unei cereri completate de familie
şi depusa la şeful centrului spre analiză; se vor avea în vedere condiţiile pe care familia trebuie
să le îndeplinească pentru a putea primi vizita adultului
Înainte de întâlnirea cu membrii familiei este bine venită o perioadă de corespondenţă cu
aceştia sau discuţii telefonice
familia este informată periodic cu privire la situaţia adultului (starea de sănătate, sentimente ale
adultului faţă de familie, etc)
Legătura cu familia este menţinută respectând procedura de menţinere a legăturii cu
diverse persoane importante din viaţa adultului care prevede următoarele aspecte:
- Părintele/alt membru al familiei are drept de vizită a beneficiarului în timpul activităţii în
locuinţă şi de petrecere a timpului liber, de comun acord cu acesta şi cu responsabilul de
caz.
- Vizitele sunt organizate în spaţiul de primire a vizitelor, respectând intimitatea şi
supravegherea tânărului) în care persoanele vizitatoare pot petrece timp cu tânărul, fără
însă a perturba celelalte activităţi în care tânărul este cuprins.
- Vizitele părinţilor sau a altor persoane din anturajul apropiat tânărului sunt consemnate în
fişa de vizită şi/sau în registrul de vizite.
- Vizitele trebuiesc aprobate de şeful de centru.
- Nu pot vizita adulţii, părinţii decăzuţi din drepturi, persoane care susţin că sunt din
anturajul beneficiarului, dar pe care beneficiarul nu le acceptă sau faţă de care
beneficiarul reacţionează negativ, sau persoane care nu reprezintă garanţii morale şi pot
prejudicia/influenţa comportamentul sau securitatea beneficiarului.
- Vizitele parinţilor şi a persoanelor apropiate adultului trebuie să se încadreze şi să ţină
cont de programul zilnic al acestuia.
- În cazul în care părintele doreşte să petreacă o perioadă de timp cu adultul în afara
centrului, cu ocazia unor evenimente speciale, acest lucru este posibil numai cu aprobarea
şefului de centru. Acest lucru va fi consemnat în registrul de ieşiri.
- Dacă beneficiarul doreşte să ia legătura cu familia sau altă persoană apropiată, este
anunţat responsabilul de caz/ managerul de caz care facilitează accesul
copilului/beneficiarului la întâlnirea/vizita beneficiarului cu cei apropiaţi.
- Accesul beneficiarului la telefon este permanent, este ajutat în acest sens, respectându-se
intimitatea şi confidenţialitatea convorbirii telefonice (dacă este cazul).
11. INTEGRARE/ REINTEGRARE SOCIALǍ
Activităţi de sprijin
- Locuinţa asigură fiecarui beneficiar activitaţi de sprijin pentru viaţă
independentă, conform planului individual de intervenţie. Activităţile de sprijin sunt
organizate permanent, tinerii beneficiind de asistenţă 24 de ore din 24 din partea
personalului.

8
- Activitǎţile de sprijin pentru viaţă independentă constau în: supravegherea
condiţiilor de viaţă, consiliere pentru valorificarea potenţialului propriu şi resursele
comunităţii, dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă (autoservire, autogospodǎrire),
mediere prin optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în locuinţă şi în comunitate,
intervenţie în caz de urgenţă.
- Coordonarea activitǎţilor de sprijin asigurate fiecǎrui beneficiar în baza planului
individual de intervenţie revine responsabilului de caz.
- Beneficiarii au deplinǎ libertate de acţiune în camera proprie, la camera de zi şi
la echipamentele commune ale centrului cu respectarea Codului de eticǎ.
- Beneficiarii nu deţin cheia centrului si nici a camerei proprii, datoritǎ tipurilor
de boli şi imprevizibilitatea crizelor astfel încât o monitorizare discretă şi tolerantă să
poatǎ fi realizată pentru prevenirea unor incidente.
- Personalul specializat cunoaşte particularităţile individuale legate de tipul şi
gradul de handicap ale beneficiarilor, astfel încât să poată stabili o comunicare si relaţii
adecvate cu aceştia.
- Locuinţa oferă sprijin pentru comunicare beneficiarilor: mijloace audio-vizuale,
acces la servicii specializate ale comunităţii.
- Educaţie
- Locuinţa asigură condiţii ca beneficiarii să aibă acces la serviciile educaţionale
ale comunităţii şi îi sprijină să le folosească.
- Activităţi ocupaţionale
- Personalul asigura beneficiarilor sprijin pentru cunoaşterea şi accesarea
resurselor ocupaţionale: centre de zi, ateliere protejate, unitaţi protejate etc.
- Activităţi recreative si de socializare
- Personalul locuinţei îi încurajează şi îndrumǎ pe beneficiari pentru a-şi forma şi
dezvolta abilitǎţile, talentele şi hobby-urile. Personalul organizează activităţi recreative
comune ale tinerilor: excursii, sport, vizionarea de filme şi/ sau spectacole, aniversări ale
zilelor de naştere, sărbători religioase, cu respectarea Codului de eticǎ.
- Activităţile de petrecere a timpului liber sunt orientate către cunoaşterea
mediului fizic şi social din jurul adultului, precum şi către cunoaşterea şi relaţionarea cu
ceilalţi tineri, reprezentând o formă de relaţionare în grupuri de egali. De asemenea,
aceste activităţi contribuie la formarea unor abilităţi şi deprinderi pentru care beneficiarul
manifestă interes, precum şi dezvoltarea şi cultivarea unor talente, crearea unor
oportunităţi pentru a avea iniţiative.
- Activităţile de recreere şi socializare sunt deservite de personal calificat care
monitorizează acest tip de activităţi. În cadrul centrului sunt puse la dispoziţia
beneficiarilor materiale necesare acoperirii nevoii de petrecere a timpului liber, precum şi
materiale care să-l ajute la informarea şi ajutorarea în ceea ce priveşte unele activităţi pe
care fiecare beneficiar le poate desfăşura în afara centrului în cadrul activităţilor de
socializare.
- Astfel în locuinţǎ le este asigurat beneficiarilor accesul la: cărţi, casete,
materiale promoţionale, reviste, CD-uri, casete video, jocuri diferite, accesul la computer,
etc.
- Există de asemenea jucării şi echipamente care să asigure nevoile recreative ale
beneficiarilor asistaţi.
- Toate activităţile recreative se pot desfăşura în cadrul centrului sau în afara lui,
în funcţie de dorinţele beneficiarilot, de starea vremii, efectivul de personal, condiţiile
material-financiare şi de obiectivele propuse prin intermediul PII/PIAI pentru acest tip de
activităţi (excursii în afara localităţii cu scopuri bine stabilite, ieşiri în aer liber, vizitarea

9
unor obiective din raza judeţului - Grădina Botanică, muzee, Grădina Zoologică, parcuri),
privind recreerea beneficiarilor, iar prin acest lucru într-o anumită măsură şi o socializare.
- Socializare
- Pentru formarea deprinderilor şi formarea apartenenţei la un grup, adultul
primeşte responsabilităţi concrete în cadrul grupului din care face parte, participă la
activităţi de relaţionare cu ceilalţi beneficiari şi adulţi.
- Se educă adulţii pentru deprinderea noţiunilor de punctualitate, de
comportament în societate, de gestionare a banilor şi a bunurilor proprii.
- Se explică adulţilor îndatoririle pe care le au în cadrul centrului, şi în
comunitate.
- Adulţii participă la activităţi care ajută cunoaşterea altor tineri (jocuri de
identitate, discuţii despre propria identitate, despre familie, preocupări, etc.), se poartă
discuţii individuale cu beneficiarii despre dorinţele lor şi se ţine cont de opiniile acestora,
psihologului, asistentului social, instructorului de educatie pentru socializare.
- Se dezvoltă spiritul cetăţenesc şi adulţii participă la acţiuni şi activităţi
organizate de societatea civilă, pe cât şi unde este posibil acest lucru.
12. ASISTENŢǍ ÎN CAZ DE DECES
Îngrijirea paliativă comportă mai multe aspecte, astfel:
 Cazarea – cu excepţia cazurilor în care beneficiarul este cazat într-o cameră single,
pentru beneficiarii aflaţi în fază terminală ale căror paturi se află în dormitoare
comune, centrul amplasează obligatoriu un paravan/ perdea despărţitoare sau, după
caz, transferă beneficiarul într-o cameră dotată cu aparatură şi echipamente medicale,
respectiv izolatorul Centrului, înregistrându-se în registrul izolatorului perioada şi
asistenţa acordată;
 Hrana – Centrul asigură meniu adecvat bolii de care suferă beneficiarul, dupa ce s-a
consultat cu medicul pentru un aport proteic şi caloric corespunzător. Meniul este
realizat de către asistentul medical. Dacă situaţia o impune, servirea mesei se va face
la pat, cu respectarea măsurilor de igienă;
 Asistenţa medicală – Centrul asigură supravegherea permanentă a beneficiarului aflat
în stare terminală, asigură servicii medicale şi tratament corespunzător, inclusiv
medicaţie pentru terapia durerii. Aceste servicii sunt asigurate de asistentul medical şi
de instructorul de tură. Medicaţia se administrează în baza registrului de medicaţie.
 Asistenţa spirituală – Centrul asigură asistenţa spirituală solicitată de beneficiar. În
cazul în care beneficiarul nu îşi poate exprima astfel de dorinţe, se va ţine cont de
anamneză (botez, slujbe la care beneficiarul a participat etc.);
 Consilierea psihologică – este îndreptată atât spre explicarea stadiului bolii, a
acceptării finalităţii ei, cât şi tehnici alternative pentru fazele dureroase. Consilierea
psihologică se realizează de către psiholog şi se va evidenţia în Raport de consiliere
psihologică.
 Consilierea socială – realizată de către asistentul social, are ca scop menţinerea unei
comunicări şi implicări sociale, păstrarea unei limite de activitate socială şi integrare
în mediul de viaţă. Activitatea asistentului social se centralizează în Raportul de
activitate.
Centrul are obligaţia de a informa în scris, prin poşta electronică sau telefonic, rudele
beneficiarului aflat în fază terminală.
Orice informaţie cu privire la starea beneficiarului, stabilă sau nu, se înregistrează în
raportul de tură.

10
Decesul beneficiarilor poate surveni din cauze naturale sau nu, atât în cadrul CR cât şi
în cadrul unitatilor spitaliceşti în care aceştia sunt internaţi.
În cazul decesului în unitǎţi spitaliceşti, şeful Locuinţei Protejate Nr.1 „Cǎtǎlina”
anunţă imediat telefonic conducerea instituţiei şi în scris în termen de 24 de ore. Centrul
realizează formalităţile de înmormântare, de comun acord cu reprezentantul legal sau cu
beneficiarul, dacă acesta a avut anumite solicitări anterior decesului.
Dacă decesul survine în centru, situaţia comportă două aspecte. În situaţia în care
decesul se produce în timpul săptămânii de lucru şi pe parcursul zilei se solicită asistenţa
medicului de familie pentru constatarea decesului. Dacă medicul de familie constată un deces
accidental sau incidental se anunţă Procuratura, urmând a se solicita preluarea către medicină
legală a corpului defunctului. Dacă decesul survine din cauze naturale, se solicită transferul la
serviciul de morgă.
Dacă decesul se produce pe parcursul nopţii sau la finele săptămânii personalul de tură
apelează serviciul 112, se anunţă şeful de centru, care solicită prezenţa Procuraturii şi
transport şi servicii de autopsie la Serviciul de Medicină Legală.
Şeful de centru anunţă imediat telefonic conducerea instituţiei şi în scris în termen de
24 de ore.
Funcţie de caz şi cauză a decesului, certificatul constatator de deces sau certificatul de
autopsie se eliberează de organismele competente în domeniu, în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
Centrul are obligaţia de a informa, în scris, prin poştă electronică sau telefonic, rudele
beneficiarului în termen de 24 de ore de la decesul acestuia.
13. INTIMITATEA ŞI CONFIDENŢIALITATEA ADULŢILOR

Politica de confidenţialitate
Pe tot parcursul şederii în centru, adulţilor le sunt asigurate condiţii care să le confere
încredere, dreptul la intimitate, spaţiul personal şi confidenţialitate. În acest sens personalul
primeşte instrucţiuni scrise clare referitoare la modalităţile de abordare şi transmitere a
informaţiilor care le sunt încredinţate în scopuri legate de protecţia beneficiarului. Procedura
referitoare la intimidate şi confidenţialitate priveşte următoarele aspecte:
 Toate informaţiile cuprinse în dosarul personal al adulţilor sunt confidenţiale.
 Personalul şi părintele/ reprezentantul legal au acces la dosarul personal al
beneficiarilor, fără însă a-l scoate în afara centrului.
 Aspectele legate de îngrijirea şi igiena personală a adulţilor, problemele personale,
situaţii fiziologice deosebite, etc. sunt strict confidenţiale.
 Atunci când este necesar, beneficiarilor li se asigură asistenţă pentru hrănire din partea
personalului, într-o manieră discretă, tolerantă.
 Pentru beneficiarii care necesită asistenţă pentru igienă corporală, aceştia sunt ajutaţi
ori de câte ori este nevoie cu discuţie şi în respectul demnităţii şi intimităţii acestora.
 Toaletele şi spaţiile de îngrijire sunt igienizate permanent şi respectă intimitatea
beneficiarilor. Manevrele medicale sunt aplicate respectându-se intimitatea şi
confidenţialitatea.
 Corespondenţa adulţilor este inviolabilă; adultul este ajutat la citirea ei doar dacă acesta
solicită acest lucru şi în prezenta responsabilului de caz.(cu referire pentru cei care ştiu
şi pot citi)
 Adulţii au acces la telefon şi au dreptul la convorbiri telefonice private.(unde este
cazul)

14. RELAŢIA PERSONALULUI CU ADULŢII

11
Relaţia personalului cu adulţii este bazată pe respect, susţinere, înţelegere şi acceptare şi
este specificatǎ în Codul de eticǎ al centrului..
Personalul cunoaşte particularităţile individuale ale adulţilor astfel încât să poată stabili
o comunicare şi relaţie adecvată cu aceştia.
Acest lucru se regăseşte stipulate în proceduri privind relaţia personalului cu adulţii care
cuprind următoarele prevederi:
- Personalul cunoaşte particularităţile de vârsta şi diferenţele individuale în conduită ale
adulţilor;
- Relaţiile dintre personal şi adulţi sunt bazate pe respect, toleranţă, acceptare, încurajare şi
susţinere;
- Rolul personalului centru este delimitat de rolul părintelui pentru a împiedica dependenţa
beneficiarului de instituţionalizare şi faţă de o persoană angajată din cadrul personalului;
- Sunt interzise abordarea relaţiilor cu beneficiarii în mod discriminator, cu antipatii sau
favoritisme;
- Beneficiarii trebuie să cunoască şi să înţeleagă regulile de comportament acceptate în
centru, precum şi consecinţele în cazul nerespectării acestora. Acest lucru este realizat şi prin
şedinţele de consiliere individuală şi de grup;
- personalul trebuie să manifeste disponibilitatea de a aplana orice conflict şi de a rezolva
pe cale amiabilă orice neînţelegere din cadrul grupului/ modulului. Acest lucru se realizează în
cadrul şedinţelor de echipă şi a întâlnirilor periodice individuale şi de grup;
- Acceptarea, respectul şi toleranţa sunt principii care trebuie să guverneze întregul demers
iniţiat în relaţiile cu adulţii.
Orice abatere de la principiile şi regulile descrise mai sus sunt semnalate şefului de
centru şi discutate în şedintele periodice individuale sau de grup, iar măsurile ce se impun a fi
luate sunt în concordanţă cu gravitatea faptei şi cu legile în vigoare privind protecţia în regim
rezidenţial.
Relaţiile personalului cu adulţii au o bază sănătoasă, răspunzând normelor de conduită
morală, profesională şi socială. Beneficiarii au o relaţie firească, bazată pe sinceritate şi
respect, cu personalul serviciului pentru protecţia adultului de tip rezidenţial pentru adulţii cu
dizabilităţi sau fără (cu referire pentru cei la care poate fi posibil acest lucru).
Persoana de referinţă a adultului respectă în interacţiunea sa cu acesta valorile de bază
ale unei relaţii parentale de calitate. Întregul personal trebuie să aibă grijă să delimiteze clar
rolul său de rolul părinţilor, pentru a nu induce o dependenţa beneficiarului de serviciile
centrului şi pentru a facilita reintegrarea sau integrarea familială acestuia.
Personalul locuinţei abordează relaţiile cu beneficiarii sau cu grupurile de beneficiar în
mod nediscriminator, fără antipatii sau favoritisme, repartizarea făcându-se în aşa fel încât să
existe o continuitate a relaţiilor interumane menită să asigure stabilitatea afectivă a adulţilor.
Trebuie să cunoască abordarea adecvată a relaţiilor cu adulţii cu dizabilităţi, în concordanţă cu
nevoile speciale ale acestora de comunicare, sprijin afectiv, îndrumare şi control al
comportamentului, pentru a putea preveni şi interveni în mod eficient în situaţiile cu risc pentru
tânăr sau anturaj. Aceste proceduri sunt cunoscute atât de personal cât şi de tineri.

15.RECLAMAŢII ŞI SESIZĂRI

Adulţii, părinţii acestora sau reprezentanţii lor legali cunosc procedurile privind
modalităţile de a efectua sesizări sau reclamaţii, precum şi drepturile pe care le au cu privire la
informarea asupra demersurilor pentru rezolvarea şi primirea răspunsului.
În întâmpinarea acestor situaţii în centru există proceduri referitoare la efectuarea,
înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor care vizează următoarele aspecte:

12
- Orice reclamaţie, sesizare, opinie, poate fi consemnată în registrul de sesizări şi
reclamaţii;
- Accesul la registru îl au atât adulţii cât şi părinţii/reprezentanţii legali;
- Atunci când adultul nu poate folosi registrul, el apelează la persoana de referinţă sau la
un alt membru al personalului. Acest lucru îl poate face şi un alt adult/tânăr sau părintele
adultului/tânărului care face sesizarea;
- Măsurile luate sunt prezentate în cel mai scurt timp beneficiarului/părintelui/
reprezentantului legal.
Modul de soluţionare a cazului nu trebuie să depăşească o săptămână dacă cerinţa sau
sesizarea este rezonabilă şi nu depăşeşte posibilităţile materiale, locative şi umane ale
locuinţei;
- Persoana care a fost reclamată nu are permisiunea de a se implica în soluţionarea
cazului;
- Sunt interzise orice represalii asupra celor care efectuează sesizări sau reclamatii;
- În cazul în care reclamaţiile îl vizează pe şeful de centru, beneficiarii se adresează
forului ierarhic superior, furnizorului de servicii, DGASPC Galaţi;
- Informaţiile referitoare la aceste proceduri de sesizare şi reclamare pot fi oferite oricărei
persoane care intră în locuinţă şi solicită acest lucru;

16. PROTECŢIA ADULTULUI ÎMPOTRIVA ABUZURILOR

Locuinţa Protejatǎ Nr.1 „Cǎtǎlina” are proceduri scrise cu privire la prevenirea,


identificarea, semnalarea, evaluarea şi soluţionarea suspiciunilor sau acuzaţiilor de abuz asupra
adulţilor, întocmite în baza legislaţiei în vigoare. Aceste proceduri sunt avizate de directorul
general şi sunt aduse la cunoştinţa personalului, beneficiarilor şi familiilor sau reprezentanţilor
lor legali.
În centru sunt promovate şi aplicate măsuri de protejare a adulţilor cu dizabilităţi sau
împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament
inuman sau degradant.
Acest lucru se concretizează prin existenţa unor proceduri privind protejarea adultului de
abuz, neglijare, exploatare, etc., care cuprind următoarele aspecte:
- Adulţii trăiesc în condiţii de siguranţă şi bunăstare în centru. Orice suspiciune sau
acuzaţie privind constatarea unui abuz va fi soluţionată prompt şi corect
- Personalul care are suspiciunea sau identifică situaţii de abuz, neglijare sau exploatare a
adulţilor asistaţi în cadrul centrului sau în afara lui, are obligaţia de a înştiinţa şeful de
centru;
- Dacă este necesar, şeful centrului anunţă imediat, după caz Salvarea, Poliţia şi/sau
Procuratura;
- Numerele de telefon ale furnizorului de servicii, DGASPC, Salvării, Poliţiei sunt afişate
într-un loc vizibil, accesibil;
- După semnalare, obligatoriu, o persoană desemnată de şeful de centru va efectua
evaluarea iniţială a situaţiei şi rezultatele acesteia sunt consemnate în fişa de semnalare
obligatorie a situaţiei de abuz, exploatare şi neglijare;
- În locuinţǎ este strict interzisă agresarea verbală sau fizică a adultilor, aceste fapte fiind
pedepsite conform legii!
LOCUINŢA PROTEJATǍ NR.1 „CǍTǍLINA” DEŢINE UN REGISTRU PRIVIND
PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR

17. NOTIFICAREA INCIDENTELOR DEOSEBITE

13
Centrul deţine şi aplică o procedură privind notificarea incidentelor deosebite în cadrul
centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte.
Personalul cunoaşte şi respectă procedura privind notificarea incidentelor deosebite în
cadrul centrelor rezidentiale pentru persoanele adulte.
- Şeful centrului informează în scris furnizorul de servicii, poliţia, reprezentantul legal sau
familia (atunci când este posbil), după caz în legătură cu incidentele deosebite petrecute în
procesul de furnizare a serviciilor, care afectează beneficiarii.
- Locuinţa notifică telefonic şi în scris în maxim 24 de ore de la producerea incidentului
deosebit. Notificarea se va realiza cu confirmare de primire.
- Se notifică următoarele evenimente:
a) decesul unui beneficiar, inclusiv circumstanţele în care acesta s-a produs,
b) bolile infecţioase şi contagioase,
c) o rănire sau o vătămare importantă ori un accident, dacă leziunile sunt grave şi pun în
pericol viaţa beneficiarului în cauză, se solicită de urgent salvarea şi internarea într-un
serviciu de specialitate,
d) contravenţii şi infracţiuni, dacă faptele sunt de natură antisocială se aduc la cunoştinţa
conducerii şi se anunţă şeful de centru,
e) comportamentul inadecvat al unui membru al personalului,
f) absenţa nejustificată din centru a beneficiarilor,
g) măsurile de restricţionare a libertăţii de mişcare, luate de personal în situaţii de forţa
majoră şi conforme codului etic
h) alte evenimente petrecute în centru care afectează calitatea vieţii şi siguranţa
beneficiarilor;
- Obligaţia de a notifica revine, după caz, următoarelor persoane:
a. asistent/lucrător social,
b. şef centru.
Notificările efectuate şi măsurile întreprinse pentru rezolvarea problemelor notificate
sunt consemnate la dosarul beneficiarului de către asistentul/ lucrătorul social
Locuinţa efectuează anual sau ori de câte ori este nevoie instruirea personalului cu
privire la procedura de notificare a incidentelor deosebite în cadrul centrelor rezidenţiale
pentru persoanele adulte.

14

S-ar putea să vă placă și