Sunteți pe pagina 1din 3

Model fişa post – asistent social

MINISTERUL JUSTIŢIEI
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Penitenciarul ………………………………..
Serviciul/Biroul Asistenţă Psihosocială

APROB,
Director

FIŞA POSTULUI
Nr. poziţiei din stat: __________

Denumirea postului din stat: conform denumirii din statul de organizare


Nivelul postului: execuţie
Funcţia publică corespunzătoare categoriei: corp A – ofiţer specialist
Scopul principal al postului: organizarea şi desfăşurarea programelor şi activităţilor de
asistenţă socială, destinate facilitării reinserţiei sociale a persoanelor private de libertate.

Identificarea funcţiei publice:


Denumire:_____________________
Gradul profesional:____________________________________
Vechime în specialitate necesară: nu este cazul

Condiţii specifice privind ocuparea postului


Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată în domeniul asistenţei sociale
Alte condiţii specifice: aviz de exercitare a profesiei sau atestat de liberă practică eliberat de
Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali
Perfecţionări (specializări): cursuri de specializare
Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel I
Limbi străine: cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională nivel A2
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: a) persoane intuitive, empatice; b) nivel intelectual
ridicat, motivaţie intrinsecă, cunoaşterea de sine, personalitate echilibrată şi armonios dezvoltată; c)
persoane cu simţ civic, etic, cu un potenţial crescut de adaptare şi de relaţionare, capabile să-şi
asume responsabilităţi; d) persoane mature, oneste, sincere, loiale faţă de instituţie; e) persoane cu un
larg orizont cultural; f) spontaneitate şi rapiditate în conceptualizare; g) spirit de iniţiativă.
Cerinţe specifice: (deplasări frecvente, delegări, detaşări): în scopul reprezentării instituţiei,
atunci când este cazul.

Atribuţii generale:
a) realizează evaluarea socială iniţială, periodică şi finală a persoanelor private de libertate,
utilizând metode, tehnici şi instrumente de lucru specifice, cu respectare confidenţialităţii;
b) consemnează informaţiile de specialitate în Registrul specialistului, fişele specifice din
Dosarului de Educaţie şi Asistenţă Psihosocială şi în câmpurile din Aplicaţia informatică, potrivit
domeniului de competenţă;
c) formulează concluziile şi recomandările necesare pentru întocmirea şi revizuirea periodică a
Planului individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică, contribuind la stabilirea
traseului execuţional al persoanelor private de libertate;
d) informează persoanele private de libertate cu privire la demersurile şi documentaţia necesare
obţinerii certificatului de încadrare într-o categorie de handicap sau a prelungirii termenului de
valabilitate a acestuia, pensionării, încheierii căsătoriei şi eliberării documentelor de identitate în
perioada detenţiei, la solicitarea acestora;
e) informează persoanele private de libertate cu privire la demersurile pe care trebuie le
întreprindă către instituţiile publice abilitate să intervină pentru ameliorarea sau soluţionarea
problemelor sociale, la solicitarea acestora;
f) desfăşoară activităţi de consiliere pe probleme sociale a persoanelor private de libertate, în
vederea ameliorării sau soluţionării problemelor sociale şi a pregătirii acestora pentru reintegrarea în
familie şi comunitate după liberarea din penitenciar;
g) contactează membrii familiei/alte persoane din mediul de suport al persoanelor private de
libertate, în spaţii anume destinate din sectorul vizită al locului de deţinere sau după caz, în situaţii
temeinic justificate, prin adrese scrise sau telefonic, în scopul realizării evaluărilor sociale ori, după
caz, pentru ameliorarea sau soluţionarea problemelor sociale ale persoanei private de libertate - la
solicitarea acesteia;
h) contactează, prin adresă scrisă sau telefonic, instituţiile publice, organizaţiile
nonguvernamentale, care pot oferi informaţii necesare realizării evaluărilor sociale ori, după caz, sunt
abilitate să intervină pentru ameliorarea sau soluţionarea problemelor sociale ale persoanei private de
libertate – la solicitarea acesteia;
i) monitorizează evoluţia cazurilor sociale identificate în rândul persoanelor private de libertate şi
desfăşoară, cu acordul acestora, activităţi de mediere cu instituţiile publice, organizaţiile
nonguvernamentale ori mediul de suport, în scopul ameliorării sau soluţionării problemelor sociale ale
acestora;
j) participă la lucrările comisiilor sau echipelor pluridisciplinare pentru care a fost desemnat,
după caz, la nivelul sectorului reintegrare socială, al penitenciarului sau al administraţiei centrale;
k) desfăşoară/coordonează programele de asistenţă socială cuprinse în manualele elaborate de
direcţia de specialitate, precum şi proiectele de activitate, destinate persoanelor private de libertate;
l) întocmeşte mapele documentare ale proiectelor de activitate şi ale programelor pe care le
desfăşoară, în conformitate cu procedurile în vigoare;
m) elaborează programe de asistenţă socială/proiecte de activitate în situaţia în care nevoile
identificate în rândul persoanelor private de libertate custodiate în unitatea penitenciară nu sunt
acoperite de programele de specialitate/proiectele de activitate disponibile;
n) implementează Sistemul de creditare, în limita sa de competenţă;
o) întocmeşte lunar orarul specialistului;
p) sprijină activităţile de practică şi documentare a studenţilor şi a absolvenţilor facultăţilor de
profil;
q) iniţiază colaborări cu reprezentanţii societăţii civile cu atribuţii în derularea demersurilor de
reinserţie socială şi cu posibil rol în asistenţa postdetenţie;
r) participă la realizarea unor studii şi cercetări privind fenomenul infracţionalităţii şi evoluţia
sistemului penitenciar;
s) se perfecţionează în domeniul profesional şi participă la simpozioane, colocvii, cursuri de
perfecţionare, seminarii, sesiuni ştiinţifice, schimburi de experienţă, în ţară şi străinătate;
t) îşi însuşeşte şi respectă reglementările legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, la
care are acces în baza autorizaţiei de acces la informaţii clasificate;
u) îşi însuşeşte şi respectă reglementările legale referitoare la domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă şi a măsurilor de aplicare a acestora;
v) îndeplineşte alte dispoziţii primite de la şefii ierarhici, în conformitate cu prevederile legale şi
potrivit domeniului de competenţă.

Atribuţii specifice:
a) coordonează/desfăşoară programele____________________;
b) desfăşoară activităţi de consilere, evaluare, informare la nivelul secţiei______________;
c) contribuie în mod direct la organizarea şi desfăşurarea activităţii de practică şi documentare
a studenţilor şi a absolvenţilor facultăţilor de profil_________________________;
d) coordonează activităţile şi programele de asistenţă socială derulate de
voluntari________________________sau în colaborare cu aceştia în unitatea de detenţie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

Limite de competenţă: stabilite de acte normative, decizii şi instrucţiuni.

Delegarea de atribuţii: posibil, la solicitarea şefului ierarhic.


Sfera relaţională:
Intern:
a. Relaţii ierarhice:
- subordonat faţă de: şeful serviciului/biroului asistenţă psihosocială, directorul adjunct/şeful
serviciului educaţie şi asistenţă psihosocială, directorul unităţii
- superior pentru: nu este cazul;
b. Relaţii funcţionale: în interesul îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin:
- colaborează cu personalul din cadrul sectorului de reintegrare socială;
- colaborează cu personalul din toate structurile penitenciarului;
- colaborează cu personalul structurilor omoloage din unităţile sistemului penitenciar.
c. Relaţii de control: nu este cazul;
d. Relaţii de reprezentare: în interesul instituţiei penitenciare, prin delegare de către
administraţia unităţii penitenciare.

Extern (prin delegare de către administraţia unităţii penitenciare):


a) cu autorităţi şi instituţii publice: relaţii de colaborare, de parteneriat şi de reprezentare în interesul
instituţiei;
b) cu organizaţii nonguvernamentale naţionale şi internaţionale: relaţii de colaborare, de parteneriat şi
de reprezentare în interesul instituţiei;
c) cu persoane juridice private: relaţii de parteneriat (în proiecte, pentru atragerea de resurse umane,
financiare şi materiale).

Întocmit de:
Numele şi prenumele ________________________________________
Funcţia publică de conducere: şef serviciu/birou asistenţă psihosocială
Semnătura _______________________________
Data întocmirii ____________________________

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:


Numele şi prenumele ________________________________________
Semnătura _______________________________
Data luării la cunoştinţă ____________________________

Avizat de:
Numele şi prenumele ________________________________________
Funcţia publică de conducere: director adjunct/şef serviciu educaţie şi asistenţă psihosocială
Semnătura ________________________
Data avizării _____________________