Sunteți pe pagina 1din 11

Programarea Calculatoarelor şi Limbaje de Programare -

Întrebări test grilă - teorie

Nr Întrebare a b c
pentru orice instanţă a
aceeaşi problemă unei probleme
Care dintre următoarele afirmaţii este orice algoritm este
1. poate fi algoritmizată algoritmul de rezolvare
întotdeauna falsă ? programabil
în mai multe moduri execută acelaşi număr
de paşi
Care dintre următoarele proprietăţi
ale algoritmilor se referă la
2. determinism finitudine realizabilitate
cunoaşterea cu exactitate a
următoarei operaţii de executat ?
Care e singura funcţie pe care tb să
3. #include <iostream.h> program() main()
o conţină toate programele C++ ?
Care dintre următoarele constante
4. reprezintă acelaşi număr ? I, II I, II, III I, III, IV
I. 0x14, II. 14, III. 20, IV. 024
Care dintre următoarele elemente
5. asigură, în orice situaţie, identificatorul valorile sale atributele sale
diferenţierea unei date de alte date ?
Care dintre următorii este operatorul
6. corect pentru compararea a doua := = ==
variabile ?
Care e caracteristica după care se
7. recunosc constantele numerice Încep cu 0x Au cifre mai mici ca 16 Sunt formate din litere
întregi hexazecimale ?
Care e caracteristica după care se
8. recunosc constantele numerice Încep cu cifra 8 Încep cu cifra 0 Au cifre mai mici ca 8
întregi octale ?
Care e numărul minim de execuţii al
9. 0 Variabil 1
unui ciclu do while ?
Care e sintaxa corectă a unei
10. if expression if { expression} if ( expression )
instrucţiuni if ?
Care dintre următoarele ne dă
11. adresa de memorie a primului foo[1]; foo; &foo;
element al unui tablou 1D ?
Care e declaraţia corectă a unui
12. int tablou[10]; int tablou; tablou{10};
tablou 1D ?
Care e declaraţia corectă a unui
13. pointer ? int *x; int &x; ptr x;
int funct(int x) {return void funct(x)
14. Care e o funcţie completă ? int funct(); {cout<<"Hello"}
x=x+1;}
Care e ordinea în care trebuie să cei iniţializaţi, apoi cei cei neiniţializaţi, apoi
15. apară parametrii unei funcţii: nu contează neiniţializaţi cei iniţializaţi
16. Care e un apel de funcţie corect ? int funct(); funct x, y; funct();
individual membrii unei
Ca parametri ai unei funcţii pot apare doar individual doar structuri în
17. structuri, sau structuri
… membrii unei structuri întregime în întregime
Care e definiţia corectă a unei
18. struct {int a;} struct a_struct {int a;} struct a_struct {int a;};
structuri ?
Câte directive conţine preprocesorul,
19. conform standardului ANSI C ? 10 12 15
Care e sintaxa corectă a unui
20. */ Comments */ ** Comment ** /* Comment */
comentariu ?
algoritmul e
programul e
traducerea
Care este deosebirea între algoritm traducerea algoritmului
21. programului în Forma de prezentare
şi program ? intr-un limbaj de
pseudocod sau
programare.
schema logică.

1
Nr Întrebare a b c
Caracterul finit, unic şi
Caracterul unic şi
Care sunt caracterele fundamentale Caracterul finit şi universal, discret,
22. universal, discret,
ale algoritmilor ? realizabilitatea determinist şi
determinist.
realizabilitatea.
Constantele au valori
Care este diferenţa între constante şi Au nume de tipuri
23. cunoscute anticipat, Nici una
variabile ? diferite
care nu se modifică
= înseamnă "atribuire" = înseamnă "egalitate
Care este diferenţa între operatorii =
24. Nici una iar şi == înseamnă logică" iar şi ==
şi == ?
"egalitate logică" înseamnă "atribuire"
Care este prioritatea operatorului
25. virgulă ? maximă intermediară minimă
Care NU e un tip corect de variabilă
26. ? float real double
unar, deferenţiere,
Care operatori sunt asociativi de la referenţiere,
27. Relaţionali Logici pe biţi
dreapta la stânga ? condiţional ternar,
atribuire
28. Care NU e o structură repetitivă ? For Repeat Until While
Care sunt instrucţiunile care
DACĂ, ALEGE
29. implementează în limbajul C dacă if, switch
structura condiţională ? DINTRE
Care e declaraţia corectă a unui
30. array anarray[20][20]; int anarray[20][20]; int array[20, 20];
tablou 2D ?
Care e forma corectă care
31. accesează al 7-lea element al unui foo[6]; foo[7]; foo(7);
tablou 1D ?
Care instrucţiune ne returnează
32. adresa de memorie a unei variabile a *a; address(a); &a;
?
Care este legătura dintre parametrii Trebuie să coincidă ca Trebuie să coincidă ca Trebuie să coincidă ca
33.
formali şi cei efectivi ? număr şi tip număr, ordine şi tip nume şi ordine
Tipul valorii returnate,
34. Care este structura unei funcţii ? Declarare şi definire numele funcţiei şi lista Antet şi corp
de parametri
Care este tipul valorii returnate de o
funcţie cu prototipul: "int func
35. char int float
(char x, float v, double
t);"
Care este diferenţa dintre structuri şi
36. uniuni ? Tipul de elemente Modul de memorare Numărul de elemente
Care este operatorul pentru
37. adresarea directă a unui membru al "." "," "->"
unei structuri sau uniuni ?
Defineşte constante şi Defineşte Defineşte biblioteci de
38. La ce serveşte directiva #define ?
variabile macrocomenzi funcţii
Care sunt modalităţile de Prin scheme logice
39. reprezentare a algoritmilor ? Prin programe. Prin instrucţiuni. sau pseudocod.
6: Definirea şi analiza
problemei;
4: Definirea şi analiza proiectarea;
Câte etape conţine algoritmul problemei; implementarea;
2: Proiectarea şi
40. programatorului şi care sunt acestea proiectarea; testarea; elaborarea
implementarea
? implementarea; documentaţiei
testarea. programului;
exploatarea şi
întreţinerea.
Câte tipuri de elemente cuprinde
41. 4 5 6
vocabularul limbajului C ?
Care sunt simbolurile pentru
42. operatorii logici pe biţi? !, &&, || ~, &, |, ^, <<, >> >, >=, <, <=, ==, !=

2
Nr Întrebare a b c
Care sunt simbolurile pentru
43. !, &&, || ~, &, |, ^, <<, >> >, >=, <, <=, ==, !=
operatorii logici pe cuvânt ?
Câte clase de prioritate a operatorilor
44. există în C ? 2 15 18
Câte tipurile de modificatori ai 4: positive, negative, 4: signed, unsigned,
45. 2. signed, unsigned
tipurilor de bază există? large, small long, short
Câte tipurile simple de variabile 4: integer, char, string, 5: void, int, char, float,
46. există? 3: int, char, double; real; double;
Care sunt instrucţiunile care
47. implementează în limbajul C while, for repeat-until do-while
structura repetitivă cu test iniţial ?
Care sunt instrucţiunile din C pentru
48. repeat-until for, while do-while
structura repetitivă cu test final ?
Care este diferenţa dintre şirurile de
49. caractere şi vectorii de caractere ? Nici una Numărul de elemente Terminatorul de şir
Care este indicele ultimului element
50. al unui tablou 1D cu 29 de elemente 29 28 0
?
Care instrucţiune ne returnează
51. a; *a; &a;
adresa memorată de pointerul a ?
int funct(char x, char
52. Care NU e un prototip corect ? double funct(char x) void funct();
y);
Care sunt modurile de transfer a prin valoare, pointeri
53. parametrilor unei funcţii ? prin variabile locale sau referinţă prin fişiere header
Câte elemente conţine antetul unei
54. 2 3 4
funcţii ?
Care este operatorul pentru
adresarea indirectă (prin pointeri) a
55. ":" "->" "."
unui membru al unei structuri sau
uniuni ?
Câte tipuri de date definite de
56. utilizator există ? 2 5 6
cere compilatorului să
include tipuri de date mai citească şi un alt
include mărimile de
57. La ce serveşte directiva #include ? şi iniţializează fişier sursă în afară de
intrare ale programului
constante cel care conţine
directive
Câte tipuri de simboluri grafice (figuri
geometrice) se folosesc la
58. 3 4 5
reprezentarea algoritmilor prin
scheme logice ?
Câte tipuri de unităţi lexicale cuprinde
59. limbajului C ? 4 5 6
Ce caractere se folosesc pentru a
60. { şi } -> şi <- ( şi )
delimita un grup de instrucţiuni ?
Câţi operatori aritmetici binari există
61. în C ? 4 5 6
Câţi operatori logici pe biţi există în C
62. ? 4 5 6
Câţi operatori logici pe cuvânt există
63. în C ? 2 3 5
Câţi operatori relaţionali binari există
64. 4 5 6
în C ?
65. Câţi operatori unari există în C ? 3 5 6
Care sunt tipurile de instrucţiuni care
vidă, expresie, atribuire, comparare, enumerare, inserare,
66. implementează în limbajul C
compusă modificare descriere, succesiune
structura secvenţială ?
Câte dintre elementele unei
67. nici unul minim unul toate
instrucţiuni for sunt obligatorii ?
Ce fel de variabile NU sunt tablourile
68. în C ? variabile simple variabile compuse variabile structurate

3
Nr Întrebare a b c
Ce valori iau indicii elementelor unui
69. de la 1 la n de la 0 la n-1 de la 1 la n-1
tablou unidimensional cu n elemente:
Care instrucţiune ne returnează
70. valoarea memorată la adresa &a; val(a); *a;
indicată de pointerul a ?
Câte moduri de declare a unor
argumente de funcţie care să
71. 1 2 3
primească un parametru de tip tablou
există ?
Numărul liniei din
Ce conţine un pointer către o funcţie Adresa codului Adresa valorii
72. program la care se
? executabil al funcţiei returnate de funcţie
află funcţia
parametri cu o valoare parametri cu o valoare
Ce reprezintă parametrii impliciţi ai parametri iniţializaţi în
73. constantă indiferent de dată de parametrii
unei funcţii: antetul funcţiei
parametrii efectivi efectivi
Ce fel de date conţin structurile şi De acelaşi tip dar şi de
74. uniunile ? De acelaşi tip De tipuri diferite tipuri diferite
Ce tip de elemente conţin constante şir de
75. constante de orice tip constante întregi caractere
enumerările ?
Definiţiile unor funcţii a
76. Ce conţin fişierele header ? Parţi din program Comentarii căror implementare se
face în fişiere separate
Ce perechi de caractere se folosesc
77. pentru delimitarea comentariilor ? [] {} /**/
uşurinţa de a adapta
programele scrise
programul are pentru o anumită
programul poate fi
dimensiuni mici şi categorie de
78. Ce reprezintă portabilitatea ? tradus uşor în alt
poate fi transportat pe calculatoare sau
limbaj de programare
stick/ CD/ disketă sisteme de operare la
alte calculatoare sau
sisteme de operare.
dimensiunea în biţi dimensiunea în bytes
79. Ce întoarce operatorul sizeof() ? valoarea argumentului ocupată de argument ocupată de argument
Constante caracter
Combinaţii de taste Indicatori pentru
corespunzătoare
80. Ce reprezintă caracterele "escape" ? pentru terminarea evitarea unei părţi de
caracterelor
programului neimprimabile program
Obiectele
Nişte variabile informaţionale de bază
Ce reprezintă datele şi care sunt Valori prelucrate de
81. caracterizate prin caracterizate prin
atributele lor ? program
nume şi valoare nume, valoare tip şi
clasă de memorare.
Elemente de
Numele unor date, sau
82. Ce reprezintă identificatorii ? identificare ale unor Tipuri de date
părţi de program ale unor funcţii.
83. Ce tip de constantă este 2003U ? universal unsigned int short int
Câte instrucţiuni de salt există în 4: return, goto, break
84. 2: jump, goto 2: return şi continue
limbajul C ? şi continue
Câte tipuri de instrucţiuni există
85. conform standardului ANSI C ? 2 4 6
86. Cine impune tipul unui tablou ? numele tabloului tipul elementelor sale numărul de elemente
Cu ce caracter se termină orice şir de
87. '.' '\n' '\0'
caractere ?
88. Câte tipuri de pointeri există ? 2 3 4
Ce tip de variabile sunt parametrii
89. formali ai unei funcţii ? locale globale temporare
Cum se indică un număr de
90. Prin "etc." prin "…" prin "ş.a."
parametri variabili ai unei funcţii ?

4
Nr Întrebare a b c
parametrul formal va parametrul formal va fi parametrul formal va fi
Dacă unui parametru implicit al unei
primi valoarea prin iniţializat cu valoarea media dintre
91. funcţii îi corespunde un parametru
care a fost iniţializat acestuia, neglijându- parametrul efectiv şi
efectiv … (valoarea implicită) se valoarea implicită valoarea implicită
un set de constante un set de variabile, un set de constante
întregi cu nume, care care specifică toate reale cu nume, care
specifică toate valorile valorile legale pe care specifică unele dintre
92. Definiţia unei enumerări este:
legale pe care le poate le poate lua o variabilă valorile legale pe care
lua o variabilă de de acest tip le poate lua o variabilă
acest tip de acest tip
Diferenţa între structuri şi uniuni
93. constă în … domeniul de valori modul de memorare numărul de elemente
Identificatori rezervaţi
Identificatori rezervaţi
ai limbajului cărora Elemente care permit
ai limbajului cărora
94. Ce sunt cuvintele cheie ? programatorul nu le accesul la unele părţi
programatorul le poate
poate da o altă din program
utilizare. da o altă utilizare.
Ce tip de date NU poate întoarce
95. void int float
funcţia main ?
Cu ce se termină majoritatea linilor
96. dintr-un program ? . ; :
Dimensiunea necesară pentru
97. memorarea unei date de tip char 4 8 16
este de … biţi
Dimensiunea necesară pentru
98. memorarea unei date de tip double 16 32 64
este de … biţi
Dimensiunea necesară pentru
99. memorarea unei date de tip float 16 32 64
este de … biţi
Dimensiunea necesară pentru
100. memorarea unei date de tip int 4 8 16
este
de … biţi
Din câte tipuri de elemente e formată
101. 2 3 4
o expresie în C ?
Ce cuvânt tratează cazurile
102. neenumerate dintr-o instrucţiune break exit default
case?
while - structura while - structura
Ce deosebiri sunt între instrucţiunea repetitivă cu test iniţial; repetitivă cu test final;
103. Nici una
while şi instrucţiunea do-while ? do-while - structura do-while - structura
repetitivă cu test final repetitivă cu test iniţial
Cum se declară un tablou
104. bidimensional m, cu nxn elemente int m(n,n); int m[n,n]; int m[n][n];
întregi:
Cum se declară un tablou
105. unidimensional v, cu n elemente integer v[dim=n]; int v(n); int v[n];
întregi:
Ce fel de pointer este numele unui
106. tablou ? Constant Variabil functie
parametrul formal va parametrul formal va fi parametrul formal va fi
Dacă unui parametru implicit al unei
primi valoarea prin iniţializat cu valoarea media dintre
107. funcţii nu îi corespunde un parametru
care a fost iniţializat acestuia, neglijându- parametrul efectiv şi
efectiv … (valoarea implicită) se valoarea implicită valoarea implicită
*tip_val_intoarsa tip_val_intoarsa tip_val_intoarsa
Declaraţia unui pointer către funcţie
108. (nume_fct)(lista_declar *nume_point(lista_decl (*nume_point)(lista_de
are următoarea formă: _param_formali); clar_param_formali);
ar_param_formali);
În câte moduri poate fi apelată o
109. 1 3 4
funcţie ?

5
Nr Întrebare a b c
struct struct
structure
identificator_tip_struct lista_identificatori_vari
identificator_tip_struct
ura abile
ura
{ {
Forma generală de declarare a unei {
110. lista_de_decla lista_de_decla
structuri este: lista_variabile_locale;
ratii_membri; ratii_membri;
lista_de_declaratii_me
} }
mbri;
lista_identificatori_vari identificator_tip_struct
};
abile; ura;
valoare, adresă sau
Structurile pot fi transmise ca valoare sau prin adresă sau prin
111. prin intermediul
parametri ai unei funcţii prin … intermediul pointerilor pointerilor intermediul pointerilor
: ;
112. Ce simbol urmează după case ? Linie nouă
Orice algoritm poate fi realizat prin
113. combinarea a … structuri 2 3 4
fundamentale.
Standardul ANSI C împarte
114. instrucţiunile din C în … grupuri 2 4 6
Numărul de elemente Adresa primului Adresa ultimului
115. Ce reprezintă numele unui tablou?
ale tabloului element din tablou element din tablou
Există vreo legătură între pointeri şi
116. tablouri ? Nu. Da. Depinde
De câte atribute sunt caracterizate
117. datele (constante sau variabile) din C 2 4 5
?
În limbajul C, există diferenţă între
118. Da Nu Depinde
literele mari şi mici ?
Într-un algoritm simbolul dreptunghi operaţii de
119. este folosit pentru … intrare/ieşire atribuire decizii
Domeniul de valori pentru tipul de
120. Literele mari şi mici de la 0 la 255 de la -127 la 127
date char este:
Domeniul de valori pentru tipul de
121. Orice număr întreg de la 0 la 65535 de la -32767 la 32767
date int este:
Domeniul de valori pentru tipul de
122. Literele mari şi mici de la 0 la 255 de la -127 la 127
date unsigned char este:
Domeniul de valori pentru tipul de
123. Orice număr întreg de la 0 la 65535 de la -32767 la 32767
date unsigned int este:
un şir de maxim 8
un şir de caractere
un şir de maxim 8 caractere alfanumerice
124. Un identificator este: alfanumeric din care
caractere din care primul este
primul este literă sau _ literă sau _
iniţializare, condiţie de
Ce elemente poate conţine sintaxa valoare iniţială, pas, iniţializare, nr de paşi,
125. rămânere în ciclu,
instrucţiunii for ? valoare finală modificare contor modificare contor
Ce este necesar pentru a evita
126. trecerea la varianta următoare dintr-o end; break; exit;
instrucţiune case?
Prin ce se referă elementele unui prin locaţia de
127. prin nume şi valoare prin indici
tablou ? memorie
128. Ce memorează pointerii ? nume de variabile adrese de variabile valori de variabile
La funcţiile cu parametri variabili,
129. parametrii ficşi sunt … parametrii înaintea printre după
variabili
O funcţie poate fi declarată în corpul
130. altei funcţii ? Depinde Da Nu
O funcţie poate fi definită în corpul
131. Da Depinde Nu
unei alte funcţii ?
se defineşte lungimea se defineşte valoarea se defineşte lungimea
Un câmp de biţi este un tip special de
132. acestui element al acestui element al şi valoarea acestui
membru de structură pentru care …
structurii structurii element al structurii

6
Nr Întrebare a b c
union identificator_tip_uniun union
identificator_tip_uniun e union lista_identificatori_vari
e{ { decl_var_locale abile {
lista de lista de lista_variabile;
133. Uniunile se declara astfel:
declaratii_membri; declaratii_membri; }
} } identificator_tip_uniun
lista_identificatori_vari lista_identificatori_vari e;
abile; abile;
Într-un algoritm simbolul operaţii de
134. intrare/ieşire atribuire decizii
paralelogram este folosit pentru …
Într-un algoritm simbolul romb este operaţii de
135. folosit pentru … intrare/ieşire atribuire decizii
Un program scris în Un program scris în Modul de rezolvare a
136. Un algoritm descrie:
limbajul C limbajul Pascal unei probleme
La începutul Oriunde, dar înainte
137. Unde se declară variabilele? programului În funcţia main de fi folosite
încheierea imediată a
Ce produce instrucţiunea break
ciclului prin omiterea terminarea se revine la testul
138. atunci când se află în interiorul unui
testului condiţional al programului condiţional al ciclului
ciclu ? acestuia
Ce produce instrucţiunea continue
terminarea forţează următoarea
139. atunci când se află în interiorul unui terminarea ciclului
programului iteraţie a ciclului
ciclu ?
Atribuire, adunare,
Ce operaţii se pot realiza asupra Toate operaţiile de la scădere, comparare,
140. Nici una
variabilelor pointer ? variabilele obişnuite Incrementare,
decrementare
Oriunde în program,
Unde se defineşte o funcţie fără La începutul La sfârşitul
141. dar înainte de a fi
prototip ? programului programului
folosită
Care e valoarea lui a după
instrucţiunea
1. 0 1 2
int a= 100+10+1--1-+10+-
100;
Ce valoare are expresia
2. E = a/b/c*d-a, -36 40 -28
unde a=36, b=6, c=3 şi d=4 ?
Afişarea triunghiului:
1
12 int i=1; int i=1; int i=1, j=1;
123 while(i++<=5) for(int j=1;j<=5;j++) while(i++<=5)
3.
1234 for(int j=1;j<=i;j++) {cout<<i<<' \n'; {cout<<j<<f \n';
12345 cout<<j; i=i*10+i+1;} j=j*10+i;}
se obţine în urma executării
secvenţei:
Cât e x după execuţia instrucţiunilor
4. int x; 10 9 0
for(x=0; x<10; x++) {}
Evaluaţi
5. True False Nu se poate evalua
!(1&&!(0||1)).

7
Nr Întrebare a b c
Se consideră pseudocodul:
citeşte a,b
i 1
repetă
scrie a-b
citeşte b
6. 8, 2, 3, 4, 5, 9 8, 2, 3, 4, 9 8, 7, 4, 4, 4, 9
i i+1
până când a<b
scrie i
Pentru care dintre următoarele şiruri
introduse ultima valoare care se
afişează este 4 ?
Secvenţa
int s=0,i=1;
do{s=-s;s+=i++;} s= 1-2+3+...+(-1)n+1 * s= (-1)n * [-1+2-
7. s= -1+2-3+...+(-1)n*n
while(i<=n); n 3+...+(-1)n * n]
calculează în s suma
Care dintre următoarele iniţializări int a[2][2]= {{1,2}, int a[2][ ]= {{1,2}, int a[ ][2]= {{1,2},
8. este incorectă ? {3,4}}; {3,4}}; {3,4}};
Se consideră secvenţa:
float v[7]={-1,2,-3,4,5,-
6,7},a=0;
int s=0,i;
for (i=0;i<=6;i++)
if(a>v[i]){a=v[i];v[i]=0;}
9. else v[i]++; 0 3 -2 0 0 -5 0 0305608 0 0 -2 0 0 -5 0
for(i=0;i<=6;i++)
if(v[i]>s)s+=3;
cout<<s;
După executarea primului for,
vectorul v este:
int funct(int x) {return void funct(x)
10. Care e o funcţie completă? int funct(); {cout<<"Hello"}
x=x+1;}
Care este valoarea expresiei
următoare x+y%2+z|y+z&y+x|y
11. 0 1 7
dacă x, y, z sunt variabile de tip int
ce au valorile 1, 2, respectiv 3 ?
Evaluaţi
12. True False Nu se poate evalua
!(1&&!(0||1)).
(a==b+1 || a==b-1) &&
Valorile variabilelor a şi b sunt
!(a>=0 && b>=0) && a<0 && b<0
13. numere strict negative consecutive a<0 && b<0 && a+2>b
a==b+1; a<0 && a==b-11| b<0
dacă şi numai dacă: && a==b+1
citeşte n citeşte n citeşte n
d2 dn dn-1
Calculul celui mai mare divizor cât timp n%d 0 cât timp n%d 0 cât timp n%d 0
14. propriu al lui "n" neprim se poate execută execută execută
calcula: dd+1 dd-1 dd-1
sf_cât_timp sf_cât_timp sf_cât_timp
scrie d scrie d scrie d
Ce se va afişa la executarea
următoarelor instrucţiuni ?
15. 01234 1234 12340
a=1; while (a%5!=0) { cout
« a%5; a++; }
În urma execuţiei secvenţei
int a=1;
do { int a=2;
{a=4; cout<<a;}
16. cout<<a++; } 444445 4444445 444444445
while(a++<4 ;
cout<<a;
se afişează şirul:
8
Nr Întrebare a b c
Se consideră secvenţa:
for(int i=1; i<=5; ++i)
17. cout<<i<<' '; 1234554321 12345543210 2345665432
for(i;i--;) cout<<i<<' ';
În urma execuţiei se afişează:
Care este numărul de biţi necesari
18. pentru memorarea tabloului a 20 40 320
declarat int a[20]; ?
Se consideră secvenţa:
float v[7]={-1,2,-3,4,5,-
6,7},a=0;
int s=0,i;
for (i=0;i<=6;i++)
19. if(a>v[i]){a=v[i];v[i]=0;} 6 9 12
else v[i]++;
for(i=0;i<=6;i++)
if(v[i]>s)s+=3;
cout<<s;
Valoarea afişată este:
Care este tipul valorii returnate de o
funcţie cu prototipul: "int func
20. (char x, float v, double char int float
t);"
Care dintre variabilele care intervin în
următoarea secvenţă de operaţii îşi
vor păstra valoarea avută iniţial ?
21. a ← b+c; a şi c b şi c b şi a
c ← a-c;
b ← c;
c ← a-b;
Care sunt valorile lui x şi z în urma
22. efectuării următoarei instrucţiuni: x= 3; y= 1; x= 3; y= 2; x= 4; y= 2;
x=1; y=1; x= x+++++y;
Fie x o variabilă de tip float. Expresia
23. x>=3&&x<=100||!(x>2||x<1) [-;1] U [3;100] [3;100) [1;2] U [3;100]
indică apartenenţa lui x la domeniul:
Care este rezultatul următorului
program ?
int x=0;
switch(x)
{
24. case 1: cout<<"One"; One Zero ZeroHello World
case 0: cout<<"Zero";
case 2: cout<<"Hello
World";
}
Ce se va afişa la executarea
următoarelor instrucţiuni ?
25. 01234 1234 12340
a=1; while (a%5!=0) { cout
« a%5; a++; }
Se consideră algoritmul:
i0
cât timp i<5 execută
26. ii+1 de 3 ori de 4 ori de 5 ori
dacă i≥4 atunci i=5
sf_dacă
sf_cât_timp
Cât timp se execută bucla:

9
Nr Întrebare a b c
Se consideră secvenţa:
int a=1;
while(1)
27. 1 5 32767
{if(a>=5) break; a++;}
Care este valoarea variabilei a după
execuţia secvenţei ?
Dacă vectorul a este declarat char
28. a[20], atunci elementul al 3-lea *(a+2) a[3] *a[3]
este:
Un şir de caractere s se declară
29. corect: char s; char s[]; char s[100];
int funct(char x, char
30. Care NU e un prototip corect ? double funct(char x) void funct();
y);
Care este o condiţie corectă care să
verifice dacă 2 numere a şi b întregi
sunt consecutive.
31. DACA (…) a<b |a-b|=1 a*b>0
SCRIE “sunt consecutive”;
ALTFEL
SCRIE “Nu sunt consecutive”
Care sunt valorile variabilelor a, b, c
de tip int după execuţia secvenţei
32. 3, 5, 7 8, 7, 5 5, 4, 3
a+=b+=c+=2 dacă iniţial cele trei
variabile au valorile 1, 2 şi 3 ?
Valoarea expresiei a=i==b=2 atunci
33. când valorile variabilelor a şi b sunt 1 0 1 eroare de sintaxă
respectiv 2 este:
Cât e x după execuţia instrucţiunilor
34. int x; 10 9 0
for(x=0; x<10; x++) {}
Cea mai mică valoare a variabilei a
pentru care secvenţa următoare
afişează o singură valoare
35. int a=...; 1 2 3
do{ cout<<a; a=a+3; }
while (a--<5);
este:
Se consideră instrucţiunea
if (++a<++b) a+= b++; else
b+= a++;
36. a= 4, b=3 a= 3, b=4 a= 5, b=4
în care a şi b sunt de tip int. Care
este valoarea finală a celor 2
variabile dacă iniţial a=1 şi b=2 ?
Secvenţa testează dacă numărul testează dacă numărul verifică dacă toate
int s=0; a este prim şi în acest a este neprim şi în numerele naturale din
37.
for(int d=2;d<a;d++) caz variabila s acest caz variabila s intervalul [2; a-1] sunt
if(a%d==0) {s=1;d=a;} primeşte valoarea 1 primeşte valoarea 1 divizori ai numărului a
De câte ori se afişează valoarea 1 în
urma execuţiei programului:
#include <iostream.h>
void main()
{ int
v[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},
38. i; 3 5 6
for(i=1;i<9;i++)
if(v[i]==(v[i-1]+v{i+1])/2)
v[i]=1;
for (i=0;i<10;i++)
cout<<v[i];
}?

10
Nr Întrebare a b c
În urma execuţiei programului
următor:
#include <iostream.h>
#include <stdio.h>
void main()
39. 1222 2222 2220
{ int a=1,*p=&a;
a=(*p)++; cout<<a<<*p;
a=*p++; cout<<a<<*p;
}
se tipăreşte
Care dintre definiţiile următoare sunt struct {struct *a; int b;}
40. incorecte ? struct a{int a; int b;}; struct a{int *a; int b;}; a;
Ce valoare afişează programul
următor ?
#include <iostream.h>
#include <math.h>
void main ()
{int x=4, y=-9, z=(x+y)/2,
41. u; -9 -1 10
z--;
u= (sqrt(abs(x))
+sqrt(abs(y)))
/(x+y);
z += x–y;
cout<<”\n“<<z;}
Ce valori afişează programul următor
?
#include <iostream.h>
42. void main () 10 18 16 10 18 18 10 18 17
{ int x=10, y=6, m, n, p;
n= (m= x++, y++, p= x+y);
cout<<m<<n<<p; }
Fie variabilele întregi a=1, b=2, c=3,
d=4. Care dintre construcţiile
43. a+b<d a=b<c (a<b) != (b<c)
următoare, sunt expresii corect
scrise, cu valoarea 0 ?
Fie variabilele x, y şi u de tipul int.
Care dintre instrucţiunile de mai jos
44. u+= x%y; u+= x/y; u= x%y+u;
măreşte valoarea variabilei u cu câtul
întreg al împărţirii lui x la y ?
Fie x, y, z de tipul int, cu valorile
iniţiale x=3, y=5. Care dintre
45. instrucţiunile de mai jos, după z=2*x+3*y--; z=2*x+3*--y; z=2*--x+3*y;
execuţie, dă variabilei z valoarea 18
?
Fie x, y, z de tipul int, cu valorile
iniţiale x=3, y=5. Care dintre
46. instrucţiunile de mai jos, după z=2*x+3*y--; z=2*x+3*--y; z=2*--x+3*y;
execuţie, dă variabilei z valoarea 19
?
Fie x, y, z de tipul int, cu valorile
iniţiale x=3, y=5. Care dintre
47. instrucţiunile de mai jos, după z=2*x+3*y--; z=2*x+3*--y; z=2*--x+3*y;
execuţie, dă variabilei z valoarea 21
?
Definiţi o constanta simbolică PI cu
48. valoarea 3.14, folosind directive #define 3.14 PI #define PI 3.14 #define PI=3.14
preprocesor “#define”.

11