Sunteți pe pagina 1din 6

Problema Nr

1. Cap 03: Structuri de control (for): Să se afișeze tabelar pe ecran pornind de la o valoare
inițială vi, cu un pas p, un număr n de valori ale unei variabile x și ale valorilor corespunzătoare
2x x ≤ -5 *
f(x), unde f se definește astfel: f(x)=  x 2
-5 < x ≤ 10
1/x x > 10

2. Cap 03: Structuri de control (for): Un cetățean depune la bancă o suma de bani Si . Dacă
dobânda este de 3 % pe an, să se afișeze tabelar pentru primii 10 ani dobânda anuală Da și *
suma finala Sf la sfârșitul fiecărui an.

3. Cap 03: Structuri de control (if): Sa se verifice daca un număr natural n (de max 4 cifre) citit
de la tastatură poate fi calculat ca produsul a 2 numere naturale consecutive, și dacă da, să se *
afișeze cele 2 numere. de ex n=12 => 12=3*4

4. Cap 03: Structuri de control (if): Să se calculeze intervalul de timp (ore, minute) dintre două
momente de timp specificate prin oră și minut. Mărimile de intrare (h1, m1, h2, m2) se citesc de
*
la tastatură, iar rezultatul (h, m) se afișează în cadrul unui mesaj de forma: “Intervalul de timp
dintre ora … și ora … este de ... ore și ... minute.”

5. Cap 03: Structuri de control (if): Să se rezolve ecuația de gradul 1: ax + b = 0, unde a și b se


*
citesc de la tastatură. Soluția se va prezenta în cadrul unui mesaj.

1
6. Cap 03: Structuri de control (if): Să se scrie un program care citește coordonatele carteziene
(x și y) ale unui punct și menționează în cadrul unui mesaj distanța față de origine și cadranul (I-
*
IV) în care se află punctul (conform sistemului de coordonate carteziene). De ex. x=-2, y=2 =>
Pct de coord … și … se afla în Cadranul 2

7. Cap 03: Structuri de control (if): Să se verifice dacă trei numere întregi a, b și c, pot fi
laturile unui triunghi (suma oricăror două trebuie să fie mai mare decât a treia). Dacă da, să se
precizeze tipul triunghiului (oarecare, isoscel sau dreptunghic) și să se calculeze aria S și
*
A p(p-a)
unghiurile sale. S = p(p-a)(p-b)(p-c) unde p = (a+b+c)/2, iar cos 2 = bꞏc , etc. Radicalul
se calculează cu ajutorul funcției sqrt din biblioteca matematică.

8. Cap 03: Structuri de control (switch): Să se scrie un program care afișează un mesaj de tip
meniu și în funcție de un caracter citit de la tastatură (1 pentru paralelipiped, 2 - Cilindru, 3 -
Con, 4 - Sferă, 0 - terminare program) citește dimensiunile necesare, calculează și afișează în *
cadrul unui mesaj volumul corpului respectiv (Vp = HꞏBꞏL; Vcil = ꞏR2ꞏH; Vcon = ꞏR2ꞏH/3; Vsf =
ꞏD3/6). Pentru valoarea lui  se va folosi constanta M_PI din biblioteca matematică.

9. Cap 03: Structuri de control (switch): Să se scrie un program care afișează denumirea
anotimpului în care se găsește o lună dacă se citește de la tastatură numărul ei. De ex. 2  *
anotimp iarna

10. Cap 03: Structuri de control (while): Să se calculeze suma S și produsul P tuturor
*
divizorilor unui număr natural n citit de la tastatură.

11. Cap 03: Structuri de control (while): Să se descompună în factori primi un număr natural n
citit de la tastatură. Soluția se va prezenta în cadrul unui mesaj. De ex , pentru n = 360 => 360 = *
23*32*5

2
12. Cap 03: Structuri de control: De la tastatură se introduc N numere. De aflat care este cel mai
*
mare și cel mai mic număr din cele N numere introduse.

13. Cap 03: Structuri de control: Din câteva polițe de cărți cu înălțimea h1 fiecare se montează
un dulap, care va fi instalat într-o cameră cu înălțimea h2. Să se determine înălțimea maximă a *
dulapului h3. De ex. h1 = 0.4 m, h2 = 3 m => h3 = 2.8 m

14. Cap 03: Structuri de control: Să se afișeze toate numere naturale care sunt divizibile cu 2
*
sau cu 3 dar nu sunt divizibile cu 5 sau cu 6, cuprinse între 2 limite a și b citite de la tastatura.

15. Cap 03: Structuri de control: Să se afle suma S a multiplilor unui număr natural N dat,
*
cuprinși între două numere A și B date. De ex N=3, A=7, B=20  S= 9+12+15+18 = …

16. Cap 03: Structuri de control: Să se calculeze numărul de bancnote cu valori nominale de 1,
5, 10, 50, 100, 200 și 500 RON, necesare pentru plata unei sume S citite de la tastatura. De ex., *
pentru S = 615 trebuie să se afișeze răspunsul 615 = 1x500+1x100+1x10+1x5

17. Cap 03: Structuri de control: Să se calculeze și să se afișeze pe ecran termenii unei
progresii aritmetice pentru care se citesc de la tastatură termenul inițial (t), pasul (p) și numărul *
de termeni de afișat (n).

3
18. Cap 03: Structuri de control: Să se scrie un program care calculează puterea întreagă n a
unui număr real x (fără a folosi Cap 06: Funcții de bibliotecă); cele două valori se citesc de la *
tastatură, iar rezultatul se afișează în cadrul unui mesaj. De ex. x= 2.5, n= 2 => p= 6.25

19. Cap 03: Structuri de control: Să se scrie un program care citește de la tastatură un număr
întreg și apoi scrie pe ecran, pe coloane, 10 numere consecutive celui citit, precum și pătratele
și cuburile acestora. De ex.
n n2 n3 *
3 9 27
4 16 64
… … …

20. Cap 03: Structuri de control: Se știe ca un studentul are k lecții care încep la ora h_i și m_i
minute. Pauza p durează 10 min., iar o lecție l durează 45 min. De afișat la ce oră h_f și m_f se *
termină lecțiile. De ex. h_i= 9, m_i= 0, k= 2  h_f= 10 și m_f= 40

21. Cap 04: Tablouri 1D: Să se calculeze numărul dintr-un an (nebisect) al unei zile specificate
prin zi și lună. Mărimile de intrare (z, l) se citesc de la tastatură, iar rezultatul (nz) se afișează în
cadrul unui mesaj. Obs. Pentru memorarea numărului de zile ale fiecărei luni din an se va folosi *
un tablou unidimensional inițializat cu valorile acestora. De ex., pentru 6 martie => a 65-a zi din
an

22. Cap 04: Tablouri 1D: Să se calculeze și să se afișeze suma elementelor unui tablou
unidimensional divizibile cu 5. Elementele tabloului se citesc de la tastatură sau se inițializează *
la declarare.

23. Cap 04: Tablouri 1D: Să se schimbe între ele elemente unui tablou unidimensional astfel:
*
primul cu ultimul, al doilea cu penultimul, etc.

4
24. Cap 04: Tablouri 2D: Pentru o matrice A[DIM][DIM] (de ex. DIM=5) ale cărei elemente întregi
se citesc de la tastatură, să se calculeze maximul și minimul elementelor aflate în triunghiurile
hașurate
*

25. Cap 04: Tablouri 2D: Să se calculeze media aritmetică și procentul de elemente pare sau
*
impare ale unui tablou bidimensional A[DIM][DIM] (de ex. DIM = 5) cu elemente întregi.

26. Cap 04: Tablouri 2D: Să se calculeze suma elementelor de pe linia m și colana n a unei
matrice pătrate A[DIM][DIM] (de ex. DIM = 5) (matricea va fi inițializată la declarare, iar m și n se *
citesc de la tastatură).

27. Cap 06: Funcții: Să se afișeze tabelar pe ecran pornind de la o valoare inițială vi, cu un pas
p, un număr n de valori ale unei variabile x și ale valorilor corespunzătoare f(x), unde funcția f se
definește astfel:
*
sin(x) x ≤ -5
2
f(x)=  x -5 < x ≤ 10
 x x > 10

28. Cap 06: Funcții: Să se scrie o funcție care să calculeze și să afișeze pe ecran termenii unei
progresii aritmetice pentru care se citesc de la tastatură termenul inițial (t), pasul (p) și numărul *
de termeni de afișat (n).

29. Cap 06: Funcții: Să se scrie și să se folosească într-un program o funcție care calculează
puterea întreagă n a unui număr real x (fără a folosi Cap 06: Funcții de bibliotecă); cele două *
valori se citesc de la tastatură, iar rezultatul de afișează în cadrul unui mesaj.

5
30. Cap 07: Tipuri de date definite de utilizator - Structuri: Pentru un număr de doi studenți, care
au dau fiecare câte trei examene, să se calculeze media notelor pentru fiecare student și pentru *
fiecare disciplină. Obs.: Se vor folosi date de tip structură.

31. Cap 07: Tipuri de date definite de utilizator - Structuri: Pentru un număr de două
apartamente dintr-un bloc, care plătesc fiecare separat gazul metan, apa și alte cheltuieli, să se
*
calculeze totalul cheltuielilor pentru fiecare apartament și pentru fiecare tip de cheltuială (gazul
metan, apă și alte cheltuieli). Obs.: Se vor folosi date de tip structură.