Sunteți pe pagina 1din 35

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI


Şoseaua naţională Vaslui – Iaşi, nr. 1
Telefon 0235 315138; Fax 0235 315346; e-mail: rezidential.adulti@dgaspc-vs.ro

SE APROBĂ
DIRECTOR
GENERAL
prof. Ionel
Armeanu Ştefănică

Manual de
proceduri
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI
ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE
VÂRSTNICE GIURCANI
JUDEŢUL VASLUI

- 2015 -

Întocmit în baza Ordinului 2126 din 5 noiembrie 2014 priviind


Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare
organizate ca centre rezidentiale destinate persoanelor varstnice.

2
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice din localitatea
Giurcani, jud. Vaslui, este un centru rezidenţial înfiinţat în baza Hotărârii
nr.92/2005, a Consiliului Judeţean Vaslui, centru care se află în stuctura
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, fără
personalitate juridică.

SERVICII ACORDATE

3
 Servicii administrative : găzduire, hrană, îngrijire personală, prepararea şi
servirea haranei, igienizarea spaţiilor comune şi de locuit, suport, întreţinere şi
pază, etc. ;
 Servicii de îngrijire şi asistenţă medicală : profilaxie, consultaţii, activităţi de
diagnostic, tratament medicamentos, îngrijiri şi alte asemenea, recomandate şi
realizate în conformitate cu tipul de afecţiuni pe care le prezintă beneficiarul.
 Servicii sociale specializate : activităţi de evaluare, recuperare şi
readaptare, socializare, activităţi de ergoterapie, activităţi de petrecere a timpului
liber, asistenţă socială;
 Servicii funebre : centrul rezidenţial îndeplineşte formalităţile legate de
deces şi asigură funerariile, după caz.

ACCESAREA SERVICIULUI
1.1 Informare

Potentialii beneficiari/reprezentani legali si/ sau membri de familie au acces


la informatii referitoare la modul de organizare si functionare a centrului
residential, scopul/functiile acestuia, conditiile de admitere si oferta de servicii,
drepturile si obluigatiile persoanelor beneficiare.
Acestia vor avea la dispozitie material informative despre:
# scurta istorie a centrului si a serviciilor oferite
# prezentarea spatiilor de cazare individuale si a spatiilor commune
# numarul de locuri din centru
# servicii si facilitate oferite
# modalitatea de incheiere a contractului de furnizare de servicii
# modul de calcul a contributiei beneficiarului

4
Efectuarea informarii se consemneaza in scris intr-un REGISTRU DE
EVIDENTA PRIVIND INFORMAREA BENEFICIARILOR, in care se
consemneaza:
 Data la care s-a produs informarea
 Numele beneficiarului/reprezentantului legal
 Numele persoanei care a realizat informarea
 Material informative prezentate sau tema informarii
 Semnarea persoanei care a informat
 Semnatura beneficiarului sau ,sau dupa caz, a reprezentantului sau
legal

La nivelul centrului exista pe suport de hartie si electronic un GHID AL


BENEFICIARULUI, care cuprinde:
- Serviciile oferite in centru
- Conditii de locuit
- Structura de personal
- Acte necesare admiterii
- Criteria de eligibilitate

Pentru fiecare beneficiar se intocmeste un PLAN INDIVIDUALIZAT DE


SERVICII. Planul Individualizat de Servicii stabileste, in baza evaluarii initiale
sau reevaluarii, serviciile asigurate beneficiarului pe perioada rezidentei in
centru precum si personalul implicat in realizarea planului.
Planul Individualizat de Servicii este elaborat de o echipa multidiscipălinara
formata din mai multi specialisti ai centrului : asistent medical, asistent social,
asistent persoane varstnice, instructor de educatie.
Coordonarea serviciilor incluse in Planul Individualizat revine unui,,
manager de caz,, desemnat din randul personalului angajat, specialiat, al
centrului.
Planul Individualizat de Asistenta si ingijire/ planul de interventie este revizuit
dupa fiecare reevaluare.

5
PROCEDURA PRIVIND ADMITEREA BENEFICIARILOR ÎN CENTRU

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice Giurcani deţine


şi utilizează o procedură privind admiterea beneficiarilor şi pune la dispoziţie
tuturor celor interesaţi materiale de prezentare cu informaţii despre scopul şi
misiunea centrului, tipuri de servicii şi facilităţi.
Centrul este deschis pentru efectuarea unor vizite de către potenţialii
beneficiari, reprezentanţi legali sau rude, pentru a cunoaşte condiţiile de locuit,
personalul angajat şi modul de desfăşurare a activităţilor.
Centrul asigură paleta de servicii sociale enumerate mai sus, în baza unui
contract de servicii sociale, semnat de către beneficiar sau reprezentantul legal,
care cuprinde : obiectul contractului, costurile serviciilor sociale acordate şi plata
lunară a contribuţiei suportată de beneficiar/susţinător legal, durata contractului,
etapele procesului de acordare a serviciilor sociale, drepturile şi obligaţiile
furnizorului de servicii sociale, drepturile şi obligaţiile beneficiarului, soluţionarea
reclamaţiilor, litigii, rezilierea contractului de servicii sociale şi încetarea
contractului de acordare a serviciilor sociale.

Acte necesare:

 cerere de instituţionalizare,
 copie de pe certificatul de naştere, B.I./C.I., certificat de căsătorie, deces
al soţului/soţiei, sentinţă civilă de divorţ;
 anchetă socială de la domiciliul solicitantului, cu recomandarea de
instituţionalizare întocmită de serviciul public de asistenţă socială;

6
 fişa de evaluare socio-medicală ( geriatrică ) conform H.G.R. nr. 886/2000
emisă de Autoritatea Tutelară şi medicul de familie;
 analize medicale recente: V.D.R.L. şi M.R.F.;
 adeverinţă medicală emisă de medicul de familie;
 bilete de ieşire din spital, dacă este cazul;
 decizia de pensionare;
 declaraţia privind lipsa susţinătorilor legali (soţ/soţie, fiu/fiică);
 acte doveditoare privind veniturile: cuponul de pensie de pe ultima lună,
alte acte de venituri;
 declaraţia pe propria răspundere că nu realizează venituri, legalizată;
 acte doveditoare ale veniturilor susţinătorilor legali, în cazul în care aceştia
sunt obligaţi la plata lunară a contribuţiei de întreţinere stabilită prin lege;
 certificat fiscal de la primăria de domiciliu.

Criterii de eligibilitate

 să fie persoană în vârstă ( să fi împlinit vârsta de pensionare stabilită de


lege );
 nu are familie sau nu se află în întreţinerea uneia sau unor persoane
obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

 nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe


baza resurselor proprii;
 nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru
asigurarea îngrijirii necesare;
 nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;
 se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, datorită
bolii ori stării fizice sau psihice.

Aprobarea/respingerea solicitării privind admiterea în centrul de


îngrijire şi asistenţă

7
Dosarul solicitantului cu actele menţionate se depune la Serviciul
Protecţie de tip Rezidenţial a Persoanelor Adulte din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, Vaslui. Posibilităţile de admitere sunt
limitate de numărul de locuri disponibile. Dacă la momentul depunerii solicitării
nu există locuri disponibile, beneficiarii consideraţi eligibili rămân pe lista de
aşteptare, păstrându-şi prioritatea numărului de ordine.
În urma verificării actelor depuse şi a condiţiilor de eligibilitate, solicitantul
primeşte un răspuns în scris :
 de acceptare a cererii, aprobarea intrării în centrul rezidenţial este
dispusă de Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului, Vaslui, în baza unei dispoziţii privind instituţionalizarea.
 de respingere a solicitării, cu motivaţia privind neeligibilitatea persoanei
solicitante, imposibilitatea centrului rezidenţial de a oferi servicii sociale
care să răspundă nevoilor persoanei petente, precum şi recomandarea de
a accesa alte tipuri de servicii de protecţie socială din comunitate.
Pentru contestarea deciziei de respingere a cererii de instituţionalizare în
centru, solicitantul se poate adresa Directorului General şi va primi un răspuns
în termen de 30 de zile de la înregistrare, sau în instanţă pe calea contencios
administrativ.

COSTURI

Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii, potrivit legii au


obligaţia să plătească lunar o contribuţie de întreţinere, stabilită pe baza costului
mediu lunar de întreţinere.

8
Contribuţia lunară de întreţinere pentru persoanele vârstnice care au
venituri este de 60 % din veniturile personale lunare, fără a depăşi costul mediu
lunar de întreţinere aprobat pentru centrul de îngrijire şi asistenţă pentru
persoanele vărstnice.
Stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei
lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în centrul de
îngrijire şi asistenţă pentru persoanele vârstnice din structura D.G.A.S.P.C. Vaslui
şi/sau de susţinătorii legali, se face în baza Hotărârii Consiliului Judeţean.
Obligaţia privind plata contribuţiei lunare de întreţinere se stabileşte printr-
un angajament de plată. La admitere în centru , beneficiarul sau reprezentantul
legal al acestuia va încheia un ANGAJAMENT DE PLATĂ pentru plata lunară a
contribuţiei de întreţinere în centru. În angajamentul de plată se menţionează si
consimţământul de a achita contribuţia de întreţinere în condiţiile majorării
cuantumului acesteia, ca urmare a indexării veniturilor şi modificării costului lunar
de întreţinere. Recalcularea contribuţiei de întreţinere după admitere, ca urmare
a modificării veniturilor beneficiarului sau susţinătorului legal, se efectuează de
către conducerea centrului.
Angajamentul de plată se încheie în prezenţa beneficiarului sau
susţinătorului legal , prin care se stabileşte cuantumul lunar al contribuţiei de
întreţinere, în funcţie de veniturile nete personale ale beneficiarului sau
susţinătorului legal , dupa caz.
În cazul când beneficiarul nu are venituri proprii sau acestea sunt
insuficiente pentru plata integrală a contribuţiei de întreţinere, obligaţia de plată
se datorează în următoarea ordine :
- soţul pentru soţie sau, după caz, soţia pentru soţ ;
- copiii pentru părinţi.
In baza Hotararii nr 532/ 1999, privind aprobarea metodologiei de stabilire a
nivelului contributiei de intretinere in institutiile de asistenta sociala, datorata de
persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora, conform art. 5 alin 5,
atunci cand beneficiarii lipsesc din institutia de asistenta sociala pe perioade mai
mari de 5 zile( spitalizare, invoire) contributia de intretinere se recalculeaza,

9
scazandu-se alocatia de hrana corespunzatoare zilelor respective. Recalcularea
se face numai in situatia in care contributia de intretinere lunara, stabilita ca
obligatie de plata, este egala cu costul mediu lunar de intretinere.
Sumele încasate cu titlu de contribuţie de întreţinere sunt virate în contul
D.G.A.S.P.C. Vaslui.

Procedură privind gestionarea banilor rămaşi în urma achitării


contribuţiei

Banii rămaşi în urma achitării contribuţiei de întreţinere în centru vor fi


gestionaţi astfel:
- pentru beneficiarii fără discernământ şi pentru cei care şi-au exprimat acordul
în acest sens, se depun la CEC de către persoana desemnată printr-o notă
internă, să se ocupe de gestionarea banilor beneficiarilor;
- pentru beneficiarii responsabili, banii se predau în mână, cu semnătură, în
prezenţa unui martor, existând o declaraţie prealabilă, în acest sens.
În cazul beneficiarilor cu discernământ diminuat, o parte din suma rămasă
se depune la CEC, restul se predau în mână, cu semnătură, în prezenţa unui
martor. Responsabilul de caz va monitoriza modul în care aceşti beneficiari işi
cheltuiesc banii.
Declaraţia va fi dată din 6 în 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.

PROCEDURA
PRIVINDEVALUAREAINIŢIALĂ/REEVALUAREA

10
La admiterea în centru, fiecărui beneficiar i se întocmeşte o fişă de
evaluare iniţială care stabileşte cerinţele de îngrijire, asistenţă şi recuperare în
vederea instituirii unor măsuri terapeutice individualizate, proces ce se relizează
pe trei direcţii: medicală, psihologică şi socială.
În baza Fişei de evaluare iniţială se întocmeşte Planul Individualizat de
Asistenţă şi Îngrijire care cuprinde două programe şi anume: Programul
Individualizat de Recuperare şi Programul Individualizat de
Integrare/Reintegrare Socială.
Reevaluarea se realizeaza anual, precum si atunci cand situatia o impune,
respectiv daca apar modificări semnificative ale stării psihice şi fizice,
beneficiarul este supus unei reevaluări conform Fisei de evaluare/reevaluare.
Evaluarea şi reevaluarea beneficiarului se efectuează de către
personalul specializat din centru: asistent social, asistent medical şi instructor de
educaţie .
Echipa multidisciplinară efectuează evaluarea iniţială /reevaluarea cu
participarea beneficiarului sau a reprezentantului legal.
In baza fisei de evaluare/ reevaluare se intocmeste Planul Individualizat de
asistenta si Ingrijire care cuprinde doua programe: Programul Individualizat
de integrare/ reintegrare si Programul Individualizat de recuperare.
Planul individualizat de asistenta si ingrijire imreuna cu programele aferente
sunt revizuite ori de cate ori apar modificari in starea de sanatate fizica si psihica
a beneficiarului.
Fisele de evaluare initiala/ reevaluare, Planul individualizat de asistenta si
ingrijire, Programul individualizat de integrare/ reintegrare, Programul
individualizat de recuperare sunt arhivate in dosarul social al beneficiarului.
Beneficiarului nou institutionalizat i se intocmeste o Foaie de observatie
( fisa de monitorizare) care cuprinde : date de identificare, data internarii,
diagnosticul la internare, diagnostice ulterioare care se stabilesc in urma unor
investigatii sau consultatii de specialitate, tratament administrat, prescris,
monitorizarea temperaturii corporale, tensiunii arteriale, puls, diureza, scaun,

11
glicemie( doar pentru beneficiarii cu afectuniicare necesita supravegherea
acestora).
Foaia de observatie se intocmeste de medicul de familie care acorda
consultatii bebeficiarilor institutionalizati si este disponibila la cabinetul medical al
centrului.
Fisa de evaluare/reevaluare, Planul individualizat de asistenta si ingrijire,
Programul Individualizat de integrare/ reintegrare, Programul de Recuperare si
Foaia de observatie comun dosarul de servicii al beneficiarului.
Fişele de evaluare/reevaluare sunt păstrate în regim de confidenţialitate.
Accesul la acestea poate avea doar beneficiarul sau reprezentantul său legal.

PROCEDURA PRIVIND ASIGURAREA SERVICIILOR ADMINISTRATIVE

Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Varstnice, Giurcani este


amplasat in satul Giurcani, comuna Gagesti, judetul Vaslui.
Beneficiarii centrului se bucura de facilitatile existente in:
 comuna Gagesti: post de politie
 satul Giurcani: servicii religioase oferite de biserica din sat, posta, cea mai
apropiata statie ptr. Mijloc de transport la 200m.
 in incinta centrului:
- un post telefonic
- spatiu de parcare

12
- rampe de acces pentru beneficiarii care se deplaseaza cu scaunul cu
rotile
- sala de mese pentru beneficiarii deplasabili, iar pentru restul se face la
dormitoare
- spalatorie proprie
- centrala pe lemne
Gazduire –amenajarea spatiilor comnune

Spatiile comune sunt accesibile pentru toti beneficiarii centrului, inclusiv


celor care se deplaseaza cu ajutorul scaunului cu rotile.
Spatiile comune ale centrului includ:
- spatii pentru activitati de terapie ocupationala/ ergoterapie
- spatii destinate asistentei medicale curente
- spatii destinate servirii meselor
- spatii pentru petreceea timpului liber
- spatiu pentru consilierea sociala si informare.
Spatiile comune detin mijloace de iluminat natural si artificial, ventilatie
naturala si aparate de aer conditionat, sisteme de incalzire pentru confortul
termic, mobilier adecvat.
Spatiile commune sunt spalate si igienizate zilnic .

Amenajarea dormitoarelor

Gazduirea beneficiarului in centru este pe perioada nedeterminata.


Beneficiarii sunt cazati in dormitoare cu doua, trei sau patru paturi, separate
pe sexe si in functie de afinitati.
Fiecare beneficiar dispune de un pat cu latimea de 0,9m si lungimea de 2
m, dotat cu saltea relaxa, lenjerie de pat, patura, perna, plapuma, pilota.
Paturile beneficiarilor sunt pozitionate in dormitoare, in asa fel incat sa
faciliteze accesul rapid a personalului de asistenta si ingrijire. Domitoarele
sunt amenajate astfel incat ofera siguranta, previne riscul accidentelor si

13
permite autonomia si mobilitatea beneficiarilor. Fiecare beneficiar dispune de
un spatiu ce se poate incuia- dulap haine, noptiera. Dormitorul este mobilat
cu masa, scaune, TV, pe jos au parchet acoperit cu mici traverse. Beneficiarii
sunt incurajeze sa-si amenajeze in dormitor un spatiu intim, personalizat
unde isi pot expune fotografii de familie, obiecte personale aduse de acasa.
Incalzirea dormitoarelor pe perioade rece a anului se realizeaza cu
calorifere, racordate la reteaua de incalzire centrala a centrului.

Amenajarea spatiilor pentru prepararea si servirea hranei hranei


Centrul detine spatii pentru prepararea si servirea hranei care corespund
cerintelor de igiena, siguranta si accesibilitate, functionalitate si confort ale
beneficiarilor.
Spatiul pentru servirea hranei, este placat cu gresie si faianta, racordat la
reteaua de apa potabila . Centru Dispune de fose septice pentru evacuarea
apei menajere. Pregatirea meselor calde se realizeaza cu ajutorul a doua
masini de gatit, racordate la butelii.
Centrul dispune de o sala de mese cu 30 locuri unde pot servi masa
beneficiarii care se deplaseaza.In fiecare dormitor se afla o masa cu fata de
masa si scaune.
Dupa servitul mesei, vesela beneficiarilor este spalata si dezinfectata.
Bucataria centrului, se afla in apropierea salii de mese si este placata
cu gresie si faianta pentru intretinerea mai usoara a curateniei.
Bucataria dispune de mobilier adecvat, chiuvete, oale pentru gatit, robot,
frigidere, masina de spalat vase.
Exista un spatiu special amenajat pentru pastrarea alimentelor, placat cu
gresie si faianta, dotat cu frigidere si congelatoare.
Legumele, zarzavaturile, muraturile, conservele sunt depozitate pe
timpul iernii intr-un spatiu amenajat subteran( beci).
Spatiile destinate servitului, pregatirii si pastrarii alimentelor respecta
normele igenico-sanitare si de siguranta, prevazute de legislatia in vigoare.

14
Amenajarea spatiilor igienico-sanitare

Grupurile sanitare din centru sunt amplasate in apropierea dormitoarelor,


sunt insuficiente ca numar din punct de vedere al standardelor minime
specifice de calitate, existand 8 WC in centru pentru beneficiari si 2 WC
pentru angajati.
Grupurile sanitare dispun de 7 dusuri.
In spatiile igienico-sanitare exista apa curenta, calda si rece, iar spatiile
sunt placate cu gresie si faianta, fiind astfel igienizate corespunzator.

Ingrijirea personala a beneficiarilor

Centrul asigura pentru fiecare beneficiar obiecte de igiena personala( pasta


de dinti,periuta, sapun, sampon, pasta de ras, aparate de ras de unica
folosinta, hartie igienica, prosoape).
Beneficiarii care nu se pot ingriji singuri primesc zilnic ajutor pentru
efectuarea toaletei personale din partea personalului de ingrijire.
Beneficiarii imobilizati la pat li se efectueaza zilnic manevre de prevenire a
ulcerului de decubit. Beneficiarii care prezinta incontinenta sunt toaletati zilnic
o data cu schimbarea scutecelor de unica folosinta sau ori de cate ori este
necesar.
Pentru beneficiarii care prezinta afectiuni locomotorii, centrul pune la
dispozitia acestora scaune rulante, cadre metalice de mers, carje cu cotiere,
bastoane pentru a facilita deplasarea in interiorul institutiei.
Prin activitatea zilnica, desfasurata de personalul de ingrijire se urmareste
in permanenta respecarea principiului demnitatii si intimitatii umane.

Alimentatia beneficiarilor

Centrul asigura beneficiarilor o alimentatie corespunzatoare calitativ si


cantitativ in concordanta cu nevoile si preferintele beneficiarilor. Pentru

15
beneficiarii care sufera de anumite afectiuni se asigura alimentatie dietetica in
baza recomandarilor si prescriptiilor medicale.
O comisie alcatuita din asistent medical, bucatar, magaziner, asistent
social intocmeste un meniu saptamanal care este afisat la loc vizibil pentru a fi
consultat de beneficiari. La intocmirea meniului se tine cont de valoarea alocatiei
zilnice de hrana/beneficiar, stabilita prin acte normative.
Se asigura trei mese pe zi si doua gustari intre mese.
Beneficiarii au timp suficient pentru a lua masa, iar celor dependenti li se
asigura asistenta pentru hranire intr-o maniera discreta, toleranta, incurajandu-se
abilitatile de hranire independenta de catre personalul de ingijire. Beneficiarii
independenti pot servi masa in spatiu destinat servirii mesei sau in dormitoare,
dupa preferinta acestora.
Programul de servirea meselor este urmatorul:
 micul dejun- 8,30
 gustare-10
 pranzul- 13,00
 gustare- 16,00
 cina- 18,30(program de vara) si 17,00(program de iarna)
In functie de potentialul restant beneficiarii pot participa la pregatitul
hranei( curatat zarzavat, ales zarzavat, curatat cartofi,etc), la spalatul
veselei, in vederea mentinerii/refacerii abilitatilor de autoservire,
autogospodarire.

Igiena si controlul infectiilor

Toate spatiile, utilitatile, dotarile, echipamentele, materialele din centru


sunt mentinute curate, ferrite de orice sursa poluanta sau de raspandire a
infectiilor, in conformitate cu normele legale in vigoare. Resturile
menajere, materialele infectate, deseurile medicale sunt colectate
corespunzator. Manipularea echipamentului si instrumentului medical din
dotarea cabinetului medical este efectuata conform normelor

16
igienico/sanitare in vigoare. Centrul are incheiat contracte de servicii cu
furnizorii priviind colectarea deseurilor menajere si pentru colectarea
deseurilor din activitati de ingrijire si servicii medicale.
Periodic se efectueaza dezinsectia spatiilor commune si de cazare, iar
annual se realizeaza igenizarea dormitoarelor(varuit).
Pentru prevenirea infeciilor nosocomiale, central utilizeaza alternative
mai multe tipuri de substante dezinfectante inclusive utilizarea lampilor
bactericide pentru dezinfectia aerului si a suprafetelor. Zilnic se realizeaza
dezinfectia veselei beneficiarilor.
Centrul pune la dispozitia personalului produse si materiale pentru
curatarea si dezinfectia mainilor. Lenjeria beneficiarilor este dezinfectata
prin spalare la temperature de 60-90 grade si calcite cu aburi. Lenjeria de
pat se schimba saptamanal sau zilnic la beneficiarii care prezinta
incontinenta.

Procedura privind
acordarea serviciilor de asistenta medicala

Beneficiarii institutionalizati primesc asistenta medicala, respective


supraveghere si tratament in baza prescriptiilor medicale. Supravegherea
starii de sanatate, administrarea medicatiei, efectuarea ingrijirilor medicale
de baza sunt asigurate de personalul medical al centrului.
Beneficiarii centrului sunt nscrisi la un medic de familie care asigura
consultatii medicale, prescrie retete compensate, emite bilete de trimitere
pentru investigatii suplimentare in clinici de specialitate.

17
Monitirizarea starii de sanatate a beneficiarului este consemnata in
foaia de observatie medicala, prezentata detaliat la Procedura privind
evaluarea beneficiarului. In foaia de observatie medicul de familie
recomanda si prescrie tratamentul medicamentos. Asistentul medical
completeaza condicile de prescriptive medical ape baza carora este
eliberat din farmacia unitatii tratamentul medicamentos. Condica de
prescriptii medicale consemneaza numele beneficiarului, cantitatea totala
de medicamente eliberate, denumirea medicamentului, perioda de
utilizare, data eliberarii si semnatura persoanei care intocmeste condica,
precum si semnatura persoanei care elibereaza medicamentele si
materialele sanitare. Condicile de prescriptii medicale sunt verificate,
semnate si parafate de medicul de familie si se pastreaza la cabinetul
medical din incinta centrului.
Aprovizionarea centrului cu medicamente pentru tratamentele de
intretinere, se face in baza retetelor eliberate de medicul de familie al
centrului.Aprovizionarea aparatuluide urgent cu medicamente si material
sanitare se realizeaza in baza unor note de comanda intocmite de
farmacistul centrului. Medicamentele si materialele sanitare sunt
depozitate in dulapuri, la acestea avand acces doar asistentele medicale.

Procedura privind agravarea starii de sanatate a beneficiarilor

In centru sunt institutionalizati beneficiari care prezinta diferite


afectiuni cronice: accident vascular cerebral, diabet zaharat tipI-II,
hipertensiune arteriala de diferite grade, sechele dupa fracture de membre
interioare si superioare, boala Parkinson, diferite tipuri de
dementa,tulburari psihice, afectiuni cardiace, etc.
Cand starea de sanatate a beneficiarului se altereaza progresiv
medicul de familie acorda consultatii si prescrie tratament medicamentos
corespunzator. Familia/reprezentantul legal este informat telephonic cu

18
privire la alterarea starii de sanatate, fiindu-le prezente informatii cu privire
la simptomatologie, diagnostic, tratament prescris.
In cazul in care starea de sanatate a beneficiarului se agraveaza
brusc, iar medicul de familie decide ca nu poate intervene cu mijloacele si
competentele existente se apeleaza la Serviciul de Ambulanta 112.
Ulterior medicul de familie si personalul medical al centrului se
intereseaza de evolutia starii de sanatate a beneficiarului internat in
unitatea spitaliceasca, solicitand informatii cu privire la diagnostic,
investigatii medicale de specialitate, tratament,etc. In situatiile in care
starea de sanatate a beneficiarului se agraveaza brusc familia/
reprezentantul legal este informat telephonic cu privire la simptomatologie,
modul de actiune a cadrelor medicale in rezolvarea situatiei ivite, unitatea
spitaliceasca unde a fost internat etc.

Procedura privind
integrarea/reintegrarea sociala a beneficiarilor

Central asigura activitati de facilitare a reintegrarii in familie, in


comunitate in baza unui Program individualizat deintegrare/reintegrare
sociala.
Programul individualizat de integrare/reintegrare sociala cuprinde
activitati specific nevoilor acestora. Programul individualizat de asistenta si
ingrijire cuprinde urmaoarele activitati:

19
 activitati de mentinere, consolidare a relatiilor cu familia/ repreyentantul
legal, prieteni,persoane apropiate
 activitati de informare cu privire la drepturi, obligatii, cunoasterea si
intelegerea statutului de beneficiar al centrului, cunoasterea valorilor
promovate in comunitate
 activitati de cunoastere si utiliyare a serviciilor comunitatii: posta,
transport, servicii religioase, servicii administrative
 activitati de socializare: plimbari in aer liber, participarea la serbarile
comunitatii, excursii in grupuri organizate, schimburi cultural artistice cu
diferite institutii
 activitati de petrecere a timpului liber: sarbatorirea intr-un cadru festiv a
zilelor de nastere si onomastice, participarea la slujbe religioase,
vizionarea de emisiuni T.V, auditii radio, lecurarea presei, lecture din
fondul propriu de carte, terapii ocupationale, participarea la jocuri de
societate
Centrul are amenajat un spatiu destinat derularii activitatilor de
integrare/reintegrare sociala - Clubul beneficiarului-dotat cu mobilier si material
adecvate pentru avtivitatile de ergoterapie si petrecerea timpului liber.
Personalul de specialitate alcatuit din asistent social, psiholog,
instructor de educatie, pedagog de recuperare incurajeaza beneficiarii sa
inteprinda activitati in afara centrului, sa cunoasca si sa utilizeze serviciile
din comunitate: transport, politie, biserica, biblioteca, spital etc. De
asemenea personalul incurajeaza beneficiarii sa mentina legatura cu
familia, prieteni, persoane apropiate.
Pentru a mentine si consolida relatia cu familia beneficiarilor pot
primi vizite in camerele de locuit, pe timpul programului de vizite, afisat la
loc vizibil la intrarea in unitate.

20
PROCEDURA PRIVIND ÎNVOIREA /
VIZITA BENEFICIARILOR DIN CENTRU
La internarea in centru, beneficiarii, familia sau reprezentantii legali sunt
informati asupra conditiilor de desfasurare a vizitelor si respectiv cu privire la
procedura de invoire.
Beneficiarii centrului se vor învoi în următoarele situaţii:
 plecarea din centru pe termen limitat ( până la 12 ore) în cursul zilei cu
acordul personalului de serviciu;
 plecarea din centru în familie/la familia lărgită/alte situaţii pe termen
limitat în cursul unei luni doar cu acordul şefului de centru.
Fiecare învoire se consemnează în Registrul de Învoiri.
La plecarea din centru, beneficiarul întocmeşte o cerere de învoire tip,
care este aprobată de şeful de centru, exemplar ce rămâne la centru. În cererea
de învoire sunt trecute următoarele date :
 numele si prenumele beneficiarului;
 localitatea în care va merge;
 perioada învoirii;
 persoana de contact (nume, adresă, număr de telefon, etc.)
 dacă beneficiarul urmează tratament medicamentos va fi
menţionată schema de tratament cât şi declaraţia pe propria
răspundere că nu va întrerupe tratamentul.
Atunci cind beneficiarii lipsesc din cadrul centrului pe perioade mai mari de
5 zile, contribuţia de întreţinere se calculează scăzându-se alocaţia de hrană

21
corespunzătoare zilelor respective. Recalcularea se face numai în situaţia în care
contribuţia de întreţinere lunară, stabilită ca obligaţie de plată, este egală cu
costul mediu lunar de întreţinere, în baza H.G. nr. 532/1999, art. 5, alin. (5).
Beneficiarii pot primi vizite in camerele de locuit, pe timpul programului de
vizite( 8,00-20,00), afisat la intrarea in centru.
La intrarea in unitate vizitatorii au urmatoarele obligatii:
- sa respecte programul de vizita afisat la intrarea in unitate;
- sa se ligitimeze cu actul de identitate la serviciul de paza;
- sa informeze asistentul social/asistentul medical cu privire la durata
vizitei si numele persoanei vizitate;
- sa completeze registrul de vizita care se afla la cabinetul
medical/instructor de educatie;
- sa completeze raportul de intrevedere, existent la cabinetul de
asistenta sociala/cabinet medical;
- sa nu introduca bautiri alcoolice in institutie.
Procedura privind recuperarea /reabilitarea functionala a beneficiarilor

Centrul rezidential asigura activitati de recuperare in baza unui Program


individualizat de recuperare, care constituie o sectiune a Planului individualizat
de asistenta si ingrijire.
Programul individualizat de recuperare se intocmeste de catre o chipa
multidisciplinara, cu participarea beneficiarului, compusa din: asistent social,
asistent medical, instructor de educatie si se stabileste in baza evaluarii nevoilor
beneficiarului. Programul individualizat de recuperare precizeaza coordonatele
serviciilor de recuperare avand ca finalitate dezvoltarea autonomiei personale a
beneficiarului.
Beneficiarii sunt incurajati si sprijiniti sa manifeste initiativa sa-si organizeze
si sa execute pe cat posibil autonom actiuni si activitati cotidiene.
In functie de potentialul functional restant beneficiarii sunt implicati in
activitati recreative si terapeutice: plantarea si ingrijirea florilor de
aparament,cusut, impletit, confectionarea obiectelor decorative, jocuri de

22
salon,etc. Aceste activitati recreative si terapeutice au ca scop
imbunatatirea/mentinerea abilitatilor cognitive, fizice si motrice si contribuie la
cresterea increderii de sine si reintegrarea sociala a beneficiarilor.
Batranii institutionalizati in cadrul centrului beneficiaza de suport si consiliere
avand ca scop imbunatatirea vietii persoanele prin acceptarea varstei a-III-a cu
avantajele si dezavantajele ei, imbunatatirea imaginii si respectului de sine,
acceptarea propriei situatiei de viata, dezvoltarea unor abilitati sociale si de
integrare, rezolvarea conflictelor,etc.

PROCEDURA PRIVIND IEŞIREA DIN CENTRUL REZIDENŢIAL

Modalităţi de ieşire a beneficiarilor din centru:


a) la cererea beneficiarului sau dupa caz a reprezentantului legal;
b) transfer într-o altă unitate de protecţie socială;
c) trai independent în comunitate, reintegrare ;
d) la recomandarea centrului rezidential care nu mai are capacitatea de a
acorda toate serviciile corespunzatoare nevoilor beneficiarilor ;
e) in cazul in care beneficiarul are un comportament inadecvat care face
incompatibila gazduirea ;
f) cand nu se respecta clauzele contractuale ;
g) cauze naturale (deces).
Ieşirea beneficiarului din centru se face cu respectarea Planului
Individualizat de Asistenţă şi Îngrijire.
La ieşirea din centru, pentru fiecare beneficiar se întocmeşte o Foaie de
Ieşire în care se precizează: data ieşirii, motivele, scurt istoric asupra rezidenţei,
locaţia în care se mută beneficiarul( altă unitate de asistenţă socială, locuinţă
proprietate, etc.), persoana de contact care va da relaţii despre evoluţia
ulterioară a beneficiarului.
Pentru fiecare beneficiar care iese din centru se întocmesc următoarele
forme:
 Raportul privind încetarea serviciilor sociale;

23
 Raport privind serviciile medicale acordate;
 Foaia de Ieşire.
 În cazul în care beneficiarul solicită sistarea serviciilor, acesta va întocmi
o cerere de sistare a serviciilor, în care vor fi menţionate motivele
dezinstituţionalizării, precum şi declaraţia pe proprie răspundere a
persoanei care se obligă la întreţinerea beneficiarului în cauză.
In cazul decesului se procedeaza astfel:
- se anunta medicul de familie care constata decesul
- Asistentul social sau asistentul medical contacteaza familia pentru a
comunica decesul beneficiarului
- se efectueaza toaleta defunctului( baie, imbracat)
- trupul decedatului este depus in capela centrului
Dupa 24 h de la constatarea decesului,conform legislatiei in vigoare,
medicul de familie elibereaza Certificatul constatator a decesului
- in baza Certificatului Constataor a decedatului se elibereaza de la
primaria comunei Gagesti, Adeverinta de Inhumare si Certificatul de
Deces
- se contacteaza preotul paroh pentru oficierea serviciilor religioase
specifice
- cheltuielile privind inhumarea defunctului sunt suportate de familie sau
de institutie, in cazul in care beneficiarul nu a avut familie sau aceasta nu
doreste sa se ocupe de funeralii
- beneficiarii fara familie sunt inhumati in cimitirul din satul Giurcani.
- se intocmesc urmatoarele documente, in dublu exemplar: raport social,
raport medical, foaie de iesire. Un exemplar ramane la dosarul social al
beneficiarului, iar celalalt este inaintat Serviciului de monitorizare si
management de caz a serviciilor sociale pentru adulti, asistenta persoane
varstnice si prevenirea marginalizarii sociale, din cadrul Directiei Generale
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui.

24
Daca beneficiarul solicita externarea pentru trai independent in
comunitate, acesta va intocmi o cerere de externare, in care vor fi
mentionate motivele dezinstitutionalizarii, precum si declaratia pe propria
raspundere a persoanei care se obliga la intretinerea beneficiarului in
cauza.

PROCEDURA PRIVIND RELAŢIA


PERSONALULUI CU BENEFICIARII

Tuturor beneficiarilor din centru le sunt recunoscute, respectate şi


promovate drepturile reglementate în Codul Drepturilor Beneficiarilor.
Relaţiile dintre beneficiari şi angajaţi funcţionează pe principiul egalităţii de
tratament, colaborare, respectarea demnităţii persoanei, fiecare beneficiar fiind
tratat cu onestitate, respect, răbdare, oferindu-i-se susţinere morală.
Personalul este instruit pentru a cunoaşte particularităţile individuale ale
benefiairilor astfel încât să poată stabili o comunicare şi relaţii adecvate cu
aceştia. Angajaţi centrului vor comunica cu beneficiarii pe un ton calm,
exprimând blandeţe , bunătate, bunăvoinţă, toleranţă, asigurând un mediu cât
mai familial.
Centrul cunoaşte şi aplică procedurile legale, privind prevenirea abuzului
( verbal, fizic, psihologic, sexual, financiar-material etc.) asupra beneficiarului
precum şi asupra personalului, în acest sens există un Registru privind
protecţia împotriva abuzurilor unde se prezintă situaţia şi măsurile aplicate.
Personalul centrului, beneficiarii/reprezentanţii legali sunt informaţi asupra

25
procedurilor de prevenire, identificare, semnalare, evaluare şi soluţionare a
acuzaţiilor de abuz/neglijenţă.
Beneficiarul cu afecţiuni psihice grave va fi internat într-o secţie de
psihiatrie. Această masură se decide atunci când :
 exista pericolul iminent de vătămare pentru sine şi/sau pentru
alte persoane ;
 judecata persoanei suferinde este afectată, iar neinternarea ar putea
antrena o gravă deteriorare a stării sale fizice şi psihice;
 refuzul, imposibilitatea de a-i administra tratamentul adecvat.

Beneficiarii centrului se bucură de următoarele drepturi:

 de a fi informati ( ei şi reprezentanţii lor ), asupra drepturilor si


responsabilităţilor lor în calitate de beneficiari ai serviciilor centrului
rezidenţial, şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc ;
 de a-şi desfăşura activităţile într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcţional şi
intim ;
 de a decide şi a-şi asuma riscurile ( direct sau prin reprezentanţii legali ) in
toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima liber opţiunile ;
 de a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi
beneficiari ,conform potenţialului şi dorinţelor personale ;
 de a fi informaţi cu privire la starea lor de sănătate ;
 de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contract ;
 de a beneficia de serviciile menţionate în contract ;
 de a li se pastra toate datele în siguranţa şi confidenţialitate : excepţiile de la
regulă sunt consemnate în scris, în acord cu beneficiarii sau cu reprezentanţii
lor ;
 de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi sau pedepsiţi, hărtuiţi sau exploataţi
sexual ;
 de a face sugestii şi reclamaţii fără teama de represalii ;

26
 de a nu fi exploataţi economic ( abuzuri privind banii, proprietăţile, pretenţii ce
depăşesc taxele convenite pentru servicii etc.) ;
 de a nu li se impune restricţii de natura fizică sau psihică , în afara celor
stabilite de medic sau alt personal calificat şi a celor convenite prin contractul
de servicii şi prin Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare ;
 de a fi trataţi şi de a avea acces la toate serviciile centrului, fără discriminare ;
 de a beneficia de intimitate ;
 de a-şi manifesta şi exercita liber orientarile şi interesele culturale, etnice,
religioase, sexuale etc. , conform legii ;
 de a-şi dezvolta talentele şi abilităţile ;
 de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale ;
 de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare, cu excepţia cazurilor de
restricţie legală sau dacă există acorduri scrise între centru şi
beneficiar/reprezentantul sau legal privind gestionarea banilor şi bunurilor
beneficiarilor ;
 de a fi anunţaţi în scris şi de a putea fi audiaţi cu 28 de zile lucratoare înainte,
dacă vor fi excluşi de la accesul la activităţile Centrului Rezidenţial ( cazuri de
transfer ori rezilierea unilaterala a contractului de servicii ) ; fac excepţie
cazurile de fortă majoră : agravarea stării de sănătate a beneficiarului,
agresarea de către beneficiar a personalului sau a altor beneficiari etc.
(situaţii ce sunt stipulate în contractul de servicii ) ;
 de a fi excluşi /transferaţi din centrul rezidenţial numai :
 din raţiuni de ordin medical ;
 la dorinţa beneficiarului ;
 pentru comportamente ce sunt un pericol pentru beneficiar sau pentru
ceilalţi beneficiari ;
 pentru comportamente care prejudiciaza sau
deranjeaza rutinele zilnice ale activităţilor centrului ;
 în cazul în care cerinţele de reabilitare ale beneficiarului depăşesc
posibilităţile de servicii ale centrului ;

27
 în cazul pierderii autorizaţiei de funcţionare de către Centrul
Rezidenţial ;
 în cazuri de fortă majoră ( cataclisme naturale, apariţia unui focar de
infecţie epidemica etc. ), prevazute în contractul de servicii ;
 nerespectarea în mod repetat de către beneficiar a
regulamentulului de ordine interioară al furnizorului de servicii sociale.
 de a practica cultul religios dorit ;
 de a duce o viată împlinită ;
 de a nu desfasura activităţi lucrative ( aducatoare de venituri pentru centru
) împotriva voinţei lor ;
 de a accesa toate spaţiile si echipamentele comune ; de a avea acces la
toate informaţiile financiare care îi privesc, deţinute de centrul rezidenţial ;
 de a se implica şi a participa la toate deciziile care îi privesc ;
 de a fi informaţi la zi, în mod complet şi accesibil ( în format clasic sau
adaptat ) despre politica şi procedurile centrului şi a-şi putea exprima liber
opiniile în legatură cu acestea ;
 de a fi informaţi cu privire la toate activitaţile desfăşurate în centru ;
 de a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate ( inclusiv dreptul de a
refuza unele servicii, în anumite circumstanţe stabilite prin contractul de
servicii ) ;
 de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximală a potenţialului
personal ;
 de a primi raspuns la solicitările , opiniile exprimate.

PROCEDURA PRIVIND ÎNREGISTRAREA ŞI


REZOLVAREA SESIZĂRILOR ŞI RECLAMAŢIILOR

28
La intrarea în centru, beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia va fi
informat cu privire la procedura de întocmire a unei sesizări sau reclamaţii .
Acestia sunt incurajati sa-si exprime opinia asupra oricaror aspecte care privesc
activitatea centrului:
 cui trebuie să se adreseze;
 cum se efectuează;
 care sunt termenele de răspuns ;
 cum se răspunde la sesizare sau reclamaţie ;
 cine se ocupă de rezolvarea cazului.
Conducerea şi personalul centrului au obligaţia de a oferi servicii de înaltă
calitate. Scopul centrului este de a găsi soluţii consensuale pentru problemele cu
care se confruntă beneficiarii. Plângerile, reclamaţiile, grijile exprimate, sunt
privite pozitiv, căutându-se soluţii la problemele apărute, corectarea
neînţelegerilor şi dacă este necesar, reevaluarea serviciilor oferite.

Procedura prin care beneficiarii sau reprezentanţii legali pot face sesizări

Dacă beneficiarii au anumite întrebări, neînţelegeri, nemulţumiri, pot


urma, în ordinea de mai jos, procedurile :
1. Solicitarea unei întrevederi cu conducerea centrului rezidenţial şi
relatarea motivelor de nemulţumire ;
2. Înaintarea unei sesizări Directorului general al D.G.A.S.P.C. Vaslui în
care să se menţioneze clar natura plângerii şi cauzele pentru care a fost
întocmită.
O plângere (sesizare, reclamaţie, nemulţumire) este o preocupare, grijă
sau problemă care nu se poate rezolva în mod uzual cu personalul implicat în
activităţile centrului.
 Sesizarea sau reclamaţia poate fi exprimată în formă scrisă sau
verbală.

29
 Reclamaţia în formă scrisă trebuie să prezinte date de identificare ale
petiţionarului şi să fie semnată.
 Beneficiarii care se află în imposibilitatea de a scrie vor solicita ajutorul
unor persoane în care ei au încredere pentru a le redacta plângerea.
 Plângerile sunt înregistrate într-un registru special numit Registru de
Sesizări şi Reclamaţii.
Centrul pune la dispozitia beneficiarilor un recipient de tip cutie
postala, in care acestia pot depune sesizari/reclamatii scrise cu privire
la aspectele negative constatate, dar si propuneri privind
imbunatatirirea activitatii centrului. Continutul cutiei se verifica
saptamanal de conducatorul centrului, in prezenta a doi beneficiari si
se inregistreaza pe loc in Registrul de evidenta a sesizarilor/
reclamatiilor cu data si numar.
Centrul incurajeaza si sprijina beneficiarii pentru a sesiza orice forma de
abuz, neglijare sau tratament degradant la care sunt supusi de persoanele cu
care vin in contact, atat in centru, cat si in familie sau comunitate.
Sesizarea întocmită de către beneficiar va fi preluată de o echipă formată
din mai mulţi specialişti care va întocmi o cercetare asupra evenimentului
sesizat. Se analizează faptele şi părţile implicate în sesizarea efectuată de către
persoana/le în cauză.
Plângerea va fi soluţionată într-un număr de 10 zile iar rezultatul analizei se va
comunica în formă scrisă persoanei/lor petente, în care se va specifica:
 Concluziile echipei de specialişti;
 Decizia dispusă şi motivele acesteia;
 Măsurile şi acţiunile propuse în vederea remedierii situaţiei.
Când pentru soluţionarea petiţiei este necesară o cercetare mai
amânunţită , termenul de comunicare se poate prelungi la 30 de zile conform
O.G.R. 27/2002. Sesizările şi reclamaţiile în formă scrisă, anonime, nu sunt luate
in considerare, conform legislaţiei în vigoare.

30
PROCEDURA PRIVIND PROTECŢIA
ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRII

Beneficiarii sunt protejaţi împotriva oricărei forme de abuz (fizic, psihic,


financiar-material), neglijării, discriminării, tratamentului inuman sau degradant.
Toţi salariaţii centrului cunosc ce înseamnă neglijarea, abuzul şi tipurile de
abuz. În măsura în care este posibil, acestea vor fi cunoscute şi de către
beneficiari.
 Abuzul emoţional înseamnă indiferenţă, ostilitate sau respingere care
afectează comportamentul şi personalitatea individului;
Tipuri de abuz emoţional :
- respingerea intenţionată ;
- izolarea ;
- terorizarea verbală ;
- ignorarea nevoilor.
 Abuzul fizic reprezintă vătămarea non-accidentală a beneficiarului ;
 Abuzul sexual este obligarea sau îndemnarea unei persoane să
participe la activităţi de natură sexuală sau asistarea unei alte persoane
în timpul unor activităţi care servesc plăcerii sexuale. Abuzul sexual
conţine elemente de abuz fizic şi emoţional.
 Neglijarea reprezintă aplicarea de rele tratamente beneficiarilor :
neasigurarea nevoilor biologice, emoţionale şi educaţionale ale acestora.
Personalul centrului şi beneficiarii/reprezentanţii legali sunt informaţi
asupra procedurilor de prevenire, identificare, semnalare, evaluare şi soluţionare
a suspiciunilor sau acuzaţiilor de abuz/neglijenţă.

31
Activităţi de prevenire
 Cunoaşterea şi înţelegerea de către personalul angajat, a particularităţilor
afective, temperamentale şi caracteriale ale beneficiarilor, a tipului şi
gradului de deficienţă a fiecăruia ;
 Crearea unui climat psiho-afectiv favorabil;
 Consiliere individuală pentru prevenirea situaţiilor conflictuale ;
 Consiliere de grup pentru creşterea coeziunii grupului, stimularea
relaţionării între beneficiari;
 Interzicerea consumului de alcool şi tutun ;
 Comportament adecvat din partea personalului şi servicii de îngrijire
calitative;
 Evaluare periodică a metodelor de prevenire a abuzului şi neglijării
utilizate în centru;
 Prelucrarea Regulamentului Intern de Organizare şi Funcţionare şi
stabilirea regulilor centrului ;
 Supraveghere permanentă a beneficiarilor pe perioada activităţilor.

Semnalare, identificare, evaluare a cazurilor de abuz

 Personalul din centru are obligaţia să verifice dacă există semne de


vătămare corporală şi să acorde primul ajutor dacă este cazul.
 Scoaterea beneficiarului, care a suferit un abuz, din mediul traumatizant.
 Semnalarea cazului conducerii centrului şi D.G.A.S.P.C. Vaslui şi
înregistrarea lui în Registrul privind protecţia împotriva abuzurilor,
document în care personalul responsabilizat consemnează incidentul,
data, martorii, constatările medicale, veridicitatea plângerii, măsurile ce
vor fi luate; acestea sunt consemnate şi în dosarul beneficiarului;
 Consiliere de către personal specializat ;

32
 Constituirea unei echipe de profesionişti care se va implica în evaluarea şi
rezolvarea cazului şi va întocmi un raport privind incidentul ;
 Înştiinţarea familiei ;
 Colectarea informaţiilor (clare, complete si relevante) de la cel ce
raportează cazul şi din surse colaterale.
 Analiza datelor ;
 Identificarea persoanelor ce vor fi intervievate (salariaţii centrului,
beneficiari) ;
 Identificarea schimbărilor necesare pentru a reduce sau diminua factorii
de risc în apariţia oricărei forme de neglijare şi abuz.
MASURI:
- Pentru abuzat(dupa caz)
# consiliere psihologica
# tratament medical
# izolare temporara
# examinare din partea unor specialisti din exteriorul
centrului( ginecolog,chirurg, psihiatru)
# internare in spital
_ Pentru abuzator
Daca abuzatorul a fost savarsit de un membru al personalului asupra
unui beneficiar si acest lucru a fost confirmat, masurile punitive vor fi in
concordanta cu gravitatea faptelor, conform Codului muncii si al
regulamentului Intern de Organizare si Functionare:
- avertisment
- mustrare
- sanctionare
- sesizarea politiei
- desfacerea contractului individual de munca

33
PROCEDURA PRIVIND NOTIFICAREA INCIDENTELOR DEOSEBITE

Despre toate incidentele deosebite petrecute în procesul de furnizare a


serviciilor sunt informaţi : familia, reprezentantul legal al beneficiarului, politia,
organul ierarhic superior (D.G.A.S.P.C. Vaslui ), în maximum 24 de ore de la
producere. Notificarea incidentului şi măsurile întreprinse pentru soluţionare sunt
consemnate într-un Registru de notificare a incidentelor deosebite.
Se notifică următoarele evenimente:
 Decesul beneficiarului, inclusiv circumstanţele în care s-a produs;
 Bolile infecţioase şi alte boli : se internează beneficiarul într-o secţie de
specialitate şi se anunţă familia pentru izolare la domiciliu pe perioada
convalescenţei ;
 Rănire, vătămare sau accident: în funcţie de gravitatea leziunilor se
acordă în centru măsuri de prim ajutor şi de îngrijire sau se solicită
serviciul ambulanţă;
 Contravenţii şi infracţiuni săvârşite de beneficiari, dacă faptele sunt de
natură antisocială se anunţă poliţia ;
 Orice acuzaţie privind comportamentul inadecvat al personalului din
centru;
 Absenţa nejustificată din centru ( vagabondaj ) reprezintă o încălcare a
prevederilor Contractului de servicii sociale şi a Regulamentului Intern de
Organizare şi Funcţionare: se anunţă familia, poliţia, iar măsurile pot
merge până la rezilierea contractului de servicii sociale;
 Măsurile de restricţionare a libertăţii de mişcare a beneficiarilor ;
 Orice alt eveniment care poate afecta bunăstarea sau siguranţa
beneficiarilor.

Anexe

34
Instrumente de lucru – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane
Vârstnice Giurcani:
 Fişă de evaluare/reevaluare
 Plan individualizat de asistenţă şi îngrijire
 Program individualizat de integrare/reintegrare socială
 Program individualizat de recuperare

Intocmit: as. Soc.Opait Corina

Coordonator centru:
Bumbaru Sabina

35