Sunteți pe pagina 1din 46

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

ŞI PROTECŢIA COPILULUI – GORJ


COMPLEXUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ
PENTRU ADULŢI” BILTENI “

Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr.34, jud.Gorj, Tel./Fax 0253/226182


E-mail : crrnabiltenitgjiu@yahoo.com

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
PRIVIND ADMITEREA ÎN
COMPLEXUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ
PENTRU ADULŢI “BILTENI” TG. JIU

COD : PO – CRB.01

EDIŢIA III

1
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 2 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni”Tg Jiu

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii operaţionale :

Elemente privind Numele si Funcţia Data Semnatura


responsabilii/ prenumele
operaţiunea
1 2 3 4 5
1.1. Elaborat Cîrstea Elena Asistent social
Lungu Nicoleta Mirabela Asistent social
Purdescu Mădălina Kinetoterapeut
Mogoş Cristina Asistent social
1.2. Verificat Trunchi Jana Şef centru

1.3. Verificat Roman Marina Preşedinte comisie

1.4. Aprobat Diaconescu Laurenţiu-Claudiu Director general

2
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - Cod: PO - CRB.01 Pagina 3 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni”Tg Jiu

2 . Situaţia ediţiilor si a reviziilor in cadrul ediţiilor procedurii operaţionale :

Componenta revizuită Modalitatea Data de la care se aplică


Ediţia/ revizia
reviziei prevederile ediţiei sau
în cadrul ediţiei
reviziei ediţiei
1 2 3 4
2.1. Ediţia I x x 24.08.2012
2.2. Revizia 0
2.3 Ediţia II x x 01.03.2017
2.4 Revizia 0
2.5 Ediţia III x x 10.01.2018
2.6 Revizia 0
2.7 Revizia 1
2.8 Revizia 2
2.9 Revizia 3

DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III


GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1

3
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 4 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni”Tg Jiu

3 . Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii
operaţionale :

Scopul Exemplar
Compartiment Funcţia Nume si prenume Data primirii Semnătura
difuzării nr._____

1 2 3 4 5 6 7
3.1. Aplicare x CRB Asistent Mogoş Cristina
social Cirstea Elena
Lungu Nicoleta
Aplicare x CRB Psiholog Stanciu Eleonora
Gungor Eliza
Teodosescu Irina
Aplicare x CRB Medic Blondeau Delia
3.2. Informare x DGASPC Preşedinte Roman Marina
comisie
GORJ
Şef serviciu Tonca Sorin
rezidenţial
adulţii
3.3. Evidenţa x DGASPC Secretar Dănuţi Ion
comisie
3.4. Arhivare x CRB Asistent Mogoş Cristina
social Cirstea Elena
Lungu Nicoleta
Psiholog Stanciu Eleonora
Gungor Eliza
Teodosescu Irina
Medic Blondeau Delia

3.5. Alte scopuri

DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III


GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
4
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 5 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

4. Scopul procedurii operaţionale :

Complexul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru adulti “Bîlteni”Tg-Jiu asigură


găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare şi inserţie socială pentru persoanele adulte cu handicap, pe perioadă
nedeterminată, în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarilor .
4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;

4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;

4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;

4.4. Spijină auditul, iar pe manager în luarea deciziei;

4.5. Alte scopuri specifice procedurii operaţionale ;

DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III


GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
5
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 6 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

5 . Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale :

1. Procedura se aplică de către Complexul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru adulti


“Bîlteni”Tg-Jiu.

2. La procedură participă toate Serviciile şi Compartimentele interesate ale D.G.A.S.P.C. şi din cadrul
Complexul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru adulti “Bîlteni”Tg-Jiu.

6
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 7 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

6. Documentele de referintă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate :


Documente de referinţă aplicabile activităţii procedurate .

6.1 Reglementări internaţionale


 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului
si a libertăţilor fundamentale
 Rezoluţia Parlamentului European din 20 mai 2015 referitoare la lista de probleme adoptate de
Comitetul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu handicap în legătură cu
raportul iniţial al Uniunii Europene .

6. 2 Legislaţie primară
 Legea 487 / 2002 , republicată in 2012, legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu
tulburări psihice ;
 Legea nr. 448 / 2006 (reactualizată) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap ;
 Legea asistenţei sociale nr. 292 / 2011 .

6. 3 Legislaţia secundara
 Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 73/2005 privind aprobarea modelului
Contractului pentru acordarea de servicii sociale ;
 Ordinului nr. 1887/ 2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu
handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de
susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de
întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane
adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora ;
 Ordinul nr. 67/ 21.01. 2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea
serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi ;
 Hotărârea 867/ 2015 pentru aprobarea nomenclatorului de servicii sociale precum şi a
regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale .
 OSGG 200/ 2016
 OG 119/ 1999, republicată

6.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice.


 R.O.F. - D.G.A.S.P.C Gorj
 R.O.I. – C.R.R.N. “Bîlteni”Tg .Jiu
 CODUL DE ETICĂ - DGASPC GORJ
 FISE DE POST ale personalului

7
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 8 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională :

7.1. Definiţii ale termenilor

Nr. Termenul Definiţia şi/sau dacă este cazul, actul care defineşte termenul
Crt.
1. Recuperarea Specialitate clinico-terapeutică ce presupune abord interdisciplinar, cu
specialităţi precum ortopedia-traumatologia, neurologia, reumatologia,
cardiologia, pneumologia, medicina muncii şi ergonomia locului de muncă,
urologia, chirurgia cardiotoracică, chirurgia plastică şi recuperatorie .
2. Reabilitare Proces activ prin intermediul căruia cei care au dizabilităţi ca urmare a
leziunilor sau a bolilor îşi revin complet sau, dacă nu este posibil aşa ceva,
ajung la potenţialul fizic, mental sau social optim şi sunt integraţi în mediul
care le este cel mai potrivit .
3. Beneficiar Este persoana în folosul căreia se constituie sau se transferă un drept
subiectiv, ori se execută o lucrare sau se prestează un anumit serviciu în
condiţiile şi la termenele stabilite printr-un act juridic .
4 Admitere A primi ca bun, a considera ca adevărat

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. Abrevierea Termenul abreviat


Crt.
1. D.G.A.S.P.C. GORJ Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj
2. P.O. Procedura operaţională
3. SPAS Serviciul Public de Asistenţă Socială
4. CRB Centrul de Recuperare Bîlteni
5. E Elaborare
6. V Verificare
7. A Aprobare
8. Ap. Aplicare
9. Ah. Arhivare
10. PII Plan Individualizat de Intervenţie
11. BI/CI Buletin de identitate/Carte de identitate
12. C.E.P.A.H. Gorj Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj
13. R c. Responsabil de caz

8
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 9 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

8. Descrierea procedurii operaţionale :

Complexul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru adulti “Bîlteni”Tg-Jiu reprezintă un


serviciu de protecţie de tip rezidenţial care asigură găzduirea, îngrijirea, recuperarea, reabilitarea şi inserţia
socială pentru persoane adulte cu dizabilităti pe perioadă determinată sau nedeterminată în funcţie de nevoile
individuale ale beneficiarilor. Complexul nu are personalitate juridică, se afla în structura D.G.A.S.P.C -
GORJ şi este înfiinţat prin Hotarare a Consiliul Judeţean Gorj .
Îngrijirea şi asistarea beneficiarilor în cadrul complexului se realizează în baza evaluării nevoilor
individuale şi situaţiei personale a fiecărui beneficiar. Beneficiarii sunt asistaţi şi îngrijiţi în cadrul
complexului, se asigură condiţii de viaţă adecvate şi servicii corespunzătoare nevoilor fiecărui beneficiar.
Fiecare beneficiar este asistat şi îngrijit în cadrul complexului în baza evaluării nevoilor individuale.
Beneficiarul admis în Complexul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru adulti “Bîlteni”
Tg-Jiu este evaluat d.p.d.v. al statusului biopsihosocial, stării de sănătate şi gradului de autonomie păstrată,
capacităţii de comunicare, relaţiilor familiale şi sociale, nivelului de educaţie, situaţiei socio-economice,
nevoilor speciale de tratament şi de recuperare/reabilitare, nevoilor educaţionale, culturale şi spirituale,
riscurilor posibile, eventualelor dependenţe (droguri, alcool, tutun) .
La evaluarea efectuată în Complexul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru adulti
“Bîlteni”Tg-Jiu se utilizează inclusiv documentele emise de medici specialişti şi medici de familie, de
psihologi, de fizioterapeuţi, kinetoterapeuti, s.a., documentele de evaluare realizate de structurile
specializate în evaluarea complexă şi anchetele sociale efectuate anterior admiterii beneficiarului în centru .

8.1 Generalităţi

Identificarea cazului se poate realiza prin mai multe modalităţi:


- Solicitare directă la D.G.A.S.P.C- GORJ făcută de beneficiar/familia acestuia;
- Referire din partea Poliţiei ;
- Referire din partea asistentului social din cadrul S.P.A.S. sau a persoanei cu atribuţii de asistenţă
socială din comunitatea din care provine beneficiarul;
- Transfer din unităţi de asistentă şi protecţie a persoanelor cu dizabilităţi ;
În cadrul Complexul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru adulti “Bîlteni”Tg-Jiu pot
beneficia de servicii persoane adulte cu handicap psihic si neuropsihic.
Pentru admiterea în centru este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
 Să facă obiectul centrului
 Să fie persoană cu handicap – cu certificat de handicap în termen
 Să fie persoană adultă
 Să prezinte boli psihice/ neuropsihice
 Să nu prezinte boli infecto-contagioase
 Sunt acceptate persoane indiferent de rasă, sex, religie, apartenenţă socială şi politică

9
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de
CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare
Cod: PO - CRB.01 Pagina 10 din 43
Neuropsihiatrică
pentru adulti Exemplar nr.: 1
,, Bîlteni ”Tg Jiu

8.2. Documente utilizate


Pentru admiterea în Complexul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru adulti
“Bîlteni”Tg-Jiu, fiecare beneficiar/ reprezentant legal întocmeşte un dosar care se depune la Comisia de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj, pentru a fi analizat în vederea emiterii deciziei de
admitere în centru . Dosarul trebuie să conţină următoarele documente :
- cerere tip prin care beneficiarul sau reprezentantul său , solicita internarea;
- copie a actului de identitate (certificat de naştere şi BI/CI);
- adeverinţă medicală (dovada vaccinărilor) ;
- certificat de încadrare într-un grad de handicap, in termen de valabilitate, emis de C.E.P.A.H. Gorj ;
- raportul de anchetă psihosocială, întocmit de asistentul social din cadrul S.P.A.S. sau persoana cu atribuţii
în asistenţă socială din cadrul primăriei de domiciliu ;
- planul de servicii (întocmit de asistentul social din cadrul S.P.A.S. sau persoana cu atribuţii în asistenţă
socială din cadrul primăriei de domiciliu) ;
- dosar medical, care sa ateste evolutia/involutia diagnosticului de baza cu recomandarile medicale
ulterioare(documente medicale emise de specialişti ) ;
- adeverinţa privind veniturile legale ale beneficiarului (cupon pensie, adeverinţa de venit emisă de
A.N.A.F) sau ale aparţinătorilor legali conform Ordinului 1887 / 2016 ;
La admiterea în complex, fiecarui beneficiar i se întocmeşte un dosar care, în funcţie de specificitatea
fiecărui caz, conţine următoarele documente :
- decizia de internare, emisa de C.E.P.A.H. Gorj ;
- contractul de servicii sociale ;
- angajamentul de plată ;
- fişă medicală ;
- fişa de evaluare iniţială ;
- planul de intervenţie ;
- orarul zilnic individual ;
- fişă psihologică ;

8.2.1 Documentele utilizate la admiterea unui beneficiar în complex


Nr. DOCUMENTUL PROVENIENŢA COD IDENTIFICARE
Crt.
1. Contractul de servicii sociale CRB - Asistent social P.O.CRB.01 Anexa 1
2. Angajamentul de plată CRB - Asistent social P.O.CRB.01 Anexa 2
3. Fişa de evaluare iniţială CRB - Echipa pluridisciplinară P.O.CRB.01 Anexa 3
4. Planul de intervenţie CRB - Echipa pluridisciplinară P.O.CRB.01 Anexa 4
5. Orarul zilnic individual CRB - Responsabilul de caz P.O.CRB.01 Anexa 5
6. Decizia de internare CEPAH - GORJ P.O.CRB.01 Anexa 6
7. Dispozitia privind transferul DGASPC - GORJ P.O.CRB.01 Anexa 7
beneficiarului din unitati similare.
8. Fişă psihologică CRB - Psiholog P.O.CRB.01 Anexa 8
9. Fişă medicală CRB - Medic P.O.CRB.01 Anexa 9
10
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 11 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

8.2.2 Documentele utilizate la admiterea unui beneficiar în centru

Nr. DENUMIRE INSTRUCŢIUNI DE ROLUL


Crt. DOCUMENT COMPLETARE DOCUMENTULUI
1. Contractul de servicii Tipizat, unde se completeaza numele şi De acordare servicii sociale
sociale prenumele beneficiarului, datele cu acordul părţilor .
personale,domiciliu, număr PII, data
evaluării complexe şi a PII, serviciile sociale
oferite conform ord. 67/2015, precum şi
descrierea acestora, costul lunar de
întreţinere, durata contractului, numărul
contractului de servicii, semnăturile părţilor
contractuale .
2. Angajamentul de plată Tipizat cu titlu executoriu, unde se Reprezintă obligaţia la plata
completează datele beneficiarului, suma serviciilor sociale .
obligat să o plătească, semnăturile părţilor .
3. Fişă medicală Date personale, antecedente, boli cronice, Evaluează starea de sănătate
parametrii . la admitere în complex .
4. Fişa de evaluare iniţială Datele personale ale beneficiarului, nivelul Evaluează d.p.d.v. cognitiv,
funcţiilor/ activităţilor urmărite comportamental, afectiv-emoţional
şi parametrii bio-fiziologici ai
beneficiarului
5. Planul de intervenţie Cuprinde date personale şi cele trei Stabileşte activităţile de sprijin care
programe de îngrijire, recuperare şi integrare i se acordă beneficiarului pe
/ reintegrare socială perioada rezidenţei
6. Orarul zilnic individual Date personale, intervalul orar şi denumirea Reflecta activitatea la care participă
activităţilor zilnice beneficiarul în intervalele orare
stabilite .
7. Fişă psihologică Date personale, tipul dizabilităţii, nivelul Evaluează funcţiile psihice, identifică
abilităţilor cognitive, tulburări afective şi de condiţiile patologice responsabile
comportament . pentru tulburările cognitive, afective
şi de comportament sau dizarmonii
de personalitate .
8. Decizia de internare Date personale, grad de handicap, data Stabileşte data de la care începe
inceperii contractului de servicii sociale, contractul de servicii şi locatia unde
locatia . ajunge beneficiarul .
9. Dispozitia privind Date personale, data şi locul unde este Stabileşte data şi locul unde urmează
transferul transferat beneficiarul şi locul de unde vine să fie transferat beneficiarul .
beneficiarului din acesta. .
unitati similare

11
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: II
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 2
Revizia:
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 12 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

8.2.3 Circuitul documentelor

Beneficiar D.G.A.S.P.C. Decizie Complex Echipa


Gorj multidisciplinară

Contract
Evaluare
iniţială

Angajament de
plată
Plan individual de
Informare intervenţie

Dosarul întocmit de către beneficiar/ aparţinător cu documentele enumerate mai sus este depus la
D.G.A.S.P.C GORJ, cu număr de înregistrare, unde se aprobă cererea de către directorul general .
Acesta merge la C.E.P.A.H. GORJ pentru emiterea deciziei. Dosarul cu decizia se înaintează către centrul
unde este repartizat. La complex, este numită prin dispozitie interna, echipa multidisciplinară şi responsabilul
de caz, care vor urmări timp de 7 zile comportamentul beneficiarului, starea sănătăţii, după care se realizează
evaluarea iniţială şi PII. Tot la internare în complex se întocmeşte contractul de servicii sociale şi
angajamentul de plată .
Aceste documente (contractul de servicii sociale, angajamentul de plată şi PII ) sunt aduse la
cunoştiinţa beneficiarului/ aparţinătorului legal pentru informare despre serviciile sociale stabilite .
Informarea se înregistrează in Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarului/ aparţinătorului legal .

12
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 13 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

8.3 Resurse necesare pentru desfasurarea activităţii

- Resurse materiale : elementele de logistică: birouri, scaune, rechizite, linii telefonice, calculatoare,
imprimante, consumabile, etc.

- Resurse umane : conform fişei de post sunt implicaţi medicul, psihologul, asistentul social,
kinetoterapeutul, asistent medical, maseor, educatori, infirmiere .

- Resurse financiare : sumele alocate de Consiliul Judeţean în baza bugetului anual de venituri şi cheltuieli .

13
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 14 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

8.4. Modul de lucru


La admiterea beneficiarului în complex se numeşte responsabilul de caz prin Dispozitie internă, care
va întocmi dosarul personal al acestuia .

8.4.1 Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii


In termen de 7 zile de la data internării echipa multidisciplinară (medic, psiholog, asistent social şi
kinetoterapeut ) va efectua evaluarea iniţială (Anexa 3) din punct de vedere medico-psiho-social şi va
întocmi Planul Individual de Intervenţie (Anexa 4) care va stabili programul de recuperare şi programul
zilnic al beneficiarului .

8.4.2 Derularea operaţiunilor


Persoana cu dizabilităţi, reprezentantul legal sau organele abilitate depun o cerere care se adresează
domnului director general al D.G.A.S.P.C.Gorj prin care solicită internarea în cadrul Complexului de
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulti“Bilteni”Tg-Jiu . Dosarul cu documentele mai sus
enumerate se depune la Serviciul Evaluare Persoane Adulte cu Handicap al D.G.A.S.P.C.Gorj. Comisia de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap al D.G.A.S.P.C. Gorj va emite decizia de internare in cadrul
C.R.R.N.A”Bîlteni”Tg-Jiu. Decizia de internare (Anexa 6) cuprinde : date de identificare, grad de handicap,
data începerii contractului de servicii sociale la C.R.R.N.A.”Bîlteni”Tg-Jiu . Acest dosar se înmânează
asistentului social , care verifică existenţa documentelor .
Asistentul social întocmeşte contractul de servicii sociale (Anexa 1), care este înregistrat, se aprobă
de către şeful de centru şi de asemenea se semnează de beneficiar/reprezentant legal. Acest contract de
servicii sociale se întocmeşte în două exemplare, se înregistrează în registrul de intrarii al complexului, unul
se înmânează beneficiarului sau reprezentantului legal, iar al doilea exemplar rămâne la dosarul
beneficiarului. O copie a prezentului contract va fi transmisă D.G.A.S.P.C. Gorj .
Contractul de servicii cuprinde : părţile contractante, obiectul contractului, lista serviciilor sociale, costul
serviciilor sociale şi contribuţia beneficiarului sau a susţinătorului acestuia, durata contractului, etapele
procesului de acordare a serviciilor sociale, drepturile şi obligaţiile furnizorului de servicii sociale, drepturile
şi obligaţiile beneficiarului, soluţionarea reclamaţiilor, litigii, rezilierea contractului, încetarea contractului,
dispoziţii finale.
Asistentul social stabileşte contribuţia lunară de întreţinere în funcţie de documentele ce atestă
veniturile beneficiarului sau ale apartinatorilor, după care intocmeşte angajamentul de plata (Anexa 2) care se
verifica şi se semnează de către şeful de centru, de către coordonatorul de personal de specialitate şi de catre
beneficiar/ reprezentant legal/apartinator, după care este înregistrat în registrul de intrări al instituţiei.
Angajamentul de plată se întocmeşte în trei exemplare, primul exemplar rămâne la dosarul beneficiarului, al
doilea se înmânează beneficiarului sau persoanelor obligate la plata contribuţiei lunare de întreţinere, iar cel
de-al treilea exemplar se remite organului care urmează să facă reţinerile sau care urmăreşte plata
contribuţiei lunare de întreţinere .
In vederea stabilirii cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere, dosarul persoanei asistate va cuprinde
şi actele privind starea civilă, componenţa familiei şi situaţia materială a acesteia, precum şi a persoanelor
din familie care pot fi obligaţi la plată, astfel:
14
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 15 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni”Tg Jiu

a) copii de pe certificatele de naştere şi de căsătorie ale persoanei asistate, ale părinţilor, ale copiilor, ale
soţului sau soţiei, după caz ;
b) declaraţie privind lipsa susţinătorilor legali, după caz ;
c) acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverinţă de salariu, talon de pensie, adeverinţe de venit
eliberate de organele financiare teritoriale ;
d) copii de pe hotărâri judecătoreşti prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane în
favoarea sau în obligaţia persoanei asistate, dacă este cazul;
e) copii de pe hotărâri judecătoreşti, după caz, prin care cei care datorează plata contribuţiei lunare de
întreţinere au stabilite obligaţii de întreţinere şi faţă de alte persoane;
f) anchetă socială privind situaţia persoanei asistate şi a familiei sale.
Sumele încasate cu titlu de contribuţie lunară de întreţinere se varsă în termen de 3 zile la casieria
DGASPC- GORJ, pentru sumele încasate de către asistentul social în baza chitanţei, iar sumele depuse prin
virament bancar sunt virate în contul bancar al Consiliului Judetean Gorj .
Fişa de evaluare initială este un tipizat folosit la admiterea în complex a unui beneficiar, aceasta este
întocmită de un responsabil de caz, care face parte din personalul de specialitate din cadrul complexului,
membru al echipei pluridisciplinare, numit prin Dispozitie internă la propunerea coordonatorului de personal
de specialitate . La evaluarea iniţială a beneficiarului participă toti membrii echipei pluridisciplinare (medic,
psiholog, asistent social şi kinetoterapeut). Aceasta este semnată de către membrii echipei pluridisciplinare,
beneficiar/ reprezentant legal, verificată de către coordonatorului de personal de specialitate şi vizată de
către şeful complexului .
Planul individualizat de intervenţie stabileşte activitaţile de sprijin care i se acordă beneficiarului pe
perioada rezidenţei. Acesta cuprinde : program individual de îngrijire, program individual de recuperare,
program individual de integrare / reintegrare sociala . Acesta este intocmit de către responsabilul de caz.
La întocmirea Planul individualizat de intervenţie participă toti membrii echipei pluridisciplinare, precum
şi beneficiarul/ reprezentantul legal . Planul individualizat de intervenţie se semnează de către membrii
echipei pluridisciplinare, beneficiar/ reprezentant legal si şeful complexului .
Responsabilul de caz întocmeşte şi orarul zilnic (Anexa 5), al beneficiarului care cuprinde toate
activitaţile în care acesta este antrenat pe parcursul unei zile . Monitorizarea Planului Individual de
Intervenţie şi Orarului zilnic se realizează de către responsabilul de caz prin fisa de monitorizare servicii.
Fişa psihologică, întocmită de către psiholog, presupune evaluarea mecanismelor şi funcţiilor
psihice, cu scopul identificării unor condiţii patologice responsabile pentru tulburările cognitive, afective, de
comportament sau dizarmonii de personalitate .
În baza documentelor medicale primite la internare şi a evaluării medicale, medicul unităţii va întocmi
fişa medicală care va fi înregistrată in Registrul evidenţă adulti (Anexa 10), care se depune la dosarul
medical al acestuia. Beneficiarul va fi înscris la medic de familie, dacă este cazul .
Toate documentele întocmite la admiterea unui beneficiar în complex sunt îndosariate de către
responsabilul de caz în dosarul de servicii al acestuia, care se păstrează în condiţii de confidenţialitate .
Toate acestea sunt aduse la cunoştiinţa aparţinătorului/ beneficiarului, apoi este notificat în Registrul de
evidenţă privind informarea beneficiarilor/reprezentanţilor legali (Anexa 11) .

15
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 16 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

Specialiştii din fiecare compartiment au obligaţia de a depozita/arhiva documentele produse, anual


sau ori de câte ori este nevoie. Documentele se grupează în dosare numerotate şi parafate. Gruparea
documentelor în dosare se face cronologic şi sistematic în cadrul fiecarui compartiment .
Dosarele cu documente se păstrează în spaţii special amenajate în acest scop, asigurate împotriva
degradării, distrugerii sau sustragerii .
Evidenţa documentelor la depozitare/ arhivare se ţine în Registrul de evidenţa la nivelul Complexului
de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulţi ”Bîlteni”Tg Jiu, în care sunt consemnate
dosarele şi documentele intrate în vederea depozitării/ arhivării .
La predarea dosarelor, acestea sunt înregistrate în registrul de intrări/ieşiri a documentelor din
depozitul/arhiva unităţii. Registrul inventar al arhivei trebuie să cuprindă următoarele: numărul dosarului,
conţinutul dosarului, anul, numarul de file, observatii .

16
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 17 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

Nr. Compartimentul I II III IV V VI


Crt. (postul)/acţiunea As. social Psiholog Medic Kineto- Coordonator Şef
(opraţiunea) terapeut personal centru
specialitate
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Preluare şi V
verificare dosar
social
2 Preluare si V
verificare dosar
medical
3 Contract de E V A
servicii
4 Angajament de E V A
plată
5 Evaluare iniţială E E E E V A

6 Întocmire dosar E
medical

Nr. Abrevierea Termenul abreviat


Crt.
1. E Elaborare
2. V Verificare
3. A Aprobare

17
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 18 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

10. Anexe, înregistrări, arhivări :


Nr. Denumirea Elaborator Aprobat Nr.de Difuzare Arhivare Alte
anexa anexei exemplare loc perioada
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Contract servicii As. social Şef centru 2 Beneficiar/ CRB Anual
aparţinător,
Dosar
beneficiar;
Copie
DGASPC-
Gorj
2 Angajament As. social Şef centru 3 Beneficiar/ CRB Anual
plată beneficiar aparţinător,
Instituţia
abilitată,
CRB
3 Fişă de Echipa Şef centru 1 CRB CRB Anual
evaluare iniţiala multidisciplinară
4 Plan de Echipa Şef centru 2 Beneficiar/ CRB Anual
Intervenţie multidisciplinara aparţinător,
CRB
5 Orarul zilnic Responsabil Şef centru 1 CRB CRB Anual
de caz
6 Decizia de CEPAH- GORJ Presedinte 3 DGASPC, CRB Anual
internare comisie Beneficiar/
aparţinător,
CRB
7 Dispozitia DGASPC-GORJ Director 3 DGASPC, CRB Anual
privind general Beneficiar/
transferul benef. aparţinător,
din unităţi CRB
similare
8 Fişa psihologică Psihologul Şef centru 1 CRB CRB Anual
9 Fişa medicala Medic 1
10 Registru Asistentul social Şef centru 1 CRB CRB Anual
evidenţă adulti
11 Registrul de Responsabil Şef centru 1 CRB CRB Anual
evidenţă privind de caz
informarea
beneficiarilor/
reprezentanţilor
legali
18
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 19 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

11 Cuprins

Numărul
componentei
în cadrul Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina
procedurii
operaţionale
Pagina de gardă

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediţiei 2


sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 3
operaţionale
3. Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după, 4
caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
4. Scopul procedurii operaţionale 5

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 6

6. Documentele de referinţă aplicabile activităţii procedurale 7

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 8


operaţională
8. Descrierea procedurii operaţionale 9

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 17

10. Anexe, înregistrări, arhivări 18

11. Cuprins 19

19
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 20 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

Anexa 1

CONTRACT
pentru acordarea de servicii sociale
Parţile contractante: D.G.A.S.P.C. –GORJ prin,
1 COMPLEXUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ PENTRU ADULŢI
–“BÎLTENI”, acronim C.R.R.N.A., denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în Tg-Jiu, str.
Dumbrava, nr. 34, judetul/sectorul GORJ, codul de înregistrare fiscală .... , contul nr. .... deschis la
Trezoreria / Banca Tg-Jiu, certificatul de acreditare seria ... Nr............., reprezentat de domnul/doamna
TRUNCHI JANA, avand funcţia de ŞEF CENTRU, în calitate de FURNIZOR DE SERVICII SOCIALE ;
ŞI
2 ................................................................................................, (numele beneficiarului de servicii sociale)
denumit in continuare beneficiar, domiciliat/locuieste in localitatea ………......, str. .....................................
nr. ......., judetul/sectorul .............................., codul numeric personal ............................., posesor al B.I./C.I.
seria ….... nr…............, eliberat/eliberată la data de .........................de …………………...., reprezentat prin
domnul/doamna ......................................................................................, domiciliat/domiciliată in localitatea
………………............., str. ........................................ nr. ………, judetul/sect.................., posesor/posesoare
al/a B.I./C.I. seria …….. nr. ………, eliberat/eliberată la data de …………….......de ………………….........,
conform .................................................................(se va mentiona actul care atesta calitatea de reprezentant)
nr. ......................../data ............................................,
1. avand în vedere:
- planul de intervenţie nr. ................../data ..............................................;
- evaluarea complexă efectuată în perioada ...............................................;
- planul individualizat de asistenţă şi îngrijire nr. ................/data ..............................,
2. convin asupra următoarelor:
1. Definiţii:
1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau
juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii
sociale, şi o persoană fizică aflată în situaţie de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii
sociale, care exprimă acordul de voinţa al acestora în vederea acordării de servicii sociale;
1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii in
vederea acordării de servicii sociale, prevazută la art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială, împreună cu
familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenţie revizuit în urma evaluării
complexe;

20
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 21 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

1.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale,
familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de dependenţă
pentru prezervarea autonomiei si protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării si excluziunii sociale, pentru
promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calitaţii vieţii, definite în condiţiile prevăzute de
Ordonanta Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 515/2003, cu
modificările şi completările ulterioare;
1.5. reevaluarea situaţiei beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de servicii
sociale de a evalua situaţia beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumită
perioadă .
1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistentă şi îngrijire - modificarea sau
completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situaţiei beneficiarului de servicii
sociale;
1.7. costul pe lună- costul total pe lună al serviciilor sociale cuprinde cheltuielile de personal şi
cheltuielile cu bunuri şi servicii;
1.8. contribuţia beneficiarului de servicii sociale - cota-parte din costul total al serviciului/serviciilor
acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia materiala a
beneficiarului de servicii sociale, şi care poate fi în bani, în servicii sau in natură;
1.9. obligaţiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii
sociale si le asumă prin contract şi pe care le va îndeplini valorificându-si maximal potenţialul psiho-fizic;
1.10. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerinte privind cadrul organizatoric şi material,
resursele umane si financiare în vederea atingerii nivelului de performanţa obligatoriu pentru toţi furnizorii
de servicii sociale specializate, aprobate în condiţiile legii;
1.11. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale – modificările aduse contractelor
de acordare de servicii sociale în mod independent de voinţa parţilor, în temeiul prevederilor unui act
normativ;
1.12. forţa majoră - eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea acestuia;
1.13. evaluarea iniţiala - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de
dezvoltare şi de integrare sociala a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului acestora,
efectuată prin utilizarea de metode şi tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii
sociale.
Scopurile evaluării sunt cunoaşterea şi inţelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii
sociale si identificarea măsurilor iniţiale pentru elaborarea planului iniţial de măsuri;
1.14. planul individualizat de asistenţă şi îngrijire - ansamblul de măsuri şi servicii adecvate şi
individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuarii evaluarii complexe, cuprinzând
programarea serviciilor sociale, personalul responsabil şi procedurile de acordare a serviciilor sociale ;

21
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 22 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

1.15. evaluarea complexă - activitatea de investigare şi analiză a stării actuale de dezvoltare şi de integrare
socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat şi care întreţin situaţia de dificultate în
care acesta se află, precum şi a prognosticului acestora, utilizandu-se instrumente şi tehnici standardizate
specifice domeniilor: asistenţă socială, psihologic, educaţional, medical, juridic.
2. Obiectul contractului
2.1.*) Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale(principalele servicii
prevăzute de Ordinul nr. 67/2015):
a) .........................................................................................
b) .........................................................................................
c) ………………………………………………………….
d) ............................................................................ s.a.m.d.
*) Lista serviciilor sociale ce vor fi acordate poate fi prevăzută cu acordul parţilor în anexa la contract.
2.2.*) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:
a) ………………………………………………………………………………………………………....
b) ………………………………………………………………………………………………………....
c) …………………………………………………………………………………………………………
d) ………………………………………..……..... s.a.m.d.
*) Descrierea serviciilor sociale acordate poate fi prevăzută cu acordul parţilor în anexa la contract .
3. Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale
3.1. Costul mediu lunar de întreţinere în centru este de: ........................ lei/luna.
3.2. Contribuţia beneficiarului sau a susţinătorilor acestuia pentru serviciile sociale primite în centru este
de: ........................... lei /lună.
**) Valoarea contribuţiei datorată de beneficiarul de servicii sociale sau de susţinătorii acestuia este
stabilită prin ordin al preşedintelui Autoritaţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, conform art. 94 din
Legea nr. 448/2006 (r1) .
3.4. Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa acordarea serviciilor sociale si nu va
îngreuna posibilitatea acestuia de a ieşi din starea de dificultate.
4. Durata contractului
4.1. Durata contractului este de 12 luni începând cu data de ..................... pană la data de ......................... .
4.2. Durata contractului poate fi prelungită prin act adiţional cu acordul părtilor şi numai după evaluarea
rezultatelor serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale, după revizuirea planului individualizat de
asistenţă şi îngrijire, conform standardelor minime de calitate precum şi cu respectarea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract.
5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:
5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenţie şi în planul individualizat;
5.2. reevaluarea periodică a situaţiei beneficiarului de servicii sociale;
5.3. revizuirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire în vederea adaptării serviciilor sociale la
nevoile beneficiarului.
22
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 23 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

6. Drepturile furnizorului de servicii sociale:


6.1. de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;
6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat
informaţii eronate;
6.3. de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea
serviciilor sociale.
7. Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:
7.1. să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,
precum şi drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;
7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire, cu respectarea
acestuia şi a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale;
7.3. să depună toate diligenţele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate,
în cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 şi 13.1 lit. a) şi d); asigurarea continuităţii
serviciilor sociale se va realiza şi prin subcontractare şi cesiune de servicii sociale;
7.4. să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea
obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în
care a depus toate eforturile;
7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă ;
- oricărei modificări de drept a contractului;
7.6. să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze şi/sau să
revizuiască planul individualizat de asistenţă şi îngrijire exclusiv în interesul acestuia;
7.7. să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de
servicii sociale;
7.8. să ia in considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea
serviciilor sociale;
7.9. să utilizeze contribuţia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate
de acordarea serviciilor sociale;
7.10. de a informa serviciul public de asistenţa în a cărui raza teritoriala locuieşte beneficiarul asupra
nevoilor identificate şi serviciilor sociale propuse a fi acordate;
7.11. să informeze telefonic, în scris sau prin e-mail reprezentantul legal/convenţional sau membrii
familiei beneficiarului în cazul îmbolnăvirii grave sau aflat în fază terminală;
7.12. în cazul decesului beneficiarului care nu are familie, reprezentantul legal/convenţional sau alte rude,
centrul va asigura toate formalităţile de înmormântare.

23
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 24 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

8. Drepturile beneficiarului
8.1. In procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va
respecta drepturile si libertaţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.
8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire;
b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia
de dificultate;
c) de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
d) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:
▪ drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
▪ modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
▪ oportunităţii acordării altor servicii sociale;
▪ listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
▪ regulamentului de ordine internă;
e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială
care i se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există;
f) dreptul de a avea acces la propriul dosar;
g) de a-si exprima nemultumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.
9. Obligaţiile beneficiarului, aparţinătorilor, ale reprezentantului legal/convenţional, după caz:
9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului
individualizat de asistenţă şi îngrijire;
9.2. să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familiala, medicala, economică şi
socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicitaţii acestora;
9.3. să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistenţă şi îngrijire;
9.4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cota-parte din costul total al
serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 si 3.4, semnând angajamentul de plată
care face parte integrantă din acest contract;
9.5. să anunţe orice modificare intervenită în legatură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării
serviciilor sociale;
9.6. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament,
program, persoanele de contact etc.).
*) Obligaţiile beneficiarului de servicii sociale se vor completa, dupa caz, cu alte obligaţii specifice
tipurilor de servicii sociale prevăzute în prezentul contract.
9.7. pe perioada spitalizării aparţinătorul, reprezentantul legal sau membrii familiei se vor ocupa de
îngrijirea şi supravegherea permanentă a beneficiarului;
9.8. atunci când se solicită investigaţii medicale suplimentare de către aparţinători, nefiind considerate
necesare de către medicul unităţii sau medicul de familie, aparţinătorul, reprezentantul legal/convenţional se
va ocupa de transportul, supravegherea şi costul analizelor beneficiarului;
9.9. în cazul decesului beneficiarului aparţinătorul, familia, reprezentantul legal/convenţional sau rudele
vor realiza toate formalităţile de înmormântare inclusiv cheltuielile necesare;
.
24
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 25 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

9.10. familia, aparţinătorul, reprezentantul legal/convenţional sau rudele au obligaţia de a vizita


beneficiarul cel puţin o dată într-o lună, dar nu mai puţin de 12 vizite în perioada de valabilitate a
contractului sau a actelor adiţionale încheiate între părţi, în caz contrar contractul va fi reziliat unilateral;
9.10.1. vizitele vor fi consemnate în registrul de vizite aflat la sediul centrului.
10.*) Solutionarea reclamatiilor :
10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi /sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea
serviciilor sociale
10.2. Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei
persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat.
10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât
beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului individualizat de
asistenţa şi îngrijire şi de a formula răspuns în termen de maximum 20 zile de la primirea reclamaţiei.
10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, acesta se poate
adresa în scris Comisiei de mediere sociala de la nivelul judeţului/sectorului ......, care va clarifica prin dialog
divergenţele dintre părţi sau, dupa caz, instanţei de judecată competente.
*) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul de ordine interioara o procedură privind
plângerile formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va respecta pct. 10.1-10.3.
11. Litigii
11.1. Litigiile născute în legatura cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii
decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabila.
11.2. Dacă dupa 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale şi
beneficiarul de servicii sociale nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate
solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluţionării divergenţelor sau se poate adresa instanţelor
judecătoresti competente.
12.*) Rezilierea contractului
*) In funcţie de natura serviciilor sociale oferite de către furnizorul de servicii sociale, părţile contractuale
pot conveni asupra daunelor care se vor plăti de către parţile responsabile.
12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat in mod
direct sau prin reprezentant;
b) nerespectarea in mod repetat de cel mult 3 ori, de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de
ordine interioara al furnizorului de servicii sociale, consemnate în registrul de abateri;
c) neîndeplinirea obligaţiei prevăzută la pct. 9.10.;
d) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă
este invocată de beneficiarul de servicii sociale;
e) retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;
f) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în
care este afectata acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
g) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată
acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
25
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 26 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

h) pentru neplata contribuţiei, reprezentând 2 luni dar nu mai mult de o restanţă întro perioadă de 60 zile.
i) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la pct.9 din contract.
13. Incetarea contractului
13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
b) acordul parţilor privind încetarea contractului;
c) scopul contractului a fost atins;
d) decesul beneficarului;
e) în cazul în care beneficiarul nu mai respectă clauzele contractuale;
f) la cererea familiei, reprezentantului legal/convenţional sau altor rude al beneficiarului şi angajamentul
scris al acestora cu privire la respectarea obligaţiei de a asigura găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea
beneficiarului;
g) forta majoră, dacă este invocată.
14. Dispoziţii finale
14.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea
clauzelor acestuia prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract.
14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu.
14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate.
14.6. Măsurile de implementare a planului individualizat de asistenţă şi îngrijire se comunica Direcţiei
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.
14.7. Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de asistenţă şi
îngrijire, Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului va monitoriza activitatea de furnizare a
serviciilor sociale de către centru.
*) Anexele la contract:
a) planul individualizat de asistenţă şi ăngrijire;
b) fişa de reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale;
c) planul revizuit de asistenţă şi îngrijire.
*) Părţile contractante pot stabili de comun acord şi alte tipuri de anexe.
▪ Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul centrului de servicii sociale în
doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
▪ O copie a prezentului contract va fi transmisă Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

26
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 27 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

La data semnării prezentului contract, încetează contractul de servicii nr. ……………/…………………..


.......................
(data)

.......................
(localitatea)

Furnizorul de servicii sociale, Beneficiarul de servicii sociale,


D.G.A.S.P.C. GORJ ………….........................................
prin (numele si functia persoanei (numele şi prenumele)
autorizată să semneze) ..................................
……................................................................
(semnatura)
…………………
(semnatura)

Aparţinătorul, reprezentantul legal/convenţional


……………………………………………..
(numele şi prenumele)
……………………….

(semnatura)

Data, Data,
……………….. ……………………….

27
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 28 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

Anexa 2

28
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 29 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

Anexa 3

FIŞĂ DE EVALUARE INIŢIALĂ


INDIVIDUALĂ

Nume şi prenume: ----------------------------------------------------------------------------


Locul şi data naşterii: ----------------------------------------------------------------------------
Data intrării în unitate: ----------------------------------------------------------------------------
Locul de unde provine: ----------------------------------------------------------------------------

NR. EVALUARE TOTAL PUNCTE DATA EVALUĂRII

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

29
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 30 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

Funcţie/Activitate
1 Singur 0
Se hrăneşte Cu puţin ajutor 1
singur(ă)? Cu ceva ajutor sau câteodată 2
(incluzând măncare Cu mult ajutor 3
Şi băut)
Deloc 4
2 Singur 0
Se menţine curat(ă)? Cu puţin ajutor 1
(inclusiv spălare,
Cu ceva ajutor sau câteodată 2
îmbăiere şi
curăţatul dinţilor) Cu mult ajutor 3
Deloc 4
3 Singur 0
Cu puţin ajutor 1
Se îmbracă sau se Cu ceva ajutor sau câteodată 2
dezbracă?
Cu mult ajutor 3
Deloc 4
4 Singur 0
Foloseşte toaleta? Cu puţin ajutor 1
Cu ceva ajutor sau câteodată 2
Cu mult ajutor 3
Deloc 4
Le controlează pe ambele tot timpul 0
5 Controlează urina cel mai adesea,fecalele tot timpul 1
Controlează urina
Probleme frecvente în controlarea urinei 2
şi fecalele?
Nu poate controla deloc urina 3
Nu poate controla fecalele 4
Uşor 0
6 Cu mici dificultăţi 1
Înţelege
Cu ceva dificultăţi 2
instrucţiuni simple?
Cu mari dificultăţi 3
Deloc 4
Uşor 0
7 Cu mici dificultăţi 1
Îşi exprimă nevoile? Cu ceva dificultăţi 2
Cu mari dificultăţi 3
Deloc 4

30
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 31 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

8 Uşor 0
Vorbeşte? Cu mici dificultăţi 1
Cu ceva dificultăţi 2
Cu mari dificultăţi 3
Deloc 4
9 Uşor 0
Foloseşte limbajul Cu mici dificultăţi 1
mimico-gestual astfel
încât să fie înţeles de
Cu ceva dificultăţi 2
cei din jur? Cu mari dificultăţi 3
Deloc 4
10 Singur(ă) 0
Stă aşezat(ă),se ridică Cu puţin ajutor 1
din poziţie întinsă? Cu ceva ajutor sau câteodată 2
Cu mult ajutor 3
Deloc 4
11 Singur(ă) 0
Stă în picioare, Cu puţin ajutor 1
incluzând ridicarea în
picioare din poziţia Cu ceva ajutor sau câteodată 2
întinsă? Cu mult ajutor 3
Deloc 4

31
12 Singur(ă) şi fără ajutor la mers 0
Merge cel puţin 10 Cu puţin ajutor 1
paşi? Cu ceva ajutor sau câteodată 2
Cu mult ajutor 3
Deloc 4
13 Singur(ă) şi fără ajutor la mers 0
Se mişcă în Cu puţin ajutor 1
centru,incluzând
mersul,târâtul, Cu ceva ajutor sau câteodată 2
folosirea scaunului cu Cu mult ajutor 3
rotile? Deloc 4

DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III


GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 32 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

32
14 Da 0
Se joacă ? Se joacă puţin sub vârsta lui/ei 1
Se joacă mult sub vârsta lui/ei 2
Se joacă foarte mult sub vârsta lui/ei 3
Nu se joacă 4
15 Niciodată 0
Are crize de agitaţie Da,dar rar(o dată pe lună sau mai puţin) 1
psihomotorie?
Da, câteodată(o dată pe săptămână) 2
Da,adesea(în fiecare zi) 3
Da regulat(de câteva ori pe zi) 4
16 Nu 0
Are epilepsie ? -
-
-
Da 4
17 Niciodată 0
Are crize epileptice ? Da o dată pe lună 1
De mai multe ori pe lună 2
Da, o dată pe săptămână 3
Da, în fiecare zi 4

Sănătate mentală şi cogniţie :


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea de sănătate :
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Medicaţie cronică :
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Văz :
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Auz :
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Greutate / regim alimentar ( preferinţe alimentare ) :

DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III


GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 33 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

Sănătate bucală :
33
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Siguranţă personală, riscuri :
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia cu familia şi alte contacte sociale :
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dependenţă de droguri, alcool, tutun :
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ŞEF CENTRU:

RESPONSABIL DE CAZ:

MEDIC :

PSIHOLOG :

AS. SOCIAL

Beneficiar / reprezentant legal


………………………………………

34
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 34 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 3
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

Anexa 4

Plan Individual de Intervenţie


Nume şi prenume : …………………………………………………
Locul şi data naşteri : ……………………………………………….
C.I. Seria…….., Nr. …………, C.N.P. …………………………

I PROGRAM INDIVIDUAL DE ÎNGRIJIRE


II PROGRAM INDIVIDUAL DE RECUPERARE
III PROGRAM INDIVIDUAL DE INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ

I PROGRAM INDIVIDUAL DE ÎNGRIJIRE


Pe parcursul internării în centru, beneficiarului(ei) adult(e) îi sunt asigurate găzduire, îngrijire,
recuperare, reabilitare şi reintegrare socială ţinându-se cont de nevoile individuale ale acestuia (eia ), a
tipului şi a gradului de handicap şi anume……………………………………….
În ceea ce priveşte hrănirea, i se asigură o alimentaţie corespunzătoare atât din punct de vedere
cantitativ cât şi calitativ (aport caloric, diversitate şi prelucrare). Zilnic beneficiarului(-ei) îi sunt asigurate
3 mese principale şi 2 suplimente după următorul program :
07.30 – 08.30 Micul dejun
10.30 – 11.00 Suplimentul
12.30 – 13.30 Prânzul
15.30 – 16.00 Suplimentul
18.00 – 19.00 Cina
Beneficiarului(ei) i se asigură asistenţă şi ajutor din partea personalului pe tot parcursul desfăşurării
meselor deoarece nu are formate abilităţile de hrănire independentă .
Beneficiarului(ei) i se asigură permanent condiţii corespunzătoare de menţinere a igienei personale,
astfel încât îi sunt asigurate:
- obiecte de igienă personală ( periuţă de dinţi, pastă de dinţi, săpun, prosoape etc.) .
- îmbrăcăminte şi încălţăminte adecvate .
- asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale (când este cazul) .
- schimbarea lenjeriei de câte ori este cazul, precum şi programe de curăţenie şi dezinfecţie
adecvate.
Deşi dormitoarele sunt dotate cu spaţii pentru depozitarea obiectelor personale, acestea nu sunt utilizate de
către beneficiar(a) datorită gradului grav de handicap….., inclusiv tratamentul medical fiind administrat de
către personalulul specializat .
Din punct de vedere medical în cadrul complexului beneficiarului(ei) i se asigură asistenţă medicală
permanentă în scop preventiv şi terapeutic, personalul medical fiind reprezentat de :
- ……. medici
- .…….. asistenţi medicali
35
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 35 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

De asemenea beneficiarul (a) are acces la asistenţă medicală specializată şi la asistenţă tehnică adecvată .
Anual beneficiarului(ei) îi sunt administrate:
- vaccin antigripal
- vitamine
Personalul centrului efectuează periodic controale ale stării de sănătate fizică şi psihică.

II PROGRAM INDIVIDUAL DE RECUPERARE


Beneficiarul(a) este inclus(a) într-un program de recuperare individuală care are ca scop dezvoltarea
autonomiei personale .
Echipa care participă la elaborarea planului de recuperare individuală a beneficiarului:
- medic
- psiholog
- kinetoterapeut
Obiectivele programului individual de recuperare:
Din punct de vedere medical:
- respectarea tratamentului cronic si al afecţiunilor acute
- vitaminizări, imunizări
Din punct de vedere psihologic:
- creşterea capacităţii de rezonanţă afectiv-emoţională
- modificarea în sens favorabil a comportamentului
- dezvoltarea capacităţii de comunicare nonverbala

Programul de recuperare se desfăşoară pe tot parcursul zilei:


06.00 -07.00 Trezirea şi administrarea tratamentului medical
07.00 -07.30 Activităţi de igienă personală cu ajutor permanent din partea personalului
beneficiarul neavând formate abilităţile de îngrijire independentă
07.30 -08.30 Micul dejun
08.30 -10.30 Program conform orarului zilnic individual
10.30 -11.00 Supliment
11.00 -12.30 Program conform orarului zilnic individual
12.30 -13.30 Prânzul
13.30 -15.30 Program conform orarului zilnic individual
15.30 -16.00 Gustare
16.00 -18.00 Program conform orarului zilnic individual
18.00 -19.00 Cina
19.00 - 21.00 Program opţional sub supraveghere, administrarea tratamentului medical
si pregatirea pentru somn .

36
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 36 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

III PROGRAM INDIVIDUAL DE INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ

 INFORMARE – C.R.R.N.A. dispune de Ghidul beneficiarului si Manualul de proceduri, care


cuprind toate informaţiile cu privire la specificul instituţiei, precum şi serviciile sociale acordate.
Aceste informaţii sunt puse la dispoziţie ori de câte ori este cazul .
 INTERPRETARE ÎN LIMBAJ MIMICO-GESTUAL – nu este cazul .
 CONSILIERE JURIDICĂ – este asigurată de Compartimentul Juridic din cadrul DGASPC Gorj .
 ASISTENŢA SOCIALĂ – măsurile şi acţiunile de asistare sociala sunt asigurate de către asistentul
social al instituţiei. Astfel, beneficiarul (a) dispune de: contract de servicii, ancheta sociala, fişa de
consiliere a familiei, acte personale privind identitatea şi încadrarea într-un grad de handicap, fişa
de evaluare/reevaluare individuală, plan individual de intervenţie, orar zilnic individual , adeverinţă
de asigurat CAS-GJ .
 PREGĂTIRE PENTRU VIAŢA INDEPENDENTĂ – nu este cazul
 CONSILIERE PENTRU ADAPTAREA LOCUINŢEI – nu este cazul
 ÎNDRUMARE VOCAŢIONALĂ – nu este cazul
 SOCIALIZARE ŞI PETRECEREA TIMPULUI LIBER – minimă socializare, prin menţinerea
contactului cu personalul, ieşiri în aer liber, audiţii muzicale, dans. Condiţiile necesare pentru
petrecerea timpului liber sunt asigurate şi deţin o pondere adecvată în cadrul programului zilnic.
 MENŢINEREA RELAŢIEI CU FAMILIA/ REPREZENTANT LEGAL/ PRIETENI – menţinerea
relaţiei cu familia este încurajată şi sprijinită, prin utilizarea telefonului şi a corespondenţei. Centrul
are un program de vizite zilnic, între 10:00-12:00 şi 14:00-17:00 şi un spaţiu special pentru vizite –
camera de primire – care asigură un cadru privat şi o ambianţă intimă .
 DECIZII IMPORTANTE – se incearcă luarea legăturii cu familia, iar în caz contrar deciziile se iau
la nivelul unităţii .
 PROMOVAREA VALORILOR – nu este cazul
 UTILIZAREA SERVICIILOR COMUNITĂŢII – beneficiarul(a) are acces la serviciile din
comunitate, prin intermediul personalului unităţii .
 CONDIŢII PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR – centrul asigură beneficiarului(ei)
resurse umane, echipamente şi materiale, în funcţie de handicap, pentru toate activităţile
desfăşurate de către acesta (aceasta) .

Şef centru :
Responsabil de caz:
Medici:
Psiholog :
As.social:

Beneficiar/ reprezentant legal :

37
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 37 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

Anexa 5

ORAR ZILNIC INDIVIDUAL

NUME ŞI PRENUME : ..............................................................


DATA NAŞTERII : .................................................
DATA INTRĂRII ÎN CENTRU : ....................................
DIAGNOSTIC : ....................................................................................

Interval ore DENUMIREA ACTIVITĂŢII L M M J V S D


Trezirea
06.00 – 07.00 Administrarea tratamentului medical
07.00 – 07.30 Activităţi de igienă personală
07.30 – 08.30 Micul dejun
Program instructiv educativ
Program opţional sub supraveghere
08.30 – 10.30 Program de asistenta si interventie psihologica
Program masaj
Program kinetoterapie
Program in aer liber, sub supraveghere
10.30 -11.00 Supliment, sub supraveghere
Program instructiv educativ
Program opţional sub supraveghere
Program de asistenţa şi intervenţie psihologică
11.00 – 12.30 Administrarea tratamentului medical
Program masaj
Program kinetoterapie
Program în aer liber , sub supraveghere
12.30 – 13.30 Prânzul , sub supraveghere
Program de somn , sub supraveghere
Program de relaxare , sub supraveghere
Program instructiv educativ
Program de asistenţă şi intervenţie psihologică
13.30 - 15.30 Program masaj
Program kinetoterapie
15.30 – 16.00 Gustare, sub supraveghere
16.00 – 18.00 Program opţional sub supraveghere
18.00 – 19.00 Cina , sub supraveghere
Program opţional sub supraveghere
19.00 – 21.00 Administrarea tratamentului medical,sub supraveghere
Pregatirea pentru somn, sub supraveghere

Şef centru : Responsabil de caz :


38
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 38 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

Anexa 6

CONSILIUL JUDETEAN GORJ


COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR
ADULTE CU HANDICAP
NR…./……………………

DECIZIA NR. ….

Şedinţa din:…………….

Presedinte :…….
Membrii:………

Pe rol fiind solutionarea cazului persoanei cu handicap


Cod Numeric Personal
Nascut la data de
In localitatea
Judetul
Fiul lui
Si al
Domiciliul in localitatea
La apelul facut s-au prezentat
Lipsind
Dandu-se cuvantul
COMISIA
Prin raportul de ancheta sociala inregistrat sub nr.
s-a propus ca in privinta adultului cu handicap sa se stabilieasca
Incepand cu data de:
Gradul de handicap
Si să se instituie măsura de protectie
Din actele existente la dosare rezulta :
NECESITĂ ÎNGRIJIRE PERMANENTĂ
Avand in vedere prevederile H.G. nr. 430 / 2008 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de
evaluare a persoanelor adulte cu handicap si Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte
cu handicap .

39
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 39 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

DECIDE
Art.1
Pentru adultul nominalizat, se instituie masura de
protectie :

Art.2
Parinte/reprezentant legal, cu domiciliu :
Art.3
Certificatul de incadrare intr-o categorie de persoana cu handicap care necesită
preotectie specială, Nr. 100/10.01.2017 ./
Cu drept de contestatie, in conditiile Legii contenciosului administrativ .

Decizia se va comunica :
DGASPC GORJ- COMPARTIMENTUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU ADULTI SI MONITORIZARE
SERVICII SOCIALE
BIROUL DE EVIDENTA PRESTATII SOCIALE
REPREZENTANT LEGAL
DGASPC GORJ

PRESEDINTE,
………………..

SECRETAR COMISIE,
…………………………

MEMBRII :
…………..

40
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 40 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

Anexa 7

DISPOZITIA nr. …………

privind transferul beneficiarului ……………………..de la…………………………


la…………………………………………….…..………………………………….. din
subordinea DGASPC-GORJ

Directorul General al Directiei Generale de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Gorj,


Având în vedere :
- cererea nr. …………….. a dnei. ……… funcţia prin care solicită transferul beneficiarul la
Centrul de Recupertare şi Reabilitare Neuropsihiatrică”Bilteni” ;
- ancheta socială nr. ……… a ………….
- cetificatul de încadrare în grad de handicap nr. ……./…………….
- Decizia nr. ……./ ……… a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj
- Legea nr. 448/2016 (r1)- privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările şi completările ulterioare ;
- H.G. nr. 430 /2008 privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor
adulte cu handicap ;
În baza art. 14 din Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială ăi Protecţia Copilului Gorj .

DISPUNE :

Art. 1 Începând cu data de ……………… persoana adultă cu handicap …………………….


CNP……………………………. beneficiază de serviciile sociale acordate de către ...............
………………………………….. prin transfer de la………………………………………….
Art. 2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează compartimentul
management de caz pentru adulţi şi monitorizare servicii sociale , ………………………….
Art. 3 Prezenta Dispoziţie se va comunica : Compartimentului management de caz pentru
adulţi şi monitorizare servicii sociale, Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
”Bilteni” , ……….., Biroul de evidenţă prestaşii sociale şi Serviciul resurse umane –
salarizare şi pentru funcţia publică din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj pentru arhivare .

Data azi : ……………….

DIRECTOR GENERAL,
…………………………

Şef serviciu Asistenţă Socială pentru


Persoane Adulte cu Handicap
……………………………….

41
DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III
GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 41 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

Anexa 8

FIŞA PSIHOLOGICĂ

Numele si prenumele
Varsta
Tipul de dizabilitate
Dizabilitati asociate

42
l . Dezvoltarea senzorial - perceptiva:
normala
spirit de observaţie
tulburări senzoriale
erori perceptive
2. Nivelul dezvoltării psihomotricitatii:
motricitate generala normala
echilibrul postural existent .
viteza, precizia si gradul de organizare a mişcării bune
lateralitate definita
imagine corecta a schemei corporale
coordonare adecvata ochi - mana
fina motricitate»prezenta
deficit de psihomotricitate
3. Nivelul dezvoltării intelectuale:
QI=
4. Gândirea - nivelul operaţional :
etapa senzorio-motorie
etapa preoperationala
etapa operaţiilor concrete
etapa operaţiilor formale (gândirea ipotetico-deductiva)
5. Memoria:
5.1. memorare: mecanica
logica
5.2. păstrare : de scurta durata
de lunga durata
5.3. reactualizări (recunoaşteri si reproduceri) :
precise
imprecise
eronate
6. Imaginaţia : săraca (nedezvoltata)
reproductiva
creatoare

DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III


GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 42 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

7. Limbajul si comunicarea :
predominant nonverbale
predominant verbale
tulburări de limbaj si comunicare
8. Atenţia : 8.1. involuntara
voluntara
postvoluntara
8.2 . calităţi ale atenţiei
8.3 . tulburări de atenţie
9. Voinţa : însuşiri ale voinţei
defecte ale vointei
10. Motivaţia:
10.1. trebuinţe primare
trebuinţe secundare
10.2. motivaţie extrinseca
motivaţie intrinseca
11. Afectivitate : stări afective labile ( superficiale, situationale)
echilibru afectiv
12. Tipul temperamental predominant:
coleric
sangvinic
flegmatic
melancolic
13. Caracterul: atitudini general negative
atitudini general pozitive
14. Aptitudini: generale
speciale
15. Nivelul maturizării psiho-sociale :
deprinderi de autoservire in curs de formare / formate / consolidate
abilitaţi sociale
tulburări de relationare, adaptare si integrare sociala
PROFILUL PSIHOLOGIC:
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Recomandări psihologice :
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

DATA………………..

Psiholog , Şef centru,

DGASPC PROCEDURA DE ADMITERE A Ediţia: III


GORJ BENEFICIARILOR Nr.de ex.: 1
Revizia: 0
Complexul de CRB Nr.de ex. :
Recuperare si
Reabilitare Cod: PO - CRB.01 Pagina 43 din 43
Neuropsihiatrică Exemplar nr.: 1
pentru adulti
,, Bîlteni ”Tg Jiu

Anexa 9
FIŞA MEDICALĂ
Data Locul Simptome Diagnostic Cod Prescripţia/ Observaţii
consultaţiei Recomandări
1 2 3 4 5 6 7
Anexa 10
REGISTRU EVIDENŢĂ ADULŢI

De unde provine
Sex

Ancheta sociala
Nume/prenume
Data internarii

Domiciliul
Varsta

Judecatoreasca
Nr. Nume/prenume Observatii

parintilor
Data si locul
nasterii
crt beneficiar

Hotarare
parinti
Anexa 11
REGISTRU DE EVIDENTĂ PRIVIND INFORMAREA BENEFICIARILOR/
REPREZENTANŢILOR LEGALI

Nr. Data Nume Numele Materiale Semnătura persoanei Semnătura


crt. beneficiar/ celui care informative folosite care informează beneficiar/
reprezentant efectuează reprezentant
legal informarea
46

S-ar putea să vă placă și