P. 1
Plan Individualizat de Servicii

Plan Individualizat de Servicii

|Views: 5,349|Likes:
Published by helene_radu

More info:

Published by: helene_radu on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2014

pdf

text

original

Șef cămin

,
PLAN INDIVIDUALIZAT DE SERVICII
Nr. ______ / _____________
1. Date de identificare a rezidentului:
Numele şi prenumele
rezidentuluilui:_________________________________________________________________
Locul şi data
naşterii:______________________________________________________________________
CNP:________________________________________________________________________
Fiul/fiica lui:___________________________________________________________________
Domiciliul stail:_______________________________________________________________
!e"edin#a____________________________________________________________________
$tudii:____________________________________%cup#ia:____________________________
Dia&nostic____________________________________________________________________
'radul de dependen#ă : (), (*, (C+ ((),((*,((C+ (((), (((*
Dispozitie de internare
nr.______________/_______________ Căminul pentru persoane ,-rstnice .(n&. /adim
!usu.
$tare ci,ilă________________________ Nr. copii____________________________________
0. Contract de er!icii nr._____________/____________
1ana&er de caz:
____________________________________________________________________________
2c3ipa multidisciplinară:
Co"#onen$%:
S#ecialitatea:
4. )sistent social )sistentă socială
0. )sistent medical )sistent medical
&eneralist
5. 1edic 1edicină de familie
6. Psi3olo& Psi3olo&ie
7. )nimator )nima#ie socio8
educati,ă
9. (nfirmieră
:. Personal ,oluntar: preot ;eolo&ie pastorală
5. &a"ilia're#rezentantul le(al :<<<<<<<<<<<<<<.
telefon<<<<<<
SEC)IUNI :
). P!%'!)1 (ND(/(D=)L(>); D2 )$($;2N?@ Ș( AN'!(B(!2
*ana(er de caz: aitentul ocial
*. P!%'!)1 (ND(/(D=)L(>); D2 !2C=P2!)!2
*ana(er de caz: *edic
C. P!%'!)1 (ND(/(D=)L(>); D2 (N;2'!)!2 /!2(N;2'!)!2 $%C()L@
*ana(er de caz: aitentul ocial
D. P!%'!)1 (ND(/(D=)L(>); D2 (2C(!2
*ana(er de caz : aitentul ocial
N+T,:
)cti,ităDile se planifică pe o perioada de 9 luni corespunzator rezultatelor
e,aluării iniDiale respecti, ultimei ree,aluări, conform le&ii.
$c3imarea termenului de ,alailitate a pro&ramului se poate face ori de
cate ori inter,in situaDii de natură să modifice ser,iciile de En&riFire specifice
eneficiarului.
A. PR+-RA* INDIVIDUALIZAT DE ASISTEN), .I /N-RI0IRE
(. Ser!icii #rioritare rezultate din e!aluare ' ree!aluare:
4. $er,icii sociale:
'ăzduire pe perioadă
nedeterminată
Consiliere psi3olo&ică
Grană Consiliere administrati,ă
$priFin cotidian/aFutor pentru menaF Consiliere Furidică
0. $er,icii socio8medicale "i de En&riFire:
Ser!icii de in(ri1ire
#eronal%
Ser!icii de 2n(ri1iri "edicale #ri"are
$priFin pentru i&iena
corporală
2fectuarea măsurătorilor
antropometrice
(mracare si dezracare 1onitorizarea parametrilor fiziolo&ici
(&iena eliminărilor 2fectuarea de imunizări
Grănire "i 3idratare Pro&rame de er&oterapie
Deplasare interior/eHterior )cti,ităti de consiliere "i suport
II.Alte er!icii #ecifice 3eneficiarului: conform Fișei de îngrijire
personală pentru persoana dependentă: D)/N=
III.Acti!it%4i #lanificate 2n !ederea furniz%rii er!iciilor de 2n(ri1ire :
Acti!itatea Durata '
Perioada
Re#ona3il Reure
$er,icii sociale Permanent )sistent social,
psi3olo&, Furist,
En&riFitoare
!esurse
umane interne
$er,icii socio8
medicale "i de
En&riFire
Permanent )nimator, )sistent
social, )sistent medical,
(nfirmieră
!esurse
umane interne
)lte ser,icii Permanent (nfirmiera !esurse
specifice umane interne
+3er!a4ii:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________
*ana(er de caz5
)sistent social,
*. PR+-RA* INDIVIDUALIZAT DE RECUPERARE
I. Ser!icii #rioritare rezultate din e!aluare ' ree!aluare:
4. $er,icii medicale:
Consulta#ie medicală lunară "i la ne,oie
;ratamente medicale pentru oala cronică
)cordarea de materiale sanitare
)si&urarea medicamentelor
)dministrarea medicamentelor
Facilitarea ac3izitionării unor dispoziti,e medicale
Facilitarea unor consulta#ii "i En&riFiri specializate
$er,icii de recuperare "i reailitare coneHe domeniului social "i
medical:Iineto/fizio terapie, masaF etc.
0. $er,icii de recuperare:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. )lte ser,icii specifice eneficiarului Jacti,ită#i de refacere/men#inere a ailită#ilor
de autoser,ire,En&riFire personală/autogospodărire prin programe de ergoterapie, exerci ii ț
fizice etc):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
II. Acti!it%4i #lanificate 2n !ederea furniz%rii er!iciilor de 2n(ri1ire:
)cti,itatea Durata / Perioada !esponsail !esurse
$er,icii medicale Permanent 1edic (nterne
$er,icii de
recuperare
1edic specialist 2Hterne
)lte ser,icii specifice 1edic
)sistent medical
(nterne
+3er!a4ii:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
*ANA-ER DE CAZ:
1edic,
C. PR+-RA* INDIVIDUALIZAT DE INTE-RARE' REINTE-RARE S+CIAL,
I. Ser!icii #rioritare rezultate din e!aluare' ree!aluare:
Ser!icii de
inte(rare'reinte(rare ocio6
fa"ilial%
Ser!icii de inte(rare ocial% 2n co"unitate
7"ediul intern5 "ediul e8tern9
$priFin pentru
conceperea/trimiterea unor
scrisori către familie, prieteni<
%r&anizarea sărătorilor na#ionale/reli&ioase
Facilitarea accesului la telefon
etc.
%r&anizarea manifestărilor tradi#ionale Jziua
de na"tere, ziua numeluiK
$priFin pentru men#inerea
le&ăturii cu familia, ,ecinii etc.
prin consiliere, coresponden#ă,
telefon, ie"iri En comunitate
etc.
%r&anizarea unor acti,ită#i de loisir Jde
petrecere a timpului lierK
$priFin pentru or&anizarea unor
,izite En familie /comunitate
/cuno"tinte, conform
procedurilor
%r&anizarea unor acti,ită#i cultural/artistice
"i alte acti,ită#i recreati,e, in parteneriat cu
alte institu#ii
(nformare En ,ederea cunoa"terii/utilizării
ser,iciilor comunită#ii:po"tă "i comunica#ii,
transport, ser,icii medicale etc.
II. Acti!it%4i #lanificate 2n !ederea furniz%rii er!iciilor de 2n(ri1ire:
)cti,itatea Durata / !esponsail !esurse
Perioada
)cti,ită#i de loisir
socializare "i
cunoastere/intercunoas
tere
Permanent Di,er"i parteneri
)sistent
social/animator
)sistent medical
!esurse
umane
eHterne/intern
e
)cti,ită#i moral
reli&ioase/cult litur&ic
Permanent Di,er"i parteneri
Jreprezentan#i ai
*isericiiK
!esurse
umane
eHterne/intern
e
Facilitarea men#inerii
le&ăturii cu familia prin
consiliere, discu#ii
telefonice, etc.
Permanent )sistent social
)sistent medical
!esurse
umane
interne/eHtern
e
+3er!a4ii:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
*ana(er de caz5
)sistent social,
D. PR+-RA* INDIVIDUALIZAT DE IE.IRE
Data ie:irii: __________________________________________________________________
Ti#ul ie;irii:
a. ;ransfer la o altă unitate de asisten#ă socială
. !einte&rare En familie Jlocuin#a proprie etc.K
c. Deces
d. )lte situa#ii Jtrai independent En comunitate etc.K
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Cine olicit% ie:irea:
aK eneficiarul
K familia
cK alDi susDinători le&ali: _________________________________________________________
dK alte instituDii: ________________________________________________________________
eK alte situaDii: ________________________________________________________________
Eti"area #oi3ilit%4ii de ie:ire :
aK conform planificării "i procedurilor
K prelun&irea cu 9 luni a termenului
cK alte situaDii:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Condi4iile 2n care e !a efectua ie:irea 3eneficiarului:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Ser!icii de #ri1in du#% ie:ire: men#inerea le&ăturii prin intermediul asistentului
social responsail de caz, din cadrul D.'.).$.P.C (alomi#a L $er,iciul de asisten#ă
socială pentru adul#i sau din cadrul unită#ii de asisten#ă socială/ din cadrul $.P.).$.
+3er!a4ii:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
*ana(er de caz5
)sistent social,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->