Sunteți pe pagina 1din 7

MANUAL DE PROCEDURI

Casa de tip familial pentru copii „Lukas”

CUPRINS

1. Procedura privind primirea, evidenta si iesirea copiilor

2. Procedura privind evaluarea initiala/reevaluarea beneficiarilor


casei de tip familial

3. Procedura privind acordarea serviciilor

4. Procedura privind relatia personalului cu beneficiarii

5. Procedura privind înregistrarea si rezolvarea


sesizarilor/reclamatiilor

6. Procedura privind protectia împotriva abuzurilor

7. Procedura privind notificarea incidentelor deosebite


1. Procedura privind primirea, evidenta si iesirea copiilor din Casa de
tip familial pentru copii „Lukas”

 Primirea
Accesul copiilor in cadrul casei de tip familial se face in baza:
-hotărârilor privind măsurile de plasament dispuse în condiţiile legii de către comisia pentru
protecţia copilului sau instanţa judecătorească;
-dispoziţiilor de plasament în regim de urgenţă emise de către directorul executiv al direcţiei
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi menţinute de către instanţa
judecătorească, respectiv ordonanţei preşedinţiale de plasare a copilului în regim de urgenţă în
case.

 Conţinutul dosarelor
Dosarele beneficiarilor casei de tip familial conţin următoarele documente:
a) pentru copii proveniţi din centre de plasament:
- hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului / hotărârea instanţei de judecată;
- dosarul social al copilului;
- fişa de evaluare a copilului;
- planul individualizat de protecţie.
b) pentru copiii în situaţie de urgenţă:
- cerere/sesizare prin care se solicită intrarea în casă;
- dispoziţia Directorului executiv al D.G.A.S.P.C., respectiv ordonanţa
preşedinţială de plasare a copilului în regim de urgenţă în case;
- certificatul de naştere al copilului (în cazul în care copilul nu a fost declarat, se vaataşa la
dosar un document care să ateste data şi locul naşterii);
- copii xerox după buletinele de identitate ale membrilor familiei;
- adeverinţe medicale privind starea de sănătate a copilului şi a membrilor familiei;
- adeverinţă privind veniturile realizate de familia copilului;
- ancheta socială;
- fişa de evaluare a copilului;
- planul individualizat de protecţie.

 Evidenţa
Pentru evidenţa intrărilor şi ieşirilor, la nivelul caselor se va înfiinţa un registruunic de
mişcare, iar pe perioada în care copilul beneficiază de serviciile casei, coordonatorul casei va
monitoriza evoluţia cazului, prin:
- reactualizarea documentelor din dosar;
- colectarea datelor de specialitate furnizate de psiholog/ psihopedagog, asistent
socialeducator specializat, ingrijitor, cu privire la progresele copilului, pe care le anexează la
dosar;
- confruntarea permanentă a noilor date cu planul de intervenţie personalizat şi convocarea
echipei pluridisciplinare în cazul în care se impune reactualizarea/ modificarea acestuia.

 Ieşirea
Ieşirea copiilor din case se face pe baza hotărârii Comisiei pentru Protecţia Copilului,
hotărârii instanţei de judecată sau a dispoziţiei Directorului Executiv al D.G.A.S.P.C. , în
următoarele situaţii:
- obiectivele stabilite în planul individual de intervenţie au fost realizate şi
copilul poate beneficia de alte servicii (ex: plasament la asistent maternal profesionist);
- părinţii solicită reintegrarea copilului în familie şi sunt îndeplinite condiţiile pentru
reintegrare;
- conditiile oferite în casa de tip familial nu mai corespund nevoilor specifice ale copilului şi
este necesar transferul acestuia într-o altă instituţie.

2. Procedura privind evaluarea initiala /reevaluarea beneficiarilor


serviciilor rezidential

Evaluarea se realizeaza de echipa multidisciplinara a Casei de tip familial, formata din:


coordonator casa, psiholog psihoterapeut, asistent social, psihopedagog, medic generalist, cu
participarea beneficiarului si a reprezentantului sau legal.

În baza evaluarii initiale se stabilesc serviciile ce vor fi asigurate beneficiarilor,


tinându-se cont de programul individual de reabilitare, readaptare si reintegrare se
elaboreaza un planului de interventie personalizat si specific , in functie de informatiile
prezentate in fisa de evaluare initiala ( PIP si PIS)

Planul de interventie personalizat include programe de interventie specifica si este


dezvoltat pe aspecte ce privesc trebuintele si nevoile idividuale ale copilului .

Planul de interventie specific contine obiective pe termen scurt, mediu si lung;


activitati corespunzatoare atingerii obiectivelor; durata aferenta activitatilor; personalul de
specialitate desemnat si alte persoane implicate in activitati; resurse materiale si financiare
alocate activitatilor; modalitati de monitorizare si evaluare/reevaluare a activitatilor.

Fisele de evaluare psihologica servesc la personalizarea actiunilor intreprinse pentru


copil si familie prin cunoasterea si intelegerea particularitatilor proprii acestora. Informatiile
culese contribuie la intelegerea globala a situatiei copilului si familiei si, prin urmare, la
luarea unor decizii cat mai adecvate pentru fiecare copil in parte.

Se efectueaza evaluarea periodica a PIP-ului in vederea consolidarii continue a


dezvoltarii copilului precum si reevaluari când apar modificari semnificative ale starii psiho-
fizice.

3. Principalele servicii oferite:

Serviciul social furnizat Descriere Responsabili

1. găzduire pe perioadă - asigurarea unui climat - întregul personal


nedeterminată securizant pentru
copii/tineri
- asigurarea integrităţii
fizice şi psihice a
copiilor/tinerilor
- întreţinerea spaţiului şi
utilităţilor
- prepararea şi servirea
meselor, în concordanţă cu
orarul şi exigenţele nutritive
corespunzătoare vârstei
2. asistenţă medicală şi - asigurarea igienei - medicul de familie,
îngrijire personale a fiecărui medicul stomatolog
copil/tânăr şi - educaţie pentru sănătate
a casei - îngrijire medicală şi
- respectarea normelor profilaxie
igienico-sanitare - asistent social
- înscrierea - educatorul specializat
copilului/tânărului la - îngrijitoare
medicul de familie
(dacă acest lucru nu a fost
făcut) sau transferul
acestuia la alt medic (când
copilul/tânărul provine
din altă localitate)

3. suport emoţional şi, după - derularea activităţilor - asistent social


caz, consiliere psihologică prevăzute în planul -psiholog/
individual psihopedagog
de intervenţie -educator speciazat
-ingrijitor

4. educare, socializare şi - formarea şi controlul


petrecere a timpului liber deprinderilor şi - asistent social
comportamentului la -psiholog,
copil/tânăr psihopedagog
- dezvoltarea afectivă -educator specializat
- formarea şi dezvoltarea -ingrijitor
aptitudinilor de comunicare

5. reintegrare familială şi - încurajarea familiei - asistent social


comunitară naturale/lărgite de a -psiholog/
menţine psihopedagog
legătura cu copilul/tânărul şi
a-l accepta aşa cum
este
- consilierea asistenţilor
maternali profesionişti
identificaţi pentru copiii din
casă

4. Procedura privind relatia personalului cu beneficiarii

Casa de tip familial are elaborat Codul drepturilor beneficiarilor si îl face cunoscut
personalului sub semnatura de luare la cunostinta, la încadrare;

Casa de tip familial are elaborat Codul Etic si îl face cunoscut personalului sub
semnatura de luare la cunostinta, la încadrare;

Codul Etic si Codul Drepturilor Beneficiarilor sunt aduse la cunostinta


beneficiarilor/reprezentantilor lor legali, la admitere.
5. Procedura privind înregistrarea si rezolvarea
sesizarilor/reclamatiilor

Casa de tip familial pune la dispozitia beneficiarilor si reprezentantilor lor legali


formulare tipizate pentru înregistrarea sesizarilor/reclamatiilor .

Reclamatii/sesizarile beneficiarilor ce nu pot comunica verbal si/sau scris vor fi


sprijiniti în acest demers de persoana de referinta desemnata si/sau reprezentantii sai legali.

Reclamatiile/sesizarile sunt adresate conducerii centrului.

În functie de elementele reclamate/sesizate, coordonatorul casei initiaza o ancheta


sau (daca nu sunt de competenta lui) înainteaza documentul catre Consiliul Director al
Fundatiei Caritabile Sfantul.

Raspunsul la reclamatii/sesizari va fi furnizat persoanelor interesate, în scris, în


termen de 30 zile de la înregistrare.

6. Procedura privind protectia împotriva abuzurilor si neglijarii

Coordonatorul casei impreuna cu Consiliul director deruleaza actiuni de informare


privind situatiile de abuz ce pot aparea: abuz fizic, psihologic, sexual, financiar-material,
neglijare, discriminare, tratament degradant sau inuman.

Actiunile de informare vizeaza beneficiarii, reprezentantii legali, angajatii si au ca


scop prevenirea si identificarea situatiilor de abuz/neglijare.

Casa de tip familial detine un Registru privind protectia împotriva abuzurilor în care
managerul de caz consemneaza situatiile sesizate de catre beneficiar/reprezentantul sau
legal/angajati, precum si masurile ce sunt luate. Toate aceste informatii sunt consemnate si în
dosarul beneficiarului.

La admiterea în casa , beneficiarul , este informat de existenta registrului si de


modalitatea de înregistrare si solutionare a suspiciunilor sau acuzatiilor de abuz/neglijenta.

În termen de maxim 24 ore, managerul de caz anunta în scris seful de centru despre
situatia consemnata.

Casa de tip familial are obligatia sa informeze imediat D.G.A.S.P.C. ce constituie o


comisie de ancheta pe care o trimite sa investigheze în termen de 48 ore.

Comisia de ancheta întocmeste un referat ce trebuie sa cuprinda rezultatele anchetei


si propuneri de solutionare.
Referatul este înaintat D.G.A.S.P.C. care în termen de 48 ore dispune masurile ce
trebuie luate si sunt aduse la cunostinta partilor interesate.

Masurile dispuse sunt înregistrate în Registrul privind protectia împotriva abuzurilor


si în dosarul beneficiarului.

Masurile ce vizeaza restrictionare libertatii de miscare a beneficiarului (contentionare


si izolare) si care se decid doar de catre medicul psihiatru cu acordul sefului de centru, sunt
consemnate de managerul de caz în acest registru si în dosarul beneficiarului.

În cazul în care situatia impune masuri de urgenta, se anunta coordonatorul casei care
are obligatia sa contacteze institutiile publice ce pot interveni imediat. Daca coordonatorul
nu este în institutie, este contactat telefonic iar daca acest lucru nu este posibil, obligatia
revine persoanei desemnate sa-l înlocuiasca.

Registrul privind protectia împotriva abuzurilor se gaseste într-un spatiu sigur si


accesibil permanent.

7. Procedura privind notificarea incidentelor deosebite

Evenimentele care se notifica sunt urmatoarele:

a) bolile infectioase si alte boli, conform normelor sistemului de sanatate;

b) o ranire sau vatamare importanta ori accident;

c) contraventii si infractiuni;

d) orice acuzatii privind comportamentul inadecvat al unui membru al personalului;

e) absenta nejustificata din casa (vagabondaj, prostitutie);

f) masurile de restrictionare a libertatii de miscare a beneficiarilor, luate de personal


in situatii de forta majora;

g) orice alte eveniment petrecut in Casa de tip familial care afecteaza bunastarea sau
siguranta beneficiarilor.

Obligatia de a notifica revine, dupa caz, urmatoarelor persoane:

a) coordonator casa;

b) asistent social.

Notificarea se realizeaza în scris si telefonic în termen de 24 ore de la producerea


incidentului deosebit. Notificarea în scris se va face cu confirmare de primire.
Coordonatorul casei /Asistentul social are obligatia sa consemneze notificarile si
masurile întreprinse în dosarul beneficiarului.

Notificarile se adreseaza urmatorilor factori direct interesati:

a) familia/reprezentantul legal

b) D.G.A.S.P.C.