Sunteți pe pagina 1din 10

Anexa

Procedura de implementare a măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-


urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.
130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri
externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în
contextul crizei provocate de COVID-19

1. Obiectivul măsurii
Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din
fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020,
denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii
prevăzuți la art. 3, a căror activitate a fost afectată direct sau indirect de răspândirea virusului
SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de
urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.
Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Fondurilor Europene (MFE). Măsura este
implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) în
parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și
Promovare a Exportului (AIMMAIPE)conform Anexei 4 și Serviciul de Telecomunicații
Speciale (STS), în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.130/2020 privind
unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente
Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-
19, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările
ulterioare.
Prin prezenta procedură se implementeaza o schemă de ajutor de stat. Acordarea ajutoarelor de
stat în cadrul măsurii se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat
prevăzute de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în
contextul actualei epidemii de COVID-19, aprobat de Comisia Europeană. Schema se aplică pe
întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

2. Bugetul măsurii şi modalitatea de acordare a ajutoarelor de stat

Măsura este valabilă până la 31 decembrie 2020, plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până
la 31 decembrie 2023. In condițiile in care valabilitatea măsurii va fi prelungita prin
modificarea legislației in vigoare, prevederea se va aplica de drept si asupra prezentei
proceduri.
Bugetul alocat măsurii, aprobat prin Ordonanța de Urgență nr.130/2020 privind unele măsuri
pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului
operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 este în
valoare totală de 350.000.000 euro, din care 265.000.000 euro fonduri externe nerambursabile,
42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat și coparticipare (cofinanțare) de 42.500.000 euro
de la beneficiari. Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui
număr de maxim 100.500 de beneficiari. Cursul valutar utilizat este InforEuro din luna
septembrie 2020, respectiv 1 euro=4,8395 lei.

3. Beneficiarii de ajutor de stat în cadrul măsurii

3.1. Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre
relaţiile următoare:

1
(a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei
alte întreprinderi;
(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în
temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din
contractul de societate sau din statutul acesteia;
(d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează
singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea
drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire
la literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.

3.2. (1) Granturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu
IMM-urile (definite conform Legii nr 346 / 2004 cu modificările și completările ulterioare) din
domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități
asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism,
editurilor/librăriilor/ bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de
evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau
a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență
și/sau pe perioada stării de alertă. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în
anexa nr. 2 la ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri
pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului
operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
(2) Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de
stat și ONG-urilor cu activitate economică din domeniul învățământ.
(3) Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiții:
a) au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare;
b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul
din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea
grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
c) dispun de coparticipare(cofinanțare) la constituirea capitalului de lucru în procent de
minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
d) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;
e) mențin sau suplimentează numărul de angajați existenți la data înscrierii electronice
(Registru salariatilor din Revisal, asumat de reprezentantul legal) pentru o periodă de minim 6
luni de la momentul plății ajutorului financiar, cu excepția situatiilor in care contractele
individuale de munca sunt incheiate pentru sezonieri sau/si zilieri ;
f) suma totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar Covid 19 instituit de Comisia
Europeană însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei măsuri nu
depăşeşte la nivelul întreprinderii unice, pragul de 800.000 euro, echivalentul în lei (declarație
Anexa 7)
(4) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eșantion, de
către MEEMA/AIMMAIPE după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de
finanțare, cu condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă
beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare.
Eșantionul se realizează prin metoda cu probabilități de selectare egală, respectiv eșantionarea
aleatorie simplă realizată cu funcția disponibilă în cadrul MS Excel =RAND() : număr aleatoriu
între 0 și 1, preluat dintr-o distribuție uniformă . În condițiile în care rata de eroare este de peste
2% din eșantion, se mărește eșantionul cu 0,5% până la un maxim de 2%.

2
Notă referitoare la conflictul de interese :
Legislaţie conexă: Legea nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor
de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr 477/2004 privind codul de
conduită a personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice; Legea nr. 161/2003
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi Noul Cod Penal
al României;

4. Tipurile de ajutor financiar

4.1 Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, denumit în continuare MEEMA în


parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și
Promovare a Exportului denumite în continuare AIMMAIPE, administrează, gestionează şi
derulează direct sau prin intermediul organizaţiilor ori instituţiilor de drept privat, selectate
printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiționată și suficient
promovată, proiectele, măsurile și programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al
fondurilor alocate. Între MEEMA şi organizaţia/organizațiile ori instituţia/instituțiile de drept
privat selectată/selectate, denumită/denumite în continuare instituție/instituții
parteneră/partenere, se încheie o convenţie de colaborare în baza căreia se derulează măsura de
ajutor. Instituţiile partenere selecţionate au calitatea de agenţie de implementare a ajutoarelor
de stat și pot acorda din surse proprii facilități de creditare pentru implementarea proiectelor.
4.2. Prin prezenta măsură se finanțează în ordinea depunerii cererii de finanțare , în următoarele
condiţii:
a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500
euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 și 1.000.000
euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși
suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1
milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.
4.2.1.Dacă un beneficiar de ajutor de stat face parte din categoria întreprinderilor legate și a
depus mai multe cereri de finanțare pentru obținerea grantului necesar capitalului de lucru,
valoarea cumulată a grantului pentru capital de lucru care urmează a fi acordat nu poate depăși
250.000 euro echivalent în lei la data plății grantului pentru capital de lucru.
4.3.1. (1) Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele
categorii eligibile:
a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de
stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități,
potrivit contractelor încheiate;
c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat (chiria in avans nu este eligibilă)
d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de
consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;
e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție
pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;
f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura
mijloacelor fixe necesare reluării activității curente (au valoarea peste 2500 lei dar durata de
utilizare este mai mica de 1 an),
g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente
(mobilier) necesare reluării activității;
h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului, cu excepția TVA deductibil.

3
(2) Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face pe eșantion de 1% în scopul
validării justificării sumei forfetare.
Eșantionul se realizează prin metoda cu probabilități de selectare egală, respectiv eșantionarea
aleatorie simplă realizată cu funcția disponibilă în cadrul MS Excel =RAND() : număr aleatoriu
între 0 și 1, preluat dintr-o distribuție uniformă . În condițiile în care rata de eroare este de peste
2% din eșantion, se mărește eșantionul cu 0,5% până la un maxim de 2%.
(3) Beneficiarii vor depune declarație pe propria răspundere că utilizarea grantului în alte
scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea
ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor.
(4) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.
(5) Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile și facturile emise anterior semnării contractului
care vor fi achitate din grantul pentru capital de lucru acordat în cadrul măsurii, după data
semnării contractului de finanțare. Sunt eligibile datoriile restante aferente taxelor si
impozitelor salariale.
(6) Cheltuielile cu consultanța nu sunt eligibile în cadrul prezentei măsuri.
(7) Nu sunt eligibile cheltuielile cu salariile nete, achizițiile de bunuri second-hand, nu sunt
permise achizițiile în sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt
eligibile, cu excepția cheltuielilor privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul
social/punctul de lucru unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare.
(8) In cadrul acestei masuri, nu fac parte din categoria Capital de lucru si nu sunt eligibile
următoarele categorii de cheltuieli: Terenuri, terenuri construite, imobile, mijloace de transport,
rate si/sau rambursări la credite/linii de credite/leasing, dobânzi, garanții.
(9) Programe software necesare desfășurării activității pentru care se solicită finanțare, inclusiv
licențe, sunt eligibile în limita a 60.000 lei/întreprindere.
4.3.2 Codul CAEN pe care aplicatul solicita finanțare trebuie să fie autorizat la momentul
înscrierii. Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul măsurii se regăsește în Anexa 2 la
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru
acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului
operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

5. Procedura de înscriere în Program

5.1. (1) Înscrierea în program, creare profil, user, parolă şi completarea formularului de
înscriere în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro
Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la măsura de sprijin postate pe site-ul
ministerului pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, semnare
contract, depunere documente decont, încărcare documente cheltuieli, efectuare plăți,
monitorizare, raportare), precum și în contul creat la înscriere, denumit în continuare front
office.
(2) Înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape distincte:
a) Etapa de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică
atât datele reprezentantului legal/împuternicit (Anexa 3) cât și datele IMM/ONG eligible
conform art 3.2, din prezenta procedură.
b) Etapa de înscriere în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”
în care aplicanții, cu profilul, user, și parola generate în prima etapă, vor completa și transmite
formularul de înscriere conform Anexei 1.
5.2. (1) Data de la care este activă prima etapă de creare profil, user și parolă se comunică pe
site-ul instituţiei înainte de data începerii procesului propriu zis.
(2) Data de la care este activă a doua etapă de înscriere în cadrul măsurii “Granturi pentru
capital de lucru acordate IMM-urilor” se comunică pe site-ul instituţiei cu cel putin 3 zile
înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

4
(3) Aplicația electronică de înscriere aferentă primei etape de creare profil, user și parolă va
rămâne deschisă pe toată perioada înscrierilor în cadrul tuturor măsurilor instituite prin
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru
acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului
operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu
completările și modificările ulterioare.
(4) Aplicația electronică de înscriere aferentă celei de a doua etape de înscriere în cadrul
măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor” va fi deschisă începând cu ora
10.00 a primei zile de înscriere, timp de 5 zile lucrătoare de la demararea înscrierii în Program,
până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la
epuizarea bugetului.
5.3. Pentru participarea la măsura “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”
fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă în prima etapă, generând prin
această acțiune un cont de utilizator. După crearea contului de utilizator, aplicanții vor avea
acces la acesta pe toată perioada de implementare a măsurii, vor putea accesa documentația
transmisă și vor avea posibilitatea semnării contractului, descărcării și încărcării de documente
diverse aferente plății sau raportării, în mod electronic. Adresa de e-mail trebuie să aparțină
beneficiarului și să se regăsească în toată documentația, aceeași adresă va fi folosită pentru
toată corespondența pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a programului.
Aplicația va trimite pe toată perioada de implementare a măsurii automat pe adresa de e-mail a
solicitantului mesaje de avertizare asupra corespondenței cu MEEMA/AIMMAIPE,
corespondență prin care aplicanții vor fi informați asupra acțiunilor ulterioare înscrierii precum
contract aprobat, clarificări, mesaje de încărcare documente, etc.
5.4. (1) În momentul trimiterii formularului de înscriere online (Anexa 1), aplicaţia electronică
va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, mesaj care se
va regasi în front office.
(2) După completarea și trimiterea on-line a formularului de înscriere nu se mai pot face
completări/modificări asupra acestuia.
(3) După trimiterea formularului aplicanții vor avea posibilitatea vizionării în timp real pe site-
ul MEEMA a listei cu solicitanții înscriși în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii
în cadrul măsurii. Ordinea la contractare în cadrul măsurii se va face conform principiului
primul venit-primul servit. După această etapă, aplicația electronică va genera un număr de
identificare unic pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE.
(4) Aplicanții care nu au înregistrat la ANAF Situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2019
până la data înscrierii in aplicație, vor primi decizie de respingere.
5.5. (1) Documentele ilizibile sau incomplet încărcate în aplicație pot fi solicitate prin
clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări în termenul prevăzut
atrage după sine decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile măsurii.
(2) Pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate.

6. Verificarea şi selecţia beneficiarilor


În scopul verificării solicitărilor şi implementării măsurii, în cadrul MEEMA/AIMMAIPE se
va constitui Unitatea de Implementare a Proiectului, denumită în continuare UIP, al cărei
număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin ordin al ministrului/decizia
ordonatorului terţiar de credite. Formularele și documentația care intră în verificare în limita
bugetului va fi repartizată de către minister în ordinea RUE și în mod egal pentru verificare la
cele 9 agenții și echipei UIP din cadrul ministerului.
6.1.(1) Verificarea documentelor depuse on-line se va face din punct de vedere administrativ şi
al eligibilităţii: solicitările vor fi verificate în ordinea numărului RUE, în baza documentelor
justificative încărcate în aplicație. Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile administrative și de
eligibilitate prevăzute la art. 3 la prezenta procedură, vor primi decizii de respingere a cererii de
finanțare.

5
(2) Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la program postate pe site-ul
ministerului. Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare
clarificări pe adresa de email înregistrată în aplicația electronică. Clarificările solicitate se
trimit la emitent în 3 zile lucrătoare de la transmitere. Netransmiterea clarificărilor solicitate în
termen conduce la respingerea proiectului.
(3) Dacă în urma analizei documentației integral completate se constată neconcordanţe sau că
informaţiile declarate de solicitant nu sunt complete/ corecte/reale, solicitantul va primi decizie
de respingere a cererii de finantare.
6.2. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia
în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta
are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.
6.3. Înainte de a se adresa instanței de judecata, solicitantul trebuie sa urmeze procedura
plângerii prealabile.
6.4. Solicitantul se poate adresa AIMMAIPE de care aparține, formulând o contestaţie, în
termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru
neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi
conformităţii celor înscrise în formularul de înscriere on-line cu documentele justificative
depuse.
6.5. (1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
- datele de identificare ale solicitantului;
- obiectul contestaţiei;
- motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
- dovezile pe care se întemeiază;
- semnătura reprezentantului legal.
(2) Contestația se poate formula în orice etapă de implementare (verificare, semnare contract de
finanțare, depunere decont, certificare cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare) cu
respectarea prevederilor de la art. 6.5.(1)
6.6 Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie din cadrul
AIMMAIPE, formată din membrii care nu au participat la procesul de verificare al
documentației pentru care s-a depus contestație.
6.7. Termenul de soluţionare este de 3 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei.
Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin email/front office.
6.8 (1) Pentru aplicanții acceptați în urma verificărilor administrative și de eligibilitate în limita
bugetului alocat măsurii, aplicația informatică va genera contract de finanțare (Anexa nr. 2)
care se va regăsi în front office și va trimite pe adresa de corespondență un mesaj de
atenționare în acest sens. Aplicanții vor intra în aplicație, vor descărca contractul de finanțare,
îl vor semna cu semnătură electronică și îl vor reîncărca semnat în aplicație în maxim 20 zile de
la primire, dar nu mai târziu de data limita prevăzută in schema de ajutor/OUG nr 130/2020 ,
împreună cu dovada co-finanțării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau
contract de credit). Aplicantii/solicitantii care nu semneaza si nu transmit contractul de
finanţare până la termenul limită prevăzut în prezenta procedură, vor primi Decizie de
respingere semnata electronic de Directorul AIMMAIPE, transmisă prin contul din aplicație.
După semnarea acestuia de către ordonatorul terțiar de credite și reîncărcarea în aplicație a
contractului semnat de ambele părți, instituția de credit parteneră selectată de către aplicant la
înscriere va fi înștiințată electronic că poate face plata ajutorului financiar nerambursabil.
Beneficiarii eligibili declaraţi admişi vor deschide conturi curente disticte pentru proiect la
instituţia parteneră, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea măsurii pe perioada de
derulare a acesteia. Aplicanții la măsura 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe
nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE
URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar
din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-

6
2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, nu sunt eligibili în cadrul prezentei măsuri
“Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”.
(2) MEEMA prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituția parteneră
selectată, cu rol de agenție de implementare, sumele reprezentând ajutor de stat aferente
contractelor de finanțare.
(3) În termen de maxim 180 de zile din momentul plății ajutorului financiar către beneficiar,
acesta are obligația efectuării cheltuielilor cu respectarea art. 4.3.1 alin (1). De asemenea, în
același termen de maxim 180 de zile din momentul încasării ajutorului financiar de către
beneficiar acesta are obligația încărcării în aplicație a facturilor, documentelor de plată și
raportului de progres (Anexa 8), în caz contrar ajutorul acordat fiind recuperat. În cazul în care
AIMMAIPE constată că nu se depun documentele prevăzute la 6.8.(3), solicitanții vor primi
Decizie de respingere a finanțării cu recuperare a ajutorului de stat semnata electronic de
Directorul AIMMAIPE, transmisă prin contul din aplicație.
(4) Contractul de finanţare va fi reziliat şi alocaţia financiară nerambursabilă acordată,
împreună cu dobânzile aferente, vor fi recuperate şi în cazul în care obiectele/bunurile finanţate
în cadrul acordului nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile conform art. 4.3.1
(5) Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul măsurii vor fi verificate pe
bază de eșantion de către reprezentanţii MEEMA/AIMMAIPE. Eșantionul se realizează prin
metoda cu probabilități de selectare egală, respectiv eșantionarea aleatorie simplă realizată cu
funcția disponibilă în cadrul MS Excel =RAND() : număr aleatoriu între 0 și 1, preluat dintr-o
distribuție uniformă. În condițiile în care rata de eroare este de peste 2% din eșantion, se
mărește eșantionul cu 0,5% până la un maxim de 2%.
6.9. (1) Finanţarea beneficiarilor contractați se va face conform Convenţiei de colaborare
încheiată de minister cu instituţia/instituțiile parteneră/partenere. Ajutorul de stat se va acorda
beneficiarilor din contul de tranzit deschis de către instituţia parteneră pentru gestionarea
programului, prin unităţile teritoriale ale acesteia, după primirea de către instituţia parteneră a
contractului de finanțare din partea AIMMAIPE și în contul deschis pentru proiect de
beneficiar la instituția parteneră.
(2) Instituția de credit, pe seama convențiilor bancare, în termen de maximum 7 zile, efectuează
plățile în conturile bancare de proiect indicate de beneficiarii finali ai ajutorului de stat. Toate
plățile aferente proiectelor se fac prin transfer bancar, nefiind permise retrageri din conturile de
proiect si nici plăti in numerar ale cheltuielilor eligibile.
6.10 Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb Infor
Euro din luna Septembrie 2020.
6.11. Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează astfel:
a) Termenul de transmitere se calculează începând cu ziua următoare transmiterii
documentului.
b) Termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu
prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se
prelungește până în prima zi lucrătoare.
c) Transmiterea documentelor prin intermediul poştei eletronice în ultima zi a termenului se va
face până la ora 24.00 a zilei respective.
6.12. Toate proiectele cu valoarea grantului mai mare de 10.000 euro sunt obligate sa realizeze
cel puțin un Anunț/comunicat de presa privind începerea și finalizarea proiectului, vor aplica
etichete autocolante pe echipamentele achiziționate prin proiect, vor aplica Sigla Uniunii
Europene, Sigla Guvernului României si sigla Instrumentelor Structurale în România pe site-
urile realizate prin proiect , iar bunurile achiziționate prin proiect vor purta obligatoriu etichete
autocolante conform Manualului de identitate vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-
2020 in Romania.

7. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului şi recuperarea ajutorului de stat

7
7.1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului se va face de către UIP din cadrul
MEEMA/AIMMAIPE.
7.2. Reprezentanţii MEEMA/AIMMAIPE au dreptul să verifice anunţat/inopinat, on-line sau la
sediul operatorilor economici veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi
cheltuielilor făcute în cadrul măsurii. Beneficiarul trebuie să accepte şi să faciliteze controlul
reprezentantului MEEMA/AIMMAIPE asupra utilizării ajutorului de stat acordat prin proiect.
În caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de stat.
7.3. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanții MEEMA /AIMMAIPE
sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut
declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de stat, sau se
constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în contractul de finanțare (Anexa 2) sau
în legislația măsurii, UIP din cadrul AIMMAIPE va propune recuperarea totală a ajutorului
acordat şi va anunţa MEEMA că a fost declanşată recuperarea ajutorului de stat, împreună cu
dobânzile aferente.
7.4. Recuperarea ajutorului se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 77 / 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr.
20/2015, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului comun MFE –MEEMA
pentru aplicarea prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind
procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii concurenţei nr. 21/1996.
Ajutorul care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului
până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul
(CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/ 30.04.2004, cu modificările și
completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589
al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/
24.09.2015.
7.5.UIP MEEMA/AIMMAIPE monitorizează îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a obținut
finanțare. Menținerea locurilor de muncă existente la data înscrierii și după caz creșterea
numărului de locuri de muncă pe o perioadă de minim 6 luni de la obținerea finanțării se va
verifica automat de către aplicația electronică prin interogare a bazelor de date a instituțiilor
statului.
7.6. În situaţia în care, pe perioada contractuală beneficiarul ajunge în situația de închidere
operațională, faliment, dizolvare sau insolvenţă, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat
acordat prin Masura „Granturi pentru capital de lucru”.

8. Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat


8.1. Prezenta procedură va fi publicată integral pe site-ul MEEMA și în termen de 15 zile de la
data adoptării se transmite spre informare Consiliului Concurenței, în conformitate cu art. 17
din O.U.G. nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare.
8.2.1. MFE în calitatea de furnizor de ajutor de stat publică informațiile relevante cu privire la
fiecare ajutor individual acordat în temeiul prezentei scheme pe site-ul web al instituției şi
asigură furnizarea informațiilor către Consiliul Concurenței în vederea publicării pe site-ul
dedicat ajutoarelor de stat, în termen de 12 luni de la data acordării.
8.2.2. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza schemei de ajutor de stat se face
în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile
de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului
Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de
28.06.2007.

8
8.3. Furnizorul de ajutor și administratorul măsurii păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor
acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare
specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate
informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia
comunitară în domeniul ajutorului de stat.
8.4.1. Administratorul măsurii are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate,
aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse
prin prezenta procedură sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul
respectiv.
8.4.2. Administratorul măsurii are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul
şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de
stat1, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel
naţional.
8.4.3. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizorul
de ajutor/administratorul măsurii, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii
suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
8.5. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii va transmite
Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în
termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare
pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor.
8.6. AIMMAIPE va acorda un ajutor de stat după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria
răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că
suma totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar Covid 19 instituit de Comisia
Europeană însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei măsuri nu
depăşeşte la nivelul întreprinderii unice, pragul de 800.000 euro, echivalentul în lei.
8.7. (1) Administratorul măsurii va realiza şi menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza
schemei, pe baza rapoartelor transmise de AIMMAIPE, astfel încât să fie posibilă identificarea
valorii, momentului acordării, modalităţii de acordare, provenienţei finanţării, duratei şi
metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidenţă va fi păstrată la Furnizorul de ajutor
de stat și administratorul măsurii timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul măsurii.
(2) Pentru realizarea acestei evidenţe, AIMMAIPE vor transmite către administratorul măsurii
toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevăzute.
(3) Administratorul măsurii va pune la dispoziția furnizorului de ajutor de stat, la termenele
stabilite de către acesta, orice informații cu privire la ajutoarele de stat acordate.
(4) Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului, vor ţine o evidenţă
specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de stat şi a altor
ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze o perioadă
de 10 ani.
8.8. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei
privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul
Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine furnizorului de ajutor de stat/administratorului
măsurii, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii
inventarului ajutoarelor de stat şi a registrului ajutoarelor de stat.
8.9. Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai
măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul
ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.
437/2016, MFE prin AMPOC, în calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligația încărcării în
Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a schemei, în termen de 5
zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.

1 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui
Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007
9
Contractele, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a
respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile
lucrătoare de la data semnării contractului/ actului de finanțare, respectiv de la data instituirii
plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor
obligații de către MEEMA/AIMMAIPE, în calitate de administratori ai măsurii de ajutor de
stat.
8.10. Ajutorul de stat va fi recuperat integral și în situația în care, ca urmare a verificărilor
efectuate după semnarea contractelor de finanțare, se constată că beneficiarul nu se încadrează
în categoria beneficiarilor eligibili, așa cum este prevăzut în OUG nr. 130 / 2020 ghidul
solicitantului, Indrumarului si/sau prezentei proceduri.

9. Confidenţialitate
9.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul măsurii sunt confidenţiale,
membrii UIP MEEMA/AIMMAIPE având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în
acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor
abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
9.2. MEEMA – prin direcția de specialitate şi AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice
formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma
şi/sau scopul ajutorului de stat acordat, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).
10. Informare și Publicitate
10.1 Măsurile de informare și comunicare privind operațiunile finanțate din instrumente
structurale sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene
(CE) Nr. 1303/2013 și Regulamentului CE Nr. 821/2014 (art.3, art.4 și Anexa II) privind
stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și
completările ulterioare. Astfel, este important ca rezultatele obținute cu sprijinul fondurilor
Uniunii să fie aduse în atenția publicului larg și cetățenii să cunoască modul în care sunt
investite resursele financiare ale Uniunii.
10.2. Acceptarea finanțării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista
Operațiunilor în conformitate cu prevederile art. 115 alin.(2) din Regulamentul CE Nr.
1303/2013 cu modificările și completările ulterioare.
10.3. Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea măsurilor de informare și comunicare
în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin POC, în acord cu prevederile
Regulamentelor menționate și în conformitate cu cele declarate în Cererea de finanțare și cu
cele specificate în MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALĂ, publicat pe site-ul
(http://www.mfe.gov.ro/transparenta/comunicare). Neîndeplinirea acestor obligații are drept
consecință aplicarea unor corecții financiare.
11. Precizări
Prezenta procedură se postează pe site-ul instituției.

10

S-ar putea să vă placă și