Sunteți pe pagina 1din 22

LICEUL TEORETIC ,, CAROL I” , Feteşti prof.

Chirea Iulia -Clemence

Clasa a XI-a
An şcolar: 2013-2014
Clasa a XI-a B, PROFIL ŞTIINŢE SOCIALE
Disciplina: Limba şi literatura română
Manualul: Adrian Costache, Limba şi literatura română, manual pentru clasa a XI-a, Ed. ART, Bucureşti, 2008
Total ore:

PLANIFICARE ANUALĂ
Anul şcolar 2012-2013
Curriculum aplicat: T.C. 3 + 1 ora C.D.
T.C.4
Profesor: Chirea Iulia Clemence

Semestrul Unitatea de învăţare Nr. ore Săptămâna Observaţii


I 1. Recapitulare iniţială 4 ore S1
2. Fundamente ale culturii române 8 ore S2-S3
3. Perioada veche 12 ore S4-S5-S6
4. Perioada modernă 34 ore S 7-S14
5. Curente literare 16 ore S 15 -S18

al II-lea 5. Curente literare în secolul al XIX-lea 40 ore S 1– S10


6. Perioada interbelică: proza 8 ore + 4 ore teza S 11 – S12+S13

7. Recapitulare finală S16-17


8 ore
8. Săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun”- SĂPT. ACTIV.
17-11 APRILIE EXTRAŞCOLARE

1
LICEUL TEORETIC ,, CAROL I” , Feteşti prof. Chirea Iulia -Clemence

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Anul şcolar 2012-2013

Clasa a XI-a
Curriculum aplicat: T.C. 3 + 1 ora C.D.

Unitatea Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. ore Săpt. Obs.


de învăţare
0. Recapitularea şi sistematizarea -Relaţia om-societate în proza studiată 4 S1
cunoştinţelor acumulate anterior -Prezentarea competenţelor vizate şi a conţinuturilor
disciplinei pentru clasa a XI-a (conform programei);
-Repartizarea studiilor de caz pe grupe de elevi şi
explicarea modului în care se vor desfăşura activităţile
destinate studiului de caz.
1.Funda- 1.1.Aplicarea cunoştinţelor de limbă în
mente ale receptarea mesajelor orale şi scrise. 1. Originile şi evoluţia limbii române 3 ore S2
culturii 1.3.Folosirea adecvată a strategiilor de (prezentare sintetică):
române comuncare orală în monolog şi dialog. • Formarea limbii române în contextul
1.4.Utilizarea adecvată a tehnicilor de romanizării;
redactare. • Substrat, strat, adstrat;
2.1.Utilizarea strategiilor de lectură în • Scrisul. Tipăriturile
vederea înţelegerii adecvate a textelor • Limba română literară 1 oră
studiate. 2. Limbă şi comunicare: Noile norme lingvistice
2.2.Compararea viziunilor despre lume, (ortografice, ortoepice şi morfologice) conform 3ore S3
despre condiţia umană sau despre artă DOOM2
reflectate în texte literare, nonliterare sau 3. Studiu de caz: Latinitate şi dacism 1 oră
în alte arte.

2
LICEUL TEORETIC ,, CAROL I” , Feteşti prof. Chirea Iulia -Clemence

3.1.Identificarea şi explicarea relaţiilor Evaluare


dintre opera literară studiată şi contextul
cultural în care a apărut aceasta.
3.2.Dezvoltarea unei viziuni de ansamblu
asupra fenomenului cultural românesc
până la începutul secolului XX.
3.4.Utilizarea adecvată a tehnicilor de
documentare şi cercetare a unei teme.
4.1.Utilizarea tehnicilor şi strategiilor
argumentative în situaţii de comunicare
diverse (scrise sau orale).
4.2.Compararea şi evaluarea unor
argumente diferite în vederea formulării
unor judecăţi proprii.
2.Perioada 1.1.Aplicarea cunoştinţelor de limbă în 1. Perioada veche – repere istorice şi literare 1 oră
veche receptarea mesajelor orale şi scrise. (sistematizare) S4
1.2.Utilizarea achiziţiilor lingvistice, cu 2. Studiu de caz: Formarea conştiinţei istorice 3 ore
accent pe aspecte normative.
1.3. Folosirea adecvată a strategiilor de 3. Ion Budai-Deleanu, Ţiganiada - contextualizarea
comunicare orală în monolog şi dialog. operei literare; analiza complexă a textului literar; 3 ore S5
2.1.Utilizarea strategiilor de lectură în 4. Limbă şi comunicare: Norma literară – aspecte
vederea înţelegerii adecvate a textelor evolutive 1 oră
studiate. 5. Curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII:
2.2.Compararea viziunilor despre lume, umanismul şi iluminismul (prezentare sintetică) 3ore
despre condiţia umană sau despre artă S6
reflectate în texte literare, nonliterare sau
în alte arte.
3.1.Identificarea şi explicarea relaţiilor Evaluare
dintre opera literară studiată şi contextul
cultural în care a apărut aceasta. 1 oră
3.2.Dezvoltarea unei viziuni de ansamblu

3
LICEUL TEORETIC ,, CAROL I” , Feteşti prof. Chirea Iulia -Clemence

asupra fenomenului cultural românesc


până la începutul secolului XX.
3.3.Identificarea unor conexiuni între
literatura română şi cea universală.
3.4.Utilizarea adecvată a tehnicilor de
documentare şi cercetare a unei teme.
4.1.Utilizarea tehnicilor şi strategiilor
argumentative în situaţii de comunicare
diverse (scrise sau orale).
4.2.Compararea şi evaluarea unor
argumente diferite în vederea formulării
unor judecăţi proprii.
3.Paşop- 1.1.Aplicarea cunoştinţelor de limbă în 1. Studiu de caz: Rolul literaturii în perioada 3 ore S7–
tismul şi receptarea mesajelor orale şi scrise. paşoptistă S8
Junimea 1.2.Utilizarea achiziţiilor lingvistice, cu
accent pe aspecte normative. 2. Forme hibride ale civilizaţiei româneşti în mijlocul
1.4.Utilizarea adecvată a tehnicilor de secolului al XIX-lea: Chiriţa în provinţie de Vasile 5 ore
redactare. Alecsandri:
2.1.Utilizarea strategiilor de lectură în • Plasarea textului în contextul operei lui V.
vederea înţelegerii adecvate a textelor Alecsandri şi al epocii în care a apărut
studiate. • Compoziţia textului dramatic (act, scenă,
2.3.Interpretarea textelor studiate prin tablou, replică, indicaţii scenice)
prisma propriilor valori şi a propriei • Construcţia subiectului (conflicte dramatice,
experienţe de lectură. intrigă, momentele subiectului, relaţii temporale şi
3.1.Identificarea şi explicarea relaţiilor spaţiale)
dintre opera literară studiată şi contextul • Construcţia personajului în textul dramatic
cultural în care a apărut aceasta. • Rolul expresiv al elementelor de limbaj
3.3.Identificarea unor conexiuni între (construcţia dialogului dramatic, oralitate, monolog,
literatura română şi cea universală. registre stilistice în vorbirea personajelor, notaţiile
3.4.Utilizarea adecvată a tehnicilor de autorului, elemente verbale, nonverbale şi paraverbale
documentare şi cercetare a unei teme. în textul dramatic)

4
LICEUL TEORETIC ,, CAROL I” , Feteşti prof. Chirea Iulia -Clemence

4.1.Utilizarea tehnicilor şi strategiilor • Comicul; surse ale comicului


argumentative în situaţii de comunicare 3. Limbă şi comunicare: Uzul diversificat al limbii
diverse (scrise sau orale). literare. Variante literare libere
4.2.Compararea şi evaluarea unor 4. Dezbatere: România între Orient şi Occident
argumente diferite în vederea formulării Descoperirea literaturii populare
unor judecăţi proprii. 1. Meşterul Manole (baladă populară) – analiza
complexă a textului literar 1 oră S9
2. Meşterul Manole de Lucian Blaga:
• Plasarea textului în context (încadrarea în epoca
literară, în curent literar, în opera autorului); 3 ore
• evidenţierea compoziţiei textului dramatic (act,
scenă, tablou, replică, indicaţii scenice);
• prezentarea construcţiei subiectului (conflicte 4 ore S10
dramatice, intrigă, momentele subiectului, relaţii
temporale şi spaţiale);
• construcţia personajelor ;
• problematica piesei; 4 ore S11
• comentarea rolului expresiv al elementelor de
limbaj în textul dramatic (construcţia dialogului
dramatic, oralitate, monolog, registre stilistice în
vorbirea personajelor, notaţiile autorului, elemente
verbale, nonverbale şi paraverbale în textul dramatic);
Limbă şi comunicare: Structuri discursive: textul
informativ
Recapitulare pentru teză
Lucrarea scrisă semestrială 4 ore S12
Analiza lucrării scrise semestriale şi a rezultatelor
obţinute

1.Studiu de caz: Criticismul junimist

5
LICEUL TEORETIC ,, CAROL I” , Feteşti prof. Chirea Iulia -Clemence

2.Limbă şi comunicare: 4 ore S13


• Strategii specifice folosite în monolog şi în
dialog
• Adecvarea discursului oral la situaţii de
comunicare diverse
4 ore S14
Studiu de caz: Diversitate tematică, stilistică şi de
viziune în opera marilor clasici:
 Mihai Eminescu sau primatul sensibilităţii
 Ion Creangă, scriitor „poporal”?
 I. L. Caragiale şi universul comic
 Ioan Slavici, creatorul nuvelei psihologice în
literatura română
4.Curente 1.1.Aplicarea cunoştinţelor de limbă în 1. Romantismul: context istoric, trăsături, 1 oră S15-
literare în receptarea mesajelor orale şi scrise. reprezentanţi S16
secolul al 1.3.Folosirea adecvată a strategiilor de 2. Costache Negruzzi, Alexandru Lăpuşneanul: 5 ore
XIX-lea comunicare orală în monolog şi dialog. a. plasarea textului în context istoric (epocă
1.4.Utilizarea adecvată a tehnicilor de literară, curent) şi în contextul creaţiei lui Costache
redactare. Negruzzi;
2.1.Utilizarea strategiilor de lectură în b. rezumarea conţinutului textului;
vederea înţelegerii adecvate a textelor c. raportul realitate – ficţiune;
studiate. d. particularităţile discursului narativ:
2.2.Compararea viziunilor despre lume, • construcţia subiectului (I): planuri narative, fire
despre condiţia umană sau despre artă epice, înlănţuire/alternanţă, final, incipit;
reflectate în texte literare, nonliterare sau • statutul instanţelor narative;
în alte arte. • construcţia subiectului (II): acţiune, conflicte,
2.3.Interpretarea textelor studiate prin modalităţi de construire a conflictului, relaţii spaţio-
prisma propriilor valori şi a propriei temporale;
experienţe de lectură. • construcţia personajului: clasificarea
3.1.Identificarea şi explicarea relaţiilor personajelor în funcţie de importanţa lor în operă, de
dintre opera literară studiată şi contextul structura lor etică etc. , tipologia personajelor,

6
LICEUL TEORETIC ,, CAROL I” , Feteşti prof. Chirea Iulia -Clemence

cultural în care a apărut aceasta. raporturile dintre personaje şi evoluţia lor, modalităţi de
3.2.Dezvoltarea unei viziuni de ansamblu caracterizare a personajului etc.
asupra fenomenului cultural românesc e. nuvela istorică - definiţie, trăsături
până la începutul secolului XX. (sistematizare).
3.3.Identificarea unor conexiuni între 3. Limbă şi comunicare: Registre stilistice 2ore
literatura română şi cea universală.
4.1.Utilizarea tehnicilor şi strategiilor
argumentative în situaţii de comunicare Romantismul: reactualizarea trăsăturilor sale generale
diverse (scrise sau orale). Mihai Eminescu, Scrisoarea I:
4.2.Compararea şi evaluarea unor • Lectura expresivă a textului ; 1 ore S17
argumente diferite în vederea formulării • Plasarea textului în contextul operei
unor judecăţi proprii. eminesciene; 3 ore
• Geneza textului; surse de inspiraţie;
• Temă, motiv(e) literar(e) romantice; satira
romantică;
• Identificarea şi analiza elementelor de
compoziţie şi de limbaj în textul poetic.
Mihai Eminescu, Odă (în metru antic) 4 ore S18

Mihai Eminescu, Luceafărul 4 ore S1- Sem al


Limbă şi comunicare: II-lea
• Figuri de stil şi procedee de expresivitate 2 oră
Prezentare de carte 1 oră S2
• Conotaţie şi denotaţie 1 oră

Realismul – prezentare generală (context istoric,


trăsături, reprezentanţi) 1 oră S3-
I.L. Caragiale, În vreme de război: S4
a. plasarea textului în context istoric (epocă 5 ore
literară, curent) şi în contextul creaţiei lui Ioan Slavici;

7
LICEUL TEORETIC ,, CAROL I” , Feteşti prof. Chirea Iulia -Clemence

b. rezumarea conţinutului textului;


c. Particularităţile discursului narativ:
• construcţia subiectului(I): planuri narative, fire
epice, înlănţuire/alternanţă, final, incipit;
• statutul instanţelor narative în nuvela realist-
psihologică;
• construcţia subiectului (II): acţiune, conflicte,
modalităţi de construire a conflictului, relaţii spaţio-
temporale
d. Clasificarea personajelor în funcţie de
importanţa lor în operă, de structura lor etică etc.,
tipologia realistă, raporturile dintre personaje şi
evoluţia lor, modalităţi de caracterizare a personajului
e.Nuvela psihologică (particularităţi) – reactualizare,
sistematizare.

Limbă şi comunicare: Structuri discursive 2 ore S4


(argumentative)

Simbolismul – prezentare generală (context istoric, 1oră


trăsături, reprezentanţi) S5
Alexandru Macedonski, Noaptea de decemvrie: 2 ore
• Lectura expresivă a textului dat;
• Contextualizarea operei literare;
• Geneza textului; surse de inspiraţie; influenţe;
• Temă, motiv(e) literar(e) romantice şi
simboliste; 1 oră
• Imaginarul poetic;
• Identificarea şi analiza elementelor de
compoziţie şi de limbaj în textul poetic.

8
LICEUL TEORETIC ,, CAROL I” , Feteşti prof. Chirea Iulia -Clemence

Ion Minulescu, Acuarelă 3 ore S6

Limbă şi comunicare: Neologismele 1 oră

Studiu de caz: Simbolismul european 4 ore S7

Prelungiri ale romantismului şi ale clasicismului: 4 ore S8


• Curentul eminescian
• Tradiţionalismul major Săpt 7-
• Tradiţionalismul minor 11
Otavian Goga, De demult...: 4 ore S9 apr.,să
• Tradiţionalismul poetic interbelic; pt.activ
• Lectura expresivă a textului dat; .extra-
• Plasarea textului în contextul operei lui şcolare
Octavian Goga;
• Temă, motiv(e) literar(e) ; 4 ore S10
• Imaginarul poetic;
• Identificarea şi analiza elementelor de
compoziţie şi de limbaj în textul poetic.
5.Peri- 1.1.Aplicarea cunoştinţelor de limbă în Orientări tematice în romanul interbelic 4 ore S11
oada receptarea mesajelor orale şi scrise. a. Romanul psihologic: Camil Petrescu, Ultima
Interbe- 2.1.Utilizarea strategiilor de lectură în noapte de dragoste, întâia noapte de război
lică: proza vederea înţelegerii adecvate a textelor • Camil Petrescu – teoretician al romanului
studiate. modern (romanul – dosar de existenţe );
2.2.Compararea viziunilor despre lume, • instanţele narative şi relaţiile dintre ele,
despre condiţia umană sau despre artă perspectiva narativă în romanul modern subiectiv;
reflectate în texte literare, nonliterare sau • particularităţile discursului narativ (planuri
în alte arte. narative, alternanţă / înlănţuire, incipit, final);
2.3.Interpretarea textelor studiate prin • construcţia subiectului (acţiune, conflict, relaţii
prisma propriilor valori şi a propriei spaţio-temporale);
experienţe de lectură. • problematica romanului;

9
LICEUL TEORETIC ,, CAROL I” , Feteşti prof. Chirea Iulia -Clemence

3.1.Identificarea şi explicarea relaţiilor • particularităţi de realizare a personajelor;


dintre opera literară studiată şi contextul • tehnici de analiză psihologică.
cultural în care a apărut aceasta.
3.2.Dezvoltarea unei viziuni de ansamblu b. Romanul experienţei: Mircea Eliade, Nuntă în cer
asupra fenomenului cultural românesc • plasarea textului în context istoric, literar,
până la începutul secolului XX. estetic;
3.3.Identificarea unor conexiuni între • statutul instanţelor narative; perspectiva
literatura română şi cea universală. narativă; raportul dintre instanţele narative în romanul
3.4.Utilizarea adecvată a tehnicilor de subiectiv;
documentare şi cercetare a unei teme. • particularităţile discursului narativ (planuri 4 ore S12
4.1.Utilizarea tehnicilor şi strategiilor narative, alternanţă/înlănţuire, final, incipit) ;
argumentative în situaţii de comunicare • construcţia subiectului (acţiune, conflict, relaţii
diverse (scrise sau orale). spaţio-temporale);
4.2.Compararea şi evaluarea unor • particularităţi de realizare a personajelor (statut
argumente diferite în vederea formulării social şi psihologic, trăsături, modalităţi/procedee de
unor judecăţi proprii. caracterizare, relaţii cu celelalte personaje);
• problematica romanului.

Recapitulare pentru teză


Lucrarea scrisă semestrială
Analiza lucrării scrise semestriale şi a rezultatelor 4 ore S 13
obţinute

c. Romanul balzacian: George Călinescu, Enigma


Otiliei
• încadrarea în epocă şi în contextul creaţiei 4 ore S14
călinesciene;
• construcţia subiectului şi a discursului narativ;
• tipologia personajelor, evoluţia raporturilor
dintre ele, modalităţi de caracterizare;
• balzacianismul formulei romaneşti; depăşirea

10
LICEUL TEORETIC ,, CAROL I” , Feteşti prof. Chirea Iulia -Clemence

balzacianismului;
• problematica romanului.

Studiu de caz: Modele epice în romanul interbelic 4 ore S15

RECAPITULARE FINALĂ 8 ore S16-17

11
LICEUL TEORETIC ,, CAROL I” , Feteşti prof. Chirea Iulia -Clemence

Proiectarea unităţilor de învăţare

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


(detalieri)
A. Secolul al XIX-lea- 1.1 Activitate
începutul sec.XX individuală cu raportare Observarea sistematică
3.2 Prezentarea sintetică a informaţiilor . frontală. Temă pentru acasă.
Rolul literaturii în
perioada paşoptistă
Pregătirea studiului, Activitate în echipă cu
Activitate de identificare a bibliografiei şi raportare frontală Evaluarea distinctă a
1.1 a premiselor. Dezbatere. activităţii de documentare şi
Studiu de caz Prezentarea orală a rezultatelor cercetării prezentare a studiului.
şi a produselor realizate.
Clarificarea unor idei –discutarea mai
multor aspecte ale problemei. Activitate pe grupe.

Ideologia literară 3.2 Exerciţii de identificare a temelor Activitate individuala şi


Articole programatice şi abordate de gazeta lui Heliade – frontală
de doctrină: Rădulescu. Observarea sistematică.
Ion Heliade Rădulescu- Prezentare sintetică a informaţiilor.
rolul de îndrumător, 1.1 Exerciţii (manual p.55) Activitate în echipă.
Curierul românesc Dezbatere pornind de la ideea rolului Temă pentru acasă.
Mihail Kogălniceanu şi îndrumător cultural şi literar.
revista Dacia literară. 1.2 Exerciţii de argumentare asupra rolului

12
LICEUL TEORETIC ,, CAROL I” , Feteşti prof. Chirea Iulia -Clemence

avut de revista Dacia literară. Activitate


Activitate de redactare pornind de la o individuală.
2.1 temă din manual(p.58)-paralelism între
Prelungirea spiritului rolul de îndrumător cultural şi literar al lui
Daciei literare:Arhiva I. H.Rădulescu(Mutenia) şi Mihail
românească şi Propăşirea. Kogălniceanu (Moldova). Activitate în echipă.
Activitate de realizare a unor colaje
conţinând imagini reprezentative cu Temă pentru acasă.
personalităţi marcante ale sec. XIX, care
să reprezinte forme hibiride ale civilizaţiei Activitate individuala şi Evaluare distinctă a
1.1 româneşti. frontală. activităţii de redactare.
1.2
Forme hibride ale Joc de rol-interpretarea unor secvenţe din
civilizaţiei româneşti la 1.1 piesă.
mijlocul secolului al XIX- 1.2 Discutarea trăsăturilor textului dramatic.
lea. Exerciţii de identificare a momentelor
1.1 subiectului. Activitate pe grupe.
Analiza situaţiilor conflictuale în Temă pentru acasă.
Chiriţa în provinţie, de 1.2 piesă.ex.3,(p 63). Activitate individuală.
Vasile Alecsandri Activitate de identificare a modalităţilor
Comedia: text dramatic. 1.1 de caracterizare în text. Activitate individuala şi
Construcţia subiectului 1.2 Exerciţiile6, 7, manual( p. 63). frontală
Secvenţe narative 1.2 Dezbatere asupra profilului unor personaje Observarea sistematică a
Intriga , conflictul 4.1 şi asupra relaţiilor stabilite între diverse elevilor.
dramatic 4.2 perechi de personaje.(ex. 2, 3-p. 66)
Modalităţi de Activitate în echipă Observarea sistematică a
caracterizare a Prezentarea sintetică a informaţiilor . elevilor
personajelor 1.2 Exerciţii manual de la (1-8, p.69).Discuţii Temă pentru acasă.
Limbajul, comportament 2.1 pe marginea textelor citite; prezentarea
şi atitudini 2.2 argumentelor pro şi contra, expunerea
Numele personajelor 3.4 contraargumentelor. Activitate frontală.

13
LICEUL TEORETIC ,, CAROL I” , Feteşti prof. Chirea Iulia -Clemence

Surse ale comicului. Feed-back-ul. Activitate de documentare Observarea sistematică a


încheiată cu Activitate individuală. elevilor.
sinteză.
1.1 Discuţii pe marginea textelor citite;
prezentarea argumentelor pro şi contra,
expunerea contraargumentelor.
Limbă şi 1.2 Feed-back-ul. Temă pentru acasă.
comunicare:Uzul Sinteză.
diversificat al limbii Activitate în echipă.
literare 2.1 Activitate de documentare în realizarea
Variante literare libere referatelor. Observarea sistematică a
elevilor
Temă pentru acasă.
Exerciţii manual 1,2,3
(p.84-p.85).
Activitate în echipă.
Evaluarea distinctă a
Dezbatere: 1.1 Joc de rol-interpretarea unor secvenţe din activităţii de documentare şi
România , între Orient şi 1.2 piesă. Activitate individuală. prezentarea dezbaterii.
Occident. Discutarea trăsăturilor textului dramatic. Evaluarea distinctă a
Perspective asupra situării Analiza situaţiilor conflictuale în activităţii de documentare şi
României între Orient şi piesă( ex.2 p 93). Activitate frontală. prezentarea dezbaterii.
Occident. Exerciţii de identificare a momentelor
subiectului.
Activitate de identificare a modalităţilor
Polemici interbelice pe de caracterizare în text. (Ex. 4 manual Activitate individuală.
tema situării culturii şi p.94,ex. 1,2,3,4,5-p.98) Observarea sistematică a
civilizaţiei între Orient şi Exerciţii de analiză a unor structuri elevilor.
Occident discursive: manual ex.1, 2, 3, 4-8 (p.100-
Descoperirea literaturii 101)
populare Prezentare sintetică a informaţiilor. Activitate în echipă. Tema pentru acasă.

14
LICEUL TEORETIC ,, CAROL I” , Feteşti prof. Chirea Iulia -Clemence

Balada populară Meşterul 1.1 Pregătirea studiului,


Manole Activitate de identificare a bibliografiei şi
Temă, mit, elemente de a premiselor.
portret. 1.2 Prezentarea orală a rezultatelor cercetării Activitate în echipă.
Meşterul Manole , de şi a produselor realizate.
Lucian Blaga Clarificarea unor idei –discutarea mai Activitate individuală.
Drama de idei, 2.1 multor aspecte ale problemei.
Construcţia subiectului, Exerciţii de identificare a trăsăturilor
Expresionismul, monologului dramatic. Evaluare distinctă a
Exerciţii de identificare a temei, scopului activităţii de documentare şi
Construcţia personajelor . comunicării,argumetelor, şi Activitate în echipă. a prezentării
particularităţilor stilului funcţional ,
Structuri discursive textul specific.
informativ. Exerciţii (manual p113-114)
1.1 Activitate de redactare a unui text de tip
Studiu de caz: 1.2 argumentativ de o pagină, în care să expui Activitate în echipă cu
Criticismul junimist. propriul punct de vedere despre Mihai raportare frontală
Titu Maiorescu Întâia 1.1 Eminescu, comparativ cu cel al criticului Dezbatere.
cercetare critică asupra 1.2 G.Călinescu.
literaturii române; Tema pentru acasă
Critica „formelor fără 1.1 Exerciţii de extragere a unor secvenţe care
fond” conţin elemente ale limbajului oral,
Trăsăturile junimismului. 1.2 jurnalistic, administrativ în opera lui
Caragiale, explicând efectul comic pe care
1.1 îl produc. Tema pentru acasă
1.2 Exerciţii manual,(p.120 ex.1-5) Activitate individuală.
Limbă şi comunicare
Strategii folosite în
monolog şi dialog . Activitate individuală. Evaluarea distinctă a
Discurs specific activităţii de documentare şi
domeniului de 1.2 prezentare a studiului.

15
LICEUL TEORETIC ,, CAROL I” , Feteşti prof. Chirea Iulia -Clemence

specializare(texte
didactice, administrative) 1.1

1.2 Activitate individuală. Observarea sistematică a


Studiu de caz 2.1 elevilor.

Diversitate tematică, 4.1


stilistică şi de viziune în 4.2
opera marilor clasici

Tema pentru acasă

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


(detalieri)
B. 1.2 Prezentare sintetică a informaţiilor. Activitate cu raportare
Curente culturale-literare frontală.
în sec. al XIX-lea, Activitate de documentare în realizarea
începutul sec. al XX-lea 2.1 referatelor. Observarea sistematică a
Romantismul context Discutarea referatelor. elevilor.
istoric
Trăsături 1.1 Exerciţiu de lectură.
„Alexandru 1.2 Text suport: Alexandru Lăpuşneanul, de Activitate individuală.
Lăpuşneanul”, de C. C.Negruzzi
Negruzzi-nuvelă istorică Exerciţii de descoperire a particularităţilor Tema pentru acasă.
surse de inspiraţie nuvelei.
Semnificaţia titlului, 1.1
Tema, Activitate pe grupe. Observarea sistematică a
Personaje. 1.2 Activitate de identificare a modalităţilor elevilor.
Compoziţie, de caracterizare în text. Exerciţii manual
Structură, 1.1 p. 134, (1, 2, 3, 4, 5, 6). Exerciţii de
1.2 identificare a momentelor subiectului. Observarea sistematică a

16
LICEUL TEORETIC ,, CAROL I” , Feteşti prof. Chirea Iulia -Clemence

Momentele subiectului, Activitate de redactare a unui eseu Activitate individuală. elevilor.


structurat „Alexandru Lăpuşneanul este o Tema pentru acasă.
Personaje. creaţie clasică d.p.d.v. compoziţional şi
romantică prin subiect”.
1.1 Exerciţii de identificare a arhaismelor în
1.2 text.(ex 1, 2, p.136) Activitate pe grupe.
Limbă şi comunicare Activitate de identificare a temei
Registrul arhaic al limbii poemului.
Activitate de identificare a motivelor Activitate pe grupe.
Mihai Eminescu 1.1 specifice liricii romantice.
Scrisoarea I Activitate de identificare a secvenţelor
Tema, compoziţia şi poetice. Ex. 1-12, p.144-145.
structură 1.1 Activitate de identificare a registrului
Titlu. stilistic: (antiteza structurală,interogaţia,
Motiv romantic-elemente invocaţia epitete, comparaţii,
de recurenţă. 1.2 personificări, metafore, figuri de Activitate pe grupe.
Relaţii de opoziţie. construcţie şi sunet rime rare).
Limbajul-expresivitatea Eseu structurat în care să se prezinte
textului poetic. 2.1 viziunea bătrânului dascăl, cu privire la Observarea sistematică a
geneza şi extincţia Universului. elevilor.
Romantismul. 4.1 Exerciţii manual 1-2 , p.148. Tema pentru acasă
4.2 Activitate de identificare a unor figuri de Activitate individuală.
stil şi procedee de expresivitate într-un
Limbă şi comunicare text poetic.
Figurile de stil şi procedee Activitate de identificare a temei
de expresivitate poemului gnoseologic.
Odă (în metru antic) Activitate de identificare a motivelor
structura secvenţelor 1.1 specifice liricii romantice. Activitate individuală. Discutarea eseurilor.
poetice, 1.2 Activitate de identificare a secvenţelor
Ipostaza romantică a poetice. Activitate individuală.
geniului 1.1 Activitate de identificare a simbolurilor,

17
LICEUL TEORETIC ,, CAROL I” , Feteşti prof. Chirea Iulia -Clemence

Semnificaţia simbolurilor 1.2 din text.


Titlul Activitate de identificare a temei
Limbă şi comunicare 1.1 poemului. Observarea sistematică a
Expresivitatea unor Activitate de identificare a motivelor Activitate pe grupe. elevilor.
structuri morfologice şi 1.2 specifice liricii romantice. Tema pentru acasă.
sintactice Activitate de identificare a secvenţelor
Prezentarea de carte 4.1 poetice. Ex. 1-12, p.144-145.
Etapele activităţii 4.2 Exerciţii manual p.152-153.
Componentele prezentării (1-7) Activitate pe grupe.
Luceafărul , de Mihai Activitate de lecturare a poemului.
eminescu Activitate de identificare a
Poem alegoric, filosofic, 11.1 temei poemului.
erotic,liric Activitate de identificare a motivelor Observarea sistematică a
Geneza specifice liricii romantice. Activitate individuală. elevilor.
Titlu, temă, 1.2 Activitate de identificare a registrului Tema pentru acasă.
Compoziţie şi structură stilistic: (antiteza structurală,interogaţia,
Limbajul-expresivitatea invocaţia epitete, comparaţii,
textului poetic 2.1 personificări, metafore, figuri de
Limbă şi comunicare construcţie şi sunet rime rare). Activitate individuală.
Denotaţie şi conotaţie. 4.1 Activitate de identificare a nivelurilor
4.2 expresivităţii în opere literare studiate.

Prezentare sintetică a informaţiilor.


Activitate de documentare.
Referatul. Activitate individuală.
Figuri de stil şi procedee
de expresivitate. 1.1 Activitate de lecturare a fragmentelor din
Niveluri ale expresivităţii. 1.2 manual. Activitate pe grupe,
Text suport: În vreme de război, de I. L. raportare frontală.
1.1 Caragiale
1.2

18
LICEUL TEORETIC ,, CAROL I” , Feteşti prof. Chirea Iulia -Clemence

Exerciţii de descoperire a particularităţilor Observarea sistematică a


Realismul. 1.1 nuvelei. Activitate individuală. elevilor.
Context istoric. Tema pentru acasă.
Trăsături. 1.2 Exerciţii de identificare a momentelor
subiectului. Exerciţii de identificare a
4.1 secvenţelor narative. Activitate individuală.
4.2 Activitate de identificare a modalităţilor
În vreme de război, de I. de caracterizare în text. Exerciţii manual
L. Caragiale. p180 ex.1-5
Date despre autor şi Exerciţii de delimitare a secvenţelor în
operă. 1.1 care predomină stilul direct , respectiv Observarea sistematică a
Apariţie. Temă. stilul indirect liber şi particularităţile elevilor.
Specie literară:nuvela de specifice. Tema pentru acasă.
analiză psihologică. 1.2 Activitate de argumentare într-un eseu Activitate pe grupe,
Perspectiva narativă. liber de circa o pagină , că opera studiată raportare frontală.
Semnificaţia titlului. este o nuvelă psihologică.
Construcţia subiectului. 2.1
Exerciţii manual ,pagina184
Caracterizare de personaj. 4.1
Elemente naturaliste. 4.2 Prezentare sintetică a informaţiilor.
Activitate de documentare.
Referatul.
Observarea sistematică a
elevilor.
Stil direct, stil indirect Activitate de lecturare a poemului. Tema pentru acasă
liber. 1.1 Noaptea de decembrie, de Alexandru
1.2 Macedonski. Activitate de identificare a Activitate pe grupe,
motivelor specifice liricii simboliste. (ex. raportare frontală.
1.1 1-12, p.195).
Structuri discursive 1.2 Activitate de identificare a tablourilor
(argumentative). descriptive. Observarea sistematică a

19
LICEUL TEORETIC ,, CAROL I” , Feteşti prof. Chirea Iulia -Clemence

Jurnalul de lectură. 1.1 Activitate de identificare a unor simboluri. elevilor.


Simbolismul. (ex.13, p.195). Tema pentru acasă
Context istoric 1.2 Activitate de redactare a unui eseu
Trăsături. argumentativ de2-3 pag.
Reprezentanţi. 4.1 în care să se compare condiţia emirului ,
4.2 cu cea a Luceafărului, din poemul Activitate individuală.
Alexandru Macedonski: omonim , de M. Eminescu.
Noaptea de decembrie. Activitate de identificare a unor elemente Activitate individuală
Apariţie. ce sugerează peisajul citadin.
Sursa de inspiraţie. 1.2 Activitate de identificare a imaginilor
Ciclul”Nopţilor”. 1.1 stilistice.(p.198 ex. 1-6). Activitate pe grupe.
Structură şi semnificaţii. Ex. manual p.199 Observarea sistematică a
Condiţia omului de geniu elevilor.
vs. omul comun. 1.2 Pregătirea studiului, Activitate individuală Tema pentru acasă
Activitate de identificare a bibliografiei şi
Cromatica poemului. a premiselor.
2.1 Prezentarea orală a rezultatelor cercetării
şi a produselor realizate.
Consideraţii stilistice. 4.1 Clarificarea unor idei –discutarea mai
4.2 multor aspecte ale problemei.
Activitate de identificare a conceptului de Activitate pe grupe, cu
corespondenţe. raportare frontală.
Exerciţii manual p.204 Observarea sistematică a
Activitate de identificare a trăsăturilor Activitate individuală elevilor.
simboliste.
1.1 Activitate de identificare a trăsăturilor
Acuarelă, de Ion 1.2 artei poetice.
Minulescu.
Tehnica crochiului. 1.1 Activitate individuală Observarea sistematică a
1.2 Prezentare sintetică a informaţiilor. elevilor.
Limbă şi comunicare Activitate de documentare. Tema pentru acasă

20
LICEUL TEORETIC ,, CAROL I” , Feteşti prof. Chirea Iulia -Clemence

Neologismele. 1.1 Referatul.


Studiu de caz Prezentare sintetică a informaţiilor. Observarea sistematică a
Simbolismul european. 1.2 Activitate de documentare. elevilor.
Ideologie şi estetică. Referatul. Tema pentru acasă
Trăsăturile esteticii 4.1
simboliste 4.2
Activitate de identificare a secvenţelor Activitate pe grupe.
Corespunderi, de Charles poetice. Observarea sistematică a
Baudelaire Activitate de comentare a unor valori elevilor.
Sinestezia. 1.2 stilistice ale cuvintelor noapte şi clopot. Activitate individuală Tema pentru acasă
1.2 Activitatea de identificare a două registre
Arta poetică, de Paul denotativ-conotativ în versul : Într-un Evaluarea distinctă a
Verlaine. sfeşnic ard pe masă două lumânări de activităţii de documentare şi
2.1 ceară. Activitate pe grupe. prezentare a studiului.
Prelungiri ale
romantismului şi
clasicismului. 1.1 Activitate pe grupe.
1.2 Observarea sistematică a
Curentul eminescian. elevilor.
Tradiţionalismul major. Activitate individuală. Tema pentru acasă

Tradiţionalimul minor. 1.1


Evaluarea distinctă a
De demult…, de Octavian 1.2 activităţii de documentare şi
Goga Activitate pe grupe. prezentare a studiului.
Secvenţe poetice. 4.1
Mesianismul. 4.2 Observarea sistematică a
Consideraţii stilistice elevilor.
Tema pentru acasă.
1.1
1.2

21
LICEUL TEORETIC ,, CAROL I” , Feteşti prof. Chirea Iulia -Clemence

22