Sunteți pe pagina 1din 5

Înv.

Didina VRÂNCIANU
Şcoala cu clasele I-VIII PUȘCAȘI
An şcolar: 2010-2011
Durata: 1 semestru
Moment: În timpul orelor de Limba română, Matematică şi după orele de curs

Program de intervenţie individualizat


pentru învăţare
elev cu cerințe educative speciale
Numele elevului: Sandu Ionuț-Tiberiu
Adresa elevului: sat/comuna Pușcași
Data naşterii: 05. 02. 2002
Starea de sănătate: bună
Psihodiagnostic: nediagnosticat la data întocmirii planului
Recomandarea comisiei: fără recomandare; părinţii refuză colaborarea cu şcoala; în
lipsa actelor şi a acordului acestora nu s-a putut obţine certificatul de expertiză .
Date despre familie:
Familie compusă din 4 membri, 2 copii, mamă şi tată. Părinții trăiesc în concubinaj.
Este o familie de etnie rromă iar copilul este primul dintre fraţi, el fiind doar copilul tatălui
său, provenit dintr-un concubinaj anterior. Nici mama şi nici tata nu au studii și nici venituri
stabile, altele decât alocatia celor doi copii si ajutoare de la „Legea 416”. Starea materială a
familiei este precară. Elevul vine la școală nespălat, netuns, cu hainele murdare și adeseori
rupte. Rechizitele și caietele primite de la „dulapul clasei” sunt repede scoase din funcțiune.
Părinţii muncesc cu ziua, nu au timp să se ocupe de el, nu îi asigură decât hrană și
adăpost. La şcoală vine doar tatăl, foarte, foarte rar, de fiecare dată în stare de ebrietate; nu
participă la şedinţe şi la celelalte activităţi, proiecte, lectorate pe şcoală etc.
Intervenţia:
Elevul urmează cursurile clasei a II-a. La sfârșitul clasei I elevul a obținut calificativul
„Insuficient” la Limba română, Literatura pentru copii, Matematică și Cunoașterea mediului.
Învăţătoarea lucrează după curriculum-ul clasei a II-a fără a fi ajutată de părinţii elevului. La
școală nu există posturi de psiholog, mediator şcolar, logoped și nici nu beneficiem de ajutorul
unui profesor itinerant.
Relaţia cu colegii
În colectivul clasei s-a integrat mai greu datorită în primul rând faptului că este mai
intotdeauna murdar pe mâini și pe față. Îi place atunci când este antrenat în jocuri de către
colegi şi se bucură în momentul în care grupa din care face parte este câştigătoare.
Acceptă sprijinul dat de învăţătoare şi de colegi. Îi place să lucreze în grup, dar
rezultatele muncii sale nu sunt spectaculoase.
Este o fire conflictuală, caută să șicaneze pe colegii săi: le aruncă pixurile de pe bancă,
mută cărțile de pe o bancă pe alta, le pune piedică, trage fetițele de codițe, imparte pumni
băieților.
Vine la şcoală uneori de la a doua oră, iar în anumite perioade (frig, ploaie, dar și
vreme bună) lipsește 2-3 zile la rând, până merg eu la domiciliu să-l aduc la școală.
Informaţii educaţionale
Am constatat următoarele:
 dificultăţi de pronunţie a sunetelor;
 memorie lentă;
 vocabular extrem de redus;
 formulează propoziţii cu greutate;
1
 scris cu greșeli grave;
 necunoașterea literelor;
 imposibilitatea de a citi;
 scrierea cu dificultate și cu imprecizii a cifrelor;
 socotitul doar cu obiecte și cu sprijinul învățătorului numai până la 10.
Având în vedere că la disciplina Limba română deprinderile de citit – scris sunt
instrumente de bază pentru dobândirea de cunoştinţe cât şi în formarea şi dezvoltarea
celorlalte componente, am considerat că acest plan mă va ajuta să-l recuperez pe elevul Sandu
Ionuț-Tiberiu
Grup ţintă: elevul Sandu Ionuț-Tiberiu
Resurse umane: cadru didactic, elevii clasei
Resurse materiale: manual, caiete, instrumente de scris, reviste, cărţi, fişe de lucru de
recuperare, fişe de evaluare, panoul cu recompense.
Partenerii: învăţătorul;
Crearea unei strategii motivaţionale
În discuţii repetate cu elevul l-am întrebat ce îşi doreşte să ajungă în viaţă şi el a spus
că doreşte să ajungă șofer, ca să se poată plimba cu mașina, să poată vedea multe locuri și să
câștige bani.
I-am argumentat că pentru a ajunge ceea ce îşi doreşte trebuie să înveţe să vorbească şi
să scrie corect, să studieze la matematică, să cunoască bine în primul rând limba română care
te ajută să comunici cu ceilalţi. Pentru meseria de șofer, ca și pentru alte meserii, trebuie să
aibă anumite calităţi şi abilităţi.
Pentru a face cât mai atractiv acest program de intervenţie i-am spus că voi folosi
panoul de recompense. La panou va fi desenat sau confecţionat din hârtie colorată un cer din
culoare albastră pe care voi lipi pentru fiecare reuşită câte o steluţă. În situaţia în care va fi o
nereuşită atunci în locul steluţei vom aşeza un norişor.
Obiective urmărite:
 să identifice literele, silabele, izolat şi în text tipărit;
 să citească în ritm propriu silabe, cuvinte şi propoziţii;
 să scrie litere, silabe, cuvinte şi propoziţii fără adăugiri sau omisiuni de litere;
 să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului citit;
 să formuleze răspunsuri la întrebări atât oral cât şi în scris;
 să aşeze corect în pagina caietului
 să scrie, să citească numerele naturale de la 0 la 100;
 să compare şi să ordoneze numerele naturale mai mici decât 100, utilizând
simbolurile: <, >, =
 să efectueze operaţii de adunare şi de scădere cu numere naturale de la 0 la 100
fără trecere peste ordin şi cu numere naturale de la 0 la 20 cu trecere peste
ordin
 să scrie, să citească numerele naturale de la 100 la 1000;
 să efectueze operaţii de adunare şi de scădere cu numere naturale de la 0 la
1000 fără trecere peste ordin
Modalităţi concrete de lucru – conţinuturi:
 exerciţii de dicţie, frământări de limbă;
 exerciţii de identificare a literelor pe text tipărit;
 exerciţii de identificare a poziţiei silabei în cuvinte;
 exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe;
 exerciţii de memorare;
 exerciţii de scriere corectă a silabelor, cuvintelor şi propoziţiilor;
 exerciţii de copiere, transcriere, dictare;
 exerciţii de formulare de răspunsuri şi întrebări
 exerciţii de citire, de numărare crescător şi descrescător, de compararea
numerelor;
 exerciţii de adunare şi scădere fără trecere peste ordinîn concentrul 0-100;
 exercitţi de adunare şi scădere cu trecere peste ordin în concentrul 0-20.
2
Am considerat ca fiind esenţiale următoarele competenţe:
 observarea zilnică a elevului;
 stabilirea concretă a obiectivelor;
 stabilirea metodelor de lucru adecvate situaţiei de învăţare, lucrul diferenţiat;
 evaluarea orală şi reevaluarea;
 testarea scrisă, autotestarea;
 colaborarea cu familia elevului.
Mi-am propus ca alături de aceste activităţi să folosesc şi jocul didactic deoarece este
o activitate atrăgătoare şi care antrenează plăcut elevul în realizarea sarcinilor.
Rezultate aşteptate
Prin activităţile propuse prin acest plan de intervenţie urmăresc ca elevul Sandu Ionuț-
Tiberiu să-şi formeze deprinderi de citire în ritm propriu a cuvintelor, propoziţiilor, textelor,
să formuleze întrebări şi răspunsuri corecte, să-şi formeze deprinderile de scriere corectă, să
se exprime corect oral şi în scris. De asemenea, elevul trebuie să-și formeze deprinderi
minimale de numărat și socotit (adunarea și scăderea).

PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

DOMENIUL DE INTERVENŢIE: COGNITIV-LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


DATA ELABORĂRII: 1.10. 2010
DATA REVIZUIRII: 1. 02. 2011
CRITERII MINIMALE
MIJLOACE DE METODE/INSTRUME
OBIECTIVE PERIOADA PENTRU EVALUAREA
REALIZARE NTE DE EVALUARE
PROGRESULUII
O1-să manifeste -Conversaţia, 1/10 -foloseşte cu ajutor -aprecierea;
interes pentru a -Explicaţia, 29/10 formule de salut, -îndrumarea;
comunica cu -Demosntraţia, prezentare;
ceilalţi; -Exerciţiul, -dialoghează cu sprijin,
-Jocuri aritmetice, în limita posibilităţilor
-Fişe de lucru; sale pe teme cunoscute;
O2-să construiasca -Activitatea
propoziţii simple directă; -formulează răspunsuri
după imagini; -Material intuitiv, simple la întrebările
Observaţia legate de imagini; -evaluarea orală;
-îndrumarea;
O3-să identifice, să -identifică,scrie
scrie şi să pronunţe pronunţă litere,silabe,
corect litere , cuvinte; -valorificare
grupuri de litere, -face legătura între pozitivă,
silabe, cuvinte, sunete şi grup, literă; permanentă;
propoziţii; -citeţte cu ajutor -fişe delucru;
cuvinte în care apar -exerciţii de
grupuri; scriere, copiere,
transcriere;
O4-să citească în
ritm propriu un -scrie propoziţii simple -aprecieri
text nou de mică cu ajut; stimulative;
întindere -citeşte cu ajutor un -evaluarea orală;
text de mică întindere, autoevalare
la prima vedere

O1-să citească în - Conversaţia, 23/10 -citeşte corect, respectă -observarea


ritm propriu texte -Explicaţia, 20/11 intonaţia, cu ajutor; comportamentul
de mică întindere: -Demosntraţia, ui de cititor;
-Exerciţiul,
3
-Jocuri aritmetice,
-Fişe de lucru; -identifică cu sprijin
O2-să aşeze corect -Activitatea titlul, autorul, * un -aprecierea,
în pagină un titlu, directă; presonaj din îndrumarea;
autorul, textul -Material intuitiv, text(numele): -valorizarea
propriu: Observaţia -aşează în pagină,cu pozitivă,
ajutor, textul narativ şi permanentă
în versuri;

O3 –să alcătuiască -copiere, transcriere,


propoziţii simple -alcătuieşte propoziţii
după imagini după imagini pe bază
de întrebări: -valuare orală;
Cum este? -aprecieri
23/10/ Cine /ce este? stimulative
28/01/2011 Cine/ ce face?
Ce culoare are?

DOMENIUL DE INTERVENŢIE: COGNITIV-MATEMATICA


DATA ELABORĂRII: 1. 10. 2010
DATA REVIZUIRII: 1. 02. 2011
METODE ŞI CRITERII MINIMALE METODE/
PERIOA
OBIECTIVE MIJLOACE DE PENTRU EVALUAREA INSTRUMEN
DA
REALIZARE PROGRESULUII TE DE EVALUARE
O1-să scrie Explicaţia -scrie cu ajutor numere -valorificarea
numerele în 1.10. / în concentrul 0-100; pozitivă
concentrul 0-100 29.10. permanentă

O2-să recunoască -Conversaţia, citeşte numere;


sistemul poziţional -Explicaţia,
de scriere a -Demosntraţia,
numerelor formate -Exerciţiul, -observaţia şi
din ZU; -Jocuri aritmetice, îndrumarea;
-Fişe de lucru;
O3-să numere în -Activitatea -numără crescător cu
ordine crescătoare directă; ajutor;
-Material intuitiv, -evaluarea orală
O4-să recunoască Observaţia compară şi numeşte cu -fişe de lucru
locul unui număr sprijin vecinii; -îndrumare
într-un şir (vecinii) -scrie cu ajutor
numerele dictate -evaluarea scrisă
O5.-să scrie
numere dictate
O1-să adune şi să -Conversaţia, -rezolvă exerciţii de -observarea şi
scadă numere -Explicaţia, 8/11 adunare şi scădere în aprecierea;
naturale de la 0 la -Demosntraţia, 21/12 concentrul 0/30, fără -evaluarea
20, fără trecere -Exerciţiul, trecere peste ordin; scrisă;
peste ordin -Material intuitiv, -corelează semnele „+,
-Observaţia -„ cu operaţii matema-
tice corespunzătoare;
O2- *să adune Conversaţia, -rezolvă cu sprijin,
numere naturale de -Explicaţia, exerciţii de adunare cu -îndrumarea;
la 0 la 20 cu -Demosntraţia, numere formate din -valorizarea
trecere peste ordin -Exerciţiul, unităţi cu trecre peste pozitivă
-Material intuitiv, ordin pe bază de
-Observaţia material intuitiv
4
(desene, jetoane,
beţişoare)
O2- *să adune și să -Conversaţia, -rezolvă exerciţii de -observarea şi
scadă numere -Explicaţia, 5/01 adunare şi scădere în aprecierea;
naturale de la 0 la -Demosntraţia, 28/01/2011 concentrul 0/20, fără -evaluarea
20 cu trecere peste -Exerciţiul, trecere peste ordin; scrisă;
ordin -Material intuitiv, -corelează semnele „+,
-Observaţia -„ cu operaţii matema-
tice corespunzătoare;
O3.- să adune și să Conversaţia, -rezolvă cu sprijin,
scadă numere -Explicaţia, exerciţii de adunare cu -îndrumarea;
naturale de la 0 la -Demosntraţia, numere formate din -valorizarea
100 fără și *cu -Exerciţiul, unităţi cu trecre peste pozitivă
trecere peste ordin -Material intuitiv, ordin pe bază de
cu efectuarea -Observaţia material intuitiv
calculului în scris (desene, jetoane,
beţişoare)

* REPREZINTĂ UN OBIECTIV MAXIMAL CARE VA MAI FI RELUAT PE PARCURSUL DEMERSULUI


TERAPEUTIC

Învăţător,
Didina VRÂNCIANU

Director, Director al C. J. R. A. E. ,
Profesor- Mirela CIOLACU Profesor – LAIC DANIELA