Sunteți pe pagina 1din 12

Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială Samarinești jud.

Gorj
Director: prof. Raț Florin

PLANIFICARI CALENDARISTICE
RELIGIE – CULTUL ORTODOX
CLASELE I - IV
ANUL ȘCOLAR: 2019 – 2020

Prof. Pescaru Daniel responsabil comisie metodică: prof. Știrbu Oana


Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială Samarinești jud. Gorj
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – cultul ortodox
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
Director prof. Ra ț Florin ...................

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CLASA I
ANUL ȘCOLAR: 2019 – 2020

Conform programei școlare aprobată prin O.M. nr. 3418/19.03.2013

OMUL ESTE CU DUMNEZEU PRIN CREDIN ȚĂ ȘI RUGĂCIUNE


Numărul
competen ței
Domenii Unită ți tematice Con ținuturile învă țării Nr. ore Săpt. Perioada Obs.
specifice din
programă
SEMESTRUL I (14 săptămâni)
Mai aproape de Dumnezeu prin ora de religie 1 S1 9-13.09
Biserica este casa lui Dumnezeu (locul în care Dumnezeu
1.1; 1.2 este prezent tot timpul; locul unde oamenii participă la slujbe duminica şi în 1 S2 16 -20.09
sărbători; închinarea la trecerea pe lângă biserică etc.)
Iubirea lui Omul î și arată Cum arată o biserică (aspecte de diferenţiere faţă de alte clădiri; S3 23 -27.09
1.1 2
Dumnezeu și iubirea fa ță de aspecte specifice unei biserici; împodobirea unei biserici etc.) S4 30.09 -04.10
răspunsul omului Dumnezeu în Cum Îl primesc pe Dumnezeu în biserică (ce este Sfânta S5 07 -11.10
biserică 1.2 2
Liturghie; ascultarea cuvântului lui Dumnezeu; primirea Sfintelor Taine etc.) S6 14 -18.10
Cu cine mă rog în biserică (rugăciunea împreună cu preotul şi
1.2; 2.1 cu alţi credincioşi; persoanele cu care relaţionez: preotul, cântăreţul, alţi 1 S7 21 -25.10
membri ai comunităţii etc.)
VACAN ȚĂ 26.10.2019 – 03.11.2019
1.3 Cum mă comport în biserică (comportamentul în biserică şi în 1 S8 04 -8.11
Iubirea lui Omul î și arată curtea bisericii; ţinuta vestimentară etc.)
Dumnezeu și iubirea fa ță de 1.3 Ce fac eu pentru biserica mea (ajutorarea membrilor 2 S9 11 -15.11
răspunsul omului Dumnezeu în comunităţii; implicarea în activităţi organizate la biserică; participarea la corul S10 18 -22.11
bisericii etc.)

Prof. Pescaru Daniel responsabil comisie metodică: prof. Știrbu Oana


Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială Samarinești jud. Gorj
Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Iubirea lui
1.1; 1.2; 1.3; 2.1 1 S11 25 -29.11
biserică Dumnezeu și răspunsul omului"
1.2; 3.1; 3.2 Sfântul Nicolae – prietenul copiilor 1 S12 02 -06.12
Marile sărbători Na șterea Domnului, 3.1; 3.2 Despre colind 1 S13 09 -13.12
cre știne în vers și în cântec
3.1; 3.2 Na șterea Domnului în poezia cre ștină românească 1 S14 16 -20.12
(o poezie la alegere)
VACAN ȚĂ de iarnă: 21.12.2019 – 12,01.2020
SEMESTRUL al II – lea (20 săptămâni)
1.1; 1.2 Rugăciunea și rugămintea (prin ce se aseamănă; prin ce se 1 S1 13 -17.01
deosebesc; exemple de rugăciuni şi de rugăminţi etc.)

1.1; 1.2 Omul vorbe ște cu Dumnezeu prin rugăciune (ce este
1 S2 20 -24.01
rugăciunea; Domnul Iisus Hristos S-a rugat Tatălui etc.)

1.3 Când, unde, și cui mă rog (momentele în care ne rugăm; 1 S3 27 -31.01


Via ța cre știnului Omul se roagă lui locurile în care ne rugăm, modul în care ne rugăm etc.)
împreună cu Dumnezeu pentru Pentru cine mă rog (rugăciunea pentru propria persoană;
sine și pentru al ții 2.1; 2.2 rugăciunea pentru părinţi şi ceilalţi membri ai familiei; rugăciunea pentru toţi 1 S4 03 -07.02
semenii oamenii etc.)
Binefacerile rugăciunii (împlinirea cererilor de folos; întărirea S5 10 -14.02
1.2 2
relaţiei dintre semeni; primirea înţelepciunii de la Dumnezeu etc.) S6 17 -21.02
1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Via ța S7
1 24 -28.02
3.1 cre știnului împreună cu semenii"
Omul ascultă cuvântul lui Dumnezeu (auzim despre
1.2 Dumnezeu din Biblie; Domnul Iisus Hristos le-a vorbit oamenilor; auzim 1 S8 02 -06.03
despre Dumnezeu de la cei care cred în El etc.)
Omul se bucură de crea ția lui Dumnezeu (ce înseamnă
Dumnezeu se face Omul este fiin ța care 1.2; 1.3 creaţia lui Dumnezeu; perfecţiunea creaţiei lui Dumnezeu; cum ne 1 S9 09 -13.03
manifestăm respectul faţă de creaţia lui Dumnezeu etc.)
cunoscut omului crede în Dumnezeu Biblia ne vorbe ște despre oameni credincio și (modele
de credinţă din Vechiul Testament şi din Noul Testament)
1 S10 16 -20.03
1.1; 1.2; 3.1 Sfin ții Apostoli sunt modele de credin ță (cine sunt
Apostolii; Sfântul Apostol Andrei: răspunsul la chemarea lui Iisus Hristos, 1 S11 23 -27.03
credinţa în Învierea Lui, mărturisirea învăţăturii Lui etc.)
Marile sărbători SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL S12 30.03 -3.04
cre știne VACAN ȚĂ de primăvară: 04- 21.04.2020
Învierea Domnului și poezia cre ștină românească ( o
3.1; 3.2 1 S13 22 -24.04
poezie la alegere)
1.1; 1.2; 3.1 Salutul cre știnilor la Sfintele Pa ști și Rusalii (care 1 S14 27.04 -1.05
este salutul creştinilor de Sfintele Paşti; ce semnificaţie are; în ce

Prof. Pescaru Daniel responsabil comisie metodică: prof. Știrbu Oana


Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială Samarinești jud. Gorj
perioadă se foloseşte etc.)
Pa știle și Rusaliile în icoane,( activitate practică) 1 S15 4 -08.05
1.2; 1.3 Ce înseamnă să fii un om credincios (manifestarea S16 11 -15 -05
2
credinţei în particular şi în mod public, prin cuvinte şi fapte etc.) S17 18 -22.05
1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Recapitulare, sistematizare, evaluare: Dumnezeu
se face cunoscut omului, 1 S18 25 -29.05
2.2

Recapitulare, evaluare finală, 1 S19 1 -5.06

Cu Hristos pe cărările vacan ței ! 1 S20 08 -12.06

Aria curriculară: Om – Societate


Disciplina: Religie – cultul ortodox
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
Director prof. Ra ț Florin ................

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CLASA a II -A
ANUL ȘCOLAR: 2019 – 2020

Conform programei școlare aprobată prin O.M. nr. 3418/19.03.2013

DUMNEZEU ESTE IUBIRE


Numărul
competen ței Nr.
Domenii Unită ți tematice Con ținuturile învă țării Săpt. Perioada Obs.
specifice din ore
programă
SEMESTRUL I (14 săptămâni)
Cu Dumnezeu la început de an școlar 1 S1 9-13.09
Prof. Pescaru Daniel responsabil comisie metodică: prof. Știrbu Oana
Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială Samarinești jud. Gorj
Sfat bun ! 1 S2 16 -20.09
Iubirea, sentimentul cel mai înalt al omului (ce S3 23-27.09
1.1; 1.2; 1.3; 3.2 înseamnă să iubeşti; pe cine iubim; exemple de oameni care îşi arată 2
iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni etc.) S4 30.09 -04.10
Iubirea lui
Dumnezeu şi Omul este fiul iubitor Îl am pe Dumnezeu în minte şi în suflet, în fiecare
1.1; 1.2; 1.3 S5 07 -11.10
răspunsul omului al lui Dumnezeu zi (cum pot să Îl am pe Dumnezeu în minte şi în suflet: rugăciunea, 2
S6 14 -18.10
lectura Bibliei, admirarea naturii,săvârşirea unei fapte bune etc.)
Rugăciunile de mulţumire şi de laudă aduse lui
1.1; 1.2; 1.3 1 S7 21 -25.10
Dumnezeu (ce înseamnă să mulţumeşti; ce înseamnă să lauzi;
pentru ce Îi mulţumim lui Dumnezeu; cine Îl laudă pe Dumnezeu etc.)
VACAN ȚĂ 26.10.2019 – 03.11.2019
Darul, dovadă a iubirii noastre faţă de Dumnezeu S8 04 -8.11
(ce este darul; cui, când şi cum dăruim; darul de pâine şi vin la Sfânta 2
1.1; 1.2; 1.3; 2.1 Liturghie; prinoase şi ofrande aduse de oameni etc.) S9 11 -15.11
Iubirea lui Ajutorul oferit celorlalţi, semn al iubirii faţă de
1.1; 1.2; 1.3;
Dumnezeu Dumnezeu (ce înseamnă să ajuţi pe cineva, faptele bune săvârşite 1 S 10 18 -22.11
2.1;2.2 din iubire, iar nu din obligaţie; exemple de îndatoriri şi de fapte de slujire a
şi răspunsul Omul este fiul iubitor
semenilor, în diferite contexte de viaţă etc.)
omului al lui Dumnezeu
1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Recapitulare, sistematizare, evaluare: "Omul este
1 S11 25 -29.11
2.2; 3.1; 3.2 fiul iubitor al lui Dumnezeu"
3.1; 3.2 Sfântul Nicolae – prietenul copiilor 1 S12 02 -06.12
Marile sărbători Crăciunul și Anul Tradiţii religioase de Crăciun (mersul cu icoana, colindul şi
1.1; 3.1; 3.2 1 S13 09 -13.12
cre știne Nou – tradi ții cântecele de stea, confecţionare unei stele etc.)

3.1; 3.2 Tradiţii populare de Crăciun şi de Anul Nou 1 S14 16 -20.12


(împodobirea bradului; oferirea de cadouri; tradiţii locale etc.)
VACAN ȚĂ 21.12.2019 – 12.01.2020
SEMESTRUL al II – lea (20 săptămâni)
Dumnezeu se face Dumnezeu este Dumnezeu ne iubeşte pe toţi (fiecare om este creat de
cunoscut omului Tatăl nostru iubitor 1.1; 2.2 Dumnezeu; Dumnezeu ne ocroteşte în fiecare zi; Dumnezeu primeşte 1 S1 13-17.01
rugăciunea fiecărui om, în limba în care e rostită etc.)
Dumnezeu ne ajută să Îl cunoaştem şi să Îl iubim
(Dumnezeu ne-a transmis cuvântul Său în Biblie; L-a trimis pe Fiul Său în
1.1 1 S2 20 -24.01
lume; este prezent permanent cu noi; ne-a pus în suflet dorinţa de a-L
cunoaşte şi de a-L iubi etc.)
1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Recapitulare, sistematizare, evaluare semestrială 1 S3 27 -31.01

Prof. Pescaru Daniel responsabil comisie metodică: prof. Știrbu Oana


Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială Samarinești jud. Gorj
2.2; 3.1; 3.2
Iisus Hristos S-a făcut om, din iubire (evenimentele
1.1; 1.2; 2.3; 3.1 principale din viaţa Domnului Iisus Hristos; iubirea pentru semeni – cea 1 S4 03 -07.02
mai importantă învăţătură a Mântuitorului etc.)

1.1 Minunile arată iubirea lui Dumnezeu faţă de om (ce 1 S5 10 -14.02


este o minune; exemple de minuni făcute de Domnul Iisus Hristos etc.)
Dumnezeu se face Dumnezeu este
Maica Domnului, îngerii şi sfinţii săvârşesc minuni
cunoscut omului Tatăl nostru iubitor (Maica Domnului, îngerii şi sfinții, rugători pentru oameni la
1.2; 3.1 1 S6 17 -21.02
Dumnezeu; exemple de minuni făcute de Maica Domnului,de
îngeri, de Sfinții Apostoli, de alți sfinți etc.
Recapitulare, sistematizare, evaluare: "Dumnezeu
1.1; 1.2; 3.1 1 S7 24 -28.02
este Tatăl nostru iubitor"
Oferirea de sfaturi şi învăţături (de ce avem nevoie de
sfaturi şi învăţături; de la cine primim şi cui oferim sfaturi şi
Viaţa creştinului Oamenii î și arată 1.2; 2.1 1 S8 02- 06.03
învăţături; exemple de sfaturi şi învăţături primite de la Mântuitorul
împreună cu
iubirea unii fa ță de Iisus Hristos etc.)
semenii Recunoştinţa faţă de cei care ne fac bine (ce este
al ții
recunoştinţa; exemple biblice de persoane care şi-au arătat S9 9 -13.03
1.1; 1.2 2
recunoştinţa faţă de binefăcători; modele din viaţa de zi cu zi de S10 16 -20.03
răsplătire a celor care ne fac bine etc.)
1.1; 3.1; 3.2
Marile sărbători Învierea Domnului, Floriile, Paştile – tradiţii 1 S11 23 -27.03
3.1
cre știne în vers și în cântec
SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL S12 30.03 -3.04

VACAN ȚĂ 4 -21.04 / 2020


Marile sărbători Învierea Domnului, 1.1; 3.1; 3.2 Învierea Domnului în poezia creştină românească
1 S13 22 -24.04
cre știne în vers și în cântec 3.1 (o poezie la alegere)
Viaţa creştinului Oamenii î și arată Iertarea celor care ne fac rău (ce este iertarea; de ce
avem nevoie de iertare; modelul de iertare oferit de Mântuitorul S14 27.04 -1.05
1.1; 1.2; 1.3 2
împreună cu iubirea unii fa ță de Iisus Hristos; exemple biblice şi din vieţile sfinţilor de iertare; S15 4 -08.05
exemple de iertare din viaţa de zi cu zi etc.)
semenii al ții
Ajutorul dat celor bolnavi
1.1; 1.2; 1.3; 2.1; (cum ne comportăm față de cei bolnavi; exemple biblice de S16 11 -15.05
2
2.2 ajutorare a celor aflați în suferință; forme de ajutorare a celor S17 18 -22.05
bolnavi din jurul nostru etc.)
1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Ajutorul dat celor singuri (cum ne comportăm faţă de oamenii 1 S18 25 -29.05
2.2 singuri; exemple biblice de ajutorare a celor singuri; forme de ajutorare a

Prof. Pescaru Daniel responsabil comisie metodică: prof. Știrbu Oana


Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială Samarinești jud. Gorj
celor singuri etc.)
1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Recapitulare, sistematizare, evaluare: "Oamenii
1 S19 1 - 5.06
2.2 î și arată iubirea unii fa ță de al ții"
1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Recapitulare, sistematizare, evaluare finală 1 S20 08 -12.06
2.2; 3.1; 3.2

Aria curriculară: Om – Societate


Disciplina: Religie – cultul ortodox
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
Director prof. Ra ț Florin ......................

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CLASA A III - A
ANUL ȘCOLAR: 2019– 2020

Conform programei școlare aprobată prin O.M. nr. 5001/02.12.2014

DUMNEZEU ESTE VIA ȚA


Numărul
competen ței Nr.
Domenii Unită ți tematice Con ținuturile învă țării Săpt. Perioada Obs.
specifice din ore
programă
SEMESTRUL I (14 săptămâni)
Din nou la școală 1 S1 9-13.09
Iubirea lui Via ța omului, darul lui Dumnezeu (copilul, darul lui S2 16 -20.09
Dumnezeu 1.1; 1.3 Dumnezeu pentru părinţi; alcătuirea omului din trup şi suflet; grija faţă de 2
trup; grija faţă de suflet) S3 23 -27.09
și răspunsul Dumnezeu este
1.1; 3.2 Bucuria de a trăi (naşterea omului, moment de bucurie; 1 S4 30.09 -04.10

Prof. Pescaru Daniel responsabil comisie metodică: prof. Știrbu Oana


Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială Samarinești jud. Gorj
momentele şi motivele de bucurie în viaţă)

1.1; 1.2; 1.3; 3.2 Omul în rela ție cu natura (lecţia naturii; modele biblice şi din 1 S5 07 -11.10
vieţile sfinţilor, de grijă pentru natură; ocrotirea naturii şi a vieţii)
Via ța pe pământ și Împără ția lui Dumnezeu (Domnul
omului izvorul vie ții 1.1; 3.1 Iisus Hristos vorbeşte despre Împărăţia lui Dumnezeu; sfinţii trăiesc veşnic 1 S6 14 -18.10
în Împărăţia lui Dumnezeu)
1.1; 1.2; 1.3; 3.1; Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Dumnezeu
1 S7 21 -25.10
3.2 este izvorul vie ții"
VACAN ȚĂ 26.10.2019 – 03.11.2019
1.1; 1.3 Când un om devine cre știn (Botezul, Mirungerea, 1 S8 04 -8.11
Împărtăşire, primele taine primite de un creştin; numele de botez)
Persoanele din via ța unui cre știn (persoane care îl
1.1; 1.3 ocrotesc în mod nevăzut: Dumnezeu, Maica Domnului, îngerul păzitor, 1 S9 11 -15.11
sfântul ocrotitor; persoane care îl ajută pe creștin: preotul, nașul, părinții,
prietenii, creștinii din parohie, prietenii de la biserică)
Dumnezeu Se face Ce înseamnă să fii Primirea iertării prin spovedanie (despre păcate şi greşeli; S10 18 -22.11
1.1; 1.3 1
cunoscut omului cre știn despre iertare; cum se face spovedania)

Primirea lui Hristos prin Sfânta Împărtă șanie (despre S11 25 -29.11
1.1; 1.3 2
Sfânta Liturghie; pregătirea pentru împărtăşire; binefacerile împărtăşirii) S12 02 -06.12
3.1; 3.2 Na șterea Domnului (aspecte biblice referitoare la Naşterea 1 S13 09 -13.12
Marile sărbători Na șterea și Botezul Domnului; cum se pregătesc creştinii pentru Naşterea Domnului)
cre știne Domnului 3.1; 3.2 Botezul Domnului (Botezul Domnului în Evanghelii; Sfinţirea Mare 1 S14 16 -20.12
a apei; sfinţirea caselor)
VACAN ȚĂ 21.12.2019 – 12.01.2020
Semestrul al II-lea (20 săptămâni)
Alegerea binelui în via ță (posibilitatea omului de a alege între
1:1; 1.2; 2.1 bine şi rău; persoane care îl ajută pe om să aleagă binele; perseverenţa în 1 S1 13-17.01
a face fapte bune)

Dumnezeu Se face Ce înseamnă să fii Dumnezeu ocrote ște și dă putere, pentru a face
1.1; 1.2; 2.2 1 S2 20 -24.01
cunoscut omului cre știn fapte bune (despre ocrotirea şi puterea de la Dumnezeu; despre
ajutorul pentru a face fapte bune)
Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Ce
1.1; 1.2; 2.2 1 S3 27 -31.01
înseamnă să fii cre știn"
Via ța cre știnului Via ța împreună cu Necesitatea de a spune întotdeauna adevărul (de S4 03 -7.02
1.2; 2.2 2
împreună cu ceilal ți ce este important să fie spus adevărul; consecinţele minciunii) S5 10 -14.02
semenii Blânde țea și bunătatea în rela ție cu ceilal ți (de ce
1.1; 1.2; 2.2 sunt importante blândeţea, bunătatea şi iertarea; consecinţele violenţei)
1 S6 17 -21.02
1.1; 1.2; 1.3; 2.2 Ascultarea și împlinirea sfaturilor bune (de ce este 2 S7 24 -28.02
Prof. Pescaru Daniel responsabil comisie metodică: prof. Știrbu Oana
Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială Samarinești jud. Gorj
importantă ascultarea şi împlinirea sfaturilor bune; consecinţele
neascultării) S8 2 -06.03
1.1; 1.2; 2.2 Importan ța de a avea răbdare cu cei din jur (de ce 1 S9 09 -13.03
este importantă răbdarea; consecinţele lipsei de răbdare)
Patimile Domnului, (aspecte biblice referitoare la
3.1; 3.2 S10 16 -20.03
Patimile Domnului)
3.1; 3.2 Învierea Domnului (aspecte biblice referitoare la Învierea 1 S11 23 -27.03
Domnului; cum se pregătesc creştinii pentru Învierea Domnului)
Învierea Domnului
Marile sărbători SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL S12 30.03 -3.04
cre știne VACAN ȚĂ 4 -21.04 / 2020
1.1; 1.2; 2.2 Cum să ne cultivăm răbdarea 1 S13 22 -24.04
Înăl țarea Domnului
3.1; 3.2 Înăl țarea Domnului (aspecte biblice referitoare la Înălţarea 1 S14 27.04 -1.05
Domnului; cinstirea eroilor neamului )
Respectul fa ță de sine și fa ță de ceilal ți (ce înseamnă S15 04 -08.05
1.1; 1.2; 2.2 2
respectul; consecinţele lipsei de respect) S16 11 -15.05
Via ța cre știnului Nevoia de efort pentru a ob ține rezultate (ce
Via ța împreună cu 1.1; 1.2; 2.2 înseamnă efortul la vârsta copilăriei; de ce este important efortul de a 1 S17 18 -22.05
împreună cu
ceilal ți învăţa şi de a munci)
semenii
1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Via ța
1 S18 25 -29.05
2.2; 3.1; 3.2 împreună cu ceilal ți"

1.1; 1.2; 1.3; 2.1;


Recapitulare, sistematizare, evaluare finală 1 S19 1 -5.06
2.2; 3.1; 3.2

Cu Hristos pe cărările vacan ței, 1 S20 08 -12.06

Aria curriculară: Om – Societate


Disciplina: Religie – cultul ortodox
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
Director prof. Ra ț Florin ......................
Prof. Pescaru Daniel responsabil comisie metodică: prof. Știrbu Oana
Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială Samarinești jud. Gorj
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CLASA a IV - A
ANUL ȘCOLAR: 2019 – 2020

Conform programei școlare aprobată prin O.M. nr. 5001/02.12.2014

DUMNEZEU ESTE CALEA


Numărul
competen ței Nr.
Domenii Unită ți tematice Con ținuturile învă țării Săpt. Perioada Obs.
specifice din ore
programă
SEMESTRUL I (14 săptămâni)
Cu Dumnezeu la început de an școlar 1 S1 9-13.09
Lumea - casă pentru to ți oamenii (aspecte specifice ale S2 16 -20.09
1.1; 1.3; 2.1 2
lumii de astăzi; oamenii doresc mereu o lume mai bună) S3 23 -27.09
Iubirea lui
Cu Dumnezeu pe Fiecare om î și caută propria cale prin via ță (fiecare S4 30.09 -04.10
Dumnezeu și 1.1; 1.3; 3.2 om este unic; care sunt nevoile omului; Dumnezeu răspunde căutării 2
calea vie ții omului) S5 07 -11.10
răspunsul omului
Biblia și Biserica arată calea spre Dumnezeu (ce S6 14 -18.10
1.1; 1.2; 1.3; 3.2 înseamnă calea către Dumnezeu; ce este Biblia; cum călăuzește Biblia 2
către Dumnezeu) S7 21 -25.10
VACAN ȚĂ 26.10.2019 – 03.11.2019
1.1; 2.1; 3.1 Nevoia de a primi îndrumare în via ță (de ce omul are 1 S8 04 -08.11
nevoie de îndrumare în viață; cine ne îndrumă în viață)
Iubirea lui Ajutorul lui Dumnezeu în situa ții dificile (ce dificultăți
Cu Dumnezeu pe 1.1; 1.2 1 S9 11 -15.11
Dumnezeu și întâmpină un copil; încrederea în purtarea de grijă a lui Dumnezeu)
calea vie ții
răspunsul omului 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Recapitulare, evaluare, sistematizare: ”Cu
1 S10 18 -22.11
3.1; 3.2 Dumnezeu pe calea vie ții”

2.2; 3.1; 3.2 Prorocii, vestitori ai na șterii lui Hristos (cine au fost 1 S11 25 -29.11
prorocii; rolul lor în pregătirea venirii Mântuitorului)

3.1; 3.2 Magii, în căutarea Pruncului Iisus (cine au fost magii; 1 S12 02 -06.12
închinarea magilor și întoarcerea în țara lor pe altă cale)
Marile sărbători
cre știne Întâmpinarea Pruncului Iisus de către Dreptul
Na șterea Domnului, 1.1; 3.2 Simeon (despre evenimentul Întâmpinării Domnului; Dreptul Simeon, 1 S13 9 -13.12
vestire și împlinire model de răbdare și perseverență)
1.1; 2.2; 3.1; 3.2 Colinde 1 S14 16 -20.12
Prof. Pescaru Daniel responsabil comisie metodică: prof. Știrbu Oana
Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială Samarinești jud. Gorj
VACAN ȚĂ 21.12.2019– 12.01.2020
SEMESTRUL al II – lea (20 săptămâni)
1.1; 1.3 Calea spre Dumnezeu, deschisă tuturor oamenilor
prin Iisus Hristos (ce este sfințenia; cum se ajunge la sfințenie; 1 S1 13-17.01
care sunt roadele sfințeniei)
Dumnezeu se face Sfin țenia, calea spre Învă țătura Domnului, vestită de sfin ții apostoli și
1.1; 1.2; 3.1 1 S2 20 -24.01
cunoscut omului Dumnezeu evangheli ști (cine au fost apostolii; cine au fost evangheliștii; rolul lor
în transmiterea învățăturii creștine)
1.1; 1.2; 1.3; 2.1;
Evaluare 1 S3 27 -31.01
2.2; 3.1; 3.2
1.1; 1.3 Mărturisirea și trăirea credin ței de către sfin ți (ce 1 S4 03 -07.02
înseamnă mărturisirea credinței; modele de sfinți cu cinstire universală)
Sfin ții români și cre știnismul pe teritoriul țării
Dumnezeu se face Sfin țenia, calea spre 1.1; 1.2; 2.1 noastre (apariția creștinismului pe teritoriul țării noastre; exemple de 1 S5 10 -14.02
cunoscut omului Dumnezeu sfinți români din diferite perioade istorice și provincii ale țării)
1.1; 3.1; 3.2 Sfântul Ioan Iacob de la Neamț 1 S6 17 -21.02
Recapitulare, evaluare, sistematizare: ”Sfin țenia,
1.1; 1.2; 1.3; 2.2 1 S7 24 -28.03
calea spre Dumnezeu”
Iubirea cre ștină, Iubirea cre ștină poruncă dată de Domnul Iisus
Via ța cre știnului 3.1; 3.2 Hristos (ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu; ce înseamnă iubirea 1 S8 02 -06.03
sprijin pentru
împreună cu aproapelui)
convie țuirea cu Via ța în armonie cu ceilal ți, îndemn al lui
semenii
ceilal ți 1.1; 1.2; 1.3; 2.2 Dumnezeu (rolul normelor în diferite contexte de viață; exemple de 1 S9 09 -13.03
porunci din Decalog și învățături desprinse din acestea)
Cu Hristos în Săptămâna Patimilor (principalele
1.2; 3.1; 3.2 evenimente din Duminica Floriilor și din Săptămâna Patimilor; atitudini ale 1 S10 16 -20.03
apostolilor față de Mântuitorul)
Marile sărbători Femeile mironosi țe pe drumul Golgotei și în
De la Florii la Înviere
cre știne 1.2; 3.1; 3.2 Duminica Învierii (cine au fost femeile mironosițe; devotamentul 1 S11 23 -27.03
femeilor mironosițe; sărbătoarea femeilor mironosițe)
SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL S12 30.03 -3.04
VACAN ȚĂ 04 -21.04 / 2020
Via ța cre știnului Iubirea cre ștină, Familia și Împlinirea poruncii iubirii (binecuvântarea S13 22 -24.04
1.2; 1.3; 2.1 2
împreună cu sprijin pentru familiei de către Domnul Iisus Hristos; iubirea dintre membrii familiei) S14 27.04 -1.05
1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Prietenia și porunca iubirii cre știne (prietenia în lumina
semenii convie țuirea cu 1 S15 04 -08.05
2.2 învățăturii lui Hristos; aspecte definitorii ale prieteniei la vârsta școlară)
1.1; 1.2; 1.3; 2.2 Lectură pentru suflet, 1 S16 11 - 15.05
Prof. Pescaru Daniel responsabil comisie metodică: prof. Știrbu Oana
Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială Samarinești jud. Gorj
1.1; 1.2; 1.3; 2.2 Importan ța exemplului personal de iubire (valoarea 1 S17 18 -22.05
exemplului personal; exemple din viața cotidiană)
ceilal ți 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Recapitulare, sistematizare, evaluare: ”Iubirea
1 S18 25-29.05
2.2; 3.1; 3.2 cre ștină, sprijin pentru convie țuirea cu ceilal ți”
1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Recapitulare, sistematizare, evaluare finală 1 S19 01 -05.06
2.2; 3.1; 3.2
Cu Hristos pe cărările vacan ței ! 1 S20 08 -12.06

Prof. Pescaru Daniel responsabil comisie metodică: prof. Știrbu Oana