Sunteți pe pagina 1din 6

Nr. 1/72574/2019/27.08.

2019

ANUNŢ
Din data de 27.08.2019
privind concursul de ocupare a posturilor vacante de personal contractual, din cadrul
Direcției de Implementare a Proiectelor Finanțate din Împrumuturi Externe (DIPFÎE –
Ministerul Justiției)

Ministerul Justiției prin Direcția de Implementare a Proiectelor Finanțate din Împrumuturi


Externe organizează selecție pentru ocuparea unui număr de 5 posturi în cadrul Direcției de
Implementare a Proiectelor Finanțate din Împrumuturi Externe (DIPFÎE), respectiv:
- Responsabil IT – 2 posturi
- Asistent achiziții – 1 post
- Consilier tehnic – 2 posturi
DIPFÎE este o structură funcțională, fără personalitate juridică, constituită în cadrul
Ministerului Justiției ca o unitate de management a proiectului, pentru derularea Proiectului
de îmbunătățire a serviciilor judiciare finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție
și Dezvoltare prin Acordul de Împrumut nr. 8695-RO ratificat prin Legea 173/2017.
Condițiile pentru ocuparea acestor posturi, bibliografia de concurs, precum și
responsabilitățile posturilor sunt următoarele:
1. Responsabil IT

CRITERII CERINŢE MINIME


Pregătire - studii superioare de lungă durată (automatică, cibernetică, economice,
profesională informatică sau alte domenii similare)
- cursuri postuniversitare de perfecționare și certificări în domeniul
tehnologiei informației – reprezintă avantaj
Experiență - experiență generală - minimum 8 ani
- experiență specifică în domeniul tehnologiei informației – minim 3 ani
Limbi străine - cunoașterea limbii engleze (scris, vorbit, citit) – foarte bine.
PC - cunoștințe avansate de: calculatoare personale – arhitectură,
componente, caracteristici, periferice, diagnosticare defecte
- configurare și administrare rețele LAN bazate pe sisteme de operare
Microsoft Windows Server 2012 și 2016, sisteme operare Server
- instalare, configurare, administrare sisteme de operare Microsoft
Windows 7, 8 și 10
- instalare și utilizare a produselor pachetului MS Office – Word, Excel,
PowerPoint, Access, Outlook, Publisher, etc.
- instalare și administrare SQL Server 2012 și 2014
- operare baze de date

Bibliografie:

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 București, România Pagina 1 din 6
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FS-01-03-ver.3
 Legea nr. 173/2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de
îmbunătățire a serviciilor judiciare) dintre România și Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de îmbunătățire a
serviciilor judiciare, semnat la București la 17 februarie 2017 și la 27 februarie 2017.
 H.G. nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu
modificările și completările ulterioare
 "Data Communications and Networking, 5th Edition", autor: Behrouz Forouzan
 "Office 2013 Bible", autori: Dick Kusleika, Faithe Wempen, John Walkenbach, Lisa A.
Bucki, Michael Alexander
 „Windows 10 Inside Out”, autor: Ed Bott, Carl Siechert, Craig Stinson
 „InsideOUT Windows Server 2012”, autor: W.R. Stanek;
 Installing and Configuring Windows Server 2012 R2, autor: C. Zacker;
Responsabilități principale:
1. Asigură implementarea activităților prevăzute în proiectele finanțate din împrumuturi
externe, cuprinse în documentele agreate cu reprezentanți Băncii Mondiale (acordurile
de împrumut, documentele de evaluare a proiectelor – PAD, minutele de negociere),
conform postului pe care îl ocupă;
2. Asigură suportul informatic tuturor proiectelor în cadrul DIPFIE;
3. Asigură implementarea proiectelor informatice gestionate de DIPFÎE;
4. Îndeplinește atribuțiile de manager de contract stabilite în Regulamentul de organizare
și funcționare a Ministerului Justiției, pentru contractele de a căror implementare este
responsabil, stabilite de managerul de proiect și/sau managerul adjunct de proiect;
5. Asigură suport Managerului IT în definirea de strategii informatice în concordanță cu
proiectele aflate în derulare în cadrul DIPFIE;
6. Participă la elaborarea planului anual de achiziții în domeniul informatic;
7. Elaborează sau participă la elaborarea de termeni de referință, rapoarte sau alte analize
și documente tehnice referitoare la proiectele informatice aflate în derulare;
8. Analizează și propune Managerului IT, spre avizare, studiile, rapoartele și orice alte
documente furnizate de consultanți sau furnizori în domeniul IT, după cum este prevăzut
în contractele încheiate cu aceștia;
9. Aplică viza „bun de plată” și/sau viza de legalitate pe facturile și documentele cu impact
financiar;
10. Participă în comisiile de selecție și negociere din cadrul achizițiilor de servicii și bunuri
din domeniul IT, în baza împuternicirilor/mandatelor primite;
11. Participă la cursuri de pregătire profesională în domeniul său de activitate;
12. Participă la conferințe și simpozioane de specialitate;
13. Asigură suport informatic (administrare, configurare, implementare și exploatare)
necesar derulării activității proprii a DIPFIE;
14. Îndeplinește alte sarcini de serviciu solicitate de Managerul IT/Managerul de Proiect/

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 București, România Pagina 2 din 6
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FS-01-03-ver.3
Managerul Adjunct în limita de competență a postului ocupat;
15. Participă la realizarea în cele mai bune condiții și la termenele stabilite a lucrărilor
repartizate compartimentului IT al DIPFÎE;
16. Realizează lucrările repartizate compartimentului IT al DIPFÎE, precum și pe cele de o
complexitate și importanță deosebită;
17. Prezintă și susține, după caz, managerului IT, managerului de proiect sau managerului
adjunct lucrările elaborate la nivelul compartimentului IT al DIPFÎE;
18. Estimează necesarul de fonduri/alocările bugetare cu ocazia elaborării bugetului anual
și a rectificărilor bugetare, pentru toate contractele aflate în responsabilitatea acestuia.

2. Asistent achiziții

CRITERII CERINŢE MINIME


Pregătire - studii superioare de lungă durată
profesională - cursuri de pregătire în procedurile de achiziție utilizate de Banca
Mondială – reprezintă avantaj
Experiență - experiență generală - minimum 3 ani
- experiență în proceduri de achiziție: minimum 1 an reprezintă un
avantaj
Limbi străine - cunoașterea limbii engleze (scris, vorbit, citit) – foarte bine
PC - EXCEL / WORD, programe informatice specifice

Bibliografie:
 Legea nr. 173/2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de
îmbunătățire a serviciilor judiciare) dintre România şi Banca Internațională
pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de îmbunătățire
a serviciilor judiciare, semnat la București la 17 februarie 2017 și la 27 februarie
2017;
 Regulamentul de achiziții al BIRD (The World Bank Procurement Regulations for
IPF Borrowers);
 H.G. nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu
modificările și completările ulterioare.
Responsabilități principale:
1. Asigură implementarea activităților prevăzute în proiectele finanțate din împrumuturi
externe, astfel cum sunt cuprinse în documentele agreate cu reprezentanții Băncii
Mondiale conform postului pe care îl ocupă (acordurile de împrumut, documentele de
evaluare a proiectelor – PAD, minutele de negociere);
2. Furnizează suport pentru revizuirea periodică a Planurilor de achiziții, în conformitate
cu procedurile BIRD;
3. Asigură derularea procedurilor de achiziții de bunuri, servicii și lucrări din cadrul DIPFIE,
sub supravegherea responsabililor de achiziții, potrivit procedurilor BIRD și prevederilor
acordurilor de împrumut;

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 București, România Pagina 3 din 6
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FS-01-03-ver.3
4. Asigură primirea și înregistrarea ofertelor, furnizează suport pe parcursul deschiderii
acestora, derulării proceselor de evaluare și atribuire a contractelor, semnării negocierii
și contractelor, conform prevederilor procedurilor BIRD stabilite prin acordurile de
împrumut;
5. Elaborează și actualizează listele cu potențialii ofertanți, listele cu ofertanții care și-au
exprimat interesul pentru proiect și/sau care au solicitat/primit documentația de
licitație;
6. Furnizează suport responsabililor de achiziții pe parcursul elaborării rapoartelor de
evaluare;
7. Participă în calitate secretar (fără drept de vot) în comisiile de evaluare pentru
atribuirea contractelor de lucrări, servicii sau bunuri, precum și la negocierea
contractelor;
8. Monitorizează termenele aferente derulării procedurilor de achiziție (clarificări,
depuneri oferte/expresii de interes, expirare valabilitate oferte și/sau garanții) și
avertizează corespunzător și în timp util responsabilii de achiziții;
9. Furnizează suport la elaborarea actelor adiționale pe parcursul derulării contractelor, și
monitorizează procesul de semnare a acestora;
10. Ține evidența contractelor și actelor adiționale semnate, monitorizează permanent
termenele stabilite în contracte (livrare, finalizare lucrări, depunere rapoarte, finalizare
contracte, expirare garanții, expirare contracte etc.) și avertizează corespunzător și în
timp util responsabilii de achiziții și managerii de linie;
11. Participă la estimarea necesarului de fonduri/alocărilor bugetare cu ocazia elaborării
bugetului anual și a rectificărilor bugetare;
12. Păstrează dosarele cu documentele tipărite, precum și documentele în format electronic
în mod organizat pentru toate activitățile în responsabilitatea lui.

3. Consilier Tehnic

CRITERII CERINŢE MINIME


Pregătire - studii superioare de lungă durată (arhitect, urbanist, inginer
profesională construcții civile, inginer economist în construcții civile, inginer
structuri, instalații);
Experiență - experiență generală - minimum 5 ani
- experiență specifică în domeniul tehnic (execuție lucrări,
supervizare, investiții în construcții) – minimum 3 ani.
- experiența în proiecte internaționale constituie un avantaj
Limbi străine - cunoașterea limbii engleze (scris, vorbit, citit) – bine.
PC - EXCEL / WORD, programe informatice specifice

Bibliografie:
 Legea nr. 173/2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de
îmbunătățire a serviciilor judiciare) dintre România și Banca Internațională
pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de îmbunătățire

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 București, România Pagina 4 din 6
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FS-01-03-ver.3
a serviciilor judiciare, semnat la București la 17 februarie 2017 și la 27 februarie
2017;
 H.G. nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu
modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, cu modificările și completările
ulterioare;
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu
modificările și completările ulterioare;
 HG nr.343/2017, pentru aprobarea Regulamentului privind recepția
construcțiilor;
 HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice;
 Legea 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice;
 Legea 500/2002 privind Finanțele Publice, Cap. 3, Secțiunea 3 – Prevederi
referitoare la investițiile publice.
Responsabilități principale:
1. Asigură implementarea activităților prevăzute în proiectele finanțate din împrumuturi
externe, astfel cum sunt cuprinse în documentele agreate cu reprezentanți Băncii
Mondiale conform postului pe care îl ocupă (acordurile de împrumut, documentele de
evaluare a proiectelor – PAD, minutele de negociere);
2. Analizează documentele tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții cuprinse
în proiecte - expertize tehnice, studii de pre-fezabilitate și fezabilitate, proiecte
tehnice, detalii de execuție și partea tehnică a documentelor de licitație din punctul de
vedere al specialității pentru care este pregătit;
3. Îndeplinește atribuțiile de manager de contract stabilite în Regulamentul de organizare
și funcționare a Ministerului Justiției, pentru contractele de a căror implementare este
responsabil, stabilite de managerul de proiect/managerul adjunct de proiect/managerul
tehnic;
4. Negociază cu proiectanții și consultanții tehnici elaborarea, modificarea sau
îmbunătățirea documentelor tehnico-economice privind obiectivele de investiții din
punctul de vedere al specialității pentru care este pregătit;
5. Elaborează partea tehnică a documentațiilor de licitație pentru contractarea
consultanților, lucrărilor de execuție, serviciilor și bunurilor parte din proiect, în limita
ariei de competență;
6. Participă în calitate de membru în comisiile de evaluare pentru atribuirea contractelor
de lucrări, servicii sau bunuri, precum și la negocierea contractelor;
7. Participă în calitate de membru în comisiile tehnice de avizare a indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului;
8. Verifică îndeplinirea de către consultanți, furnizori și executanți de lucrări a sarcinilor

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 București, România Pagina 5 din 6
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FS-01-03-ver.3
rezultate din contract, verifică situațiile de lucrări, facturile din punct de vedere al
conformității cu contractul și documentele provenite de la consultanții tehnici şi
executanții de lucrări. Aplică viza „bun de plată” și/sau viza de legalitate pe facturile şi
documentele cu impact financiar;
9. Efectuează vizite și controale la obiectivele de investiții cuprinse în proiect pentru a
asigura realizarea în condiții optime a proiectelor de investiții;
10. Monitorizează permanent și actualizează ori de câte ori este necesar devizele generale
de cheltuieli ale obiectivelor de investiții din cadrul proiectelor;
11. Analizează rapoartele periodice transmise de consultanții/contractanții angajați în
vederea aprobării sau efectuării de comentarii referitoare la forma și conținutul acestor
rapoarte;
12. Estimează cât mai corect posibil necesarul de fonduri / alocările bugetare cu ocazia
elaborării bugetului anual și a rectificărilor bugetare, pentru toate contractele în
responsabilitatea acestuia;
13. Se asigură, pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor, că fiecare Plan de Management
de Mediu și Social (PMMS) este monitorizat de către dirigintele de șantier/ specialistul
care asigură supervizarea lucrărilor/specialistul SSM, ca parte integrantă a contractului
de supervizare.

Selecția candidaților va consta în următoarele probe:


- selectarea CV-urilor;
- testarea profesională scrisă;
- interviu.
Persoanele interesate pot trimite CV-ul, în limba română sau engleză, la Ministerul
Justiției - Direcția de Implementare a Proiectelor Finanțate din Împrumuturi Externe
(DIPFIE), pe adresa Str. Apolodor nr. 17, etaj 2, cam. 21, sector 5, București sau prin e-
mail, la adresa adriana.gheorghiu@just.ro, până la data de 30 septembrie 2019.
Data și locul unde se vor desfășura testarea profesională și interviul vor fi comunicate
după etapa de selectare a CV-urilor.
Informații suplimentare pot fi obținute astfel:
Pentru poziția nr. 1 – Responsabil IT – paul.negrila@just.ro; telefon: 037 204 1094;
Pentru poziția nr. 2 – Asistent achiziții – adriana.gheorghiu@just.ro; telefon: 037 105
1212, cmunteanu2@just.ro - telefon: 037 204 1090;
Pentru poziția nr. 3 – Consilier tehnic – gabriel.clinceanu@just.ro; telefon:
037.204.1095.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 București, România Pagina 6 din 6
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FS-01-03-ver.3