Sunteți pe pagina 1din 5

ORDIN nr.

2844 din 29 august 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2019 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru
Administrarea Activelor Statului

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie
majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările
ulterioare,
În temeiul:
- art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 32 lit. m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, ministrul muncii şi justiţiei
sociale şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:
Art. 1

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria,
societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, buget prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2

Indicatorii aprobaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria
sunt obligatorii pentru conducerea societăţii, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) din
Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau
deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 3

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria poate
fi rectificat, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie
majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


-****-
Preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului,

Florian Daniel Geantă


Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Marius-Constantin Budăi

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ:

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI


Operatorul economic: Societatea COMALEX - S.A. Alexandria
Sediul/Adresa: Alexandria, Str. Libertăţii nr. 211, bl. L8-9, judeţul Teleorman
Cod unic de înregistrare: RO1384767
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
- mii lei -

Nr. Propuneri an
INDICATORI
rd. curent 2019

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE 1 787

(rd.1 = rd.2 + rd.5 + rd.6)

1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 787

a) subvenţii, cf. prevederilor legale în 3 0


vigoare

b) transferuri, cf. prevederilor legale în 4 0


vigoare

2 Venituri financiare 5 0

3 Venituri extraordinare 6 0

II CHELTUIELI TOTALE 7 763

(rd.7 = rd.8 + rd.20 + rd.21)

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 763

A, cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 388

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte


B.
asimilate 10 21
C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 257

Cheltuieli de natură salarială


C0
(rd.13 + rd.14) 12 80

C1 ch. cu salariile 13 80

C2 bonusuri 14 0

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0

cheltuieli cu plăţi compensatorii


16 0
aferente disponibilizărilor de personal

C4 Cheltuieli aferente contractului de 17 168


mandat şi a altor organe de conducere
şi control, comisii şi comitete

C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de 9


18
angajator

D. alte cheltuieli de exploatare 19 97

2 Cheltuieli financiare 20 0

3 Cheltuieli extraordinare 21 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 24

IV IMPOZIT PE PROFIT 23 10

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 24 14


DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:

1 Rezerve legale 25 3

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale


2 26 0
prevăzute de lege

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 27


11
precedent

4 Constituirea surselor proprii de finanţare 28 0


pentru proiectele cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pentru
constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor,
comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi

5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0

6 Profitul contabil rămas după deducerea 30 0


sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 31 0


10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de 32 0


stat sau local în cazul regiilor autonome,
ori dividende cuvenite acţionarilor, în
cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital integral sau majoritar
de stat, din care:

a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 0

b) - dividende cuvenite bugetului local 33a 0

c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 0

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile 35 0


prevăzute la rd.31 - rd.32 se repartizează la
alte rezerve şi constituie sursă proprie de
finanţare

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0

VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN 37 0


FONDURI EUROPENE, din care:

a) cheltuieli materiale 38 0

b) cheltuieli cu salariile 39 0

c) cheltuieli privind prestările de servicii 40 0

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 41 0

e) alte cheltuieli 42 0
VIII SURSE DE FINANŢARE A 43 5
INVESTIŢIILOR, din care:

1 Alocaţii de la buget 44 0

alocaţii bugetare aferente plăţii 45 0


angajamentelor din anii anteriori

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 5

X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 6

2 Nr. mediu de salariaţi total 49 3

3 Câştigul mediu lunar pe salariat 50 2222


(lei/persoană) determinat pe baza
cheltuielilor de natură salarială*)

4 Câştigul mediu lunar pe salariat 51 1778


(lei/persoană) determinat pe baza
cheltuielilor de natură salarială, recalculat
cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

5 Productivitatea muncii în unităţi valorice 52 262


pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd.2/rd.49)

6 Productivitatea muncii în unităţi valorice 53 262


pe total personal mediu recalculată cf.
Legii anuale a bugetului de stat

7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe 54 0


total personal mediu (cantitate produse
finite/ persoană)

8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 55 970


(rd.7/rd.1) x l000

9 Plăţi restante 56 1570

10 Creanţe restante 57 4720

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 756 din data de 17 septembrie 2019