Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

/ / Data _________

ACORDUL PĂRINTELUI SAU AL REPREZENTANTULUI LEGAL


ÎN CAZUL VOLUNTARILOR SUB 16 ANI

Subsemnatul/a _______________________________ posesor al BI/CI _____________


seria______ nr. _____ CNP __________________ domiciliat/ă în Str. _____________
Nr. ______ Bl. _____ Sc. ____ Et. ____ Apt. _____ Localitatea ______________
Judeţul ___________ Cod poștal _________ , E-mail _________________________,
în calitate de părinte/reprezentant legal al minorului _________________ sunt de acord
ca acesta să ia parte la activitatea din data de 21.09.2019, la care minorul este înscris la zi, activitate
cunoscută sub numele de Ziua de Curățenie Națională de sub egida Let’s Do It, Romania!.

Data: Semnătura: