Sunteți pe pagina 1din 92

909

CENTRALIZATOR
PRIVIND
DISCIPLINELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, DOMENIILE
ŞI SPECIALIZĂRILE, PROBELE DE CONCURS
VALABILE PENTRU ÎNCADRAREA
PERSONALULUI DIDACTIC DIN
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, PRECUM
ŞI DISCIPLINELE PENTRU EXAMENUL
CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
2016

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE
DIN PALATE ŞI CLUBURI ALE COPIILOR
910
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de
Învăţământ preuniversitar Programa -
a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ
probă de concurs/
Disciplina pentru
Post/Catedră Învăţământ universitar de de examenul naţional de
Nr.
Nivel
(Disciplina principală PROFILUL / DOMENIUL
crt.
lungă scurtă definitivare în
de încadrare) Specializarea durată durată învăţământ

1. Informatică* x x
2. Informatică economică x x
3. Informatică – tehnologia informaţiei şi comunicării* x x
4. Informatică – tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor* x x
5. Informatică – tehnologii asistate de calculator* x x
6. Informatică – tehnologii asistate pe calculator* x x
7. Informatică aplicată* x x
8. Informatică – tehnologia informaţiei* x x
9. Informatică aplicată şi programare* x x
10. Roboţi industriali x
11. Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor x
12. Automatică şi calculatoare x
13. Tehnologia informaţiei x x
Proba practică
Informatică 14. Automatizări şi tehnică de calcul x x +
15. Inginerie electrică şi calculatoare x Proba scrisă:
16. Tehnologie informatică x x INFORMATICĂ
17. Prelucrarea informatică a datelor economice x ŞI TEHNOLOGIA
18. Informatică didactică* x INFORMAŢIEI
1. Operare şi programare pe 19. Informatică medicală x (programa pentru concurs
calculator aprobată prin ordinul
20. Informatică distribuită* x ministrului educaţiei,
2. Informatică 21. Proinfo* x cercetării, tineretului şi
3. Automatizări şi 22. Specinfo* x sportului nr. 5620 / 2010)
calculatoare 23. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei* x /
4. Matematica aplicată in INFORMATICĂ
Palatele copiilor / 24. Tehnologia informaţiei şi comunicării* x
tehnica de calcul ŞI TEHNOLOGIA
Cluburile 25. Tehnologia informaţiei şi calculatoare* x
5. Tehnoredactare pe INFORMAŢIEI
copiilor 26. Sisteme informatice contabile * x
calculator (SPECIALITATE
27. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie* x
6. Jocuri logice ŞI DIDACTICA
7. Grafică pe calculator 28. Matematică – Informatică x
29. Informatică x SPECIALITĂŢII),
8. Geoinformatică Matematică ELEMENTE DE
30. Maşini de calcul x x
PEDAGOGIE ŞI
31. Cercetări operaţionale x
PSIHOLOGIE
32. Informatică economică x x (programele pentru
33. Informatică managerială x x examenul naţional de
definitivare în învăţământ
34. Cibernetică şi informatică economică x x aprobate prin ordinul
35. Informatică şi contabilitate x x ministrului educaţiei şi
36. Cibernetică şi previziune economică x x cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
37. Contabilitate şi informatică de gestiune x x
38. Econometrie informatică x x
39. Cibernetică x x
Economic 40. Finanţe, contabilitate, informatică x x
41. Finanţe, contabilitate şi informatică x
42. Planificare şi cibernetică economică x x
43. Prelucrarea electronică a informaţiei economice x
44. Prelucrarea electronică a informaţiilor economice x
45. Cibernetică economică x
46. Statistică social-economică x
47. Statistică şi previziune economică x
48. Sisteme informaţionale pentru afaceri* x
Ştiinţe economice 49. Mecanizarea şi automatizarea calculului economic x
911
50. Calculatoare x
51. Calculatoare (în limbi străine) x
52. Automatică x
53. Automatică şi informatică industrială x
Ştiinţa
54. Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x
sistemelor şi a calculatoarelor/ 55. Automatică şi calculatoare x
Ingineria sistemelor şi a 56. Automatică şi informatică economică x
calculatoarelor
57. Informatică aplicată x x
58. Informatică tehnică x x
59. Sisteme cu microprocesoare x
60. Automatică şi informatică aplicată x
1. Operare şi programare pe 61. Inginerie electrică şi calculatoare x
calculator 62. Inginerie electrică şi calculatoare (în limbi străine) x
2. Informatică 63. Automatizări şi calculatoare x x
3. Automatizări şi calculatoare Electric / 64. Automatizări x
4. Matematica aplicată in tehnica Inginerie electrică 65. Automatică x Proba practică
66. Automatizări industriale şi conducerea roboţilor x x +
de calcul
Proba scrisă:
5. Tehnoredactare pe calculator 67. Automatică şi informatică industrială x
INFORMATICĂ
6. Jocuri logice 68. Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x ŞI TEHNOLOGIA
7. Grafică pe calculator 69. Roboţi industriali x INFORMAŢIEI
8. Geoinformatică Mecanică 70. Mecatronică x (programa pentru concurs
71. Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x x aprobată prin ordinul
Mecanică / Petrol şi gaze 72. Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x x ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
73. Tehnologie informatică x x sportului nr. 5620 / 2010)
Palatele Ştiinţa 74. Informatică x x /
copiilor / sistemelor şi a calculatoarelor/ 75. Informatică aplicată x x INFORMATICĂ
Cluburile Automatizări şi tehnică de calcul 76. Tehnică de calcul x x ŞI TEHNOLOGIA
copiilor 77. Informatică tehnică x x INFORMAŢIEI
Inginerie mecanică 78. Mecatronică x (SPECIALITATE
79. Mecatronică x ŞI DIDACTICA
Mecatronică
80. Roboţi industriali x SPECIALITĂŢII),
Electromecanică 81. Roboţi industriali x ELEMENTE DE
Ştiinţe aplicate 82. Informatică industrială x x PEDAGOGIE ŞI
83. Fizică informatică x PSIHOLOGIE
Fizică (programele pentru examenul
84. Fizică - Informatică x naţional de definitivare în
85. Electronică x învăţământ aprobate prin
86. Electronică aplicată x ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării ştiinţifice nr.
87. Microelectronică x 5558 / 2015)
88. Electronică şi informatică industrială x
1. Operare şi programare pe 89. Radiotehnică x
calculator 90. Echipamente şi sisteme electronice militare x
2. Automatizări şi calculatoare 91. Microtehnologii x
3. Tehnoredactare pe calculator 92. Radioelectronică (militar) x
4. Jocuri logice 93. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x
Electronic / Inginerie electronică
5. Grafică pe calculator 94. Telecomunicaţii x
6. Geoinformatică 95. Electronică şi telecomunicaţii x
96. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x
97. Comunicaţii x
98. Comunicaţii (în limbi străine) x
99. Telecomenzi şi electronică în transporturi x
100. Telefonie - telegrafie x
101. Transmisiuni (militar) x
102. Telecomenzi feroviare x
912

103. Electronică x Proba practică


104. Electronică aplicată x +
Proba scrisă:
105. Microelectronică x
INFORMATICĂ
106. Electronică şi informatică industrială x
ŞI TEHNOLOGIA
107. Radiotehnică x INFORMAŢIEI
1. Operare şi programare pe 108. Echipamente şi sisteme electronice militare x
calculator (programa pentru concurs
109. Microtehnologii x aprobată prin ordinul
2. Automatizări şi calculatoare 110. Radioelectronică (militar) x ministrului educaţiei,
3. Tehnoredactare pe calculator cercetării, tineretului şi
Electric / 111. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x
4. Jocuri logice sportului nr. 5620 / 2010)
Inginerie electrică 112. Telecomunicaţii x
5. Grafică pe calculator /
113. Electronică şi telecomunicaţii x INFORMATICĂ
6. Geoinformatică
114. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x ŞI TEHNOLOGIA
115. Comunicaţii x INFORMAŢIEI
116. Comunicaţii (în limbi străine) x (SPECIALITATE
117. Telecomenzi şi electronică în transporturi x ŞI DIDACTICA
118. Telefonie - telegrafie x SPECIALITĂŢII),
119. Transmisiuni (militar) x ELEMENTE DE
120. Telecomenzi feroviare x PEDAGOGIE ŞI
Educaţie tehnologică 121. Educaţie tehnologică şi tehnologii asistate de calculator* x PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
naţional de definitivare în
Palatele învăţământ aprobate prin
copiilor / Tehnoredactare pe calculator Administraţie - Secretariat 122. Birotica x ordinul ministrului educaţiei
Cluburile şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
copiilor
123. Matematică
1 x x Proba practico-metodică
124. Matematică* x +
Proba scrisă:
125. Matematică
2 (în limbi străine) x x
MATEMATICĂ
126. Matematici
3 pure x x
(programa pentru concurs
127. Matematică
4 – Mecanică x x aprobată prin ordinul
128. Matematică
5 – Fizică x x ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
129. Matematică
6 – Informatică x
sportului nr. 5620 / 2010)
Matematică 130. Matematici
7 aplicate x
1. Matematica aplicată în tehnica 131. Matematici
8 aplicate (în limbi străine) x
de calcul /
132. Matematică
9 – Studii avansate x
2. Jocuri logice 133. Matematică economică x
3. Astronomie MATEMATICĂ
134. Informatică (absolvenţi ai promoţiilor anterioare anului 1993 ) x (SPECIALITATE ŞI
4. Aeromodele / Rachetomodele
135. Geometrie x DIDACTICA
5. Navomodele
136. Cercetări operaţionale x SPECIALITĂŢII),
137. Didactica matematicii* x ELEMENTE DE
Matematică – Fizică 138. Matematică
1 – Fizică x PEDAGOGIE ŞI
Fizică 139. Fizică - Matematică x PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
Ştiinţe aplicate 140. Inginerie matematică x ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
913
141. Fizică x x
142. Fizică* x
143. Fizică (în limbi străine) x x
144. Fizică medicală x
1. Fizica aplicată 145. Fizica materialelor x
2. Foto - cineclub 146. Fizica mediului x x Proba practico-metodică
3. Meteorologie 147. Fizica mediului ambiant x x +
148. Biofizică x Proba scrisă:
4. Astronomie Fizică
Fizică – Chimie FIZICĂ
5. Electronică 149. x x
Fizică tehnologică (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
Palatele 6. Construcţii electronice 150. x ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
copiilor / 7. Radioclub 151. Fizică informatică x nr. 5620 / 2010)
Cluburile 8. Construcţii radio 152. Fizică - Informatică x /
copiilor 9. Anticipaţie ştiinţifică 153. Fizică - Matematică x FIZICĂ
10. Jocuri logice 154. Fizica teoretică x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
11. Go 155. Fizică – Cunoştinţe tehnico-productive x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
12. Aeromodele / 156. Fizică şi cunoştinţe tehnico-productive x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
Rachetomodele Matematică 157. Matematică – Fizică x x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
13. Navomodele Ştiinţe aplicate 158. Inginerie fizică x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015
14. Robotică 159. Chimie – Fizică x x
Chimie
160. Chimie – Fizică (+ militar) x
Chimie universitari 161. Chimie – Fizică x
Matematică - Fizică 162. Matematică – Fizică x
Medicină 163. Biomateriale şi tehnologie protetică x
Ştiinţa Proba practică
sistemelor şi a +
calculatoarelor/ 164. Automatică şi informatică industrială x Proba scrisă:
Ingineria sistemelor şi a INFORMATICĂ
calculatoarelor ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
nr. 5620 / 2010)
/
INFORMATICĂ
Electric / ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
165. Automatică şi informatică industrială x
Inginerie electrică (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
Palatele PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
copiilor / (programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
Cluburile Go cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
copiilor Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI,
TELECOMUNICAŢII
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
Electronică şi
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
automatizări /
166. Automatică şi informatică industrială x /
Electronică şi ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI,
automatizări TELECOMUNICAŢII
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
914
167. Chimie
1 x x
168. Chimie* x
169. Chimie (în limbi străine) x
170. Chimie militară (militar) x x
171. Biochimie tehnologică x
172. Chimia mediului x
173. Radiochimie x
174. Chimie - Fizică (+ militar) x
175. Chimie – Fizică x x
176. Chimie - Biologie x x
177. Inginerie chimică x
178. Inginerie chimică (în limbi străine) x Proba practico-metodică
179. Tehnologie chimică x x +
180. Tehnologie chimică organică x x
Chimie Proba scrisă:
1. Prelucrare mase plastice şi sticlă 181. Tehnologie chimică anorganică x x
Tehnologia substanţelor anorganice CHIMIE
2. Chimie experimentală 182. x
183. Tehnologia substanţelor organice x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
3. Foto – cineclub ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
184. Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice x
4. Biochimie 185. Tehnologia silicaţilor şi compuşilor oxidici x sportului nr. 5620 / 2010)
5. Electrochimie 186. Tehnologia celulozei, hârtiei şi fibrelor artificiale x
6. Sanitarii pricepuţi 187. Tehnologia compuşilor macromoleculari x
/
CHIMIE
7. Artă culinară 188. Tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafie şi fibre x
Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
8. Ceramică 189. x
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
190. Chimie - secţia pedagogică x
9. Aeromodele / Rachetomodele 191. Tehnici de laborator x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
10. Navomodele 192. Chimie – Cunoştinţe tehnico-productive x (programele pentru examenul naţional de
193. Chimie şi cunoştinţe tehnico-productive x definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
194. Tehnologia materialelor de construcţii x ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
195. Chimie x
Chimie universitari
196. Chimie - Fizică x
Fizică 197. Fizică - Chimie x x
198. Biochimie x
Biologie 199. Biologie - Chimie x x
200. Biochimie tehnologică x
Chimie industrială 201. Tehnologia şi chimizarea petrolului şi gazelor x
202. Ingineria protecției mediului în industria chimică şi petrochimică x
203. Ingineria protecției mediului în industria chimică şi petrochimie x
Ingineria mediului 204. Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimie x
205. Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică x
915
206. Inginerie chimică x
207. Inginerie chimică (în limbi străine) x
208. Tehnologie chimică x x
209. Tehnologie chimică organică x x
210. Tehnologie chimică anorganică x x
211. Tehnologia substanţelor anorganice x x
212. Tehnologia substanţelor organice x x
213. Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice x Proba practico-metodică
214. Tehnologia silicaţilor şi compuşilor oxidici x x +
215. Tehnici de laborator x Proba scrisă:
1. Prelucrare mase plastice şi sticlă 216. Chimie industrială – inginerie chimică x CHIMIE
2. Chimie experimentală 217. Tehnologia prelucrării petrolului şi petrochimie x
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul
3. Foto – cineclub 218. Petrochimie x
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
4. Biochimie 219. Petrochimie şi carbochimie x
220. Chimie alimentară x x sportului nr. 5620 / 2010)
5. Electrochimie
Chimie industrială 221. Ingineria prelucrării produselor naturale x /
6. Sanitarii pricepuţi 222. Inginerie biochimică x CHIMIE
7. Artă culinară 223. Tehnologia materialelor de construcţii x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
8. Ceramică 224. Utilaje şi ingineria proceselor chimice x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
9. Aeromodele / Rachetomodele 225. Prelucrarea petrolului, petrochimie şi carbochimie x
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
10. Navomodele 226. Ingineria şi chimia substanţelor organice x
(programele pentru examenul naţional de
227. Ingineria şi chimia substanţelor anorganice x definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
228. Ingineria şi chimia compuşilor macromoleculari x ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
229. Tehnologii carbochimice x 5558 / 2015)
230. Ingineria şi tehnologia fabricaţiei hârtiei x
231. Inginerie economică în industria chimică şi de materiale x
232. Informatica sistemelor chimice x
233. Tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafie şi fibre x
234. Tehnologia compuşilor macromoleculari x
235. Tehnologia maselor plastice x
236. Tehnologia prelucrării petrolului şi petrochimie x
237. Mecanica fină x x Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
Palatele
copiilor / MECANICĂ
Cluburile (programa aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
copiilor
5620 / 2010)

Mecanica fină Mecanică


238. Tehnologii de mecanică fină x /
MECANICĂ
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
239. Electronică x x
240. Automatizări şi calculatoare x x
241. Automatică şi informatică industrială x
Proba practico-metodică
242. Sisteme cu microprocesoare x
243. Electronică aplicată x x
+
244. Microelectronică x Proba scrisă:
1. Electronică ELECTROTEHNICĂ,
245. Automatică x
2. Radioamatorism (radiogoniometrie, ELECTROMECANICĂ
246. Electronică şi informatică industrială x
radio-orientare)
3. Radiotelegrafie
247. Radiotehnică x (programa aprobată prin ordinul ministrului
248. Automatizări x x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
4. Automatizări
249. Radioelectronică (militar) x 5620 / 2010)
5. Tehnoredactare pe calculator Electronică şi
250. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x
6. Construcţii electronice automatizări / /
251. Echipamente şi sisteme electronice militare x
7. Radioclub Electronică şi automatizări
252. Microtehnologii x
ELECTROTEHNICĂ,
8. Construcţii radio ELECTROMECANICĂ
253. Automatică şi informatică aplicată x
9. Aeromodele / Rachetomodele
254. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
10. Navomodele 255. Automatizări industriale x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
11. Robotică 256. Automatizări industriale si conducerea roboţilor x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
257. Roboţi industriali x (programele pentru examenul naţional de
258. Automatică şi informatică economică x definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
259. Calculatoare x ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
260. Automatică şi calculatoare x 5558 / 2015)
261. Componenţi şi dispozitive electronice x
262. Inginerie economică în domeniul electric x
916
263. Telecomunicaţii x x Proba practico-metodică
264. Electronică şi telecomunicaţii x x +
265. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x Proba scrisă:
266. Comunicaţii x
267. Comunicaţii (în limbi străine) x
ELECTRONICĂ,
1. Electronică AUTOMATIZĂRI,
268. Telecomenzi şi electronică în transporturi x
2. Radioamatorism (radiogoniometrie,
radio-orientare) 269. Telefonie - telegrafie x x TELECOMUNICAŢII
270. Transmisiuni (militar) x (programa aprobată prin ordinul ministrului
3. Radiotelegrafie
4. Automatizări educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
Electronică şi
5. Tehnoredactare pe calculator 5620 / 2010)
automatizări/
6. Construcţii electronice /
Telecomunicaţii
7. Radioclub ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI,
8. Construcţii radio TELECOMUNICAŢII
9. Aeromodele / Rachetomodele 271. Telecomenzi feroviare x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
10. Navomodele
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
11. Robotică
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
272. Electromecanică x
273. Electromecanică (în limbi străine) x
274. Electromecanică petrol şi gaze x
275. Electromecanică minieră x
276. Ingineria sistemelor electromecanice x
277. Tracţiune electrică x
Electrotehnică,
278. Electromecanic aparate de măsură şi automatizări x
Electromecanică / Electromecanică
279. Electromecanică petrolieră x
1. Electromecanică 280. Electromecanică navală x
Palatele copiilor / 2. Electrotehnică 281. Mecatronică x
Cluburile copiilor 3. Machete / construcţii de maşini 282. Roboţi industriali x Proba practico-metodică
4. Radiotelegrafie
283. Electromecanică tehnologică x +
5. Radioclub
6. Radioamatorism (radiogoniometrie, 284. Sisteme electromecanice asistate de calculator* x Proba scrisă:
radio-orientare) 285. Sisteme electromecanice avansate* x ELECTROTEHNICĂ,
7. Carting 286. Electroenergetică x ELECTROMECANICĂ
8. Robotică 287. Termoenergetică x (programa aprobată prin ordinul ministrului
288. Hidroenergetică x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
289. Centrale termoelectrice x 5620 / 2010)
Energetică /
Electroenergetică, 290. Centrale hidroelectrice x /
Termoenergetică, 291. Centrale nuclearoelectrice x ELECTROTEHNICĂ,
Hidroenergetică 292. Energetică industrială x ELECTROMECANICĂ
293. Energetică x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
294. Informatizarea şi conducerea proceselor energetice x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
295. Energetică nucleară x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
296. Maşini electrice x definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
297. Aparate electrice x ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
298. Acţionări electrice x 5558 / 2015)
1. Electromecanică
2. Electrotehnică 299. Instalaţii electrice, tehnologii electromagnetice x
3. Machete / construcţii de maşini 300. Electrotehnică x
4. Radiotelegrafie Electrotehnică, 301. Instalaţii electrice şi speciale de aviaţie x
5. Radioclub Electromecanică / 302. Construcţii electrotehnice x
6. Radioamatorism (radiogoniometrie, Electrotehnică 303. Electrotehnică generală x
radio-orientare) 304. Electrotehnică generală (în limbi străine) x
7. Carting
305. Instalaţii şi echipamente navale x
8. Robotică
306. Metrologie şi sisteme de măsurare x
307. Inginerie electrică şi calculatoare x
308. Inginerie electrică şi calculatoare (în limbi străine) x
917
309. Echipamente şi instalaţii de bord x Proba practico-metodică
310. Inginerie economică în domeniul electric x +
311. Inginerie matematică x Proba scrisă:
312. Instalaţii electrice x ELECTROTEHNICĂ,
313. Maşini şi aparate electrice x x ELECTROMECANICĂ
1. Electromecanică
2. Electrotehnică 314. Reţele electrice x x (programa aprobată prin ordinul ministrului
Tehnologie electromagnetică educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
3. Machete / construcţii de maşini 315. x
4. Radiotelegrafie Electrotehnică, 316. Echipamente şi instalaţii de aviaţie x nr. 5620 / 2010)
5. Radioclub Electromecanică / 317. Electrotehnologii x /
6. Radioamatorism (radiogoniometrie, Electrotehnică 318. Metrologie în industria electrică x ELECTROTEHNICĂ,
radio-orientare)
319. Inginerie economică în energetică şi electrotehnică x ELECTROMECANICĂ
7. Carting (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
8. Robotică SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
320. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x (programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
1. Electromecanică 321. Electromecanică x Proba practico-metodică
2. Electrotehnică 322. Electromecanică minieră x +
3. Machete / construcţii de maşini 323. Electromecanică tehnologică x Proba scrisă:
Electrotehnică,
4. Radiotelegrafie ELECTROTEHNICĂ,
Electromecanică / 324. Echipamente electrocasnice x
5. Radioclub ELECTROMECANICĂ
Electromecanică 325. Exploatare maşini şi utilaje x
6. Radioamatorism (radiogoniometrie, radio-
orientare)
(programa aprobată prin ordinul ministrului
326. Electromecanică navală x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
Palatele 7. Carting
8. Robotică nr. 5620 / 2010)
copiilor / /
1. Electromecanică
327. Maşini electrice x
Cluburile ELECTROTEHNICĂ,
2. Electrotehnică 328. Aparate electrice x
copiilor ELECTROMECANICĂ
3. Machete / construcţii de maşini 329. Acţionări electrice x
4. Radiotelegrafie Electrotehnică, 330. Electrotehnică x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
5. Radioclub Electromecanică / 331. Instalaţii electrice x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
6. Radioamatorism (radiogoniometrie, radio- Electrotehnică PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
orientare) (programele pentru examenul naţional de
7. Carting 332. Controlul calităţii şi metrologie x definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
8. Robotică
5558 / 2015)
333. Educaţie tehnologică* x x
Educaţie tehnologică 334. Educaţie tehnologică şi tehnologii asistate de calculator* x
335. Biologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x Proba practico-metodică
336. Biochimie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x +
337. Ecologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x Proba scrisă:
338. Ecologie şi protecţia mediului şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
1. Electronică 339. Biologie - Ştiinţe agricole şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x (programa aprobată prin ordinul ministrului
2. Machete / construcţii modele 340. Biologie – Chimie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
Palatele 3. Aeromodele / Rachetomodele Biologie 341. Biologie – Geografie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x 5620 / 2010)
copiilor / 4. Navomodele 342. Biologie – Agricultură şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x
Cluburile 5. Automodele 343. Biologie – Geologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x
/
copiilor 6. Machete / construcţii automodele 344. Biologie aplicată în agricultură şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x
345. Protecţia mediului şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x
7. Radioamatorism (radiogoniometrie, EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
346. Biochimie tehnologică şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x
radio-orientare) 347. Biologie – Ecologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
Fizică 348. Biofizică şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
349. Chimie – Biologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
Chimie 350. Biochimie tehnologică şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x (programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
Geografie 351. Geografie – Biologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
Geologie 352. Geologie - Biologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x 5558 / 2015
918
353. Construcţii civile, industriale şi agricole x x
354. Construcţii căi ferate drumuri şi poduri x x
355. Geodezie x
356. Construcţii hidrotehnice x x
357. Inginerie matematică x
358. Cadastru x x
359. Topografie minieră x x
360. Inginerie urbană, construcţia şi gestiunea localităţilor x
361. Construcţii miniere x Proba practico-metodică
362. Inginerie civilă x +
363. Inginerie civilă (în limbi străine) x Proba scrisă:
364. Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală x CONSTRUCŢII
365. Organizarea şi economia construcţiilor x x (programa aprobată prin ordinul ministrului
366. Drumuri şi poduri x x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
1. Machete/construcţii 367. Îmbunătăţiri funciare x x 5620 / 2010)
Construcţii şi
2. Prietenii pompierilor 368. Tehnica edilitară x x /
lucrări publice/
3. Protecţie civilă 369. Tehnologia construcţiilor x x
Construcţii CONSTRUCŢII
370. Căi ferate, drumuri şi poduri x
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
371. Construcţii şi fortificaţii x
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
372. Inginerie urbană şi dezvoltare regională x
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
373. Topografie x (programele pentru examenul naţional de
374. Inginerie economică în construcţii x definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
375. Ingineria şi managementul lucrărilor de construcţii x ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
376. Hidrotehnică agricolă x 5558 / 2015)
377. Inginerie sanitară şi protecţia mediului x
378. Lucrări edilitare x
379. Căi ferate şi lucrări de artă x
380. Construcţii şi lucrări hidrotehnice x
381. Amenajarea teritoriului agricol x
382. Construcţii şi întreţinere feroviară x
383. Construcţii civile şi industriale x
Palatele
384. Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice x
copiilor /
385. Instalaţii pentru construcţii x Proba practico-metodică
Cluburile
386. Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei x +
copiilor
387. Instalaţii pentru construcţii - pompieri x Proba scrisă:
388. Instalaţii x INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
(programa aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
Construcţii şi 5620 / 2010)
1. Prietenii pompierilor lucrări publice / /
2. Protecţie civilă Instalaţii pentru
construcţii
INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
389. Instalaţii în construcţii x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
390. Autovehicule rutiere x x Proba practico-metodică
391. Ingineria autovehiculelor x +
392. Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră x Proba scrisă:
393. Tehnica transporturilor x TRANSPORTURI
394. Automobile x x RUTIERE
395. Automobile şi tractoare x (programa aprobată prin ordinul ministrului
396. Blindate, automobile şi tractoare x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
1. Carting
397. Transporturi auto x 5620 / 2010)
2. Machete / construcţii automodele Transporturi/
398. Ingineria sistemelor de circulaţie x /
3. Automodele Transporturi rutiere
4. Educaţie rutieră 399. Ingineria transporturilor x
TRANSPORTURI RUTIERE
400. Maşini şi echipamente termice x
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
401. Mecanică agricolă x
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
402. Construcţi de maşini agricole x
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
403. Trafic urban x (programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
404. Tehnologia transporturilor x ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
919
405. Aeronautică x Proba practico-metodică
406. Aeronave x +
407. Aeronave şi armament, rachete (militar) x x Proba scrisă:
408. Inginerie şi management aeronautic x TRANSPORTURI AERONAUTICE
409. Aeronave şi motoare de aviaţie x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
Transporturi/ tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Aeromodele / Rachetomodele
Transporturi aeronautice /
TRANSPORTURI AERONAUTICE
410. Avioane şi motoare x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
411. Material rulant de cale ferată x Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
TRANSPORTURI FEROVIARE
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
Transporturi / tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Modelism feroviar
Transporturi feroviare 412. Material rulant x /
TRANSPORTURI FEROVIARE
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
Palatele copiilor / 5558 / 2015)
Cluburile copiilor 413. Exploatarea porturilor şi a navelor x Proba practico-metodică
414. Mecanică nave x +
415. Navigaţie şi transport fluvial x x Proba scrisă:
416. Navigaţie transport fluvial şi maritim x TRANSPORTURI NAVALE
417. Navigaţie şi exploatarea navei x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
418. Navigaţie şi transport maritim x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Transporturi / 419. Transporturi navale x
Navomodele
Transporturi navale
420. Navigaţie x
/
421. Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale x
TRANSPORTURI NAVALE
422. Navigaţie, hidrografie şi transport maritim x
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
423. Exploatări portuare x aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
424. Industria lemnului x x Proba practico-metodică
425. Ştiinţa şi tehnologia lemnului x +
426. Mobilă şi produse finite din lemn x Proba scrisă:
427. Proiectarea mobilei şi a produselor finite din lemn x PRELUCRAREA LEMNULUI
1. Machete / construcţii modele 428. Prelucrarea lemnului x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
2. Aeromodele / Rachetomodele 429. Industrializarea lemnului x x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
3. Navomodele Prelucrarea lemnului 430. Tehnologia prelucrării lemnului x x
/
4. Machete / tâmplărie 431. Utilaj tehnologic pentru prelucrarea lemnului x
5. Tâmplărie 432. Utilaj tehnologic pentru industria lemnului x
PRELUCRAREA LEMNULUI
433. Tehnologii moderne în prelucrarea lemnului* x
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
434. Utilaj pentru industria lemnului x aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
920
435. Arte plastic x Proba practico-metodică
436. Arte textile (tapiserie – contexturi, modă – imprimeuri) x +
437. Arte textile (tapiserie – contexturi) x Arte vizuale (Educaţie plastică/
438. Arte textile (modă – imprimeuri) x Educaţie vizuală)
1. Atelierul fanteziei
2. Artă textilă (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
3. Artă populară educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
4. Machete / artizanat
Arte plastice şi decorative /
5. Pictură / desen
6. Pictură / pictură pe sticlă ARTE VIZUALE (EDUCAŢIE PLASTICĂ/
7. Tapiserie 439. Arte textile (design vestimentar) x EDUCAŢIE VIZUALĂ)
8. Ţesătorie (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
440. Arhitectură şi sistematizare x Proba practico-metodică
441. Peisagistică x +
442. Arhitectură şi urbanism x Arte vizuale
443. Restaurarea monumentelor de arhitectură* x (Arhitectură)
1. Machete / modelism (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
2. Design ambiental educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010 )
3. Decoraţiuni interioare
Arhitectură /
4. Artă decorativă
5. Grafică ARTE VIZUALE
6. Machete / construcţii 444. Arhitectură x x (ARHITECTURĂ)
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
Palatele copiilor / ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Cluburile 445. Tractoare x
Proba practico-metodică
copiilor 446. Mecanică agricolă x
+
447. Maşini şi instalaţii agricole x
Proba scrisă:
448. Construcţii de maşini agricole x
449. Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea produselor agricole x MECANICĂ
450. Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
451. Exploatarea fermelor agricole x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Mecanică / Utilaj tehnologic pentru păstrarea şi prelucrarea produselor de origine
Mecanizarea agriculturii
Mecanică agricolă
452.
vegetală şi zootehnică
x /
Utilaj tehnologic pentru păstrarea şi prelucrarea produselor vegetale şi MECANICĂ
453. x
zootehnice (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
454. Utilaje pentru prelucrarea şi păstrarea produselor agro-alimentare x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
455. Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice x ŞI PSIHOLOGIE
456. Utilaj tehnologic pentru prelucrarea lemnului x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
457. Blindate, automobile şi tractoare x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
458. Automobile şi tractoare x
459. Geologie x x Proba practico-metodică
460. Inginerie geologică şi geofizică x +
461. Inginer geolog - geofizician x Proba scrisă:
462. Geochimie x GEOLOGIE
1. Geologie 463. Geofizică x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
2. Orientare turistică Geologie 464. Geologie - Biologie x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
3. Gestionarea riscurilor antropice şi 465. Geologie - Geografie x /
naturale 466. Geologie minieră x GEOLOGIE
4. Geologie ambientală 467. Geologie petrolieră x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
5. Geoinformatică Geologie tehnică x
468. SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
Biologie 469. Biologie - Geologie x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
921
470. Turnarea metalelor x x
471. Prepararea substanţelor minerale utile x
472. Exploatări miniere subterane şi la zi x
473. Deformări plastice si tratamente termice x x
474. Metalurgie extractiva x
475. Ştiinţa şi ingineria materialelor x
476. Ingineria proceselor siderurgice x Proba practico-metodică
477. Prelucrări metalurgice x +
478. Elaborarea fontei şi a oţelului x Proba scrisă:
479. Metalurgie - turnătorie x MECANICĂ
480. Metalurgie neferoasă x (programa aprobată prin
481. Mine x x ordinul ministrului educaţiei,
482. Ştiinţa materialelor x cercetării, tineretului şi
483. Furnale şi oţeluri x sportului nr. 5620 / 2010)
484. Exploatări miniere subterane x
485. Exploatări miniere în subteran x /
1. Metaloplastie Mecanică / 486. Exploatări miniere la zi x MECANICĂ
2. Protecţie civilă Metalurgie 487. Furnale şi oţelării x x (SPECIALITATE ŞI
488. Prelucrări plastice şi tratamente termice x DIDACTICA
489. Inginerie minieră x SPECIALITĂŢII),
490. Ingineria materialelor x ELEMENTE DE
491. Ingineria materialelor (în limbi străine) x PEDAGOGIE ŞI
492. Ingineria proceselor metalurgice x PSIHOLOGIE
493. Ingineria procesării materialelor x (programele pentru examenul
494. Turnătorie x x naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
495. Turnătorie de fontă, oţel şi metale neferoase x
ordinul ministrului educaţiei şi
496. Siderurgie x cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
497. Controlul proceselor metalurgice x 2015)
498. Tehnologii metalurgice x
499. Tehnologii în industria extractivă x
500. Materiale şi defectoscopie x
501. Maşini şi utilaje de prelucrare la cald x
502. Utilaj tehnologic pentru prelucrări la cald x
503. Utilaje pentru prelucrări la cald x
504. Filatură x Proba practico-metodică
505. Ţesătorie x +
506. Filatură – Ţesătorie x Proba scrisă:
507. Finisaj textil x
FILATURĂ –
508. Finisare chimică textilă x x
509. Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor x ŢESĂTORIE –
510. Tehnologia firelor şi ţesăturilor x x FINISAJ TEXTIL
511. Tehnologie chimică textilă x (programa aprobată prin
512. Tehnologia mecanică a filării şi ţeserii x ordinul ministrului educaţiei,
513. Utilaj tehnologic textil şi de pielărie x cercetării, tineretului şi
514. Tehnologii textile x sportului nr. 5620 / 2010)
515. Inginerie economică în industria de textile-pielărie x
516. Finisarea produselor textile x
/
1. Tapiserie Textile/ Filatură FILATURĂ –
Palatele copiilor / 517. Inginerie economică industrială x
2. Ţesătorie şi ţesătorie, finisaj ŢESĂTORIE –FINISAJ
Cluburile copiilor 518. Ingineria sistemelor de producţie x
3. Artă textilă textil TEXTIL
(SPECIALITATE ŞI
DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
519. Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite x PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
922
520. Confecţii textile x Proba practico-metodică
521. Tricotaje x +
522. Finisaj textil x Proba scrisă:
523. Finisare chimică textilă x x
CONFECŢII TEXTILE –
524. Finisaj textil, confecţii textile, tricotaje x
TRICOTAJE-FINISAJ
525. Ingineria confecţiilor textile x
526. Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor x TEXTIL
527. Confecţii - Textile x (programa aprobată prin ordinul
528. Tehnologia tricoturilor x ministrului educaţiei, cercetării,
529. Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor textile x tineretului şi sportului nr. 5620 /
530. Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor x x 2010)
1. Design vestimentar Textile/ Tricotaje 531. Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor x /
2. Creaţie confecţii şi confecţii textile, 532. Tricotaje - Confecţii x CONFECŢII TEXTILE –
3. Artă textilă finisaj textil 533. Tricotaje – Confecţii textile x TRICOTAJE-FINISAJ
534. Tehnologia confecţiilor din ţesături şi tricoturi x x
TEXTIL
535. Tricotaje, confecţii textile x
536. Utilaj tehnologic textil şi de pielărie x
(SPECIALITATE ŞI
537. Tehnologie chimică textilă x DIDACTICA
538. Inginerie economică în industria de textile-pielărie x SPECIALITĂŢII),
539. Inginerie economică industrială x ELEMENTE DE
540. Ingineria sistemelor de producţie x PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional
541. Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite x de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
542. Prelucrarea produselor din piele şi înlocuitori x Proba practico-metodică
543. Confecţionarea produselor din piele şi înlocuitori x +
544. Tehnologia confecţiilor din piele şi înlocuitori x Proba scrisă:
545. Tehnologia pieilor, blănurilor şi înlocuitorilor de piele x CONFECŢII PIELE
546. Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor x
547. Tehnologie chimică şi confecţii din piele x (programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
548. Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori x
tineretului şi sportului nr. 5620 /
549. Confecţii din piele şi înlocuitori x
550. Utilaj tehnologic textil şi de pielărie x 2010)
551. Tehnologia chimică a pieilor, blănurilor şi înlocuitorilor x /
Palatele copiilor / Pielărie / Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor CONFECŢII PIELE
Confecţii piele 552. x
Cluburile copiilor Confecţii piele Inginerie economică în industria de textile-pielărie
553. x (SPECIALITATE ŞI
554. Inginerie economică industrială x DIDACTICA
555. Tehnologia confecţiilor din piele x SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
556. Tăbăcărie x (programele pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
557. Biologie x x
558. Biologie* x
559. Biochimie x
Proba practico-metodică
560. Ecologie x
561. Ecologie şi protecţia mediului x
+
562. Biologie – Ştiinţe agricole x Proba scrisă:
563. Biologie – Chimie x x BIOLOGIE
Biologie 564. Biologie – Geografie x x (programa aprobată prin ordinul
1. Silvicultura şi dendrologie 565. Biologie - Agricultură x x ministrului educaţiei, cercetării,
2. Protecţia mediului / ecologie 566. Biologie - Geologie x tineretului şi sportului nr. 5620 /
3. Ecoturism 567. Ştiinţe naturale şi agricole x 2010)
4. Agrobiologie 568. Biologie aplicată în agricultură x /
5. Acvaristica 569. Protecţia mediului x BIOLOGIE
6. Ornitologie / etologie 570. Biologie - Ecologie x (SPECIALITATE ŞI
7. Sanitarii pricepuţi 571. Biochimie tehnologică x DIDACTICA
8. Artă culinară 572. Protecţia şi valorificarea resurselor biologice* x
9. Geochimia mediului
SPECIALITĂŢII),
573. Resurse biologice şi productivitatea lor* x
înconjurător ELEMENTE DE
574. Chimie - Biologie x x
Chimie PEDAGOGIE ŞI
575. Biochimie tehnologică x
PSIHOLOGIE (programele
Geografie 576. Geografie - Biologie x x pentru examenul naţional de
Geologie 577. Geologie - Biologie x definitivare în învăţământ aprobate
Fizică 578. Biofizică x prin ordinul ministrului educaţiei şi
Educaţie fizică cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
579. Educaţie fizică şi sport – Biologie x
şi sport
Ingineria mediului 580. Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice x
923
581. Biologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x Proba practico-metodică
582. Biochimie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x +
583. Ecologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x Proba scrisă:
584. Ecologie şi protecţia mediului şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x BIOLOGIE
585. Biologie - Ştiinţe agricole şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x (programa aprobată prin
1. Silvicultura şi dendrologie 586. Biologie – Chimie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x ordinul ministrului
2. Protecţia mediului / BIOLOGIE 587. Biologie – Geografie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x educaţiei, cercetării,
ecologie 588. Biologie – Agricultură şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x tineretului şi sportului nr.
3. Ecoturism 589. Biologie – Geologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x 5620 / 2010)
4. Agrobiologie 590. Biologie aplicată în agricultură şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x /
5. Acvaristica 591. Protecţia mediului şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x BIOLOGIE
6. Ornitologie / etologie 592. Biochimie tehnologică şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x (SPECIALITATE ŞI
7. Sanitarii pricepuţi 593. Biologie – Ecologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x DIDACTICA
8. Artă culinară FIZICĂ 594. Biofizică şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x SPECIALITĂŢII),
9. Geochimia mediului 595. Chimie – Biologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x ELEMENTE DE
CHIMIE
înconjurător 596. Biochimie tehnologică şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x PEDAGOGIE ŞI
GEOGRAFIE 597. Geografie – Biologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x PSIHOLOGIE (programele
x pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ
GEOLOGIE 598. Geologie - Biologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) aprobate prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice
nr. 5558 / 2015)
Palatele copiilor / 599. Agricultură x Proba practico-metodică
Cluburile copiilor
600. Horticultură x +
601. Agromontanologie x Proba scrisă:
602. Pedologie – Agrochimie x AGRICULTURĂ –
603. Inginerie genetică în agricultură x HORTICULTURĂ
604. Biologie – Agricultură x (programa aprobată prin ordinul
1. Horticultura 605. Montanologie x ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 /
2. Legumicultura 606. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x
3. Apicultura 2010)
607. Agronomie x
4. Agrobiologie 608. Agricultură – Inginerie managerială x
/
5. Protecţia mediului / Agricultură, AGRICULTURĂ –
609. Ştiinţele solului x
ecologie Horticultură HORTICULTURĂ
610. Inginerie economică în agricultură x
6. Biotehnologie (SPECIALITATE ŞI
611. Managementul dezvoltării rurale şi inginerie economică în agricultură x DIDACTICA
7. Floricultura
8. Geochimia mediului
612. Inginerie managerială x SPECIALITĂŢII),
înconjurător 613. Peisagistică x x ELEMENTE DE
614. Biotehnologii agricole x PEDAGOGIE ŞI
615. Biologie - Ştiinţe agricole x PSIHOLOGIE
616. Agricultură durabilă* x (programele pentru examenul
617. Protecţia plantelor x naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul
618. Arhitectura peisajului x ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
924
619. Legumicultură şi floricultură x Proba practico-metodică
620. Pomicultură şi viticultură x +
621. Legumicultură - Floricultură x Proba scrisă:
AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ
(programa aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
5620 / 2010)
Agricultură, /
Horticultură AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ
622. Viticultură - Pomicultură x
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
1. Horticultura PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
2. Legumicultura (programele pentru examenul naţional de
3. Apicultura definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
4. Agrobiologie ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558
5. Protecţia mediului / / 2015)
ecologie 623. Zootehnie x Proba practico-metodică
6. Biotehnologie 624. Tehnică piscicolă x +
7. Floricultura 625. Inspecţie şi legislaţie fitosanitară şi zoo-veterinară x Proba scrisă:
8. Geochimia mediului 626. Tehnologii piscicole x ZOOTEHNIE
înconjurător 627. Pescuit, acvacultură şi industrializarea peştelui x (programa aprobată prin ordinul ministrului
628. Pescuit şi acvacultură x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
629. Biotehnologii agricole x 5620 / 2010)
Palatele copiilor / 630. Biotehnologii (în agricultură) x
Zootehnie 631. Biotehnologii în zootehnie x
/
Cluburile copiilor ZOOTEHNIE
632. Piscicultură x
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
633. Creşterea animalelor x (programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015)
634. Silvicultură x Proba practico-metodică
635. Exploatări forestiere x +
636. Silvicultură şi exploatări forestiere x Proba scrisă:
637. Tehnologia exploatărilor forestiere x SILVICULTURĂ
638. Tehnologii de exploatare forestieră x
1. Silvicultura şi 639. Tehnica culturilor silvice x (programa aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
dendrologie 640. Exploatarea pădurilor şi transporturi forestiere x
2. Protecţia mediului / 5620 / 2010)
Silvicultură /
ecologie
3. Ecoturism SILVICULTURĂ
4. Geochimia mediului (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
înconjurător SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
641. Cinegetică x
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015)
925

642. Protecţia mediului x


643. Ecologie x
644. Ecologie şi protecţia mediului x
645. Biologie x
646. Biologie – Agricultură x
647. Biologie – Ştiinţe agricole x
648. Biologie – Chimie x
649. Biologie – Geografie x
650. Chimie – Biologie x
651. Geografie - Biologie x
652. Ingineria mediului x
653. Amenajări pentru protecţia apei şi solului x
654. Ingineria mediului agricol x
655. Ingineria mediului în energetică x
Proba practico-metodică
656. Ingineria mediului în minerit şi metalurgie x +
657. Ingineria şi protecţia mediului x Proba scrisă:
658. Ingineria şi protecţia mediului în industrie x PROTECŢIA
659. Ştiinţa mediului x MEDIULUI
660. Geografie – Ştiinţa mediului x (programa aprobată prin ordinul ministrului
661. Geografia mediului x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
1. Protecţia mediului / 662. Cercetarea mediului înconjurător x 5620 / 2010)
ecologie 663. Tehnologie chimică organică x
2. Sanitarii pricepuţi 664. Tehnologia substanţelor organice x
3. Protecţie civilă Protecţia mediului /
665. Tehnologie chimică anorganică x
4. Geochimia mediului
înconjurător 666. Tehnologia substanţelor anorganice x
PROTECŢIA
667. Tehnologia compuşilor macromoleculari x
MEDIULUI
668. Tehnologia silicaţilor şi a compuşilor oxidici x
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
669. Inginerie biochimică x
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
670. Inginerie sanitară şi protecţia mediului x
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
671. Fizica mediului x (programele pentru examenul naţional de
672. Fizica mediului ambiant x definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
673. Biologie – Geologie x ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558
674. Geologie - Biologie x / 2015)
675. Tehnologia şi biotehnologia protecţiei mediului x
676. Tehnologii şi biotehnologii în protecţia mediului x
677. Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice x
678. Ingineria protecţiei mediului în industria chimică şi petrochimică x
679. Ingineria protecţiei mediului în industria chimică şi petrochimie x
680. Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimie x
681. Ingineria şi chimia substanţelor organice x
682. Ingineria şi chimia substanţelor anorganice x
683. Ingineria şi chimia compuşilor macromoleculari x
684. Ingineria şi protecţia mediului în agricultură x
685. Ingineria mediului în spaţiul funciar x
686. Tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafie şi fibre x
926
687. Biologie – Ecologie x
688. Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice x
689. Tehnologia celulozei, hârtiei şi fibrelor artificiale x
690. Chimia mediului x
691. Ingineria mediului în minerit x
692. Ingineria protecţiei şi depoluării mediului x
693. Ingineria mediului industrial x
694. Gestionarea prelucrarea şi valorificarea deşeurilor x
695. Chimie x
696. Chimie (în limbi străine) x Proba practico-metodică
697. Biochimie x +
698. Biochimie tehnologică x Proba scrisă:
699. Chimie - Fizică x PROTECŢIA
700. Fizică - Chimie x MEDIULUI
701. Fizică x (programa aprobată prin ordinul
702. Fizică (în limbi străine) x ministrului educaţiei, cercetării,
703. Fizică tehnologică x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
1. Protecţia mediului / 704. Biofizică x
Palatele ecologie Geografie x
705.
2. Sanitarii pricepuţi /
copiilor / 706. Hidrotehnică agricolă x
3. Protecţie civilă Protecţia mediului
Cluburile 4. Geochimia mediului 707. Geologie x PROTECŢIA
copiilor înconjurător 708. Geologie - Geografie x MEDIULUI
709. Geologie minieră x (SPECIALITATE ŞI
710. Geologie petrolieră x DIDACTICA
711. Geologie tehnică x SPECIALITĂŢII),
712. Geochimie x ELEMENTE DE PEDAGOGIE
713. Geofizică x ŞI PSIHOLOGIE
714. Inginerie geologică şi geofizică x (programele pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobate
715. Inginer geolog - geofizician x
prin ordinul ministrului educaţiei şi
716. Protecţia mediului în contextul legislaţiei europene* x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
717. Tehnologia prelucrării petrolului şi petrochimie x
718. Utilaje şi ingineria proceselor chimice x
719. Inginerie chimică x
720. Inginerie chimică (în limbi străine) x
721. Protecţia mediului în industrie* x
722. Poluare şi protecţia mediului x
723. Protecţia şi valorificarea resurselor biologice* x
724. Resurse biologice şi productivitatea lor* x
725. Managementul mediului* x
927
726. Geografie x x
727. Geografie* x
Proba practico-metodică
728. Geografia turismului x
+
729. Geografie - Ştiinţa mediului x
Proba scrisă:
1. Geologie 730. Cercetarea mediului înconjurător x
Ştiinţa mediului
GEOGRAFIE
2. Meteorologie 731. x
3. Orientare turistică 732. Geografia mediului x (programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
4. Filatelie Geografie 733. Geografie - Limba şi literatura străină/maternă x
5. Etnografie / folclor 734. Geografie - Istorie x x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
6. Ecoturism 735. Geografie - Biologie x x /
7. Turism / agroturism 736. Geografie – Limba şi literatura engleză x GEOGRAFIE
8. Gestionarea riscurilor 737. Geografie – Limba şi literatura franceză x (SPECIALITATE ŞI
antropice şi naturale 738. Geografie – Limba şi literatura germană x DIDACTICA
9. Geologie ambientală 739. Geografie – Limba şi literatura rusă x SPECIALITĂŢII),
10. Geochimia mediului 740. Planificare teritorială x ELEMENTE DE PEDAGOGIE
înconjurător ŞI PSIHOLOGIE
Ştiinţa mediului 741. Ştiinţa mediului x
11. Geoinformatică (programele pentru examenul naţional
Istorie 742. Istorie - Geografie x x
de definitivare în învăţământ aprobate
Biologie 743. Biologie - Geografie x x
prin ordinul ministrului educaţiei şi
Geologie 744. Geologie - Geografie x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Educaţie fizică
745. Educaţie fizică şi sport – Geografie x
şi sport
746. Istorie x x
747. Istorie* x
748. Istorie (în limbi străine) x
749. Istorie - Limba şi literatura română x
750. Istorie - Limba şi literatura străină/maternă x
751. Istorie - Filosofie x
752. Istorie – Geografie x x
753. Istorie – Arheologie x
Palatele 754. Istorie – Muzeologie x
copiilor / 755. Istorie – Istoria artei x
Cluburile 756. Istorie – Jurnalistică x
copiilor 757. Istorie – Biblioteconomie x
Proba practico-metodică
758. Istorie - Jurnalism x
Istorie +
759. Arhivistică şi Istorie x
Proba scrisă:
760. Istorie – Filologie clasică x
ISTORIE
761. Istorie – Studii iudaice x
762. Istorie – Relaţii internaţionale şi studii europene x
(programa aprobată prin ordinul
1. Filatelie
ministrului educaţiei, cercetării,
2. Arheologie 763. Istorie – Arhivistică şi muzeologie x
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
3. Numismatica 764. Istorie – Bibliologie şi biblioteconomie x
4. Muzeologie / Colecţii 765. Istorie – Limba şi literatura engleză x /
5. Istoria religiilor 766. Istorie – Limba şi literatura franceză x ISTORIE
6. Relaţii internaţionale 767. Istorie – Limba şi literatura germană x (SPECIALITATE ŞI
7. Etnografie / folclor 768. Istorie – Limba şi literatura rusă x DIDACTICA
8. Etnologie / folclor 769. Arhivistică şi muzeologie x SPECIALITĂŢII),
9. Studii europene 770. Istorie - Antropologie x ELEMENTE DE PEDAGOGIE
771. Istorie, secundar ştiinţe sociale x ŞI PSIHOLOGIE
772. Limba şi literatura română – Istorie x x (programele pentru examenul naţional
Filologie
Limba şi literatura străină/maternă - Istorie de definitivare în învăţământ aprobate
773. x
prin ordinul ministrului educaţiei şi
Filosofie 774. Filosofie - Istorie x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Geografie 775. Geografie – Istorie x x
Arhivistică 776. Arhivistică – Istorie (militar) x
777. Teologie ortodoxă – Istorie x
778. Teologie ortodoxă didactică – Istorie x
779. Teologie romano-catolică – Istorie x
780. Teologie romano-catolică didactică – Istorie x
Teologie
781. Teologie greco-catolică - Istorie x
782. Teologie greco-catolică didactică - Istorie x
783. Teologie reformată - Istorie x
784. Teologie reformată didactică – Istorie x
Educaţie fizică
785. Istorie - Educaţie fizică şi sport x
şi sport
928
Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Filologie 786. Limba şi literatura română – Etnologie x /
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
787. Limba şi literatura maghiară – Etnologie x Proba practico-metodică
788. Limba şi literatura maghiară – Etnologie maghiară x +
789. Etnologie maghiară - Limba şi literatura maghiară x Proba scrisă:
790. Etnologie - Limba şi literatura maghiară x LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ
791. Etnografie - Limba şi literatura maghiară x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
/
LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ
792. Limba şi literatura maghiară – Etnografie x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
793. Etnografie maghiară x Proba practico-metodică
Filologie
+
Proba scrisă:
ISTORIA ŞI TRADIŢIILE MINORITĂŢII
MAGHIARE
1. Etnologie / folclor (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Palatele copiilor / 2. Etnografie / Folclor educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
Cluburile copiilor 3. Artă populară 794. Etnologie maghiară x /
4. Machete / artizanat ISTORIA ŞI TRADIŢIILE MINORITĂŢII
MAGHIARE
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
795. Teologie reformată – Etnologie x Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
RELIGIE REFORMATĂ
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
796. Teologie reformată didactică – Etnologie x /
RELIGIE REFORMATĂ
SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Teologie
Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
RELIGIE ROMANO- CATOLICĂ
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
797. Teologie romano – catolică didactică – Etnologie x /
RELIGIE ROMANO- CATOLICĂ
SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
929
Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
SOCIOLOGIE
1. Etnologie / folclor (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
2. Etnografie / Folclor Sociopsihopedagogie x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
798. Sociologie – Etnologie /
3. Artă populară
4. Machete / artizanat SOCIOLOGIE
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
799. Filosofie x
800. Filosofie – Istorie x Proba practico-metodică
+
801. Filosofie – Sociologie x
Proba scrisă:
802. Filosofie şi jurnalistică x
803. Filosofie - Jurnalistică x Filosofie şi
Filosofie 804. Filosofie şi antropologie x logică, argumentare şi comunicare
805. Filosofie - Limba şi literatura română x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
1. Filatelie
806. Filosofie – Filologie clasică x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
2. Istoria religiilor
807. Filosofie - Jurnalism x /
3. Relaţii internaţionale
808. Filosofie - Psihologie x FILOSOFIE ŞI
809. Filosofie – Comunicare socială şi relaţii publice x LOGICĂ, ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE
Filosofie şi jurnalism 810. Filosofie - Jurnalism x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
Istorie 811. Istorie – Filosofie x ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
Teologie 812. Teologie greco-catolică didactică - Filosofie x (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
Palatele copiilor / Ştiinţe politice 813. Ştiinţe politice – Filosofie x 5558 / 2015)
Cluburile copiilor Sociopsihopedagogie 814. Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x
815. Relaţii economice internaţionale x Proba practico-metodică
816. Tranzacţii internaţionale x +
817. Relaţii comerciale şi financiar-bancare interne şi internaţionale x Proba scrisă:
818. Relaţii internaţionale şi studii europene x Economie şi
819. Economia întreprinderii x educaţie antreprenorială
Economic / Economie
Cibernetică şi statistică (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
economică / tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Finanţe / /
Ştiinţe economice / ECONOMIE ŞI
Management / Marketing 820. Economia întreprinderii (în limbi străine) x EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
Relaţii internaţionale aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
821. Relaţii economice internaţionale x Proba practico-metodică
822. Tranzacţii internaţionale x +
823. Relaţii comerciale şi financiar-bancare interne şi internaţionale x Proba scrisă:
824. Management în economia turismului şi comerţului internaţional x Economic, Administrativ, Poştă
Economic, administrativ, 825. Relaţii internaţionale şi studii europene x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
comerţ şi servicii / 826. Economia întreprinderii x x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Economic, administrativ, /
poştă ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POŞTĂ
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
827. Economia întreprinderii (în limbi străine) x ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
930
828. Relaţii economice internaţionale x Proba practico-metodică
829. Tranzacţii internaţionale x +
830. Relaţii comerciale şi financiar-bancare interne şi internaţionale x Proba scrisă:
Comerţ
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
Economic, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
administrativ, comerţ /
şi servicii / Comerţ şi COMERŢ
servicii 831. Management în economia turismului şi comerţului internaţional x ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POŞTĂ
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
Turism şi servicii
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
Palatele copiilor / Alimentaţie publică şi tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Relaţii internaţionale 832. Management în economia turismului şi comerţului internaţional x
Cluburile copiilor turism/ Turism /
TURISM ŞI SERVICII
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
Ştiinţe 833. Studii europene x Proba practico-metodică
politice 834. Relaţii internaţionale şi studii europene x +
Economic 835. Relaţii internaţionale şi studii europene x Proba scrisă:
Filologie 836. Relaţii internaţionale şi studii europene x Cultură civică
Relaţii internaţionale 837. Relaţii internaţionale şi studii europene x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
/
CULTURĂ CIVICĂ
Istorie 838. Istorie – Relaţii internaţionale şi studii europene x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
839. Teologie ortodoxă pastorală x
840. Teologie ortodoxă - Litere x
841. Teologie ortodoxă – Limba şi literatura română x
842. Teologie ortodoxă didactică x
843. Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatura română x
844. Teologie ortodoxă didactică - Litere x Proba practico-metodică
845. Teologie ortodoxă - Asistenţă socială x +
846. Teologie ortodoxă didactică - Asistenţă socială x Proba scrisă:
847. Teologie ortodoxă - Patrimoniu cultural x Religie ortodoxă
848. Teologie ortodoxă didactică – Conservare şi restaurare x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
849. Teologie ortodoxă didactică – Arte plastice x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Palatele copiilor /
Istoria religiilor Teologie 850. Teologie ortodoxă – Istorie x /
Cluburile copiilor
851. Teologie ortodoxă didactică – Istorie x RELIGIE ORTODOXĂ
852. Teologie ortodoxă - Filologie clasică x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
853. Teologie ortodoxă - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
854. Teologie ortodoxă didactică - Filologie clasică x (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
855. Teologie ortodoxă - Limba şi literatură străină/maternă x aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
856. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatură străină/maternă x
857. Teologie ortodoxă - Limbă maternă x
858. Teologie ortodoxă - Pictură bisericească x
859. Teologie ortodoxă didactică – Pedagogie muzicală x
860. Cultură şi religie x
861. Teologie sistematică* x
931
862. Teologie ortodoxă pastorală x
863. Teologie ortodoxă - Litere x
864. Teologie ortodoxă – Limba şi literatura română x
865. Teologie ortodoxă didactică x
866. Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatura română x
867. Teologie ortodoxă didactică - Litere x Proba practico-metodică
868. Teologie ortodoxă - Asistenţă socială x +
869. Teologie ortodoxă didactică - Asistenţă socială x Proba scrisă:
870. Teologie ortodoxă - Patrimoniu cultural x Religie ortodoxă de rit vechi
871. Teologie ortodoxă didactică – Conservare şi restaurare x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi
Palatele
872. Teologie ortodoxă didactică – Arte plastice x inovării nr. 5880/ 2009)
copiilor /
Istoria religiilor Teologie 873. Teologie ortodoxă – Istorie x /
Cluburile
874. Teologie ortodoxă didactică – Istorie x RELIGIE ORTODOXĂ DE RIT VECHI
copiilor
875. Teologie ortodoxă - Filologie clasică x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
876. Teologie ortodoxă - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
877. Teologie ortodoxă didactică - Filologie clasică x (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
878. Teologie ortodoxă - Limba şi literatură străină/maternă x aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
879. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatură străină/maternă x 2015)
880. Teologie ortodoxă - Limbă maternă x
881. Teologie ortodoxă - Pictură bisericească x
882. Teologie ortodoxă didactică – Pedagogie muzicală x
883. Cultură şi religie x
884. Teologie sistematică* x
885. Teologie romano-catolică pastorală x
886. Teologie romano-catolică didactică x Proba practico-metodică
887. Teologie romano-catolică - Litere x +
888. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura română x Proba scrisă:
889. Teologie romano-catolică - Asistenţă socială x Religie romano-catolică
890. Teologie romano-catolică didactică - Asistenţă socială x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
891. Teologie romano-catolică - Istorie x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
892. Teologie romano-catolică didactică - Istorie x /
893. Teologie romano-catolică - Limba şi literatură străină/maternă x RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ
894. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatură străină/maternă x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
895. Teologie romano-catolică didactică - Etnologie x ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
896. Teologie romano – catolică – Etnologie x aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
897. Cultură şi religie x 2015)
Palatele copiilor /
898. Teologie sistematică* x
Cluburile Istoria religiilor Teologie
899. Teologie romano-catolică pastorală x Proba practico-metodică
copiilor
900. Teologie romano-catolică didactică x +
901. Teologie romano-catolică - Litere x Proba scrisă:
902. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura română x Religie romano-catolică de limba maghiară
903. Teologie romano-catolică - Asistenţă socială x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
904. Teologie romano-catolică didactică - Asistenţă socială x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
905. Teologie romano-catolică - Istorie x /
906. Teologie romano-catolică didactică - Istorie x RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ DE LIMBA
907. Teologie romano-catolică - Limba şi literatură străină/maternă x MAGHIARĂ
908. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatură străină/maternă x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
909. Teologie romano-catolică didactică - Etnologie x ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
910. Teologie romano – catolică – Etnologie x (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
911. Cultură şi religie x aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
912. Teologie sistematică* x
932
913. Teologie greco-catolică pastorală x
914. Teologie greco-catolică didactică x Proba practico-metodică
915. Teologie greco-catolică didactică - Filosofie x +
916. Teologie greco-catolică - Litere x Proba scrisă:
917. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura română x Religie greco-catolică
918. Teologie greco-catolică - Asistenţă socială x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
919. Teologie greco-catolică didactică - Asistenţă socială x cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
920. Teologie greco-catolică - Iconografie x /
921. Teologie greco-catolică - Istorie x RELIGIE GRECO-CATOLICĂ
922. Teologie greco-catolică didactică - Istorie x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
923. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura străină/maternă x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
924. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura străină/maternă x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
925. Teologie greco-catolică pastorală şi didactică x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
926. Cultură şi religie x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Teologie 927. Teologie sistematică* x
928. Teologie baptistă pastorală x Proba practico-metodică
929. Teologie baptistă didactică x +
930. Teologie baptistă - Litere x Proba scrisă:
931. Teologie baptistă didactică – Limba şi literatura română x Religie baptistă
932. Teologie baptistă – Asistenţă socială x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
933. Teologie baptistă didactică– Asistenţă socială x cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
934. Teologie baptistă – Muzică bisericească x /
Palatele copiilor / 935. Teologie baptistă – Limba şi literatura străină/maternă x RELIGIE BAPTISTĂ
Istoria religiilor Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura străină/maternă
Cluburile copiilor 936. x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
937. Cultură şi religie x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
938. Teologie sistematică* x
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
939. Teologie reformată – Litere x
940. Teologie reformată – Etnologie x
Proba practico-metodică
941. Teologie reformată didactică – Etnologie x +
942. Teologie reformată – Asistenţă socială x Proba scrisă:
943. Teologie reformată didactică – Asistenţă socială x Religie
944. Teologie reformată – Limba şi literatura străină/maternă x reformată
945. Teologie reformată didactică – Limba şi literatura străină/maternă x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
946. Teologie reformată – Limba maternă x cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
947. Teologie reformată – Limba şi literatura elină x /
Teologie
948. Teologie reformată - Istorie x RELIGIE
949. Teologie reformată didactică – Istorie x REFORMATĂ
950. Teologie protestantă didactică x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
951. Teologie reformată pastorală x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
952. Teologie reformată didactică – Pedagogie muzicală x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
953. Teologie reformată didactică x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
954. Teologie protestantă pastorală x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
955. Cultură şi religie x
956. Teologie sistematică* x
933
957. Teologie adventistă – Litere x Proba practico-metodică
958. Teologie adventistă didactică - Limba şi literatura română x +
959. Teologie adventistă didactică – Asistenţă socială x Proba scrisă:
960. Teologie adventistă – Asistenţă socială x Religie adventistă
961. Teologie adventistă pastorală x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
/
RELIGIE ADVENTISTĂ
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
962. Cultură şi religie x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

963. Teologie penticostală x Proba practico-metodică


964. Teologie penticostală pastorală şi didactică x +
965. Cultură şi religie x Proba scrisă:
Religie penticostală
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
/
RELIGIE PENTICOSTALĂ
Palatele copiilor / 966. Teologie sistematică* x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
Istoria religiilor Teologie
Cluburile copiilor SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
967. Teologie unitariană (+ reformată) x
968. Teologie reformată – Litere x
969. Teologie reformată - Etnologie x
970. Teologie reformată - Asistenţă socială x Proba practico-metodică
971. Teologie reformată didactică – Asistenţă socială x +
972. Teologie reformată – Limba şi literatura străină/maternă x Proba scrisă:
973. Teologie reformată – Limba maternă x Religie unitariană
974. Teologie reformată – Limba şi literatura elină x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
975. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura străină/maternă x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
976. Teologie reformată – Istorie x /
977. Teologie reformată didactică – Istorie x RELIGIE UNITARIANĂ
978. Teologie reformată didactică - Etnologie x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
979. Teologie protestantă didactică x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
980. Teologie reformată pastorală x ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
981. Teologie protestantă pastorală x
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
982. Teologie reformată didactică – Pedagogie muzicală x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
983. Teologie reformată didactică x
984. Cultură şi religie x
985. Teologie sistematică* x
934
Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
Religie ortodoxă
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
986. Cultură şi religie x
/
RELIGIE ORTODOXĂ
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015)
Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
RELIGIE ORTODOXĂ DE RIT VECHI
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
987. Cultură şi religie x
/
RELIGIE ORTODOXĂ DE RIT VECHI
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015)
Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
Religie romano-catolică
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Palatele copiilor / 988. Cultură şi religie x
Istoria religiilor Filosofie /
Cluburile copiilor RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015)
Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
Religie romano-catolică de limba maghiară
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
989. Cultură şi religie x /
RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ DE LIMBA
MAGHIARĂ
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015)
Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
Religie greco-catolică
((programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
990. Cultură şi religie x
/
RELIGIE GRECO-CATOLICĂ
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015)
935
Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
Religie baptistă
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
991. Cultură şi religie x
/
RELIGIE BAPTISTĂ
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015)
Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
Religie
reformată
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
992. Cultură şi religie x
/
RELIGIE
REFORMATĂ
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015)
Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
Religie adventistă
Palatele copiilor / (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
Istoria religiilor tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Cluburile copiilor
993. Cultură şi religie x
/
RELIGIE ADVENTISTĂ
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015)
Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
Religie penticostală
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
994. Cultură şi religie x
/
RELIGIE PENTICOSTALĂ
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015)
Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
Religie unitariană
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
995. Cultură şi religie x
/
RELIGIE UNITARIANĂ
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015)
936
996. Limba şi literatura română x
997. Limba şi literatura română* x
998. Limba română x
999. Literatura universală şi comparată x
1000. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura străină/maternă x
1001. Limba şi literatura străină/maternă - Literatura universală şi comparată x
1002. Literatura universală şi comparată - Limba străină/maternă x
1003. Limba străină/maternă - Literatura universală şi comparată x
1004. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura română x
1005. Limba şi literatură română - Literatura universală şi comparată x
1006. Filologie x
1007. Filologie clasică x
1008. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) x
1009. Filologie clasică – Limba şi literatura română x
1010. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) – Limba şi literatura română x
1011. Filologie clasică – Limba şi literatura străină/maternă x Proba practico-
1012. Limba şi literatura română - Limba şi literatura străină/maternă x metodică
1013. Limba şi literatura română - Limba străină/maternă x +
1014. Limba română – Limba străină/maternă x Proba scrisă:
1015. Limba şi literatura română - Balcanologie x LIMBA ŞI
1016. Limba şi literatura română - Filologie balcanică x LITERATURA
1017. Limba şi literatura română - Limbi balcanice (sârbă, croată, bulgară) x ROMÂNĂ
FILOLOGIE (programa pentru
1018. Limba şi literatura română - Etnologie x
concurs aprobată prin
1019. Biblioteconomie - Limba şi literatura română x
1. Cultură şi civilizaţie ordinul ministrului
1020. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura română x educaţiei, cercetării,
românească tineretului şi sportului
1021. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura română x
2. Cenaclu literar / creaţie literară 1022. Limba străină/maternă - Limba şi literatura română x nr. 5620 / 2010)
3. Redacţie presă / radio – TV 1023. Limba străină/maternă - Limba română x /
Palatele
4. Jurnalism / ziaristică 1024. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română x LIMBA ŞI
copiilor /
5. Etnografie / folclor 1025. Limba maghiară - Limba şi literatura română x
LITERATURA
Cluburile ROMÂNĂ
6. Educaţie civică 1026. Limba şi literatura română - Limba latină x
copiilor (SPECIALITATE
7. Teatru 1027. Limba şi literatura română - Bibliologie x ŞI DIDACTICA
8. Teatru / teatru de revistă 1028. Limba şi literatura română - Bibliologie şi ştiinţa informării x SPECIALITĂŢII),
9. Studii europene 1029. Limba şi literatura română - Comunicare şi relaţii publice x ELEMENTE DE
1030. Limba şi literatura română - Ştiinţa imaginii x PEDAGOGIE ŞI
1031. Limba română - Limba şi literatura străină/maternă x PSIHOLOGIE
(programele pentru
1032. Limba şi literatura străină/maternă - Limba română x examenul naţional de
1033. Limba şi literatura română - Istorie x definitivare în
1034. Limba şi literatura română – Studii americane x învăţământ aprobate
prin ordinul
1035. Limba română în sincronie şi diacronie. Probleme controversate*** x ministrului educaţiei
1036. Filosofie - Limba şi literatura română x şi cercetării ştiinţifice
FILOSOFIE
1037. Pedagogie – Limba şi literatura română x nr. 5558 / 2015)
ISTORIE 1038. Istorie – Limba şi literatura română x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1039. Pedagogie – Limba şi literatura română x
1040. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română) x
1041. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura română x
1042. Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatura română x
1043. Teologie ortodoxă didactică – Litere (Limba şi literatura română) x
1044. Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura română) x
1045. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura română x
TEOLOGIE 1046. Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura română) x
1047. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura română x
1048. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura română) x
1049. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura română) x
1050. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura română x
1051. Teologie adventistă - Litere (Limba şi literatura română) x
1052. Teologie adventistă didactică - Limba şi literatura română x
937

1053. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura engleză x


1054. Limba şi literatura engleză - Literatura universală şi comparată x
1055. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x
1056. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x
1057. Limba engleză - Limba română x Proba practico-
FILOLOGIE metodică
1058. Limba română – Limba engleză x +
1059. Limba şi literatura engleză - Limba română x Proba scrisă:
1060. Limba română - Limba şi literatura engleză x LIMBA ŞI
LITERATURA
1061. Limba engleză - Limba şi literatura română x ROMÂNĂ
1062. Limba şi literatura română - Limba engleză x (programa pentru
1063. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura franceză x concurs aprobată prin
ordinul ministrului
1064. Limba şi literatura franceză - Literatura universală şi comparată x educaţiei, cercetării,
1. Cultură şi civilizaţie românească tineretului şi sportului
1065. Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x
2. Cenaclu literar / creaţie literară nr. 5620 / 2010)
3. Redacţie presă / radio – TV 1066. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x
/
4. Jurnalism / ziaristică 1067. Limba franceză - Limba română x LIMBA ŞI
FILOLOGIE
Palatele copiilor / 5. Etnografie / folclor 1068. Limba română – Limba franceză x LITERATURA
Cluburile copiilor 6. Educaţie civică 1069. Limba şi literatura franceză - Limba română x ROMÂNĂ
7. Teatru (SPECIALITATE
1070. Limba română - Limba şi literatura franceză x ŞI DIDACTICA
8. Teatru / teatru de revistă 1071. Limba franceză - Limba şi literatura română x SPECIALITĂŢII),
9. Studii europene
1072. Limba şi literatura română - Limba franceză x ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
1073. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x
PSIHOLOGIE
1074. Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată x (programele pentru
1075. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x examenul naţional
de definitivare în
1076. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x învăţământ aprobate
1077. Limba germană - Limba română x prin ordinul
FILOLOGIE ministrului educaţiei
1078. Limba română – Limba germană x
şi cercetării
1079. Limba şi literatura germană - Limba română x ştiinţifice nr. 5558 /
1080. Limba română - Limba şi literatura germană x 2015)
1081. Limba germană - Limba şi literatura română x
1082. Limba şi literatura română - Limba germană x
1083. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română x
FILOLOGIE
1084. Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x
938
1085. Limba şi literatura română x
1086. Limba română x
1087. Literatura universală şi comparată x
1088. Limba şi literatura română - Limba şi literatura străină/maternă x
1089. Limba română - Limba şi literatura străină/maternă x
FILOLOGIE
1090. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura română x
1091. Limba şi literatura străină/maternă - Limba română x
1092. Limba română - Limba străină/maternă x
1093. Limba străină/maternă - Limba română x
1094. Limba şi literatura română - Istorie x
Proba practico-
FILOSOFIE 1095. Psihopedagogie specială, secundar limba şi literatura română x
metodică
1096. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x +
1097. Limba română - Limba şi literatura engleză x Proba scrisă:
LIMBA ŞI
1098. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x LITERATURA
1099. Limba şi literatura engleză - Limba română x ROMÂNĂ
FILOLOGIE (programa pentru
1100. Limba română - Limba engleză x concurs aprobată prin
1101. Limba engleză - Limba română x ordinul ministrului
1. Cultură şi civilizaţie românească educaţiei, cercetării,
2. Cenaclu literar / creaţie literară 1102. Limba engleză - Limba şi literatura română x tineretului şi sportului
Limba şi literatura română - Limba engleză nr. 5620 / 2010)
3. Redacţie presă / radio – TV 1103. x
4. Jurnalism / ziaristică /
1104. Limba română - Limba şi literatura franceză x
LIMBA ŞI
Palatele copiilor / 5. Etnografie / folclor 1105. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x LITERATURA
Cluburile copiilor 6. Educaţie civică ROMÂNĂ
7. Teatru 1106. Limba şi literatura franceză - Limba română x
(SPECIALITATE
8. Teatru / teatru de revistă FILOLOGIE 1107. Limba română - Limba franceză x ŞI DIDACTICA
9. Studii europene 1108. Limba franceză - Limba română x SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
1109. Limba franceză - Limba şi literatura română x PEDAGOGIE ŞI
1110. Limba şi literatura română - Limba franceză x PSIHOLOGIE
(programele pentru
1111. Limba română - Limba şi literatura germană x examenul naţional de
1112. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x definitivare în
1113. Limba şi literatura germană - Limba română x învăţământ aprobate
prin ordinul
1114. Limba română - Limba germană x ministrului educaţiei
1115. Limba germană - Limba română x şi cercetării ştiinţifice
nr. 5558 / 2015)
1116. Limba germană - Limba şi literatura română x
1117. Limba şi literatura română - Limba germană x
1118. Biblioteconomie x x
FILOLOGIE
1119. Bibliologie x
1120. Bibliologie şi biblioteconomie x
1121. Bibliologie şi știința informării x
1122. Bibliologie şi știința informării* x
1123. Biblioteconomie şi știința informării* x
1124. Bibliologie şi muzeologie x x
1125. Știința informării şi comunicării x
1126. Știința informării* x
939
1127. Limba şi literatura maghiară x
1128. Limba şi literatura maghiară – Istorie x
1129. Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura română x
1130. Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura străină/maternă x
1131. Limba şi literatura maghiară – Limba străină/maternă x
1132. Limba şi literatura maghiară – Etnologie maghiară x
1133. Limba şi literatura maghiară – Etnologie x
1134. Limba şi literatura maghiară – Etnografie x Proba practico-
1135. Limba şi literatura străină/maternă – Limba şi literatura maghiară x metodică
FILOLOGIE 1136. Limba străină/maternă – Limba şi literatura maghiară x +
1137. Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x Proba scrisă:
1138. Etnologie maghiară - Limba şi literatura maghiară x LIMBA ŞI
LITERATURA
1139. Etnologie - Limba şi literatura maghiară x
MAGHIARĂ
1140. Etnografie - Limba şi literatura maghiară x
MATERNĂ
1141. Filologie clasică – Limba şi literatura maghiară x (programa pentru concurs
1142. Limbi şi literaturi străine (maghiară) x aprobată prin ordinul
1. Cultura şi civilizaţia 1143. Traducători (maghiară) x ministrului educaţiei şi
minorităţii maghiare 1144. Traducere – Interpretariat (maghiară) x cercetării ştiinţifice nr.
2. Cenaclu literar / creaţie 1145. Traducere şi interpretare (maghiară) x
5575 / 2015)
literară /
ISTORIE 1146. Istorie – Limba şi literatura maghiară x LIMBA ŞI
3. Redacţie presă / radio – TV
GEOGRAFIE 1147. Geografie – Limba şi literatura maghiară x LITERATURA
4. Jurnalism / ziaristică
5. Etnografie / folclor SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1148. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x MAGHIARĂ
FILOSOFIE 1149. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x MATERNĂ
6. Educaţie civică (SPECIALITATE ŞI
7. Studii europene 1150. Teologie romano-catolică – Limba şi literatura maghiară x
DIDACTICA
Palatele copiilor / 1151. Teologie romano-catolică –Litere (Limba şi literatura maghiară) x SPECIALITĂŢII),
Cluburile copiilor 1152. Teologie romano-catolică didactică – Limba şi literatura maghiară x ELEMENTE DE
1153. Teologie greco-catolică – Limba şi literatura maghiară x PEDAGOGIE ŞI
TEOLOGIE
1154. Teologie greco-catolică didactică – Limba şi literatura maghiară x PSIHOLOGIE
(programele pentru
1155. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura maghiară x examenul naţional de
1156. Teologie reformată – Litere (Limba şi literatura maghiară) x definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
1157. Teologie reformată - Limba şi literatura maghiară x ministrului educaţiei şi
FILOLOGIE 1158. Limba şi literatura maghiară x cercetării ştiinţifice nr.
1159. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română x 5558 / 2015)
FILOLOGIE
1160. Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x
1161. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura engleză x
FILOLOGIE
1162. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura maghiară x
1163. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura franceză x
FILOLOGIE
1164. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura maghiară x
1165. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura germană x
FILOLOGIE
1166. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura maghiară x
1167. Etnografie maghiară x Proba practico-
metodică
+
Proba scrisă:
1. Cultura şi civilizaţia Istoria şi tradiţiile
minorităţii maghiare minorităţii
Filologie
1168. Etnologie maghiară x maghiare
2. Etnografie / folclor (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
5575 / 2015)
940
1169. Limba şi literatura engleză x
1170. Limba şi literatura engleză* x
1171. Limba engleză x
1172. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x
1173. Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză x
1174. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura engleză x
1175. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura maghiară x
1176. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura străină/maternă x
1177. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura engleză x
1178. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura latină x
1179. Limba şi literatura engleză – Limba română x
1180. Limba română - Limba şi literatura engleză x
1181. Limba engleză - Limba şi literatura română x Proba practico-
1182. Limba şi literatura română - Limba engleză x metodică
+
1183. Limba engleză - Limba şi literatura străină/maternă x Proba scrisă:
1184. Limba şi literatura străină/maternă - Limba engleză x LIMBA ŞI
1185. Limba şi literatura engleză - Limba străină/maternă x
LITERATURA
1186. Limba străină/maternă - Limba şi literatura engleză x
ENGLEZĂ
1187. Limba engleză – Limba străină/maternă x
(programa pentru concurs
1188. Limba străină/maternă - Limba engleză x aprobată prin ordinul
1189. Limba română - Limba engleză x ministrului educaţiei,
FILOLOGIE cercetării, tineretului şi
1190. Limba engleză - Limba română x
1. Cenaclu literar / creaţie literară 1191. Limbi moderne aplicate (engleză) x
sportului nr. 5620 / 2010)
2. Redacţie presă / radio – TV /
1192. Limbi moderne aplicate (engleză – limbă străină/maternă) x
Palatele copiilor / 3. Jurnalism / ziaristică LIMBA ŞI
1193. Limbi şi literaturi străine (engleză) x
Cluburile copiilor 4. Cultură şi civilizaţie engleză LITERATURA
5. Educaţie civică 1194. Limbi şi literaturi străine (engleză - limbă străină/maternă) x ENGLEZĂ
6. Studii europene 1195. Traducători (engleză) x (SPECIALITATE
1196. Traducători (engleză, limbă străină/maternă) x ŞI DIDACTICA
1197. Traducere – Interpretariat (engleză) x SPECIALITĂŢII),
1198. Traducere – Interpretariat (engleză, limbă străină/maternă) x ELEMENTE DE
1199. Traducere şi interpretare (engleză) x PEDAGOGIE ŞI
1200. Traducere şi interpretare (engleză, limbă străină/maternă) x PSIHOLOGIE
1201. Biblioteconomie – Limba şi literatura engleză x (programele pentru
examenul naţional de
1202. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura engleză x definitivare în învăţământ
1203. Limba engleză – Studii americane x aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
1204. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură engleză x cercetării ştiinţifice nr.
1205. Limba şi literatură engleză - Literatura universală şi comparată x 5558 / 2015)
1206. Literatura universală şi comparată - Limba engleză x
1207. Limba engleză - Literatura universală şi comparată x
1208. Studii americane x
1209. Limba şi literatura română – Studii americane x
1210. Filologie clasică – Limba şi literatura engleză x
GEOGRAFIE 1211. Geografie – Limba şi literatura engleză x
EDUCAŢIE FIZICĂ
1212. Educaţie fizică şi sport – Limba şi literatura engleză x
ŞI SPORT
1213. Istorie – Limba şi literatura engleză x
ISTORIE
1214. Studii americane x
1215. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura engleză x
FILOLOGIE
1216. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura maghiară x
941
1217. Teologie reformată - Limba şi literatura engleză x
1218. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura engleză) x
1219. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura engleză x
1220. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura engleză x
1221. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura engleză) x
1222. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura engleză x
1223. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura engleză x
TEOLOGIE 1224. Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura engleză) x
1225. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura engleză x
1226. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura engleză x
1227. Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura engleză) x
1228. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura engleză x
1229. Teologie baptistă - Limba şi literatura engleză x
1230. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura engleză) x
1231. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura engleză x
JURNALISTICĂ /
1232. Jurnalistică - Limba şi literatura engleză x Proba practico-
ŞTIINŢELE COMUNICĂRII
metodică
+
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1233. Pedagogie - Limba engleză x Proba scrisă:
LIMBA ŞI
LITERATURA
FILOSOFIE 1234. Pedagogie - Limba engleză x
ENGLEZĂ
(programa pentru concurs
1. Cenaclu literar / creaţie literară 1235. Limba şi literatura engleză x aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei,
2. Redacţie presă / radio – TV 1236. Limba engleză x cercetării, tineretului şi
Palatele copiilor / 3. Jurnalism / ziaristică 1237. Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura străină/maternă x sportului nr. 5620 / 2010)
Cluburile copiilor 4. Cultură şi civilizaţie engleză 1238. Limba engleză – Limba şi literatura străină/maternă x /
5. Educaţie civică 1239. Limba şi literatura străină/maternă – Limba şi literatura engleză x LIMBA ŞI
6. Studii europene 1240. Limba şi literatura străină/maternă – Limba engleză x LITERATURA
1241. Limba engleză – Limba străină/maternă x ENGLEZĂ
1242. Limba străină/maternă - Limba engleză x (SPECIALITATE
FILOLOGIE ŞI DIDACTICA
1243. Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română x
1244. Limba engleză – Limba şi literatura română x SPECIALITĂŢII),
1245. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x ELEMENTE DE
1246. Limba şi literatura română - Limba engleză x PEDAGOGIE ŞI
1247. Limba şi literatura engleză – Limba română x PSIHOLOGIE
(programele pentru
1248. Limba engleză – Limba română x examenul naţional de
1249. Limba română - Limba şi literatura engleză x definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
1250. Limba română - Limba engleză x ministrului educaţiei şi
1251. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
1252. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x
1253. Limba şi literatura franceză - Limba engleză x
1254. Limba şi literatura engleză - Limba franceză x
1255. Limba franceză - Limba şi literatura engleză x
1256. Limba engleză - Limba şi literatura franceză x
FILOLOGIE 1257. Limba engleză – Limba franceză x
1258. Limba franceză - Limba engleză x
1259. Traducători (engleză, franceză) x
1260. Traducere – Interpretariat (engleză, franceză) x
1261. Traducere şi interpretare (engleză, franceză) x
1262. Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) x
1263. Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x
942
1264. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura engleză x
1265. Limba şi literatura engleză - Literatura universală şi comparată x
1266. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x
1267. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x
1268. Limba engleză - Limba română x
FILOLOGIE 1269. Limba română – Limba engleză x
1270. Limba şi literatura engleză - Limba română x
1271. Limba română - Limba şi literatura engleză x
1272. Limba engleză - Limba şi literatura română x
1273. Limba şi literatura română - Limba engleză x
1274. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză x
1275. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană x
1276. Limba şi literatura engleză - Limba germană x
1277. Limba şi literatura germană - Limba engleză x Proba practico-
1278. Limba engleză - Limba şi literatura germană x metodică
1279. Limba germană - Limba şi literatura engleză x +
Proba scrisă:
FILOLOGIE 1280. Limba germană – Limba engleză x
1281. Limba engleză - Limba germană x
LIMBA ŞI
1282. Traducători (engleză, germană) x LITERATURA
1283. Traducere – Interpretariat (engleză, germană) x ENGLEZĂ
1284. Traducere şi interpretare (engleză, germană) x (programa pentru concurs
1. Cenaclu literar / creaţie literară aprobată prin ordinul
1285. Limbi moderne aplicate (engleză - germană) x ministrului educaţiei,
2. Redacţie presă / radio – TV cercetării, tineretului şi
1286. Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x
Palatele copiilor / 3. Jurnalism / ziaristică sportului nr. 5620 / 2010)
1287. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x
Cluburile copiilor 4. Cultură şi civilizaţie engleză /
1288. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x
5. Educaţie civică LIMBA ŞI
6. Studii europene 1289. Limba şi literatura franceză - Limba engleză x
LITERATURA
1290. Limba şi literatura engleză - Limba franceză x
FILOLOGIE ENGLEZĂ
1291. Limba franceză - Limba şi literatura engleză x
(SPECIALITATE
1292. Limba engleză - Limba şi literatura franceză x ŞI DIDACTICA
1293. Limba engleză – Limba franceză x SPECIALITĂŢII),
1294. Limba franceză - Limba engleză x ELEMENTE DE
1295. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x PEDAGOGIE ŞI
1296. Limba română - Limba şi literatura engleză x PSIHOLOGIE
1297. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x (programele pentru
examenul naţional de
1298. Limba şi literatura engleză - Limba română x definitivare în învăţământ
FILOLOGIE 1299. Limba română - Limba engleză x aprobate prin ordinul
1300. Limba engleză - Limba română x ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
1301. Limba engleză - Limba şi literatura română x 5558 / 2015)
1302. Limba şi literatura română - Limba engleză x
1303. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză x
1304. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană x
1305. Limba şi literatura engleză - Limba germană x
1306. Limba şi literatura germană - Limba engleză x
FILOLOGIE
1307. Limba engleză - Limba şi literatura germană x
1308. Limba germană - Limba şi literatura engleză x
1309. Limba germană – Limba engleză x
1310. Limba engleză - Limba germană x
943
1311. Limba şi literatura franceză x
1312. Limba şi literatura franceză* x
1313. Limba franceză x
1314. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x
1315. Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză x
1316. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura străină/maternă x
1317. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura franceză x
1318. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura maghiară x
1319. Limba şi literatura străină/maternă – Limba şi literatura franceză x
1320. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura latină x
1321. Limba şi literatura franceză – Limba română x
1322. Limba română - Limba şi literatura franceză x
Proba practico-
1323. Limba franceză - Limba şi literatura română x metodică
1324. Limba şi literatura română - Limba franceză x +
1325. Limba franceză - Limba şi literatura străină/maternă x Proba scrisă:
1326. Limba şi literatura străină/maternă – Limba franceză x LIMBA ŞI
1327. Limba şi literatura franceză - Limba străină/maternă x LITERATURA
1328. Limba străină/maternă - Limba şi literatura franceză x ENGLEZĂ
1. Cenaclu literar / creaţie 1329. Limba franceză – Limba străină/maternă x (programa pentru concurs
FILOLOGIE
literară 1330. Limba străină/maternă - Limba franceză x aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei,
2. Redacţie presă / radio – TV 1331. Limba română - Limba franceză x cercetării, tineretului şi
Palatele copiilor / 3. Jurnalism / ziaristică 1332. Limba franceză - Limba română x sportului nr. 5620 / 2010)
Cluburile copiilor 4. Cultură şi civilizaţie 1333. Limbi moderne aplicate (franceză) x /
franceză 1334. Limbi moderne aplicate (franceză – limbă străină/maternă) x LIMBA ŞI
5. Educaţie civică 1335. Limbi şi literaturi străine (franceză) x LITERATURA
6. Studii europene 1336. Traducători (franceză) x ENGLEZĂ
1337. Traducere – Interpretariat (franceză) x (SPECIALITATE
1338. Traducere şi interpretare (franceză) x ŞI DIDACTICA
1339. Traducători (franceză, limbă străină/maternă) x SPECIALITĂŢII),
1340. Traducere – Interpretariat (franceză, limbă străină/maternă) x ELEMENTE DE
1341. Traducere şi interpretare (franceză, limbă străină/maternă) x PEDAGOGIE ŞI
1342. Biblioteconomie – Limba şi literatura franceză x PSIHOLOGIE
(programele pentru
1343. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura franceză x examenul naţional de
1344. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură franceză x definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
1345. Limba şi literatură franceză - Literatura universală şi comparată x ministrului educaţiei şi
1346. Literatura universală şi comparată - Limba franceză x cercetării ştiinţifice nr.
1347. Limba franceză - Literatura universală şi comparată x 5558 / 2015)

1348. Filologie clasică – Limba şi literatura franceză x


GEOGRAFIE 1349. Geografie – Limba şi literatura franceză x
EDUCAŢIE FIZICĂ
1350. Educaţie fizică şi sport – Limba şi literatura franceză x
ŞI SPORT
ISTORIE 1351. Istorie – Limba şi literatura franceză x
1352. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura franceză x
FILOLOGIE
1353. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura maghiară x
944
1354. Teologie reformată - Limba şi literatura franceză x
1355. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura franceză) x
1356. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura franceză x
1357. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura franceză x
1358. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura franceză) x
1359. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura franceză x
1360. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura franceză x
TEOLOGIE 1361. Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura franceză) x
1362. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura franceză x
1363. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura franceză x
1364. Teologie greco - catolică - Litere (Limba şi literatura franceză) x
1365. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura franceză x
1366. Teologie baptistă - Limba şi literatura franceză x Proba practico-
1367. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura franceză) x metodică
+
1368. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura franceză x
Proba scrisă:
JURNALISTICĂ /
1369. Jurnalistică - Limba şi literatura franceză x LIMBA ŞI
ŞTIINŢELE COMUNICĂRII
FILOSOFIE 1370. Pedagogie - Limba franceză x
LITERATURA
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1371. Pedagogie - Limba franceză x FRANCEZĂ
1372. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura franceză x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
1. Cenaclu literar / creaţie literară 1373. Limba şi literatura franceză - Literatura universală şi comparată x ministrului educaţiei,
2. Redacţie presă / radio – TV 1374. Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x cercetării, tineretului şi
Palatele copiilor / 3. Jurnalism / ziaristică sportului nr. 5620 / 2010)
1375. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x
Cluburile copiilor 4. Cultură şi civilizaţie franceză /
1376. Limba franceză - Limba română x
5. Educaţie civică FILOLOGIE LIMBA ŞI
6. Studii europene
1377. Limba română – Limba franceză x
1378. Limba şi literatura franceză - Limba română x LITERATURA
1379. Limba română - Limba şi literatura franceză x FRANCEZĂ
(SPECIALITATE
1380. Limba franceză - Limba şi literatura română x
ŞI DIDACTICA
1381. Limba şi literatura română - Limba franceză x
SPECIALITĂŢII),
1382. Limba şi literatura franceză x ELEMENTE DE
1383. Limba franceză x PEDAGOGIE ŞI
1384. Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura străină/maternă x PSIHOLOGIE
1385. Limba franceză – Limba şi literatura străină/maternă x (programele pentru
1386. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura franceză x examenul naţional de
definitivare în învăţământ
1387. Limba şi literatura străină/maternă - Limba franceză x aprobate prin ordinul
1388. Limba franceză – Limba străină/maternă x ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
1389. Limba străină/maternă - Limba franceză x 5558 / 2015)
FILOLOGIE
1390. Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura română x
1391. Limba franceză – Limba şi literatura română x
1392. Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x
1393. Limba şi literatura română - Limba franceză x
1394. Limba şi literatura franceză – Limba română x
1395. Limba franceză – Limba română x
1396. Limba română - Limba şi literatura franceză x
1397. Limba română - Limba franceză x
945
1398. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x
1399. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x
1400. Limba şi literatura franceză – Studii americane x
1401. Limba şi literatura franceză - Limba engleză x
1402. Limba şi literatura engleză - Limba franceză x
1403. Limba franceză - Limba şi literatura engleză x
1404. Limba engleză - Limba şi literatura franceză x
FILOLOGIE
1405. Limba engleză – Limba franceză x
1406. Limba franceză - Limba engleză x
1407. Traducători (engleză, franceză) x
1408. Traducere – Interpretariat (engleză, franceză) x
1409. Traducere şi interpretare (engleză, franceză) x
1410. Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) x
1411. Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x
1412. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura franceză x
Proba practico-
1413. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană x metodică
1414. Limba şi literatura franceză - Limba germană x +
1415. Limba şi literatura germană - Limba franceză x Proba scrisă:
1416. Limba franceză - Limba şi literatura germană x LIMBA ŞI
1417. Limba germană - Limba şi literatura franceză x LITERATURA
FILOLOGIE 1418. Limba germană – Limba franceză x FRANCEZĂ
1419. Limba franceză - Limba germană x (programa pentru concurs
1. Cenaclu literar / creaţie literară 1420. Traducători (franceză, germană) x aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei,
2. Redacţie presă / radio – TV 1421. Traducere – Interpretariat (franceză, germană) x cercetării, tineretului şi
Palatele copiilor / 3. Jurnalism / ziaristică 1422. Traducere şi interpretare (franceză, germană) x sportului nr. 5620 / 2010)
Cluburile copiilor 4. Cultură şi civilizaţie franceză 1423. Limbi moderne aplicate (franceză - germană) x /
5. Educaţie civică 1424. Limbi moderne aplicate (franceză, germană) x LIMBA ŞI
6. Studii europene 1425. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x LITERATURA
1426. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x FRANCEZĂ
1427. Limba şi literatura franceză - Limba engleză x (SPECIALITATE
1428. Limba şi literatura engleză - Limba franceză x ŞI DIDACTICA
FILOLOGIE SPECIALITĂŢII),
1429. Limba franceză - Limba şi literatura engleză x
1430. Limba engleză - Limba şi literatura franceză x ELEMENTE DE
1431. Limba engleză – Limba franceză x PEDAGOGIE ŞI
1432. Limba franceză - Limba engleză x PSIHOLOGIE
(programele pentru
1433. Limba română - Limba şi literatura franceză x examenul naţional de
1434. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
1435. Limba şi literatura franceză - Limba română x ministrului educaţiei şi
FILOLOGIE 1436. Limba română - Limba franceză x cercetării ştiinţifice nr.
1437. Limba franceză - Limba română x 5558 / 2015)
1438. Limba franceză - Limba şi literatura română x
1439. Limba şi literatura română - Limba franceză x
1440. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura franceză x
1441. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană x
1442. Limba şi literatura franceză - Limba germană x
1443. Limba şi literatura germană - Limba franceză x
FILOLOGIE
1444. Limba franceză - Limba şi literatura germană x
1445. Limba germană - Limba şi literatura franceză x
1446. Limba germană – Limba franceză x
1447. Limba franceză - Limba germană x
946
1448. Limba şi literatura germană x
1449. Limba şi literatura germană* x
1450. Limba germană x
1451. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x
1452. Limba şi literatura română – Limba şi literatura germană x
1453. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura străină/maternă x
1454. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană x
1455. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura latină x
1456. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura germană x
1457. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura maghiară x
1458. Limba şi literatura germană – Limba română x
1459. Limba română - Limba şi literatura germană x
1460. Limba germană - Limba şi literatura română x
1461. Limba germană - Limba română x
1462. Limba română - Limba germană x
1463. Limba şi literatura română - Limba germană x
1464. Limba germană - Limba şi literatura străină/maternă x
1465. Limba şi literatura străină/maternă - Limba germană x
FILOLOGIE 1466. Limba şi literatura germană - Limba străină/maternă x Proba practico-
metodică
1467. Limba străină/maternă - Limba şi literatura germană x +
1468. Limba germană – Limba străină/maternă x Proba scrisă:
1469. Limba străină/maternă - Limba germană x LIMBA
1470. Limbi moderne aplicate (germană) x GERMANĂ
1471. Limbi moderne aplicate (germană - limbă străină/maternă) x MODERNĂ
1. Cenaclu literar / creaţie 1472. Limbi şi literaturi străine (germană) x (programa pentru concurs
Traducători (germană) aprobată prin ordinul
literară 1473. x
ministrului educaţiei,
2. Redacţie presă / radio – TV 1474. Traducere – Interpretariat (germană) x cercetării, tineretului şi
Palatele copiilor / 3. Jurnalism / ziaristică 1475. Traducere şi interpretare (germană) x sportului nr. 5620 / 2010)
Cluburile copiilor 4. Cultură şi civilizaţie 1476. Traducători (germană, limbă străină/maternă) x /
germană 1477. Traducere – Interpretariat (germană, limbă străină/maternă) x LIMBA
5. Educaţie civică 1478. Traducere şi interpretare (germană, limbă străină/maternă) x GERMANĂ
6. Studii europene 1479. Biblioteconomie – Limba şi literatura germană x MODERNĂ
1480. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura germană x (SPECIALITATE
1481. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură germană x ŞI DIDACTICA
1482. Limba şi literatură germană - Literatura universală şi comparată x SPECIALITĂŢII),
1483. Literatura universală şi comparată - Limba germană x ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
1484. Limba germană - Literatura universală şi comparată x
PSIHOLOGIE
GEOGRAFIE 1485. Geografie – Limba şi literatura germană x (programele pentru
GEOGRAFIE 1486. Geografie – Limba şi literatura germană x examenul naţional de
definitivare în învăţământ
ISTORIE 1487. Istorie – Limba şi literatura germană x aprobate prin ordinul
ISTORIE 1488. Istorie – Limba şi literatura germană x ministrului educaţiei şi
1489. Teologie reformată - Limba şi literatura germană x cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
1490. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura germană) x
1491. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura germană x
1492. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura germană x
1493. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura germană) x
1494. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura germană x
1495. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura germană x
TEOLOGIE 1496. Teologie romano - catolică - Litere (Limba şi literatura germană) x
1497. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura germană x
1498. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura germană x
1499. Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura germană) x
1500. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura germană x
1501. Teologie baptistă - Limba şi literatura germană x
1502. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura germană x
1503. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura germană) x
947
JURNALISTICĂ /
1504. Jurnalistică - Limba şi literatura germană x
ŞTIINŢELE COMUNICĂRII
FILOSOFIE 1505. Pedagogie - Limba germană x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1506. Pedagogie - Limba germană x
1507. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura germană x
FILOLOGIE
1508. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura maghiară x
1509. Limba şi literatura germană x
1510. Limba germană x
1511. Limba şi literatura germană – Limba şi literatura străină/maternă x
1512. Limba germană – Limba şi literatura străină/maternă x
1513. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană x
1514. Limba şi literatura străină/maternă - Limba germană x
1515. Limba germană – Limba străină/maternă x Proba practico-
1516. Limba străină/maternă - Limba germană x metodică
FILOLOGIE
1517. Limba şi literatura germană – Limba şi literatura română x +
1518. Limba germană – Limba şi literatura română x Proba scrisă:
1519. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x LIMBA
1520. Limba şi literatura română - Limba germană x GERMANĂ
MODERNĂ
1521. Limba şi literatura germană – Limba română x
1. Cenaclu literar / creaţie (programa pentru concurs
1522. Limba germană – Limba română x aprobată prin ordinul
literară 1523. Limba română - Limba şi literatura germană x ministrului educaţiei,
Palatele 2. Redacţie presă / radio – TV 1524. Limba română - Limba germană x cercetării, tineretului şi
copiilor / 3. Jurnalism / ziaristică sportului nr. 5620 / 2010)
1525. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x
Cluburile 4. Cultură şi civilizaţie /
1526. Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată x
copiilor germană LIMBA
5. Educaţie civică
1527. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x GERMANĂ
6. Studii europene 1528. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x MODERNĂ
1529. Limba germană - Limba română x (SPECIALITATE
FILOLOGIE
1530. Limba română – Limba germană x ŞI DIDACTICA
1531. Limba şi literatura germană - Limba română x SPECIALITĂŢII),
1532. Limba română - Limba şi literatura germană x ELEMENTE DE
1533. Limba germană - Limba şi literatura română x PEDAGOGIE ŞI
1534. Limba şi literatura română - Limba germană x PSIHOLOGIE
1535. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura franceză x (programele pentru
examenul naţional de
1536. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană x definitivare în învăţământ
1537. Limba şi literatura franceză - Limba germană x aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
1538. Limba şi literatura germană - Limba franceză x cercetării ştiinţifice nr.
1539. Limba franceză - Limba şi literatura germană x 5558 / 2015)
1540. Limba germană - Limba şi literatura franceză x
FILOLOGIE 1541. Limba germană – Limba franceză x
1542. Limba franceză - Limba germană x
1543. Traducători (franceză, germană) x
1544. Traducere – Interpretariat (franceză, germană) x
1545. Traducere şi interpretare (franceză, germană) x
1546. Limbi moderne aplicate (franceză - germană) x
1547. Limbi moderne aplicate (franceză, germană) x
948
1548. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză x
1549. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană x
1550. Limba şi literatura germană – Studii americane x
1551. Limba şi literatura engleză - Limba germană x
1552. Limba şi literatura germană - Limba engleză x
1553. Limba engleză - Limba şi literatura germană x
1554. Limba germană - Limba şi literatura engleză x
1555. Limba germană – Limba engleză x
FILOLOGIE 1556. Limba engleză - Limba germană x
1557. Traducători (engleză, germană) x
1558. Traducere – Interpretariat (engleză, germană) x Proba practico-
metodică
1559. Traducere şi interpretare (engleză, germană) x +
1560. Limbi moderne aplicate (engleză - germană) x Proba scrisă:
1561. Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x LIMBA
1562. Studii umaniste interdisciplinare în limba germană*** x GERMANĂ
1563. Germanistica din perspectivă interdisciplinară*** x MODERNĂ
1564. Filologie clasică – Limba şi literatura germană x (programa pentru concurs
Limba română - Limba şi literatura germană aprobată prin ordinul
1. Cenaclu literar / creaţie literară 1565. x
ministrului educaţiei,
Palatele 2. Redacţie presă / radio – TV 1566. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x cercetării, tineretului şi
copiilor / 3. Jurnalism / ziaristică 1567. Limba şi literatura germană - Limba română x sportului nr. 5620 / 2010)
Cluburile 4. Cultură şi civilizaţie germană FILOLOGIE 1568. Limba română - Limba germană x /
copiilor 5. Educaţie civică 1569. Limba germană - Limba română x LIMBA
6. Studii europene 1570. Limba germană - Limba şi literatura română x GERMANĂ
1571. Limba şi literatura română - Limba germană x MODERNĂ
1572. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura franceză x (SPECIALITATE
1573. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană x ŞI DIDACTICA
1574. Limba şi literatura franceză - Limba germană x SPECIALITĂŢII),
1575. Limba şi literatura germană - Limba franceză x ELEMENTE DE
FILOLOGIE PEDAGOGIE ŞI
1576. Limba franceză - Limba şi literatura germană x
PSIHOLOGIE
1577. Limba germană - Limba şi literatura franceză x (programele pentru
1578. Limba germană – Limba franceză x examenul naţional de
definitivare în învăţământ
1579. Limba franceză - Limba germană x aprobate prin ordinul
1580. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză x ministrului educaţiei şi
1581. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană x cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
1582. Limba şi literatura engleză - Limba germană x
1583. Limba şi literatura germană - Limba engleză x
FILOLOGIE
1584. Limba engleză - Limba şi literatura germană x
1585. Limba germană - Limba şi literatura engleză x
1586. Limba germană – Limba engleză x
1587. Limba engleză - Limba germană x
949
1588. Limba şi literatura italiană x x
1589. Limba italiană x x
1590. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura română x x
1591. Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană x x
1592. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura străină/maternă x x
1593. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura italiană x x
1594. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura latină x
1595. Limba şi literatura italiană – Limba română x x
1596. Limba română - Limba şi literatura italiană x x
1597. Limba italiană - Limba şi literatura română x x
1598. Limba şi literatura română - Limba italiană x x
1599. Limba italiană - Limba şi literatura străină/maternă x x
1600. Limba şi literatura străină/maternă - Limba italiană x x Proba practico-metodică
1601. Limba şi literatura italiană - Limba străină/maternă x +
1602. Limba străină/maternă - Limba şi literatura italiană x Proba scrisă:
1603. Limba italiană – Limba străină/maternă x x LIMBA ŞI
Filologie LITERATURĂ
1604. Limba străină/maternă - Limba italiană x x
1605. Limba română – Limba italiană x x ITALIANĂ
1606. Limba italiană – Limba română x x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
1607. Limbi moderne aplicate (italiană) x
ministrului educaţiei,
1608. Limbi moderne aplicate (italiană – limbă străină/maternă) x cercetării, tineretului şi
1. Cenaclu literar / creaţie literară 1609. Limbi şi literaturi străine (italiană) x sportului nr. 5620 / 2010)
2. Redacţie presă / radio – TV 1610. Traducători (italiană) x
Palatele copiilor / 3. Jurnalism / ziaristică 1611. Traducere – Interpretariat (italiană) x
Cluburile copiilor 4. Cultură şi civilizaţie italiană /
1612. Traducere şi interpretare (italiană) x
5. Educaţie civică
1613. Biblioteconomie – Limba şi literatura italiană x LIMBA ŞI
6. Studii europene
1614. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură italiană x LITERATURĂ
1615. Limba şi literatură italiană - Literatura universală şi comparată x ITALIANĂ
1616. Literatura universală şi comparată - Limba italiană x (SPECIALITATE
1617. Limba italiană - Literatura universală şi comparată x ŞI DIDACTICA
1618. Limba şi literatură italiană – Studii americane x SPECIALITĂŢII),
1619. Filologie clasică – Limba şi literatura italiană x ELEMENTE DE
Geografie 1620. Geografie – Limba şi literatura italiană x PEDAGOGIE ŞI
Istorie 1621. Istorie – Limba şi literatura italiană x PSIHOLOGIE
1622. Teologie reformată - Limba şi literatura italiană x (programele pentru
1623. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura italiană x examenul naţional de
definitivare în învăţământ
1624. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura italiană x aprobate prin ordinul
1625. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura italiană x ministrului educaţiei şi
Teologie 1626. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura italiană x cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015
1627. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura italiană x
1628. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura italiană x
1629. Teologie baptistă - Limba şi literatura italiană x
1630. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura italiană x
Jurnalistică / Ştiinţele
1631. Jurnalistică - Limba şi literatura italiană x
comunicării
Filosofie 1632. Pedagogie - Limba italiană x
Sociopsihopedagogie 1633. Pedagogie - Limba italiană x
950
1634. Limba şi literatura portugheză x x
1635. Limba portugheză x x
1. Cenaclu literar / 1636. Limba şi literatura portugheză - Limba şi literatura română x x
creaţie literară 1637. Limba şi literatura română – Limba şi literatura portugheză x x
2. Redacţie presă / radio 1638. Limba şi literatura portugheză - Limba şi literatura străină/maternă x x
– TV 1639. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura portugheză x x
Palatele copiilor /
3. Jurnalism / ziaristică Filologie 1640. Limba şi literatura portugheză – Limba română x x
Cluburile copiilor
4. Cultură şi civilizaţie 1641. Limba română - Limba şi literatura portugheză x x
portugheză 1642. Limba portugheză - Limba şi literatura română x x
5. Educaţie civică 1643. Limba şi literatura română - Limba portugheză x x
6. Studii europene 1644. Limba portugheză - Limba şi literatura străină/maternă x x
1645. Limba şi literatura străină/maternă - Limba portugheză x x
1646. Limba şi literatura portugheză - Limba străină/maternă x
1647. Limba străină/maternă - Limba şi literatura portugheză x
1648. Limba portugheză – Limba străină/maternă x x Proba practico-metodică
1649. Limba străină/maternă - Limba portugheză x x +
1650. Limba română - Limba portugheză x x Proba scrisă:
LIMBA ŞI LITERATURĂ
1651. Limba portugheză - Limba română x x PORTUGHEZĂ
1652. Limbi moderne aplicate (portugheză) x (programa pentru concurs aprobată
prin ordinul ministrului educaţiei şi
1653. Limbi moderne aplicate (portugheză – limbă străină/maternă) x cercetării
Filologie
1654. Limbi şi literaturi străine (portugheză) x nr. 5287 / 2004)
1655. Traducători (portugheză) x
/
1656. Traducere – Interpretariat (portugheză) x
1. Cenaclu literar / 1657. Traducere şi interpretare (portugheză) x LIMBA ŞI LITERATURĂ
creaţie literară PORTUGHEZĂ
1658. Biblioteconomie – Limba şi literatura portugheză x (SPECIALITATE ŞI
2. Redacţie presă /
radio – TV 1659. Filologie clasică – Limba şi literatura portugheză x DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
Palatele copiilor /
3. Jurnalism / ziaristică Geografie 1660. Geografie – Limba şi literatura portugheză x
Cluburile copiilor ELEMENTE DE
4. Cultură şi civilizaţie Istorie 1661. Istorie – Limba şi literatura portugheză x PEDAGOGIE ŞI
portugheză 1662. Teologie reformată - Limba şi literatura portugheză x PSIHOLOGIE
5. Educaţie civică 1663. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura portugheză x (programele pentru examenul
naţional de definitivare în
6. Studii europene învăţământ aprobate prin ordinul
1664. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura portugheză x
ministrului educaţiei şi cercetării
1665. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura portugheză x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Teologie
1666. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura portugheză x
1667. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura portugheză x
1668. Teologie baptistă - Limba şi literatura portugheză x
1669. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura portugheză x
Jurnalistică / Ştiinţele
1670. Jurnalistică - Limba şi literatura portugheză x
comunicării
Filosofie 1671. Pedagogie - Limba portugheză x
Sociopsihopedagogie 1672. Pedagogie - Limba portugheză x
951
1673. Limba şi literatura spaniolă x x
1674. Limba spaniolă x x Proba practico-metodică
+
1675. Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura română x x Proba scrisă:
1676. Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă x x LIMBA ŞI LITERATURĂ
SPANIOLĂ
1677. Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura străină/maternă x x
(programa pentru concurs aprobată
1. Cenaclu literar / 1678. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura spaniolă x x prin ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr.
creaţie literară. 1679. Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura latină x 5620 / 2010)
2. Redacţie presă / 1680. Limba şi literatura spaniolă – Limba română x x
radio – TV 1681. Limba română - Limba şi literatura spaniolă x /

Palatele copiilor / 3. Jurnalism / 1682. Limba spaniolă - Limba şi literatura română x x LIMBA ŞI LITERATURĂ
Filologie SPANIOLĂ
Cluburile copiilor ziaristică 1683. Limba şi literatura română - Limba spaniolă x x
4. Cultură şi (SPECIALITATE ŞI
1684. Limba spaniolă - Limba şi literatura străină/maternă x x
civilizaţie spaniolă DIDACTICA
1685. Limba şi literatura străină/maternă - Limba spaniolă x
5. Educaţie civică SPECIALITĂŢII),
1686. Limba şi literatura spaniolă - Limba străină/maternă x
6. Studii europene ELEMENTE DE
1687. Limba străină/maternă - Limba şi literatura spaniolă x x PEDAGOGIE ŞI
1688. Limba spaniolă – Limba străină/maternă x x PSIHOLOGIE
1689. Limba străină/maternă - Limba spaniolă x x (programele pentru examenul naţional
1690. Limba română - Limba spaniolă x x de definitivare în învăţământ aprobate
Limba spaniolă - Limba română prin ordinul ministrului educaţiei şi
1691. x x
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1692. Limbi moderne aplicate (spaniolă) x
1693. Limbi moderne aplicate (spaniolă – limbă străină/maternă) x
1694. Limbi şi literaturi străine (spaniolă) x
1695. Traducători (spaniolă) x Proba practico-metodică
1696. Traducere – Interpretariat (spaniolă) x +
1697. Traducere şi interpretare (spaniolă) x Proba scrisă:
1698. Biblioteconomie – Limba şi literatura spaniolă x
1699. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură spaniolă x
LIMBA ŞI LITERATURĂ
Filologie
1700. Limba şi literatura spaniolă - Literatura universală şi comparată x SPANIOLĂ
1701. Literatura universală şi comparată - Limba spaniolă x (programa pentru concurs aprobată
1702. Limba spaniolă - Literatura universală şi comparată x prin ordinul ministrului educaţiei,
1703. Limba şi literatura spaniolă – Studii americane x cercetării, tineretului şi sportului nr.
1. Cenaclu literar /
1704. Filologie clasică – Limba şi literatura spaniolă x 5620 / 2010)
creaţie literară.
Geografie 1705. Geografie – Limba şi literatura spaniolă x
2. Redacţie presă / /
Istorie 1706. Istorie – Limba şi literatura spaniolă x
radio – TV 1707. Teologie reformată - Limba şi literatura spaniolă x LIMBA ŞI LITERATURĂ
Palatele copiilor /
3. Jurnalism / ziaristică 1708. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura spaniolă x SPANIOLĂ
Cluburile copiilor
4. Cultură şi civilizaţie Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura spaniolă
1709. x (SPECIALITATE ŞI
spaniolă 1710. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura spaniolă x
5. Educaţie civică Teologie 1711. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura spaniolă x
DIDACTICA
6. Studii europene 1712. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura spaniolă x SPECIALITĂŢII),
1713. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura spaniolă x ELEMENTE DE
1714. Teologie baptistă - Limba şi literatura spaniolă x PEDAGOGIE ŞI
1715. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura spaniolă x
PSIHOLOGIE
Jurnalistică / Ştiinţele (programele pentru examenul naţional
1716. Jurnalistică - Limba şi literatura spaniolă x
comunicării de definitivare în învăţământ aprobate
Filosofie 1717. Pedagogie - Limba spaniolă x prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Sociopsihopedagogie 1718. Pedagogie - Limba spaniolă x
952
1719. Pedagogie x x
1720. Pedagogie* x
1721. Pedagogie - Limba şi literatura română x
1722. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x
1723. Pedagogie - Limbă străină/maternă x
1724. Pedagogie socială x
1725. Psihologie x
1726. Psihologie* x
1727. Psihologie şi asistenţă socială x
1728. Psihologie - Pedagogie x
1729. Psihologie şi Ştiinţele educaţiei x
Sociopsihopedagogie 1730. Psihosociologie x
1731. Psihosociologie (+ militar) x
1732. Psihosociologie – Informaţii (militar) x
1733. Psihopedagogie x
1734. Psihopedagogie - Cibernetică x
1735. Sociologie x
1736. Sociologie - Etnologie x Proba practico-metodică
1737. Sociologie - Politologie x +
1738. Sociologie – Psihologie x Proba scrisă:
1739. Psihologie şi psihopedagogie specială x x CULTURĂ
1740. Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x CIVICĂ
1741. Asistenţă socială x (programa pentru concurs aprobată
1742. Psihologie x
prin ordinul ministrului educaţiei,
1743. Psihologie* x cercetării, tineretului şi sportului nr.
1744. Psihologie şi asistenţă socială x
5620 / 2010)
1745. Psihologie – Asistenţă socială x
1746. Psihologie - Pedagogie x
1. Educaţie civică Psihologie 1747. Psihologie - Sociologie x /
2. Oratorie şi dezbateri 1748. Psihoterapii cognitiv-comportamentale* x
Palatele copiilor /
3. Educaţie pentru cetăţenie 1749. Psihosociologia şi asistenţa socială a familiei x CULTURĂ
Cluburile copiilor
democratică 1750. Psihosociologia şi asistenţa socială a familiei* x CIVICĂ
4. Studii europene 1751. Management organizaţional şi al resurselor umane* x (SPECIALITATE ŞI
Sociologie şi psihologie 1752. Sociologie - Psihologie x DIDACTICA
1753. Sociologie x SPECIALITĂŢII),
1754. Antropologie x ELEMENTE DE
Sociologie 1755. Politici sociale x PEDAGOGIE ŞI
1756. Management organizaţional şi al resurselor umane* x PSIHOLOGIE
1757. Pedagogie x x (programele pentru examenul naţional
Ştiinţe ale educaţiei 1758. Pedagogie – învăţători x de definitivare în învăţământ aprobate
1759. Management si evaluare educaţională* x prin ordinul ministrului educaţiei şi
1760. Ştiinţe politice x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1761. Ştiinţe politice (în limbi străine) x
1762. Ştiinţe politice - Filosofie x
Ştiinţe
1763. Studii europene x
politice
1764. Ştiinţe politice şi administrative x
1765. Relaţii internaţionale şi studii europene x
1766. Ştiinţe politico - economice x
1767. Relaţii internaţionale şi studii europene x
Relaţii internaţionale
1768. Managementul relaţiilor internaţionale şi politicilor europene* x
1769. Administraţie publică x
1770. Administraţie europeană x
Ştiinţe administrative
1771. Ştiinţe administrative* x
1772. Administraţia publică în contextul integrării europene* x
1773. Comunicare şi relaţii publice x
1774. Limba şi literatura română - Comunicare şi relaţii publice x
1775. Comunicare socială şi relaţii publice x
Filologie
1776. Relaţii internaţionale şi studii europene x
1777. Limba şi literatura română - Istorie x x
1778. Studii culturale europene x
953
Economic 1779. Relaţii internaţionale şi studii europene x
1780. Teologie greco-catolică didactică - Filosofie x
1781. Teologie ortodoxă - Istorie x
1782. Teologie ortodoxă didactică - Istorie x
1783. Teologie romano-catolică - Istorie x
1784. Teologie romano-catolică didactică - Istorie x
1785. Teologie greco-catolică - Istorie x
1786. Teologie greco-catolică didactică - Istorie x
1787. Teologie reformată - Istorie x
1788. Teologie reformată didactică - Istorie x
1789. Teologie ortodoxă – Asistenţă socială x
Teologie 1790. Teologie ortodoxă didactică – Asistenţă socială x
1791. Teologie romano-catolică - Asistenţă socială x
1792. Teologie romano-catolică didactică - Asistenţă socială x
1793. Teologie greco-catolică - Asistenţă socială x
1794. Teologie greco-catolică didactică - Asistenţă socială x
1795. Teologie baptistă – Asistenţă socială x
1796. Teologie baptistă didactică– Asistenţă socială x
1797. Teologie reformată – Asistenţă socială x
1798. Teologie reformată didactică – Asistenţă socială x
1799. Teologie adventistă didactică – Asistenţă socială x
1800. Teologie adventistă – Asistenţă socială x
1801. Psihosociologie - informaţii x Proba practico-metodică
1802. Comunicare şi relaţii publice x +
1803. Comunicare socială şi relaţii publice x Proba scrisă:
Jurnalistică / Ştiinţele comunicării 1804. Comunicare şi relaţii publice - informaţii x CULTURĂ
1805. Comunicare şi relaţii publice* x
1806. Jurnalism x CIVICĂ
1807. Relatii publice x (programa pentru concurs aprobată
1808. Ziaristica x prin ordinul ministrului educaţiei,
1809. Comunicare şi relaţii publice x cercetării, tineretului şi sportului nr.
Comunicare şi relaţii publice (SNSPA)
1810. Comunicare socială şi relaţii publice x 5620 / 2010)
1. Educaţie civică 1811. Filosofie x
2. Oratorie şi dezbateri 1812. Filosofie - istorie x /
Palatele copiilor / 1813. Filosofie - Sociologie x
3. Educaţie pentru cetăţenie
Cluburile copiilor 1814. Filosofie şi jurnalistică x
democratică CULTURĂ
1815. Filosofie – Jurnalistică x
4. Studii europene 1816. Filosofie şi antropologie x CIVICĂ
1817. Filosofie - Jurnalism x (SPECIALITATE ŞI
1818. Filosofie - Limba şi literatura română x DIDACTICA
Filosofie
1819. Filosofie – Filologie clasică x SPECIALITĂŢII),
1820. Pedagogie - Limba şi literatura română x ELEMENTE DE
1821. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x PEDAGOGIE ŞI
1822. Pedagogie - Limbă străină/maternă x PSIHOLOGIE
1823. Filosofie - Psihologie x (programele pentru examenul naţional
1824. Cultură şi religie x de definitivare în învăţământ aprobate
1825. Filosofie – Comunicare socială şi relaţii publice x prin ordinul ministrului educaţiei şi
1826. Psihologie x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Filosofie şi jurnalism 1827. Filosofie - Jurnalism x
1828. Istorie x x
1829. Istorie (în limbi străine) x
1830. Istorie - Limba şi literatura română x
1831. Istorie - Limba şi literatura străină/maternă x
1832. Istorie – Filosofie x
1833. Istorie - Geografie x x
1834. Istorie - Arheologie x
1835. Istorie - Muzeologie x
1836. Istorie - Istoria artei x
1837. Istorie - Jurnalistică x
Istorie 1838. Istorie - Biblioteconomie x
1839. Istorie - Jurnalism x
1840. Ştiinţe politice x
1841. Arhivistică şi Istorie x
1842. Istorie – Filologie clasică x
1843. Istorie – Studii iudaice x
1844. Istorie – Relaţii internaţionale şi studii europene x
1845. Istorie – Bibliologie şi biblioteconomie x
1846. Istorie - Antropologie x
1847. Istorie – Arhivistică şi muzeologie x
1848. Istorie, secundar ştiinţe sociale x
954
Arhivistică 1849. Arhivistică – Istorie (militar) x Proba practico-metodică
Geografie 1850. Geografie - Istorie x x +
1851. Drept x Proba scrisă:
Drept
1852. Drept comunitar x CULTURĂ
1. Educaţie civică 1853. Ştiinţe juridice x CIVICĂ
2. Oratorie şi dezbateri 1854. Ştiinţe juridice şi administrative x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
1855. Drept x
3. Educaţie pentru cetăţenie ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
1856. Drept comunitar x
democratică sportului nr. 5620 / 2010)
Ştiinţe juridice 1857. Ştiinţe juridice x
4. Studii europene 1858. Ştiinţe juridice şi administrative x
1859. Drept şi relaţii internaţionale x /
Asistenţă socială 1860. Asistenţă socială x x
Educaţie fizică CULTURĂ
1861. Istorie - Educaţie fizică şi sport x
şi sport CIVICĂ
1862. Jurnalism x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
Jurnalistică / Ştiinţele comunicării PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
1863. Ziaristica x (programele pentru examenul naţional de definitivare
în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1864. Filosofie – jurnalistică x Proba practico-metodică
Filosofie 1865. Filosofie şi jurnalistică x +
1866. Filosofie - Jurnalism x Proba scrisă:
FILOSOFIE
ŞI
LOGICĂ,
ARGUMENTARE ŞI
COMUNICARE
Palatele copiilor / (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
Cluburile copiilor ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5620 / 2010)

Filosofie şi jurnalism 1867. Filosofie - Jurnalism x /

FILOSOFIE
1. Jurnalism / ziaristică ŞI
2. Redacţie presă / radio – TV LOGICĂ,
ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare
în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1868. Istorie - Jurnalistică x Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
ISTORIE
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5620 / 2010)
Istorie 1869. Istorie - Jurnalism x /
ISTORIE
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare
în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
955
1870. Pictură x
1871. Arte plastice (pictură) x
Arte plastice şi decorative 1872. Arte plastice x
1873. Arte decorative x
1874. Arte plastice – Arte decorative x
1875. Pictură x
Arte plastice
1876. Artă monumentală – restaurare, profesor de desen x
1877. Pictură – restaurare, profesor de desen x
1878. Arte plastice (grafică) x
1879. Grafică x
1880. Grafică, profesor de desen x
1. Atelierul fanteziei 1881. Scenografie x
2. Artă decorativă 1882. Arte decorative (artă murală) x
3. Artă textilă 1883. Artă murală x
1884. Istoria şi teoria artei x Proba practico-metodică
4. Artă populară
Arte plastice şi decorative 1885. Istoria artei x +
5. Machete / artizanat 1886. Conservarea şi restaurarea operei de artă x
6. Pictură / desen Arte vizuale
1887. Conservare şi restaurare x
7. Pictură / pictură pe sticlă 1888. Sculptură – restaurare, profesor de desen x
(Educaţie
8. Tapiserie 1889. Pedagogia artei (profesor de desen) x plastică/
9. Ţesătorie 1890. Pedagogia artei x Educaţie
1891. Pedagogie - arte plastice şi decorative x x vizuală)
1892. Muzeologie – Profesor de desen x (programa pentru concurs aprobată prin
1893. Desen x ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
Arte plastice 1894. Desen x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
1895. Teologie ortodoxă – Patrimoniu cultural x
Palatele copiilor / 1896. Teologie ortodoxă – Pictură bisericească x
Cluburile copiilor Teologie /
1897. Teologie ortodoxă didactică – Conservare şi restaurare x
1898. Teologie ortodoxă didactică – Arte plastice x
ARTE VIZUALE
Teatru 1899. Scenografie x
1900. Istorie – Istoria artei x (EDUCAŢIE
Istorie 1901. Istoria artei, muzeologie şi restaurare x PLASTICĂ/
1. Atelierul fanteziei 1902. Muzeologie, conservarea şi restaurarea patrimoniului x EDUCAŢIE
2. Artă decorativă 1903. Conservarea şi restaurarea patrimoniului x VIZUALĂ)
3. Artă textilă (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
4. Artă populară SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
5. Machete / artizanat Muzeologie PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
Tehnici de cercetare şi conservare a patrimoniului (programele pentru examenul naţional de
6. Pictură / desen 1904.
arheologic şi muzeal
x
definitivare în învăţământ aprobate prin
7. Pictură / pictură pe sticlă ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
8. Tapiserie ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
9. Ţesătorie
1905. Pictură x
Arte plastice şi decorative
Pictură de şevalet 1906. Arte plastice (pictură) x
Arte plastice 1907. Pictură x
1. Sculptură / modelaj 1908. Sculptură x
2. Atelierul fanteziei Arte plastice şi decorative
3. Arta populară 1909. Arte plastice (sculptură) x
4. Machete / artizanat
5. Pictură / desen Arte plastice 1910. Sculptură – restaurare, profesor de desen x
6. Pictură / pictură pe sticlă
1911. Arte plastice (grafică) x
1. Grafică
Arte plastice şi decorative 1912. Grafică x
2. Grafică pe calculator
1913. Grafică, profesor de desen x
956
1914. Arte textile (tapiserie – contexturi, modă – imprimeuri) x
1. Arta textilă 1915. Arte textile (tapiserie – contexturi) x
2. Arta populară 1916. Arte textile (modă – imprimeuri) x
3. Tapiserie Arte plastice şi decorative 1917. Arte textile (creaţie vestimentară - modă) x
4. Ţesătorie 1918. Arte textile (design vestimentar) x
5. Creaţie confecţii 1919. Tapiserie – contexturi x
6. Atelierul fanteziei 1920. Arte decorative (arte textile) x
7. Machete / artizanat 1921. Arte textile x
8. Design vestimentar 1922. Tapiserie – creaţie vestimentară x
9. Pictură / desen Arte decorative 1923. Creaţie vestimentară x
10. Pictură / pictură pe sticlă 1924. Arte textile – imprimerie x
1925. Arte textile – Modă x Proba practico-metodică
1926. Ceramică –Sticlă – Metal x +
1. Ceramică 1927. Ceramică x
2. Metaloplastie Arte vizuale
1928. Sticlă x (Educaţie
3. Atelierul fanteziei 1929. Metal x
4. Arta populară Arte plastice şi decorative plastică/
1930. Arte decorative (Ceramică –Sticlă – Metal) x Educaţie
5. Machete / artizanat
6. Pictură / desen 1931. Arte decorative (ceramică) x vizuală)
7. Pictură / pictură pe sticlă 1932. Arte decorative (sticlă) x (programa pentru concurs aprobată
1933. Arte decorative (metal) x prin ordinul ministrului educaţiei,
1. Design 1934. Design x cercetării, tineretului şi sportului nr.
2. Atelierul fanteziei 1935. Design industrial şi ambiental şi de comunicare x 5620 / 2010)
Palatele 3. Artă textilă 1936. Forme industriale x
copiilor / 4. Artă populară 1937. Arte decorative x /
Cluburile 5. Machete / artizanat Arte plastice şi decorative 1938. Design interior x
copiilor 6. Pictură / desen
ARTE VIZUALE
7. Pictură / pictură pe sticlă
1939. Design de produs x (EDUCAŢIE
8. Tapiserie
PLASTICĂ/
9. Ţesătorie
EDUCAŢIE
1. Design vestimentar VIZUALĂ)
Arte plastice şi decorative 1940. Design x
2. Creaţie confecţii (SPECIALITATE ŞI
1941. Multimedia – sunet, montaj x x DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
1942. Multimedia – sunet, montaj, grafică computerizată x x ELEMENTE DE PEDAGOGIE
Cinematografie şi media 1943. Fotografie, cinematografie, media x x ŞI PSIHOLOGIE
1. Foto - cineclub Fotografie, cinematografie, media (regie de film şi Tv, imagine (programele pentru examenul naţional
1944. x de definitivare în învăţământ aprobate
2. Film de film şi Tv, multimedia-sunet, montaj)
prin ordinul ministrului educaţiei şi
3. Atelierul fanteziei 1945. Regie de film şi televiziune x
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
4. Grafică pe calculator 1946. Imagine de film şi televiziune x
5. Redacţie presă / radio – TV Artă cinematografică şi
1947. Regia spectacolului de teatru, film şi televiziune x
televiziune/ Cinematografie
1948. Filmologie x
şi media
1949. Filmologie (scenaristică, publicitate-media) x
1950. Dramaturgie cinematografică. Scenaristică de film şi TV* x
Arte plastice şi decorative 1951. Foto – Video – Procesare computerizată a imaginii x x
1. Foto - cineclub 1952. Artă fotografică x
2. Atelierul fanteziei
3. Grafică pe calculator
Arte plastice şi decorative
4. Pictură / desen 1953. Foto – Video – Procesare computerizată a imaginii x x
5. Pictură / pictură pe sticlă
957
1954. Artele spectacolului muzical x Proba practico-metodică
Muzică
1955. Regie de teatru muzical x
+
1956. Regie şi teatru muzical x
1957. Actorie x Proba scrisă:
1. Teatru 1958. Actorie, regie, teatru x Arta actorului
2. Artă teatrală 1959. Regie teatru x (programa aprobată prin ordinul ministrului
1960. Artele spectacolului de teatru x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620
3. Teatru de păpuşi/marionete
1961. Teatrologie x / 2010)
4. Teatru / teatru de revistă
Artă 1962. Artele spectacolului de teatru (actorie) x /
5. Regie teatru / film
6. Educaţie cinematografică şi teatrală teatrală / 1963. Artele spectacolului de teatru (regie de teatru) x ARTELE SPECTACOLULUI (ARTA
Teatru Artele spectacolului de teatru (arta actorului mânuitor de păpuşi şi marionete)
7. Impresariat artistic 1964. x ACTORULUI) (SPECIALITATE ŞI
8. Pantomimă 1965. Arta actorului mânuitor de păpuşi şi marionete x DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
1966. Arta şi metodologia spectacolului x (programele pentru examenul naţional de definitivare
în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1967. Regie de film şi televiziune x Proba practico-metodică
1968. Regia spectacolului de teatru, film şi televiziune x Proba practico-metodică
1969. Filmologie x
1970. Regie, imagine film, televiziune x +
1971. Filmologie (scenaristică, publicitate-media) x Proba scrisă:
1. Teatru Arta actorului
2. Artă teatrală (programa aprobată prin ordinul ministrului
Artă
3. Teatru de păpuşi/marionete educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620
cinematografică şi
4. Teatru / teatru de revistă / 2010)
televiziune /
5. Regie teatru / film /
Cinematografie şi
6. Educaţie cinematografică şi teatrală
media ARTELE SPECTACOLULUI (ARTA
7. Impresariat artistic 1972. Dramaturgie cinematografică. Scenaristică de film şi TV* x
8. Pantomimă ACTORULUI) (SPECIALITATE ŞI
DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI
Palatele PSIHOLOGIE
copiilor / (programele pentru examenul naţional de definitivare
Cluburile în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului
copiilor educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1973. Pedagogie coregrafică x Proba practico-metodică
1974. Regie coregrafică x
1975. Coregrafie x +
1976. Artele spectacolului de teatru (coregrafie) x Proba scrisă:
Coregrafie
1. Balet (programa aprobată prin ordinul ministrului
2. Dans modern educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620
Artă
3. Dans clasic / 2010)
teatrală /
4. Dans contemporan
5. Dans sportiv
Teatru /
6. Dans popular 1977. Coregrafie, creaţie şi pedagogie x COREGRAFIE
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare
în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
958
1978. Canto x Proba practico-metodică
1979. Canto / Profesor de canto x +
1980. Interpretare muzicală (canto) x Proba scrisă:
1981. Canto - Muzică x Educaţie muzicală specializată:
1982. Pedagogie muzicală**** x artă vocală / Educaţie muzicală
1983. Pedagogie muzicală / Profesor de muzică şi profesor de instrument1) **** x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
1984. Artele spectacolului muzical**** x tineretului şi sportului
1985. Muzică instrumentală (canto)* x nr. 5620 / 2010)
1. Canto clasic şi popular /
1986. Muzică instrumentală (canto popular)* x
2. Cor / Grup vocal EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ (ARTĂ
3. Muzica vocal – instrumentală VOCALĂ, MUZICĂ INSTRUMENTALĂ)
4. Muzica uşoară vocală şi (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
instrumentală Muzică ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
5. Ansamblu folcloric (programele pentru examenul naţional de definitivare în
6. Muzica folk învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
7. Muzica populară cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
8. Jocuri muzicale /
1987. Interpretare muzicală (canto) x EDUCAȚIE MUZICALĂ ȘI STUDII
MUZICALE TEORETICE
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1988. Interpretare muzicală x Proba practico-metodică
1989. Interpretare muzicală (un instrument 1) x +
1990. Interpretare instrumentală x Proba scrisă:
1991. Interpretare instrumentală / Profesor de instrument1) x Educaţie muzicală specializată: muzică
1992. Interpretare instrumentală (un instrument1) / Profesor de instrument1) x instrumentală /studii teoretice/ Educaţie muzicală
Palatele copiilor / 1993. Interpretare instrumentală (un instrument1) – Muzică x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
Cluburile copiilor 1994. Interpretare muzicală (un instrument1) – Muzică x tineretului şi sportului
1995. Muzică instrumentală* x nr. 5620 / 2010)
Muzică 1996. Instrumentist (un instrument1) / Profesor de instrument1) x /
EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ (ARTĂ
VOCALĂ, MUZICĂ INSTRUMENTALĂ)
1. Muzica uşoară vocală şi (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
instrumentală 1997. Muzică instrumentală -Muzică (un instrument 1) x ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
2. Muzica vocal – instrumentală (programele pentru examenul naţional de definitivare în
3. Canto clasic şi popular învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
4. Cor / Grup vocal cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
5. Estrada
6. Muzica folk 1998. Compoziţie muzicală x
7. Muzica populară 1999. Compoziţie muzicală (clasică) x
Compoziţie muzicală (jazz - muzică uşoară) Proba practico-metodică
8. Instrumente muzicale tradiţionale 2000. x
9. Orchestra 2001. Compoziţie x +
10. Orchestra populară / taraf 2002. Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, muzică instrumentală şi vocală x Proba scrisă:
11. Fanfara Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, pedagogie muzicală, muzică Educaţie muzicală specializată: muzică
2003. x instrumentală / studii teoretice/ansambluri muzicale
12. Etnografie / Folclor instrumentală1) şi vocală
13. Etnologie / Folclor 2004. Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, muzică (vocală şi instrumentală1) x vocale şi instrumentale /
14. Ansamblu focloric Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, pedagogie muzicală, muzică (vocală şi Educaţie muzicală
2005. x
15. Jocuri muzicale instrumentală1) (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
2006. Compoziţie/ Profesor de instrument1) şi profesor de muzică x tineretului şi sportului
Muzică
2007. Compoziţie/ Profesor de muzică x nr. 5620 / 2010)
2008. Muzicologie x /
2009. Muzicologie / Profesor de instrument1) şi profesor de muzică x EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ (ARTĂ
2010. Dirijat de orchestră x VOCALĂ, MUZICĂ INSTRUMENTALĂ)
2011. Dirijat de orchestră / Profesor de instrument1) şi profesor de muzică x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
2012. Dirijat de cor academic x ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
2013. Dirijat de cor academic / Profesor de muzică şi profesor de instrument1) x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
2014. Dirijat x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
2015. Jazz şi muzică uşoară x
2016. Jazz şi muzică uşoară / Profesor de muzică şi profesor de instrument1) x
****cu modul de canto (în cazul în care, din foaia matricolă/anexa la diplomă a candidatului, reiese faptul că disciplina/unitatea de studiu/modulul canto/canto clasic, se
regăseşte în fiecare an de studiu finalizată/finalizat cu notă, se consideră îndeplinită condiţia absolvirii unui modul de canto).
959
2017. Pedagogie muzicală x Educaţie muzicală specializată: muzică
2018. Profesor de muzică – specialitate secundară - un instrument 1) x instrumentală / studii teoretice/ Educaţie muzicală
2019. Pedagogie muzicală / Profesor de muzică şi profesor de instrument1) x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
2020. Interpretare muzicală x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
/
EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ (ARTĂ
VOCALĂ, MUZICĂ INSTRUMENTALĂ)
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
Muzică învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
1. Muzica uşoară vocală şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
instrumentală 2021. Interpretare muzicală (un instrument1) x /
2. Muzica vocal – instrumentală EDUCAȚIE MUZICALĂ ȘI STUDII
3. Canto clasic şi popular MUZICALE TEORETICE
4. Cor / Grup vocal (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
5. Estrada
6. Muzica folk
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
7. Muzica populară PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
8. Instrumente muzicale tradiţionale
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
9. Orchestra cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
10. Orchestra populară / taraf 2022. Profesor de muzică x Proba practico-metodică
11. Fanfara 2023. Profesor de muzică religioasă / Profesor de muzică x +
12. Etnografie / Folclor 2024. Artele spectacolului muzical x Proba scrisă:
13. Etnologie / Folclor Educaţie muzicală
Palatele copiilor / Muzică 2025. Pedagogie muzicală x
Cluburile copiilor 14. Ansamblu focloric (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
15. Jocuri muzicale 2026. Muzică x
2027. Artă muzicală* x tineretului şi sportului
2028. Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale religioase* x nr. 5620 / 2010)
2029. Teologie ortodoxă didactică - Pedagogie muzicală x /
EDUCAȚIE MUZICALĂ ȘI STUDII
MUZICALE TEORETICE
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
Teologie SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
2030. Teologie reformată didactică - Pedagogie muzicală x
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Muzică 2031. Muzică religioasă x Educaţie muzicală
2032. Muzică religioasă x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
2033. Teologie baptistă – Muzică bisericească x tineretului şi sportului
2034. Muzică instrumentală (canto)* x nr. 5620 / 2010)
1. Canto clasic şi popular /
2. Cor / Grup vocal EDUCAȚIE MUZICALĂ ȘI STUDII
3. Etnografie / Folclor MUZICALE TEORETICE
Teologie
4. Etnologie / Folclor (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
5. Ansamblu folcloric 2035. Muzică instrumentală (canto popular)* x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1) Funcţie de instrument: pian, instrumente cu coarde, instrumente de suflat, instrumente de percuţie, instrumente populare, conform planului-cadru.
960

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a
Învăţământ preuniversitar participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ Programa -
probă de concurs/
Învăţământ Învă- Disciplina pentru examenul
Post/Catedră Nivelul de studii Învăţământ naţional de definitivare în
PROFILUL / Nr. universitar de ţământ
Nivel (Disciplina principală universitar de învăţământ
DOMENIUL crt. lungă post -
de încadrare) Specializarea scurtă durată
durată liceal
2036. Educaţie fizică şi sport1) x
2037. Educaţie fizică şi management în sport1) x Proba practico-metodică
+
2038. Educaţie fizică militară şi sport1) x
Proba scrisă:
2039. Educaţie fizică (militară )1) x Educaţie fizică şi sport
2040. Educaţie fizică şi sport, specializare în disciplina sportivă 1) x (programa aprobată prin ordinul
2041. Managementul activităţilor sportive* 1) x ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
2042. Educaţie fizică şi sport competițional* 1) x
Educaţie fizică /
şi sport EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI
SPORT
(SPECIALITATE ŞI
1. Aeromodele/ Rachetomodele
DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
2. Navomodele 2043. Educaţie fizică1) x ELEMENTE DE PEDAGOGIE
3. Carting
ŞI PSIHOLOGIE
4. Dans sportiv (programele pentru examenul naţional
5. Dans clasic de definitivare în învăţământ aprobate
Palatele 6. Dans contemporan / modern prin ordinul ministrului educaţiei şi
7. Dans popular cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
copiilor / 2044. Educaţie fizică şi sport, măiestrie sportivă (antrenori 1)) x Proba practico-metodică
8. Go
Cluburile 9. Orientare turistică 2045. Măiestrie sportivă şi acrobatică1) x +
copiilor 10. Radioamatorism (radiogoniometrie, Proba scrisă:
radio-orientare) Educaţie fizică şi sport –
11. Rebus antrenori;
12. Şah Probă practico – metodică
13. Sanitarii pricepuţi
(programa aprobată prin ordinul
14. Scrabble ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Educaţie fizică
şi sport /
2046. Măiestrie sportivă (antrenori1) ) x EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI
SPORT -ANTRENORI
(SPECIALITATE ŞI
DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1)
Indiferent de specializarea în disciplina sportivă.
961
1. Alpinism 2047. Educaţie fizică şi sport2) x
2. Autoapărare (arte marţiale, karate) 2048. Educaţie fizică şi management în sport2) x Proba practico-metodică
3. Atletism +
2049. Educaţie fizică militară şi sport2) x
4. Badminton Proba scrisă:
5. Baschet Educaţie fizică şi sport
6. Baseball (programa aprobată prin ordinul
7. Biatlon ministrului educaţiei, cercetării,
8. Box tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
9. Canotaj
10. Ciclism
/
11. Culturism / Fitness EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI
12. Fotbal 2050. Educaţie fizică şi sport, specializare în disciplina sportivă 2) x SPORT
13. Gimnastică (SPECIALITATE ŞI
14. Gimnastică aerobică DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
15. Gimnastică artistică ELEMENTE DE PEDAGOGIE
16. Gimnastică ritmică ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional
17. Gimnastică sportivă de definitivare în învăţământ aprobate
18. Haltere prin ordinul ministrului educaţiei şi
19. Handbal cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
20. Hochei pe gheaţă 2051. Educaţie fizică şi sport, măiestrie sportivă (antrenori 2)) x
21. Hochei pe iarbă 2052. Măiestrie sportivă şi acrobatică2) x
Palatele 22. Judo
copiilor / 23. Kaiac-canoe Educaţie fizică
Proba practico-metodică
Cluburile 24. Lupte (greco-romane, libere) şi sport
+
copiilor 25. Nataţie (înot, sărituri în apă, polo
Proba scrisă:
pe apă)
26. Oină Educaţie fizică şi sport –
27. Orientare turistică antrenori;
28. Paraşutism / Parapantă Probă practico – metodică
29. Patinaj (programa aprobată prin ordinul
30. Patinaj artistic ministrului educaţiei, cercetării,
31. Patinaj viteza tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
32. Popice /
33. Rugby / Rugby-tag 2053. Măiestrie sportivă (antrenori2) ) x EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI
34. Sanie SPORT -ANTRENORI
35. Schi (alpin, biatlon, combinate (SPECIALITATE ŞI
nord, fond, orientare turistică, sărituri) DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
36. Scrimă ELEMENTE DE PEDAGOGIE
37. Tenis de câmp ŞI PSIHOLOGIE
38. Tenis de masă (programele pentru examenul naţional
39. Tir de definitivare în învăţământ aprobate
40. Tir cu arcul prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
41. Tir pistol
42. Tir puşcă
43. Volei
44. Yachting
2)
Funcţie de disciplina sportivă. Se corelează specializarea în disciplina sportivă a candidatului cu disciplina sportivă şi proba practico-metodică asociată postului/catedrei.
962
2054. Maistru instructor coregrafie x Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
Coregrafie
(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)

Dans popular Coregrafie


/
2055. Maistru instructor artă populară x COREGRAFIE
(SPECIALITATE ŞI
DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
Educaţie muzicală
(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării
nr. 5620 / 2010)
/
EDUCAȚIE MUZICALĂ
ȘI STUDII MUZICALE
Muzica populară Muzica 2056. Maistru instructor muzica x TEORETICE
(SPECIALITATE ŞI
Palatele DIDACTICA
copiilor / SPECIALITĂŢII),
Cluburile ELEMENTE DE
copiilor PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
2057. Tehnician electronist – echipamente de automatizare x Proba practico-metodică
2058. Tehnician electronist – aparate de bord şi radiocomunicaţii în aviaţie x +
2059. Tehnician electronist radio TV şi aparatură audio-video x Proba scrisă:
2060. Tehnician electronist aparatură de electronică profesională x Electronică, automatizări
2061. Tehnician în echipamente de calcul reţele x (maiştri instructori)
2062. Tehnician echipamente periferice şi birotică x (programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
/
ELECTRONICĂ,
Electronică şi
1. Electronică AUTOMATIZĂRI
Automatizări /
2. Construcţii electronice (MAIŞTRI
Electronică şi
automatizări INSTRUCTORI)
(SPECIALITATE ŞI
2063. Tehnician aparate electromedicale x DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
963
2064. Tehnician în echipamente biomedicale x Proba practico-metodică
2065. Maistru electronist x +
Proba scrisă:
2066. Maistru electronist automatizări în centralele nuclearo-electrice x
Electronică, automatizări
2067. Depanare aparate radio şi televizoare x
(maiştri instructori)
2068. Depanator aparatură electronică audio, video, radio şi televizoare x (programa aprobată prin ordinul ministrului
2069. Depanator radio TV x educaţiei, cercetării, tineretului şi
1. Electronică 2070. Electronist depanator aparate de radio şi televizoare x sportului nr. 5620 / 2010)

2. Construcţii 2071. Montator reglor depanator instalaţii de electronică şi curenţi purtători x /


Electronică şi ELECTRONICĂ,
electronice 2072. Montator, reglor şi depanator RTV x
Automatizări / AUTOMATIZĂRI (MAIŞTRI
3. Radiotelegrafie 2073. Tehnician echipamente de calcul x
Electronică şi INSTRUCTORI)
4. Radioclub
automatizări (SPECIALITATE ŞI
5. Construcţii radio
DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
Tehnician electronist pentru RTV, automatizări, tehnică de calcul, ELEMENTE DE
2074. x PEDAGOGIE ŞI
electronică profesională
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
Palatele copiilor / ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Cluburile copiilor
2075. Tehnician electronist – echipamente de telecomunicaţii x Proba practico-metodică
2076. Maistru telecomunicaţii x +
Proba scrisă:
2077. Telecomunicaţii x
Telecomunicaţii (maiştri
2078. Radio C.M.D. x
instructori)
2079. Radio comunicaţii la mare distanţă x (programa aprobată prin ordinul ministrului
2080. Electromecanică T.T. x educaţiei, cercetării, tineretului şi
1. Electronică 2081. Electromecanic comunicare la mare distanţă x sportului nr. 5620 / 2010)
2. Construcţii 2082. Maistru electromecanic comunicări la mare distanţă x /
electronice 2083. Electromecanică comunicări la mare distanţă radio şi televiziune x TELECOMUNICAŢII
Telecomunicaţii/
3. Radiotelegrafie (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
Telecomunicaţii
4. Radioclub (SPECIALITATE ŞI
5. Construcţii radio DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
2084. Electromecanică C.M.D. radio şi TV x
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
964
2085. Normator în construcţii x
2086. Topograf în construcţii x
2087. Tehnician devize şi măsurători în construcţii x
Proba practico-
2088. Desenator în construcţii şi arhitectură x metodică
2089. Merceolog gestionar pentru materiale de construcţii şi instalaţii x +
2090. Laborant pentru construcţii x Proba scrisă:
2091. Proiectant restaurări şi reparaţii clădiri x CONSTRUCŢII
(MAIŞTRI
2092. Topograf de mină x
INSTRUCTORI)
2093. Tehnician lucrări geologice şi geofizice x (programa aprobată prin
2094. Tehnician edilitar x ordinul ministrului
2095. Tehnician construcţii hidrotehnice x educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr.
2096. Antreprenor în construcţii x 5620 / 2010)
2097. Tehnician drumuri şi poduri x
2098. Tehnician proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului x /
Construcţii şi 2099. Tehnician cadastru funciar - topograf x
Palatele copiilor /
Machete / construcţii lucrări publice/ 2100. Maistru construcţii hidroenergetice x CONSTRUCŢII
Cluburile copiilor
Construcţii 2101. Maistru construcţii civile, industriale şi agricole x (MAIŞTRI
INSTRUCTORI)
2102. Maistru construcţii civile şi industriale x
(SPECIALITATE ŞI
2103. Maistru înzidiri refractare coşuri de fum şi izolaţii x DIDACTICA
2104. Construcţii structuri x SPECIALITĂŢII),
2105. Finisaje în construcţii x ELEMENTE DE
2106. Sistematizare x PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
2107. Structuri în construcţii x (programele pentru
2108. Tehnician proiectant în construcţii x examenul naţional de
2109. Maistru constructor finisor x definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
2110. Maistru construcţii si instalaţii x ministrului educaţiei şi
2111. Maistru la construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri x cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015)
2112. Tehnician hidrolog x
2113. Maistru constructor structuri x
2114. Lucrări publice şi construcţii x
2115. Tehnician proiectant pentru construcţii x
965
2116. Tehnician instructor auto x Proba practico-metodică
2117. Tehnician transporturi auto interne şi internaţionale x +
2118. Asistent de gestiune în transporturi x Proba scrisă:
2119. Tehnician electromecanic auto x
TRANSPORTURI
2120. Maistru electromecanic auto x
(MAIŞTRI INSTRUCTORI)
2121. Maistru auto x
2122. Maistru mecanic motoare cu combustie internă x (programa aprobată prin ordinul
2123. Maistru mecanic auto x ministrului educaţiei, cercetării,
2124. Mecanic autovehicule x tineretului şi sportului nr. 5620 /
2125. Mecanic maşini şi utilaj auto x 2010)
Transporturi / 2126. Mecanic auto x /
1. Carting 2127. Maistru militar auto x TRANSPORTURI
Transporturi
2. Educaţie rutieră (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
rutiere
(SPECIALITATE ŞI
DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
2128. Lăcătuş mecanic auto x
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
2129. Tehnician electromecanic x
2130. Tehnician mecatronist în informatică industrială x
2131. Tehnician în mecatronică aplicată x
2132. Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări x
2133. Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizare x
2134. Maistru electromecanic staţii de pompare x
2135. Maistru electromecanic automatizări, măsurări electrice şi control x
2136. Maistru electromecanic automatizări, măsurări electrice şi control termotehnic x
2137. Electromecanic comunicare la mare distanţă x
Palatele 2138. Electromecanic de mină x Proba practico-metodică
copiilor / 2139. Electromecanic montator întreţinere şi reparaţii maşini şi aparate electrice x +
Cluburile 2140. Electromecanic pentru echipamente şi aparate de măsură şi automatizări din industria metalurgică x Proba scrisă:
2141. Electromecanic vagoane x
copiilor ELECTROTEHNICĂ,
1. Electromecanică 2142. Electromecanic pentru întreţinerea şi exploatarea agregatelor automatizate în industria materialelor de construcţii x
Electrotehnică, ELECTROMECANICĂ,
2. Electrotehnică 2143. Maistru electromecanic x
Electromecanică / 2144. Maistru electromecanic comunicări la mare distanţă x ENERGETICĂ (MAIŞTRI
3. Machete /
Electromecanică Maistru electromecanic de mină INSTRUCTORI)
construcţii de maşini 2145. x
2146. Tehnician electromecanic echipamente automatizări pentru industria metalurgică x (programa aprobată prin ordinul
2147. Tehnician electromecanic maşini şi utilaje x ministrului educaţiei, cercetării,
2148. Tehnician electromecanic pentru echipamente, aparate, automatizări în industria metalurgică x tineretului şi sportului nr. 5620 /
2149. Tehnician electromecanic utilaje căi ferate x 2010)
2150. Tehnician electromecanic auto x /
2151. Maistru electromecanic auto x ELECTROTEHNICĂ,
2152. Electromecanic exploatare, întreţinere şi reparare maşini şi utilaje x
ELECTROMECANICĂ,
2153. Electromecanică comunicări la mare distanţă radio şi televiziune x
2154. Electromecanică C.M.D. radio şi TV x
ENERGETICĂ (MAIŞTRI
2155. Electromecanică T.T. x INSTRUCTORI)
2156. Electromecanic pentru instalaţii de măsură şi automatizare x (SPECIALITATE ŞI
2157. Maistru electromecanic locomotive x DIDACTICA
2158. Maistru electromecanic locomotive şi vagoane x SPECIALITĂŢII),
Electrotehnică, 2159. Tehnician electromecanic auto x ELEMENTE DE
Carting Electromecanică / PEDAGOGIE ŞI
2160. Maistru electromecanic auto x
Electromecanică PSIHOLOGIE
2161. Maistru montare şi reparaţii maşini şi aparate electrice x (programele pentru examenul naţional
2162. Electrician în construcţii x de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
2163. Electrician instalaţii, utilaje şi aparate electrice pentru petrol şi gaze x
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
2164. Instalaţii electrice în construcţii x
1. Electromecanică 2165. Tehnician electrician montator şi întreţinere x
Electrotehnică,
2. Electrotehnică 2166. Maistru instalaţii electrice în construcţii x
Electromecanică / 2167. Montator întreţinere instalaţii industriale şi echipamente de automatizare x
3. Machete /
Electrotehnică Tehnician electrician montator şi de întreţinere instalaţii industriale şi echipamente de automatizări
construcţii de maşini 2168. x
2169. Tehnician metrolog x
2170. Maistru electrician centrale, instalaţii şi reţele electrice x
2171. Maistru electrician centrale, staţii şi reţele electrice x
2172. Maistru electrician în construcţii x
966
2173. Tehnician electroenergetician x Proba practico-metodică
2174. Tehnician centrale nuclearo-electrice x +
2175. Tehnician termoenergetician x Proba scrisă:
2176. Tehnician hidroenergetician x ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ,
2177. Maistru electrician centrale, instalaţii şi reţele electrice x ENERGETICĂ (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
2178. Maistru electrician centrale, staţii şi reţele electrice x
1. Electromecanică 3. Energetică / (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
2179. Maistru electrician protecţii prin relee şi automatizări în centrale electrice x
2. Electrotehnică Electroenergetică, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
2180. Maistru electrician exploatare şi întreţinere centrale nuclearo-electrice termotehnic x
3. Machete / construcţii Termoenergetică, 2181. Maistru termoenergetic x /
de maşini Hidroenergetică ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ,
ENERGETICĂ (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
2182. Maistru hidroenergetic x ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
2183. Tehnician produse finite din industria lemnului x
2184. Normator în industria lemnului x Proba practico-metodică
2185. Asistent de gestiune în industria lemnului x +
2186. Designer în industria lemnului x Proba scrisă:
2187. Maistru fabricarea celulozei şi hârtiei x PRELUCRAREA LEMNULUI
2188. Maistru fabricarea cherestelei x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
2189. Maistru fabricarea furnirului, placajului, panelului x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
Prelucrarea 2190. Maistru fabricarea plăcilor aglomerate şi din fibre de lemn x
1. Machete / tâmplărie tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
lemnului/ 2191. Maistru tâmplar mobilă şi binale x
prelucrarea 2192. Fabricarea cherestelei şi a mobilei x /
2. Tâmplărie
lemnului 2193. Produse semifinite din lemn x PRELUCRAREA LEMNULUI
2194. Tehnician organizarea şi normarea muncii pentru industria lemnului x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
2195. Tehnologia produselor semifabricate superioare din lemn x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
2196. Finisarea produselor din lemn x ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
2197. Maistru fabricarea produselor finite din lemn x (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
Palatele copiilor / 2198. Maistru modelor pentru turnătorie x aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
Cluburile copiilor 2199. Tehnician produse finite din lemn x 5558 / 2015)
2200. Constructori-restauratori de orgi şi tâmplărie x
2201. Creator – structura şi proiectarea ţesăturilor x Proba practico-metodică
2202. Maistru filator x +
2203. Maistru ţesător x Proba scrisă:
2204. Maistru finisor produse textile x FILATURĂ – ŢESĂTORIE – FINISAJ TEXTIL
(MAIŞTRI INSTRUCTORI)
1. Tapiserie (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
Textile/ Filatură – tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
2. Ţesătorie
ţesătorie – finisaj /
3. Artă textilă FILATURĂ – ŢESĂTORIE – FINISAJ TEXTIL
2205. Tehnologie şi organizare în industria uşoară x
(MAIŞTRI INSTRUCTORI)
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015
2206. Creator – structura şi proiectarea tricoturilor x Proba practico-metodică
2207. Creator – proiectant îmbrăcăminte x +
2208. Designer vestimentar x Proba scrisă:
2209. Maistru tricoter x CONFECŢII TEXTILE – TRICOTAJE-FINISAJ
2210. Maistru finisor produse textile x
TEXTIL
2211. Maistru confecţii îmbrăcăminte (maistru croitor) x
1. Design vestimentar (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
2212. Confecţii tricotaje x
Textile / Tricotaje tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
2. Creaţie confecţii 2213. Creator modă – proiectant îmbrăcăminte x
şi confecţii textile, /
3. Artă textilă 2214. Proiectant îmbrăcăminte x
finisaj
2215. Proiectarea îmbrăcămintei x CONFECŢII TEXTILE – TRICOTAJE-FINISAJ
2216. Tehnician proiectant îmbrăcăminte x TEXTIL
2217. Confecţii textile x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
2218. Tehnologie şi organizare în industria uşoară x
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
967
2219. Creator - proiectant articole din piele şi înlocuitori x Proba practico-metodică
2220. Designer vestimentar x +
2221. Maistru tăbăcar x Proba scrisă:
2222. Maistru confecţii încălţăminte (maistru cizmar) x CONFECŢII PIELE
2223. Maistru marochiner x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Confecţii piele Pielărie / Confecţii piele /
CONFECŢII PIELE
2224. Tehnologie şi organizare în industria uşoară x
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
2225. Tehnician chimist de laborator x
2226. Maistru protecţii anticorosive x Proba practico-metodică
1. Prelucrare mase 2227. Maistru chimist la tratarea apei tehnologice din centrale x +
plastice şi sticlă 2228. Maistru pentru tehnologia chimică organică x Proba scrisă:
2229. Maistru pentru tehnologia chimică anorganică x CHIMIE INDUSTRIALĂ (MAIŞTRI
Chimie
2230. Maistru la prelucrarea ţiţeiului şi petrochimie x
2. Ceramică industrială / Chimie 2231. Maistru la prelucrarea materialelor plastice şi cauciucului x
INSTRUCTORI)
industrială 2232. Maistru pentru tehnologia maselor plastice x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
3. Chimie 2233. Maistru la fabricarea şi prelucrarea fibrelor, firelor chimice şi artificiale x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
experimentală 2234. Operator la fabricarea şi prelucrarea polimerilor x /
2235. Maistru industria celulozei, hârtiei şi fibrelor artificiale x CHIMIE INDUSTRIALĂ (MAIŞTRI
2236. Tehnician chimist x INSTRUCTORI)
2237. Maistru la producerea prefabricatelor pentru construcţii x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
2238. Maistru la fabricarea lianţilor şi produselor din azbociment x
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
Chimie 2239. Maistru la fabricarea materialelor de izolaţii în construcţii x
ŞI PSIHOLOGIE
Palatele industrială / Materiale de 2240. Maistru ceramist (ceramică brută) x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
copiilor / construcţii 2241. Maistru ceramist (ceramică fină) x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
Cluburile 2242. Maistru sticlar x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
copiilor 2243. Maistru la fabricarea lianţilor x
2244. Chimie industrială – inginerie chimică x
2245. Tehnologia prelucrării petrolului şi petrochimie x x
2246. Tehnologia substanţelor organice x x
2247. Tehnologia compuşilor macromoleculari x x
2248. Petrochimie x
2249. Petrochimie şi carbochimie x
2250. Chimie alimentară x x Proba practico-metodică
2251. Tehnologie chimică anorganică x x +
1. Prelucrare mase
2252. Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice x Proba scrisă:
plastice şi sticlă
2253. Inginerie chimică x CHIMIE INDUSTRIALĂ
2254. Inginerie chimică (în limbi străine) x
2. Ceramică (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
2255. Tehnologia substanţelor anorganice x x
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
2256. Ingineria prelucrării produselor naturale x
3. Chimie 2257. Inginerie biochimică x
experimentală Chimie 2258. Tehnologia materialelor de construcţii x x /
Industrială 2259. Tehnologia silicaţilor şi a compuşilor oxidici x x
2260. Tehnologie chimică organică x x CHIMIE INDUSTRIALĂ
2261. Tehnologie chimică x x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
2262. Tehnologia maselor plastice x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
2263. Utilaje şi ingineria proceselor chimice x ŞI PSIHOLOGIE
2264. Prelucrarea petrolului, petrochimie şi carbochimie x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
2265. Tehnologia celulozei, hârtiei şi fibrelor artificiale x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
2266. Inginerie economică în industria chimică şi de materiale x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
2267. Ingineria şi chimia compuşilor macromoleculari x
2268. Tehnologii carbochimice x
2269. Ingineria şi tehnologia fabricaţiei hârtiei x
2270. Ingineria şi chimia substanţelor anorganice x
2271. Ingineria şi chimia substanţelor organice x
2272. Informatica sistemelor chimice x
2273. Tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafie şi fibre x
968
2274. Turism şi servicii x
2275. Marketing x
2276. Management x
2277. Management* x
2278. Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism x
2279. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x
2280. Gestiunea afacerilor x
2281. Management financiar contabil x
2282. Management turistic şi hotelier x
2283. Managementul comerţului şi turismului x
2284. Turism – Servicii x
Alimentaţie Proba practico-metodică
1. Turism / agroturism 2285. Management în economia turismului şi comerţului internaţional x
2. Ecoturism publică şi turism / 2286. Management turistic şi comercial x +
3. Artă culinară Turism 2287. Management turistic, hotelier şi comercial x Proba scrisă:
2288. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi turism x TURISM ŞI TURISM
2289. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism x ŞI SERVICII
2290. Managementul afacerilor în industria hotelieră x (programa aprobată prin
2291. Management şi turism x ordinul ministrului educaţiei,
2292. Management - Turism x cercetării, tineretului şi
2293. Turism x x
sportului nr. 5620 / 2010)
2294. Geografia turismului x
2295. Managementul întreprinderii x
2296. Agroturism x /
2297. Management şi marketing x
Palatele copiilor / 2298. Management – Marketing x
Cluburile copiilor TURISM ŞI
2299. Marketing şi economia serviciilor x
SERVICII
2300. Inginerie şi management agroturistic x
(SPECIALITATE ŞI
2301. Managementul afacerilor x
DIDACTICA
2302. Gestiunea afacerilor (în limbi străine) x
SPECIALITĂŢII),
2303. Management financiar contabil şi administrativ x ELEMENTE DE
2304. Marketing şi economia afacerilor x PEDAGOGIE ŞI
2305. Managementul afacerilor economice x PSIHOLOGIE
2306. Management şi marketing în afaceri economice x (programele pentru examenul
2307. Marketing şi comerţ exterior x naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
1. Turism / agroturism Alimentaţie 2308. Economia turismului x
ordinul ministrului educaţiei şi
2. Ecoturism publică şi turism / 2309. Economia turismului intern şi internaţional x cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
3. Artă culinară Turism 2310. Management în comerţ şi turism x 2015)
2311. Management economic* x
2312. Dezvoltare şi promovare turistică* x
2313. Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism x
2314. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism x
2315. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism** x
2316. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi turism x
2317. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism x
2318. Managementul firmei x
2319. Organizarea şi amenajarea spaţiului turistic* x
969
2320. Tehnologia construcţiilor de maşini x x
2321. Tehnologia construcţiilor de maşini grele x
2322. Maşini - unelte şi scule x x
2323. Mecanică fină x x
2324. Maşini hidraulice şi pneumatice x x
2325. Utilajul şi tehnologia sudării x
2326. Motoare termice x
2327. Mecatronică x
2328. Utilaje şi instalaţii de proces x
2329. Echipamente de proces x
2330. Utilaj tehnologic chimic x
2331. Utilaj chimic şi petrochimic x
2332. Utilaje şi instalaţii portuare x
2333. Utilaj tehnologic pentru industrie alimentară x
2334. Utilaj petrolier x Proba practico-
2335. Utilaj tehnologic petrolier x metodică
+
2336. Utilaj tehnologic petrolier de schelă x
Proba scrisă:
2337. Utilaj tehnologic x x
MECANICĂ
2338. Utilaj tehnologic pentru industria uşoară x
2339. Utilaj chimic x
(programa aprobată prin
ordinul ministrului
2340. Utilaj pentru industria lemnului x educaţiei, cercetării,
2341. Utilaj tehnologic petrochimie şi de rafinării x tineretului şi sportului nr.
2342. Utilaje şi ingineria proceselor chimice x 5620 / 2010)
2343. Instalaţii frigorifice x
1. Machete / construcţii de 2344. Roboţi industriali x
maşini 2345. Maşini şi instalaţii miniere x x /
Palatele copiilor / 2. Prietenii pompierilor 2346. Mecanică şi inginerie mecanică x
Mecanică
Cluburile copiilor 3. Protecţie civilă 2347. Construcţii aerospaţiale x
4. Metaloplastie 2348. Sisteme de propulsie x MECANICĂ
5. Carting 2349. Tribologie x (SPECIALITATE ŞI
2350. Maşini unelte x DIDACTICA
2351. Aeronave x SPECIALITĂŢII),
2352. Ingineria şi managementul sistemelor de producţie x ELEMENTE DE
2353. Ingineria sistemelor de producţie x PEDAGOGIE ŞI
2354. Maşini şi echipamente termice x PSIHOLOGIE
(programele pentru
2355. Maşini termice x examenul naţional de
2356. Tehnologia sudării x x definitivare în învăţământ
2357. Ingineria sudării x aprobate prin ordinul
2358. Inginerie chimică (absolvenţi din profilul Mecano - chimic) x ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
2359. Tehnologii şi echipamente neconvenţionale x 5558 / 2015)
2360. Utilaj tehnologic textil şi de pielărie x
2361. Utilaje pentru textile pielărie x
2362. Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice x
2363. Maşini şi echipamente miniere x
2364. Inginerie mecanică x
2365. Inginerie mecanică (în limbi străine) x
2366. Maşini şi sisteme de producţie x
2367. Ingineria şi managementul fabricării maşinilor şi utilajelor x
2368. Autovehicule rutiere x x
2369. Automobile x x
2370. Aeronave şi motoare de aviaţie x
2371. Inginerie managerială x
2372. Inginerie economică industrială x
2373. Ingineria transporturilor x
970
2374. Utilaj tehnologic minier x
2375. Utilaj tehnologic pentru industria celulozei şi hârtiei x
2376. Tehnologia prelucrării la rece x
2377. Tehnologia prelucrării materialelor x
2378. Tehnologia prelucrării metalelor x
2379. Tehnologii de mecanică fină x
2380. Utilaj pentru industria lemnului x
2381. Exploatarea maşinilor şi utilajelor x
2382. Exploatarea maşinilor textile x
2383. Productică x
Mecanică 2384. Inginerie economică în domeniul mecanic x
2385. Mecanică aplicată x
2386. Utilaj tehnologic pentru industria lemnului x
2387. Design industrial x x
2388. Design industrial – product design x
2389. Ingineria şi managementul calităţii x
2390. Frigotehnie x
2391. Inginerie medicală x
2392. Managementul şi ingineria sistemelor de producţie - chimie x
2393. Exploatarea echipamentelor turistice x
2394. Managementul şi ingineria sistemelor de producţie x Proba practico-
2395. Turnarea metalelor x x metodică
2396. Prepararea substanţelor minerale utile x +
2397. Exploatări miniere subterane şi la zi x Proba scrisă:
2398. Exploatări miniere subterane x MECANICĂ
2399. Exploatări miniere la zi x
(programa aprobată prin
2400. Exploatări miniere în subteran x ordinul ministrului
2401. Deformări plastice si tratamente termice x x educaţiei, cercetării,
2402. Metalurgie extractivă x tineretului şi sportului nr.
2403. Ştiinţa şi ingineria materialelor x
5620 / 2010)
2404. Ingineria proceselor siderurgice x
2405. Prelucrări metalurgice x
1. Machete / construcţii 2406. Elaborarea fontei şi a oţelului x
de maşini 2407. Metalurgie – turnătorie x /
Palatele copiilor / 2. Prietenii pompierilor 2408. Turnătorie x x
Cluburile copiilor 3. Protecţie civilă 2409. Metalurgie neferoasă x
4. Metaloplastie 2410. Mine x x MECANICĂ
5. Carting 2411. Ştiinţa materialelor x (SPECIALITATE
Mecanică / 2412. Furnale şi oţeluri x
ŞI DIDACTICA
Metalurgie 2413. Furnale şi oţelării x x
2414. Prelucrări plastice şi tratamente termice x
SPECIALITĂŢII),
2415. Inginerie minieră x ELEMENTE DE
2416. Ingineria materialelor x PEDAGOGIE ŞI
2417. Ingineria materialelor (în limbi străine) x PSIHOLOGIE
2418. Ingineria proceselor metalurgice x (programele pentru
2419. Ingineria procesării materialelor x examenul naţional de
2420. Siderurgie x definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
2421. Turnătorie de fontă, oţel şi metale neferoase x
ministrului educaţiei şi
2422. Maşini şi utilaje de prelucrare la cald x
cercetării ştiinţifice nr.
2423. Utilaj tehnologic pentru prelucrări la cald x 5558 / 2015)
2424. Utilaje pentru prelucrări la cald x
2425. Ingineria şi managementul procesării materialelor x
2426. Controlul proceselor metalurgice x
2427. Tehnologii metalurgice x
2428. Tehnologii în industria extractivă x
2429. Materiale şi defectoscopie x
2430. Metalurgie neferoasă x
2431. Tractoare x
2432. Mecanică agricolă x
2433. Maşini şi instalaţii agricole x
2434. Construcţii de maşini agricole x
2435. Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea produselor agricole x
2436. Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară x
Mecanică / 2437. Exploatarea fermelor agricole x
Mecanică agricolă 2438. Utilaj tehnologic pentru păstrarea şi prelucrarea produselor de origine vegetală şi zootehnică x
2439. Utilaj tehnologic pentru păstrarea şi prelucrarea produselor vegetale şi zootehnice x
2440. Utilaje pentru prelucrarea şi păstrarea produselor agro-alimentare x
2441. Utilaj tehnologic pentru prelucrarea lemnului x
2442. Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice x
2443. Blindate, automobile şi tractoare x
2444. Automobile şi tractoare x
971
2445. Topografie minieră x x
2446. Inginerie tehnologică şi mecanizare în construcţii x
2447. Maşini şi utilaje pentru construcţii x x
2448. Utilaje pentru construcţii x
Mecanică / 2449. Utilaj tehnologic pentru construcţii x x
Mecanică în 2450. Topografie x x
construcţii 2451. Material rulant x
2452. Utilaje pentru industria materialelor de construcţii x x
2453. Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii x
2454. Mecanizarea construcţiilor x
2455. Material rulant de cale ferată x
1. Machete / construcţii de maşini 2456. Utilaj petrolier de foraj extracţie x
2. Prietenii pompierilor 2457. Utilaj pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere x
3. Protecţie civilă 2458. Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor x
4. Metaloplastie 2459. Inginerie de petrol şi gaze x
5. Carting 2460. Forajul sondelor şi exploatarea x
2461. Zăcăminte de petrol şi gaze x
2462. Forajul sondelor si exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze x x
Mecanică / 2463. Maşini şi utilaje pentru schelă x
Petrol şi gaze 2464. Maşini şi utilaje petroliere pentru schelă x
2465. Utilaje petroliere şi petrochimice x
2466. Exploatarea utilajelor petroliere şi petrochimice x x Proba practico-metodică
2467. Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor x +
2468. Utilaj chimic şi petrochimic x Proba scrisă:
2469. Utilaj chimic, petrochimic şi petrolier x
MECANICĂ
2470. Foraj şi extracţie x
2471. Exploatarea şi valorificarea gazelor naturale x
(programa aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei,
2472. Topografie minieră x x cercetării, tineretului şi
2473. Inginerie tehnologică şi mecanizare în construcţii x
sportului nr. 5620 / 2010)
2474. Maşini şi utilaje pentru construcţii x x
2475. Utilaje pentru construcţii x
Mecanică / 2476. Utilaj tehnologic pentru construcţii x x
Machete / construcţii Mecanică în 2477. Topografie x x /
construcţii 2478. Utilaje pentru industria materialelor de construcţii x x
Palatele copiilor /
2479. Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii x
Cluburile copiilor
2480. Mecanizarea construcţiilor x MECANICĂ
2481. Material rulant x (SPECIALITATE ŞI
2482. Material rulant de cale ferată x DIDACTICA
2483. Tehnologia construcţiilor de maşini x x SPECIALITĂŢII),
1. Carting 2484. Motoare termice x ELEMENTE DE
Mecanică PEDAGOGIE ŞI
2. Automodele 2485. Autovehicule rutiere x x
3. Machete / construcţii automodele 2486. Automobile x x PSIHOLOGIE
(programele pentru
3 Educaţie rutieră Mecanică / 2487. Automobile şi tractoare x
examenul naţional de
Mecanică agricolă 2488. Blindate, automobile şi tractoare x definitivare în învăţământ
2489. Tehnologia construcţiilor de maşini x x aprobate prin ordinul
2490. Aeronave x ministrului educaţiei şi
Navomodele
Mecanică 2491. Aeronave şi motoare de aviaţie x cercetării ştiinţifice nr. 5558
2492. Construcţii aerospaţiale x / 2015)
2493. Sisteme de propulsie x
2494. Nave şi instalaţii de bord x
2495. Mecanică nave x
2496. Construcţii navale x
2497. Mecanica aeronave si motoare x
2498. Nave - Construcţii corp nave x
1. Navomodele 2499. Echipamente navale x
Mecanică /
2500. Instalaţii navale de bord x x
Mecanică nave
2. Machete / construcţii de maşini 2501. Nave şi inginerie oceanică x
2502. Nave x
2503. Instalaţii şi echipamente navale x
2504. Construcţii şi montaje nave x
2505. Construcţii şi montaj de nave x
2506. Construcţia corpului de navă x
2507. Tehnologia construcţiilor de maşini x x
Modelism feroviar Mecanică
2508. Motoare termice x
2509. Aeronave x
2510. Aeronave şi motoare de aviaţie x
Aeromodele / Rachetomodele Mecanică 2511. Construcţii aerospaţiale x
2512. Sisteme de propulsie x
2513. Tehnologia construcţiilor de maşini x x
972

Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
ELECTROTEHNICĂ,
ELECTROMECANICĂ
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
Electrotehnică, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Navomodele Electromecanică / 2514. Electromecanică navală x x /
Electromecanică ELECTROTEHNICĂ,
ELECTROMECANICĂ
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
2515. Analiza şi controlul produselor agroalimentare x
2516. Biotehnologii industriale x
2517. Chimie alimentară x x
2518. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
2519. Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism x
2520. Economia şi gestiunea producţiei agroalimentare x
2521. Economia agroalimentară x
2522. Economie agroalimentară x
2523. Economia agroalimentară şi a mediului x
Palatele copiilor / 2524. Economia producţiei alimentare x
2525. Extracte şi aditivi agroalimentari x
Cluburile Proba practico-metodică
2526. Extracte şi aditivi naturali alimentari x
copiilor +
2527. Industrii alimentare x
2528. Industrii fermentative, conserve şi lapte x Proba scrisă:
2529. Ingineria produselor alimentare x ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
2530. Inginerie şi management agroturistic x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
2531. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism x cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Alimentaţie publică şi 2532. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi turism x
Artă culinară turism/ Alimentaţie 2533. Inspecţie şi legislaţie fitosanitară şi zoo-veterinară x /
publică 2534. Pescuit oceanic x
2535. Pescuit şi acvacultură x ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
2536. Pescuit, acvacultură şi industrializarea peştelui x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
2537. Piscicultură x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
2538. Tehnică piscicolă x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
2539. Tehnologia prelucrării produselor agricole x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
2540. Tehnologia produselor alimentare x x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
2541. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x x
2542. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x x
2543. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x
2544. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism x
2545. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism* x
2546. Tehnologii alimentare x x
2547. Managementul calităţii produselor agroalimentare* x
Management performant în alimentaţie publică, agroturism şi
2548. x
protecţia consumatorului*
2549. Tehnologia produselor alimentare de origine animală x
2550. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală x
973
2551. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x x
2552. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x x
2553. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism x
2554. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism* x
2555. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism x
2556. Biotehnologie aplicată x
2557. Chimie alimentară x x
2558. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
2559. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x
2560. Analiza şi controlul produselor agroalimentare x
2561. Industrii alimentare x Proba practico-metodică
2562. Tehnologia produselor alimentare x x +
2563. Tehnologii alimentare x x Proba scrisă:
2564. Extracte şi aditivi agroalimentari x INDUSTRIE
2565. Tehnică piscicolă x ALIMENTARĂ
2566. Industrii fermentative, conserve şi lapte x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
2567. Controlul şi expertiza produselor alimentare x cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
2568. Extracte şi aditivi naturali alimentari x
Palatele copiilor /
Industrie 2569. Ingineria produselor alimentare x
Cluburile Artă culinară /
alimentară 2570. Pescuit, acvacultură şi industrializarea peştelui x
copiilor 2571. Pescuit şi acvacultură x INDUSTRIE
2572. Piscicultură x ALIMENTARĂ
2573. Inspecţie şi legislaţie fitosanitară şi zoo-veterinară x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
2574. Pescuit oceanic x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
2575. Managementul calităţii produselor agroalimentare* x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
Realizarea produselor alimentare în corelare cu protecţia (programele pentru examenul naţional de definitivare în
2576. x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
consumatorului şi a mediului*
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
2577. Morărit şi panificaţie x
2578. Tehnologii extractive în industria alimentară x
2579. Managementul prelucrării produselor alimentare x
2580. Tehnologia produselor alimentare de origine animală x
2581. Tehnologia laptelui şi produselor lactate x
2582. Tehnologia cărnii şi produselor din carne x
2583. Tehnologia vinului şi produselor derivate x
Managementul prelucrării şi valorificării produselor
2584. x
agroalimentare
2585. Industrii alimentare de origine animală x
2586. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală x
974
2587. Tehnician coordonator activităţi de alimentaţie publică x Proba practico-metodică
2588. Asistent manager alimentaţie publică x +
Proba scrisă:
2589. Coordonator unităţi comerciale şi de alimentaţie publică x
ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
2590. Tehnician alimentaţie publică x (programa aprobată prin ordinul
2591. Tehnician alimentaţie publică şi turism x ministrului educaţiei, cercetării,
2592. Tehnician prestări servicii turistice x tineretului şi sportului nr. 5620 /
2593. Tehnician pentru controlul calităţii produselor alimentare x 2010)

2594. Controlul calităţii produselor agricole x


Alimentaţie publică şi 2595. Comerţ alimentaţie publică x /
turism / Alimentaţie 2596. Maiştri militari bucătari (militar) x
ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
publică 2597. Tehnician coordonator în unităţile de alimentaţie publică x (SPECIALITATE ŞI
2598. Tehnician nutriționist x DIDACTICA
2599. Tehnician dietetician x SPECIALITĂŢII),
2600. Conducător unităţi de alimentaţie publică x ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
2601. Tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare x
PSIHOLOGIE
2602. Maistru în industria alimentară x (programele pentru examenul
2603. Laborant în industria alimentară x naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul
2604. Asistent de gestiune în unitatea de cazare şi alimentaţie x ministrului educaţiei şi cercetării
2605. Tehnician controlul calităţii produselor x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
2606. Tehnician pentru controlul calităţii produselor alimentare x
2607. Controlul calităţii produselor agricole x
Industrie 2608. Tehnician dietetician x
alimentară/Industria 2609. Maistru în industria alimentară x
alimentară 2610. Laborant în industria alimentară x
Proba practico-metodică
2611. Tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare x +
Palatele 2612. Tehnician controlul calităţii produselor x Proba scrisă:
copiilor / Tehnician în prelucrarea cărnii şi a laptelui x
Artă culinară Industrie 2613. INDUSTRIE
Cluburile alimentară/ 2614. Maistru la industrializarea cărnii x ALIMENTARĂ
copiilor Industrializarea cărnii 2615. Maistru în industria alimentară x (MAIŞTRI
Tehnician în prelucrarea cărnii şi a laptelui x INSTRUCTORI)
Industrie 2616.
(programa aprobată prin ordinul
alimentară/ 2617. Maistru la industrializarea laptelui x ministrului educaţiei, cercetării,
Industrializarea tineretului şi sportului nr. 5620 /
2618. Maistru în industria alimentară x 2010)
laptelui
2619. Tehnician morărit şi panificaţie x
/
Industrie 2620. Maistru morar x
alimentară / Morărit 2621. Maistru în industria alimentară x INDUSTRIE
2622. Tehnician siloz, morărit si procesare nutreţ x ALIMENTARĂ
2623. Tehnician morărit şi panificaţie x (MAIŞTRI
Industrie 2624. Maistru pentru produse făinoase şi panificaţie x INSTRUCTORI)
(SPECIALITATE ŞI
alimentară / Panificaţie 2625. Maistru în industria alimentară x
DIDACTICA
2626. Tehnician pentru panificaţie si produse făinoase x SPECIALITĂŢII),
Industrie 2627. Maistru la industrializarea legumelor şi fructelor x ELEMENTE DE
alimentară/ PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
Industrializarea 2628. Maistru în industria alimentară x (programele pentru examenul
legumelor şi fructelor naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul
Industrie 2629. Maistru în industria alimentară fermentativă x ministrului educaţiei şi cercetării
alimentară/ Industrie 2630. Maistru în industria alimentară x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
alimentară 2631. Tehnician în industria alimentară fermentativă x
fermentativă
Industrie 2632. Maistru în industria alimentară extractivă x
alimentară/ Industrie 2633. Maistru în industria alimentară x
alimentară extractivă
975
2634. Tehnician proiectant în construcţia de maşini x
2635. Tehnician tehnolog mecanic x
2636. Tehnician mecanic – instalaţii hidropneumatice x
2637. Tehnician metrolog x
2638. Tehnician optometrist x
2639. Optician x
2640. Maistru la prelucrarea metalelor prin aşchiere x
2641. Maistru cazangerie, construcţii metalice şi sudură x
2642. Maistru mecanic x
2643. Maistru forjor-tratamentist x
2644. Maistru turnător x
2645. Maistru sculer matriţer x
2646. Maistru mecanic construcţii montaje, instalaţii şi conducte magistrale pentru petrol şi gaze x
2647. Maistru mecanic la exploatarea, întreţinerea şi repararea utilajelor şi echipamentelor de foraj-extracţie x
2648. Maistru mecanic la exploatarea, întreţinerea, repararea motoarelor şi compresoarelor pentru petrol şi gaze x
2649. Maistru mecanic montare şi reparare agregate energetice x Proba practico-
2650. Maistru mecanic întreţinere centrale nuclearo-electrice x metodică
2651. Maistru mecanic exploatare instalaţii termoenergetice din centralele nuclearo-electrice x +
2652. Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi instalaţii de exploatarea şi industrializarea lemnului x Proba scrisă:
MECANICĂ
1. Machete / 2653. Finisor mecanic întreţinere x
(MAIŞTRI
construcţii de 2654. Frezor, rabotor, mortezor x INSTRUCTORI)
maşini 2655. Maistru lăcătuş mecanic x (programa aprobată prin
Mecanică
2. Protecţie civilă 2656. Maistru mecanic în industria construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor x ordinul ministrului
educaţiei, cercetării,
3. Carting 2657. Maistru mecanic maşini şi utilaje x tineretului şi sportului nr.
2658. Maistru prelucrarea metalelor prin aşchiere x 5620 / 2010)
2659. Mecanică de întreţinere şi reparare a utilajelor x
Palatele 2660. Prelucrător tehnici de precizie x /
copiilor / 2661. Proiectant în industria construcţiilor de maşini x
Cluburile 2662. Proiectări maşini, utilaje şi instalaţii x MECANICĂ
copiilor 2663. Reglarea, exploatarea şi întreţinerea, repararea maşinilor şi utilajelor x MAIŞTRI
INSTRUCTORI)
2664. Tehnician pentru industria construcţiilor de maşini x
(SPECIALITATE ŞI
2665. Tehnician proiectant pentru industria construcţiilor de maşini x DIDACTICA
2666. Tehnician control nedistructiv x SPECIALITĂŢII),
2667. Tehnolog prelucrări la rece x ELEMENTE DE
2668. Tehnolog prelucrător la rece x PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
2669. Tehnologia sudurii x (programele pentru
2670. Maistru mecanic motoare cu combustie internă x examenul naţional de
2671. Maistru mecanic auto x definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
2672. Mecanic autovehicule x ministrului educaţiei şi
2673. Mecanic maşini şi utilaj auto x cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
2674. Maistru lăcătuş mecanic vagoane x
2675. Lăcătuş mecanic auto x
2676. Lăcătuş mecanic pentru construcţii x
2677. Maistru lăcătuş mecanic pentru construcţii x
2678. Maistru prelucrător prin așchiere x
2679. Maistru modelor pentru turnătorie x
2680. Maistru furnalist x
2681. Maistru la producerea metalelor neferoase x
2682. Maistru oţelar x
1. Metaloplastie 2683. Maistru laminator x
2. Protecţie civilă Mecanică / 2684. Maistru la fabricarea cocsului şi chimizarea gazului de cocs x
3. Carting Metalurgie 2685. Maistru la fabricarea electrozilor siderurgici şi produselor cărbunoase x
2686. Maistru la fabricarea produselor refractare şi abrazive x
2687. Maistru pentru construcţia cuptoarelor industriale x
2688. Maistru miner x
2689. Maistru la prepararea substanţelor minerale utile x
2690. Laminare - Trefilare x
976

1. Mecanizarea
agriculturii
Mecanică /
2. Protecţie civilă 2691. Maistru mecanic agricol x
Mecanică agricolă
3. Carting
4. Educaţie rutieră
1. Machete / construcţii 2692. Maistru mecanic pentru utilaje de construcţii şi terasamente x
de maşini Mecanică / 2693. Maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii x
Proba practico-metodică
2. Protecţie civilă Mecanică în 2694. Lăcătuş mecanic pentru construcţii x +
3. Machete/construcţii construcţii Proba scrisă:
4. Carting
2695. Maistru lăcătuş mecanic pentru construcţii x
MECANICĂ
1. Navomodele 2696. Maistru construcţii navale x (MAIŞTRI
Mecanică/
2. Protecţie civilă INSTRUCTORI)
Mecanică nave 2697. Lăcătuş constructor naval x (programa aprobată prin
3. Carting
ordinul ministrului educaţiei,
2698. Maistru pirotehnist x cercetării, tineretului şi
2699. Maistru sondor la forajul sondelor x sportului nr. 5620 / 2010)
1. Machete / construcţii 2700. Maistru sondor la probe de producţie, intervenţii şi reparaţii sonde x
de maşini Mecanică/Petrol 2701. Maistru la extracţia, transportul şi tratarea ţiţeiului x /
Palatele
2. Protecţie civilă şi gaze 2702. Maistru la extracţia, transportul, tratarea şi distribuţia gazelor x
copiilor /
Cluburile
3. Carting 2703. Maistru mecanic utilaj foraj extracţie x MECANICĂ
2704. Maistru foraj extracţie x MAIŞTRI
copiilor INSTRUCTORI)
2705. Mecanic maşini utilaje foraj extracţie x
(SPECIALITATE ŞI
1. Machete / construcţii DIDACTICA
de maşini SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
2. Modelism feroviar PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
3. Navomodele naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
4. Carting ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării ştiinţifice nr.
Mecanică 2706. Tehnologia construcţiilor de maşini x 5558 / 2015)
5. Automodele

6. Machete / construcţii
automodele

6. Educaţie rutieră

7. Protecţie civilă
977
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de Programa -
Învăţământ preuniversitar titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs /
Învăţământ Învăţământ Învăţă- Disciplina pentru
Nivelul de studii Învăţă-
Postul PROFILUL / DOMENIUL Nr.
universitar universitar mânt
mânt examenul naţional
Nivel de lungă de scurtă post- de definitivare în
crt. Specializarea liceal
durată durată liceal învăţământ
Pedagogie – învăţători (studii efectuate în R. Moldova şi echivalate/recunoscute în
1. Atelier interactiv ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 2707. x
Romania)
pentru preşcolari şi 2708. Institutori - învăţământ primar x
2709. Institutori - O limbă străină x
şcolari mici
2710. Institutori (învăţământ primar) - O limbă străină x Proba practico-metodică
2. Machete / 2711. Institutori - Muzică x +
artizanat 2712. Institutori - Educaţie fizică x Proba scrisă:
2713. Institutori - Desen x Limba si literatura
3. Atelierul 2714. Institutori - Ecologie x română, elemente de
fanteziei 2715. Institutori - Arte plastice x pedagogie şcolară şi
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 2716. Institutori - Religie ortodoxă x elemente de didactică
4. Tapiserie generală aplicate
2717. Institutori - Religie romano-catolică x disciplinelor din
5. Ţesătorie
2718. Institutori - Religie reformată x învăţământul
6. Creaţie confecţii 2719. Institutori - Cultură fizică - euritmie x primar**
7. Artă textilă 2720. Institutori - Învăţământ preşcolar şi primar x (programa aprobată prin
2721. Institutori – învăţământ preprimar şi primar x ordinul ministrului
Palatele 8. Muzică 2722. Institutori - Limba rromani x educaţiei, cercetării,
copiilor / Institutori - Educator de psihopedagogie specială tineretului şi sportului
populară 2723. x
nr. 5620 / 2010)
Cluburile 2724. Educator şi psihopedagogie specială (promoţia 2003) x
copiilor 9. Muzica folk /
2725. Institutori - învăţământ primar x Limba și literatura
10. Instrumente PEDAGOGIE 2726. Institutori - Învăţământ preşcolar şi primar x română și matematică,
muzicale tradiţionale 2727. Institutori – învăţământ preprimar şi primar x metodica predării
2728. Învăţător x x acestora, pedagogie
11. Dans popular 2729. Educatoare - Învăţător x x școlară și elemente de
12. Sanitarii 2730. Învăţător - Educatoare x x psihologie a educației
2731. Cântăreţi bisericeşti - Învăţători x x (învăţământ primar în
pricepuţi limba română)
2732. Învăţători - Cântăreţi bisericeşti x x
PEDAGOGIC (programa pentru examenul
13. Prietenii 2733. Cantori - Învăţător x x naţional de definitivare în
pompierilor 2734. Învăţător - maistru x x învăţământ aprobată prin
2735. Învăţătoare - maistră x x ordinul ministrului educaţiei
14. Artă populară 2736. Educator - Învăţător x şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
2737. Învăţător - Educator x
1. Pictură / Pictură 2738. Institutori - Desen x
pe sticlă. SOCIOPSIHOPEDAGOGIE
2739. Institutori - Arte plastice x
2. Pictură / Desen
Jocuri muzicale SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 2740. Institutori - Muzică x
*Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare sau programe de conversie profesională pentru
dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:


(1) Specializarea „Învăţător-Educator” – absolvenţi ai Şcolii Postliceale Pedagogice „Băile Herculane”;
(2) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(3) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, care dau dreptul de a profesa într-o nouă
specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus şi programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5)
lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

** Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate cu predare în limbile minorităţilor naţionale, candidaţii susţin proba scrisă cu subiecte mixte, în pondere egală, din programele specifice pentru concurs de limba şi
literatura română şi universal pentru copii şi metodica predării limbii şi literaturii române pentru minorităţi în învăţământul primar şi de limba şi literatura maternă şi metodica predării limbii şi literaturii materne în învăţământul
primar, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575/2015 şi ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620/2010.
978
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la
Învăţământ preuniversitar
concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Programa -
Post/Catedră Nivelul de studii Studii
Nivel (Disciplina principală
Domeniul Domeniul pentru studiile Nr.
universitare de probă de concurs
fundamental universitare de licenţă crt.
de încadrare) Specializarea licenţă
Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
Limba si literatura română,
elemente de pedagogie şcolară şi
elemente de didactică generală
aplicate disciplinelor din
învăţământul primar**
1. Atelier interactiv pentru (programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
preşcolari şi şcolari mici ŞTIINŢE tineretului şi sportului
2. Atelierul fanteziei SOCIALE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 2741. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar x nr. 5620 / 2010)
3. Sanitarii pricepuţi POLITICE /
4. Prietenii pompierilor Limba și literatura română și
matematică, metodica predării
acestora, pedagogie școlară și
elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba
română) (programa pentru examenul
naţional de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
MATEMATICĂ 2742. Matematică informatică x
2743. Informatică x
ŞTIINŢE INFORMATICĂ
2744. Informatică aplicată x
EXACTE
FIZICĂ 2745. Fizică informatică x
CHIMIE 2746. Chimie informatică x
Palatele copiilor / 2747. Cibernetică economică x Proba practică
Cluburile STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ
2748. Statistică şi previziune economică x +
copiilor ECONOMICĂ Proba scrisă:
2749. Informatică economică x
1. Operare şi programare pe ŞTIINŢE INFORMATICĂ
calculator 2750. Cibernetică economică x
ECONOMICE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI ŞI TEHNOLOGIA
2. Informatică 2751. Informatică economică x
INFORMATICĂ ECONOMICĂ INFORMAŢIEI
3. Automatizări şi calculatoare 2752. Statistică şi previziune economică x
4. Matematica aplicată in tehnica CONTABILITATE 2753. Contabilitate şi informatică de gestiune x (programa pentru concurs aprobată prin
de calcul ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
2754. Calculatoare x
5. Tehnoredactare pe calculator tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
2755. Tehnologia informaţiei x
6. Jocuri logice CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA /
INFORMAŢIEI Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate
7. Grafică pe calculator 2756.
naţională
x INFORMATICĂ
8. Geoinformatică 2757. Ingineria informaţiei x ŞI TEHNOLOGIA
2758. Automatică şi informatică aplicată x INFORMAŢIEI
ŞTIINŢE INGINERIA SISTEMELOR
2759. Ingineria sistemelor multimedia x (SPECIALITATE ŞI
INGINEREŞTI DIDACTICA
2760. Mecatronică x
MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ SPECIALITĂŢII),
2761. Robotică x
2762. Informatică industrială x ELEMENTE DE
2763. Informatică aplicată în inginerie electrică x PEDAGOGIE ŞI
ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE
2764. Informatică aplicată în ingineria materialelor x PSIHOLOGIE
2765. Matematică şi informatică aplicată în inginerie x (programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
1. Operare şi programare pe 2766. Electronică aplicată x ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
calculator 2767. Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
2. Automatizări şi calculatoare 2768. Echipamente şi sisteme electronice militare x
ŞTIINŢE INGINERIE ELECTORNICĂ ŞI
3. Tehnoredactare pe calculator 2769. Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii x
INGINEREŞTI TELECOMUNICAŢII
4. Jocuri logice 2770. Reţele şi software de telecomunicaţii x
5. Grafică pe calculator 2771. Telecomenzi şi electronică în transporturi x
6. Geoinformatică 2772. Transmisiuni x
979
2773. Matematică x Proba practico-metodică
ŞTIINŢE EXACTE MATEMATICĂ 2774. Matematici aplicate x +
2775. Matematică informatică x Proba scrisă:
MATEMATICĂ
1. Matematica aplicată în tehnica
de calcul (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
2. Jocuri logice educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010 )
3. Astronomie /
4. Aeromodele / Rachetomodele ŞTIINŢE MATEMATICĂ
ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE 2776. Matematică şi informatică aplicată în inginerie x
5. Navomodele INGINEREŞTI (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1. Fizica aplicată 2777. Fizică x Proba practico-metodică
2. Foto - cineclub 2778. Fizică medicală x +
3. Meteorologie ŞTIINŢE EXACTE FIZICĂ 2779. Biofizică x Proba scrisă:
4. Astronomie
2780. Fizică tehnologică x FIZICĂ
5. Electronică
6. Construcţii electronice 2781. Fizică informatică x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
7. Radioclub ŞTIINŢE ALE 2782. Fizica mediului x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010 )
8. Construcţii radio ŞTIINŢA MEDIULUI
NATURII 2783. Ştiinţa mediului x /
9. Anticipaţie ştiinţifică Inginerie fizică FIZICĂ
2784. x
10. Jocuri logice (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
11. Go ŞTIINŢE ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
12. Aeromodele / Rachetomodele ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE
INGINEREŞTI 2785. Fizică tehnologică x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
13. Navomodele învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
14. Robotică cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015
2786. Chimie x
2787. Biochimie tehnologică x
ŞTIINŢE EXACTE CHIMIE
2788. Radiochimie x
2789. Chimie informatică x
ŞTIINŢE ALE BIOLOGIE 2790. Biochimie x
NATURII ŞTIINŢA MEDIULUI 2791. Chimia mediului x
2792. Chimie militară x Proba practico-metodică
+
2793. Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului x
1. Prelucrare mase plastice şi sticlă Proba scrisă:
Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi
2. Chimie experimentală 2794. x CHIMIE
carbochimie programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
3. Foto – cineclub
2795. Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale x
4. Biochimie educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010 )
Palatele copiilor / 5. Electrochimie 2796. Ştiinţa şi ingineria polimerilor x
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice
/
Cluburile copiilor 6. Sanitarii pricepuţi 2797. x
CHIMIE
7. Artă culinară 2798. Inginerie chimică x
INGINERIE CHIMICĂ (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
8. Ceramică 2799. Inginerie biochimică x
9. Aeromodele / Rachetomodele ŞTIINŢE SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI
INGINEREŞTI 2800. Ingineria fabricaţiei hârtiei x PSIHOLOGIE
10. Navomodele
2801. Chimie alimentară şi tehnologii biochimice x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
2802. Prelucrarea petrolului şi petrochimie x
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
2803. Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite x
2804. Extracte şi aditivi naturali alimentari x
2805. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
2806. Controlul şi securitatea produselor alimentare x
INGINERIA MEDIULUI 2807. Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică x
INGINERIE ŞI MANAGEMENT 2808. Inginerie economică în industria chimică şi de materiale x
CHIMIE 2809. Biochimie tehnologică x Proba practico-metodică
ŞTIINŢE EXACTE
FIZICĂ 2810. Biofizică x +
2811. Biochimie x Proba scrisă:
1. Silvicultura şi dendrologie BIOLOGIE
2. Protecţia mediului / ecologie ŞTIINŢE ALE 2812. Biologie x BIOLOGIE
3. Ecoturism NATURII 2813. Ecologie şi protecţia mediului x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
ŞTIINŢA MEDIULUI
4. Agrobiologie 2814. Ştiinţa mediului x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010 )
5. Acvaristica
6. Ornitologie / etologie
/
7. Sanitarii pricepuţi BIOLOGIE
8. Artă culinară ŞTIINŢE (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
INGINERIA MEDIULUI 2815. Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice x ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
9. Geochimia mediului înconjurător INGINEREŞTI
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
980
2816. Geografie x Proba practico-metodică
1. Geologie 2817. Geografia turismului x +
2. Meteorologie GEOGRAFIE 2818. Cartografie x Proba scrisă:
3. Orientare turistică GEOGRAFIE
4. Filatelie 2819. Hidrologie şi meteorologie x
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
5. Etnografie / folclor 2820. Planificare teritorială x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
ŞTIINŢE ALE
6. Ecoturism 2821. Geografia mediului x /
NATURII
7. Turism / agroturism GEOGRAFIE
8. Gestionare riscurilor antropice şi naturale (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
9. Geologie ambientală ŞTIINŢA MEDIULUI ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
10. Geochimia mediului înconjurător 2822. Ştiinţa mediului x
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
11. Geoinformatică aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
2823. Istorie x Proba practico-metodică
2824. Muzeologie x +
1. Filatelie 2825. Arhivistică x Proba scrisă:
2. Arheologie ISTORIE
2826. Istoria artei x
3. Numismatica (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
4. Muzeologie / Colecţii educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
ŞTIINŢE
5. Istoria religiilor ISTORIE /
UMANISTE
6. Relaţii internaţionale ISTORIE
7. Etnografie / folclor (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
2827. Arheologie x
8. Etnologie / folclor
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
9. Studii europene (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
2828. Teologie ortodoxă pastorală x Proba practico-metodică
2829. Teologie ortodoxă didactică x +
2830. Teologie ortodoxă socială x Proba scrisă:
2831. Teologie ortodoxă asistenţă socială x RELIGIE ORTODOXĂ
2832. Studii religioase x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
TEOLOGIE TEOLOGIE ORTODOXĂ
/
RELIGIE ORTODOXĂ
2833. Artă sacră x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
Palatele copiilor / (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
Cluburile copiilor aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
2834. Teologie ortodoxă pastorală x Proba practico-metodică
2835. Teologie ortodoxă didactică x +
2836. Teologie ortodoxă socială x Proba scrisă:
2837. Teologie ortodoxă asistenţă socială x RELIGIE ORTODOXĂ DE RIT VECHI
Istoria religiilor (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
2838. Studii religioase x
educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5880/ 2009)
TEOLOGIE TEOLOGIE ORTODOXĂ
/
RELIGIE ORTODOXĂ DE RIT VECHI
2839. Artă sacră x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
2840. Teologie romano – catolică pastorală x Proba practico-metodică
2841. Teologie romano – catolică didactică x +
2842. Teologie romano – catolică socială x Proba scrisă:
TEOLOGIE ROMANO - RELIGIE ROMANO- CATOLICĂ
TEOLOGIE (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
CATOLICĂ
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
2843. Teologie romano – catolică asistenţă socială x
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
981
2844. Teologie romano – catolică pastoral x Proba practico-metodică
2845. Teologie romano – catolică didactică x +
2846. Teologie romano – catolică socială x Proba scrisă:
RELIGIE ROMANO- CATOLICĂ DE LIMBA
MAGHIARǍ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
TEOLOGIE cercetării nr. 5620/ 2010)
Palatele copiilor /
Istoria religiilor TEOLOGIE ROMANO -
/
Cluburile copiilor CATOLICĂ
2847. Teologie romano – catolică asistenţă socială x RELIGIE ROMANO- CATOLICĂ DE LIMBA
MAGHIARǍ
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
2848. Teologie greco – catolică pastoral x Proba practico-metodică
2849. Teologie greco – catolică didactică x +
2850. Teologie greco – catolică socială x Proba scrisă:
RELIGIE GRECO - CATOLICĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
TEOLOGIE cercetării nr. 5287/ 2004)
TEOLOGIE GRECO- /
CATOLICĂ
2851. Teologie greco – catolică asistenţă socială x RELIGIE GRECO - CATOLICĂ
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
2852. Teologie reformată pastorală x Proba practico-metodică
TEOLOGIE 2853. Teologie reformată didactică x +
TEOLOGIE Proba scrisă:
REFORMATĂ 2854. Teologie reformată socială x
2855. Teologie reformată asistenţă socială x RELIGIE REFORMATĂ
2856. Teologie protestantă pastorală x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
Palatele copiilor / 2857. Teologie protestantă didactică x cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Istoria religiilor /
Cluburile copiilor 2858. Teologie protestantă socială x
TEOLOGIE RELIGIE REFORMATĂ
TEOLOGIE (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
PROTESTANTĂ
2859. Teologie protestantă asistenţă socială x ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
2860. Teologie baptistă pastorală x Proba practico-metodică
2861. Teologie baptistă didactică x +
2862. Teologie baptistă socială x Proba scrisă:
RELIGIE BAPTISTĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
TEOLOGIE cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
TEOLOGIE
BAPTISTĂ /
2863. Teologie baptistă asistenţă socială x RELIGIE BAPTISTĂ
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
982
2864. Teologie penticostală pastorală x Proba practico-metodică
2865. Teologie penticostală didactică x +
2866. Teologie penticostală socială x Proba scrisă:
2867. Teologie penticostală socială x RELIGIE
PENTICOSTALĂ
(programa pentru concurs
aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5620 / 2010)
/
RELIGIE
TEOLOGIE TEOLOGIE PENTICOSTALĂ
PENTICOSTALĂ
(SPECIALITATE ŞI
2868. Teologie penticostală asistenţă socială x DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
2869. Teologie adventistă pastorală x Proba practico-metodică
2870. Teologie adventistă didactică x +
2871. Teologie adventistă socială x Proba scrisă:
Religie adventistă
(RELIGIE
ADVENTISTĂ
(programa pentru concurs
aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5620 / 2010)
Palatele copiilor /
Istoria religiilor /
Cluburile copiilor TEOLOGIE TEOLOGIE ADVENTISTĂ
RELIGIE ADVENTISTĂ
2872. Teologie adventistă asistenţă socială x (SPECIALITATE ŞI
DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
2873. Teologie reformată pastorală x Proba practico-metodică
2874. Teologie reformată didactică x +
TEOLOGIE REFORMATĂ Proba scrisă:
2875. Teologie reformată socială x
2876. Teologie reformată asistenţă socială x RELIGIE UNITARIANĂ
2877. Teologie protestantă pastorală x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul ministrului
2878. Teologie protestantă didactică x educaţiei, cercetării, tineretului şi
2879. Teologie protestantă socială x sportului nr. 5620 / 2010)
/
RELIGIE UNITARIANĂ
TEOLOGIE (SPECIALITATE ŞI
DIDACTICA
TEOLOGIE PROTESTANTĂ SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
2880. Teologie protestantă asistenţă socială x PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
983
2881. Limba şi literatura română x
2882. Limba şi literatura română - Limba şi literatura străină/maternă x Proba practico-metodică
2883. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura română x +
2884. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x Proba scrisă:
1. Cultură şi civilizaţie românească 2885. Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
2. Cenaclu literar / creaţie literară 2886. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
3. Redacţie presă / radio – TV ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
2887. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x sportului nr. 5620 / 2010)
4. Jurnalism / ziaristică
ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura /
5. Etnografie / folclor 2888. x
UMANISTE LITERATURĂ străină/maternă LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
6. Educaţie civică
7. Teatru Limba şi literatura străină/maternă - Literatură universală şi (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
2889. x
8. Teatru / teatru de revistă comparată SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
9. Studii europene 2890. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura engleză x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
2891. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura franceză x definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
2892. Limba şi literatura engleză - Literatura universală şi comparată x ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
2893. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura franceză x
2894. Filologie clasică - Limba şi literatura română x
2895. Limba şi literatura engleză x
2896. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x
Proba practico-metodică
2897. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x +
LIMBĂ ŞI 2898. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura străină/maternă x Proba scrisă:
LITERATURĂ 2899. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura engleză x LIMBA ŞI LITERATURA
2900. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura engleză x ENGLEZĂ
2901. Limba şi literatura engleză - Literatura universală şi comparată x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
1. Cenaclu literar / creaţie literară 2902. Filologie clasică - Limba şi literatura engleză x ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
Palatele 2. Redacţie presă / radio – TV ŞTIINŢE sportului nr. 5620 / 2010)
2903. Studii americane x
copiilor / 3. Jurnalism / ziaristică UMANISTE STUDII CULTURALE /
2904. Sudii iudaice x
Cluburile 4. Cultură şi civilizaţie engleză LIMBA ŞI LITERATURA
5. Educaţie civică 2905. Limbi moderne aplicate (engleză) x
copiilor ENGLEZĂ
6. Studii europene 2906. Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x
2907. Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
LIMBI MODERNE
2908. Limbi moderne aplicate (engleză, rusă) x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
APLICATE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
2909. Limbi moderne aplicate (engleză, limbă străină) x (programele pentru examenul naţional de
2910. Traducere şi interpretare (engleză) x definitivare în învăţământ aprobate prin
2911. Traducere şi interpretare (engleză, limbă străină) x ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI 2912. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x
UMANISTE LITERATURĂ 2913. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x
2914. Limba şi literatura franceză x Proba practico-metodică
2915. Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x +
Proba scrisă:
2916. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x
2917. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura străină/maternă x LIMBA ŞI LITERATURA
2918. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura franceză x FRANCEZĂ
2919. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura franceză x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
1. Cenaclu literar / creaţie literară ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
2. Redacţie presă / radio – TV sportului nr. 5620 / 2010)
3. Jurnalism / ziaristică ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI /
4. Cultură şi civilizaţie franceză UMANISTE LITERATURĂ
LIMBA ŞI LITERATURA
5. Educaţie civică
FRANCEZĂ
6. Studii europene
2920. Filologie clasică - Limba şi literatura franceză x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
984
2921. Limbi moderne aplicate (franceză) x Proba practico-metodică
2922. Traducere şi interpretare (franceză) x +
2923. Traducere şi interpretare (franceză, limbă străină) x Proba scrisă:
1. Cenaclu literar / creaţie literară LIMBI MODERNE
2924. Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ
2. Redacţie presă / radio – TV APLICATE (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
2925. Limbi moderne aplicate ( franceză, germană) x
3. Jurnalism / ziaristică ŞTIINŢE sportului nr. 5620 / 2010)
2926. Limbi moderne aplicate ( franceză, rusă) x
4. Cultură şi civilizaţie franceză UMANISTE
5. Educaţie civică 2927. Limbi moderne aplicate (franceză, limbă străină) x /
6. Studii europene 2928. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
LIMBĂ ŞI
LITERATURĂ
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
2929. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
2930. Limba şi literatura germană x
2931. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x
2932. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x Proba practico-metodică
LIMBĂ ŞI +
2933. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura străină/maternă x
LITERATURĂ Proba scrisă:
2934. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană x
1. Cenaclu literar / creaţie literară LIMBA GERMANĂ MODERNĂ
2935. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x
2. Redacţie presă / radio – TV (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
2936. Filologie clasică - Limba şi literatura germană x
3. Jurnalism / ziaristică ŞTIINŢE sportului nr. 5620 / 2010)
4. Cultură şi civilizaţie germană UMANISTE 2937. Limbi moderne aplicate (germană) x
/
5. Educaţie civică 2938. Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x
6. Studii europene Limbi moderne aplicate ( franceză, germană)
LIMBA GERMANĂ MODERNĂ
2939. x
LIMBI MODERNE 2940. Limbi moderne aplicate (germană, rusă) x
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
APLICATE 2941. Limbi moderne aplicate (germană, limbă străină) x DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
Palatele (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
2942. Traducere şi interpretare (germană, limbă străină) x ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
copiilor /
2943. Traducere şi interpretare (germană) x
Cluburile
2944. Traducere şi interpretare (germană, maghiară) x
copiilor Limba şi literatura italiană Proba practico-metodică
2945. x
2946. Limba şi literatura română - Limba şi literatura italiană x +
LIMBĂ ŞI 2947. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura română x Proba scrisă:
1. Cenaclu literar / creaţie literară LITERATURĂ 2948. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura străină/maternă x LIMBA ŞI LITERATURĂ ITALIANĂ
2. Redacţie presă / radio – TV 2949. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura italiană x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului
3. Jurnalism / ziaristică ŞTIINŢE 2950. Filologie clasică - Limba şi literatura italiană x şi sportului nr. 5620 / 2010)
4. Cultură şi civilizaţie italiană UMANISTE /
2951. Limbi moderne aplicate (italiană) x
5. Educaţie civică
6. Studii europene 2952. Limbi moderne aplicate (italiană, limbă străină) x LIMBA ŞI LITERATURĂ ITALIANĂ (SPECIALITATE ŞI
LIMBI MODERNE 2953. Traducere şi interpretare (italiană) x DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
APLICATE ŞI PSIHOLOGIE
2954. Traducere şi interpretare (italiană, limbă străină) x (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015
2955. Limba şi literatura portugheză x Proba practico-metodică
2956. Limba şi literatura română - Limba şi literatura portugheză x +
2957. Limba şi literatura portugheză - Limba şi literatura română x Proba scrisă:
1. Cenaclu literar / creaţie literară LIMBĂ ŞI Limba şi literatura portugheză - Limba şi literatura LIMBA ŞI LITERATURĂ PORTUGHEZĂ
LITERATURĂ 2958. x
2. Redacţie presă / radio – TV străină/maternă (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
3. Jurnalism / ziaristică ŞTIINŢE Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura nr. 5287 / 2004)
2959. x
4. Cultură şi civilizaţie portugheză UMANISTE portugheză
/
5. Educaţie civică 2960. Filologie clasică - Limba şi literatura portugheză x
LIMBA ŞI LITERATURĂ
6. Studii europene 2961. Limbi moderne aplicate (portugheză) x
PORTUGHEZĂ (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
LIMBI MODERNE 2962. Limbi moderne aplicate (portugheză, limbă străină) x ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
APLICATE 2963. Traducere şi interpretare (portugheză) x (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
2964. Traducere şi interpretare (portugheză, limbă străină) x ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015
985
2965. Limba şi literatura spaniolă x Proba practico-metodică
2966. Limba şi literatura română - Limba şi literatura spaniolă x +
LIMBĂ ŞI 2967. Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura română x Proba scrisă:
LITERATURĂ 2968. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura spaniolă x LIMBA ŞI LITERATURĂ
2969. Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura străină/maternă x SPANIOLĂ
1. Cenaclu literar / creaţie literară. 2970. Filologie clasică - Limba şi literatura spaniolă x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului
2. Redacţie presă / radio – TV şi sportului nr. 5620 / 2010)
2971. Limbi moderne aplicate (spaniolă) x
3. Jurnalism / ziaristică ŞTIINŢE
4. Cultură şi civilizaţie spaniolă UMANISTE 2972. Limbi moderne aplicate (spaniolă, limbă străină) x /
5. Educaţie civică 2973. Traducere şi interpretare (spaniolă) x LIMBA ŞI LITERATURĂ
6. Studii europene LIMBI SPANIOLĂ
MODERNE (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
APLICATE
2974. Traducere şi interpretare (spaniolă, limbă străină) x ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

2975. Limba şi literatura maghiară x Proba practico-metodică


2976. Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x +
2977. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română x Proba scrisă:
1. Cultura şi civilizaţia minorităţii LIMBA ŞI LITERATURA
Palatele LIMBĂ ŞI 2978. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura străină/maternă x
maghiare MAGHIARĂ MATERNĂ
copiilor / LITERATURĂ Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura maghiară
2. Cenaclu literar / creaţie literară 2979. x
Cluburile 3. Redacţie presă / radio – TV ŞTIINŢE
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice
2980. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura maghiară x
copiilor 4. Jurnalism / ziaristică UMANISTE nr. 5575 / 2015)
2981. Limba şi literatura maghiară - Literatura universală şi comparată x
5. Etnografie / folclor
2982. Filologie clasică - Limba şi literatura maghiară x
/
6. Educaţie civică LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ (SPECIALITATE
7. Studii europene LIMBI ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI
MODERNE 2983. Traducere şi interpretare (germană, maghiară) x PSIHOLOGIE
APLICATE (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
2984. Etnologie maghiară x Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
ISTORIA ŞI TRADIŢIILE MINORITĂŢII MAGHIARE
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice
1. Cultura şi civilizaţia minorităţii nr. 5575 / 2015)
maghiare ŞTIINŢE STUDII
UMANISTE CULTURALE 2985. Etnologie (studii absolvite în limba maghiară) x /
2. Etnografie / folclor
ISTORIA ŞI TRADIŢIILE MINORITĂŢII MAGHIARE
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
986
ISTORIE 2986. Istorie x
FILOSOFIE 2987. Filosofie x
ŞTIINŢE UMANISTE
2988. Etnologie x
STUDII CULTURALE
2989. Studii europene x
2990. Drept x
ŞTIINŢE JURIDICE DREPT
2991. Drept comunitar x
2992. Sociologie x
SOCIOLOGIE 2993. Antropologie x
2994. Resurse umane x
2995. Ştiinţe politice x Proba practico-metodică
ŞTIINŢE POLITICE +
2996. Studii de securitate x
RELAŢII Proba scrisă:
1. Educaţie civică CULTURĂ
INTERNAŢIONALE ŞI 2997. Relaţii internaţionale şi studii europene x
2. Oratorie şi dezbateri
STUDII EUROPENE CIVICĂ
3. Educaţie pentru
2998. Administraţie publică x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului
cetăţenie democratică
Palatele 4. Studii europene ŞTIINŢE 2999. Administraţie europeană x şi sportului nr. 5620 / 2010)
copiilor / ŞTIINŢE SOCIALE ŞI ADMINISTRATIVE 3000. Servicii şi politici de sănătate publică x
Cluburile POLITICE 3001. Asistenţă managerială şi secretariat x /
copiilor
ŞTIINŢE ALE 3002. Comunicare şi relaţii publice x
COMUNICĂRII 3003. Jurnalism x CULTURĂ
ŞTIINŢE ALE CIVICĂ
3004. Pedagogie x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
EDUCAŢIEI
3005. Psihologie x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
3006. Terapie ocupaţională x ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015
ASISTENŢĂ
3007. Asistenţă socială x
SOCIALĂ
ŞTIINŢE MILITARE ŞI 3008. Comunicare şi relaţii publice - informaţii x
INFORMAŢII 3009. Psihologie - informaţii x
1. Redacţie presă /
ŞTIINŢE SOCIALE ŞI ŞTIINŢE ALE
radio – TV 3010. Jurnalism x
POLITICE COMUNICĂRII
2. Jurnalism / ziaristică
RELAŢII
ŞTIINŢE SOCIALE ŞI
Relaţii internaţionale INTERNAŢIONALE ŞI 3011. Relaţii internaţionale şi studii europene x
POLITICE
STUDII EUROPENE
987
Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
ŞTIINŢE ADMINISTRAREA Economic,
Relaţii internaţionale 3012. Economia întreprinderii x
ECONOMICE AFACERILOR Administrativ, Poştă
(programa aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
nr. 5620 / 2010)
3013. Interpretare muzicală x Proba practico-metodică
3014. Interpretare muzicală - instrumente x +
3015. Interpretare muzicală - canto x Proba scrisă:
1. Muzica uşoară vocală şi
instrumentală 3016. Compoziţie muzicală x Educaţie muzicală
2. Muzica vocal – instrumentală ARTE MUZICĂ 3017. Dirijat x (programa aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
3. Canto clasic şi popular 3018. Muzicologie x
5620 / 2010)
4. Cor / Grup vocal 3019. Pedagogie muzicală x
5. Estrada 3020. Artele spectacolului muzical x
/
Palatele 6. Muzica folk 3021. Muzică religioasă x
copiilor / 7. Muzica populară
Cluburile 8. Instrumente muzicale EDUCAȚIE MUZICALĂ ȘI
copiilor tradiţionale STUDII MUZICALE
9. Orchestra TEORETICE
10. Orchestra populară / taraf (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
11. Fanfara TEOLOGIE TEOLOGIE ORTODOXĂ 3022. Artă sacră x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
12. Etnografie / Folclor DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
13. Etnologie / Folclor (programele pentru examenul naţional de
14. Jocuri muzicale definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
988

3023. Interpretare muzicală x Proba practico-metodică


+
Proba scrisă:
Educaţie muzicală specializată: muzică
instrumentală / muzică de cameră / studii
teoretice
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
3024. Interpretare muzicală - instrumente x /
EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ
(ARTĂ VOCALĂ, MUZICĂ
INSTRUMENTALĂ) (SPECIALITATE ŞI
DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
1. Muzica uşoară vocală şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
instrumentală 3025. Compoziţie muzicală**** x Proba practico-metodică
2. Muzica vocal – 3026. Dirijat**** x +
instrumentală Proba scrisă:
3. Canto clasic şi popular Educaţie muzicală specializată: muzică
4. Cor / Grup vocal instrumentală / studii teoretice / ansambluri
5. Estrada muzicale vocale şi instrumentale
Palatele (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
6. Muzica folk
copiilor /
7. Muzica populară ARTE MUZICĂ cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Cluburile
8. Instrumente muzicale /
copiilor 3027. Muzicologie**** x
tradiţionale EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ
9. Orchestra (ARTĂ VOCALĂ, MUZICĂ
10. Orchestra populară / taraf INSTRUMENTALĂ) (SPECIALITATE ŞI
11. Fanfara DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
12. Etnografie / Folclor DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
13. Etnologie / Folclor învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
14. Jocuri muzicale cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
Educaţie muzicală specializată: muzică
instrumentală / studii teoretice
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010
3028. Pedagogie muzicală**** x /
EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ
(ARTĂ VOCALĂ, MUZICĂ
INSTRUMENTALĂ) (SPECIALITATE ŞI
DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

****cu modul de instrument (în cazul în care, din foaia matricolă/anexa la diplomă a candidatului, reiese faptul că disciplina/unitatea de studiu/modulul,
corespunzătoare/corespunzător instrumentului solicitat, se regăseşte în fiecare an de studiu finalizată/finalizat cu notă, se consideră îndeplinită condiţia absolvirii unui
modul de instrument).
989
3029. Arte plastice (Pictură) x Proba practico-metodică
3030. Arte plastice (Grafică) x +
ARTE PLASTICE ŞI 3031. Arte decorative x Arte vizuale
ARTE DECORATIVE 3032. Conservare şi restaurare x (Educaţie
3033. Pedagogia artelor plastice şi decorative x plastică/
1. Atelierul fanteziei
3034. Istoria şi teoria artei x Educaţie
2. Artă decorativă
3. Artă textilă TEATRU 3035. Scenografie x vizuală)
4. Artă populară TEOLOGIE (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
TEOLOGIE 3036. Artă sacră x
5. Machete / artizanat ORTODOXĂ ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
ARTE PLASTICE, sportului nr. 5620 / 2010)
Palatele 6. Pictură / desen
copiilor / 7. Pictură / pictură pe sticlă ARTE DECORATIVE ŞI 3037. Arte plastice (Pictură) x
Cluburile 8. Tapiserie DESIGN /
copiilor 9. Ţesătorie ARTE PLASTICE,
ARTE DECORATIVE ŞI 3038. Arte plastice (Grafică) x ARTE VIZUALE
DESIGN (EDUCAŢIE
ARTE PLASTICE, PLASTICĂ/
ARTE DECORATIVE ŞI 3039. Arte decorative x EDUCAŢIE
DESIGN VIZUALĂ)
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
1. Machete / modelism ARHITECTURĂ
ARHITECTURĂ 3040. Conservare şi restaurare de arhitectură x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
2. Design ambiental ŞI URBANISM PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
3. Decoraţiuni interioare (programele pentru examenul naţional de
4. Artă decorativă ARHITECTURĂ definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
ARHITECTURĂ 3041. Arhitectura peisajului x ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
5. Grafică ŞI URBANISM
2015)
6. Machete / construcţii
990
ARTE PLASTICE,
ARTE 3042. Conservare şi restaurare x
DECORATIVE ŞI DESIGN
ARTE PLASTICE,
ARTE 3043. Pedagogia artelor plastice şi decorative x
DECORATIVE ŞI DESIGN
1. Atelierul fanteziei ARTE PLASTICE,
2. Artă decorativă ARTE 3044. Istoria şi teoria artei x
DECORATIVE ŞI DESIGN
3. Artă textilă
ŞTIINŢE
4. Artă populară ISTORIE 3045. Istoria artei x
UMANISTE
5. Machete / artizanat
ARTE PLASTICE,
6. Pictură / desen ARTE 3046. Artă murală x
DECORATIVE ŞI DESIGN
7. Pictură / pictură pe sticlă
ARTE PLASTICE,
8. Tapiserie ARTE 3047. Scenografie şi eveniment artistic x
9. Ţesătorie DECORATIVE ŞI DESIGN
ARTE PLASTICE,
ARTE 3048. Design ambiental x
DECORATIVE ŞI DESIGN
ARTE PLASTICE,
ARTE 3049. Artă monumentală x
DECORATIVE ŞI DESIGN Proba practico-metodică
ARTE PLASTICE ŞI +
1. Pictură de şevalet ARTE 3050. Arte plastice (Pictură) x
DECORATIVE Arte vizuale
2. Artă decorativă
ARTE
ARTE PLASTICE,
3051. Arte plastice (Pictură) x (Educaţie
DECORATIVE ŞI DESIGN plastică/
1. Sculptură / modelaj ARTE PLASTICE ŞI Educaţie
2. Atelierul fanteziei ARTE 3052. Arte plastice (Sculptură) x
DECORATIVE vizuală)
3. Artă decorativă
4. Arta populară (programa pentru concurs aprobată prin
ARTE PLASTICE, ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
5. Machete / artizanat ARTE 3053. Arte plastice (Sculptură) x
6. Pictură / desen DECORATIVE ŞI DESIGN tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
7. Pictură / pictură pe sticlă
Palatele copiilor / 1. Grafică ARTE PLASTICE ŞI /
ARTE 3054. Arte plastice (Grafică) x
Cluburile copiilor 2. Grafică pe calculator DECORATIVE
3. Artă decorativă ARTE PLASTICE,
ARTE 3055. Arte plastice (Grafică) x ARTE VIZUALE
DECORATIVE ŞI DESIGN (EDUCAŢIE
1. Artă textilă ARTE PLASTICE, PLASTICĂ/
2. Artă populară ARTE 3056. Arte textile - Design textil