Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Direcţia Învățământ, Tineret şi Sport Drochia


Liceul Teoretic „Ion Creangă”
Catedra ştiinţelor exacte

„APROBAT”_______ ______ „COORDONAT”__________


Necoară Silvia, director al liceului Maxim Raisa, director-adjunct
________________________ 2016 ________________________ 2016

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


la Informatică pentru clasa a IX-a
program pilot a curriculumului actualizat
Anul de studii 2016 – 2017
Profesor Guţu Igor, grad didactic Superior
Repartizarea orelor pe capitole
1 Calcul tabelar 20
2 Programarea orientată pe obiecte 14
Total 34

Notă:
- Repartizarea orelor pe capitole este orientativă.
- Ordinea capitolelor poate fi schimbată dacă nu este afectată logica ştiinţifică sau didactică.
- Conţinuturile se predau (de regulă) în ordinea din manuale.

Proiectul este elaborat conform Curriculumului disciplinar actualizat, 2014


Manualul de bază : Anatol Grimalschii Informatica, manual clasa a 8-a,Chişinău 2013

Discutat şi aprobat la şedinţa catedrei


Proces - verbal nr. _1_ din __________ 2016
___________ Şeful catedrei ___________

-1-
Eșalonarea timpului
Nr . Data Nr. de Mat did
Unități de competență Conținut tematic Tehnologia didactică Note
d/o ore Tema de
acasa
1. CALCUL TABELAR (20 ore)
- identificarea elementelor unei Păstrarea informaţiei în foile de § 1.1, Exerciţii de:
foi de calcul; calcul. - identificare a elementelor unei foi de calcul
1 - definirea tipurilor de date şi Elementele unei foi de calcul: 03.09 1 din lista propusă;
introducerea valorilor în foile - celulă; - identificare a adresei unei celule dintr-o
2 de calcul; - adresă/referinţă de celulă; listă propusă;
- modificare a dimensiunii de vizualizare a
- crearea în foile de calcul a - valori şi formule; paginii pe ecran;
seriilor de valori; - modificare a barei de instrumente;
- calcul tabelar;
- formatare; - creare a foilor de calcul şi selectare a
- formate de coloană, rând, 10.09 1 2.2 elementelor propuse.
- precizare a tipului de date a valorilor
celulă.
propuse;
Introducerea, editarea şi 17.09 1 § 1.2, - introducere în foile de calcul a textelor,
formatarea datelor în foile de numerelor, datelor calendaristice şi
3 calcul: 1 § 1.3, mărcilor de timp;
- tipuri de date; 24.09 - copiere, mutare a unui domeniu de date din
4 - introducerea valorilor; § 1.4, foaia de calcul;
- explicare a operaţiilor de editare în foile de
- introducerea formulelor; 1
5 01.10 calcul;
- operaţii de editare; § 1.5 - editare a datelor în foile de calcul;
operaţii de formatare - precizare a rezultatelor operaţiilor de
formatare propuse;
- formatare a datelor în foile de calcul;
- creare a unei serii de date după modelul
propus;
creare a seriilor de numere de către elevi,
fiind dat primul număr, pasul şi numărul
final
- identificarea operatorilor şi Formule şi calcule. § 2.1 Exerciţii de:
operanzilor; Operatori. Operanzi. - clasificare a operatorilor;
6 - utilizarea operatorilor şi 08.10 1 - clasificare a operanzilor;
operanzilor la prelucrarea datelor; - precizare a rezultatelor furnizate de
operatorii propuşi;
- precizare a categoriei operanzilor propuşi;

-2-
- precizare a entităţilor specificate prin
referinţele propuse;
- identificare a operatorilor şi operanzilor din
lista propusă;
- utilizarea formulelor pentru Formule şi utilizarea lor. § 2.3 - explicare a algoritmilor de introducere a
7 efectuarea calculelor necesare la Conversia tipurilor de date. 7 unei formule;
prelucrarea datelor; Copierea formulelor. 13.10 - precizare a rezultatelor evaluării
- formulă; formulelor propuse;
- conversia tipurilor de date; - explicare a modului de conversie a
8 valorilor în procesul de evaluare a
- precedente de celulă;
8 formulelor;
dependente de celulă. 20.10 - utilizare corectă a ordinii operaţiilor în
construirea anumitor formule;
- copiere a formulelor;
- recunoaştere a erorilor standard asociate
formulelor;
- efectuare a calculelor conform
modelului propus;
- utilizare a referinţelor în construirea
formulelor;
- compunere a formulelor pentru
efectuarea calculelor.
- utilizarea funcţiilor predefinite Funcţii: § 2.4 - clasificare a funcţiilor pe categorii;
9 pentru rezolvarea problemelor - categorii de funcţii; 9 - utilizare a funcţiilor pentru prelucrarea
din matematică, fizică, - argument; 10.11 informaţiilor din foile de calcul;
prelucrare a textelor; - valoare returnată. 10 - determinare a tipului de funcţii care
Funcții frecvent utilizate 17.11 poate fi aplicat asupra datelor după
modelul propus.
10 Lucrarea de evaluare nr.1 11
24.11
- identificarea elementelor unei Diagrame. § 3.1 - Exerciţii de:
11 diagrame Elementele unei diagrame: 12 - selectare şi evidenţiere a elementelor din
- stabilirea legăturii între datele - indicator de date; 01.12 care sînt compuse diagramele;
selectate şi elementele - serie de date; - explicare a modului de reprezentare a
diagramei respective; - categorie de date; datelor din tabel prin diagrame;
- desenare a diagramelor ce corespund
- utilizarea diagramelor pentru - axa categoriilor;
datelor selectate;
prezentarea datelor; - axa valorilor; - copiere a diagramelor.
- titlu;
-3-
- legendă.
- selectarea tipului de diagramă Crearea şi editarea diagramelor: - § 3.2 - clasificare a diagramelor propuse;
12 în funcţie de specificul datelor - tip de diagramă; 13 - creare şi editare a diagramelor propuse;
reprezentate; - diagramă bidimensională; 08.12 - modificare a tipului de diagramă;
- crearea şi modificarea - diagramă tridimensională; - modificare a suprafeţei diagramei;
diagramelor; - grafic; - modificare a titlului, axelor de
coordonate şi a legendei;
- obiect;
14 - modificare a unei serii de date;
- încapsularea obiectelor; 15.12 - adăugarea datelor într-o diagramă.
- ierarhia obiectelor;
- tehnici de editare.
- utilizarea bazelor de date în Baze de date în formă de liste. § 4.1 Exerciţii de:
13 formă de liste pentru Noţiuni elementare de baze de 15 - reprezentare intuitivă (prin desen) a
organizarea informaţiilor date: 22.12 structurii listelor propuse;
personale; - date elementare; - creare a listelor;
- utilizarea operaţiilor destinate - date compuse; - creare şi modificare a listelor;
- diferenţiere a termenilor: bază de date,
gestionării listelor; - bază de date;
listă, câmp, numele câmpului,
- listă de date; înregistrare;
- înregistrare; - explicare a operaţiilor destinate gestiunii
- câmp; listelor;
- formular de date. 16 - gestionare a listelor cu ajutorul
14 Gestionarea listelor: 12.01 § 4.2 formularului pentru date;
- inserarea înregistrărilor; - totalizare a datelor numerice.
- eliminarea înregistrărilor;
- căutarea înregistrărilor;
- editarea înregistrărilor.
15 - stabilirea ordinii de sortare a Sortarea înregistrărilor: 17 § 4.3 Exerciţii de:
înregistrărilor ; - sortare; 19.01 - sortare a înregistrărilor din listele
- utilizarea operaţiilor de - cheie de sortare; propuse sau create de elevi;
selectare a înregistrărilor şi - ordine de sortare; - explicare a operaţiei de selectare a
identificarea condiţiilor - ordine ascendentă; înregistrărilor;
16 18 - selectare a înregistrărilor cu ajutorul
complexe de selectare; - ordine descendentă.
26.01 condiţiilor simple şi a condiţiilor
- crearea listelor în foile de Selectarea înregistrărilor: § 4.4 complexe;
calcul - selectarea înregistrărilor; - explicare a operaţiilor de rezumare a
- filtrarea înregistrărilor; datelor;
- condiţii de selectare; - creare a unei baze de date după modelul
propus sau create de elevi.
-4-
- copierea înregistrărilor
selectate.
Lecţie de sinteză 19
02.02
17 Lucrarea de evaluare nr.2 20
09.02
CS 5 Percepţia ştiinţifică a metodelor de
implementare a algoritmilor prin
programarea imperativă şi prin
programarea orientată pe obiecte. PROGRAMAREA
laborarea şi depanarea în medii ORIENTATĂ PE OBIECTE 14
vizuale didactice de programare a ore
algoritmilor de
CS 6
comandă cu executanţii.

- Identificarea metodelor adecvate Medii vizuale de programare: 1 § 5.1 Exerciţii de:


de utilizare a interfețelor grafice ale - clasificarea mediilor vizuale de 16.02 - clasificare a mediilor vizuale de
18 mediilor vizuale de programare. programare; programare;
- Utilizarea interfețelor grafice ale - interfeţele grafice ale mediilor - explicare a modului de utilizare a
19 mediilor vizuale de programare. vizuale de programare; interfeţelor grafice ale mediilor vizuale de
- Crearea i gestionarea proiectelor în - proiecte; programare;
mediile vizuale de programare. - gestionarea proiectelor. - explicare a modului de organizarea
activităţilor în mediile vizuale de
programare;
- creare şi gestionare a proiectelor.
- Cunoașterea şi utilizarea Obiecte şi medii de lucru: 2 § 5.1 Exerciţii de:
conceptului de obiect; - conceptele de dată; 23.02 - explicare a conceptului de obiect;
20 - Crearea, distrugerea, modificarea - conceptul de acțiune; - creare a obiectelor;
proprietăților obiectelor.; - programarea imperativă; - distrugere a obiectelor;
21 - conceptul de obiect; - setare a proprietăților inițiale ale
- programarea orientată pe obiectelor;
obiecte; - modificare a proprietăților obiectelor;
- proprietăți ale obiectelor; - creare şi gestionare a bibliotecilor de
- metode ale obiectelor; obiecte;
- scenarii; - configurare a mediilor de lucru pentru
- biblioteci de obiecte; executanți.
-5-
- medii de lucru pentru
obiecte;
- obiectele în rol de executanți.
- Cunoașterea şi utilizarea Proprietățile-tip ale 3 § 5.2 Exerciţii de:
22 proprietăților-tip ale obiectelor obiectelor din mediile vizuale 02.03 - identificare a obiectelor din componenta
frecvent întâlnite în mediile vizuale de programare: unui mediu vizual de programare;
23 de programare. - coordonatele; - enumerare a proprietăților-tip ale
- orientarea în spațiu; obiectelor frecvent utilizate în mediile
- dimensiunile; vizuale de programare;
- aspectul exterior - setare şi modificare manuală a
(costumul); proprietăților-tip ale obiectelor frecvent
- sunetele pe care le poate produce. utilizate în mediile vizuale de programare.
Studiu de caz:
- analiza comparată a seturilor de
proprietăți ale obiectelor din componența
mediilor vizuale de programare.
- Cunoaşterea şi utilizarea Comenzile-tip ale obiectelor § 5.3 Exerciţii de:
24 comenzilor-tip ale obiectelor din mediile vizuale de 4 - identificare a comenzilor din repertoriul
frecvent întâlnite în mediile vizuale programare: 09.03 obiectelor din componența unui mediu
25 - de mişcare; vizual de programare;
- de rotire; § 5.4 - precizare a rezultatelor execuţiei
26 - de schimbare a dimensiunilor; comenzilor-tip din repertoriul obiectelor
- de schimbare a aspectului; (executanţilor) din mediile vizuale de
27 - de apariţie în scenă; programare;
- de dispariţie din scenă; 5 - executare manuală a comenzilor din
- de producere a unui anumit sunet; 16.03
repertoriul obiectelor din componenţa
- de desenare; unui mediu vizual de programare;
- de a aşteptare a unui anumit Studiu de caz:
eveniment; - analiza comparată a repertoriilor de
- de trimitere a unui mesaj; comenzi ale obiectelor din componenţa
- de recepţionare a unui mesaj. mediilor vizuale de programare
-
28 - Lucrarea de evaluare nr.3 23.03
- Implementarea algoritmilor liniari, Programarea algoritmilor 7 Exerciţii de:
29 ciclici şi cu ramificări în mediile liniari, ciclici şi cu ramificări. 30.03 § 5.5 - explicare a destinaţiei fiecărei instrucţiuni
vizuale de programare. Instrucțiuni de control: de control;
30 - de ramificare;

-6-
- ciclu cu precondiție; 8 - utilizare a instrucţiunilor de control pentru
31 - ciclu cu postcondiţie; 06.04 implementarea algoritmilor liniari, ciclici, cu
- ciclu infinit; ramificări;
- de așteptare a unui anumit - elaborare şi implementare a algoritmilor
eveniment; de desenare a figurilor (cercuri, ovale,
- de așteptare a răspunsului la un triunghiuri, dreptunghiuri etc.);
anumit mesaj; - elaborare şi implementarea algoritmilor de
- de reacționare la un anumit mesaj. desenare a seriilor de figurilor (cercuri,
ovale, triunghiuri, dreptunghiuri etc.) cu
dimensiuni variabile;
- Implementarea subalgoritmilor în Programarea subalgoritmilor*: 9 § 5.6 Exerciţii de:
32 mediile vizuale de programare. - program principal; 13.04 - elaborare şi implementare în mediile
- subprogram; vizuale de programare a subalgoritmilor
- programul apelant; pentru desenarea figurilor geometrice
- programul apelat; 10 frecvent întâlnite (cercuri, ovale, triunghiuri,
- definirea subalgoritmilor; 27.04 dreptunghiuri etc.);
- apelul subalgoritmilor; - elaborare şi implementare în mediile
- parametrii formali şi parametrii vizuale de programare a algoritmilor de
actuali ai subalgoritmilor; desenare a seriilor de figuri cu dimensiuni
variabile, bazate pe apeluri de subalgoritmi.
Studiu de caz:
- analiza comparată a volumului de muncă şi
a complexității algoritmilor implementați cu
şi fără utilizarea subalgoritmilor.
33 - Implementarea algoritmilor paraleli Programarea algoritmilor 11 § 5.7 Exerciţii de:
în mediile vizuale de programare. paraleli*: 04.05 - explicare a noţiunii de algoritm serial;
- algoritmi seriali; - implementare a algoritmilor seriali;
- algoritmi paraleli; 12 - explicare a noţiunii de algoritm paralel;
- sincronizarea algoritmilor paraleli; 11.05 - explicare a noţiunii de sincronizare a
- metodele de sincronizare a algoritmilor paraleli;
algoritmilor paraleli; - de explicarea a metodelor de sincronizare
- sincronizarea prin evenimente; a algoritmilor paraleli;
- sincronizarea prin schimbul de - de elaborare şi implementare în mediile
mesaje. vizuale de programare a algoritmilor paraleli
(secvenţe animate, jocuri didactice etc.).

-7-
- Cunoaşterea şi utilizarea metodelor Organizarea activităţilor de Exerciţii de:
de organizare a activităţilor de activităţilor de implementare - explicare a etapelor principale de
implementare a algoritmilor. a algoritmilor*: 13 elaborare a proiectelor;
- etapele de elaborare a unui proiect; 18.05 - elaborare a planurilor de proiecte (tabelul
- planul proiectului; obiectelor, proprietăţilor şi metodelor
- divizarea sarcinilor complexe în acestora, interacţiunile dintre obiecte);
sarcini mai simple; - formare a echipelor de proiecte, stabilirea
- formarea echipelor; de roluri şi repartizarea de sarcini;
- stabilirea rolurilor membrilor - elaborare, implementare şi susţinere de
echipei; 14
proiecte.
25.25
- repartizarea sarcinilor între Proiecte:
membrii echipei; Scrierea de scenarii, elaborarea algoritmilor
- organizarea şi monitorizarea respectivi şi implementarea acestora în
proceselor de elaborare a mediile vizuale de programare:
proiectelor; - istorioare multimedia interactive;
- susţinerea proiectelor. - modele interactive de dispozitive şi
instalaţii;
- modele de interacţiune umană;
- modele ale fenomenelor din lumea
înconjurătoare;
- filme animate de scurt metraj (istorioare,
concerte solo şi concerte colective,
publicitate socială, publicitate comercială);
- prezentări animate multimedia;
- jocuri didactice interactive.
34 Lucrarea de evaluare nr.4 25.05

Tipul lecţiei Materiale didactice


Tl1 Formare a priceperilor şi deprinderilor Md1 Computatorul
Tl2 Comunicare Md2 Manualul ”Informatica”, manual cl. VIII-a,
Tl3 Consolidare Md5 Compilatorul MS EXCEL
Tl4 Mixtă Md6 Compilatorul MS WORD
Tl5 De sistematizare şi recapitulare Md7 Compilatorul MS WINDOWS
Tl6 Evaluare Md9 Fişe
Tipul de evaluare Md10 Lucrări de laborator

Te1 Iniţială Md13 Teste


-8-
Te2 Formativă / curentă Md16 Conspect
Te3 Sumativă

Competenţe specifice la INFORMATICĂ


Învăţământul din clasa a IX-a urmăreşte formarea şi performarea următoarelor competenţe specifice la Informatică:
1. Crearea şi prelucrarea documentelor de tip registru de calcul.
2. Utilizarea foilor de calcul pentru efectuarea de prelucrări a datelor numerice, frecvent întâlnite în activitatea cotidiană şi de perspectivă.
3. Utilizarea bazelor de date în formă de liste pentru organizarea şi păstrarea informaţiilor.
4. Respectarea regulilor de securitate, ergonomice, etice şi de design în crearea şi difuzarea documentelor de tip registru de calcul.
5. Percepţia ştiinţifică a metodelor de implementare a algoritmilor prin programarea imperativă şi prin programarea orientată pe obiecte.
6. Elaborarea şi depanarea în medii vizuale didactice de programare a algoritmilor de comandă cu executanţii.

-9-