Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 8.

Producţia şi rezultatele activităţii de antreprenoriat

Studentul va fi capabil: Tema 8. Producţia şi rezultatele activităţii


- să identifice procesul de producţie şi de antreprenoriat.
particularităţile lui;  Conceptul de producţie şi
- să analizeze posibilitatea combinării factorilor productivitatea.
de producţie;  Costul de producţie şi tipologia lor.
- să clasifice tipurile de cost şi relaţiilor dintre  Veniturile şi profitul. Rentabilitatea
ele; întreprinderii.
- să stabilească raportul dintre cost şi profit;
- să determine tipurile de venituri ale firmei;
- să estimeze pragul rentabilităţii;
- să analizeze principalele căi de reducere a
costului.
 Conceptul de producţie şi productivitatea
Producția (Pd) reprezintă:
 Un proces de transformare a materiei prime, materiale etc. în B
 Un rezultat al unui proces – ansamblul B,S deja create
În general, procesul de Pd poate fi reprezentat ca o corelație între intrări și ieșiri. Orice proces de Pd este
însoțit de utilizarea concomitentă a mai multor FP.
Combinarea FP – un mod specific de unire a FP, sub aspect cantitativ și calitativ, din punct de vedere
tehnic și economic.
Posibilitatea grupării eficiente a FP depinde de proprietățile lor:
Divizibilitatea – împărțirea acestora în unități simple de subunități omogene, fără a fi afectată calitatea FP
Adaptabilitatea – capacitatea de asociere a unei unități dintr-un FP cu una sau mai multe unități din alt FP
(un teren, 2 tractoare)
Complementaritatea – relevă faptul că FP se utilizează în raporturi cantitative exacte
Substituibilitatea – posibilitatea de înlocui o cantitate dată dintr-un FP printr-o cantitate determinată din alt
FP
Funcționalitatea – însușiri ale FP care sunt utile proceselor de Pd
Mobilitatea – deplasarea spaială a FP în cadrul firmei
În analiza microeconomică a Pd se evidențiază trei perioade ale procesului de Pd
 Perioada spontană – FP rămân nemodificați
 Perioada scurtă – în care este posibil de modificat volumul de Pd prin creșterea consumului unui singur
FP, dacă sunt utilizați doi ș.a.m.d.
 Perioada lungă – în care volumul oricărui FP poate fi modificat
Productivitatea (W) FP este randamentul utilizării FP și care măsoară contribuția fiecărui factor la Pd
totală a unui B sau S
Se prezintă sub formele:
 W totală sau Pd totală (Q )- volumul creat, în condițiile când avem un prod-factor constant și unul
dinamic
 W medie sau Pd medie – a unuia din prod-factori exprimă numărul de unități de produs la o unitate de FP
variabil
 W marginală sau Pd marginală arată cu cât se modifică cantitatea B obținute, dacă se schimbă și numărul
unităților de FP implicați
 Costul de producţie şi tipologia lui
Costul de producţie (CP) – valoarea consumurilor de FP, iclusiv remunerarea salariaților, materia
primă, cheltuieli de regie necesare pentru a putea obține și distribui o cantitate de produse
Structura CP:
 Costuri materiale directe – pot fi identificate ușor
 Costuri cu personalul
 Costuri indirecte de Pd – amortizarea, plata pentru leasing operațional, contribuții de asistență
socială și medicală, costul OMVSD, cost/S de pază, costuri de delegare
La CP se adaogă și costurile de desfacere.
După modalitatea de apreciere:
 Costuri contabile sau explicite – înregistrate în evidența contabilă: achiziții de FP de la alți AgE
 Costuri implicite – nu sunt înregistrate în contabilitate și corespund valorii B care nu au fost obținute
sau a veniturilor ratate: banii investiți care puteau fi depuși la bancă, pierderea salariului potențial în
cazul când proprietarul afacerii nu se angajează în altă parte. Este un cost al sacrificării mijloacelor și
eforturilor – cost de oportunitate. Este necesar de evaluat pentru depistarea corectă a opțiunilor de
investiții existente.
 Costuri economice – care le înglobează pe primele
Costul global:
 Cost fix – cost care este relativ independent de modificarea volumuli de Pd
 Cost variabil – cost care variază în funcție de cantitatea de produse obținute
 Cost total – suma primelor.
Cost mediu: cost fix mediu, cost variabil mediu, cost total mediu
Cost marginal – sporul de cost necesar obținerii unei cantități suplimentare de produs
Costuri aferente schimbului de mărfuri:
 Costuri de tranzacție – cheltuieli cu plata comisioanelor comercianților și celor care intermediază
încheierea contractelor de vânzare-cumpărare, publicitate
 Costul informării – legate de înlăturarea incertitudinilor în afaceri

Veniturile şi profitul. Rentabilitatea întreprinderii


Venitul – suma totală a incasărilor obținută de către proprietar de la vânzarea mărfurilor într-o anumită
perioadă de timp
În funcție de sursa de formare, se deosebesc:
 Venituri din activitatea de bază a firmei (operațională): venituri din vânzări
 Venituri din activitatea investițională: dividente, dobânzi, venituri din comercializarea utilajului,
terenurilor
 Venituri din activitatea financiară – valoarea B materiale primite gratuit, subvenții de la buget,
câștiguri din diferențele de curs valutar
 Venituri excepționale – din despăgubirile primite de la alte firme etc.
În teoria economică, formele venitului se delimitează în funcție de nivelul Pd:
 Venit total
 Venit mediu
 Venit marginal
Profitul – surplus de venit față de costuri realizat în perioade de timp analizată pentru toate B vândute
sau pentru unități separate de acestea. Este generat de neoFP abilitatea antreprenorului.
Se determină în conformitate cu costurile de Pd.
 Profit total ca diferență dintre venitul brut și costul de Pd
 Profit unitar sau mediu
 Profit marginal
 Profit economic venit brut minus costuri economice
 Profit normal este câștigul minimalpe care firma îl consideră suficient pentru continuarea AE
 Supraprofitul – surplusul de profit ce-l depășește ca mărime pe cel normal, obținut în condiții economice
deosebite în legătură cu pț de desfacere, de monopol
 Profit contabil – diferența dintre venitul brut și costurile contabile
 Profit net
Pentru a determina nivelul eficienței economice a AE se utilizează:
 Rentabilitatea vânzărilor care indică profitul brut la un leu vânzări
 Rentabilitatea față de resursele consumate arată nivelul profitului brut obținut în comparație cu un
leu cheltuit pentru costul de Pd
 Rentabilitatea economică exprimă raportul dintre profitul neimpozabil și suma activelor totale și
apreciază gradul de valorificare a K
 Rentabilitatea financiară relevă o rată de recompensă a K propriu utilizat prin profitul net
înregistrat
Pragul de rentabilitate indică un nivel al producției pentru care firma obține profit zero???