Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala Gimnazială „Emil Racoviţă” Gîrda de Sus/ Grup Şcolar „Dr.

Lazăr Chirilă” Baia de Arieş


Structură Ocoale
Nr………. din….. Nr…………din……………..
DIRECTOR, DIRECTOR,
ED. MARIŞ ANA MARIA PROF. MARTA DIANA

PROIECT EDUCAŢIONAL DESFĂŞURAT ÎN


PARTENERIAT

„PRIETENI LA DISTANŢĂ”

„Lumea copilăriei e stăpânită de demonul creaţiei artistice. Mai artist


decât copilul cred că nu e nici un artist în lume. Să ai inimă să-l simţi şi
minte să-l pricepi.

I.Drăgan”

Coordonatori proiect:
Prof. înv. preşcolar Matei Aniela Ioana
Prof. înv. primar Paşca Viorica
Prof. înv. primar Coroiu Elena Adriana
Argumentul proiectului:
Prietenia este un lucru minunat! Prietenia nu are nici o limită, nu ţine
cont de mediul din care provenim, nu ţine cont de distanţă, nu ţine cont de
vârstă…
A oferi prietenie şi a beneficia de ea, este ceva deosebit, ceva fără de
care nu am putea trăi, iar prietenii sunt cel mai de preţ lucru pe care îl
putem avea.

Parteneri:
Şcoala Gimnazială „Emil Racoviţă” Gîrda de Sus/ structură Ocoale
Grupul Şcolar „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieş

Resurse umane:
- educatoare
- învăţătoare
- copiii grupei combinate de la G.P.N OCOALE, elevii clasei pregătitoare,
clasei a II-a, clasei a IV-a de la Şcoala Primară Ocoale şi elevii clasei a II-a
de la Grupul Şcolar „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieş
- părinţii copiilor

Resurse materiale:
- cărţi de specialitate
- lucrări ale copiilor
- albume cu poze din timpul activităţilor
- momente artistice
Durata proiectului: februarie 2015-iunie 2015
Scopul proiectului:
Vizează atât latura morală a educaţiei cât şi cea estetică precum şi
importanţă prieteniei chiar şi la distanţă dar şi implicarea părinţilor în
acţiuni comune în vederea colaborării şi sprijinirii reciproce.
Obiectivele proiectului:
- cultivarea sentimentului de prietenie în rândul copiilor;
- stimularea respectului de sine şi faţă de ceilalţi;
- cultivarea unei atitudini pozitive faţă de prietenie;
- educarea gustului estetic;
- stimularea disponibilităţii de a disemina experienţa pozitivă;

Coordonatori proiect:
Prof. Matei Aniela Ioana
Prof. Coroiu Elena Adriana
Prof. Paşca Viorica

Evaluarea proiectului:
-desene, picturi, obiecte ornamentale;
-expoziţie cu lucrările copiilor;
-album cu fotografii şi înregistrări de la acţiunile comune.
Calendarul de desfăşurare al activităţilor educative:

Martie: 1 martie : Concurs de mărţişoare


8 martie: confecţionare de felicitări
- schimb de mărţişoare şi felicitări
Aprilie: „Sărbătorile pascale în ochi de copil” – concurs de creaţie
- obiceiuri de la sat/oraş
- schimb de felicitări
Mai: „ Micul ecologist”
- schimb de desene şi colaje cu această temă
Iunie: „Diplome şi surprize de 1 iunie”
- schimb de diplome
ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat în data de …………………..între:


Şcoala Gimnazială „Emil Racoviţă” Gîrda de Sus/structură Ocoale
reprezentată de doamna Mariş Ana Maria, în calitate de director şi prof. Matei
Aniela Ioana şi prof. Paşca Viorica, şi
Grupul Şcolar „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieş reprezentată de
doamna MARTA DIANA, în calitate de director şi prof. Coroiu Elena
Adriana
în vederea colaborării pentru realizarea proiectului educaţional
PRIETENI LA DISTANŢĂ!.
În acest sens, cele două şcoli vor realiza activităţile stabilite în proiect,
urmărind realizarea obiectivelor şi vor face cunoscute rezultatele.

Scopul proiectului:
- educarea afecţiunii şi respectului elevilor faţă de cei din jur.

Durata proiectului:
- prin prezentul acord de parteneriat întră în vigoare la data semnării de
către părţi fiind încheiat pe o perioadă de 5 luni cu continuitate;
- prezentul acord poate fi modificat prin acordul reciproc al părţilor.

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca


acesta să se deruleze conform planului stabilit.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.
DIRECTOR, DIRECTOR,
MARIŞ ANA MARIA MARTA DIANA