Sunteți pe pagina 1din 2

Percepția cadrelor didactice din învățământul

de masă și cel special cu privire la educația incluzivă

CAPITOLUL IV - DESIGNUL CERCETARII

Scopul prezentei cercetări este de a studia percepţia cadrelor didactice din învățământul
de masă și cel special asupra educației incluzive şi de a furniza informaţii constatative despre
realităţili specifice acestui fenomen în continuă expansiune la nivel mondial, dar şi în ţara
noastră.

4.1 Obiective, ipoteze

Obiectivele cercetării

Demersului cercetării întreprinse îi sunt subsumate următoarele obiective:


- determinarea sensului percepţiei grupului de subiecţi aleşi faţă de educația incluzivă;
- stabilirea gradului în care diferă percepția asupra educației incluzive la cadrele didactice
din învățământul de masă și cel special;

Ipoteza de cercetare

Ipoteza de cercetare formulată, are un caracter dedus, aşa cum reiese din studiile
menţionate în partea teoretica a lucrării.
- dacă luăm în calcul sistemul de învățământ în care activează – învățământ de masă /
învățământ special - atunci putem prezuma că percepţia ( în raport cu educația incluzivă ) a
subiecţilor care au lucrat în învățământul special prezintă un nivel mai favorabil faţă de cea a
subiecţilor care au lucrat în învățământul de masă.

Variabilele studiului

Studiul de faţă cuprinde o variabilă independentă şi o variabilă dependentă.

- variabila independentă - sistemul de învățământ în care activează - subiecţi care au


lucrat în învățământul special şi subiecţi care au lucrat în învățământul de masă;
- variabilă dependentă - percepţia cadrelor didactice asupra educației incluzive.
Percepţia cadrelor didactice asupra educației inclusive este măsurată cu ajutorul tehnicii
chestionarului.