Sunteți pe pagina 1din 14

PLAN DE ACTIVITATE AL BIBLIOTECII MUNICIPALE „TEODOR MURĂŞANU” PENTRU ANUL 2011

1.MISIUNEA BIBLIOTECII:
Încurajarea lecturii în toate segmentele de vârstă ale populaŃiei prin organizarea unor servici diversificate, flexibile, de acces la
orice material purtător de informaŃii şi cunoaştere (cărŃi, CD-uri, mijloace electronice, filme, acces internet etc), susŃinerea studiul individual la
orice nivel şi a proceselor de educaŃie permanentă şi de deschidere către toate domeniile cunoaşterii.

Pentru a realiza această misiune, Biblioteca Municipală “Teodor Murăşanu” are următoarele scopuri:

 Formarea iniŃială a utilizatorilor instituŃiei cu ajutorul colecŃiilor, spaŃiilor şi echipamentelor bibliotecii.


 Oferirea unui mediu favorabil formării de-a lungul vieŃii, prin asistenŃă acordată persoanelor pe linia formării continue, a
autoformării, a reconversiei profesionale.
 Informare şi documentare prin dezvoltarea resurselor de informare puse la dispoziŃia utilizatorilor, realizarea catalogului
electronic al colecŃiilor, precum şi accesul prin intermediul Internet-ului la bazele de date naŃionale şi internaŃionale.
 Conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului local prin colectarea informaŃiilor cu caracter local, a materialelor
referitoare la istoria comunităŃii şi punerea lor la dispoziŃia solicitanŃilor.
 Dezvoltarea gustului pentru lectură prin crearea unui ambient favorabil lecturii pentru toate categoriile populaŃiei, prin
calitatea, coerenŃa şi diversitatea serviciilor oferite şi prin popularizarea colecŃiilor şi animaŃiilor culturale realizate.
 Asigurarea unei folosiri raŃionale a resurselor şi fondurilor financiare ale bibliotecii, indiferent de provenienŃa lor (bugetare,
extrabugetare sau sponsorizări), printr-o administrare eficientă, în condiŃii de maximă legalitate; o dotare adecvată cu mijloace
materiale şi cu personal cu pregătire profesională de specialitate, la nivelul standardelor actuale.

OBIECTIVE GENERALE

1. Creşterea colecŃiei de documente a instituŃiei cu accent pe cea destinată copiilor, atfel încât procentul cărŃii pentru copii să
depăşească, în anul 2011, 30% din totalul achiziŃiilor.
2. Accelerarea obiectivului de realizare a informatizării activităŃilor din bibliotecă, respectiv crearea catalogului electronic al
colecŃiilor, astfel încât să se ajungă la 50.000 de unităŃi de evidenŃă prelucrate până la sfârşitul anului.
3. Creşterea numărului utilizatorilor activi ai instituŃiei prin asigurarea accesului la informaŃie cu ajutorul programului
Biblionet.
4. Colaborarea constantă şi eficientă cu alte structuri info-documentare în vederea satisfacerii nevoilor de informare ale
utilizatorilor prin menŃinerea şi dezvoltarea parteneriatelor culturale încheiate.

1
5. Creşterea interesului instituŃiei pentru lectura şi preocupările copiilor de la vârsta cea mai fragedă, stimularea imaginaŃiei şi
creativităŃii acestora prin intermediul animaŃiilor culturale organizate în acest scop în anul 2011.
6. Creşterea calităŃii serviciilor şi obŃinerea unei imagini pozitive în percepŃia utilizatorilor reali şi potenŃiali prin utilizarea
tehnicilor de marking.
7. Sprijinirea identităŃii culturale a comunităŃii şi stimularea interesului membrilor comunităŃii locale faŃă de produsele şi
serviciile culturale pe care le oferă mediul lor de viaŃă prin sărbătorirea a 60 de ani de existenŃă a instituŃiei şi prin
organizarea a 19 expoziŃii cu lucrări ale artiştilor plastici locali, în cursul anului 2011.

I. OBIECTIVE OPERAłIONALE - COMPLETAREA ŞI EVIDENłA COLECłIILOR DE DOCUMENTE ŞI INFORMAłII

Nr.crt. Obiectivul AcŃiuni şi rezultate Previziuni Termen de Responsabil


financiare realizare
1 Dezvoltarea a) Analiza nevoilor potenŃiale ale Permanent Personalul de la
echilibrată a diferitelor categorii de public şi a Comunicarea
colecŃiilor bibliotecii propunerilor venite de la utilizatori colecŃiilor - RelaŃii cu
prin achiziŃii şi prin caietul de sugestii şi dialog cu publicul
donaŃii, Ńinând cont aceştia. Se analizează, pe baza fişelor
de următoarele cărŃii, a buletinelor de cerere de la sala
principii: de lectură, circulaŃia documentelor
universalitate, care este rezultanta directă a cerintelor
diversitate, actualitate şi necesităŃilor de informare ale
şi modernizare utilizatorilor.
informaŃională. b) Ponderea de achiziŃie a diferitelor
domenii se stabileşte în funcŃie de
gradul de solicitare, prin urmărirea
cererilor de împrumut. Se întocmesc
liste de subiecte şi titluri solicitate. Se
Ńine cont de : categoria majoritară de Lunar, în
utilizatori, nivelul de vârstă al vederea Nicolina Halgaş
acestora. În acest an se va pune accent fiecărei
pe cartea pentru copii, care va trebui achiziŃii
să depăşească 30% din totalul

2
achiziŃiilor. 90% din totalul achiziŃiilor
va fi cartea în limba română, iar
diferenŃa de 10 % va fi cartea în limba
engleză, maghiară, franceză etc.
c) Completarea colecŃiilor prin donaŃii de Cu ocazia
la utilizatori, instituŃii, edituri, sau alte oricărei Nicolina Halgaş
surse. Se acceptă acele donaŃii care donaŃii
corespund politicii de achiziŃii a
instituŃiei (conŃinut actual, stare fizică
bună, analiza factorilor de interes/
dezinteres ai utilizatorilor faŃă de
informaŃia pe care o poartă, spaŃiul de
depozitare, continuitatea colecŃiilor).
d) Dezvoltarea anuală a colecŃiei astfel
încât să se asigure o rată de achiziŃie
de cel puŃin 50 de volume la 1000 de
locuitori conform Legii bibliotecilor,
un fond de carte de cel puŃin 2 Suma Anul 2011 Nicolina Halgaş
exemplare/locuitor, iar rata de înnoire propusă în
a colecŃiilor să se apropie de 20 de ani. solicitarea
AchiziŃiile de carte se fac lunar în cel bugetară:
puŃin 2 ex./titlu la cartea pentru adulŃi 100.000
şi 2 ex./titlu la cartea pentru copii, lei/an
având în vedere existenŃa unui nou
punct de lucru pentru adulŃi şi copii în
cartierul Oprişani. Se are în vedere
evoluŃia ştiinŃei şi creaŃiei pe plan
mondial, creşterea numărului de
documente non-ficŃiune şi a celor în
format electronic.
e) Resursele de istorie locală, materialele
privind istoria localităŃii şi orice alte
date referitoare la aceasta se colectează permanent Dana Deac
în mod activ şi se conservă la Fondul

3
Turda, accesibil pentru consultare la
Sala de Lectură.
f) Asigurarea abonamentelor la 300 lei/an
periodicele cele mai solicitate de (suma este
utilizatori se va restrânge strict la cuprinsă în
revistele destinate împrumutului, cea necesară noiembrie Nicolina Halgaş
datorită spaŃiului mic de depozitare achiziŃiei de
existent şi a lipsei de interes a carte)
utilizatorilor pentru periodicele care
nu se împrumută .
g) AchiziŃii de jocuri de inteligenŃă, 10.000 Anul 2011 Nicolina Halgaş
îndemânare, creativitate, imaginaŃie, lei/an
construcŃie, educative etc., destinate
împrumutului şi organizării de
animaŃii cu caracter ludic în cadrul
secŃiei pentru copii a filialei Oprişani.
h) Analiza stării fizice a documentelor de Comisia de selecŃie a
bibliotecă de la Sala de lectură, cu grad 500 lei/an Semestrial secŃiei pentru adulŃi,
mare de solicitare, în scopul selectării SecŃia pentru copii,
lor pentru recondiŃionare. Filiala Oprişani
I) Analiza stării fizice şi a vârstei
documentelor de bibliotecă pentru
eliminarea cărŃilor uzate fizic, moral, Fiecare angajat în
sau cu alte motive. Se Ńine cont de Trimestrial sectorul de care
continuitatea colecŃiei, care trebuie să răspunde
permită şi o privire istorică asupra
evoluŃiei cărŃii în diferitele sale etape,
pentru fiecare ştiinŃă în parte.

2. Verificarea periodică a) Inventarierea fondului de documente


a colecŃiilor de bibliotecă al secŃiei pentru copii. Trimestrul I Nicolina Halgaş
Selectarea cărŃilor uzate fizic sau Gabriela Oseacă
moral în vederea casării.

4
II. OBIECTIVE OPERAłIONALE - PRELUCRAREA ŞI CATALOGAREA COLECłIILOR

Nr.crt. Obiectivul AcŃiuni şi rezultate Previziuni Termen de Responsabil


financiare realizare
1 Modernizarea a) Constituirea catalogului electronic Anul 2011 Gabriela
serviciilor pentru continuă în anul 2011 prin prelucrarea Someşfălean
utilizatori prin achiziŃiilor noi, iar retrospectiv se va C. Călugăr
informatizarea prelucra fondul destinat împrumutului.
activităŃilor Până la sfârşitul anului se va ajunge la
bibliotecii. 50.000 de unităŃi de evidenŃă prelucrate,
adică jumătate din fondul total deŃinut
de bibliotecă.
b) Controlul înregistrărilor bibliografice,
atât din punct de vedere calitativ cât şi Permanent G. Someşfălean
cantitativ, se va efectua zilnic pentru a C. Călugăr
elimina greşelile şi pentru a efectua
corecturi acolo unde este necesar.
d) Securizarea informaŃiilor din baza de
date se va face prin realizarea salvărilor Săptămânal Cristina Călugăr
pe unitatea centrală a serverului şi pe
CD-uri.
e) Catalogul tradiŃional va fi completat
cu fişele de descriere bibliografică doar Anul 2011 G. Someşfălean
în cazul lipsei acestora sau a greşelilor.
Pentru noile achiziŃii nu se mai
întocmesc fişe de descriere, catalogarea
acestora se va face doar în format
electronic.

5
III.OBIECTIVE OPERAłIONALE – RELAłIA CU UTILIZATORII – COMUNICAREA COLECłIILOR

Nr.crt. Obiectivul AcŃiuni şi rezultate Previziuni Termen de Responsabil


financiare realizare
1 Atragerea continuă a) Favorizarea descoperirii de către Conform Personalul instituŃiei
de noi categorii de utilizatori a domeniilor şi subiectelor noi, planificărilor (toate secŃiile)
public şi fidelizarea popularizând colecŃiile şi noile achiziŃii săptămânale
utilizatorilor actuali prin organizarea de vitrine şi expoziŃii
prin comunicarea tematice la toate secŃiile instituŃiei.
colecŃiilor existente b) Expunerea achizŃiilor la raftul cu La fiecare Personalul de la
noutăŃi, la toate secŃiile, imediat după achiziŃie RelaŃii cu publicul
prelucrarea acestora.
c) Întocmirea, în vederea postării pe La fiecare G. Someşfălean
pagina web a instituŃiei, a listei cu noile achiziŃie
achiziŃii.
d) Informarea utilizatorilor asupra Permanent Personalul de la
existenŃei împrumutului interbibliotecar Comunicarea
ca sursă de completare a nevoii de colecŃiilor - RelaŃii
informare şi documentare şi practicarea cu publicul
acestuia.
d) Informarea utilizatorilor asupra Permanent Personalul de la
existenŃei şi utilizării serviciului de RelaŃii cu publicul
rezervare de carte şi practicarea acestuia.
e) Informarea utilizatorilor asupra
tuturor serviciilor şi activităŃilor Permanent Nicolina Halgaş
bibliotecii prin pagina web, comunicate
de presă, pliante, afişajul interior etc.
f) Împrumutul colecŃiei de audio-book- Permanent Personalul de la
uri, CD-uri, DVD-uri pentru atragerea de RelaŃii cu publicul
noi utilizatori şi creşterea numărului de
documente împrumutate.
g) Împrumutul colecŃiei de cărŃi Bilunar Nicoleta Cîrlea

6
electronice în format Daisy şi a
aparatului Victor Reader destinat
persoanelor cu deficienŃă de vedere. Lunar şi Nicoleta Cîrlea
h) Realizarea statisticilor lunare, trimestrial Gabriela Oseacă
trimestriale şi anuale ale circulaŃiei Dana Paşca
documentelor împrumutate şi a
utilizatorilor. M.Rus; G. Hornoi
i) Asigurarea respectării termenelor de Bilunar G. Oseacă; N. Cîrlea;
împrumut şi, după caz, sancŃionarea D. Paşca
restanŃierilor conform regulamentelor de
bibliotecă.
j) Analiza periodică a cererilor de Personalul de la
informare neonorate pentru a stabili Semestrial RelaŃii cu publicul-
originea acestor neajunsuri şi Comunicarea
îndepărtarea lor printr-o dezvoltare a colecŃiilor
colecŃiilor mai adecvată cererilor,
exemplare care să acopere mulŃumitor
cererea, micşorarea timpilor de servire,
eliminarea intercalărilor greşite etc.

Satisfacerea a) Biblioteca va stoca în colecŃiile sale Personalul de la


2 cerinŃelor de ziarele locale primite prin donaŃie şi Permanent RelaŃii cu publicul-
informare şi studiu va pune la dispoziŃia utilizatorilor Comunicarea
ale utilizatorilor revistele solicitate pentru împrumut. colecŃiilor
prin sistemul de b) Se va completa fişierul pentru presa
informare al locală cu noile periodice intrate în Trimestrial Gabriela
bibliotecii colecŃiile bibliotecii în cursul anului; Someşfălean
c) Se vor redacta liste bibliografice,
bibliografii de toate genurile, cerute La cerere Dana Deac
de beneficiari.
d) Se va asigura asistenŃă utilizatorilor
pentru utilizarea bibliotecii, căutarea Permanent Personalul de la
şi găsirea informaŃiilor solicitate RelaŃii cu publicul
e) Se va revizui sistemul de cataloage

7
tradiŃionale ale bibliotecii de la secŃia Trimestrul I Dana Deac
de adulŃi în vederea îngheŃării
acestuia.
f) Continuarea refacerii catalogului
alfabetic al secŃiei pentru copii. Anul 2011 Gabriela Oseacă
Actualizarea continuă a catalogului
alfabetic cu fişele de descriere ale
tuturor noilor achiziŃii.
g) Actualizarea continuă a catalogului Permanent Monica Rus
alfabetic al Filialei Oprişani cu fişele
de descriere ale tuturor noilor
achiziŃii.
h) Actualizarea bibliografiei locale. Permanent Dana Deac
i) Acordarea de informaŃii din diverse
domenii pentru utilizatori prin
intermediul mijloacelor moderne: Permanent Personalul de la
pagina web a instituŃiei, informaŃii RelaŃii cu publicul-
telefonice, e-mail, acces la legislaŃia Comunicarea
României şi a U.E. prin intermediul colecŃiilor
programului legislativ Lex Expert,
copierea informaŃiilor solicitate sau
listarea acestora la imprimantă,
fotocopii xerox din presă, Monitoare
oficiale, cărŃi.
j) Revizuirea şi actualizarea sistemul de
informare al bibliotecii referitor la Nicolina Halgaş
resurse şi servicii: afişarea listei cu La începutul Personalul de la
tarifele percepute de instituŃie, orarul fiecărui an RelaŃii cu publicul-
secŃiilor, regulamentele şi planul de Comunicarea
activitate, raportul de activitate, colecŃiilor
instrucŃiunile pentru utilizarea
cataloagelor, indicatoare de raft,
pliante cu serviciile oferite, afişe ale
diverselor activităŃi ale bibliotecii.

8
k) Se va acorda asistenŃă utilizatorilor
sălii Internet pentru formarea Permanent Gabriela Hornoi
deprinderilor de căutare, selectare, Cristina Docze
regăsire şi utilizare a informaŃiilor.

Dezvoltarea a) Promovarea bibliotecii prin


activităŃii de publicaŃiile proprii (broşura 8000 lei Anul 2011 Nicolina Halgaş
marketing şi „Sclipiri”, afişe ale activităŃilor
promovare a culturale organizate în cursul anului,
bibliotecii pentru pliante, realizarea unei monografii a
creşterea numărului bibliotecii cu ocazia aniversării a 60
de utilizatori, a de ani de existenŃă).
3 numărului de vizite b) Crearea unui pliant pentru
şi a circulaŃiei
informarea utilizatorilor asupra 700 lei Anul 2011 Nicolina Halgaş
documentelor de
tuturor serviciilor filialei Oprişani şi
bibliotecă
crearea unui nou pliant general care
să includă şi noul serviciu.
c) Popularizarea la sfârşitul anului a
cititorilor fideli ai bibliotecii şi Personalul de la
oferirea unui permis gratuit pentru decembrie Comunicarea
anul următor. Cititorii fideli vor putea colecŃiilor-RelaŃii cu
împrumuta o carte în plus faŃă de publicul
numărul impus prin regulament şi
vor primi invitaŃii personale la
activităŃile culturale organizate de
bibliotecă.
d) Acordarea de premii în cărŃi la toate
concursurile organizate de bibliotecă, Conform
alese după criteriile: vârsta 4200 lei planificării Nicolina Halgaş
concurenŃilor, tematica concursurilor, animaŃiilor
preferinŃele de lectură ale culturale
concurenŃilor.
e) Înscrierea gratuită a utilizatorilor
copii cu ocazia concursurilor Anul 2011 Personalul de la

9
organizate de bibliotecă, Ziua Comunicarea
Copilului şi a tuturor categoriilor de colecŃiilor-RelaŃii cu
utilizatori în luna decembrie. publicul
f) ÎmbunătăŃirea imaginii publice a
bibliotecarelor în relaŃia cu utilizatorii
prin: receptivitate faŃă de cererile permanent Personalul de la
acestora, promptitudine, amabilitate Comunicarea
responsabilitate, competenŃă colecŃiilor-RelaŃii cu
profesională, comunicare. publicul
g) Informarea în masă a publicului
despre activitatea de bibliotecă, prin
intermediul paginii web a institiŃiei,
invitarea reprezentanŃilor din mass-
media locală la activităŃile culturale permanent Nicolina Halgaş
ale bibliotecii, participarea la emisiuni
TV de promovare a cărŃii, serviciilor
şi activităŃilor bibliotecii.
EducaŃia nonformală oferită de biblioteca
publică sprijină şi completează în mod
eficient sistemul educaŃional formal.
a) Biblioteca sprijină învăŃământul de
cultură generală asigurând ajutor Permanent, Nicolina Halgaş
informaŃional pentru toate persoanele prin achiziŃii
care studiază, asfel încât acestea să
poată atinge obiectivele educaŃionale
stabilite pentru nivelul de studiu pe
Accentuarea rolului care îl parcurg, prin asigurarea
4 bibliotecii în bibliografiei şcolare necesare.
educaŃia b) Biblioteca asigură documente, Personalul de la
permanentă prin bibliografii, legislaŃie pentru Permanent Comunicarea
achiziŃii şi activităŃi concursuri şi examene, inclusiv colecŃiilor-RelaŃii cu
de animaŃie accesul la Internet pentru utilizatori. publicul
culturală c) SecŃia pentru copii a sediului central
şi secŃia pentru copii a filialei vor

10
asigura pentru preşcolari şi şcolari
activităŃi care îi introduc în lumea
cărŃii, a bibliotecii şi a altor mijloace Anul 2011,
purtătoare de informaŃie, respectiv: conform Gabriela Oseacă
- AudiŃii de basme pentru copiii de la planificărilor Dana Paşca
grădiniŃe şi ciclul primar de la şcoli. săptămânale
- Dotarea filialei cu televizor color şi
DVD player pentru activităŃile de 600 lei Trimestrul I Nicolina Halgaş
animaŃie cu copii.
- Lecturi animate cu marionete, ateliere Anul 2011, Gabriela Oseacă
de creaŃie cu temă, lecturi educative conform Dana Paşca
şi desene, lecturi şi jocuri conform planificărilor
aceloraşi planificări. săptămânale
- Organizarea de vizionări de casete
video, DVD-uri.
- Continuarea parteneriatelor
educaŃionale şi culturale reînnoite la Anul 2011 Nicolina Halgaş
începutul anului şcolar cu toate
grădiniŃele şi şcolile din localitate şi
din localităŃile rurale învecinate
(Moldoveneşti, Bădeni) .
d) Biblioteca asigură surse de informaŃii Personalul de la
pentru pedagogi şi părinŃi în Permanent Comunicarea
probleme de educare şi dezvoltare a colecŃiilor-RelaŃii cu
tinerilor. CărŃile din acest domeniu publicul
sunt grupate la „CărŃi pentru prof.” şi
„CărŃi pentru părinŃi”.Acest fond se
completează permanent.

11
IV. IMPLICAREA BIBLIOTECII ÎN VIAłA CULTURALĂ LOCALĂ ŞI PROMOVAREA CULTURII LA NIVELUL
COMUNITĂłII LOCALE

Nr. crt. Obiectivul AcŃiuni Previziuni Termen de Responsabil


financiare realizare
1. Crearea obişnuinŃei de a) Întâlnire cu scriitori. februarie Nicolina Halgaş
a citi de la cea mai Activitate în colaborare cu
fragedă vârstă, editura Casa CărŃii de ŞtiinŃă.
stimularea imaginaŃiei b) Concursul de povestire
şi creativităŃii. „Gură bogată”.Activitate în 200 lei 24 februarie Nicolina Halgaş
parteneriat cu Şcoala „Teodor Gabriela Hornoi
Murăşanu”. Publicul Ńintă: cls a
VI-a.
c) Concursul de recitări
”Minunata inocenŃă”cu ocazia 200 lei 24 martie Nicolina Halgaş
Zilei Mondiale a Poeziei. Nicoleta Cîrlea
Activitate în parteneriat cu
Şcoala „Teodor Murăşanu”.
Publicul Ńintă: cls. a V-a.
d) Primăvara personajelor din 1500 lei martie Nicolina Halgaş
cărŃi. Dana Paşca
e) Campionat de scrabble . 100 lei mai Nicolina Halgaş
Grup Ńintă cls a VII-a. Gabriela Oseacă

12
f) Concursul de pictură
„Personaje îndrăgite din cărŃi”. 300 lei octombrie Nicolina Halgaş
Publicul Ńintă: elevi clasele II- Gabriela Oseacă
VIII.

a) Concurs de proză scurtă cu


Sprijinirea talentelor ocazia Zilei Mondiale a CărŃii 500 lei 2 aprilie Nicolina Halgaş
2 literare, încurajarea pentru copii. Publicul Ńintă:
activităŃii de creaŃie ciclul gimnazial.
literară b)Festivalul de poezie „Teodor
Murăşanu”. Publicul Ńintă: 2000 lei 1 iunie Nicolina Halgaş
elevii claselor V-XII. Publicarea
broşurii „Sclipiri” cu poeziile
premiate.
c) Concurs: „Cea mai frumoasă
scrisoare către Moş Crăciun”. 500 lei decembrie Nicolina Halgaş
Publicul Ńintă: cls. II-IV. Gabriela Oseacă
d) Clubul cărŃii. Publicarea pe
pagina web a bibliotecii a celor
mai reuşite recenzii ale unei 200 lei mai Nicolina Halgaş
cărŃi, dintr-o listă propusă spre
lectură de către bibliotecă.
Publicul Ńintă: cls. VII-VIII şi
IX-XII.

Promovarea bibliotecii
3 ca instituŃie de cultură a) Sărbătorirea Săptămânii aprilie Nicolina Halgaş
şi a rolului său în NaŃilonale a bibliotecilor
comunitatea locală publice şi a zilei bibliotecarului
român
b) Aniversarea a 60 de ani de la 6000 lei octombrie Nicolina Halgaş
constituirea bibliotecii

13
municipale şi a 120 de ani de la
naşterea scriitorului Teodor
Murăşanu.
c) ExpoziŃii de artă plastică în 200 lei bilunar Nicolina Halgas
holul secŃiei pentru adulŃi. Daniela Deac
Publicul Ńintă: tineri, adulŃi,
vârstnici.

Responsabil bibliotecă,
NICOLINA HALGAŞ

14