Sunteți pe pagina 1din 23

GHID DE CONSILIERE PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR

ÎN TEHNOLOGIA ID

INTRODUCERE. ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ

În România, învăţământul la distanţă a cunoscut o dezvoltare explozivă, după


recunoaşterea sa oficială prin Legea Învăţământului nr. 84/1995. În prezent, organizarea,
funcţionarea şi acreditarea programelor ID şi IFR în învăţământul superior este reglementată prin
Legea Educaţiei Naţionale, nr.1/2011. Programele universitare desfăşurate prin învăţământ la
distanţă care vizează calificări superioare universitare sunt supuse procedurilor de evaluare
academică.

În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, formele de organizare a programelor de


studiu sunt:
9 cu frecvenţă;
9 cu frecvenţă redusă, caracterizată prin activităţi dedicate mai ales unor cursuri de
sinteză şi pregătirii aplicative, presupunând întâlnirea nemijlocită, în spaţiul
universitar, a studenţilor cu cadrele didactice de predare, completate de alte
mijloace de pregătire specifice învăţământului la distanţă;
9 la distanţă, caracterizată prin utilizarea unor resurse electronice, informatice şi de
comunicaţii specifice, activităţi de autoînvăţare şi autoevaluare completate de
activităţi specifice de tutorat.
Programele de studii universitare de licenţă se pot organiza la formele de învăţământ cu
frecvenţă, cu frecvenţă redusă (IFR) şi la distanţă (ID). Programele de studii universitare de
master se pot organiza la formele de învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă
(IFR).

Învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă oferă cursanţilor un proces


flexibil de instruire, de acumulare şi aprofundare a cunoştinţelor, având o serie de particularităţi
cum ar fi:
9 structura specifică a materialelor de studiu;
9 întrebări de evaluare şi teme de control, la sfârşitul fiecărei sesiuni de studiu;
9 sprijinul unui tutore pentru fiecare modul de curs.
Diplomele şi certificatele de studii universitare eliberate de instituţiile de învăţământ
superior, în condiţiile legii, pentru acelaşi program de studii, indiferent de forma de învăţământ
absolvită sunt echivalente.
ID-ul şi IFR-ul se caracterizează prin utilizarea unor resurse electronice, informatice şi de
comunicaţii specifice, îmbinate cu activităţi de autoînvăţare şi autoevaluare, care se completează
cu activităţi specifice de tutorat.
A fi student la forma de învăţământ la distanţă, presupune respectarea unor norme de
conduită ce facilitează o mai bună interacţie cu serviciile şi persoanele aflate la dispoziţia
studenţilor în cadrul procesului de instruire.

Specificul învăţământului la distanţă presupune întâlniri tutoriale care se organizează de


regulă, sâmbăta şi/sau duminica, în unele situaţii, putându-se organiza şi perioade de studiu
comasate, de 3-4 zile, şcoli rezidenţiale, în cursul săptămânii, în timpul vacanţelor
şcolare.
Numim tutorial, întâlnirea efectivă cu cadrele didactice faţă în faţă sau în mediul virtual.
Întâlnirile tutoriale

La începutul anului universitar, fiecare student primeşte o mapă cu planul de


studiu aferent anului universitar. Informaţiile despre întâlnirile tutoriale se vor
comunica prin intermediul platformei electronice de comunicare Google
Apps. Fiecare modificare de orar va fi transmisă, la primul tutorial de
managerul de an (dacă este posibil), pe platforma electronică sau telefonic de
către personalul Departamentului.

În prezent, Departamentul ID al Universităţii din Bucureşti organizează studii universitare


de licenţă la forma de învăţământ la distanţă (ID) şi studii universitare de master la forma de
învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR).
Din descrierea găsită în Legea Educaţiei nr.1/2011, pentru programele menţionate, se
constată existenţa a două puncte comune:
9 de separare între cursanţi, cadre didactice şi spaţiul universitar;
9 existenţa tehnologiei în furnizarea de conţinut şi informaţii pentru studenţi.
Caracterul deschis al învăţământului la distanţă presupune asigurarea unui acces interactiv
la materialele didactice şi un contact eficient şi activ cu specialiştii desemnaţi să conducă şi să
supervizeze procesul educaţional.

1. PREZENTAREA PROGRAMULUI DE STUDIU


„PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR”
Anul universitar 2014 - 2015

1. 1 Descriere generală

Programul de studiu Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (ciclul I


Bologna) este proiectat în conformitate cu noile exigenţe specifice personalului didactic,
conform Declaraţiei de la Bologna. Programul de studiu este acreditat ARACIS, conform
adresei nr. 7966 din data de 03.08.2010.
Titlul absolventului: Licenţiat în Ştiinţele Educaţiei, programul de studiu Pedagogia
învăţământului primar şi preşcolar, atestă competenţele dezvoltate (cunoştinţe ştiinţifice şi
competenţe specifice domeniului educaţional) pe parcursul anilor de studiu, ca de exemplu:
9 competenţe metodologice;
9 competenţe de comunicare şi relaţionare cu elevii;
9 competenţe de evaluare a elevilor;
9 competenţe psiho-sociale;
9 competenţe de management al carierei;
9 competenţe tehnice şi tehnologice (IT), specifice activităţii educaţionale.

Pregătirea studenţilor vizează pe lângă cele de mai sus, formarea şi a altor competenţe
legate de proiectarea şi realizarea programelor educaţionale şi de cercetare pedagogică, de
consiliere şi orientare a elevilor, de organizare şi utilizare a resurselor educaţionale etc. Discipline
precum: pedagogie generală, psihologie generală, teoria curriculumu-lui, teoria educaţiei, teoria şi
practica evaluării, asigură o pregătire psihopedagogică teoretică şi aplicativă specifică profesiunii
de cadru didactic în cadrul învăţământului primar şi preşcolar.

Practica pedagogică şi de specialitate se organizează în grădiniţele şi şcolile generale


cu care Departamentul ID colaborează, având ca scop principal introducerea studentului în
domeniul educaţional prin diverse activităţi de observare, predare şi evaluare a activităţilor
didactice. Astfel, în cadrul practicii pedagogice, sunt stabilite activităţi în cadrul şcolilor speciale
desemnate de coordonatorul de practică, în colaborare cu tutorii de practică.
Practica profesională / pedagogică urmăreşte formarea următoarelor competenţe
profesionale:
9 transpunerea în practică a cunoştinţelor privind etapele metodologice de realizare
a activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul preşcolar şi
primar;
9 utilizarea cunoştinţelor de specialitate, psihopedagogice şi metodologice în
realizarea activităţilor instructiv-educative din învăţământul preşcolar şi primar;
9 utilizarea, interpretarea, prelucrarea şi aplicarea cunoştinţelor de specialitate,
psihopedagogice şi metodologice în cadrul întregului demers didactic de
proiectare a activităţilor instructiv-educative şi a materialelor didactice;
9 identificarea şi aplicarea principiilor şi strategiilor didactice în proiectarea
activităţilor instructiv-educative specifice nivelului de vârsta al grupului cu care se
lucrează.
Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării
proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei vă asigură formarea competenţelor
profesionale, dezvoltarea unui traseu profesional bazat pe standarde de calitate.
1. 2 Personal didactic
Domenii de competenţă din perspectiva
Nr. Profesor Date de contact
Crt. programului de studiu
Prof. univ. dr. ROMIŢĂ - Pedagogia învăţământului superior
1. Tel.: +40 21 307.73.20
IUCU – Prorector al
E-mail iucu@unibuc.ro - Teoria instruirii
Universităţii din Bucureşti - Managementul clasei
Departament ID - Tehnologii informaţionale şi de
Prof. univ. dr. BOGDAN comunicare (TIC)
2. Tel.: 021/ 3158095
LOGOFĂTU – Director al
Dep. CREDIS
2012.did.director@unibuc- - Instruire asistată pe calculator (IAC)
virtual.net - Învăţământ virtual
Prof. univ. dr. LUCIAN
3. Site Fac. de Psihologie şi
CIOLAN- Decan F.P.S.E
Ştiinţele Ed: www.fpse.ro - Metodologia cercetării educaţionale

4. Prof. univ. dr. TINCA Site Fac. de Psihologie şi - Fundamentele psihologiei


CREŢU Ştiinţele Ed: www.fpse.ro - Psihologia personalităţii
5. Site Fac. de Psihologie şi - Fundamentele pedagogiei
Prof. univ. dr. EMIL PĂUN
Ştiinţele Ed: www.fpse.ro - Sociologia educaţiei
6. Conf. univ. dr. DIANA Site Fac. de Psihologie şi - Fundamentele psihopedagogiei
CSORBA Ştiinţele Ed: www.fpse.ro speciale
- Tehnologii informaţionale şi de
7. Conf. univ. dr. MICHAELA Departament ID
comunicare (TIC)
LOGOFĂTU Tel.: 021/ 3158095
- Instruire asistată pe calculator (IAC)
8. Lect. univ. dr. CRISTIAN Site Fac. de Psihologie şi
BUCUR Ştiinţele Ed: www.fpse.ro - Psihologia vârstelor/ dezvoltării
- Literatură română
- Comunicare. Repere fundamentale
9. Conf. univ. dr. VASILE Site Fac. de Psihologie şi
MOLAN Ştiinţele Ed: www.fpse.ro - Metodica literaturii române
- Metodica activităţilor de educare a
limbajului
- Teoria şi metodologia curriculumului
Prof. univ. dr. MARIN
10. MANOLESCU
Site Fac. de Psihologie şi - Teoria evaluării
Ştiinţele Ed: www.fpse.ro - Practică pedagogică pentru
învăţământul primar şi preşcolar
11. Conf. univ. dr. LAURA Site Fac. de Psihologie şi - Educaţie timpurie
CIOLAN Ştiinţele Ed: www.fpse.ro - Psihopedagogia jocului
- Psihologia educaţiei
12. Lect. univ. dr. BEATRICE Tel.: 0723/547.624 - Managementul clasei
ALMĂŞAN E-mail: betty@credis.ro - Practică pedagogică pentru
învăţământul primar şi preşcolar
- Matematică
13. Conf. univ. dr. MIHAIL Site Fac. de Psihologie şi
ROŞU Ştiinţele Ed: www.fpse.ro - Metodica activităţilor matematice
- Metodica aritmeticii
14. Prof. univ. dr . Site Fac. de Psihologie şi - Psihopedagogia dificultăţilor de
ECATERINA VRĂSMAŞ Ştiinţele Ed: www.fpse.ro învăţare
15. Lect. univ. dr. MARIA E-mail:
ALEXE amaria1_2_3@yahoo.com
- Limbi străine (lb. engleză)

16. Lect. univ. dr. CAMELIA Departament ID


RĂDULESCU Tel.: 021/ 3158095 - Limbi străine (lb. engleză)

17. Lect. univ. dr. ANCA Site Fac. de Psihologie şi


PETRESCU Ştiinţele Ed: www.fpse.ro - Limbi străine (lb. franceză)
18. Prof. univ. dr. GHEORGHE Site Fac. de Psihologie şi
TOMŞA Ştiinţele Ed: www.fpse.ro - Teoria instruirii
19. Prof. univ. dr. VIOREL Site Fac. de Psihologie şi
NICOLESCU Ştiinţele Ed: www.fpse.ro - Doctrine pedagogice
Domenii de competenţă din perspectiva
Nr. Profesor Date de contact
Crt. programului de studiu

20. Conf. univ. dr. TOADER E-mail: - Pedagogia învăţământului primar


PĂLĂŞAN palasan53@yahoo.com - Pedagogii alternative
21. Conf. univ. dr. MATEI Departament ID
CERKEZ Tel.: 021/ 3158095 - Limba română contemporană
22. Departament ID
Prof. dr. VASILE PĂSĂILĂ
Tel.: 021/ 3158095 - Istorie şi didactica istoriei

23. Prof. Gr. I MARIANA Departament ID - Didactica domeniului Arte. Educaţie


TĂNASE Tel.: 021/ 3158095 muzicală
24. Prof. dr. VICOL ŞUŢĂ
Departament ID - Didactica educaţiei fizice şi
Tel.: 021/ 3158095 psihomotorii
25. Prof. dr. CORNELIA Departament ID
DINCĂ Tel.: 021/ 3158095 - Geografia şi didactica geografiei

26. Lect. univ. dr. DALIN Departament ID - Didactica domeniului Arte. Educaţie
IULIAN TOMA Tel.: 021/ 3158095 plastică
27. Prof. Gr. I NINA ILARION
Departament ID - Didactica activităţilor de educaţie
Tel.: 021/ 3158095 civică
28. Departament ID
Prof. Gr. I CARMEN TICĂ
Tel.: 021/ 3158095 - Didactica ştiinţelor naturii
29. Prof. Gr. I NICOLETA Departament ID
STĂNICĂ Tel.: 021/ 3158095 - Didactica educaţiei tehnologice

1. 3 Suporturi de curs
Materialele suport de curs se distribuie studenţilor, în contul taxei de şcolarizare, în format
electronic (CD), pe Platforma virtuală (Google Drive) sau în format tipărit.

Distribuirea materialelor se realizează astfel:

La începutul semestrelor, materialele se distribuie numai după achitarea primei rate


din taxa de şcolarizare; se prezintă obligatoriu dovada plăţii (chitanţa sau OP-ul).
Materialele se ridică numai de la sediul Departamentului: BIBLIOTECĂ sau
DEPOZIT conform programului.

Bibliotecă şi Depozit: Luni-Vineri 9-16, Sâmbăta 9-13 (numai în zilele când sunt programate
activităţi tutoriale)
Persoane de contact – Adela Mănăsescu şi Cosmin Georgescu în Sediul Departamentului de Învăţământ
la Distanţă, etaj 1, camera 106 (Bibliotecă), camera 109 (Depozit) şi respectiv Tipografie (etaj I)

Este de datoria dumneavoastră să vă interesaţi ce materiale suplimentare s-au distribuit la fiecare


tutorial!
Vă prezentăm mai jos un extras din regulamentul de funcţionare al bibliotecii Departamentului de Învăţământ la
Distanţă:
EXTRAS REGULAMENT BIBLIOTECĂ

Drepturile cititorilor
1. studenţii pot împrumuta la domiciliu 2 (două) volume pe o perioadă de 2 (două) săptămâni numai din
fondul de împrumut al bibliotecii;
2. în sala de lectură C1 cititorii pot consulta orice titlu din colecţia bibliotecii.
Obligaţiile cititorilor
1. să nu extragă fişe din cataloage şi să nu facă adnotări pe acestea;
2. să returneze la timp şi în bună stare publicaţiile împrumutate, să nu facă însemnări şi să nu producă
alte deteriorări, ca: rupere, subliniere, pătare, murdărire; în caz contrar vor suporta sancţiunile
impuse de regulament;
3. toţi cititorii sunt obligaţi să verifice cu atenţie starea publicaţiilor pe care le consultă la sala de lectură
sau le împrumută pentru acasă şi să semnaleze bibliotecarului toate neregulile pe care le constată;
acestea vor fi consemnate în fişa de împrumut;
4. la restituire, cărţile vor fi atent verificate de către bibliotecar (sau persoana care le primeşte) privind
starea lor şi, dacă este cazul, se va aduce la cunoştinţa cititorului toate neregulile constatate şi
neconsemnate în fişa de împrumut;
5. să respecte termenul de restituire al publicaţiilor împrumutate; în caz contrar vor suporta sancţiunile
impuse de regulament.
Sancţiuni
1. depăşirea termenului cu 15 zile se sancţionează cu 0,5 RON/zi;
2. depăşirea termenului cu 30 zile se sancţionează cu 0,5 RON/zi în primele 15 zile şi apoi cu 1,00
RON/zi în următoarele 15 zile;
3. depăşirea termenului cu mai mult de 30 zile atrage după sine suspendarea dreptului de împrumut al
cititorului;
4. scoaterea din sala de lectură a publicaţiilor, fără avizul bibliotecarului, se sancţionează cu retragerea
dreptului de împrumut;
5. sustragerea sau deteriorarea publicaţiilor din bibliotecă sunt sancţionate astfel:
ƒ cărţi uzuale: se va restitui un exemplar identic cu cel pierdut sau distrus plus achitarea unei sume
echivalente cu de 5 ori preţul de achiziţie al titlului respectiv;
ƒ pentru cărţile deteriorate superficial de cititor, dar care mai pot fi utilizate, se va achita
contravaloarea recondiţionării (5,00 RON/format mic sau 10,00 RON/format mare);
ƒ pentru publicaţiile subliniate, însemnate sau pătate de cititor, se va percepe o penalizare în valoare
de 10,00 RON;
6. cuantumurile amenzilor menţionate mai sus se vor actualiza periodic.
Extras din “ Regulament de funcţionare al BIBLIOTECII UNIVERSITARE”
1. 4 Acces în biblioteci şi baze de date on-line

Alte BIBLIOTECI la care aveţi acces, respectând regulamentul fiecăreia:


ƒ Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Sos. Panduri nr. 90 , Bucureşti
Tel: 031 425.34.45; 031 425.34.46
Adresa WEB: www.fpse.ro
ƒ Biblioteca Centrală Universitară din BIROUL DE PERMISE
Bucureşti „Carol I” (B. C. U.)
Str. Boteanu, nr.1, sector 1, Bucuresti, cod 010027. Luni şi Joi: 8.30 - 15.30
Adresa WEB: www.bcub.ro Marţi: 8.30 – 20.00
Tel. centrala Complex : 021 313.16.05; 021 313.16.06 Miercurii: 8.30 – 16.00
Telefon Direcţie : 021 312.01.08 Vineri şi Sâmbătă: 8.30 - 13.00
Fax : 021 312.01.08 Duminica: închis

ƒ Biblioteca Naţională a României SALI DE LECTURA L-V:


Str. Ion Ghica, nr.4, sector 3, Bucuresti Enciclopedii: 9.00 - 16.45
Adresa e-mai: biblioteca@bibnat.ro UNESCO-UE: 9.00 - 16.45
Adresa WEB: www.bibnat.ro Istorie-Geografie: 9.00 - 16.45
Telefon: 021 314.24.34; 021 314.24.33 Drept-Monitor Oficial: 9.00 - 16.45
Fax: 021 312.33.81 Economie: 9.00 - 16.45
Tehnică / Ştiinţe Sociale: 9.00 - 16.45
Ziare: 9.00 - 16.45
Sâmbătă, Duminică şi în toate zilele de sărbătoare :
Închis
ƒ Biblioteca Pedagogică Naţională „I. C. ORAR L-V:
Petrescu”
Str. Zalomit nr. 12, Bucureşti (lângă Cişmigiu) Săli lectura : 8.00 - 12.00; 13.00 – 20.00
Adresa WEB: Sala Istrate Micescu : 9.00-15.00
http://www.pedagogicallibrary.edinfo.ro/dg.php Serviciul împrumut : 9.00-12.00; 13.00-15.,30
Telefon: 021 311.03.23 Eliberare permise :9.00 – 12.00;.13.00 – 15.00

ƒ Centrul British Council din Bucureşti ECHIPA DE RELATII CU CLIENŢII


Calea Dorobanţilor 14, 010572 Bucuresti
E-mail : contact@britishcouncil.ro Luni – Vineri: 09.00 – 17.00
Telefon: 021 307.96.00 Sâmbăta, Duminica: Închis
Fax: 021 307 9601, 02
ƒ Institutul Francez Bucureşti PROGRAM
Bd. Dacia, nr.77, Bucureşti
E-mail: biblinfo-doc@culture-france.ro Luni –Joi: 13.30 – 18.15
Adresa Web: www.culture-france.ro Vineri: 10.30-13.00 şi 13.30 – 16.15
Telefon: 210.02.24 / 210.02.25 Sâmbăta: 10.30-14.00

Baze de date on-line:


ƒ Proquest Information and Learning: www.proquest.com
ƒ The Online Books Page: http://onlinebooks.librarz.upenn.edu
ƒ Online Books for Free: www.onlinebooks4free.com
ƒ Biblioteca Universitară Regensburg: http://rzblx1.uni-regensburg.de

Pentru desfăşurarea sesiunii în condiţii optime aveţi nevoie de acces la un calculator /


dispozitiv conectat la Internet, astfel încât să vă logaţi pe Platforma virtuală Google Apps!
1. 5 Modalităţi de trimitere a temelor de control/portofoliilor

a. În funcţie de cerinţe şi situaţii, temele de control:


1) se postează pe platforma virtuală Google Apps (la decizia profesorului),
2) se predau, pe bază de semnătură, managerilor de an, la camera 104, 207 sau 209,
3) se expediază prin poştă.

b. Camera 104, 207 sau 209 (Departamentul ID, etaj 1 sau 2) – Aici se predau şi portofoliile
RESTANTE (în perioada stabilită de managerul de an, conform structurii anului universitar).
Studentul are obligaţia de a semna de predare pentru fiecare lucrare/portofoliu (orice
lucrare/portofoliu pentru care nu aţi semnat de predare putând fi considerat(ă) inexistent(ă) )!
Portofoliile, la discipline diferite, se predau în mape diferite!
Lucrările restante nu se trimit pe platforma virtuală Google Apps!

c. Expediere prin poştă (data trimiterii trebuie să nu depăşească termenul limită de


predare a portofoliilor) la adresa: Universitatea din Bucureşti - DEPARTAMENTUL DE
ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ; Bd. M. Kogălniceanu, Nr. 36 - 46, Cămin C (de specificat pe plic
numele managerului de an şi disciplinele la care se trimit portofoliile).

REŢINEŢI! - Indiferent de modalitatea de transmitere a lucrărilor/ referatelor/ portofoliilor,


trebuie să completaţi ÎNTOTDEAUNA prima pagină cu datele de identificare aşa cum reiese în
exemplul de mai jos:

Nume ...................................
Anul:…………………………
(nume de naştere, între paranteze numele de căsătorie
Programul de studiu................. şi prenumele)
Disciplină .............................
Profesor ................................

ATENŢIE! - Atunci când se predau lucrări la discipline diferite, fiecare lucrare se introduce într-o
mapă separată.
1. 6 Platforma Departamentului de Învăţământ la Distanţă

INSTRUCŢIUNI pentru STUDENŢII ID/IFR


în vederea accesării platformei electronice de comunicare folosită în cadrul programelor de studii

Site-ul Programului de studiu Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - Anul I este:


https://sites.google.com/a/unibuc-virtual.net/ppp_an1-2014-2015/

Site-ul Departamentului I.D este:


www.credis.ro

Adresa de email a managerului pentru anul I, programul de studiu Pedagogia


învăţământului primar şi preşcolar este : 2014.ppp@unibuc-virtual.net

1. Fiecare student îşi va deschide o adresă de email pe platforma Gmail (http://www.gmail.com)


respectând modelul următor:
nume1(naştere).nume2(căsătorie).prenume1.prenume2@gmail.com

Exemplu: adresa popescu.caramihai.ioana.felicia@gmail.com corespunde persoanei care are în


certificatul de naştere numele de “POPESCU Ioana Felicia” şi al cărei soţ are numele de naştere
„CARAMIHAI”.

OBSERVAŢII!
¾ În această formulă (nume naştere-nume căsătorie-prenume) sunteţi înregistraţi şi în Registrul matricol
al Unibuc şi a fost deja folosită pentru lista de Admitere 2014;
¾ Secvenţa nume2 (căsătorie) se referă numai la doamnele căsătorite;
¾ Completaţi cu răbdare şi atenţie toate câmpurile oferite de pagina web “Creaţi un cont Google nou”;
¾ Dacă “numele de utilizator” solicitat este deja alocat pe Platforma GMail (ex. primiţi un mesaj de tipul
“userul nu este disponibil”), adăugaţi câteva cifre ca în următorul exemplu:
nume1(naştere).nume2(căsătorie).prenume1.prenume2.2014@gmail.com
Pentru deschiderea unui cont Google nou trebuie să parcurgeţi următorii paşi:

a) (http://www.gmail.com) -> Creaţi un cont

b) Completaţi cu atenţie Câmpurile!

Numenaştere.numecăsătorie.
prenume1prenume2

Click aici
De îndată ce aţi obţinut accesul pe platforma Google Apps, obţineţi automat acces şi la aplicaţiile:
• GMail;
• Google Calendar,
• Google Drive,
• Google Groups,
• Google + etc.

2. Pentru a avea acces la informaţiile furnizate de Departamentul ID fiecare student va trebui să trimită
managerului de an un email (de pe adresa de email creată în conformitate cu explicaţiile de la punctul
1.) cu următorul text:

“sunt studentul … {Nume1(naştere) Nume2(soţ) Prenume1 Prenume2} … înrolat în anul


universitar 2014 – 2015 la programul de studii {nume program}”

OBSERVAŢII!
¾ NUMAI după trimiterea acestui email studentul va primi fluxul de mesaje asociate programului de
studiu la care este înscris;
¾ NU vor fi acceptate adresele de email care nu respectă regulile menţionate la punctul 1.;
¾ Folosiţi adresa de email a managerului, 2014.ppp@unibuc-virtual.net, pentru comunicare
1_către_1 (student către manager);
¾ Folosiţi adresa de email a grupului, 2014-ppp-an1@googlegroups.com, pentru comunicare
1_către_toţi (student către manager şi membrii grupului).
3. Aplicaţia GMail: va fi folosită pentru a comunica cu colegii, cu managerul de an, cu personalul
Departamentului I.D.
™ Organizare:
Noua interfaţă a căsuţei de e-mail organizează e-mail-urile în cinci file opţionale: Principală, Reţele sociale,
Oferte, Actualizări şi Forumuri. Aceste categorii simplifică citirea simultană a tuturor mesajelor de acelaşi tip
şi urmărirea e-mail-urilor.

Pentru a vă personaliza organizarea e-mail-urilor va trebui sa mergeţi la setările contului dumneavoastră,


iar din opţiunea MESAJE PRIMITE, puteţi bifa /debifa una sau mai multe dintre cele 4 categorii de
mesaje primite, respectiv Reţele sociale, Oferte, Actualizări şi Forumuri.

1. CLICK AICI

2. CLICK AICI

3. CLICK AICI

MESAJE PRIMITE (INBOX) - funcţii:


¾ vizualizarea şi organizarea mesajelor primite
¾ acţiuni în mesaje (ştergerea, arhivarea, etc.)
¾ găsirea mesajelor
¾ răspunsul la mesaje:pentru a răspunde la un mesaj, trebuie doar să faceţi clic în caseta aflată sub
mesaj şi să introduceţi textul! Sau puteţi face clic pe pictograma săgeată din colţul din dreapta sus al

mesajului pe care l-aţi primit.


Dacă mesajul are mai mulţi destinatari şi doriţi să le răspundeţi tuturor, faceţi clic pe în
caseta de sub mesaj şi începeţi să introduceţi text. De asemenea, puteţi să faceţi clic pe săgeata în jos din

dreptul butonului Răspundeţi şi să selectaţi


CU STEA (STARRED):
Dacă marcaţi cu stea un mesaj, acesta va fi afişat în fila principală pentru a nu îl pierde din
vedere. Marcaţi cu stele mesajele importante! De asemenea, puteţi alege ca un expeditor să
apară mereu într-o anumită filă.

MESAJE TRIMISE (SENT):


Pentru a trimite un email urmaţi paşii:

1. Faceţi clic pe butonul din partea


stângă a paginii Gmail.
2. Introduceţi adresa de e-mail a destinatarului în
câmpul „Către:”. T
3. Introduceţi un subiect pentru mesajul dvs. în câmpul R
I
„Subiect”. M
4. Scrieţi mesajul! Pur şi simplu faceţi clic în câmpul I
T
mare de dedesubt şi introduceţi text. E
5. Când aţi terminat de scris, faceţi clic pe butonul T
I
(amplasat chiar deasupra câmpului „Către:”).
În partea de sus a ferestrei, se va afişa un mesaj de
confirmare, care vă confirmă că mesajul dvs. a fost trimis.
ŞTERGEREA MESAJELOR
Gmail vă permite ştergerea unei întregi conversaţii sau a unui mesaj dintr-o conversaţie. Mesajele şterse
seamănă cu gunoiul din coşul dvs. de gunoi din bucătărie: într-un final va ajunge totul în tomberonul de
afară, dar, pentru un timp scurt, mai puteţi scotoci prin el, dacă aţi pierdut ceva important. Gmail va şterge
e-mail-urile din Coşul de gunoi în mod automat, după 30 de zile, sau le puteţi şterge dvs. definitiv.
Iată cum puteţi şterge o întreagă conversaţie:
1. Deschideţi mesajul (sau bifaţi caseta de selectare din dreptul acestuia).
2. Faceţi clic pe butonul Ştergeţi pentru a muta mesajul în Coşul de gunoi.

Iată şi cum puteţi să păstraţi cea mai mare parte dintr-o


conversaţie aproape perfectă, dar să eliminaţi un singur mesaj:
1. Deschideţi conversaţia şi găsiţi mesajul respectiv.
2. Faceţi clic pe săgeata în jos de lângă Răspundeţi, în
partea din dreapta sus a panoului mesajului.
3. Faceţi clic pe Ştergeţi acest mesaj.
4. Aplicaţia Google Groups: va avea rolul unui FORUM DE DISCUŢII.
Pe Forum:
¾ managerul şi secretariatul postează anunţuri cu caracter general şi de interes pentru toţi studenţii,
¾ studenţii pot posta anunţuri, informaţii, întrebări de interes general la care vor răspunde managerul,
secretariatul, profesorii şi studenţii.
Pentru a accesa Aplicaţia Google Groups trebuie să urmaţi paşii:

1. CLICK AICI

2. CLICK AICI
3. CLICK AICI
OBSERVAŢII!
Aplicaţia Google Groups va transmite mesaje de tip email către toţi membrii grupului astfel că,
informaţiile de pe FORUM pot fi accesate fie direct prin intrarea pe GOOGLE GROUPS (vezi paşii
1.2.3 ), fie se regăsesc în căsuţa de GMAIL a fiecărui student.

5. APLICAŢIA GOOGLE DRIVE: va fi folosită pentru a transmite suporturile de curs şi


materialele auxiliare.
Documentele personale încărcate în această aplicaţie vor apărea în secţiunea Discul meu.. Materialele de
curs şi documentele auxiliare, aferente fiecărei discipline din planul de învăţământ, postate de managerul de
an se regăsesc în Accesibile pentru mine. Aici sunt listate documentele/fişierele pe care Departamentul le
pune la dispoziţia dumneavoastră (suporturi de curs, materiale auxiliare etc.) sau pe care colegii aleg să le
partajeze cu dumneavoastră

6. APLICAŢIA GOOGLE CALENDAR: va fi folosită pentru a transmite informaţii referitoare


la programarea întâlnirilor tutoriale, activităţilor de practică profesională, programarea examenelor, etc.

OBSERVAŢII!
Google Calendar îţi poate trimite NOTIFICĂRI înainte de fiecare eveniment din calendarul tău. Îl poţi
seta să deschidă automat o fereastră pop-up în browser-ul tău, să-ţi trimită un email sau un SMS (serviciu
disponibil GRATUIT în România, în reţelele Vodafone, Orange şi Cosmote). Poţi de asemenea să
stabileşti cu cât timp înainte de eveniment vrei să primeşti notificarea, de exemplu câteva ore pentru o
întâlnire tutorială sau câteva zile pentru un examen.

Pentru a vă seta notificările pe telefon urmaţi paşii:

1. CLICK AICI

2. CLICK AICI
3. CLICK AICI

4. CLICK AICI

IMPORTANT:
Studiaţi şi exersaţi modul de utilizare al acestor platforme electronice deoarece abilitatea de a le folosi se
câştigă prin practica individuală (“learning by doing”). Găsiţi explicaţiile şi informaţiile necesare utilizării
acestor platforme la HELP-ul fiecărei platforme sau pe Youtube (sub formă de secvenţe audio/video)

RECOMANDĂM:
1. Verificarea cu regularitate a informaţiilor primite prin mesaje de tip Gmail,
mai ales în săptămâna premergătoare unei întâlniri tutoriale
2. Dacă apar probleme în recepţionarea fluxului de informaţii asociate
programului de studii, contactaţi (prin email sau telefonic) managerul
programului respectiv sau secretariatul.
1. 7 Servicii la dispoziţia studenţilor

Sediul Departamentului de Învăţământ la Distanţă:

SERVICIUL TAXE – camera 103


(tel: 021 315 80 95, 031 405 79 40, fax: 021 315 80 96, e-mail: credis@credis.ro)
Taxa de şcolarizare se achită după următorul orar:
9 Luni - Vineri: 08:00-16:00;
9 Sâmbătă: 08:00-13:00 (activitatea secretariatului şi casieriei poate suferi modificări
în funcţie de prezenţa sau absenţa activităţilor tutoriale).

Recomandăm ca achitarea taxei să se realizeze într-una din zilele săptămânii (nu în ziua tutorialului) sau
prin intermediul băncii.
ATENŢIE! PĂSTRAŢI CHITANŢELE!

Taxa de şcolarizare poate fi achitată:


9 Integral. Până la data de 25 octombrie 2014. Reducere de 10%;
9 Lunar. Ratele se achită în mod obligatoriu astfel:
- semestrul I:
Taxa de confirmare a locului -500 RON
până la 25 octombrie 2014 -300 RON
până la 22 noiembrie 2014 -300 RON
până la 18 decembrie 2014 -300 RON
până la 17 ianuarie 2015 -300 RON

- semestrul II:
până la 28 februarie 2015 -500 RON
până la 28 martie 2015 -300 RON
până la 25 aprilie 2015 -300 RON
până la 23 mai 2015 -300 RON
Taxa se poate achita direct la sediul Departamentului, camera 103 sau prin bancă astfel
UNIVERSITATEA BUCUREŞTI-DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ
Cont: RO73BRDE410SV21860214100
BRD-CALDERON
Pe foaia de vărsământ se menţionează obligatoriu: numele complet (nume de naştere, nume după
căsătorie, prenume), anul de studiu, programul de studiu la care sunteţi student. După plată se trimite
prin fax (nr. fax 021-315.80.96), sau E-mail: gina@credis.ro o copie după ordinul de plată (O.P.)
OBLIGATORIU!

Taxa de studiu include:


9 suporturile de curs (tipărite, CD-uri, on-line) produse în cadrul Departamentului;
9 întâlniri tutoriale şi asistenţă/consiliere pedagogică;
9 examinări (fiecare student are dreptul la două examinări pentru aceeaşi disciplină; începând cu a
treia examinare este obligat sa achite o taxă de reexaminare. Examenul de mărire de notă, ca şi
taxa de reexaminare sunt stabilite prin Regulamentul Universităţii).
Neplata taxei aferente până la 17 ianuarie 2015 pentru semestrul I, respectiv 23 mai 2015 pentru
semestrul II, duce la neprimirea la examenele din sesiunea respectivă, la scoaterea din evidenţă
a studentului şi, în final, la exmatriculare. **

În cazul retragerii pe parcursul anului universitar sau exmatriculării, taxele achitate


anterior nu se restituie.

**
Reînmatricularea se poate acorda numai după achitarea taxei de reînmatriculare în cuantumul şi
condiţiile stabilite prin decizia Senatului Universităţii.
SERVICIUL ŞCOLARITATE – camera 105
(tel: 031 405 79 40, 021 311 09 37, fax: 021 315 80 96, email: credis@credis.ro)

De la Serviciul şcolaritate se pot obţine: informaţii despre rezultatele obţinute în sesiunile de examen,
adeverinţe de studiu şi soluţionări pentru diverse alte situaţii legate de şcolaritate (promovare, întrerupere
de studii, exmatriculări, transfer, etc.)
Programul de lucru cu publicul este următorul:
9 Luni - Vineri: 11:00 - 14:00;
9 Sâmbătă: 08:00 - 13:00 (numai în week-end-urile în care sunt organizate
activităţi tutoriale).

ATENŢIE!

ƒ Contractul de studii universitare de licenţă, Act adiţional, Fişa de identificare student şi


Fişa de înscriere anuală se predau managerului de an până pe data de 18 octombrie 2014,
după ce au fost completate şi semnate de dumneavoastră. În caz contrar, studentul nu va fi înscris
în anul de studiu corespunzător;
ƒ Carnetele de student se ridică personal pe baza buletinului de identitate şi semnătură de la
serviciul şcolaritate (pentru anul I de studiu). Studenţii din ceilalţi ani de studiu predau carnetele la
vizat la primul tutorial la serviciul Şcolaritate, camera 105, sediul Credis.

Informaţii se pot obţine :


9 Zilnic, prin intermediul platformei virtuale UniBuc (G-mail) sau telefonic;
9 În fiecare zi de vineri, între orele 1330 – 1500, puteţi primi asistenţă şi consiliere pentru cursuri,
teme, referate precum şi informaţii cu privire la învăţământul la distanţă din partea managerului de
program de studiu, Lect. univ. dr. Beatrice ALMĂŞAN.

? Întrebări care pot să apară


3 Dacă am lipsit la un tutorial, cum procedez pentru a afla ce s-a întâmplat?
- intraţi pe platforma virtuală UniBuc: www.unibuc-virtual.net
- de asemenea, este recomandabil să aveţi un coleg care să vă ridice cursurile (cele predate
de profesor sau suporturile de curs) şi temele date pentru acasă. OBS: Anumite materiale se
distribuie în regim de împrumut şi nu pot fi ridicate decât personal.
- prezenţa la tutoriale este evidenţiată printr-o condică de prezenţă, care constituie bază
pentru intrarea în examene.
3 Cum aflu notele din sesiune?
- notele se afişează pe platforma virtuală după sesiune (doar în momentul în care situaţia
notelor este completă) sau sunând la secretariat, telefon (021) 3158095 sau 031 405 79 40
sau pe platforma virtuală UniBuc.
3 Dacă apar noi informaţii sau schimbări pe parcursul anului, cum voi fi informat?
- urmăriţi cu regularitate platforma virtuală UniBuc - se postează informaţiile de ultimă
oră.
- Departamentul de Învăţământ la Distanţă contactează studenţii pentru a-i informa cu
privire la orice schimbare intervenită în programul tutorialelor, de aceea vă rugăm să
completaţi FIŞA de IDENTIFICARE (disponibilă în mapă). Sunteţi obligat, prin contract,
să comunicaţi atât la Secretariat, cât şi Managerului de studii orice modificare a datelor dvs.
de contact.
3 Dacă locuiesc în provincie, mă pot caza în Bucureşti în timpul sesiunii sau cu ocazia
tutorialelor?
- pentru a putea beneficia de cazare contra cost în timpul tutorialelor sau sesiunilor
(preţuri – internat liceu) trebuie să contactaţi managerul de specializare, Lect. univ. dr.
Beatrice Almăşan (tel.-0723.547.624), cu minim 2 săptămâni înainte de data tutorialului.
1. 8 Studiul, evaluarea şi promovarea în Învăţământul la distanţă

Învăţământul la Distanţă este un proces educaţional care pune la dispoziţia studenţilor resurse de
învăţământ cu următoarele caracteristici:
9 separarea în timp şi/sau spaţiu a studenţilor în raport cu instituţia care oferă programe de
studiu, a studenţilor între ei si a studenţilor faţă de resursele de învăţământ şi cadrele
didactice;
9 interacţiunea între studenţi si instituţia care oferă programe de studiu, cu ceilalţi studenţi si
între studenţi si resursele de învăţământ se realizează prin unul sau mai multe medii de
comunicare bidirecţionale.
Pentru disciplinele care presupun activităţi asistate (laborator) vor fi organizate întâlniri care vor
face parte din evaluarea finală:
9 Anul I: Tehnologii informaţionale şi de comunicare (TIC) şi Limba străină;
9 Anul II: Instruire asistată de calculator.
Practica profesională se desfăşoară în regim de zi, iar activităţile de practică pedagogică atât în
învăţământul primar cât şi în cel preşcolar, sunt OBLIGATORII. Neefectuarea activităţilor stabilite de
coordonatorul de practică conduce la neparticiparea studentului la evaluare finală. Studenţii au
obligaţia de a recupera activităţile stabilite de coordonatorul de practică!

Modalităţi de evaluare

Evaluarea cunoştinţelor studentului se realizează prin: examene, colocvii, referate,


proiecte, verificări pe parcurs, precum şi prin orice altă modalitate stabilită de
profesor. Prin promovarea unei discipline, adică prin obţinerea notei minime 5 (cinci)
sau a calificativului "admis", studenţii obţin creditele alocate acelei discipline din
planul de învăţământ.
Examenele de restanţă din anii anteriori se organizează numai în baza unei cereri
scrise şi depuse la biroul şcolaritate (biroul 105).

Pentru desfăşurarea în condiţii optime a examenelor scrise, vă recomandăm respectarea


următoarelor reguli:
Accesul în sală al studenţilor:

Accesul studenţilor în sala de examen este permis cu maximum o jumătate de oră înainte de începerea
probei.
La intrarea în sală, personalul de supraveghere verifică identitatea acestora, pe baza buletinului de
identitate şi a carnetului de student, vizat pe anul universitar în curs.
Studentul trebuie să aibă achitată la zi taxa de şcolarizare pe anul univ. în curs.
Actele personale rămân pe masa candidatului pe toată durata desfăşurării probei respective, pentru
control.
Candidaţii care nu au asupra lor toate cele prevăzute nu sunt primiri în sala de examen. În cazuri de
forţă majoră, Managerul coordonator putând să decidă asupra primirii lor.
Este strict interzisă introducerea de către candidaţi în sălile de concurs a oricăror echipamente,
dispozitive şi mijloace electronice.
TELEFOANELE MOBILE vor fi închise şi puse în geantă! Studentului asupra căruia va fi găsit
un telefon mobil, i se va confisca aparatul pe baza unui proces verbal.

Aşezarea în sală:

Studenţii se vor aşeza în bănci obligatoriu cu un scaun liber între ei.


Nu este permis accesul cu haine, telefoane, genţi în bancă. Acestea vor fi depozitate încă de la început
în spaţiile speciale (cuiere, pervaz etc.).
Desfăşurarea examenului:

Studenţii vor primi foi de examen şi ciorne ştampilate (studentul are dreptul la o singură ciornă).
Este interzisă deţinerea altor materiale decât cele furnizate de personalul departamentului. Pe perioada
examenului studentul va avea pe bancă următoarele:
> Carnetul de student (în cazuri excepţionale actul de identitate)
> Două pixuri de aceeaşi culoare (este interzisă folosirea pixurilor tip frixion - cele care se şterg)
> Apa, şervetele (opţional)

Predarea lucrărilor:

După finalizarea examenului, studenţii vor preda lucrarea pe baza carnetului de student şi vor semna
Lista de predare a lucrărilor.

Este interzisă părăsirea sălii de examen fără predarea lucrării şi semnarea Listei de
predare a lucrării.

Dacă în timpul examenului, un student solicită părăsirea sălii de examen, acesta o poate face
numai însoţit de unul dintre supraveghetori.

!!! Activităţile tutoriale şi examenele prevăzute în planul de învăţământ


au loc, de regulă, sâmbăta şi/sau duminica şi în perioada şcolilor
rezidenţiale şi sunt obligatorii.
Susţinerea examenelor are loc numai în sesiunile programate, conform
structurii anului universitar, sâmbăta şi/sau duminica, în situaţii
particulare în zilele de vineri după-amiază.
“Studentul care încearcă să promoveze examenul prin fraudă va fi
exmatriculat de către Rector, la propunerea Biroului consiliului
facultăţii.” (Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor,
Cap. IV – Promovarea, Art. 23).

Studentul care la finalul fiecărui an de studiu nu acumulează cel puţin


50% din creditele aferente anului universitar NU POATE PROMOVA
într-un an superior (VA FI EXMATRICULAT).
EXMATRICULAREA are loc în următoarele condiţii:
a. neplata taxei (indiferent de situaţia şcolară);
b. neîndeplinirea obligaţiilor şcolare minime - 31 de credite pentru
promovare în anul următor - indiferent de situaţia taxei de şcolarizare;
c. cumulate a + b.
1. 9 Persoane de contact - manageri

Manager al programului de studiu: Lect. univ. dr. Beatrice ALMĂŞAN


ƒ Telefon: 0723.547.624
ƒ Fax (021) 315.80.96
ƒ Site: www.unibuc-virtual.net
ƒ E-mail: betty@credis.ro
ƒ G-mail: betty.almasan@gmail.com
ƒ Consultaţii, Consiliere: Vineri 13:30-15:30, birou 206

Manager Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar ANUL I: Mihaela NICULA


ƒ Telefon: 0726.752.221
ƒ Fax (021) 315.80.96
ƒ Site: www.unibuc-virtual.net
ƒ E-mail: 2014.ppp@unibuc-virtual.net
ƒ Consultaţii, Consiliere: Luni – Vineri 10:00 – 15:00, birou 209

Manager Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar ANUL II: Asist. asoc. drd. Andreea
VIŞAN
ƒ Telefon: 0728.277.625
ƒ Fax (021) 315.80.96
ƒ Site: www.unibuc-virtual.net
ƒ E-mail: 2013.ppp@unibuc-virtual.net
ƒ Consultaţii, Consiliere: Luni – Vineri 10:00 – 15:00, birou 207

Manager Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar ANUL III: Alina ORĂŞANU


ƒ Telefon: 0722.721.438
ƒ Fax (021) 315.80.96
ƒ Site: www.unibuc-virtual.net
ƒ E-mail: 2012.ppp@unibuc-virtual.net
ƒ Consultaţii, Consiliere: Luni – Vineri 10:00 – 15:00, birou 104

Manager master Consiliere şcolară (ANUL II) şi Management educaţional (ANII I şi II): Monica
STAN-VLAD
ƒ Telefon: 021/3158095
ƒ Fax (021) 315.80.96
ƒ Site: www.unibuc-virtual.net
ƒ E-mail: monica.stan-vlad@credis.ro
ƒ Consultaţii, Consiliere: Luni – Vineri 10:00 – 15:00, birou 209

Universitatea din Bucureşti, Departamentul de Învăţământ la Distanţă.


Adresa Departamentului: Bd. M. Kogălniceanu, Nr. 36 - 46, Corp Credis
Telefon: 021/315.80.95; 031/405.79.40; (interior – 207,209 si 104)
Notiţe:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................