Sunteți pe pagina 1din 5

AGENDA PRACTICII PEDAGOGICE

Stagiarul_____________________________________________________________________
Facultatea/Specialitatea sau Departamentul FC________________________________________
Ciclul II, Masterat, anul de studii 2020 - 2021 Semestrul III
Conducătorul stagiului de practică din cadrul USM/FPȘESAS/DFC: Darii Ludmila dr.conf.univ.
Locul de desfășurare a stagiului de practică: de exemplu: USM/FPȘESAS/DȘE
Mentorul stagiului de practică: de exemplu: Darii L. dr., conf.univ

CUPRINS
1. Orarul lecțiilor mentorului stagiului de practică din cadrul USM/FPȘESAS/DȘE……………1
2. Planificarea activităților de practică pedagogică …………………………………………..…..1
3. Fișa de evidență și asistență ………………………………………………………………...….3

1. ORARUL LECȚIILOR MENTORULUI DE PRACTICĂ


de exemplu: USM/FPȘESAS/DFC: Darii Ludmila dr.conf.univ.
Anul de studii 2020 - 2021 Semestrul III
LUNI MARȚI MIERC. JOI VINERI SĂMBĂTĂ

Ora / Disciplina (aula)


Zi Managementul clasei Consult. Managementul clasei Clubul Didactica generală
metodică (Ciclul I, Licență) Student. 08.00 – 11.15 seminar Viitorii Ciclul II, M; FC
8.00 – 9.30 curs Master. (bl.III/434) pedagogi 9.45 – 13.00

2. PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ


Anul de studii 2020 - 2021 Semestrul III
Nr. Denumirea activității Termen de realizare
I. Activitatea de cercetare:
1.1 Prezentare generală a Facultăţii/Instituției/Organizației-bază, 21.09.20 – 27.09.20
unde se desfășoară practica pedagogică: Misiunea, structura,
resurse umane, manifestări culturale și științifice etc.
1.2 Analiza planului de învățământ; analiza documentelor curriculare 28.09.20 – 4.10.20
de tip proiectiv și de tip metodologic.
1.3 Observarea și analiza lecţiilor asistate 21.09.20 – 27.11.20
II. Activitatea metodică:
2.1 Proiectarea didactică a lecţiilor de probă; elaborarea testelor de 02.11.20 ± 21.11.20
evaluare; materialelor didactice și recomandărilor metodice
pentru studenţi etc.
2.2 Proiectarea didactică a lecţiilor finale elaborarea testelor de 02.11.20 ± 21.11.20
evaluare; materialelor didactice și recomandărilor metodice
pentru studenţi etc.
III. Activitatea didactică auditorială sau online:
3.1 Predarea şi autoanaliza/ autoevaluare a lecţiilor de probă 09.11.20 ± 27.11.20
3.2 Predarea lecțiilor finale desfășurate cu înregistrări audio/video 09.11.20 ± 27.11.20
sau foto/poze/screenshot etc.
IV. Activitatea didactică neauditorială/ extracurriculară:
4.1 Participarea și/sau desfășurarea ședințelor/întrunirilor Clubului 21.09.20 – 27.11.20
Viitori pedagogi (de exemplu)
4.2 Alte activități: participarea la întruniri metodice, ședințe depar. Pe parcursul practicii

De exemplu:
1. 21.09.2020: Prezentare generală a Facultăţii/Instituției/Organizației-bază, unde se desfășoară
practica pedagogică: Misiunea, structura, resurse umane, manifestări culturale/științifice…
Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică
Sau
Liceul Teoretic din satul Cismichioi, raionul Vulcanesti
Sau
Universitatea de Stat din Moldova este lider printre universitățile din Republica Moldova,
conform ultimului raport publicat de Ranking Web of Universitatier (Webmetrics), un top care
analizează peste 24.000 de universități din întreaga lume, inclusiv 25 din Republica Moldova.
Astfel, Universitatea de Stat din Moldova se situează pe primul loc în Republica Moldova și pe
locul 221 în Europa Centrală și de Est.
Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică
Sau
Facultatea de Biologie și Pedologie
Sau
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie și Asistență Socială se
încadrează în conceptul unui învăţământ european bazat pe valori democratice, pe tradiţie şi
inovaţie.
Facultatea îşi certifică existenţa prin orientările sale formative, având drept finalitate lansarea
pe piaţa muncii a unor promoţii bine pregătite, capabile să răspundă mereu la exigenţele timpului şi
să asigure dezvoltarea societăţii noastre.
Misiunea Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie și Asistență Socială
constă în realizarea unui proces de formare iniţială a viitorilor specialişti în domeniul psihologiei şi
ştiinţelor educaţiei, sociologiei și asistenței sociale prin valorificarea cercetărilor științifice în
domeniu, bunelor practici naționale și internaționale; politicilor internaționale, regionale și
naționale în domeniul social.
Avantaje Producerea și implementarea tehnologiilor educaționale interactive și implicarea
studenților în procesul de creare a inovațiilor. Deschiderea spre piața muncii și oportunități reale de
angajare în câmpul muncii. Perspective reale de continuare a studiilor la următoaele cicluri de
învățământ superior, dar și de creștere în cariera profesională. Obținerea unui nivel de studii de
calitate comparabil cu cel al absolvnților din universitățile europene, ceea ce va asigura capacitatea
de a concura pe piața muncii.

2
Administrația facultății și Structura: Decan, Prodecan, Şef Departament etc.
Resurse umane Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie și Asistență Socială
dispune de un potențial uman la nivel de standarde internaționale: 9 doctori habilitați și 35 doctori
în științe, dintre care cinci experți internaționali în domeniul educației, dar și de un contingent de
studenți cu pregătire inițială înaltă: circa 950 de studenți, masteranzi și doctoranzi.
ETC.
Bibliografie şi webgrafie…..

3. EVIDENȚĂ ȘI ASISTENȚĂ LECȚIILOR


(se completează pentru fiecare lecție asistată)
Data, Locul desfășurării lecției, Numele coordonatorului sau studentului care a ținut lecția
Observații privind conținutul și desfășurarea metodică a lecției asistate
Ce se urmăreşte:
A. Proiectarea lecţiei: ST. vor urmări etapele lecției, modul în care a fost realizată proiectarea
lecţiei precum şi respectarea acesteia; se va analiza claritatea și corectitudinea formulării
obiectivelor
B. Desfășurarea lecției: se va observa eficacitatea strategiilor de învățare folosite de profesor
pentru predarea disciplinei (metodele și mijloacele didactice); se va urmări modul în care
profesorul pune întrebări, explică şi organizează elevul; se va observa modul în care profesorul
foloseşte timpul avut la dispoziţie; se va evalua atitudinea elevului faţă de învăţătură,
responsabilitatea faţă de studiu, perseverenţa demonstrată; se va urmări progresul realizat de către
elev în timpul lecţiei,nivelul cunoaşterii, deprinderilor şi al înţelegerii; se va urmări creativitatea în
conducerea lecţiei;
C. Comportamentul cadrului didactic și elevului: va fi analizat comportamentul elevului,
relaţiile cu profesorul; st. vor analiza conduita profesorului în relaţiile cu elevul, comunicarea
verbală şi nonverbală, ţinuta, capacitatea stăpânirii de sine şi prezenţa de spirit.
D. Evaluarea: se va urmări modalitățile de evaluare: cum evaluează profesorul pe elev, astfel
încât să stimuleze o învăţare eficientă; se va urmări tema pentru acasă pentru a se constata cât este
ea de stimulativă şi cum uşurează procesul de învăţare

V. I FIȘA DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE


Facultatea _________ Disciplina ______________ Profesorul: X Data:
Asistentul:___________________________________
I. Forma de activitate (curs, seminar: de evaluare, de amplificare a materialului predat la curs, de
consolidare a materialului predat la curs, de sinteză etc.).

3
II. Realizarea obiectivelor
Conținutul (caracterul științific, structurarea logică a materialului, actualitatea abordărilor,
accesibilitatea, legătura cu practica)
III. Forme şi metode (diversitatea formelor utilizate (individual, frontal, în grup), diversitatea
metodelor, corespunderea metodelor cu sarcinile şi conținutul)
Mijloacele utilizate (PPT, mijloace tehnice, audio-vizuale, hărți, scheme, postere)
IV. Comunicarea cu studenţii
V. Managementul timpului (repartizarea sarcinilor in timp)
VI. Corespunderea activităților cu obiectivele curriculare
VII. Respectarea prevederilor curriculare
VIII. Observații, opinii, concluzii

V. II FIŞĂ DE (AUTO) EVALUARE A CURSULUI / SEMINARULUI

1. Stabilirea obiectivelor
 Motivarea obiectivelor stabilite
 Corelaţia dintre obiective şi conţinuturile prin care se realizează
 Tipul obiectivelor
2. Gradul de realizare a conţinuturilor
 Gradul de acoperire a conţinuturilor: planificat/realizat
 Nivelul de prelucrare a conţinuturilor
 Diferenţierea conţinuturilor: pentru studenți/ beneficiari dotaţi, slabi, etc.
3. Metodologia didactică:
 Motivarea alegerii metodelor şi procedeelor
 Principiile de îmbinare a metodelor
 Monitorizarea strategiilor utilizate (aprecierea eficienţei strategiilor aplicate)
 Evocarea interesului faţă de cunoaştere
 Diversitatea metodelor
4. Evaluarea
 Prezentarea metodelor de evaluare
 Corelarea metodelor de evaluare cu obiectivele c/s
 Controlul reciproc, autocontrolul, aprecierea şi autoaprecierea studenților
5. Realizarea obiectivelor stabilite
 Au fost realizate? (să se demonstreze)

4
 Nu au fost realizate? (să se explice din ce motive)
6. Folosirea raţională a timpului la curs/seminar/training
7. Organizarea activităţii studenților pe parcursul întregii lecţii (aprecieri generale)
8. Nivelul randamentului academic
 gradul de însuşire a conţinuturilor
 formarea şi dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor de muncă
 cauzele unor nereuşite

S-ar putea să vă placă și