Sunteți pe pagina 1din 140

Facultatea de Psihologie si Științe ale Educației Departamentul de

Științe ale Educației

INFORMAŢII GENERALE: DATE DE IDENTIFICARE A


CURSULUI

Date de contact ale titularului de


curs Nume: Lect. Univ. Dr. CHIȘ Olga
Adresă: str. Sindicatelor, nr. 7, cabinetul 17, Clădirea „Pedagogica”,
Telefon: +40-264405337
E-mail: olga_marcus@yhaoo.com
Nume şi date de contact tutor: chis.olga@ubbcluj.ro, Tel 0740312574
Consultaţii: miercuri, ora 11 – 13
DATE DE IDENTIFICARE CURS
Numele cursului: PRACTICĂ PEDAGOGICĂ 2
Anul I, sem. II
Tipul cursului: Disciplină obligatorie
Cod: PLR3411 Număr de credite: 3
II. CONDIŢIONĂRI ŞI CUNOŞTINŢE PRERECHIZITE

Studenţii vor utiliza concepte şi cunoştinţe acumulate la cursurile de


Fundamentele pedagogiei, Teoria şi metodologia curriculumului, Psihologia
educaţiei şi elemente de psihologia dezvoltării, Teoria şi metodologia instruirii,
Teoria şi metodologia evaluării.
Pentru buna înţelegere a materialului şi pentru rezolvarea temelor
studenţii se vor baza pe abilităţile dobândite în cadrul practicii pedagogice
observative.
În semestrul patru, studenții vor utiliza formularele din suportul de curs
în vederea elaborării/completării proiectelor de activitate necesare în predarea
activităților.
Condiţii de învăţare practic-aplicativă, inteligibilă, în spirit activizant, euristic,
problematizant. Unitățile de învățământ în care se realizează activitațile de
îndrumare practică, săli de grupă, săli de clasă
• Studenţii se vor prezenta la stagiul de practică conform planificării
• Sunt interzise convorbirile telefonice şi părăsirea sălii de clasă în timpul
activităţilor
• Termenul predării portofoliului de practică se stabileşte de comun accord cu
studenţii.

III. DESCRIEREA CURSULUI:

Disciplina Practica pedagogică 4 - învăţământ primar oferă


informaţii specifice şi facilitează formarea şi dezvoltarea abilităţilor de
proiectare, organizare şi desfăşurare a activităţilor instructive educative
în învăţământul şcolar.
Scopul acestei discipline este de a le oferi studenţilor
posibilitatea de a se familiariza cu specificul şi activităţile instructiv
educative desfășurate în școală.

2
Mod de organizare:
La începutul semestrului II se vor organiza două întâlniri între
studenţi şi coordonatorul de practică pedagogică.
Astfel că la prima întâlnire se va discuta despre:
• importanţa practicii pedagogice pentru formarea
viitoarelor cadre didactice;
• modul de organizare a activităţilor viitoare;
• obiectivele prevăzute în fişa disciplinei;
• competenţele vizate în vederea formării acestora pe
parcursul semestrului I;
• bibliografia obligatorie (şi prezentarea unor materiale
bibliografice);
• responsabilităţile agenţilor implicaţi în organizarea şi
desfăşurarea activităţilor de practică pedagogică;
• Legea Educaţiei Naţionale şi Curriculumul pentru
învăţământul preşcolar din România.
În cadrul celei de a doua a întâlniri se vor prezenta documentele
curriculare de planificare şi proiectare a activităţilor din școală şi se va
discuta despre categoriile de activităţi de învăţare.
De asemenea, se vor prezenta caracteristicile dezvoltării copiilor
între 3 şi 6 ani, precum şi vizionării unor activităţi înregistrate şi analiza
acestora.
La ultima întâlnire, studenţii vor primi Caietul de practică
pedagogică, acesta fiind prezentat în detaliu.
Fiecare student îşi va derula practica pedagogică după cum
urmează:
• la o școală în funcţie de propria alegere. Înainte de începerea
derulării practicii pedagogice este necesar a cere acordul
conducerii instituţiei de învăţământ, pentru a primi şi îndruma
studenţii în activitatea practică.
• sub îndrumarea unui cadru didactic mentor care a obţinut cel
puţin gradul didactic II.
Pentru atestarea derulării practicii pedagogice este necesară
solicitarea unei adeverinţe din care să reiasă desfăşurarea practicii
pedagogice în acea instituţie, în perioada de timp menţionată.

3
IV. ORGANIZAREA TEMELOR ÎN CADRUL
CURSULUI

La sfârşitul fiecărei teme sunt propuse sarcini de lucru pe care studenţii


urmează să le efectueze. Ordinea prezentării acestor teme este strâns
legată de succesiunea capitolelor tematice, și urmăresc să dezvolte
profesional personalul didactic, astfel încât să adopte

o atitudine reflexive și să creeze un mediu la clasă care să promoveze


experiențe de învățare pozitive pentru toți copiii. Pentru realizarea
acestor teme, studenţii se vor folosi de suportul de curs, de textele din
autorii reprezentative cuprinşi în bibliografia fiecărui capitol şi de texte
sugerate de către tutori. Totodată, ei vor face apel la propriile priceperi ,
de orientare în bibliografie, de procesare a informaţiei (selectare,
organizare, analiză, sinteză, generalizare, corelare etc.), de analiză şi
comentariu de text, de elaborare a unor scurte lucrări (eseuri) pe teme
date, de comunicare etc.

V. FORMATUL ŞI TIPUL
ACTIVITĂŢILOR IMPLICATE DE CURS

Recomandăm studenților să efectueze sarcinile prevăzute la


temele I – V până la data stabilită în Fișa disciplinei, iar celelalte până
la cea de-a doua întâlnire „face – to – face”.
În cadrul cursului sunt preconizate pentru abordare activităţi de
tipul: discuţii pe anumite teme, proiecte de activitate sesiuni de
consultaţii „face – to – face”.

4
Astfel de activităţi sunt obligatorii, iar ponderea lor (inclusiv a
temelor) în evaluarea finală (notarea) va fi de 50%.

VI. MATERIALE BIBLIOGRAFICE OBLIGATORII

Bibliografie:
1. Albulescu, I. (2004), Pragmatica predării. Activitatea
profesorului între rutină şi creativitate, Editura Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
2. Bocoş, M., Jucan, D., (2017), Teoria şi metodologia instruirii.
Teoria şi metodologia evaluării., Editura Paralela 45, Piteşti
3. Catalano, C., Chiș, O., (2017), Caiet de practică pedagogică
pentru învăţământul preşcolar, Editura Eikon, Cluj-Napoca.
4. Catalano, H., Albulescu, I., (2018), Pedagogia jocului si a
activitatilor ludice, Editura: Didactica și Pedagogica
5. Chiş, O., Jucan, D., Catalano, C., Dragoş, V., (2017), Ghid de
practică pedagogică pentru învăţământul primar, Editura
Paralela 45, Piteşti
6. Chiş, V., (2001) Activitatea profesorului între curriculum şi
evaluare, Editura PUC, Cluj-Napoca
7. Cucoş, C., (2002), Pedagogie, ediţia a doua, revăzută şi
adăugită, Editura Polirom, Iaşi
8. Curriculum pentru educația timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani
(2008), MECT
9. Glava, A., Glava, C., (2002), Introducere în pedagogia
preşcolară, Editura Dacia Educaţional, Cluj-Napoca.
10. Ionescu, M. (coord.) (1998), Educaţia şi dinamica ei, Editura
Tribuna Învăţământului, Bucureşti
11. Ionescu, M., Chiş, V. (coord.) (2001), Pedagogie. Suporturi
pentru formarea profesorilor, Editura Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca
12. Iucu, R.B., (2001), Instruirea şcolară. Perspective teoretice şi

5
aplicative, Editura Polirom, Iaşi
13. Jucan, D. Chiş, O., (2013), Ghid de practică pedagogică în
învăţământul primar şi preşcolar, Cluj-Napoca, Editura Eikon
14. Moffett J.(1967), Writing Program Across the Curriculum,
Random House.
15. Păun, E., Ezechil, L., Metode și tehnici de coaching folosite pe
perioada practicii pedagogice, suport de curs, modulul 3,
Proiect POSDRU Calitate, inovare, comunicare în sistemul de
formare continuă a didacticienilor în învățământul superior
16. Popovici, L., (2011), Proiect de curriculum pentru activităţi
integrate la clasele III, Teză de doctorat (în curs de publicare),
Cluj-Napoca.
17. Tataru, L., Bodea, E., Gadalean, M., (2011), Piramida
cunoaşterii-hărţi proiecte tematice-grupa mijlocie, Editura
Diamant, Pitești.
18. Tataru, L., Bodea,E., Chira, E., Gadalean, M., (2011), Ştiu, pot,
reuşesc !!! grupa mijlocie, Editura Diamant, Pitești.
19. Tataru, L., Pojar, L., Cosma, M., Filipescu, E., (2011), Ştiu, pot,
reuşesc!!! grupa mică, Editura Diamant, Pitești.
20. Tataru, L., Soriteu,E., Pocol, M., Leva E.,(2011), Ştiu, pot,
reuşesc !!! grupa mare, Editura Diamant, Pitești.

Sursele indicate de maximă relevanţă pentru problematica acestui curs


conţin referiri explicite la capitolele cursului, astfel încât ele au fost
incluse în bibliografia recomandată pentru fiecare din acestea. Aceste
lucrări pot fi procurate de la biblioteca facultăţii sau de la Biblioteca
Centrală Universitară „Lucian Blaga”.

6
VII. MATERIALE ŞI INSTRUMENTE NECESARE PENTRU CURS

Calculator/Laptop pentru accesarea cursurilor on-line, lucrări


de specialitate.

VIII. CALENDARUL CURSULUI

Pe parcursul semestrului VI în care se studiază această


disciplină, sunt programate întâlniri faţă în faţă cu toţi studenţii; Pentru
fiecare întâlnire se recomandă lectura atentă a suporturilor de curs,
precum și parcurgerea titlurilor din bibliografia obligatorie.

Datele întâlniri sunt precizate în calendarul sintetic al disciplinei. În


acelaşi calendar se regăsesc şi termenele la care trebuie
transmise/depuse lucrările de verificare aferente fiecărui capitol.

ÎNTÂLNIREA CAPITOLELE AŞTEPTĂRI SARCINI


VIZATE FAŢĂ DE DE
STUDENŢI LUCRU

ÎNTÂLNIREA Unitatea de Participare activă Suport


1 învăţare nr. 1 curs

Unitatea de Responsabilitate Suport


învăţare nr. 2 în realizarea curs
sarcinilor

ÎNTÂLNIREA Unitatea de Responsabilitate Suport


2 învăţare nr. 3 în realizarea curs
sarcinilor.

7
I. CUPRINSUL SECVENȚEI

Modulul 1 Practica pedagogică în


învăţământul primar: organizare,
obiective, competenţe,
responsabilităţi, evaluare
Modulul II Documente care reglementează
activitatea instructiv-educativă în
învăţământul primar
Modulul III Portofoliul de practică pedagogică
Instrumente de observare a
mediului educaţional specific şcolii

II. OBIECTIVELE CURSULUI

✓ Formarea abilităților specifice prin realizarea de activități practice


în cadrul instituțiilor de aplicație;
✓ Formarea abilităților specifice prin realizarea de activități practice
în cadrul instituțiilor de aplicație;
✓ Operarea cu concepte specifice managementului clasei în diferite
situații educaționale specifice învațamântului primar.
✓ Susținerea/asistarea dezvoltării individuale a școlarilor
mici/elevilor, a competențelor lor sociale și punerea în practică a
regulilor de protejare a sanătății, a siguranței fizice și mentale a
fiecarui școlar mic/ elev, în mod adecvat.

8
III. CUVINTE CHEIE

Practică pedagogică, documente curriculare, managementul timpului,


clasei de elevi

CUPRINS
CAPITOLUL I. Practica pedagogică în învăţământul primar:
organizare, obiective,
competenţe, responsabilităţi, evaluare 8
I.1. Activitate de documentare 8
I.2. Aspecte organizatorice ale practicii pedagogice 11
I.3. Obiectivele practicii pedagogice în învăţământul primar 12
I.4. Competenţe specifice urmărite prin intermediul practicii pedagogice 13
I.5. Responsabilităţile coordonatorului de practică pedagogică 14
I.6. Responsabilităţile mentorului de practică pedagogică
14 I.7. Responsabilităţile studentului practicant 15
CAPITOLUL II. Documente care reglementează activitatea instructiv-
educativă în
învăţământul primar 16
II. 1. Produse curriculare principale 16
II.1.2. Programele şcolare pentru învăţământul primar din România
19 II.1.3. Manualele şcolare 22
II.2. Produse curriculare auxiliare 22
II.3. Produse curriculare specifice activităţii de proiectare didactică
22 II.3.1. Planificarea calendaristică anuală 22
II.3.2. Proiectarea unităţilor tematice 24
II.3.3.Proiectarea lecţiei/activităţii didactice 26
CAPITOLUL III. Portofoliul de practică pedagogică 31
III.1. Instrumente de observare a mediului educaţional specific şcolii
31 III.1.1. Fişă de observaţie a unităţii de învăţământ 32
III.1.2. Fişă de observaţie a mediului educaţional din sala de clasă
33 III.1.3. Plan de şcolarizare 34
III.1.4. Fişă de observaţie a mediului educaţional din sala de clasă
34 III.1.5. Centrul de documentare şi informare 35

9
III.1.6. Fişă de prezentare a colectivului de elevi 36
III.2. Instrumente de planificare şi organizare a activităţilor şcolare
38 III.2.1. Orarul clasei 38
III.2.2. Lista manualelor şi a auxiliarelor utilizate la clasă 38
III.2.3. Comisia metodică 39
III.2.4. Documente privind evidenţa performanţelor şcolare ale elevilor 40
III.3. Instrumente utilizate pentru consemnarea lecţiilor observate (diverse
tipuri de fişe) 41
III.3. Analiza SWOT a practicii pedagogice
102 III.4. Instrumente adiţionale 102
III.4.1. Fişă de analiză a activităţii didactice în cazul activităților de grup 102
III.4.2. Planificarea activităţilor din săptămâna Să ştii mai multe, să fii mai
bun 104
III.4.3. Fişă de descriere a activităţii unei zile din cadrul Şcolii Altfel 104
III.4.4.Fişă de observare a interacţiunilor din clasă 104
III.4.5.Chestionar privind relaţia cu mentorul 105
III.4.6. Fişă de analiză a comportamentului comunicaţional al cadrului
didactic 106
III.4.8. Fişă de caracterizare psihopedagogică 107
III.4.7. Grilă de autoevaluare a practicii pedagogice observative – învăţământ
primar 112
III.4.8. Fişa de evaluare a practicantului de către mentor 113
III.4.9. Fişă de evidență a prezenței la practica pedagogică. Fişă de evaluare
115
ANEXE 116
Anexa 1. Tipuri de lecţii 116, Anexa 2. Pagini de carnet de elev pentru clasele
I–IV118

10
Obiectivele practicii pedagogice în învăţământul primar

Pe parcursul practicii pedagogice din semestrul I, conform Fişei


disciplinei, se va urmări realizarea următoarelor obiective generale şi
specifice:

Obiectivul general
al disciplinei
✓ Formarea abilităților specifice prin
realizarea de activități practice în cadrul
instituțiilor de aplicație;
✓ Formarea abilităților specifice prin
realizarea de activități practice în cadrul
instituțiilor de aplicație;
✓ Operarea cu concepte specifice
managementului clasei în diferite situații
educaționale specifice învațamântului primar.
✓ Susținerea/asistarea dezvoltării individuale
a școlarilor mici/elevilor, a competențelor lor
sociale și punerea în practică a regulilor de
protejare a sanătății, a siguranței fizice și
mentale a fiecarui școlar mic/ elev, în mod
adecvat.

Obiectivele
specifice
✓ Observarea și analiza procesului de
predare-învățare-evaluare Însușirea de
cunoștințe curriculare/ Însușirea cunoștințelor
științifice și de specialitate necesare în
vederea realizării eficiente a activităților de
practică pedagogică;
✓ Cunoașterea caracteristicilor specifice
dezvoltării intelectuale, morale, fizice și
socioemoționale ale copiilor de vârstă școlară;
✓ Identificarea principalelor componente ale
planificării și proiectării activităților din
învățământul primar;

11
✓ Formarea abilităților de identificare a
principalelor componente a procesului
instructiv-educativ, prin observarea
activităților specifice învățământului primar;
✓ Formarea competenței de comunicare și
interrelaționare în vederea cooperării eficiente
cu agenții educaționali;
✓ Identificarea resurselor educaționale
necesare în diferite contexte specifice
învațamântului primar, prin: cooperarea cu
mentorii, participarea activă la elaborarea și
implementarea activitaților de învațare și
integrare socială.

Competenţe specifice urmărite prin


intermediul practicii pedagogice

Prin intermediul activităţilor practicii pedagogice din semestrul


I, conform Fişei disciplinei, se va avea în vedere formarea următoarelor
competenţe specifice, profesionale şi transversale:

Proiectarea unor programe de instruire sau educationale
adaptate pentru diverse niveluri de vârsta/pregatire si
diverse grupuri tinta

Utilizarea, interpretarea, prelucrarea si aplicarea
cunostintelor de specialitate, psiho-pedagogice si
metodologice în cadrul întregului demers didactic de
proiectare a activitatilor instructiv-educative si a
materialelor didactice

Realizarea activitatilor specifice procesului instructiv-educativ
din învatamântul primar si prescolar

Transpunerea în practica a cunostintelor privind etapele
metodologice de realizare a activitatilor specifice procesului
instructiv-educativ din învatamântul prescolar si primar.

12

Utilizarea cunostintelor de specialitate, psiho-pedagogice si
metodologice în realizarea activitatilor instructiv-educative
din învatamântul prescolar si primar.

Aplicarea principiilor si metodelor didactice specifice
activitatilor / disciplinelor predate care sa asigure progresul
prescolarilor / scolarilor mici.

Evaluarea eficacitatii strategiilor utilizate si a impactului lor
asupra scolarilor mici/prescolarilor prin raportare la
standarde si obiective enuntate în documentele curriculare.

Realizarea activitatilor instructiv-educative care sa respecte
si sa ilustreze principiile si metodologiile specifice
didacticilor aplicate în învatamântul prescolar si primar.

Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie
profesională, fundamentate pe opţiuni valorice explicite,
specifice specialistului în ştiinţele educaţiei

Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale,
interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor şi
programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei;

Organizarea temelor în cadrul cursului

Suportul de cursul este structurat pe module de învăţare,


existând trei module în cadrul cărora sunt abordate diferite teme care
prezintă informaţii în vederea formării cunoştinţelor şi deprinderilor ce
vizează proiectarea didactică, organizarea şi desfăşurarea a activităţilor
în clasa de elevi.
Parcurgerea acestora va presupune studiu individual, dar şi
întâlniri faţă în faţă, activităţi asistate şi consultaţii care prezintă
informaţii în vederea formării cunoştinţelor şi deprinderilor ce vizează
proiectarea didactică, organizarea şi desfăşurarea a activităţilor în clasa
de elevi. Informaţiile prezentate sunt relevante pentru înţelegerea şi
utilizarea documentelor de management educaţional, a documentelor
curriculare, analiza documentelor de proiectare a activităţii instructiv-
educative din școală. Sunt prezentate de asemenea conţinutul

13
activităţilor de practică pedagogică şi sugestii cu privire la elaborarea
portofoliului de practică pedagogică.

Modulul 1 Practica pedagogică în


învăţământul primar: organizare,
obiective, competenţe,
responsabilităţi, evaluare
Modulul II Documente care reglementează
activitatea instructiv-educativă în
învăţământul primar
Modulul III Portofoliul de practică pedagogică
Instrumente de observare a
mediului educaţional specific şcolii

Responsabilităţile coordonatorului de
practică pedagogică

Coordonatorul de practică pedagogică, persoana desemnată de


facultate pentru a realiza coordonarea, îndrumarea şi evaluarea
activităţilor practice a studenţilor va avea următoarele responsabilităţi:
1. Să monitorizeze şi să îndrume desfăşurarea activităţilor de
practică pedagogică.
2. Să se asigure de buna desfăşurare a practicii pedagogice.
3. Să acorde sprijin studenţilor cu privire la completarea
documentelor din portofoliul de practică pedagogică.
4. Să evalueze şi să noteze obiectiv conţinutul caietului de practică
pedagogică.

Responsabilităţile mentorului de practică pedagogică

14
În vederea desfăşurării în bune condiţii a stagiului de practică
pedagogică, cadrul didactic mentor trebuie:
1. La prima întâlnire studenţii vor fi prezentati elevilor.
2. Să faciliteze studenţilor cunoaşterea copiilor din grupă, în
vederea stabilirii unor relaţii de comunicare şi cooperare
eficiente.
3. Să prezinte studenţilor documentele curriculare specifice
învăţământului primar şi să îndrume studenţii în
completarea portofoliului de practică pedagogică
(planificare, proiectare, program zilnic ş.a.).
4. Să prezinte informaţiile necesare completării caietului de
practică pedagogică, iar după caz să ofere explicaţii
suplimentare.
5. Să orienteze studentul în realizarea unor materiale didactice
necesare în viitoarea activitate profesională.
6. Să evalueze activitatea studentului practicant prin acordarea
unui calificativ.

Responsabilităţile studentului practicant

Coordonatorul de practică pedagogică, persoana desemnată de


facultate pentru a realiza coordonarea, îndrumarea şi evaluarea
activităţilor practice a studenţilor, va avea următoarele
responsabilităţi:
1. Să monitorizeze şi să îndrume desfăşurarea activităţilor de practică
pedagogică.
2. Să se asigure de buna desfăşurare a practicii pedagogice.
3. Să acorde sprijin studenţilor cu privire la completarea documentelor
din portofoliul de
practică pedagogică.
4. Să evalueze şi să noteze obiectiv conţinutul caietului de practică
pedagogică.

15
Capitolul I. Practica pedagogică în învăţământul primar:
organizare, obiective, competenţe, responsabilităţi, evaluare

I.1. Activitate de documentare

Instrumente utilizate în observarea activităţilor/lecţiilor din învăţământul


primar

ARIILE CURRICULARE:

Instrumente utilizate în observarea activităţilor/lecţiilor din învăţământul


primar

Discipline studiate: Limba şi literatura română, Limbă modernă,


Matematică, Ştiinţe ale naturii, Istorie, Geografie, Educaţie civică,
Religie, Educaţie fizică, Joc şi mişcare, Muzică şi mişcare, Arte vizuale
şi abilităţi practice, Dezvoltare personală.

La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a-II-a, disciplina se intitulează


Comunicare în limba română.

La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a-II-a, se studiază integrat


disciplina Matematică şi explorarea mediului.
Instrumente utilizate în observarea
activităţilor/lecţiilor din învăţământul primar

Se va studia: Ordinul Nr. 3371/12.03.2013 privind


aprobarea Planurilor cadru de învăţământ pentru
învăţământul primar şi a Metodologiei privind
aplicarea Planurilor cadru de învăţământ pentru
învăţământul primar

Activitate practică: Completaţi tabelul cu definiţia


următorilor termeni

Termen cheie Definiţia

Arie curriculară

Disciplină

17
Unitate tematică

Lecţie integrată

Definiţie pentru fiecare tip de lecţie


Tipul de lecţie

18
Domenii integrate

Activităţi
opţionale

19
I.2. Aspecte organizatorice ale
practicii pedagogice

Practica pedagogică a studenţilor Facultăţii de Psihologie şi


Ştiinţe ale Educaţiei, specializarea Pedagogia învăţământului primar şi
preşcolar, se va derula pe parcursul semestrului II, în şcoli, în vederea
familiarizării cu specificul şi activităţile acestora.

În acest sens, informaţiile care urmează a fi prezentate sunt


esenţiale pentru buna organizare şi derulare a activităţilor de practică
pedagogică.
1. Locul de desfăşurare: Şcoala;
2. Perioadadesfăşurării:semestrulIIalanului
universitar_________,____februarie/martie_______-____
iunie____________.
3. Mod de organizare
La începutul semestrului II, se vor organiza întâlniri între
studenţi şi coordonatorul de practică pedagogică.
Astfel că, la prima întâlnire, se va discuta despre:

• importanţa practicii pedagogice pentru formarea


viitoarelor cadre didactice;
• modul de organizare a activităţilor în cadrul stagiului de
practică în şcoală;
• obiectivele prevăzute în fişa disciplinei;
• competenţele vizate în vederea formării acestora pe
parcursul semestrului II;
• bibliografia obligatorie (şi prezentarea unor materiale
bibliografice);
• responsabilităţile tuturor partenerilor implicaţi în
organizarea şi desfăşurarea activităţilor de practică
pedagogică;

20
• Legea Educaţiei Naţionale şi Ordinul Nr.
3371/12.03.2013 privind aprobarea Planurilor cadru de
învăţământ pentru învăţământul primar şi a
Metodologiei privind aplicarea Planurilor cadru de
învăţământ pentru învăţământul primar
În cadrul celei de a doua a întâlniri, se vor prezenta
documentele curriculare de planificare şi de proiectare a activităţilor
din şcoală şi se va discuta despre ariile curriculare, discipline, unităţi
tematice, lecţii, tipuri de lecţii.

A treia întâlnire va fi dedicată prezentării caracteristicilor


dezvoltării copiilor între 5/6 şi 10/11 ani, precum şi vizionării unor
lecţii integrate înregistrate şi analiza acestora.
La ultima întâlnire, studenţii vor primi caietul de practică
pedagogică, acesta fiind prezentat în detaliu.

După derularea întâlnirilor, fiecare student îşi va desfăşura


practica pedagogică în unitatea de învăţământ la care a fost repartizat,
pentru studenţii de la studii cu frecvenţă, iar, pentru studenţii înscrişi la
Învăţământ la distanţă, după cum urmează:

• la o şcoală de stat, la alegere. Înainte de începerea derulării


practicii pedagogice este necesar să se ceară acordul conducerii
instituţiei de învăţământ, pentru a primi şi a îndruma studenţii
în activitatea practică.
• sub coordonarea unui cadru didactic mentor care a obţinut cel
puţin gradul didactic II.
Pentru atestarea derulării practicii pedagogice este necesară
solicitarea unei adeverinţe din care să reiasă desfăşurarea practicii
pedagogice în acea instituţie, în perioada de timp menţionată.

I.3. Obiectivele practicii pedagogice


în învăţământul primar

21
Pe parcursul practicii pedagogice din semestrul II, conform
Fişei disciplinei, se va urmări realizarea următoarelor obiective
generale şi specifice:

• Familiarizarea studenţilor cu specificul vieţii şi activităţilor


şcolare: tipurile instituţiilor de învăţământ, regim de activitate,
program, resurse materiale, resurse umane, factori educaţionali
implicaţi, sistemul de activităţi extraşcolare;
• Cunoaşterea şi studierea documentelor şcolare care
fundamentează organizarea şi conducerea procesului didactic;
• Cunoaşterea specificului activităţii didactice, în învăţământul
primar;
• Familiarizarea cu conţinuturile ştiinţifice ale disciplinelor
existente în planul cadru pentru învăţământul primar, precum şi
a competenţelor existente în programele şcolare;
• Identificarea componentelor procesului de învăţământ, precum
şi a interdependenţei dintre acestea la nivelul unei lecţii;
• Cunoaşterea principalelor tipuri de lecţii, a modalităţilor de
integrare a conţinuturilor şi a etapelor specifice fiecărui tip de
lecţie;
• Cunoaşterea sistemului de competenţe profesionale specifice
profesiei de profesor pentru învăţământul primar;
• Cunoaşterea particularităţilor dezvoltării psihologice, fizice,
socio-emoţionale a şcolarului;
• Dezvoltarea capacităţii de observare (globală şi focalizată) a
activităţilor didactice ale mentorului, a celor extraşcolare, dar şi
a comportamentului elevilor;
• Cunoaşterea notelor definitorii ale documentelor specifice
proiectării didactice: planificare calendaristică anuală/
semestrială, proiectarea unităţilor tematice, proiecte didactice;
• Identificarea rolurilor pe care cadrul didactic le îndeplineşte în
instituţia de învăţământ şi în comunitatea şcolară;
• Rezolvarea unor situţii specifice managementului clasei;
• Formarea unei atitudini pozitive faţă de profesia de profesor
pentru învăţământul primar;

22
• Dezvoltarea empatiei, ca element de bază al comunicării
eficiente.

I.4. Competenţe specifice urmărite


prin intermediul practicii pedagogice

Prin intermediul activităţilor practicii pedagogice din semestrul


II, conform Fişei disciplinei, se va avea în vedere formarea
următoarelor competenţe specifice, profesionale şi transversale:

• cunoaşterea specificului activităţilor/lecţiilor din învăţământul


primar, în funcţie de nivelul de vârstă al elevilor;
• întocmirea unui orar zilnic şi săptămânal, respectând cerinţele
pshihopedagogice de întocmire a acestuia;
• cunoaşte principalele documente şcolare (documente curriculare
sau acte normative), precum şi modul de utilizare a acestora în
activitatea de proiectare;
• analiza documentelor de planificare şi proiectare specifice
învăţământului primar;
• cunoaşterea tuturor tipurile de lecţii existente în învăţământul
primar, precum şi a etapelor specifice fiecărui tip de lecţie;
• explicarea şi simularea modului de proiectare, organizare şi
realizare a lecţiilor integrate, de diferite tipuri şi pentru diverse
discipline;
• cunoaşterea particularităţilor psiho-fizice şi socio-emoţionale
ale şcolarului mic;
• explicarea rolurilor pe care le are cadrul didactic în instituţia de
învăţământ, implicit în clasa de elevi, precum şi în comunitatea
şcolară;
• completarea cu conştiinciozitate a fişelor de observare a
activităţii didactice a mentorului, precum şi a celorlalte
documente necesare portofoliului de evaluare (fişă de observare

23
a comportamentului comunicaţional, fişă de observare a
relaţiilor existente la nivelul colectivului etc);
• elaborarea un proiect pentru o disciplină opţională;
• participarea în mod activ la diferite activităţi educative
organizate în şcoală şi în afara ei;
• manifestarea interesului faţă de propriile activităţi desfăşurate în
şcoală şi faţă de elevi.

I.5. Responsabilităţile coordonatorului de


practică pedagogică

Coordonatorul de practică pedagogică, persoana desemnată de


facultate pentru a realiza coordonarea, îndrumarea şi evaluarea
activităţilor practice a studenţilor, va avea următoarele responsabilităţi:

5. Să monitorizeze şi să îndrume desfăşurarea activităţilor de


practică pedagogică.
6. Să se asigure de buna desfăşurare a practicii pedagogice.
7. Să acorde sprijin studenţilor cu privire la completarea
documentelor din portofoliul de practică pedagogică.
8. Să evalueze şi să noteze obiectiv conţinutul caietului de practică
pedagogică.

I.6. Responsabilităţile mentorului


de practică pedagogică

În vederea desfăşurării în bune condiţii a stagiului de practică


pedagogică, cadrul didactic mentor trebuie:
7. Să îl prezinte pe student elevilor.

24
8. Să faciliteze studenţilor cunoaşterea tuturor elevilor din
clasă, în vederea stabilirii unor relaţii de comunicare şi
cooperare eficiente.
9. Să prezinte studenţilor documentele curriculare specifice
învăţământului primar şi să îndrume studenţii în
completarea portofoliului de practică pedagogică
(planificare, proiectare, program zilnic ş.a.).
10. Să stabilească regulile pe care studentul trebuie să le
respecte în cadrul activităţii de practică pedagogică.
11. Să prezinte informaţiile necesare completării caietului de
practică pedagogică, iar, după caz, să ofere explicaţii
suplimentare.
12. Să orienteze studentul în realizarea unor materiale didactice
necesare în viitoarea activitate profesională.
13. Să evalueze activitatea studentului practicant prin acordarea
unui calificativ.

I.7. Responsabilităţile
studentului practicant

Responsabilităţile studentului practicant derivă din următoarele


atribuţii:
1. Să participe la toate activităţile desfăşurate în perioada de
practică pedagogică.
2. Să respecte programul practicii pedagogice şi orarul şi
programul clasei la care îşi desfăşoară stagiul de practică,
precum şi normele propuse de către profesorul mentor.

25
Capitolul II. Documente care reglementează activitatea
instructiv-educativă în învățământul primar

Organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ


preuniversitar este reglementată de Regulamentul-cadru de organizare
şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP).
Unitățile de învățamânt se vor organiza și funcționa respectând
prevederile legislaţiei în vigoare, ale prezentului regulament, ale
propriului regulament de organizare şi funcţionare şi ale
regulamentului intern (ROFUIP, 2016, Art. 1, 2).
Prima etapă a învățământului obligatoriu debutează cu
învățământul primar și vizează promovarea șanselor egale pentru toți
copiii, în vederea realizării unei dezvoltări cognitive, emoționale și
psihomotorie echilibrată, adaptată nevoilor individuale. Învăţământul
primar cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I – IV
(http://www.edu.ro/invatamant-primar).

II. 1. Produse curriculare principale

Produsele curriculare reprezintă ansamblul documentelor şcolare


oficiale şi neoficiale, al resurselor şi al produselor care structurează în
maniere specifice conţinuturile învăţământului şi care sprijină procesul
curricular în calitate de instrumente de organizare a situaţiilor de
învăţare şi de inducere/generare a experienţelor de învăţare.
Împărțim produsele curriculare în: produsele curriculare principale,
având caracter oficial: planurile-cadru de învăţământ, programa

26
şcolară, manualul şcolar și produse curriculare auxiliare: auxiliare
curriculare, ghiduri metodice pentru cadrele didactice, materialele
didactice de suport/ajutătoare etc. și produse curriculare specifice
activităţii de proiectare didactică (Bocoș, M., 2008, p). Aceste
produse se regăsesc sub forma planificării calendaristice anuale, a
proiectării tematice și a proiectelor de lecţie.

II.1.1. Planul cadru de învățământ

Planurile-cadru de învatamânt sunt documente curriculare cu rol


reglator, care precizează disciplinele/domeniile de studiu grupate pe
arii curriculare și numărul de ore alocat acestora, pe ani de studiu (Chiș,
V., coord, ).
Planul cadru pentru învățământul primar, cuprinde disciplinele
obligatorii și numărul de ore alocat fiecarei discipline pe săptămână,
pentru elevii din clasele pregătitoare, clasa I, a II-a, a III-a și a IV-a.
Conform Programei școlare pentru învăţământul primar,
aprobate prin Ordinul nr. 3371/2013, Anexa Nr.1, planul cadru de
învăţământ pentru învăţământul primar corespunzător acestui stadiu
este următorul:
PLANUL-CADRU de învăţământ pentru învăţământul primar
Clasa
Arii Discipline
P I II III IV
1
Limbă şi comunicare Limba şi literatura română 5 7 6 5 5
Limbă modernă 1 1 1 2 2
2
Matematică şi ştiinţe aleMatematică 3 3 4 4 4

27
naturii Ştiinţe ale naturii 1 1 1 1 1
Istorie - - - - 1
Geografie - - - - 1
Om şi societate
Educaţie civică - - - 1 1
Religie 1 1 1 1 1
Educaţie fizică 2 2 2 2 2
Educaţie fizică, sport şi Joc şi mişcare - - - 1 1
sănătate

Muzică şi mişcare 2 2 2 1 1
Arte
Arte vizuale şi abilităţi 2 2 2 2 1
Tehnologii practice
Consiliere şi orientare Dezvoltare personală 2 1 1 - -
Număr total de ore trunchi comun 19 20 20 20 21
Curriculum la decizia şcolii (discipline opţionale) 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
Număr minim de ore pe săptămână 19 20 20 20 21
Număr maxim de ore pe săptămână 20 21 21 21 22
La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, disciplina se intitulează
Comunicare în limba română.
2 La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, se studiază
integrat disciplina Matematică şi explorarea mediului.

La nivelul învăţământului obligatoriu, planul-cadru cuprinde o


zonă comună pentru toţi elevii - Trunchiul comun, reprezentată de
numărul minim de ore prevăzut în planul cadru pentru fiecare
disciplină. În orele de trunchi comun se parcurge programa şcolară, cu
excepţia elementelor notate cu asterisc (*).

28
Pentru acoperirea numărului minim sau, după caz, a numărului
maxim de ore pe săptămână prevăzut prin planul-cadru, în oferta şcolii
sunt incluse, în funcţie de situaţie, ore reprezentând Curriculum la
decizia şcolii, care pot fi distribuite pentru Opţional, pentru Extindere
sau pentru Aprofundare.
Schemele orare ale claselor vor cuprinde în mod obligatoriu cel
puţin o oră de Opţional, stabilită în urma procesului de consultare a
elevilor şi părinţilor.
Organizarea programului școlar
Structura anului școlar este reglementată prin Regulamentul de
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și
face referire la perioadele de desfășurare a cursurilor, a vacanțelor și a
sesiunilor de examene naționale, care se stabilesc prin ordin al
ministrului educației naționale.
Exemplu: Anul școlar 2016-2017 a început la 1 septembrie și se
va încheia la 31 august din anul calendaristic următor.
Cursurile pentru elevii din clasa pregătitoare și din clasele I și a II-a
încep la ora 8,00 și se vor încheia în intervalul 12,00. Ora de curs este
de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după fiecare oră și o pauză
de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs. La clasa pregătitoare și
la clasa I, activitățile de predare-învățare-evaluare acoperă 30—35 de
minute, restul de timp fiind destinat activităților liber-alese, recreative
(www.edu.ro – ROFUIP, 2016).
Orarul școlar este un instrument prin care se alocă timpul de
formare și prin care, activitatea școlară este pusă la dispoziția elevilor

29
și a cadrelor didactice pentru desfășurarea activităților de predare,
învățare și evaluare repartizate pe lecții/activități (Cerghit, 1999, p.68)
În elaborarea orarului se recomandă respectarea cerințelor
privind asigurarea ritmicității predării, învățării, evaluării, autoevaluării
corespunzător cu curba de efort zilnic și săptămânal, curba lui Gauss.
Exemplu: Orar clasa pregătitoare
Ziua LUNI MARȚI MIERCU JOI VINERI
/ RI

ora

8-9 Dezvoltar Comunica Comunicar Matematic Dezvoltar


e re în limba e în limbaă și e
personală română română explorarea personală
mediului
9-10 Comunica Matematic Matematică Comunica Comunica
re în limba ă și și re în limba re în limba
română explorarea explorarea română română
mediului mediului
10- Matematic Arte Limba Arte Muzică și
11 ă și vizuale și engleză vizuale și mișcare
explorarea abilități abilități
mediului practice practice

11- Muzică și Educație Religie Educație


12 mișcare fizică fizică

*Orarul prezentat este elaborat cu respectarea prevederilor Planului


cadru: Număr minim de ore pe săptămână: 19, Număr maxim de ore
pe săptămână: 20.

30
II.1.2. Programele școlare pentru învățământul primar din România

Programele şcolare sunt documente curriculare oficiale care


redau sintetic conţinuturile învăţământului, pe discipline şi pe ani
şcolari, respectiv descriu oferta educaţională a unei anumite discipline,
pentru fiecare an de studiu, pentru un parcurs şcolar determinat.
Programele şcolare se află într-o strânsă relaţie cu planurile-cadru de
învăţământ, relaţie care se constituie în premisa esenţială a realizării
unei proiectări didactice eficiente (Bocoş, M.,2008, p).
Programele școlare pentru învățământul primar au în vedere
abordarea integrată a conţinuturilor, cu scopul asigurării continuităţii
cunoaşterii în interiorul aceluiaşi nivel de învăţământ. În acest sens,
elevii sunt antrenați în activităţi care fac parte din mai multe arii
curriculare, fiind posibilă astfel descoperirea şi înţelegerea lumii în care
trăiesc, dar şi a propriei persoane, în relaţie cu lumea înconjurătoare.
De asemenea, noile programe școlare permit abordarea diferenţiată şi
individualizată a conţinuturilor pentru elevii de aceeaşi vârstă,
asigurând progresul fiecăruia în ritmul propriu.
În structura programei școlare, regăsim următoarele
componente:
- Notă de prezentare
- Competenţe generale

31
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
- Conţinuturi
- Sugestii metodologice
1. Nota de prezentare evidențiază conținuturile asupra cărora se
îndreaptă cunoaşterea, elemente ale disciplinei care permit
formarea unei imagini de ansamblu asupra programei.
2. Competenţele generale vizate la nivelul unei disciplinei de
învăţământ jalonează achiziţiile de cunoaştere şi de comportament
ale elevului pentru un ciclu de şcolarizare (M. Bocoş şi colab.,
2016, p. 222,).
3. Competenţele specifice și exemple de activități de învățare sunt
derivate din competenţele generale, reprezintă etape în dobândirea
acestora şi se formează pe durata unui an şcolar. Pentru realizarea
competenţelor specifice, în programă sunt propuse exemple de
activităţi de învăţare care valorifică experienţa concretă a elevului şi
care integrează strategii didactice adecvate unor contexte de
învăţare variate. O competenţă specifică poate contribui, fireşte, cu
ponderi diferite, la atingerea mai multor competenţe generale.
Mijloacele, instrumentele de vehiculare cognitivă selectate,
prelucrate şi valorificate în vederea atingerii competenţelor
specifice şi, implicit, a competenţelor generale, sunt reprezentate de
unităţile de conţinut prezentate în programe, respectiv de unităţile
de conţinut selectate, prelucrate, adaptate şi valorificate de profesor
(M. Bocoş şi colab., 2016, p. 222).
4. Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor
necesare elevului pentru dobândirea competenţelor de bază. Obiect

32
al procesului de învăţare, ansamblu al conţinuturilor instructiv-
educative vehiculate în situaţiile de învăţare, vehicule/ mijloace prin
care se urmăreşte formarea competenţelor specifice şi, implicit, a
competenţelor generale (M. Bocoş şi colab., 2016, p.259).
5. Sugestiile metodologice includ strategii didactice, proiectarea
activităţii didactice, precum şi elemente de evaluare continuă.
Programa şcolară actuală propune o ofertă flexibilă, care permite
cadrului didactic să modifice, să completeze sau să înlocuiască
activităţile de învăţare. Se urmăreşte astfel realizarea unui demers
didactic personalizat, care să asigure formarea competenţelor
prevăzute de programă în contextul specific al fiecărei clase şi al
fiecărui elev. Includerea clasei pregătitoare în învăţământul general şi
obligatoriu implică o perspectivă nuanţată a curriculumului la acest
nivel de vârstă. Este necesară o abordare specifică educaţiei timpurii
bazată, în esenţă, pe stimularea învăţării prin joc, care să ofere în
acelaşi timp o plajă largă de diferenţiere a demersului didactic, în
funcţie de nivelul de achiziţii variate ale elevilor.
Curriculumul disciplinei are în vedere modelul comunicativ-
funcţional, axându-se pe comunicare ca domeniu complex ce
înglobează procesele de receptare a mesajului oral şi scris precum şi
cele de exprimare orală şi scrisă. Actuala programă şcolară situează în
centrul preocupării sale învăţarea activă, centrată pe elev. Învăţarea nu
este un proces pasiv, care li se întâmplă elevilor, ci o experienţă
personală, la care ei trebuie să participe.
Evaluarea este operaţia care vizează determinarea de o manieră
sistematică şi obiectivă a impactului, eficacităţii, eficienţei şi

33
pertinenţei activităţilor în relaţie cu obiectivele lor, pe de o parte în
vederea ameliorării activităţilor în curs şi, pe de altă parte, în vederea
planificării, programării şi luării deciziilor viitoare” (Glossaire de
termes relatifs à l'évaluation et termes connexes, 1987, pag. 3)
Deoarece activitățile de învățare trebuie să aibă în vedere
formarea competențelor cu toate componentele lor (cognitive,
aptitudinale, atitudinale), este necesar ca evaluarea să vizeze, de
asemenea, aceleași aspecte, accentuându-și astfel caracterul formativ.
Valorificarea rezultatelor evaluării trebuie să se concretizeze nu numai
în calificative, ci și în analiza greșelilor realizate de elevi și a cauzelor
acestora. De asemenea, este necesar ca demersul de evaluare să se
finalizeze cu momente de reflecție asupra rezultatelor obținute și să
producă activități remediale, dacă este cazul. Procesul de evaluare este
recomandat să reflecte, în acest sens, predarea și învățarea activă,
bazată pe descoperire, prin activități practice și prin diverse experiențe
de învățare (http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/4857).
Exemplu: Prezentăm un decupaj din Programa școlară pentru
disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, Clasa pregătitoare și
Clasa I, unde pot fi observate Competențele specifice și exemplele de
activități de învățare.

34
35
II.1.3. Manualele școlare
Manualulele şcolare reprezintă instrumente didactice cu rol de
ghid, de orientare a activităţii didactice și instrumente de lucru
operaţionale pentru elevi. Manualele organizează conţinuturile
obiectului de studiu şi operaţionalizează în mod sistematic temele
recomandate de programa şcolară, la fiecare obiect de studiu şi pentru
fiecare clasă, organizându-le şi sistematizându-le pe capitole,
subcapitole, unităţi de învăţare, teme şi lecţii.
Manualele școlare nu sunt obligatorii, de aceea cadrul didactic
poate să aleagă utilizarea unui manual dintr-o gamă largă de variante
aprobate/avizate de Ministerul Educației naționale. De asemenea,
rămâne la latitudinea profesorului măsura și modul în care sunt
abordate conținuturile propuse prin manualul școlar.

II.2. Produse curriculare auxiliare

Produsele curriculare auxiliare sunt utilizate de cadrele


didactice şi elevi, în desfăşurarea activităţilor instructiv-educative, în
completarea manualului şcolar, cu scopul de a creşte eficienţa
implementării adecvate şi eficiente a curriculumului. Există auxiliare
curriculare pentru profesori, auxiliare didactice pentru elevi şi auxiliare
didactice pentru profesori şi elevi. (Exemple de auxiliare didactice:
caiete (de aplicaţii) pentru elevi, caiete de activitate independentă,
caietul profesorului, ghiduri, culegeri de probleme, îndrumătoare pentru
aplicaţii practice, soft-uri educaţionale (M. Bocoş şi colab., 2016, p.).

36
II.3. Produse curriculare specifice activităţii de proiectare
didactică

Activităţile de planificare şi proiectare a conţinuturilor la nivel


şcolar fac referire la: planificarea calendaristică, proiectarea
unităților tematice și proiectele de lecție.

II.3.1. Planificarea calendaristică anuală

Sintagma „proiectare didactică” acoperă un demers pedagogic


complex, care presupune anticiparea mentală a operaţiilor de
planificare, de organizare şi de desfăşurare a instruirii în condiţiile
cunoaşterii şi stăpânirii variabilelor implicate în buna desfăşurare a
activităţii. Ea reprezintă un demers personalizat, care presupune
elaborarea de instrumente didactice adaptate de către cadrul didactic
la specificul activităţii şi la caracteristicile clasei de elevi, precum şi de
concepere flexibilă şi creativă a activităţilor didactice. Practic,
proiectarea didactică la nivel micro presupune gândirea şi
prefigurarea procesului didactic, a strategiilor de instruire (predare,
învăţare, evaluare) şi autoinstruire (autoînvăţare, autoevaluare), a
modului orientativ (şi nu strict riguros) în care se va desfăşura
activitatea instructiv-educativă. Proiectarea didactică înseamnă
relaţionare şi interrelaţionare între competențele specifice, strategiile
didactice şi de evaluare şi conţinuturi curriculare, presupunând

37
elaborarea unor instrumente de lucru utile cadrului didactic şi elevului
în desfăşurarea activităţii instructiv-educative.
Planificarea calendaristică anuală se întocmește pe baza
Programei pentru învăţământul primar, aceasta fiind o modalitate de
structurare a activităților instructiv educative.
Planificarea conţinuturilor se va face echilibrat respectând
nivelul de dezvoltare psihopedagogic al copiilor, în raport cu temele
anuale de studiu.
Prezentăm spre exemplificare o parte a planificării calendaristice la nivelul
clasei a II-a, pe durata a trei săptămâni.
Unităti Disciplina Comp. Conţinuturi Nr Perioada Observații
tematice Specifice de
ore
Comunicarea
orală (ascultare,
vorbire,
interacțiune)
• Formularea
unei păreri;
• Dialog
despre vacanța de
vară; 18 Săpt.
• Reguli de h 1-3
vorbire eficientă;
• Povestirea
unor întâmplări
1.3 trăite.
2.1 Citire/Lectură
2.4 • Citirea unui
3.1 text;
3.3 • Așezarea
CLR 3.4 textului în pagină.
1. AM 4.1 Scriere/Redactare
ÎNVĂȚA 4.2 • Copiere.
T ÎN Transcriere.

38
CLASA Dictare;
I • Semnele de
punctuație( . ? -);
• Scrierea
corectă a
cuvintelor;
• Scrisoarea;
• Scrierea
imaginativă a unui
text de 3-5 enunțuri,
pornind de la
experiențe trăite.
Elementede
construcție a
comunicării
• Cuvinte cu
sens asemănător;
• Cuvinte cu
sens opus;
• Cuvinte
care au aceeași
formă și înțeles
diferit.
Texte suport:
Din nou la școală
Amintiri din
vacanța de vară
Plecarea
cocorilor Frunza

II.3.2. Proiectarea unităților tematice

Proiectarea unităților tematice are ca punct de plecare


planificarea anuală şi rezultă din confruntarea timpului necesar clasei
de elevi pentru a parcurge anumite conţinuturi şi pentru a forma
competențele fixate de către programa şcolară şi respectiv planificarea

39
anuală. Cadrul didactic are libertatea de a-şi alege în funcţie de
caracteristicile clasei de elevi, nivelul de vârstă, particularităţile
psihofizice şi individuale ale copiilor, momentul din an, particularităţile
vremii, disponibilitatea copiilor, conţinuturile, ordonarea şi ierarhizarea
acestora; eşalonarea conţinutului pe parcursul semestrului; prefigurarea
strategiilor didactice corespunzătoare fiecărei arii de conţinut; corelarea
necesarului de mijloace de învăţământ cu resursele materiale existente
în clasă; identificarea mijloacelor de învăţământ necesare şi stabilirea
strategiilor de evaluare pentru fiecare temă.

40
Exemplu Proiectare tematică:
Clasa pregătitoare
Tema: „SĂ NE CUNOAŞTEM!”
Auxiliare: Didactica Publishing House ( CLR, MEM, DP)
Perioada: 3 săptămâni
Săptămâna I
Activităţi
Competenţe integrate şi Resurse
Ziua Detalii de conţinut Metode Evaluare
specifice forme de materiale
organizare
Activităţi integrate
DP 2.2 Întâlnirea de Ascultarea unui - mascota - învăţarea - chestionare
...SEPTEMBRIE

dimineaţă -
(activ.
mesaj
dialog
clasei
din
prin orală;
CLR 1.2 Noutăţi, Evaluare iniţială a descoperire
3.2 impresii. cunoştinţelor din - fişă de - conversaţia
Aşteptări grădiniţă, cu rol lucru euristică
Iată cât de predictiv - imagini - munca
multe ştim! Participarea la cu aspecte independentă
LUNI,

frontală, Exprimarea unor grădiniță


individuală) trăiri personale în
raport cu grupurile
Cine sunt eu? din care face parte.
Descoper
DP 2.2, 1.3 De la ă mediul -obiectele din - observarea
grădiniţă la înconjurător sala de clasă sistematică a
ME M şcoală! Identificarea fișe de lucru elevilor
2.2 obiectelor din clasă, culori, carioci -expunerea
3.3 poziționarea lor lucărilor
Orientare în timp şi
spaţiu
Joc de atenție:
Găsește intrusul!
DP 1.3, 3.3 Grădiniţa Discuţii despre - caiete, - conversaţia - observarea
CLR 2.3, mea dragă! grădiniţă şi despre creioane euristică sistematică a
2.4 (activitate activităţile specifice colorate - demonstraţia elevilor;
AVAP 1.1, frontală, Redarea prin desen - explicaţia - evaluare orală
2.1 individuală) a unor activităţi - munca şi scrisă.
practice independentă
MM 1.1, 1.3 Ne amintim, Interpretarea a - caiete, - conversaţia - observarea
strof
prima zi de două e din fişe de - explicaţia sistematică a
şcoală! imnul clasei lucru - exerciţiul elevilor
AVAP 2.2, (activitate PRIETENI– audiere -

42
2.3 frontală, şi interpretare. calculator/
individuală) DVD
Realizarea de player
aplicaţii ce au la
bază iniţiative
spontane

43
II.3.3.Proiectarea lecției
La baza desfășurării activităților zilnice, stă proiectarea lecției. În
învățământul primar, cadrul didactic își proiectează conținuturile pe discipline, la
nivel integrat. Astfel că pentru o zi se realizează un număr de proiecte egal cu
numărul de ore de curs din orarul zilnic. Fiecare proiect de lecție vizează o disciplină
principală, integrată cu conținuturi din altă disciplină de studiu. Disciplinele regăsite
în planul cadru, pentru care cadrul didactic își întocmește proiecte de lecție/proiecte
didactice (în perioada de debut în învățământ sau pentru obținerea gradelor didactice)
sunt: CLR/LLR, MEM/ Matematică/ Științe ale naturii, MM, AVAP, DP, Educație
civică, Istorie, Geografie, Educație civică. Acestea sunt structurate conform nivelului
de clasă, astfel că unele dicipline se regăsesc la clasele pregătitoare, I și a II-a, iar
altele la clasele a III-a și a IV-a conform planului cadru. Disciplinele Matematică și
Științe ale Naturii sunt integrate într-o singură disciplină denumită Matematică și
explorarea mediului (la clasele pregătitoare, I și II).
Proiectul didactic în învățământul primar are următoarea structură:
Proiectarea lecţiilor/ activităţilor didactice, respectiv stabilirea design-ului
educaţional reprezintă un demers care se raportează la următoarele aspecte:

1. Stabilirea formei de organizare a activităţii instructiv-educative şi


încadrarea acesteia în unitatea tematică - este o acţiune ce presupune analizarea
locului şi rolului lecţiei în cadrul unităţii tematice, precum şi stabilirea obiectivului
fundamental al lecţiei respective. Acesta evidenţiază sensul în care va fi valorificat
conţinutul: transmitere, dobândire, descoperire, recapitulare, sistematizare, aplicare,
verificare, evaluare etc. şi constituie elementul determinant în stabilirea categoriei sau
a tipului de lecţie.

2. Stabilirea obiectivelor operaţionale, care direcţionează întreaga activitate de


pregătire şi realizare a demersurilor didactice, se realizează în funcţie de conţinut şi de
finalitatea pe termen mai lung a instruirii.

3. Selectarea şi prelucrarea conţinutului ştiinţific) - presupune ca, în


conformitate cu obiectivele operaţionale stabilite, să se aleagă unităţile de conţinut
care să se structureze logic, să se esenţializeze şi să se particularizeze, ţinându-se cont
de următoarele elemente:

- nivelul general de pregătire al elevilor;


- rezultatele şi experienţa cognitivă anterioară a elevilor;
- sistemul de cunoştinţe, abilităţi intelectuale şi practice, capacităţi şi competenţe
de care dispun elevii;
- experienţa practică a elevilor;

44
- interesul şi motivaţia lor pentru studiul disciplinei.

4. Elaborarea strategiei de instruire şi autoinstruire - se realizează în conformitate


cu obiectivele operaţionale prestabilite şi presupune stabilirea următoarelor elemente:
tipul de experienţă de învăţare în care vor fi angajaţi elevii (activă; interactivă; creatoare;
euristică; problematizantă; experimentală); sistemul metodologic, respectiv sistemul
metodelor şi al procedeelor didactice utilizate; sistemul mijloacelor de învăţământ şi
forma/ formele de organizare a activităţii elevilor.

5. Stabilirea structurii procesuale a lecţiei/ activităţii didactice, structură care


nu trebuie considerată rigidă, inflexibilă; dimpotrivă, accentuăm faptul că numărul
etapelor unei lecţii/ activităţi didactice poate fi variabil (nu există etape absolut
obligatorii, iar succesiunea lor se poate modifica, de la caz la caz).

Structura procesuală a unei lecţii poate să includă următoarele etape metodice:

a) captarea atenţiei sau trezirea interesului elevilor pentru studiul temei şi


sensibilizarea lor pentru activitatea didactică;
b) comunicarea obiectivelor operaţionale urmărite de cadrul didactic în lecţia
respectivă, într-o manieră accesibilă elevilor şi care să contribuie la stimularea şi
implicarea lor intelectuală, fizică şi afectiv-volitivă în activitate;
c) prezentarea materialului faptic într-un mod cât mai atractiv pentru elevi şi
comunicarea sarcinilor de învăţare corespunzătoare;
d) dirijarea învăţării de către cadrul didactic, respectiv acordarea de puncte de
sprijin, oferirea de sugestii, completări, comentarii etc.;
e) generalizarea, formarea noţiunilor/ operaţiilor, adică obţinerea performanţelor
anticipate prin obiective
f) fixarea şi stabilizarea performanţei (etapă care presupune purtarea de discuţii
elevi-elevi şi elevi-profesor, în scopul însuşirii corecte şi clarificării noilor noţiuni
şi operaţii);
g) aplicarea în practică - prin efectuare de exerciţii şi probleme, de analize şi
evaluări şi prin identificarea posibilităţilor aplicative - teoretice sau practice, ale
noilor achiziţii;
h) asigurarea feed-back-ului, respectiv utilizarea unor modalităţi de cunoaştere a
efectelor acţiunii didactice, atât din perspectiva profesorului, cât şi din cea a
elevilor.
6. Stabilirea strategiei de evaluare - se referă la identificarea modalităţilor,
tehnicilor şi instrumentelor/ probelor de evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor
intelectuale şi practice ale elevilor, precum şi la repartizarea lor în timp, în diferitele
momente ale activităţii instructiv-educative.

7. Stabilirea strategiei de autoevaluare a elevilor - reprezintă un act care ţine


cont de specificul conţinutului ştiinţific vehiculat în activitatea didactică, de obiectivul
fundamental, de obiectivele operaţionale şi de timpul disponibil. Pot fi utilizate

45
următoarele modalităţi de autocontrol şi autoevaluare a prestaţiei elevilor:
autocorectarea probelor scrise, corectarea probelor scrise ale colegilor, notarea
răspunsurilor colegilor, notarea în colaborare cu alţi colegi, notarea reciprocă a unui
grup de colegi, în toate situaţiile deosebit de importantă fiind argumentarea notelor
acordate.

Proiectul de lecţie/ activitate didactică

Proiectul de lecţie sau proiectul de activitate didactică este un instrument de


lucru şi un ghid pentru cadrul didactic, el oferind o perspectivă de ansamblu, globală
şi complexă asupra lecţiei; este un fel de scenariu al activităţii ce urmează a fi
desfăşurată. În viziune curriculară, proiectul de lecţie are caracter orientativ, având o
structură flexibilă asupra căreia îşi pune, în bună măsură, amprenta, cadrul didactic.
Este de preferat chiar ca el să prevadă unele alternative de acţiune şi să solicite
capacitatea profesorului de a reconsidera demersul anticipat atunci când situaţii
neprevăzute fac necesară schimbarea, deci un comportament didactic creator.

În practica educaţională, nu se lucrează cu o structură unică a proiectelor de


activitate didactică. Dimpotrivă, în funcţie de obiectivul fundamental, de natura
conţinutului ştiinţific, de tipul strategiilor didactice pe care le înglobează, de nivelul
de pregătire al elevilor, precum şi de alţi factori, se concep proiecte de activităţi
didactice cu diferite structuri ale componentei descriptive, componentă care
cuprinde scenariul didactic sau desfăşurarea propriu-zisă a lecţiei. De regulă,
componenta introductivă a proiectului conţine informaţii din care se deduc
coordonatele lecţiei: obiectul de învăţământ, subiectul lecţiei/ tema, data, ora, clasa,
nivelul clasei, obiectivul fundamental, categoria de lecţie, varianta de lecţie şi
strategia didactică.

Facem precizarea că în cadrul acestei componente, opţional, pot fi consemnate


finalităţile educaţionale din programa şcolară, cărora li se subordonează obiectivele
operaţionale urmărite în cadrul lecţiei/ activităţii didactice (sau se pot consemna doar
numerele/ simbolurile acestor finalităţi). De asemenea, rămâne la latitudinea cadrului
didactic să decidă dacă este necesar să ofere alte informaţii referitoare la organizarea
lecţiei, cum ar fi durata lecţiei (dacă este mai mare de 50 de minute) sau locul de
desfăşurare a lecţiei.

Obiectivele operaționale vizează comportamentele elevilor, având la bază


activitățile de învățare propuse de cadrul didactic. În cadrul unei lecții, cadrul didactic
trebuie să formuleze un număr maxim de 5 obiective operaționale, evitând situația ca
acestea să fie confundate cu sarcinile de lucru date elevilor. Acestea respectă cerințele
generale ale operaționalizării( vezi caiet de practică pedagogică pentru învățământul
preșcolar/semestrul I)

46
O altă componentă a proiectării face referire la strategiile didactice, în a căror
componență se regăsesc metodele, tehnicile și procedeele de învățământ, mijloacele
de învățământ și formele de organizare a colectivului de elevi.
Metodele didactice reprezintă „o cale eficientă de organizare şi conducere a
învăţării, un mod comun de a proceda care reuneşte într-un tot familiar, eforturile
profesorului şi ale elevilor săi“ (I. Cerghit, 2001, p.63).
Pot fi considerate drept „calea de urmat în activitatea comună a educatorului şi
educaţilor, pentru îndeplinirea scopurilor învăţământului, adică pentru informarea şi
formarea educaţilor“ (C. Moise, 1998, p.143).
Exemplificări metode didactice interactive:
Preluare din Programul de formare. Metode interactive de predare, învăţare,
evaluare, Pag.38

Metoda predării/învăţării reciproce


Este o strategie instrucţională de învăţare a tehnicilor de studiere a unui text. După ce
sunt familiarizaţi cu metoda elevii interpretează rolul profesorului, instruindu-şi
colegii. Are loc o dezvoltare a dialogului elev – elev. Se poate desfăşura pe grupe sau
cu toată clasa.
Metoda învăţării reciproce este centrată pe patru strategii de învăţare folosite de
oricine care face un studiu de text pe teme sociale, ştiinţifice sau un text narativ
(poveşti, nuvele, legende).
Aceste strategii sunt:
- rezumarea
- punerea de întrebări
- clarificarea datelor
Prezicerea (prognosticarea)
Rezumarea înseamnă expunerea a ceea ce este mai important din ceea ce s-a citit; se
face un rezumat.
Punerea de întrebări se referă la listarea unei serii de întrebări despre informaţiile
citite; cel ce pune întrebările trebuie să cunoască bineînţeles şi răspunsul.
Clarificarea presupune discutarea termenilor necunoscuţi, mai greu de înţeles, apelul
la diverse surse lămuritoare, soluţionarea neînţelegerilor.
Prezicerea se referă la exprimarea a ceea ce cred elevii că se va întâmpla în
continuare, bazându-se pe ceea ce au citit.

47
Etapele metodei:
1. Explicarea scopului şi descrierea metodei şi a celor patru strategii;
2. Împărţirea rolurilor elevilor:
3. Organizarea pe grupe.
4. Lucrul pe text.
5. Realizarea învăţării reciproce.
6. Aprecieri, completări, comentarii.

Metoda piramidei
Metoda “piramidei” sau metoda “bulgărelui de zăpadă” are la bază împletirea
activităţii individuale cu cea desfăşurată în mod cooperativ, în cadrul grupurilor. Ea
constă în încorporarea activităţii fiecărui membru al colectivului într-un demers
colectiv mai amplu, menit să ducă la soluţionarea unei sarcini sau a unei probleme
date.
Fazele de desfăşurare a metodei piramidei:
1. Faza introductivă: profesorul expune datele problemei în cauză;
2. Faza lucrului individual: elevii lucrează pe cont propriu la soluţionarea problemei
timp de cinci minute. În această etapă se notează întrebările legate de subiectul tratat.
3. Faza lucrului în perechi: elevii formează grupe de doi elevi pentru a discuta
rezultatele individuale la care a ajuns fiecare. Se solicită răspunsuri la întrebările
individuale din partea colegilor şi, în acelaşi timp, se notează dacă apar altele noi.
4. Faza reuniunii în grupuri mai mari. De obicei se alcătuiesc două mari grupe,
aproximativ egale ca număr de participanţi, compuse din grupele mai mici existente
anterior şi se discută despre soluţiile la care s-a ajuns. Totodată se răspunde la
întrebările rămase nesoluţionate.
Faza raportării soluţiilor în colectiv. Întreaga clasă, reunită, analizează şi
concluzionează asupra ideilor emise. Acestea pot fi trecute pe tablă pentru a putea fi
vizualizate de către toţi participanţii şi pentru a fi comparate. Se lămuresc şi
răspunsurile la întrebările nerezolvate până în această fază, cu ajutorul conducătorului
(profesorul);
Faza decizională. Se alege soluţia finală şi se stabilesc concluziile asupra
demersurilor realizate şi asupra participării elevilor/studenţilor la activitate.

48
Explozia stelară

Explozia stelară (eng. “star” = stea; eng. ”burst” = a exploda), este o metodă nouă de
dezvoltare a creativităţii, similară brainstormingului.
Începe din centrul conceptului şi se împrăştie în afară, cu întrebări, la fel ca o explozie
stelară.
Cum se procedează:
Se scrie ideea sau problema pe o foaie de hârtie şi se înşiră cât mai multe întrebări
care au legătură cu ea. Un bun punct de plecare îl constituie cele de tipul: Ce?, Cine?,
Unde?, De ce?, Când?.
Lista de întrebări iniţiale poate genera altele neaşteptate care, posibil, solicită o şi mai
mare concentrare pentru a răspunde la ele.
Scopul metodei este de a obţine cât mai multe întrebări şi astfel cât mai multe
conexiuni înte concepte. Este o modalitate de stimulare a creativităţii individuale şi de
grup.
Organizată în grup, explozia stelară facilitează participarea întregului colectiv,
stimulează crearea de întrebări la întrebări, aşa cum brainstormingul dezvoltă
construcţia de idei pe idei.
ETAPELE metodei:
1. Propunerea unei probleme;
2. Organizarea colectivul în grupuri preferenţiale;
3. Munca în echipă pentru a elabora o listă cu cât mai multe întrebări şi cât mai
diverse.
4. Comunicarea rezultatelor muncii de grup.
5. Evidenţierea celor mai interesante întrebări şi aprecierea muncii în cooperare.
Facultativ, se poate proceda şi la elaborarea de răspunsuri la unele dintre întrebări.
Metoda exploziei stelare este uşor de aplicat oricărei vârste şi unei palete largi de
domenii. Nu este costisitoare şi nici nu necesită explicaţii amănunţite. Participanţii se
prind repede în joc, acesta fiind pe de o parte o modalitate de relaxare şi, pe de altă
parte, o sursă de noi descoperiri.
Mijloacele de învățământ specifice învățământului primar, prcum și cel mai
des utilizate sunt: manualele școlare, caietele de lucru ale elevilor, auxiliare specifice

49
diciplinelor de învățământ, fișe de lucru și alte materiale confecționate de către cadrul
didactic sau achizițioante de către acesta.
Formele de organizare a colectivului pot fi diversificate, dar de cele mai multe
ori, se apelează la organizarea mixtă a acestuia, datorit faptului că pe parcursul unei
lecții, tpurile de activități sunt diferite.
III. Portofoliul de practică pedagogică

III.1. Instrumente de observare a mediului educaţional specific școlii

III.1.1. Fișă de observație a unităţii de învăţământ

a. Date de identificare

Denumirea unităţii de învăţământ:

_____________________________________________________________________

Localitatea, judeţul:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Numărul de telefon:

_____________________________________________________________________

b. Informaţii privind spaţiile şcolare, auxiliare şi administrative

Săli de grupă:___

Laboratoare:____

Săli de sport:____

Spaţii de joacă:_____

Sală de servire a mesei:____

Grupuri sanitare:____

Bucătărie:_____

Spaţii de depozitare a materialelor didactice:____

Secretariat:_____

Contabilitate:____

50
Casierie:____

Spaţiu destinat personalului de conducere:_____

Alte
spaţii:________________________________________________________________

c. Informaţii privind resursele umane:

Numele şi prenumele directorului


unităţii:_______________________________________

Numele şi prenumele mentorului/mentorilor de practică


pedagogică:__________________

Numărul personalului
didactic:________________________________________________

Numărul personalului didactic


auxiliar:__________________________________________

Numărul personalului nedidactic:


______________________________________________

Observaţii:

III.1.2. Fișă de observație a mediului educaţional din sala de clasă

Subliniaţi varianta corectă de răspuns, în funcţie de ceea ce observaţi în sala


de clasă la care vă desfășurați practica pedagogică.

1. În sala de clasă este prezent calendarul. Acesta este achiziționat/confecționat


de învățătoare. Da/Nu
2. Produsele activității elevilor sunt expuse în sala de clasă. Da/Nu
3. Există un spațiu special destinat Întâlnirii de dimineață. Da/Nu
4. Există o mascotă a clasei. Da/Nu
5. Există o bibliotecă a clasei. Da/Nu
6. Este un spațiu alocat Ludotecii. Da/Nu
7. Sala de clasă este supraîncărcată cu materiale. Da/Nu
8. Sala de clasă reprezintă un mediu stimulat și plăcut. Da/Nu
9. Spațiul sălii este suficient de mare pentru numărul de elevi. Da/Nu
10. Nu există stimuli senzoriali care să le distragă atenția elevilor. Da/Nu
11. Sala de clasă este menținută curată și aranjată până la finalul zilei. Da/Nu

51
12. Există spații special destinate depozitării materialelor necesare unor discipline.
Da/Nu
13. Vizualizarea directă este asigurată de modul de dispunere a băncilor și
scaunelor, astfel că este favorizată activizarea elevilor. Da/Nu
14. Modul de dispunere a mobilierului este sub formă de a) clasă b) careu c)
semicerc d) cerc e) altul:...................................
15. Alte aspecte
observate:.............................................................................................................

.............................................................................................................................

III.1.3. Fişă de prezentare a colectivului de elevi

Clasa: PREGĂTITOARE
Vârstele elevilor: 7-8ani
_______________

Număr de elevi: 24

Număr de fete : 9

Număr de băieţi: 15

Nr.crt. Numele şi prenumele elevului Data naşterii Componenţa familiei

52
53
III.2. Instrumente de planificare și organizare a activităților școlare

III.2.1. Orarul clasei

Ora Luni Marţi Miercuri Joi Vineri

8-9 D.P M.E.M. C.L.R M.E.M C.L.R

9-10 C.L.R C.L.R M.E.M C.L.R M.E.M

10-11 M.M LB.ENGLEZA E.F.S A.V.A.P D.P

11-12 LB.GERMANA E.F.S A.V.A.P M.M RELIGIE

III.2.2. Lista manualelor și a auxiliarelor utilizate la clasă

Nr.crt. Denumirea Autori Editura Anul apariției Numărul de bucăți


manualului

Nicoleta
Comunicare in Ciobanu,Irina
1. Limba Română Terecoasa CD. PRESS 2016
Matematică și Nicoleta
Explorarea Ciobanu,Irina
2. Mediului Terecoasa CD. PRESS 2016
Nicoleta
Jocuri și exerciții Ciobanu, Irina
3. grafice Terecoasă CD. PRESS 2016
Nicoleta
Dezvoltare Ciobanu, Irina
4. Personală Terecoasă CD. PRESS 2016

54
III.3. Instrumente utilizate pentru consemnarea lecțiilor observate (diverse tipuri de
fișe)

Săptămâna 1

Fişă de observație

Lecţia nr. 1

Data: 18.03.2020

Unitatea de aplicaţie:

Profesor mentor :

Clasa:Pregătitoare

Disciplina :Comunicare în Limba Română

Subiectul lecţiei: “ A venit Primăvara”, Emilia Plugaru

Tipul lecţiei:Lecție de însușire de noi cunoștințe

Durata lecției:50 min


Obiective operaţionale: Până la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1- să răspundă corect la întrebări pe baza textului audiat

O2 -să formuleze enunțuri logice cu ajutorul cuvintelor :urs, zumzet, miere


O3-să identifice corect cuvintele cu același sens/sens opus, plecând de la cuvintele date

O4-să interpreteze rolul punând în evidență legătura dintre personajul interpretat și


preferințele sale

Strategii didactice:

Metode şi procedee de învățământ:Conversația,execițiul,observația


Mijloace de învăţămant:Computer,fișă de lucru,calendarul naturii

Forme de organizare:Individual și frontal

Sistem de evaluare:

Forme de evaluare:orală, scrisă

Metode de evaluare:aprecieri verbale,observația sistematică

Instrumente de evaluare:fișa de lucru

Date privind modul de desfășurare a lecției

Etapele lecției Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor

1.Întâlnirea de Salutul,Prezența, Calendarul zilei, Copiii salută, se așează în


dimineață ziua anterioară/următoare, Calendarul băncuțe.
naturii, Tema săptămânii Completarea tabelului cu
prezenta
Se prezintă anotimpurile
vremea,Se anunță tema

56
Se asigură

Momentul organizatoric

4.

5.

6.

7.

57
8.

Observații. Întrebări:

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....................................................

Notă: În funcție de tipurile lecțiilor, regăsite în anexe, se vor completa etapele


potrivite în Datele privind modul de desfășurare a lecției.

Fişă de observație

Lecţia nr. 2

Data: ______________

Unitatea de aplicaţie:_______________________________________________

Profesor mentor :____________________________________________________

Clasa:___________________________________________

Disciplina:__________________________________________________

Subiectul lecţiei:_______________________________________________________

Tipul lecţiei:_____________________________________

Durata lecției:____________________________________

Scop:

S1_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

58
S2_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

S3_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Obiective operaţionale: Până la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1___________________________________________________________________

O2___________________________________________________________________

O3-
_____________________________________________________________________

O4-
_____________________________________________________________________

O5-
_____________________________________________________________________

Strategii didactice:

Metode şi procedee de învățământ:___________________________________

Mijloace de învăţămant:_______________________________________________

Forme de organizare:_______________________________________________

Sistem de evaluare:

Forme de evaluare:__________________________________________

Metode de evaluare:_________________________________________________

Instrumente de evaluare:_________________________________________________

Date privind modul de desfășurare a lecției

Etapele lecției Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor

1.

59
2.

3.

4.

5.

6.

60
7.

8.

Observații. Întrebări:

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Notă: În funcție de tipurile lecțiilor, regăsite în anexe, se vor completa etapele


potrivite în Datele privind modul de desfășurare a lecției.

Săptămâna 2

Fişă de observație

Lecţia nr. 3

Data: ______________

Unitatea de aplicaţie:_______________________________________________

Profesor mentor :____________________________________________________

Clasa:___________________________________________

Disciplina:__________________________________________________

Subiectul lecţiei:_______________________________________________________

Tipul lecţiei:_____________________________________

Durata lecției:____________________________________

61
Scop:

S1_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

S2_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

S3_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Obiective operaţionale: Până la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1__________________________________________________________________

O2__________________________________________________________________

O3-
_____________________________________________________________________

O4-
_____________________________________________________________________

O5-
_____________________________________________________________________

Strategii didactice:

Metode şi procedee de învățământ:_______________________________________

Mijloace de învăţămant:________________________________________________

Forme de organizare:___________________________________________________

Sistem de evaluare:

Forme de evaluare:_______________________________________________

Metode de evaluare:_________________________________________________

Instrumente de evaluare:______________________________________________

Date privind modul de desfășurare a lecției

Etapele lecției Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor

1.

62
2.

3.

4.

5.

6.

63
7.

8.

Observații. Întrebări:

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....................................................

Notă: În funcție de tipurile lecțiilor, regăsite în anexe, se vor completa etapele


potrivite în Datele privind modul de desfășurare a lecției.

Fişă de observație

Lecţia nr. 4

Data: ______________

Unitatea de aplicaţie:_______________________________________________

Profesor mentor :____________________________________________________

Clasa:___________________________________________

Disciplina:__________________________________________________

Subiectul lecţiei:_______________________________________________________

64
Tipul lecţiei:_____________________________________

Durata lecției:____________________________________

Scop:

S1_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

S2_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

S3_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Obiective operaţionale: Până la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1___________________________________________________________________

O2___________________________________________________________________

O3-
_____________________________________________________________________

O4-
_____________________________________________________________________

O5-
_____________________________________________________________________

Strategii didactice:

Metode şi procedee de învățământ:________________________________________

Mijloace de învăţămant:_______________________________________________

Forme de organizare:______________________________________________

Sistem de evaluare:

Forme de evaluare:_______________________________________________

Metode de evaluare:______________________________________________

Instrumente de evaluare:_____________________________________________

Date privind modul de desfășurare a lecției

65
Etapele lecției Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor

1.

2.

3.

4.

5.

66
6.

7.

8.

Observații. Întrebări:

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Notă: În funcție de tipurile lecțiilor, regăsite în anexe, se vor completa etapele


potrivite în Datele privind modul de desfășurare a lecției.

Săptămâna 3

Fişă de observație

Lecţia nr. 5

Data: ______________

67
Unitatea de aplicaţie:_______________________________________________

Profesor mentor :____________________________________________________

Clasa:___________________________________________

Disciplina:__________________________________________________

Subiectul lecţiei:_______________________________________________________

Tipul lecţiei:_____________________________________

Durata lecției:____________________________________

Scop:

S1_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

S2_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

S3_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Obiective operaţionale: Până la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1___________________________________________________________________

O2___________________________________________________________________

O3-
_____________________________________________________________________

O4-
_____________________________________________________________________

O5-
_____________________________________________________________________

Strategii didactice:

Metode şi procedee de învățământ:_________________________________________

Mijloace de învăţămant:____________________________________________

Forme de organizare:____________________________________________

Sistem de evaluare:

Forme de evaluare:__________________________________________

68
Metode de evaluare:_________________________________________

Instrumente de evaluare:_________________________________________

Date privind modul de desfășurare a lecției

Etapele lecției Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor

1.

2.

3.

4.

69
5.

6.

7.

8.

Observații. Întrebări:

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Notă: În funcție de tipurile lecțiilor, regăsite în anexe, se vor completa etapele


potrivite în Datele privind modul de desfășurare a lecției.

Fişă de observație

70
Lecţia nr. 6

Data: ______________

Unitatea de aplicaţie:_______________________________________________

Profesor mentor :____________________________________________________

Clasa:___________________________________________

Disciplina:__________________________________________________

Subiectul lecţiei:_______________________________________________________

Tipul lecţiei:_____________________________________

Durata lecției:____________________________________

Scop:

S1_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

S2_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

S3_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Obiective operaţionale: Până la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1___________________________________________________________________

O2___________________________________________________________________

O3-
_____________________________________________________________________

O4-
_____________________________________________________________________

O5-
_____________________________________________________________________

Strategii didactice:

Metode şi procedee de
învățământ:__________________________________________

Mijloace de învăţămant:_____________________________________________

Forme de organizare:________________________________________________

71
Sistem de evaluare:

Forme de evaluare:________________________________________________

Metode de evaluare:________________________________________________

Instrumente de evaluare:____________________________________________

Date privind modul de desfășurare a lecției

Etapele lecției Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor

1.

2.

3.

4.

72
5.

6.

7.

8.

Observații. Întrebări:

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Notă: În funcție de tipurile lecțiilor, regăsite în anexe, se vor completa etapele


potrivite în Datele privind modul de desfășurare a lecției.

73
Săptămâna 4

Fişă de observație

Lecţia nr. 7

Data: ______________

Unitatea de aplicaţie:_______________________________________________

Profesor mentor :____________________________________________________

Clasa:___________________________________________

Disciplina:__________________________________________________

Subiectul lecţiei:_______________________________________________________

Tipul lecţiei:_____________________________________

Durata lecției:____________________________________

Scop:

S1_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

S2_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

S3_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Obiective operaţionale: Până la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1___________________________________________________________________

O2___________________________________________________________________

O3-
_____________________________________________________________________

O4-

_____________________________________________________________________

O5-
_____________________________________________________________________

Strategii didactice:

Metode şi procedee de învățământ:_________________________________________

74
Mijloace de învăţămant:____________________________________________

Forme de organizare:_________________________________________________

Sistem de evaluare:

Forme de evaluare:_____________________________________________

Metode de evaluare:______________________________________________

Instrumente de evaluare:_____________________________________________

Date privind modul de desfășurare a lecției

Etapele lecției Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor

1.

2.

3.

4.

75
5.

6.

7.

8.

Observații. Întrebări:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....................................................
Notă: În funcție de tipurile lecțiilor, regăsite în anexe, se vor completa etapele
potrivite în Datele privind modul de desfășurare a lecției.

76
Fişă de observație

Lecţia nr. 8

Data: ______________

Unitatea de aplicaţie:_______________________________________________

Profesor mentor :____________________________________________________

Clasa:___________________________________________

Disciplina:__________________________________________________

Subiectul lecţiei:_______________________________________________________

Tipul lecţiei:_____________________________________

Durata lecției:____________________________________

Scop:

S1_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

S2_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

S3_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Obiective operaţionale: Până la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1___________________________________________________________________

O2___________________________________________________________________

O3-
_____________________________________________________________________

O4-
_____________________________________________________________________

O5-
_____________________________________________________________________

Strategii didactice:

Metode şi procedee de învățământ:________________________________________

Mijloace de învăţămant:________________________________________________

77
Forme de organizare:___________________________________________________

Sistem de evaluare:

Forme de evaluare:_____________________________________________

Metode de evaluare:__________________________________________________

Instrumente de evaluare:______________________________________________

Date privind modul de desfășurare a lecției

Etapele lecției Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor

1.

2.

3.

4.

78
5.

6.

7.

8.

Observații. Întrebări:

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....................................................

Notă: În funcție de tipurile lecțiilor, regăsite în anexe, se vor completa etapele


potrivite în Datele privind modul de desfășurare a lecției.

79
Săptămâna 5

Fişă de observație

Lecţia nr. 9

Data: ______________

Unitatea de aplicaţie:_______________________________________________

Profesor mentor :____________________________________________________

Clasa:___________________________________________

Disciplina:__________________________________________________

Subiectul lecţiei:_______________________________________________________

Tipul lecţiei:_____________________________________

Durata lecției:____________________________________

Scop:

S1_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

S2_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

S3_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Obiective operaţionale: Până la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1___________________________________________________________________

O2___________________________________________________________________

O3-
_____________________________________________________________________

O4-
_____________________________________________________________________

O5-
_____________________________________________________________________

Strategii didactice:

Metode şi procedee de învățământ:_________________________________________

80
Mijloace de învăţămant:_________________________________________________

Forme de organizare:_________________________________________________

Sistem de evaluare:

Forme de evaluare:_________________________________________

Metode de evaluare:____________________________________________

Instrumente de evaluare:__________________________________________

Date privind modul de desfășurare a lecției

Etapele lecției Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor

1.

2.

3.

4.

81
5.

6.

7.

8.

Observații. Întrebări:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Notă: În funcție de tipurile lecțiilor, regăsite în anexe, se vor completa etapele
potrivite în Datele privind modul de desfășurare a lecției.

82
Fişă de observație

Lecţia nr. 10

Data: ______________

Unitatea de aplicaţie:_______________________________________________

Profesor mentor :____________________________________________________

Clasa:___________________________________________

Disciplina:__________________________________________________

Subiectul lecţiei:_______________________________________________________

Tipul lecţiei:_____________________________________

Durata lecției:____________________________________

Scop:

S1_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

S2_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

S3_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Obiective operaţionale: Până la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1___________________________________________________________________

O2___________________________________________________________________

O3-
_____________________________________________________________________

O4-
_____________________________________________________________________

83
O5-
_____________________________________________________________________

Strategii didactice:

Metode şi procedee de învățământ:____________________________________

Mijloace de învăţămant:_____________________________________________

Forme de organizare:_______________________________________________

Sistem de evaluare:

Forme de evaluare:___________________________________________

Metode de evaluare:_____________________________________________

Instrumente de evaluare:________________________________________

Date privind modul de desfășurare a lecției

Etapele lecției Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor

1.

2.

84
3.

4.

5.

6.

85
7.

8.

Observații. Întrebări:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....................................................
Notă: În funcție de tipurile lecțiilor, regăsite în anexe, se vor completa etapele
potrivite în Datele privind modul de desfășurare a lecției.

Săptămâna 6

Fişă de observație

Lecţia nr. 11

Data: ______________

Unitatea de aplicaţie:_______________________________________________

Profesor mentor :____________________________________________________

Clasa:___________________________________________

Disciplina:__________________________________________________

Subiectul lecţiei:_______________________________________________________

Tipul lecţiei:_____________________________________

86
Durata lecției:____________________________________

Scop:

S1_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
S2_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

S3_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Obiective operaţionale: Până la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1__________________________________________________________________

O2__________________________________________________________________

O3-
_____________________________________________________________________

O4-
_____________________________________________________________________

O5-
_____________________________________________________________________

Strategii didactice:

Metode şi procedee de
învățământ:_________________________________________________

Mijloace de
învăţămant:_________________________________________________________

Forme de
organizare:___________________________________________________________

Sistem de evaluare:

Forme de
evaluare:________________________________________________________

Metode de
evaluare:________________________________________________________

Instrumente de
evaluare:_____________________________________________________

Date privind modul de desfășurare a lecției

87
Etapele lecției Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor

1.

2.

3.

4.

5.

88
6.

7.

8.

Observații. Întrebări:

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....................................................

Notă: În funcție de tipurile lecțiilor, regăsite în anexe, se vor completa etapele


potrivite în Datele privind modul de desfășurare a lecției.

Fişă de observație

Lecţia nr. 12

Data: ______________

Unitatea de aplicaţie:_______________________________________________

89
Profesor mentor :____________________________________________________

Clasa:___________________________________________

Disciplina:__________________________________________________

Subiectul lecţiei:_______________________________________________________

Tipul lecţiei:_____________________________________

Durata lecției:____________________________________

Scop:

S1_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

S2_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

S3_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Obiective operaţionale: Până la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1___________________________________________________________________

O2___________________________________________________________________

O3-
_____________________________________________________________________

O4-
_____________________________________________________________________

O5-
_____________________________________________________________________

Strategii didactice:

Metode şi procedee de
învățământ:_________________________________________________

Mijloace de
învăţămant:_________________________________________________________

Forme de
organizare:___________________________________________________________

Sistem de evaluare:

90
Forme de
evaluare:________________________________________________________

Metode de
evaluare:________________________________________________________

Instrumente de
evaluare:_____________________________________________________

Date privind modul de desfășurare a lecției

Etapele lecției Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor

1.

2.

3.

4.

91
5.

6.

7.

8.

Observații. Întrebări:

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

92
Notă: În funcție de tipurile lecțiilor, regăsite în anexe, se vor completa etapele
potrivite în Datele privind modul de desfășurare a lecției.

Săptămâna 7

Fişă de observație

Lecţia nr. 13

Data: ______________

Unitatea de aplicaţie:_______________________________________________

Profesor mentor :____________________________________________________

Clasa:___________________________________________

Disciplina:__________________________________________________

Subiectul lecţiei:_______________________________________________________

Tipul lecţiei:_____________________________________

Durata lecției:____________________________________

Scop:

S1_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

S2_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

S3_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Obiective operaţionale: Până la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1___________________________________________________________________

O2___________________________________________________________________

O3-
_____________________________________________________________________

O4-
_____________________________________________________________________

O5-
_____________________________________________________________________

Strategii didactice:

93
Metode şi procedee de
învățământ:_________________________________________________

Mijloace de
învăţămant:_________________________________________________________

Forme de
organizare:___________________________________________________________

Sistem de evaluare:

Forme de
evaluare:________________________________________________________

Metode de
evaluare:________________________________________________________

Instrumente de
evaluare:_____________________________________________________

Date privind modul de desfășurare a lecției

Etapele lecției Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor

1.

2.

3.

94
4.

5.

6.

7.

8.

95
Observații. Întrebări:

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....................................................

Notă: În funcție de tipurile lecțiilor, regăsite în anexe, se vor completa etapele


potrivite în Datele privind modul de desfășurare a lecției.

Fişă de observație

Lecţia nr. 14

Data: ______________

Unitatea de aplicaţie:_______________________________________________

Profesor mentor :____________________________________________________

Clasa:___________________________________________

Disciplina:__________________________________________________

Subiectul lecţiei:_______________________________________________________

Tipul lecţiei:_____________________________________

Durata lecției:____________________________________

Scop:

S1_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

S2_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

S3_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Obiective operaţionale: Până la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1___________________________________________________________________

O2___________________________________________________________________

O3-
_____________________________________________________________________

96
O4-
_____________________________________________________________________

O5-
_____________________________________________________________________

Strategii didactice:

Metode şi procedee de
învățământ:_________________________________________________

Mijloace de
învăţămant:_________________________________________________________

Forme de
organizare:___________________________________________________________

Sistem de evaluare:

Forme de
evaluare:________________________________________________________

Metode de
evaluare:________________________________________________________

Instrumente de
evaluare:_____________________________________________________

Date privind modul de desfășurare a lecției

Etapele lecției Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor

1.

2.

97
3.

4.

5.

6.

7.

98
8.

Observații. Întrebări:

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....................................................

Notă: În funcție de tipurile lecțiilor, regăsite în anexe, se vor completa etapele


potrivite în Datele privind modul de desfășurare a lecției.

Săptămâna 8

Fişă de observație

Lecţia nr. 15

Data: ______________

Unitatea de aplicaţie:_______________________________________________

Profesor mentor :____________________________________________________

Clasa:___________________________________________

Disciplina:__________________________________________________

Subiectul lecţiei:_______________________________________________________

Tipul lecţiei:_____________________________________

Durata lecției:____________________________________

Scop:

S1_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

S2_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

99
S3_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Obiective operaţionale: Până la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1___________________________________________________________________

O2___________________________________________________________________

O3-
_____________________________________________________________________

O4-
_____________________________________________________________________

O5-
_____________________________________________________________________

Strategii didactice:

Metode şi procedee de
învățământ:_________________________________________________

Mijloace de
învăţămant:_________________________________________________________

Forme de
organizare:___________________________________________________________

Sistem de evaluare:

Forme de
evaluare:________________________________________________________

Metode de
evaluare:________________________________________________________

Instrumente de
evaluare:_____________________________________________________

Date privind modul de desfășurare a lecției

Etapele lecției Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor

1.

100
2.

3.

4.

5.

6.

101
7.

8.

Observații. Întrebări:

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....................................................

Fişă de observație

Lecţia nr. 16

Data: ______________

Unitatea de aplicaţie:_______________________________________________

Profesor mentor :____________________________________________________

Clasa:___________________________________________

Disciplina:__________________________________________________

Subiectul lecţiei:_______________________________________________________

Tipul lecţiei:_____________________________________

Durata lecției:____________________________________

Scop:

102
S1_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

S2_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

S3_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Obiective operaţionale: Până la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1___________________________________________________________________

O2___________________________________________________________________

O3-
_____________________________________________________________________

O4-
_____________________________________________________________________

O5-
_____________________________________________________________________

Strategii didactice:

Metode şi procedee de
învățământ:_________________________________________________

Mijloace de
învăţămant:_________________________________________________________

Forme de
organizare:___________________________________________________________

Sistem de evaluare:

Forme de
evaluare:________________________________________________________

Metode de
evaluare:________________________________________________________

Instrumente de
evaluare:_____________________________________________________

103
Date privind modul de desfășurare a lecției

Etapele lecției Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor

1.

2.

3.

4.

104
5.

6.

7.

8.

Observații. Întrebări:

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....................................................

Notă: În funcție de tipurile lecțiilor, regăsite în anexe, se vor completa etapele


potrivite în Datele privind modul de desfășurare a lecției.

Săptămâna 9

Fişă de observație

Lecţia nr. 17

105
Data: ______________

Unitatea de aplicaţie:_______________________________________________

Profesor mentor :____________________________________________________

Clasa:___________________________________________

Disciplina:__________________________________________________

Subiectul lecţiei:_______________________________________________________

Tipul lecţiei:_____________________________________

Durata lecției:____________________________________

Scop:

S1_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________

S2_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________

S3_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________

Obiective operaţionale: Până la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1___________________________________________________________________
________

O2___________________________________________________________________
________

O3-
_____________________________________________________________________
______

O4-
_____________________________________________________________________
______

O5-
_____________________________________________________________________
______

106
Strategii didactice:

Metode şi procedee de
învățământ:_________________________________________________

Mijloace de
învăţămant:_________________________________________________________

Forme de
organizare:___________________________________________________________

Sistem de evaluare:

Forme de
evaluare:________________________________________________________

Metode de
evaluare:________________________________________________________

Instrumente de
evaluare:_____________________________________________________

Date privind modul de desfășurare a lecției

Etapele lecției Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor

1.

2.

3.

107
4.

5.

6.

7.

8.

108
Observații. Întrebări:

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....................................................

Notă: În funcție de tipurile lecțiilor, regăsite în anexe, se vor completa etapele


potrivite în Datele privind modul de desfășurare a lecției.

Fişă de observație

Lecţia nr. 18

Data: ______________

Unitatea de aplicaţie:_______________________________________________

Profesor mentor :____________________________________________________

Clasa:___________________________________________

Disciplina:__________________________________________________

Subiectul lecţiei:_______________________________________________________

Tipul lecţiei:_____________________________________

Durata lecției:____________________________________

Scop:

S1_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________

S2_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________

S3_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________

Obiective operaţionale: Până la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1___________________________________________________________________
________

109
O2___________________________________________________________________
________

O3-
_____________________________________________________________________
______

O4-
_____________________________________________________________________
______

O5-
_____________________________________________________________________
______

Strategii didactice:

Metode şi procedee de
învățământ:_________________________________________________

Mijloace de
învăţămant:_________________________________________________________

Forme de
organizare:___________________________________________________________

Sistem de evaluare:

Forme de
evaluare:________________________________________________________

Metode de
evaluare:________________________________________________________

Instrumente de
evaluare:_____________________________________________________

Date privind modul de desfășurare a lecției

Etapele lecției Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor

1.

110
2.

3.

4.

5.

6.

111
7.

8.

Observații. Întrebări:

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....................................................

Notă: În funcție de tipurile lecțiilor, regăsite în anexe, se vor completa etapele


potrivite în Datele privind modul de desfășurare a lecției.

Săptămâna 10

Fişă de observație

Lecţia nr. 19

Data: ______________

Unitatea de aplicaţie:_______________________________________________

Profesor mentor :____________________________________________________

Clasa:___________________________________________

Disciplina:__________________________________________________

Subiectul lecţiei:_______________________________________________________

Tipul lecţiei:_____________________________________

112
Durata lecției:____________________________________

Scop:

S1_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________

S2_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________

S3_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________

Obiective operaţionale: Până la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1___________________________________________________________________
________

O2___________________________________________________________________
________

O3-
_____________________________________________________________________
______

O4-
_____________________________________________________________________
______

O5-
_____________________________________________________________________
______

Strategii didactice:

Metode şi procedee de
învățământ:_________________________________________________

Mijloace de
învăţămant:_________________________________________________________

Forme de
organizare:___________________________________________________________

Sistem de evaluare:

113
Forme de
evaluare:________________________________________________________

Metode de
evaluare:________________________________________________________

Instrumente de
evaluare:_____________________________________________________

Date privind modul de desfășurare a lecției

Etapele lecției Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor

1.

2.

3.

4.

114
5.

6.

7.

8.

Observații. Întrebări:

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....................................................

115
Notă: În funcție de tipurile lecțiilor, regăsite în anexe, se vor completa
etapele potrivite în Datele privind modul de desfășurare a lecției.

Fişă de observație

Lecţia nr. 20

Data: ______________

Unitatea de aplicaţie:_______________________________________________

Profesor mentor :____________________________________________________

Clasa:___________________________________________

Disciplina:__________________________________________________

Subiectul lecţiei:_______________________________________________________

Tipul lecţiei:_____________________________________

Durata lecției:____________________________________

Scop:

S1_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________

S2_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________

S3_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________

Obiective operaţionale: Până la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1__________________________________________________________________
_________

O2__________________________________________________________________
_________

O3-
_____________________________________________________________________
______

116
O4-
_____________________________________________________________________
______

O5-
_____________________________________________________________________
______

Strategii didactice:

Metode şi procedee de
învățământ:_________________________________________________

Mijloace de
învăţămant:_________________________________________________________

Forme de
organizare:___________________________________________________________

Sistem de evaluare:

Forme de
evaluare:________________________________________________________

Metode de
evaluare:________________________________________________________

Instrumente de
evaluare:_____________________________________________________

Date privind modul de desfășurare a lecției

Etapele lecției Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor

1.

2.

117
3.

4.

5.

6.

7.

118
8.

Observații. Întrebări:

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....................................................

Notă: În funcție de tipurile lecțiilor, regăsite în anexe, se vor completa


etapele potrivite în Datele privind modul de desfășurare a lecției.

III.3. Analiza SWOT a practicii pedagogice

Completaţi analiza SWOT cu cel puţin trei informaţii pentru fiecare aspect
urmărit. Răspunsurile oferite vor fi strict confidenţiale, acestea fiind de un real
folos, în vederea organizării viitoare a activităţilor de practică pedagogică.

Puncte tari Puncte slabe

119
Oportunităţi Ameninţări

III.4. Instrumente adiționale

III.4.1. Planificarea activităților din săptămâna Să știi mai multe, să fii mai bun

Ora Luni Marți Miercuri Joi Vineri

III.4.2. Fișă de descriere a activității unei zile din cadrul Școlii Altfel

Denumirea Obiective Parteneri Resurse Descrierea Impactul

120
activității implicați activității creat

III.4.3.Fişă de observare a interacţiunilor din clasă

Această sarcină de lucru vă dă posibilitatea să observaţi câteva tipuri de


interacţiuni, care pot avea loc pe parcursul derulării orei. Notaţi tipul interacţiunilor
care au loc în timpul diferitelor etape ale lecţiei.
MODELUL DE INTERACŢIUNE OBSERVAŢII

Profesor- întreaga clasă

Profesor-elev

Elev-elev (perechi la distanţă)

Elev-elev (perechi apropiate)

Relaţii de grup

Elev-întreaga clasă

121
A fost lecţia suficient de variată, la nivelul interacțiunilor?

_____________________________________________________________________

Au existat momente când aţi simţit că interacţiunile sunt inadecvate?

____________________________________________________________________

III.4.4.Chestionar privind conduita grupului de elevi

1. Membrii grupului manifestă conduite de supunere, acceptare, aderenţă şi


toleranță? Cum au fost sesizate?

2. Membrii grupului sunt uniţi, acţionează unitar? Explicați.

3. Grupul controlează conduita şi acţiunile membrilor săi?

4. Grupul manifestarea unor idei sau comportamente diferite, variate? Cum?

5. Se caracterizează grupul prin asemănarea caracteristicilor sociale şi


psihologice ale membrilor săi?

6. Membrii grupului se simt bine, satisfăcuţi, fericiţi în cadrul grupului, simt


plăcerea de a fi în grup? Dați un exemplu.

7. În ce măsură membrii grupului sunt apropiaţi între ei?

8. În ce măsură membrii grupului acţionează, muncesc pentru grup?

( instrument adaptat după M. Zlate, C. Zlate, p. 74-75)

III.4.5. Fișă de analiză a lecției

122
În urma observării uneia dintre lecții, completați spațiile date, raportându-vă la
indicatorii menționați.
Data:
Disciplina:
Subiectul lecției:
Tipul lecției:
Comportamentul cadrului didactic

Utilizarea strategiilor didactice

Integrarea mijloacelor de învăţământ în lecţie

Creativitatea în conducerea lecţiilor

Orientarea acţiunilor şi gândirii elevilor

123
Gestionarea timpului didactic

III.4.6. Fișă de observare și de analiză a lecțiilor demonstrative (adaptare


după instrumentul cu același nume, Mihaela Neacșu, 2013, p.79)

Unitatea de aplicație:

Profesor mentor:

Data:

Clasa:

Disciplina:

Subiectul lecției:

Tipul lecției:

Durata lecției:

Organizarea clasei

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
......................................................

Relația profesor- elevi

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....................................................

124
Modalități de menținere a disciplinei

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....................................................

Metode, tehnici și procedee didactice utilizate

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....................................................

Materiale didactice și modul de folosire a lor

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....................................................

Prezentarea conținutului științific

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....................................................

Îmbinarea diferitelor tipuri de activități

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....................................................

Modalități de corectare a greșelilor

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....................................................

Rezolvarea unor situații dificile

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....................................................

125
Ritmul activităților și încadrarea în timp

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....................................................

Gradul de implicare a elevilor în lecție

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....................................................

Raportul dintre timpul în care a vorbit profesorul și cel în care au vorbit elevii

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....................................................

Mimica și gestica profesorului

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....................................................

Asigurarea feedbackului
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................

III.4.7. Fişă de analiză a comportamentului comunicaţional al cadrului didactic

În urma observării uneia dintre lecțiile susținute de cadrul didactic mentor,


completați grila, raportându-vă la indicatorii menționați. De asemenea, specificaţi
care au fost momentele în care aţi identificat în practică indicatorii daţi.

Titlul lecției__________________________________________

Indicatori Detalieri Observaţii

Utilizarea limbajului de specialitate

126
Claritatea explicaţiilor

Manifestarea comportamentului
empatic

Expresivitatea limbajului nonverbal


(mimica, gestica, zâmbetul sau privirea)

Folosirea limbajul paraverbal (tonul,


volumul vocii şi ritmul vorbirii)

Claritatea exprimării

Utilizarea creativă şi expresivă a


limbajului oral

Tehnici întrebări- răspunsuri

Utilizarea unor elemente ale


comunicării emoţionale

Capacitatea de ascultare activă

Fluiditatea, concizia şi acurateţea


discursului didactic

Captarea şi păstrarea interesului


copiilor

III.4..8. Fişă de caracterizare psihopedagogică

Date personale

• Numele şi prenumele _________________________________________

• Locul şi data naşterii__________________________________________

127
• Domiciliul __________________________________________________

• Unitatea de învăţământ_______________________________________

Date referitoare la familie

1. Structura familiei (componenţa, tipul familiei)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Ocupaţia şi locul de muncă al părinţilor

tata___________________________________________________________

mama_________________________________________________________

3. Ambianţa educativă:

climat stimulativ marcat de raporturi pozitive între părinţi, părinţi şi

copii neînţelegeri minore şi trecătoare între părinţi

dezacorduri relevante cu influenţă nefavorabilă asupra

copilului familie dezorganizată

4. Atitudinea familiei faţă de copil

îi acordă atenţie, îl îndrumă, supraveghează, ajută, este preocupată de


problemele copilului

îi acordă atenţie exagerată, manifestă hiperprotecţie

părinţii sunt indiferenţi, preocupaţi de alte probleme

5. Condiţiile de viaţă şi învăţătură ale copilului

confort şi condiţii foarte bune

condiţii obişnuite, normale,

medii condiţii acceptabile

condiţii deosebit de grele

III. Date privind sănătatea şi dezvoltarea fizică a copilului

• Caracteristici biofizice (creşterea şi dezvoltarea, statura – ponderală)

128
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________

• starea sănătăţii: boli cronice sau deficienţe (confirmate de examen de


specialitate)________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________

IV. Adaptarea copilului la activitatea de tip şcolar

se adaptează relativ uşor

are dificultăţi de adaptare generate de bază psihofiziologică precară

are dificultăţi de adaptare generate de conflicte afective de natură

familială are dificultăţi de adaptare generate de mediul şcolar

Situaţia şcolară – rezultate obţinute la învăţătură, la concursuri şcolare, cercuri

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

V. Procese şi capacităţi cognitive implicate în activitatea de învăţare

1. Procese senzoriale (senzaţii şi percepţii)

are un câmp vizual central şi periferic extins

are capacitate de a diferenţia cu precizie nuanţele cromatice

are capacitate de apreciere pe cale auditivă a distanţei dintre obiecte

are capacitate de autocontrol asupra propriilor emisiuni vocale

are capacitate de a diferenţia formele geometrice

are dificultăţi în recunoşterea unor construcţii

geometrice are percepţie complexă – spirit de observaţie

are capacitate de orientare spaţio-temporală

129
2. Reprezentări

utilizează fondul de reprezentări de care dispune

predominant vizuale

predominant auditive

predominant chinestezice

predominant anticipative

are reprezentări despre mediul înconjurător

nu are reprezentări despre mediul înconjurător

are reprezentări despre fenomene naturale

nu are reprezentări despre fenomene naturale

are reprezentări despre fenomene sociale (activitatea oamenilor)

are reprezentări despre fenomene sociale (activitatea oamenilor)

are reprezentări legate de activitatea de învăţare

nu are reprezentări legate de activitatea de învăţare

3. Procese cognitive superioareGândirea
• Volumul cunoştinţelor

Foarte bun BunAcceptabil Sărac

• Capacitate de înţelegere şi surprindere a relaţiilor esenţiale

Foarte bună Bună Acceptabilă Slabă

• Capacitate de analiză şi sinteză

Foarte bună Bună Acceptabilă Slabă

• Capacitatea de comparaţie (stabilirea asemănărilor – deosebirilor)

Foarte bună Bună Acceptabilă Slabă

• Capacitatea de generalizare (abstractizare – concretizare)

Foarte bună Bună Acceptabilă Slabă

130
• Capacitatea de rezolvare creatoare a problemelor

Foarte bună Bună Acceptabilă Slabă

• Capacitatea de operare cu noţiuni, judecăţi, raţionamente

Foarte bună Bună Acceptabilă Slabă

• Inteligenţă:


concretă abstractă creatoare

➢ Limbajul
• Volumul:bogatredus extrem de sărac

• Exprimare: corectăgreoaie incorectă

• Expresivitate: Foarte bună Bună Acceptabilă Slabă

• Conduita de ascultare: Foarte bună Bună Acceptabilă


Nesatisfăcătoare

• Deficienţe de limbaj:

oral / de pronunţie - dislalie

citit / lexie - dislexie

scris / grafie - disgrafie

altele (bâlbâială, rinolalie, mutism, întârzieri în dezvoltarea vorbirii etc.)

➢ Memoria

• Memorează: uşor dificil mecanic logic

• Reactualizează: recunoaşte reproduce materialul de învăţat

• Reţine: pentru timp scurt pentru o perioadă îndelungată uită frecvent ce a


memorat

➢ Imaginaţia şi creativitatea

are imaginaţie săracă,

banală are imaginaţie bogata

are imaginaţie reproductivă

are imaginaţie creatoare

131
Are posibilităţi creative în domeniile: artă (desen, muzică) literatură tehnică

➢ Atenţia

se orientează şi se concentrează asupra unui număr mare de

elemente are capacitate de concentrare sporită

nu se poate concentra

are atenţie distributivă, desfăşoară concomitent mai multe

activităţi nu este apt de atenţie distributivă

are atenţie mobilă, flexibilă nu

are atenţie mobilă, flexibilă

➢ Motivaţia

este sensibil la motivaţie pozitivă (laudă, încurajare etc.)

este sensibil la motivaţie negativă (blamare, ameninţare)

este motivat intrinsec, direct

este motivat extrinsec (determinare din afară)

are o motivaţie cognitivă – nevoia de a şti, curiozitate pentru nou

are o motivaţie afectivă – doreşte aprobarea şi dragostea celor din jur

➢ Afectivitatea

• are manifestări afective primare impulsive: frică, mânie, spaimă

• manifestă dispoziţii afective: vesel, optimist deprimat, trist

• manifestă emoţii curente: cu derulare calmă cu derulare tumultuoasă

• trăsături emoţionale:

dispune de echilibru emoţional, manifestă

stabilitate manifestă timiditate excesivă

are reacţii emoţionale puternice cu efect inhibitor asupra

activităţii are reacţii emoţionale cu caracter dezadaptativ

➢ voinţa

-
capacit

ate de

depăţir

ea

obstac

olelor

132
• depăşeşte constant greutăţile cu care se confruntă
• se află în imposibilitatea de a depune efort voluntar
• ia decizii rapid,

• are capacitate de selecţie între variantele posibile

• manifestă nehotărâre, are comportament oscilant

• are încredere în forţele proprii,

• se mobilizează uşor

• manifestă încăpăţânare, lipsă de flexibilitate

Deprinderi şi obişnuinţe

• are deprinderi igienico-sanitare

Da Nu

• are deprinderi practice

Da Nu

• are deprinderi de muncă intelectuală

Da Nu

• are deprinderi şi obişnuinţe comportamentale

Da Nu

➢ Aspecte ale integrării şcolare şi socio-afective

• Conduita elevului în clasă (la lecţii)

- participă cu interes, este activ, atent

- este atent, dar aşteaptă să fie solicitat -

este neatent, cu atenţie perturbată labilă

- este inactiv, pasiv, plictisit, apatic

• Conduita elevului în afara clasei (în pauze)

- are conduită normală, fără abateri

133
- are conduită marcată de atitudini agresive sau autoritare, de gravitate redusă

- prezintă devianţă comportamentală

• Conduita în grup

- este comunicativ, sociabil, execută cu interes sarcinile date, participă necondiţionat la viaţa
grupului, bun organizator

- se integrează, aderă la grup, dar este lipsit de iniţiativă, este un bun executant dacă este
solicitat

- este retras, rezervat, interiorizat, nu caută contactele cu membrii grupului, se


automarginalizează

• Stilul personal cu influenţe asupra activităţii şcolare

- este organizat, perseverent, ritmic, continuu

- este sârguincios, inventiv, creativ, sigur pe sine, independent

- este inegal, cu salturi, labil, superficial - nu manifestă

iniţiativă, este dependent de ajutorul celor din jur

- lucrează după tipar, se conformează modelului, preferă rutina, obişnuitul, se sperie de nou

- acumulează goluri în cunoştinţe, nu finalizează activităţile, are dificultăţi în învăţare

III.4.9. Chestionar privind relaţia cu mentorul

Completaţi chestionarul următor, oferind informaţii reale referitoare la relaţia didactică pe


care aţi avut-o cu mentorul de practică pedagogică. Răspunsurile oferite vor fi strict
confidenţiale, acestea fiind de un real folos în vederea organizării viitoare a activităţilor de
practică pedagogică.

1.Consideri că mentorul ţi-a oferit suficiente informaţii privitoare la activităţile pe care le-
ai observat sau desfășurat?

__________________________________________________________________________

2. Care au fost subiectele de discuţie cele mai importante pe care le-aţi abordat,
după activităţile de observare?

_____________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________
_

134
_____________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________

3. Ţi-au fost acordate explicaţii la întrebările adresate? Dă un exemplu.

_____________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________

4. Au existat situaţii în care comunicarea a fost deficitară? De ce?

_____________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________

5. Dacă ar fi să descrii în trei cuvinte relaţia ta cu mentorul de practică pedagogică, care ar


fi acelea?

_____________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________

ANEXE

Anexa 1. Tipuri de lecții

Lecția mixtă

1. Moment organizatoric: (1-2 min)


2. Verificarea cunoştinţelor (10 min)
3. Captarea atenției
4. Enunţarea temei şi a obiectivelor operaţionale ( 2 min)
5. Transmiterea noului conţinut (25 min)
6. Fixarea cunoştinţelor (5 – 8 min)
7. Asigurarea retenţiei şi a transferului (2 – 3 min)
8. Încheierea lecției

Lecția de însușire de noi cunoștințe


1. Moment organizatoric (1-2 min)

135
2. Anunţarea temei şi a obiectivelor operaţionale (2 – 3 min)
3. Captarea atenției
4. Comunicarea noilor cunoştinţe ( 35- 40 min)
5. Fixarea cunoştinţelor (4 – 5 min)
6. Asigurarea retenţiei şi a transferului (1 – 2 min)
7. Încheierea lecției

Lecția de formare sau consolidare de priceperi și deprinderi

1. Moment organizatoric: (2 – 3 min)

2. Enuntarea temei și a obiectivelor

3. Efectuarea de exerciţii/ aplicaţii (cca 40 min)

4. Concluzii şi realizarea feedbackului (5 – 6 min)

Lecția de recapitulare și sistematizare de cunoștințe

1. Moment organizatoric: (2 – 3 min)

2. Enunțarea temei și a obiectivelor operaționale

3. Recapitularea, sistematizarea cunoştinţelor ( cca 40 min)

4. Concluzii (2 – 3 min)

Lecția de evaluare de cunoștințe/ priceperi și deprinderi

1. Moment organizatoric: (2 – 3 min)

2. Enunțarea temei

3. Verificarea cunoştinţelor elevilor (35 – 40 min)

(Efectuarea probei practice )

(Efectuarea lucrării scrise)

3. Aprecieri, concluzii (5 – 6 min)

Anexa 2. Pagini de carnet de elev pentru clasele I – IV

136
137
Anexa 3. Pagină de catalog

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

………………………………………………………………………………………

(Unitatea de învățământ)

………………………………………………………………………..

(Localitatea și județul)

CATALOGUL CLASEI ………………

(învățământ primar)

Anul școlar ……………

DIRECTOR, ÎNVĂȚĂTOR,

L.S.

138

S-ar putea să vă placă și