Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect de activitate didactică

INTERVALUL DE VÂRSTĂ: 61 – 72/84 luni


GRUPA: Mare
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Ce și cum vreau să fiu?”
TEMA PROIECTULUI TEMATIC: „Minunata lume a cunoașterii ”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Semințele sunt somnoroase”
ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE: „Domeniul limbă și comunicare” (DLC)
TEMA ACTIVITĂȚII: Joc didactic „În grădina bunicilor” (cuvânt, propoziție, silabă, sunet).
MIJLOCUL DE REALIZARE: joc didactic
COMPORTAMENTE VIZATE (Curriculum pentru educația timpurie, 2019, p. 18 - 24).:
A.1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate;
B.4.1. Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de
artă etc.;
C.2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;
D.3.2. Discriminează/diferențiază fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu litere;
D.3.4. Asimilează unele elemente ale scrisului și folosește diferite modalități de comunicare grafică
și orală pentru transmiterea unui mesaj
E.3.3. Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului și Spațiului

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Comportamente (manifestări ale Obiective operaționale
competențelor) și codificarea acestora
A.1.3.Utilizează mâinile și degetele O1. Preșcolarul va fi capabil să manipuleze diferite
pentru realizarea de activități variate. jucării, obiecte, jetoane, etc. precum și aplicația tablei
B.4.1. Recunoaște și exprimă emoții de interactive.
bază, produse de piese muzicale, texte O2. Preșcolarul va fi capabil să își exprime adecvat
literare, obiecte de artă etc. emoțiile, pe parcursul derulării jocului, demonstrând
C.2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență.
consecvență. O3. Preșcolarul va fi capabil să formuleze, fără ajutor
D.3.2.Discriminează/diferențiază fonetic (sprijin), propoziții simple și dezvoltate.
cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete
cu litere. O4. Preșcolarul va fi capabil să recunoască cuvinte, silabe
D.3.4. Asimilează unele elemente ale sunete și cel puțin trei litere, asociind corect imaginea cu
scrisului și folosește modalități de litera corespunzătoare.
comunicare grafică și orală pentru O5. Preșcolarul va fi capabil să folosească în mod
transmiterea unui mesaj. consecvent simbolurile convenționale, în trasarea pe
E.3.3. Descrie unele caracteristici ale tablă a propoziției, numărului de cuvinte și de silabe
lumii vii, ale Pământului și Spațiului (corespunzătoare fiecărui cuvânt).
O6. Preșcolarul va fi capabil să identifice anumite
caracteristici ale grădinii, legumelor și fructelor.
Sarcina didactică: Valorificarea și exersarea cunoștințelor dobândite în abordarea limbajului
scris și oral. Identificarea unor semne, convenții și scrieri, în funcție de context.
Regulile jocului: Copiii vor denumi unelte de grădinărit, materiale, legume, fructe etc., vor
alcătui propoziții simple și dezvoltate, folosind cuvintele date, după care vor analiza propoziția,
folosind metoda fonetică, analitico-sintetică. În complicarea jocului, se va preciza sunetul inițial
al cuvântului dat. Se va asocia imaginea cu litera mare de tipar, corespunzătoare sunetului
inițial.
Elemente de joc: concursul, aplauzele, recompensele.
Mijloace de învățământ: tablă, cretă, flipchart, tablă interactivă, aplicație pentru tabla
interactivă, jetoane, unelte de grădinărit, planșă format A0 pentru copacul ideilor.
Metode și procedee didactice: jocul didactic, conversația, explicația, exercițiul,
problematizarea, metodele interactive: „copacul ideilor” și „mâna oarbă”.
Forme de organizare a activității: frontală, individuală.
Durata: 35 - 40 minute.
Bibliografie:
*** Curriculum pentru educația timpurie (a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 ani),
(2019), M.E.N., București.
Albulescu, I., Catalano, H., coord. (2019), Didactica jocurilor, Editura Didactică și Pedagogică
S.A., București.
Bogaert, C., Delmarle, S., Preda, V., (2012), Formarea competențelor în grădiniță, o altă
perspectivă asupra timpului școlar, Editura Aramis, București.
Borțeanu, S., Axene, M., Vodiță, A., Crihan, S., (2010), Poftiți în trenulețul jocurilor, Jocuri
didactice pentru preșcolari, Editura Diamant, Pitești.
Dulamă, E., (2011), Despre competențe, Teorie și practică, Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca.
Dulamă, E., (2011), Geografie și didactica geografiei pentru învățământul primar și preșcolar,
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
Dulamă, E., (2010), Fundamente despre competențe, Teorie și aplicații, Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca.
Dulamă, E., (2009), Cum îi învățăm pe alții să învețe, Teorii și practici didactice, Editura
Clusium, Cluj-Napoca.
Dulamă, E., (2008), Metodologii didactice activizante –teorie și practică, Editura Clusium,
Cluj-Napoca.
Ana, A., Cioflică, S., (2007), Jocuri didactice pentru educarea limbajului, Îndrumător metodic
grupa pregătitoare, Editura Tehno Art, Pitești.
Mitu, F., Antonovici, Ș., (2005), Metodica activităților de educare a limbajului în învățământul
preșcolar, Ediția a II-a, revizuită, Editura Humanitas Educațional, București.
Miclea, M., (coord.), (2002), Voi fi școlar! (îndrumător pentru activitățile de educarea
limbajului), Editura Dacia Educațional, Cluj-Napoca.
Ezechil, L., Păiși Lăzărescu, M, (2002), Laborator preșcolar, ghid metodologic, ediția a II-a
revizuită, Editura V & I Integral, București.
Desfășurarea activității
Compo Obie Momentele activității Strategii Evaluare
rta- ctive didactice
mente oper
ațio-
nale
B.4.1. O2 1. Captarea atenției Conversația, Atitudinea și
Se va realiza prin prezentarea, sub formă de explicația reacțiile
surpriză a materialelor pregătite de educatoare. Se emoționale ale
vor intui toate elementele care intră în structura copiilor față de
machetei, care reprezintă o grădină a bunicilor. materialele
intuite.
C.2.1. O1- 2. Anunțarea temei și a obiectivelor Conversația, Corectitudi-
O6 urmărite explicația nea
Educatoarea va anunța tema jocului didactic „În răspunsurilor;
grădina bunicilor”, care va fi repetată de către mai reacțiile
mulți copii, pentru a fi însușită. emoționale ale
Ulterior, într-un limbaj adaptat puterii de copiilor, cu
înțelegere a preșcolarilor, vor fi anunțate privire la
obiectivele operaționale, urmărite pe parcursul sarcinile de
activității: Astăzi la activitate, vom organiza un lucru
joc foarte interesant, pe parcursul căruia vom anunțate..
face o călătorie în grădina bunicilor, unde
trăiește așa numitul „copac al ideilor”. Acest
copac are niște așteptări de la noi, în calitate de
viitori școlari. Apoi, vom afla lucruri interesante
despre uneltele cu care se lucrează în grădină, și
despre roadele muncii, pentru ca, la final, să ne
jucăm cu imagini și litere pe tabla interactivă.
C.2.1. O3 3. Reactualizarea cunoștințelor dobândite Conversația, Corectitudi-
E.3.3. O6 anterior explicația, nea
Educatoarea va prezenta copiilor planșa cu metoda răspunsurilor
„copacul ideilor”. „Copacul oferite
Le va explica modul în care se vor juca cu acest ideilor”
copac, respectiv faptul că, trebuie să se gândească
și să enunțe, pe rând, tot ceea ce le vine în minte,
atunci când aud cuvântul GRĂDINĂ care este
scris la baza copacului ideilor.
După 1-2 minute de gândire, educatoarea va nota, Produsul
pe rând ideile și cuvintele enunțate de către copii, activității
plasându-le pe „copacul ideilor”. Educatoarea va (calitatea
concluziona că notațiile de pe copac reprezintă ideilor din
cuvinte și propoziții, pe care oamenii le folosesc „copacul
în vorbire, pentru a putea comunica. ideilor”).
A.1.3. O1 4. Dirijarea învățării
B.4.1. O2 a. Explicarea regulilor jocului și a modului Nivelul de
C.2.1. O3 de desfășurare Conversația, autonomie în
D.3.2. O4 Folosind metoda interactivă „mâna oarbă”, copiii explicația, realizarea
sunt invitați să extragă dintr-un bol, jetoane, după exercițiul grupării, după
care vor fi rugați să se grupeze în funcție de metoda un anumit
jetonul obținut, în trei grupe: a grădinarilor, a interactivă criteriu.
fructelor și a legumelor. Educatoarea va completa „mâna Corectitudinea
grupa care are cei mai puțini jucători și își va oarbă”. răspunsurilor
motiva alegerea. oferite.
Educatoarea le va explica copiilor faptul că, va fi Reacțiile
invitat, pe rând, câte un copil din fiecare grupă la emoționale și
magazinul „Gospodarul”, amenajat în sala de de autocontrol
grupă, de unde acesta va alege numai obiectele Exercițiul
necesare pe care le folosește în activitatea din
grădină (ex. grădinarii vor alege unelte, copiii din
grupa fructelor fructe, iar cei din grupa legumelor,
vor selecta legume).
b) Executarea jocului demonstrativ de către
educatoare
Educatoarea alege un obiect. Conversația,
Obiectul ales este numit: greblă sau explicația,
Eu am ales o greblă. exercițiul.
Educatoarea alcătuiește o propoziție cu cuvântul
greblă.
Bunica a adus o greblă din magazie.

Se vor fixa regulile jocului.

Se va preciza faptul că între cele trei echipe se va


desfășura un concurs, răspunsurile corecte fiind
recompensate cu aplauze și cu emoticoane vesele,
cele greșite cu emoticoane triste. La final se vor
totaliza numărul de emoticoane vesele și triste,
pentru fiecare echipă, și vor fi desemnați
câștigătorii.
c) Executarea jocului de probă.
Se va realiza cu ajutorul unui copil.

A.1.3. O1 5. Obținerea performanței și asigurarea Exercițiul, Corectitudinea


B.4.1. O2 transferului conversația răspunsurilor
C.2.1. O3 La semnalul educatoarei, fiecare echipă își va oferite.
D.3.2. O4 desemna câte un reprezentant, care va face o Reacțiile
vizită la magazin, de unde își va alege câte un emoționale și
obiect, de care are nevoie în activitatea pe care de autocontrol
urmează să o desfășoare.
-Se denumește obiectul sau imaginea aleasă cu
cuvântul corespunzător.
-Se formulează câte o propoziție simplă sau
dezvoltată cu cuvântul respectiv.
-Răspunsurile corecte sunt aplaudate și
recompensate cu emoticoane vesel,e cele greșite
sunt corectate de către colegii din aceeași echipă,
și recompensate cu emoticoane triste. Se repetă
algoritmul de lucru de 3 ori , pentru fiecare echipă
și se anunță echipa câștigătoare.
A.1.3. O1 Variante de joc. Conversația, Corectitudinea
B.4.1. O2 Varianta I explicația, răspunsurilor.
C.2.1. O3 În continuare se va lucra doar cu jetoane. exercițiul, Reacțiile
D.3.2. O4 Din fiecare echipă, va fi desemnat câte un Metoda emoționale ale
D.3.4. O5 reprezentat, care va avea o sarcină distinctă. interactivă copiilor.
„mâna oarbă Calitatea
Echipa I. (echipa grădinarilor). Reprezentantul ”. produselor
echipei vine la masa educatoarei, alege un jeton activității
cu o imagine denumește imaginea și formulează o (corectitudinea
propoziție (ex. găleată) și o reprezintă pe tablă, schemei de
folosind o linie orizontală. . analiză a
Maria adună fructele în găleată. propoziției,
rezultată în
urma
Echipa a II-a. (echipa fructelor). Reprezentantul contribuției
echipei repetă propoziția formulată de colegul său celor trei
și reprezintă la tablă, folosind simbolurile echipe,
corespunzătoare (cercuri), numărul de cuvinte, desemnate cu
din care este alcătuită propoziția. ajutorul
metodei „mâna
Maria adună fructele în găleată. oarbă”).

Echipa a III-a.
Își va desemna un reprezentant, care va despărți
fiecare cuvânt în silabe, și va scrie, sub fiecare
cuvânt (cerc), tot atâtea liniuțe orizontale, câte
silabe are cuvântul respectiv.

Pentru fiecare echipă în parte, vor fi aplaudate


răspunsurile corecte, iar cele greșite vor fi
corectate.
B.4.1. O2 Varianta a II-a Conversația, Corectitudinea
C.2.1. O3 Educatoarea se va întoarce la „copacul ideilor”, explicația. ideilor,
D.3.2. O4 va citi copiilor cuvintele notate și îi va ruga să îl Metoda cuvintelor și a
completeze cu alte cuvinte, descoperite pe interactivă răspunsurilor
parcursul derulării jocului. „copacul date cu privire
Copiii vor fi rugați să precizeze sunetul cu care ideilor” la identificarea
încep cuvintele care au fost adăugate pe copac. În sunetului
varianta în care copiii nu reușesc să identifice alte inițial.
cuvinte noi, educatoarea va citi, pentru fiecare
echipă pe rând, câte un cuvânt și va solicita copiii
să precizeze sunetul cu care începe cuvântul
respectiv.
Răspunsurile corecte sunt aplaudate, cele greșite
sunt corectate.

B.4.1. O2 Varianta a III - a Exercițiul, Corectitudinea


C.2.1. O3 Folosind metoda interactivă/activizantă „Puzzle” conversația, răspunsurilor,
(Dulamă, 2008, p. 379), educatoarea va solicita metoda reacțiile
câte un reprezentant din fiecare echipă, pentru a activizantă emoționale ale
reconstitui verbal o propoziție, din cuvintele date. „Puzzle”. copiilor.
În cazul în care, copilul întâmpină greutăți, se
acceptă ajutorul colegilor din echipă.
(Ex. 1. măr, eu, mănânc, un)
Eu mănânc un măr.

(Ex. 2. legume, mama , a cumpărat).


Mama a cumpărat legume.

(Ex. 3. unelte, bunicii, lucrează, cu).


Bunicii lucrează cu unelte.
Propozițiile alcătuite corect vor fi aplaudate, cele
greșite vor fi corectate.

A.1.2. O1 6. Asigurarea feedback-ului și evaluarea Conversația, Studiul


B.4.1. O2 performanței. explicația, produselor
C.2.1. O3 exercițiul. activității.
D.3.2. O4 Se va purta cu copiii o discuție, referitoare la litere Corectitudinea
și sunete. Li se reamintește copiilor faptul că, asocierilor
sunetul se aude, iar litera se scrie. realizate,
Copiii vor fi solicitați să precizeze numele echipei comparativ cu
din care fac parte. feedback-ul
-Cu ce sunet începe cuvântul grădinari? (Cu oferit de softul
sunetul G.) tablei
-Care este litera corespunzătoare sunetului? (G) interactive.
Identic se va proceda și pentru celelalte două
echipe.
Li se va prezenta copiilor aplicația „Category
Smart Image” realizată cu Smart Notebook 11.
Copiii vor fi rugați să citească în fiecare coloană
a tabelului, inițialele echipelor.
Câte un reprezentant din fiecare echipă, va fi
solicitat să așeze toate imaginile a căror denumire
începe cu sunetul G, în coloană corespunzătoare.
Identic se va proceda și pentru celelalte sunete (F,
L).
Pentru a verifica corectitudinea răspunsurilor
oferite de colegi, educatoarea va invita un copil,
care va da click pe butonul „Solve”.
Răspunsurile corecte sunt marcate de program cu
bifă verde, cele greșite sunt tăiate cu un X roșu.
Se va repeta titlul jocului didactic și se vor face
aprecieri individuale și colective, referitoare la
modul în care copiii au participat la joc, oferindu-
se recompense.

Anexa 1.
„Copacul ideilor”
Anexa 2.

S-ar putea să vă placă și