Sunteți pe pagina 1din 8

Titlu/ Acronim PEDAGOGIE / PED

Descriere generală
Misiunea fundamentală a programului de studii în Științele Educației –
Pedagogie – vizează calificarea specialiștilor în domeniul educației și
formarii, pentru a contribui la creșterea calității resurselor umane și la
dezvoltarea sistemului educațional din România.
Obiectivele principale ale acestei specializări sunt focalizate pe:

• specializarea în două domenii profesionale de interes major pentru


piața muncii: Educație și formare și Pedagogie socială și consiliere;
• dezvoltarea competențelor necesare exercitării profesiunilor din
domeniul educației și formării, la nivel organizațional, instituțional,
comunitar local și național.

Strategic, la nivelul departamentului, conținutul programului de studii este


conceput pentru a:

- identifica și furniza soluții teoretice și aplicative la


problemele sistemului național de educație, prin activitățile didactice și prin
cele de cercetare;

- releva aplicativitate în concordanță cu necesitățile pieței


muncii, în context național și european (abordări interdisciplinare,
componentă consistentă de practică, colaborări internaționale, integrarea
intensă a tehnologiilor și a TIC în activitățile didactice și pentru comunicarea
cu studenții).

Mai multe detalii cu privire la admiterea în cadrul acestui program pot fi


regăsite la adresa:
Admitere
http://fpse.unibuc.ro/admitere/studii-de-licenta/precizari-admitere-stiinte-
ale-educatiei
Cursuri
Cursurile incluse în planul de învăţământ sunt proiectate în conformitate cu
logica specifică dezvoltării competențelor din structura profilului de formare
a absolventului programului de studii de Pedagogie.

Sunt reprezentate, în proporții adecvate, discipline de învățământ


corespunzătoare pentru aria teoretic-conceptuală, cea aplicativă, aria
interdisciplinară, respectiv aria generatoare de competențe de învățare
continuă. Planurile de învățământ integrează discipline fundamentale, de
specialitate, complementare, facultative și opționale.

Planurile de învățământ sunt actualizate în fiecare an academic, spre a fi


concordante permanent cu competențele solicitate viitorilor absolvenți,
pentru a fi competitivi pe piața muncii din România și din spațiul european.

Disciplinele de studiu pot fi identificate în planurile de învățământ, la


adresa:
https://fpse.unibuc.ro/images/planinvatamant/2020-
2021/Licenta/PEDAGOGIE%20LICENTA%202020-2021%20.pdf

Profesori Cadrele didactice au un nivel înalt de recunoaștere academică, fiind implicate


în numeroase proiecte relevante pentru sistemul de educație național și pentru
cercetarea educațională.

În cadrul programului de studii de Pedagogie, activitatea didactică este


desfășurată de următorii profesori:

Prof. dr. Anca Nedelcu


Prof. dr. Cătălina Ulrich Hygum
Prof. dr. Lavinia Bârlogeanu
Prof. dr. Romiță Iucu
Prof dr. Lucian Ciolan
Conf. dr. Antoaneta-Firuța Tacea
Conf. dr. Cosmina Mironov
Lect. dr. Mihaela Stîngu
Lect. dr. Elena Marin
Lect. dr. Simona Iftimescu
Lect. dr. Anișoara Dumitrache
Lect. dr. Oana Moșoiu
Lect. dr. Beatrice Almășan
Lect. dr. Dragoș Iordache

Prof. dr. emerit Dan Potolea


Prof. dr. emerit Emil Păun
Prof. dr. emerit Ioan Neacșu
Prof. dr. emerit Ecaterina Vrăsmaș
Prof. dr. emerit Viorel Nicolescu

De asemenea, specialiștii asociați contribuie semnificativ la creșterea calității


actului educațional din cadrul programului.
Parteneri Ministerul Educației, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație,
inspectorate școlare, școli, grădinițe, creșe, organizații guvernamentale și
non-guvernamentale
Perspective în carieră/
Debuşee profesionale Absolvenții programului de studii Pedagogie pot fi încadrați în domenii de
activitate precum:

• formarea si dezvoltarea resurselor umane,


• elaborarea, implementarea și evaluarea de proiecte educaționale,
• consiliere și orientare școlară și profesională,
• asistarea persoanelor aflate în situație de risc,
• sistemul de învățământ preuniversitar și universitar,
• managementul resurselor umane,
• managementul instituțiilor educaționale,
• cercetare în domeniul educației,
• marketing educațional,
• programe de educație non-formală și permanentă,
• activități de consultanță și evaluare de programe socio-educaționale,
• proiectarea și implementarea curriculumului și a programelor de
formare inițială și continuă.

Testimoniale ”Trecerea de la liceu la facultate reprezintă, pentru cei mai mulți studenți, o
absolvenți schimbare de paradigmă pe care fiecare o interiorizează în felul său. Însă
trecerea de la orice liceu la Facultatea de Psihologie și Științele Educației,
specializarea Pedagogie, înseamnă, în opinia mea, o schimbare radicală a
perspectivei asupra predării și învățării. Ca viitor om de școală, studentul
găsește nenumărate modele de dascăli întrupate în tot atâția profesori din
FPSE.

Pentru cei care au urmat studii superioare și la alte facultăți, diferența este
evidentă: de la clădirea modernă și atmosfera prietenoasă, până la dăruirea
dascălilor și diversitatea experiențelor de învățare (de la tradiționale, la cele
mai moderne).

Cum m-am simțit în anii de licență la FPSE? Ca într-un loc în care voi dori
mereu să mă întorc, ca într-o oază inepuizabilă de cunoștințe, modele,
bunăvoință, înțelegere, susținere… și lista ar putea continua.

Ce s-a petrecut în acești ani? Incredibil de multe și plăcut surprinzătoare


experiențe de învățare, într-un timp prea scurt. Cursuri, cărți, articole,
videoclipuri și multe alte surse de informare au pătruns în universul de
cunoaștere al studenților pe căi atractive și motivante – proiecte, echipe,
cercetări, provocări incitante de interacțiune, toleranță, empatie.

Ce am descoperit? Că un dascăl dedicat dă dovadă de o perfectă comuniune


între ce și cum face și ce spune. Întregul parcurs de învățare a fost o expediție
de explorare, descoperire, reinventare, reconstrucție, grație modului în care
ghizii noștri pe drumul științelor educației au știut să construiască traseul.

Ce voi face în viitor? Simplu. La întrebarea oricărui licean derutat: Ce


facultate să urmez?, răspunsul meu va fi: Pedagogia. Dar nu oriunde, ci la
FPSE, Universitatea din București.

Mulțumesc profesorilor mei!

(Alina Perțea, trainer)

”Ca student matur, programul de licență cu specializarea Pedagogie a


reprezentat pentru mine o soluție de reorientare profesională. Lucram deja ca
trainer, dar doream să-mi structurez informațiile, să aprofundez anumite
subiecte. Facultatea aceasta a reprezentat o bună oportunitate de a lua contact
cu unii dintre cei mai buni specialiști din domeniul științelor educației.

Profesional simt ca am crescut extrem de mult, pentru ca tot ceea ce știam a


căpătat o formă stabilă, o susținere științifică. Perspectiva mea asupra
procesului educațional s-a lărgit și s-a rafinat. Oportunitățile în carieră au
crescut și s-au diversificat. Am înțeles că locul pedagogului este în mult mai
multe domenii decât percepeam eu la începutul studiilor de licență. La urma
urmei, avem nevoie de specialiști în scoli, în instituții publice, în companii
etc., deoarece învățarea este legată de toate activitățile umane.

În cei trei ani de studiu m-am simțit încurajată să caut informații, susținută,
ghidată să îmi construiesc propriile proiecte și perspective. Am găsit aici
mentorii pe care doream să-i cunosc, cu nimic mai prejos decât profesorii pe
care i-am cunoscut în Anglia și în Franța. Mă simt profund legată sufletește
de ei, deoarece îi consider oameni minunați.

În concluzie, pentru mine, această experiență s-a dovedit a fi una extrem de


folositoare și am rămas cu amintiri frumoase despre oamenii pe care i-am
cunoscut aici – colegi și profesori deopotrivă.”

(Adriana Popa, consilier educațional și vocațional)


Testimonial ”A vorbi despre programul de studii de Pedagogie, în cuvinte simple și
coordonator de convingătoare, nu este greu. Asemenea celor mai mulți dintre colegii mei,
program am absolvit acest program și i-am avut ca profesori pe cei care l-au întemeiat.

La începuturi, se adresa mai ales celor dedicați școlii. Treptat, a devenit


atractiv pentru toți cei interesați de domeniul extins al educației și formării.

În prezent, îi regăsim cu bucurie pe absolvenți, într-o diversitate de ipostaze


profesionale – profesori consilieri, designeri, manageri și evaluatori de
programe educaționale, formatori, cercetători în educație, autori de manuale
școlare, consultanți în educație sau experți în formarea și dezvoltarea
resurselor umane –, în sectorul public, non-profit sau privat.

Pentru viitor, programul de studii de licență în Pedagogie este prefigurat


astfel încât să răspundă nevoilor de formare cu care se confruntă educația,
păstrând totodată nucleul de cunoaștere tradițional.”

(Conf. dr. Antoaneta-Firuța Tacea, Director al Departamentului de Științele


Educației)
Link - pagină de https://www.facebook.com/fpse.unibuc.ro/
facebook
Persoană de contact Conf. dr. Antoaneta-Firuța Tacea – firuta.tacea@unibuc.ro
Title/ acronym PEDAGOGY

Short description The fundamental mission of the study programme in Education Sciences -
Pedagogy - aims at the qualification of specialists in the field of education
and training, in order to contribute to increase the quality of human resources
and to develop the educational system in Romania.

The main objectives of this specialization are focused on:


• specialization in two professional fields of major interest for the labour
market: Education and training and Social pedagogy and counselling;
• developing the competences necessary for the practice of professions
in the field of education and training, at organizational, institutional,
local community and national level.

Strategically, at the department level, the content of the study programme is


designed to:
- identify and provide theoretical and applied solutions to the
problems of the national education system, through teaching and
research activities;
- reveal applicability in accordance with the needs of the labour
market, in a national and European context (interdisciplinary
approaches, consistent component of practice, international
collaborations, intensive integration of technologies and ICT in
teaching activities and for communication with students).

For more information regarding the admission to this programme, please visit
the following link:
Admission http://fpse.unibuc.ro/admitere/studii-de-licenta/precizari-admitere-stiinte-
ale-educatiei

Courses The courses included in the curriculum framework are designed according to
the specific logic of developing the competences in the structure of the
training profile of the graduate of the Pedagogy study programme.

Appropriate proportions of educational disciplines for the theoretical-


conceptual area, the applied one, the interdisciplinary area, respectively the
area generating continuous learning competencies are represented. The
curriculum frameworks integrate fundamental, specialized, complementary,
facultative and optional course subjects.

The curriculum frameworks are updated every academic year, in order to be


permanently consistent with the competences required of future graduates, in
order to be competitive on the labour market in Romania and in Europe.

The study subjects can be identified in the curriculum frameworks, at the


following link:
https://fpse.unibuc.ro/images/planinvatamant/2020-
2021/Licenta/PEDAGOGIE%20LICENTA%202020-2021%20.pdf
Teachers Teachers have a high level of academic recognition, being involved in many
projects relevant to the national education system and educational research.

Within the Pedagogy study programme, the didactic activity is carried out by
the following teachers:

Anca Nedelcu, Professor PhD


Cătălina Ulrich Hygum, Professor PhD
Lavinia Bârlogeanu, Professor PhD
Romiță Iucu, Professor PhD
Lucian Ciolan, Professor PhD
Antoaneta-Firuța Tacea, Associate professor PhD
Cosmina Mironov, Associate professor PhD
Mihaela Stîngu, Lecturer PhD
Elena Marin, Lecturer PhD
Simona Iftimescu, Lecturer PhD
Anișoara Dumitrache, Lecturer PhD
Oana Moșoiu, Lecturer PhD
Beatrice Almășan, Lecturer PhD
Dragoș Iordache, Lecturer PhD

Dan Potolea, Professor Emeritus PhD


Emil Păun, Professor Emeritus PhD
Ioan Neacșu, Professor Emeritus PhD
Ecaterina Vrăsmaș, Professor Emeritus PhD
Viorel Nicolescu, Professor Emeritus PhD

Also, the associated specialists contribute significantly to the increase of the


quality of the educational act within the programme.
Partners Ministry of Education, National Center of Policy and Evaluation in
Education, school inspectorates, schools, kindergartens, nurseries,
governmental and non-governmental organizations.
Career opportunities Graduates of the Pedagogy study programme can be included in activity
fields such as:
• training and development of human resources,
• elaboration, implementation and evaluation of educational projects,
• school and professional counselling and guidance,
• assisting people at risk,
• the pre-university and university education system,
• human resources management,
• management of educational institutions,
• research in the field of education,
• educational marketing,
• non-formal and continuing education programmes,
• consultancy activities and evaluation of socio-educational
programmes,
• designing and implementing the curriculum and pre-service and in-
service training programmes.

Graduates’
testimonials
“The transition from high school to college is, for most students, a paradigm
shift that everyone internalizes in their own way. But the transition from any
high school to the Faculty of Psychology and Educational Sciences,
specializing in Pedagogy, means, in my opinion, a radical change of
perspective on teaching and learning. As a future school practician, the
student finds countless models of teachers embodied in as many teachers in
FPSE.

For those who have also attended academic courses at other faculties, the
difference is obvious: from the modern building and friendly atmosphere, to
the dedication of teachers and the diversity of learning experiences (from
traditional to the most modern ones).

How did I feel during my undergraduate studies at FPSE? As in a place where


I will always want to return to, as in an inexhaustible oasis of knowledge,
role models, goodwill, understanding, support… and the list could go on.

What has happened in these years? Incredibly many and pleasantly surprising
learning experiences in too short a time. Courses, books, articles, videos and
many other sources of information have entered the universe of knowledge
of students in attractive and motivating ways - projects, teams, research,
exciting challenges of interaction, tolerance, empathy.

What did I discover? That a dedicated teacher shows a perfect communion


between what and how s/he does and what s/he says. The whole learning
journey was an expedition of exploration, discovery, reinvention,
reconstruction, thanks to the way in which our guides on the path of
educational sciences knew how to build the route.

What will I do in the future? Simple. To the question of any confused high
school student: What faculty should I attend?, my answer will be: Pedagogy.
But not anywhere, but at FPSE, University of Bucharest.

Thanks to my teachers!”

(Alina Perțea, trainer)

“As mature student, the Undergraduate Degree in Pedagogy was the perfect
solution for a career change. I was already working as a trainer, but I was
hoping to structure and to deepen my knowledge. This programme was an
opportunity to get in contact with some of the best specialists in the science
of education domain.

Professionally, I feel that I have grown extremely much because everything


that I have known has acquired a stable structure, a scientific support. My
perspective on the educational process has broadened and refined. Career
opportunities have increased and are more diverse. I understood that the
pedagogue has its place in many more professional areas than I perceived at
the beginning of my undergraduate studies. After all, we need specialists in
schools, in public institutions, in companies, etc. because learning is linked
to all human activities.

In the three years of study I felt encouraged to look for information,


supported to perform, guided to build my own projects and perspectives. I
found here the mentors I always wanted to meet, as good as the teachers I
have previously met in England and France.

In conclusion, for me this experience proved to be extremely useful and I was


left with fond memories of the people I met here, colleagues and teachers
alike.”

(Adriana Popa, educational and vocational counselor)


Coordinator’s “Talking about the Pedagogy programme of study, in simple and convincing
testimonial words, is not difficult. Like most of my colleagues, I graduated from this
programme and had as teachers those who founded it.

In the beginning, it was addressed especially to those dedicated to school.


Gradually, it became attractive to all those interested in the extended field of
education and training.

Nowadays, we happily find graduates in a variety of professional settings -


teachers, counselors, designers, managers and evaluators of educational
programmes, trainers, researchers in education, authors of textbooks,
education consultants or experts in training and development of human
resources - in the public, non-profit or private sector.

For the future, the undergraduate programme in Pedagogy is prefigured so as


to respond to the training needs faced by education, while preserving the
traditional core of knowledge.”

(Antoaneta-Firuța Tacea, Associate professor PhD, Head of the Department


of Education Sciences)

Facebook page https://www.facebook.com/fpse.unibuc.ro/


Contact person Antoaneta-Firuța Tacea, Associate professor PhD
firuta.tacea@unibuc.ro

S-ar putea să vă placă și