Sunteți pe pagina 1din 112

STRUCTURA ANULUI ‫ڌ‬COLAR 2017-2018

ORDIN
privind structura anului úcolar 2017–2018

În temeiul art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea EducaĠiei NaĠionale nr. 1/2011, cu
modificările úi completărileulterioare, în temeiul prevederilor din Hotărârea Guvernului nr.
26/2017 privind organizarea úi funcĠionarea Ministerului EducaĠiei NaĠionale,

Ministrul EducaĠiei NaĠionale emite prezentul ordin.

Art. 1. – (1) Anul úcolar 2017—2018 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 167 de
zile lucrătoare.
Art. 2. – Anul úcolar 2017—2018 începe pe data de 1 septembrie 2017, se încheie pe
data de 31 august 2018 úi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I are 18 săptămâni dispuse în perioada 11 septembrie 2017 – 2 februarie 2018.


Cursuri – luni, 11 septembrie 2017 – vineri, 22 decembrie 2017
În perioada 28 octombrie – 5 noiembrie 2017, clasele din învăĠământul primar úi grupele din
învăĠământul preúcolar sunt în vacanĠă.
VacanĠa de iarnă – sâmbătă, 23 decembrie 2017 – duminică, 14 ianuarie 2018
Cursuri – luni, 15 ianuarie 2018 – vineri, 2 februarie 2018
VacanĠa intersemestrială – sâmbătă, 3 februarie 2018 – duminică, 11 februarie 2018

Semestrul al II-lea are 17 săptămâni dispuse în perioada 12 februarie 2018 – 15 iunie 2018.
Cursuri – luni, 12 februarie 2018 – vineri, 30 martie 2018
VacanĠa de primăvară – sâmbătă, 31 martie 2018 – marĠi, 10 aprilie 2018
Cursuri – miercuri, 11 aprilie 2018 – vineri, 15 iunie 2018
VacanĠa de vară – sâmbătă, 16 iunie 2018 – duminică, 9 septembrie 2018

Art. 4. – UnităĠile de învăĠământ úi inspectoratele úcolare vor marca prin manifestări


specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internaĠională a educaĠiei, ziua de 5 iunie – Ziua
învăĠătorului.
Art. 5. – (1) Programul naĠional „ùcoala altfel” se va desfăúura în perioada 2
octombrie 2017–31 mai 2018, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror
planificare se află la decizia unităĠii de învăĠământ.
(2) Intervalul aferent programului „ùcoala altfel” nu coincide cu perioada lucrărilor
scrise semestriale/tezelor.
Art. 6. – Lucrările scrise semestriale/tezele se susĠin la finalul semestrelor, după
parcurgerea programei úcolare cu cel puĠin 3 săptămâni înainte de finalul semestrului.
Art. 7. – Etapele naĠionale ale olimpiadelor úcolare se organizează, de regulă, în
perioada vacanĠei de primăvară, conform calendarului olimpiadelor naĠionale úcolare.
Art. 8. – (1) în situaĠii deosebite, bine fundamentate, în funcĠie de condiĠiile climaterice
locale speciale úi de specificul úcolii, inspectoratele úcolare pot aproba, la cererea
conducerii unităĠilor de învăĠământ, modificări ale structurii anului úcolar stabilite prin
prezentul ordin.
(2) Solicitarea de modificare a structurii anului úcolar se face după consultarea
consiliului reprezentativ al părinĠilor din unitatea/unităĠile de învăĠământ respectivă/
respective.
3
(3) Aprobarea modificării structurii anului úcolar, menĠionată la alin. (1), se acordă
în condiĠiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puĠin egal cu cel stabilit la art. 1,
precum úi a posibilităĠii ca toĠi elevii să participe, fără restricĠii, la examenele ‫ڍ‬i evaluările
naĠionale: evaluarea naĠională a absolvenĠilor clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat,
examenele de certificare a competenĠelor profesionale, examenele de atestare a
competenĠelor, examenele de absolvire.
(4) Recuperarea cursurilor suspendate ca urmare a unor situaĠii obiective de urgenĠă,
cum ar fi epidemii, intemperii, calamităĠi naturale sau altele asemenea, nu se poate realiza
în perioada vacanĠelor úcolare.
Art. 10. – DirecĠia generală evaluare úi monitorizare învăĠământ preuniversitar,
DirecĠia minorităĠi, DirecĠia generală management preuniversitar, inspectoratele úcolare,
precum úi conducerile unităĠilor de învăĠământ duc la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. 11. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul EducaĠiei NaĠionale,


Pavel Năstase

Bucureúti, 24 februarie 2017.


Nr. 3.382.

4
CUPRINS

PLAN DE ÎNVĂğĂMÂNT ............................................................................................................................................ 6

PROGRAM ZILNIC (ORIENTATIV)* – GRUPE CU ORAR NORMAL ................................................................... 7

PROGRAM ZILNIC (ORIENTATIV)* – GRUPE CU ORAR PRELUNGIT .............................................................. 8

MODEL DE COMPLETARE A PLANIFICĂRII TEMATICE ANUALE ................................................................... 9

MODEL DE COMPLETARE A PLANIFICĂRII SĂPTĂMÂNALE ......................................................................... 12

COMPONENğA GRUPEI............................................................................................................................................ 14

EVALUARE INIğIALĂ ............................................................................................................................................... 16

RAPORT DE EVALUARE INIğIALĂ ....................................................................................................................... 50

CARACTERIZAREA GRUPEI (REZULTATELE EVALUĂRII INIğIALE) ......................................................... 202

PLANIFICARE TEMATICĂ ANUALĂ ..................................................................................................................... 24

PROIECTE TEMATICE .............................................................................................................................................. 27

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A ACTIVITĂğILOR DE ÎNVĂğARE – SEMESTRUL I.......................... 34

RAPORT DE EVALUARE SUMATIVĂ I .................................................................................................................. 64

RAPORT DE EVALUARE SUMATIVĂ II .............................................................................................................. 100

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A ACTIVITĂğILOR DE ÎNVĂğARE – SEMESTRUL AL II-LEA ......... 66

PLANIFICAREA ACTIVITĂ‫ڎ‬ILOR PENTRU PROGRAMUL „‫ڌ‬COALA ALTFEL” ........................................... 98

EVIDENğA ACTIVITĂğII DIDACTICE PE PERIOADA VACANğELOR .......................................................... 104

TEMATICA ANUALĂ DE CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE.................................................................................... 108

CERC PEDAGOGIC .................................................................................................................................................. 109

COMISIE METODICĂ .............................................................................................................................................. 109

PROIECTE ùI PARTENERIATE EDUCAğIONALE .............................................................................................. 110

ACTIVITĂğI EXTRACURRICULARE.................................................................................................................... 111

PLANIFICAREA ACTIVITĂğILOR ÎN PARTENERIAT (FAMILIE, ùCOALĂ, COMUNITATE) ..................... 112

5
PLAN DE ÎNV Ԑ MÂNT

Nr. ore/tură, din


Nr. de norma cadrului
activităĠi/săptămână didactic, dedicate
tipurilor de
activităĠi din
Intervalul de Tipuri activităĠi
ON* OP*/OS* planul de
vârstă
învăĠământ

Jocuri ‫ڍ‬i activităĠi liber-alese 10 +5 1,5h × 5 zile = 7,5h

ActivităĠi de dezvoltare
5 + 10 1,5h × 5 zile = 7,5h
personală
37-60 luni
(3,1-5 ani)
ActivităĠi pe domenii
7 +7 2h × 5 zile = 10h
experienĠiale

TOTAL 22 + 22 25 h

Jocuri ‫ڍ‬i activităĠi liber-alese 10 +5 1h × 5 zile = 5h

ActivităĠi de dezvoltare
6 + 11 1h × 5 zile = 5h
personală
61-72 luni
(5,1-6 ani)
ActivităĠi pe domenii
10 + 10 3h × 5 zile = 15h
experienĠiale

26 + 26 25 h
TOTAL

Notă:*Abrevieri pentru cele trei tipuride program din grădiniĠe: normal (ON), prelungit (OP) úi săptămânal (OS).
La programul prelungit úi săptămânal, numărul de activităĠi menĠionat reprezintă activităĠile care se adaugă în programul de
după-amiază al copiilor (tura a II-a a educatoarei).

6
PROGRAM ZILNIC (ORIENTATIV)*
– GRUPE CU ORAR NORMAL –

ACTIVITĂğI
JOCURI ùI RUTINE,
REPERE TEMATICE/PE
ACTIVITĂğI TRANZI‫ڎ‬II/ACTIVITĂ‫ڎ‬I DE
ORARE DOMENII
LIBER-ALESE DEZVOLTARE PERSONALĂ
EXPERIENğIALE
Jocuri úi
Rutină: Primirea copiilor (deprinderi
8,00 – 9,00 activităĠi liber- —
specifice)
alese (etapa I)

Rutină: Întâlnirea de dimineaĠă (5 – 15


min.)

Rutine ‫ڍ‬i tranzi‫ڏ‬ii care să vizeze


pregătirea copiilor pentru activită‫ڏ‬ile
ActivităĠi tematice/
care urmează (deprinderi de igienă
9,00 –11,30 — pe domenii
individuală ‫ڍ‬i colectivă, deprinderi de
experienĠiale
ordine ‫ڍ‬i disciplină, deprinderi de
autoservire etc.)

Rutină: Gustarea (deprinderi


specifice)

Rutine ‫ڍ‬i tranzi‫ڏ‬ii care să vizeze


pregătirea copiilor pentru activită‫ڏ‬ile
liber-alese (etapa a III-a) ‫ڍ‬i, implicit
Jocuri úi derularea jocurilor ‫ڍ‬i a activită‫ڏ‬ilor
activităĠi liber- recreative, în aer liber (deprinderi de
11,30 – 12,30 —
alese igienă individuală ‫ڍ‬i colectivă,
(etapa a III-a) deprinderi de ordine ‫ڍ‬i disciplină,
deprinderi de autoservire, deprinderi
motrice, deprinderi de comunicare ‫ڍ‬i
cooperare etc.)

Rutină: Plecarea acasă (deprinderi


12,30-13,00 — —
specifice)

*Notă: Programul zilnic este orientativ, educatoarea având posibilitatea să-‫ڍ‬i programeze activită‫ڏ‬ile în func‫ڏ‬ie de
considerente psihopedagogice.

7
PROGRAM ZILNIC (ORIENTATIV)*
– GRUPE CU ORAR PRELUNGIT –

Jocuri úi ActivităĠi tematice


Repere Rutine, Tranzi‫ڏ‬ii / ActivităĠi de dezvoltare
activităĠi liber- / pe domenii
orare personală
alese experienĠiale
Jocuri úi activităĠi
8,00 – 8,30 liber - alese (etapa — Rutină: Primirea copiilor (deprinderi specifice)
I)

8,30 – 9,00 — — Rutină: Micul dejun (deprinderi specifice)

Rutină: Întâlnirea de dimineaĠă (5–15 min.)

Rutine ‫ڍ‬i tranzi‫ڏ‬ii care să vizeze pregătirea copiilor


Jocuri úi activităĠi ActivităĠi tematice /
pentru activită‫ڏ‬ile care urmează (deprinderi de
9,00 – 11,00 liber – alese pe domenii
igienă individuală ‫ڍ‬i colectivă, deprinderi de ordine
(etapa a II-a) experienĠiale
‫ڍ‬i disciplină, deprinderi de autoservire etc.)

Rutină:Gustarea (deprinderi specifice)


Rutine ‫ڍ‬i tranzi‫ڏ‬ii care să vizeze pregătirea copiilor
pentru activită‫ڏ‬ile liber-alese (etapa a III-a) ‫ڍ‬i,
implicit derularea jocurilor ‫ڍ‬i a activită‫ڏ‬ilor
recreative, în aer liber (deprinderi de igienă
Jocuri úi activităĠi
individuală ‫ڍ‬i colectivă, deprinderi de ordine ‫ڍ‬i
11,00 – 13,30 liber – alese —
disciplină, deprinderi de autoservire, deprinderi
(etapa a III-a)
motrice, deprinderi de comunicare ‫ڍ‬i cooperare
etc.)

Rutină: Masa de prânz (deprinderi specifice)

ActivităĠi de Rutine ‫ڍ‬i tranzi‫ڏ‬ii care să vizeze pregătirea copiilor


relaxare. pentru perioada de somn/relaxare(deprinderi de
13,30 – 15,30 Jocuri úi activităĠi — igienă individuală ‫ڍ‬i colectivă, deprinderi de ordine
liber–alese ‫ڍ‬i disciplină, deprinderi de autoservire, deprinderi
(etapa a IV-a) de lucru independent etc.)

15,30 – 16,00 — — Rutină:Gustarea (deprinderi specifice)

Rutină úi tranziĠii care să vizeze pregătirea copiilor


Jocuri úi activităĠi pentru activită‫ڏ‬ile liber-alese (etapa a IV-a) ‫ڍ‬i,
liber–alese implicit derularea jocurilor de dezvoltare a
ActivităĠi
(etapa a IV-a) aptitudinilor individuale (deprinderi de igienă
16,00 – 17,30 recuperatorii pe
Jocuri de dezvoltare individuală ‫ڍ‬i colectivă, deprinderi de ordine ‫ڍ‬i
domenii experienĠiale
a aptitudinilor disciplină, deprinderi de autoservire, deprinderi de
individuale comunicare ‫ڍ‬i cooperare, deprinderi de comunicare
‫ڍ‬i cooperare, deprinderi de lucru independent etc.)

Rutină: Plecarea copiilor acasă (deprinderi


17,30 – 18,00 — —
specifice)

*Notă:Programul zilnic este orientativ, educatoarea având posibilitatea să-‫ڍ‬i programeze activită‫ڏ‬ile în func‫ڏ‬ie de
considerente psihopedagogice.

8
MODEL DE COMPLETARE A PLANIFIC RII TEMATICE ANUALE
TEMA ANUALĂ SUBTEMA/
DE STUDIU TEMA PROIECTULUI TEMA SĂPTĂMÂNALĂ OBSERVA‫ڎ‬II
PERIOADA INDEPENDENTĂ (TSI)

Hai la grădini‫ڏ‬ă!
Evaluare iniĠială

Cine sunt/suntem? Eu, tu, el/ea


Evaluare iniĠială

Cine sunt/suntem? Familia


(TSI)

Când, cum úi de ce se
întâmplă? Măr gustos ‫ڍ‬i sănătos
Să gustăm, să mâncăm
(trei săptămâni) (subtema1)

Morcovelul vesel
(subtema 2)

Ce ne pune toamna în co‫ڍ‬


(subtema 3)

Când, cum úi de ce se
Vântul bate, ploaia cade...
întâmplă?
(TSI)

Cu ce úi cum exprimăm
Poveste, spune cum „Căsu‫ڏ‬a din oală”
ceea ce simĠim?
este...? (subtema 1)
(trei săptămâni)

„Turti‫ڏ‬a”
(subtema 2)

„Scufi‫ڏ‬a Ro‫ڍ‬ie”
(subtema 3)

Cine sunt/suntem? Româna‫ڍ‬ii


(TSI)

Cum este, a fost γi va fi aici, Mo‫ ڍ‬Nicolae, copiii te a‫ڍ‬teaptă!


pe Pământ? (TSI)

Cum este, a fost γi va fi aici, Brădule‫ڏ‬, drăgu‫ ڏ‬brădu‫ڏ‬


pe Pământ? (TSI)

9
Cum este, a fost γi va fi aici, Mo‫ ڍ‬Crăciun, darnic ‫ڍ‬i bun
pe Pământ? (TSI)

Când, cum úi de ce se
Omul de zăpadă
întâmplă?
(TSI)

Cu ce úi cum exprimăm
Pisicu‫ڏ‬e ‫ڍ‬i că‫ڏ‬ei, ei sunt prietenii mei
ceea ce simĠim?
(TSI)

Ne-am jucat ‫ڍ‬i-am învă‫ڏ‬at!


Evaluare sumativă I

Când, cum úi de ce se
În pădure
întâmplă?
(TSI)

Când, cum úi de ce se
În ogradă la bunici
întâmplă?
(TSI)

Când, cum úi de ce se
Iarnă, să te duci cu bine!
întâmplă?
(TSI)

Cu ce úi cum exprimăm
Mamă, te iubesc!
ceea ce simĠim?
(TSI)

Cum este, a fost γi va fi aici, Dinozauri sau balauri?


pe Pământ? (TSI)

Când, cum úi de ce se
Copăcelul
întâmplă?
(TSI)

Iepura‫ڍ‬ul va veni, ouă ro‫ڍ‬ii vom


Cum este, a fost γi va fi aici,
ciocni!
pe Pământ?
(TSI)

Când, cum úi de ce se
Chemarea primăverii
întâmplă?
(TSI)

Ce γi cum vreau să fiu? Mă îngrijesc, sănătos să cresc


Vreau să fiu sănătos!
(două săptămâni) (Subtema 1)

Ce mâncăm?
(Subtema 2)

Când, cum úi de ce se
Fluturii vin la flori
întâmplă?
(TSI)

10
Când, cum úi de ce se
Albinu‫ڏ‬e hărnicu‫ڏ‬e
întâmplă?
(TSI)

Cine γi cum
planifică/organizează o Băiatul ‫ڍ‬i fata pregătesc salata
activitate? (TSI)

Când, cum úi de ce se
Cu ce călătoresc oamenii?
întâmplă?
(TSI)

Cine sunt/suntem? Copil ca tine sunt ‫ڍ‬i eu


(TSI)

Reu‫ڍ‬im, findcă-am învă‫ڏ‬at ‫ڍ‬i ‫ڍ‬tim! Evaluare sumativă I


.

Evaluare finală
Ne-am jucat, am învă‫ڏ‬at!

11
mov MODEL DE COMPLETARE A PLANIFIC RII S PT MÂNALE
TEMA: ,,Familia” (TSI)
SUBTEMA: –
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE
Întâlnirea de JALA 1 Domeniul ‫ڍ‬tiin‫ڏ‬e (cunoa‫ڍ‬terea
diminea‫ڏ‬ă:„Aceasta este familia Arte: „Blocul/casa în care locuiesc” mediului): „La noi în familie”
mea”; (desen); (lectură după imagini).
L Rutine: „ Mă port frumos în Bibliotecă: „Eu úi familia mea” – „citire”
U familie” (deprinderea de a se de imagini (fotografii)
N
comporta civilizat în prezen‫ڏ‬a
I
membrilor familiei); JALA 2
Tranzi‫ڏ‬ii: „La perete, stop!” (joc „Cartierul nostru” (plimbare în cartier).
de miúcare)
Întâlnirea de diminea‫ڏ‬ă:„Ziua-i JALA 1 Domeniul limbă ‫ڍ‬i comunicare ‫ڍ‬i
mai frumoasă, dacă mi-o petrec Arte: „Pâinici pentru masa în familie” Domeniul om ‫ڍ‬i societate 2
acasă”; (modelaj); Joc de rol: „De-a masa în (activitate integrată): „Sunt un
M Rutine: „Mă joc cu oricine, c-a‫ڍ‬a familie” copil ca fiecare”***
A e frumos úi bine!” (deprinderea (memorizare ‫ڍ‬i lipire).
R de a rela‫ڏ‬iona ‫ڍ‬i cu al‫ڏ‬ii, în afara JALA 2
ğ familiei); „DeschideĠi portiĠele!” (joc de mi‫ڍ‬care)
I
Tranzi‫ڏ‬ii: „Familia de statui”
(joc pentru dezvoltarea
autocontrolului).
JALA 1 Domeniul ‫ڍ‬tiin‫ڏ‬e (matematică) ‫ڍ‬i
M Întâlnirea de diminea‫ڏ‬ă: Bibliotecă: „Spune ce face mama!” (joc Domeniul estetic ‫ڍ‬i creativ
I „Familii mari, familii mici”; mim). Arte: „Decorez o rochie pentru (activitate integrată): „Cu cine
E
Rutine: „Sunt cuminte-n orice mama sau o cravată pentru locuie‫ڍ‬ti acasă?” (joc didactic -
R
C
loc,/ùi la masă, úi la joc!” tata”(dactilopictură). aprecierea globală a cantită‫ڏ‬ii/mai
U (deprinderea de a se comporta multe/mai pu‫ڏ‬ine ‫ڍ‬i desen).
R civilizat); JALA 2
I Tranzi‫ڏ‬ii: „Spune ce face „Soro, dragă!” (joc distractiv)
mama!” (joc mim).
JALA 1 Domeniul estetic ‫ڍ‬i creativ 2 :
Întâlnirea de diminea‫ڏ‬ă: „Cum Construc‫ڏ‬ii: „Casa bunicilor”; „Familia mea” (învăĠare cântec);
e mama/tata/bunicul/bunica?” ‫ڌ‬tiin‫ڏ‬ă: „Copii úi adulĠi” (formare de „Feti‫ڏ‬a cu păpu‫ڍ‬a” (Joc muzical)
J (joc imaginativ); grupe);
O Rutine: „Pot să ofer ajutor!”
I
(deprinderea de a oferi ajutor); JALA 2
Tranzi‫ڏ‬ii: „Mergem la plimbare, „Ghemul bunicii” (Joc distractiv)
ca o familie mare” (mers ritmat).
Întâlnirea de diminea‫ڏ‬ă: JALA 1 Domeniul psihomotric : „Pe
„Întâlnire cu bunica”; Bibliotecă: „Doi fraĠi cuminĠi”, de Elena drum împreună, cu mama de
V Rutine: „Împreună ne jucăm!” Farago (lectura educatoarei); mână”(exerciĠii de mers în coloană
I (deprinderea de a rela‫ڏ‬iona cu al‫ڏ‬i Construc‫ڏ‬ii: „Patul”. câte doi, cu pornire úi oprire la
N copii); semnal)
E
Tranzi‫ڏ‬ii: „Câte unu pe cărare, că JALA 2
R
I
familia e mare!” (mers pe „Ajut-o pe bunica să sară pârleazul!” (Joc
recitativ ritmic). de mi‫ڍ‬care)

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema: Rolul recompenselor în educaĠia copilului de vârstă preúcolară

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema: Rolul recompenselor în educaĠia copilului de vârstă preúcolară

12
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
Rutine: „Mă port frumos în JALA 1 Domeniul ‫ڍ‬tiin‫ڏ‬e (cunoa‫ڍ‬terea I
familie” (deprinderea de a se Construc‫ڏ‬ii: „Camera mea”; mediului): „Mama zice…”(joc
comporta civilizat în prezen‫ڏ‬a Joc de rol: „De-a familia”; didactic)
membrilor familiei);
Tranzi‫ڏ‬ii: „Ghici, cine a JALA 2
râs?” (joc distractiv). „Cu părinĠii la plimbare” (mers în II
perechi)

Rutine: „Mă joc cu oricine, JALA 1 Domeniul limbă ‫ڍ‬i comunicare: I


c-a‫ڍ‬a e frumos úi bine!” Construc‫ڏ‬ii: „Casa mea”; „Sunt un copil ca fiecare”***
(deprinderea de a rela‫ڏ‬iona ‫ڍ‬i Joc de masă: „Ajută copilul să-úi (memorizare);
cu al‫ڏ‬ii, în afara familiei); găsească mama!” (labirint).
Tranzi‫ڏ‬ii: „Familia” (joc Domeniul om ‫ڍ‬i societate 2:
muzical). JALA 2 „Familia mea” (lipire).
„Fiecare, la căsuĠa lui!” (Joc de II
mi‫ڍ‬care)

Rutine: „ùtiu s-ascult!” JALA 1 Domeniul ‫ڍ‬tiin‫ڏ‬e (matematică) ‫ڍ‬i I


(deprinderea de a asculta, cu Joc de masă: „Aúază mobilierul!” (cu Domeniul estetic ‫ڍ‬i creativ
atenĠie, un text); jetoane); (activitate integrată): „Familii
Tranzi‫ڏ‬ii: „Fusul” (exerci‫ڏ‬ii Bibliotecă: „Drumul către casă” diferite” (joc didactic - aprecierea
de pronun‫ڏ‬ie). (exerci‫ڏ‬iu grafic); globală a cantită‫ڏ‬ii/mai multe/mai II
JALA 2 pu‫ڏ‬ine ‫ڍ‬i desen).
„Plimbăm frăĠiorii mai mici” (deplasare
în perechi)

Rutine: „Pot să ofer ajutor!” JALA 1 Domeniul estetic ‫ڍ‬i creativ 2: I


(deprinderea de a oferi Joc de rol: „Cu familia în vizită”; „Familia mea”(repetare cântec);
ajutor); Arte: „Prăjiturile bunicii” (modelaj); ”Toarce mama”, de I. Potolea (Joc
Tranzi‫ڏ‬ii: „Pui‫ڍ‬orii la muzical)
clo‫ڍ‬că!” (joc de miúcare). JALA 2 II
„ùotronul” (Joc de mi‫ڍ‬care)

Rutine: „Împreună ne JALA 1 I


jucăm!” (deprinderea de a Arte: „Masa úi scaunul”(desen pe linie Domeniul psihomotric: „Mama
rela‫ڏ‬iona cu al‫ڏ‬i copii); punctată); ‫ڍ‬i tata merg de mână”(exerciĠii de
Tranzi‫ڏ‬ii: „Cu părinĠii, la Nisip ‫ڍ‬i apă: „Prăjiturele din nisip”. mers în coloană câte doi, cu
plimbare”. pornire úi oprire la semnal).
JALA 2 II
„Perechile jucău‫ڍ‬e” (joc de mi‫ڍ‬care)

ACTIVITATE METODICĂ I
Elaborarea proiectării didactice săptămânale
ConfecĠionarea materialului didactic necesar desfăúurării activităĠilor de învă‫ڏ‬are
Consemnări în Caietul de observa‫ڏ‬ii

ACTIVITATE METODICĂ II
Elaborarea proiectării didactice săptămânale
ConfecĠionarea materialului didactic necesar desfăúurării activităĠilor de învă‫ڏ‬are
Consemnări în Caietul de observa‫ڏ‬ii

13
COMPONENԐA GRUPEI
Număr de copii înscriúi la grupă………. Număr fete……. Număr băieĠi……

NUMELE ùI
NR. DATA OBSERVAğII/
PRENUMELE ADRESA TELEFON
CRT NAùTERII MOBILITĂğI
COPILULUI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

14
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

15
EVALUARE INIԐIAL
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

16
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

17
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

18
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

19
RAPORT – EVALUARE INIfIAL

20
21
CARACTERIZAREA GRUPEI

22
23
PLANIFICARE TEMATIC ANUAL

TEMA ANUALĂ
SUBTEMA/
DE STUDIU
PROIECT TEMATIC TEMA SĂPTĂMÂNALĂ OBSERVA‫ڎ‬II
PERIOADA INDEPENDENTĂ (TSI)

24
25
26
AVIZAT
PROIECT TEMATIC 1

TEMA PROIECTULUI:

Perioada:

Subteme (DirecĠii de dezvoltare):


1.

2.

3.

4.

5.

Obiectivele proiectului:

Inventar de probleme Centre de activitate deschise úi materialele


puse la dispoziĠia copiilor:
Ce útiu copiii despre temă:

Ce nu útiu copiii despre temă úi vor să afle:

Ce au învăĠat copiii în cadrul proiectului:

27
AVIZAT
PROIECT TEMATIC 2

TEMA PROIECTULUI:

Perioada:

Subteme (DirecĠii de dezvoltare):


1.

2.

3.

4.

5.

Obiectivele proiectului:

Inventar de probleme Centre de activitate deschise úi materialele


puse la dispoziĠia copiilor:
Ce útiu copiii despre temă:

Ce nu útiu copiii despre temă úi vor să afle:

Ce au învăĠat copiii în cadrul proiectului:

28
AVIZAT
PROIECT TEMATIC 3

TEMA PROIECTULUI:

Perioada:

Subteme (DirecĠii de dezvoltare):


1.

2.

3.

4.

5.

Obiectivele proiectului:

Inventar de probleme Centre de activitate deschise úi materialele


puse la dispoziĠia copiilor:
Ce útiu copiii despre temă:

Ce nu útiu copiii despre temă úi vor să afle:

Ce au învăĠat copiii în cadrul proiectului:

29
AVIZAT
PROIECT TEMATIC 4

TEMA PROIECTULUI:

Perioada:

Subteme (DirecĠii de dezvoltare):


1.

2.

3.

4.

5.

Obiectivele proiectului:

Inventar de probleme Centre de activitate deschise úi materialele


puse la dispoziĠia copiilor:
Ce útiu copiii despre temă:

Ce nu útiu copiii despre temă úi vor să afle:

Ce au învăĠat copiii în cadrul proiectului:

30
AVIZAT
PROIECT TEMATIC 5

TEMA PROIECTULUI:

Perioada:

Subteme (DirecĠii de dezvoltare):


1.

2.

3.

4.

5.

Obiectivele proiectului:

Inventar de probleme Centre de activitate deschise úi materialele


puse la dispoziĠia copiilor:
Ce útiu copiii despre temă:

Ce nu útiu copiii despre temă úi vor să afle:

Ce au învăĠat copiii în cadrul proiectului:

31
AVIZAT
PROIECT TEMATIC 6

TEMA PROIECTULUI:

Perioada:

Subteme (DirecĠii de dezvoltare):


1.

2.

3.

4.

5.

Obiectivele proiectului:

Inventar de probleme Centre de activitate deschise úi materialele


puse la dispoziĠia copiilor:
Ce útiu copiii despre temă:

Ce nu útiu copiii despre temă úi vor să afle:

Ce au învăĠat copiii în cadrul proiectului:

32
AVIZAT
PROIECT TEMATIC 7

TEMA PROIECTULUI:

Perioada:

Subteme (DirecĠii de dezvoltare):


1.

2.

3.

4.

5.

Obiectivele proiectului:

Inventar de probleme Centre de activitate deschise úi materialele


puse la dispoziĠia copiilor:
Ce útiu copiii despre temă:

Ce nu útiu copiii despre temă úi vor să afle:

Ce au învăĠat copiii în cadrul proiectului:

33
PLANIFICAREA CALENDARISTIC A ACTIVIT ԐILOR DE ÎNV ԐARE – SEMESTRUL I
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

34
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

35
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

36
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

37
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

38
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

39
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

40
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

41
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

42
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

43
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

44
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

45
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

46
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

47
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

48
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

49
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

50
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

51
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

52
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

53
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

54
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

55
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

56
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

57
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

58
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

59
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

60
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

61
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

62
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

63
RAPORT DE EVALUARE SUMATIVĂ (I)

Dezvoltarea cognitivă:

Dezvoltarea limbajului úi a comunicării:

Dezvoltarea socio-emoĠională:

64
Dezvoltarea fizică:

Dezvoltarea capacităĠilor úi a atitudinilor de învăĠare:

Aprecieri úi recomandări:

65
PLANIFICAREA CALENDARISTIC A ACTIVIT ԐILOR DE ÎNV ԐARE – SEMESTRUL al II-lea
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

66
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

67
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

68
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

69
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

70
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

71
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

72
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

73
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

74
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

75
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

76
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

77
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

78
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

79
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

80
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

81
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

82
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

83
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

84
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

85
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

86
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

87
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

88
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

89
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

90
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

91
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

92
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

93
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

94
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

95
TEMA:
SUBTEMA:
Data ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA I
ZIUA ADP JALA ADE

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

96
AVIZAT

ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE – TURA a II-a


ADP JALA ADE SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

97
TEMA: PLANIFICAREA ACTIVITĂ‫ڎ‬ILOR PENTRU PROGRAMUL „‫ڌ‬COALA ALTFEL”

Data ACTIVITĂğI DIDACTICE – TURA I


ZIUA

L
U
N
I

M
A
R
ğ
I

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE I ObservaĠii I:


Data:
Tema:

CONSILIERE ‫ڌ‬I ORIENTARE II ObservaĠii II:


Data:
Tema:

98
AVIZAT

ACTIVITĂğI DIDACTICE – TURA a II-a


SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

ACTIVITATE METODICĂ I:

ACTIVITATE METODICĂ II:

99
RAPORT DE EVALUARE SUMATIVĂ (II)

Dezvoltarea cognitivă:

Dezvoltarea limbajului úi a comunicării:

100
Dezvoltarea socio-emoĠională:

101
Dezvoltarea fizică:

Dezvoltarea capacităĠilor úi a atitudinilor de învăĠare:

102
Aprecieri úi recomandări:

103
AVIZAT

EVIDENԐA ACTIVIT ԐII DIDACTICE PE PERIOADA VACANԐELOR

Data ACTIVITĂğI DIDACTICE– Tura I ACTIVITĂğI DIDACTICE – Tura a II-a Semnătura

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

104
Data ACTIVITĂğI DIDACTICE– Tura I ACTIVITĂğI DIDACTICE – Tura a II-a Semnătura
I

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

105
Data ACTIVITĂğI ORGANIZATE – Tura I ACTIVITĂğI ORGANIZATE – Tura a II-a Semnătura
I

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

106
Data ACTIVITĂğI ORGANIZATE – Tura I ACTIVITĂğI ORGANIZATE – Tura a II-a Semnătura
I

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

107
AVIZAT
TEMATICA ANUAL DE CONSILIERE cI ORIENTARE

Data Temă Data Temă

108
CERC PEDAGOGIC
DATA TEMA ACTIVITĂğII LOCAğIA

COMISIE METODIC

DATA TEMA ACTIVITĂğII LOCAğIA

109
PROIECTE bI PARTENERIATE EDUCAԐIONALE
A) Programe/proiecte locale (iniĠiate de unitate/ISJ)
Perioada Tema AcĠiunile propuse Forma de evaluare

B) Programe/proiecte naĠionale, internaĠionale (iniĠiate de ISJ/MEN)


Perioada Tema AcĠiunile propuse Forma de evaluare

110
AVIZAT
ACTIVIT ԐI EXTRACURRICULARE
Data ActivităĠi Parteneri LocaĠia

111
PLANIFICAREA ACTIVIT ԐILOR ÎN PARTENERIAT (FAMILIE, bCOAL , COMUNITATE)

Data ActivităĠi Obiective Resurse ObservaĠii Loca‫ڏ‬ie

112