Sunteți pe pagina 1din 2

Declaratia dlui Dumitru fira, membru al Consiliului de Integritate i

al Autoritifii Na{ionale de Integritate din partea societifii civile


referitor la Ordlnul Ministrului Justitiei
"Cu privire la revocarea membrului Consiliului de Integritateo'

Pe data de 30 octombrie 2019, am recep{ionat prin email Ordinul Ministrului Justifiei "Cu privire la revocarea
membrului Consiliului de Integritate" w.282 din 30 octombrie 2019 (se anexeazl). Textul,Ordinului Ministrului
Justifiei face referinli la argumentele formale care au servit drept motivalie de revocare ai mea din calitatea de
membru CI ANI din partea societ{ii civile gi corespunzltor decizia de revocare.
in acest context, precum qi avdnd in vedere corespondenla anterioar[ cu MJ (se anexeazd), prezint urmltoarea

DECLARATIE

1. Calific Ordinul Ministrului Justi{iei drept unul motivat politic si nemotivat din punct de vedere legal qi
juridic, ceea ce rcprezintlincl o patl de imagine pentru minister. Argumentarea juridicl este anexatb la final.

2. Avflnd in vedere c[, Ordinul MJ a fost emis tardiv, pentru c6la data emiterii - 30.10.2019 pu subzista (nu
exista) o eventuall sau pretins[ incompatibilitate, consider cI ordinul de revocare are scop de intimidare
sau de presiune asupra mea, dar nu de a constata o pretinsi incompatibilitate.
a
J. Avdnd ln vedere perioada, forma qi caracterul nefondat din punct de vedere juridic Ai legal al emiterii ordinului
de revocare, consider Ei calific aceastl decizie drept o forml ascunstr de interferen{i a politicului Ei
executivului in activitatea Consiliului de Integritate al ANL
r

4. Constat cI aceasti decizie face parte dintr-o strategie ascunsd gi mai extinsd privind interferenfa politicului in
activitatea Consiliului de Integritate gi atrag aten{ia societifii civile de specialitate qi ai partenerilor de
dezvoltare a Republicii Moldova asupra faptului c[ recentele modificlri la Hotirflrea Guvernului nr.
1089/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind selectarea reprezentanlilor societlfii civile ln Consiliul
de Integritate, operate la iniliativa Ministerul Justiliei (HG Nr. 447 din 13.09.2019), au exclus proba de
interviu din concursul pentru selectarea reprezentanfilor societi{ii civile in Consiliul de Integritate, acest
fapt deteriorOnd grav aplicarea obligatorie a principiului transparenfei in orice concurs public, evalulrii corecte
qi conform principiului meritocrafiei a candidafilor. Examinarea doar a dosarelor depuse (CV-ul gi
scrisoarea de motivalie fiind unicele documente prin care se poate evalua candidatul), fdrd a intervieva
candidalii, inevitabil poate periclita credibilitatea concursului qi increderea in viitorii membri selecta{i,
precum qi nu asigurl sub nicio formtr o eventuali posibilitate de influenfare politici sdu de alt gen a
deciziilor individuale ale membrilor comisiei.

5. inbazaart.12 aliniat (4) al Legii ANI, dar qi in calitate de membru ;i Preqedinte prin rotalie al Consitiului
de Integritate ANI, o str recomand Consiliului s[ punem in discutie subiectul interferenfei executivului
in activitatea Consiliului de Integritate al ANI. De asemenea, o invit pe dna Olesea Stamate, ministru al
Justi(iei la urmltoarea ;edin!tr a Consiliului de Integritate ANI pentru a discuta in ;edinfi publicl acest
subiect.

6. Eu voi contesta in instan{i ordinul de revocare din calitatea de membru al Consiliului de Integritate al ANI
din partea societ[1ii civile.

7. Anticipdnd declaraliile politice ale dnei Ministru a Justifiei despre independen{ajusti{iei gi comentarea deciziei
judec[toregti, DECLAR c[ a doua zi dupf cdEtigarea cauzei sunt gata si demisionez, dar nicidecum nu
sunt de acord sI-mi dau demisia sau sI fiu revocat la presiunea unui ministru numit politico cu atflt mai
mult la presiunea ministrului justi(iei, care de la numire se aflfl in pline scandaluri legate de activitatea
sa deficitarfl qi incompatibilitdli cu func{ia pe care o de{ine.
Totodatl, pentru viitorul justifiei pi al profesion$tilor din domeniu, exprim speran{a cI pflnfl la o decizie
definitivi pe c z, doamna Ministru igi va da demisia de onoare, pentru a nu compromite in continuare
eforturile de reformare a justifiei, precum gi imaginea Ministerului Justifiei.

5 -;/f,zz_ Dumitru Jira I

Membru al Consiliului de Integritate al ANI


din partea societSlii civile
Argumentarea juridici

Prevederile Legii nr. 13212016 cu privire la Autoritatea Nalionald de Integritate, la care se face referinll in
ordin, nu constituie circumstanle legale pentru revocarea mea inainte de termen din calitatea de membru al
Consiliului de Integritate din partea societ[trii civile.

Articolului 12 aliniat 3, lit. h. al Legii AM prevede cf, membru al CI ANI ... Poate fi numitd tn funclia de
membru al Consiliului persoana care indepline;te cumulatiy urmdtoarele condilii: ... h) nu este qi nu afost tn
ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nici nu a desfisurat vreo activitqte politicit;

inacest sens, bazindu-mi pe cunoqtinlele din prima mea facultate absolvittr, qi anume Facultatea de Drept
(USM), fdrl nicio intenfie de a da leclii de jurisprudenfi Ministrului Justifiei, dar fac urmf,toarele precizLri:

a. Prima condilie menfionat[ in ordin vizeazf, lipsa calit[fii de membru al vreo unui partid - ln prezent sau in
ultimii 2 ani.

Eu, Dumitru !ira, nu am fost niciodati Ei nu sunt membru al vreo unui partid politic;

b. A doua condilie care vizeazd - nici nu a desfdqurat vreo activitate politicl ar trebui
- s[ includl cel pufin
declaralia publicl de a fi simpatizant sau suslinltor al vreo unui partid politic.

in legislafia nationali lipsqte o defini{ie a sintagmei - activitate politicl - corespunzf,tor nu poate fi


stabilit nici confinutul prevederii secunde - nu a desl6gurat vreo activitate politictr. I

Ordinul MJ nr.282 a fost.emis tardiv, pentru ci la data emiterii - 30.10.2019, nu subzista (nu exista)
eventuala sau pretinsa incompatibilitate.
In acest sens, menfionez cd scopul prevederii art. 12 p.(5) Revocarect mandatului membrului Consiliului
se face in cazul in care: ... c) sumin circumstanle care fac ca acesta sd nu mai corespundd cerinlelor
stabilite la alin, (3); are rafionamentul s[ nu fie periclitatb imaginea gi credibilitatea Consiliului de
Integritate al ANI.
Pdn[ la data de 30.10.2019 nu am v6zut nici public, dar nici nu am receptionat nicio adresare personalS
verbal[ sau vreo coresponden@ din partea societl1ii civile sau ai altor reprezentanfi ai societtrfii, care sl
acuze eventuale consecinle negative asupra imaginii sau credibilitAtii Consiliului de Integritate al AM din
cauza cL eu am participat in calitate de candidat in alegerile locale, chiar din contra.
Corespondenta anterioar[ cu Ministrul Justiliei a fost datati cu26.09,2019 - demersul MJ cltre mine gi
01.10.2019 - rlspunsul meu citre MJ.
Astfel, MJ a avut suficient timp pdn6 pe data de 18.10.2019 s[ emit[ ordinul de revocare, at6t timp cdt in
interpretarea MJ ar fi existat o eventual6 sau pretins[ incompatibilitate. Ori, in logica MJ, acest ordin sau
un astfel de ordin poate fi emis Ei peste o lunf, sau chiar Ei peste un an.
Acest fapt, md face sd cred ci ordinul de revocare are scop de intimidare sau de presiuire asupra mea,
dar nu de constatare a incompatibilitn{ii.

d. Menfionez repetat, ca qi in corespondenla anterioartr, inaintarea mea in calitate de candidat de citre un


partid politic a reprezentat o opliune legal[ de participare in campanie, avdnd in vedere imposibilitatea
obiectivl de timp pentru colectarea a l0 mii de semn[turi pentru a candida independent. Mai mult, in
cadrul campaniei, eu nu am promovat viziuni gi deziderate de partid sau ale partidr;lui, dar din contra m-
am concentrat pe promovarea obiectivul de informare a cetSlenilor despre importanta procesului electoral,
precum gi mobilizdrii qi responsabiliz5rrii cetd,tenilor si participe la vot, prin intermediu campaniei sociale:
Zffmbeqte e gratis! Yoteazil, e important!

in acest sens, Ministrul Justi{iei face o interpretare eronatl a unei prevederi generale, avflnd in
vedere faptul c[ eventuala participare a mea in calitate de candidat independent nu ar fi fost
considerati ca activitate politicl?!

in primul aliniat al ordinului este greqit anul emiterii ordinului de desemnare in calitate de membru CI
ANI, acesta fiind 2016 si nu 2019.