Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Anul şcolar 2018- 2019

Disciplina Limba şi literatura română

Numele şi prenumele elevului:

Data susţinerii testului:

Timpul efectiv de lucru este 45 minute

PARTEA I

Citeşte textul de mai jos pentru a răspunde cerinţelor:

Un corb flămând fură o bucată mare de caşcaval. O luă în plisc şi zbură. Se aşeză pe
ramura unui copac înalt. Se pregătea s-o mănânce.
Atunci trecu o vulpe pe acolo. Întâmplător îşi ridică botul către coroanele copacilor şi îl
văzu pe corb. Şi vulpea era flămândă. O ispiti bucata de caşcaval. Se gândi puţin. Apoi spuse cu
glas mieros către corb:
- Ce frumos eşti!
(Bucur Milescu, Corbul şi vulpea)

1. Răspunde la următoarele întrebări, pe baza textului dat:


a) Care sunt personajele întâmplării?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
b) Ce a furat corbul?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

c) Cum se numeşte textul?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Desparte în silabe cuvintele: vulpea, caşcaval, flămândă.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Înlocuieşte cuvintele subliniate în textul dat cu altele având înţeles asemănător:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Alcătuieşte o propoziţie în care să se afle şi cuvântul „împreună”.
___________________________________________________________________________

5. Găseşte o însuşire pentru cuvintele :


vulpe______________________________________________________________
copac_____________________________________________________________

PARTEA A II-A

6. Alcătuieşte un text de 4 rânduri în care să prezinţi ce ştii despre vulpe.


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Anul scolar 2018-2019
Disciplina Limba şi literatura română
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

PARTEA I

Descriptori de performanţă:

ITEM CALIFICATIVE
FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
1 Răspuns corect si Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns incorect:
complet: răspunde corect: răspunde corect: răspunde răspunde la
corect la toate cele corect la două corect la o singură întrebări,
trei întrebări, fără întrebări, fără întrebare, fără fără a respecta
greseli de ortografie greseli greseli textul/ nu răspunde
sau de punctuaţie. de ortografie sau de de ortografie sau de la întrebări.
punctuaţie/ punctuaţie/
răspunde corect la răspunde
toate cele trei corect la două
întrebări, cu 1-2 întrebări, cu 2-3
greseli de ortografie greseli de ortografie
sau de punctuaţie sau de punctuaţie.
2 - Răspuns corect si - Răspuns parţial - Răspuns parţial Răspuns incorect:
complet: desparte corect: desparte corect: desparte nu desparte nici un
corect în silabe toate corect în silabe corect în silabe un cuvânt/ le greseste
cele trei cuvinte date două singur cuvânt pe toate.
cuvinte
3 Răspuns corect si Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns incorect:
complet: scrie câte corect: scrie câte un corect: scrie un nu scrie niciun
un cuvânt cuvânt asemănător cuvânt asemănător cuvânt asemănător
asemănător ca ca înţeles pentru ca înţeles pentru un ca înţeles pentru
înţeles pentru toate două dintre singur cuvânt cele subliniate/ le
cele trei cuvinte cuvintele subliniat greseste pe toate.
subliniate. subliniate.
4. Răspuns corect si Raspuns partial Raspuns partial Raspuns incorect:
complet:alcatuieste o corect: alcatuieste o correct: alcatuieste nu alcatuieste o
propozitie corecta propozitie corecta o propozitie corecta propozitie.
utilizand cuvantul utilizand cuvantul fara a utiliza
dat, fara alte greseli dat, cu 1-2 greseli cuvantul dat.
de ortografie sau de de ortografie sau de
punctuatie. punctuatie.
5 - Răspuns corect si - Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns incorect:
complet: scrie cele corect: scrie 2 corect: scrie un nu scrie nici un
3 cuvinte cerute cuvinte cuvânt cerut. cuvânt/ le greseste
pe toate
PARTEA A II-A

Descriptori de performanţă:

Item CALIFICATIVE
FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
6 Răspuns corect si Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns incorect:
complet: alcătuieste corect: alcătuieste corect: alcătuieste alcătuieste textul,
textul, folosind toate textul, folosind toate textul, folosind trei fără cu 3-4 greseli
cele patru rânduri, cele patru rânduri, cu rânduri, cu 2-3 de
corect si fără greseli 1-2 greseli de greseli de ortografie sau de
de ortografie sau de ortografie sau de ortografie punctuaţie/ nu
punctuaţie punctuaţie/ sau de punctuaţie/ alcătuieste nicio
alcătuieste textul, alcătuieste textul, propoziţie.
folosind trei rânduri, folosind două
corect si fără greseli rânduri, cu 1-2
de ortografie sau de greseli de
punctuaţie ortografie
sau de punctuaţie

Evaluare finală:

ITEMI CALIFICATIVUL
FINAL
Rezolvă integral si corect 5 itemi. FOARTE BINE
Rezolvă integral si corect 4 itemi; incorect 1 item/ parţial 1 item. BINE
Rezolvă integral si corect 2 itemi; parţial 1 item/ incorect 2 itemi SUFICIENT
Rezolvă integral si correct 1 item; incorect 4 itemi. INSUFICIENT