Sunteți pe pagina 1din 1

Tipul lecţiei Structura lecţiei Caracteristici

1. Momentul organizatoric Lecţia mixtă vizează realizarea, în măsură aproximativ egală, a


2. Verificarea cunoştinţelor mai multor obiective: comunicare, sistematizare, fixare, verificare a
3. Comunicarea cunoştinţelor cunoştinţelor. Este cel mai frecvent tip de lecţie întâlnit în practica
4. Fixarea cunoştinţelor noi educaţională, inclusiv la lecţiile de biologie.
Lecţie mixtă
5. Formarea priceperilor şi Profesorul antrenează elevii în activităţi corespunzătoare tuturor
deprinderilor sarcinilor didactice (dobândire, de cunoştinţe noi, formare de price-
6. Concluzii. Realizarea peri şi deprinderi intelectuale şi/sau practice, repetare şi sistematizare,
feedback-ului verificare şi apreciere, aplicare), activităţi legate organic între ele, în
7. Tema pentru acasă aşa fel încât lecţia să apară ca un tot unitar, ca un sistem.
Acest tip de lecţie are un obiectiv didactic fundamental: însuşirea
Lecţie de
Momentul organizatoric de cunoştinţe (şi, pe baza acestora, dezvoltarea unor capacităţi şi
asimilare/
1. Reactualizarea atitudini intelectuale).
dobândire a
cunoştinţelor: Activitatea didactică este orientată spre dobândirea de către elevi
cunoştinţelor
2. Comunicarea cunoştinţelor de cunoştinţe, de dezvoltare a operaţiilor gândirii, de formare a unor
noi
noi capacităţi instrumentale şi operaţionale
3. Fixarea cunoştinţelor noi şi Profesorul se bazează pe anumite cunoştinţe anterioare ale elevilor
realizarea feedback-ului şi deduce noul cu ajutorul elevilor; predomină dobândirea noului,
4. Tema pentru acasa celelalte momente (verificarea, recapitularea, fixarea) ocupând o
pondere mai mică.
1. Momentul organizatoric Acest tip de lecţie are drept obiectiv formarea şi exersarea de-
2. Efectuarea exerciţiilor prinderilor intelectuale, motorii sau a capacităţilor creatoare în funcţie
3. Rezolvarea exerciţiilor- de specificul disciplinei.
Lecţie de În cadrul acestui tip de lecţie se urmăreşte familiarizarea elevilor
model
formare a cu diferite procedee de muncă intelectuală, obişnuirea lor cu orga-
4. Rezolvarea exerciţiilor cu
priceperilor şi nizarea şi desfăşurarea unor activităţi practice (ex., la lecţiile de
condiţii schimbate
deprinderilor biologie: experimente, observaţii, lucrări practice, lucrări de
5. Rezolvarea exerciţiilor cu
elemente de creativitate laborator, modelări etc.) în care să aplice cunoştinţele şi abilităţile pe
6. Concluzii. care le deţin.
7. Tema pentru acasă

Lecţia de recapitulare şi sistematizare contrubuie la aprofundarea


şi perfecţionarea cunoştinţelor şi competenţelor elevilor, prin
1. Momentul evidenţierea conexiunilor existente între cunoştinţele corespunzătoare
organizatoric unui modul sau mai multor module şi chiar mai multor discipline
2. Recapitularea şi şcolare înrudite.
Lecţie de
sistematizarea Acest tip de lecţie se poate organiza: la începutul anului şcoşar
recapitulare şi
cunoştinţelor pentru recapitularea şi sistematizarea materiei studiate în anul şcolar
sistematizare
3. Concluzii. Realizarea precedent (condiţia de bază a eficientizării acestui tip de lecţie o
feedback-ului constituie redimensionarea conţinuturilor în jurul unor idei cu valoare
4. Tema pentru acasă cognitivă relevantă); în timpul anului şcolar pentru a fixa şi consolida
materia studiată în cadrul unor teme sau module; la finele anului
şcolar, pentru a înlesni elevilor formarea unei viziuni de ansamblu şi
unitare asupra conţinutului studiat.
Lecţie de verificare, apreciere şi notare a cunoştinţelor, priceperi-
1. Momentul lor şi deprinderilor urmăreşte constatarea nivelului de pregătire a ele-
Lecţie de organizatoric vilor, dar şi actualizarea şi încadrarea cunoştinţelor în noi cadre de
verificare, 2. Verificarea referinţă semnificative, cu consecinţe importante asupra viitoarelor
apreciere cunoştinţelor, trasee de învăţare.
şi notare a priceperilor şi Astfel acest tip de lecţie:
cunoştinţel deprinderilor - are rol de „bilanţ", de evidenţiere a modificărilor produse şi a
or, 3. Notarea elevilor influenţelor asupra tuturor laturilor personalităţii elevilor în urma
priceperilo 4. Concluzii. Realizarea transmiterii unui volum de informaţii într-un anumit interval de timp;
feedback-ului - are valoare constatativ-prospectivă, relevînd măsura în care
r şi
5. Tema pentru acasă elevii şi profesorul au realizat obiectivele propuse şi conturând ceea
deprinderi
ce ar mai trebui să întreprindă în viitor în acest scop;
lor. - oferă posibilitatea realizării feed-backului pe multiple planuri
(al asimilării cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, al operaţio-
nalizării lor, al participării elevilor la activitatea de învăţare etc.).