Sunteți pe pagina 1din 17

UNITATEA VII - ,,POVEȘTILE FAMILIEI”

PERIOADA: 3 săptămâni: 9.03 – 23.03.2020

Luni 9.03.2020 Resurse materiale: manualul, Observarea sistematică


-familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului
fişe de lucru independent Aprecieri globale,
CLR -citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de  Textul literar
Resurse procedurale: individuale
1.1; 1.2; 3.1 3.4; semnele de punctuaţie a unui text literar
explicaţia, conversaţia
4.1 -citirea selectivă în funcţie de anumite repere Text-suport:
exerciţiul, munca
-identificarea titlului, autorului, a numărului de alineate Poveste de alungat
independentă
DP-2.3 -explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în tristețea
explicaţia,exerciţiul
MM-1.4 vocabularul copiilor după O. P. Iași
- act.frontală, în
-auditie: Cântece pentru mama
perechi,individuală
MEM -identificarea semnificaţiei datelor unei probleme Probleme care se rezolvă Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
1.1, 1.2 - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor prin una sau mai multe caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.4, 1.6 probleme practice operații Medii de numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.2 - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume/ viață:Polul Nord, Polul Resurse procedurale: Interevaluare
diferenţe de termeni egali Sud. conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
AVAP - crearea unor probleme după imagini / desene / scheme / Probleme care se rezolvă demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.6 exerciţii / formule prin una sau două operații didactic, munca independentă
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o Organizare:
tematică dată /de la numere date /de la verbe / expresii care activitate frontală, activitate
sugerează operaţii individuală, activitate în grup
- investigarea unui mediu de viaţă natural sau artificial (balta /
acvariul, pădurea / parcul etc.) pentru a identifica plantele şi
animalele care îl populează, condiţiile de viaţă şi adaptările la
mediu
Observare sistematică

1
Marți C.L.R -povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment  Cum formulăm o Resurse materiale: manualul, Evaluare orală
10.03.2020 1.4 audiat solicitare caiet, fişe de lucru, planșe, Temă de lucru în clasă
2.1.2.2;2.3,2.4 - identificarea personajelor dintr-un text audiat numărătoare, bețișoare Interevaluare
3.1 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text Text-suport: Autoevaluare
audiat Poveste de alungat Resurse procedurale:
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul tristețea conversaţia, explicaţia,
audiat după O. P. Iași demonstraţia, exerciţiul, jocul
- ilustrarea prin desen a unor fragmente de text, cu respectarea didactic, munca independentă
unor informaţii
- jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, întâmplări Organizare:
petrecute în vis, călătorii în lumi imaginare activitate frontală, activitate
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea individuală, activitate în grup
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie
MEM -identificarea semnificaţiei datelor unei probleme Probleme care se rezolvă Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
1.1, 1.3 - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor prin una sau două operații caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
3.1 probleme practice numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
4.2 - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume/ Resurse procedurale: Interevaluare
diferenţe de termeni egali conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
CLR - crearea unor probleme după imagini / desene / scheme / demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.3 exerciţii / formule didactic, munca independentă
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o Organizare:
tematică dată /de la numere date /de la verbe / expresii care activitate frontală, activitate
sugerează operaţii individuală, activitate în grup
- investigarea unui mediu de viaţă natural sau artificial (balta /
acvariul, pădurea / parcul etc.) pentru a identifica plantele şi
animalele care îl populează, condiţiile de viaţă şi adaptările la
mediu
MM Resurse materiale: Observare sistematică
- audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a duratelor, a
1.4 manualul tipărit, surse audio Evaluare orală
intensităţilor și a înălţimii sunetelor; asocierea acestora cu
2.1 Resurse procedurale: Interevaluare
mişcări sugestive ale braţelor Cântec vesel/cântec trist
3.1. Metode: conversaţia, Autoevaluare
- mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi diferite
3.2. explicaţia, exerciţiul, munca
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici – Ceata lui Pițigoi -p.9
independentă, jocul didactic
colectiv
Organizare:
- identificarea cântecelor vesele/triste, după versuri/linie
activitate frontală, individuală
melodică
şi pe grupe

2
Miercuri MEM - transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea Probleme care se rezolvă Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
11.03.2020 1.5 numerelor sau a întrebării, prin înlocuirea cuvintelor care prin una sau două operații caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.6 sugerează operaţia, prin adăugarea unei întrebări etc. numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.1 - crearea unor probleme după imagini / desene / scheme / Resurse procedurale: Interevaluare
5.2 exerciţii / formule conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
- formularea şi rezolvarea unor probleme demonstraţia, exerciţiul, jocul
didactic, munca independentă
Organizare:
activitate frontală, activitate
individuală, activitate în grup
Resurse materiale: manualul, Observarea sistematică
-familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului
fişe de lucru independent Aprecieri globale,
CLR -citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de
 Textul literar Resurse procedurale: individuale
1.1; 1.2; 3.1 3.4; semnele de punctuaţie a unui text literar
Asezarea în pagină explicaţia, conversaţia
4.1 -citirea selectivă în funcţie de anumite repere
exerciţiul, munca
-identificarea titlului, autorului, a numărului de alineate
Text-suport: independentă
DP-2.3 -explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în
Mămici și copii explicaţia,exerciţiul
MM-1.4 vocabularul copiilor
- act.frontală, în
-auditie: Cântece pentru mama
perechi,individuală
Resurse materiale: manualul, Observarea sistematică
- selectarea/formularea unor titluri potrivite textelor scurte fişe de lucru independent Aprecieri globale,
CLR create Resurse procedurale: individuale
1.1; 1.2; 3.1 3.4; - dialoguri despre familie şi locuinţă explicaţia, conversaţia
Dialoguri despre familie şi
4.1; 4.2 - identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea unui loc, a exerciţiul, munca
locuinţă
unui fruct, a unei flori etc. independentă
AVAP-2.6 - formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme explicaţia,exerciţiul
familiare care prezintă interes - act.frontală, în
perechi,individuală
AVAP – 1.2; 2.1; - observarea formelor din natură Jurnalul unei plante Resurse materiale: manual, Observarea sistematică
2.4 - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de scopul propus: Frunze Pag.14,15 acuarele,hârtie, lipici, carton Aprecieri globale,
CLR frunze, flori, fructe, semințe Resurse procedurale: individuale
MM – 2.1 - identificarea caracteristicilor materialelor din natură explicaţia, conversaţia
comparativ cu cele sintetice euristică, exerciţiul,
- realizarea unei lucrări practice utilizând materiale din natură povestirea, munca pe echipe
- exprimarea propriei păreri în legătură cu lucrările proprii şi - obs. dirijată, conversația,
ale colegilor explicația, munca
independentă

3
Joi MEM identificarea semnificaţiei datelor unei probleme Probleme care se rezolvă Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
12.03.2020 1.1, 1.3 - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a prin una sau două operații caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
3.1 dat, a primit,s-a spart, a distribuit în mod egal, pentru fiecare numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
4.2 etc) Resurse procedurale: Interevaluare
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
CLR reprezentări simbolice demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.3 -asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare didactic, munca independentă
grafică/desen; marcarea jumătăţii/sfertului cu fracţia Organizare:
corespunzătoare: ½, respectiv ¼; activitate frontală, activitate
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea individuală, activitate în grup
operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0-1000,
respectiv de înmulţire şi împărţire în concentrul 0-100
-organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice
simple în scopul rezolvării
-rezolvarea de probleme în mai multe moduri
C.L.R -povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment  Textul literar Resurse materiale: manualul, Observarea sistematică
1.4 audiat Prezentarea unei persoane fişe de lucru independent Aprecieri globale,
2.1.2.2;2.3,2.4 - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse procedurale: individuale
3.1 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text Text-suport: explicaţia, conversaţia
audiat Mămici și copii exerciţiul, munca
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul independentă
audiat explicaţia,exerciţiul
- ilustrarea prin desen a unor fragmente de text, cu respectarea - act.frontală, în
unor informaţii perechi,individuală
- identificarea cuvintelor însusiri în text
-descrirea chipului mamei cu ajutorul imaginilor
-descrierea mamei cu ajutorul expresiilor din text: înfătisare si
însusiri sufletesti
-descrierea, în câteva enunturi, a propriiei mame
CLR - jocuri de rol: „La secretariatul şcolii”; Scrierea Resurse materiale: manualul, Observarea sistematică
1.1; 1.2; 3.1 3.4; „La casa de bilete”, „La bibliotecă” etc., cu respectarea imaginativă pe fişe de lucru independent Aprecieri globale,
4.1; 4.2 normelor de adresare civilizată baza unei benzi Resurse procedurale: individuale
desenate explicaţia, conversaţia
AVAP-2.6 - participarea la discuţii în perechi / în grup pe teme de interes exerciţiul, munca
(timpul liber, animalul preferat, cartea preferată, prezentarea Acordul în număr şi gen independentă
produselor activităţii şcolare ) Afișul explicaţia,exerciţiul
- act.frontală, în
perechi,individuală

4
- exerciţii-joc de diferenţiere a comportamentelor Resurse materiale: manualul Observarea sistematică
facilitatoare/frenatoare care contribuie sau nu la iniţierea şi Resurse procedurale: Aprecieri globale,
păstrarea unei prietenii: cooperare, competiţie, compromis; explicaţia, conversaţia individuale
DP -exercitii joc- Prefer prietenia, nu conflictul!; Recapitulare exerciţiul, munca
1.3 - Respectul, un prieten bun!; Cearta-pag.14 independentă
2.1 - elaborarea unor lucrări individuale sau în echipădespre
2.3 prietenie;
3.1 - elaborarea unor compuneri despre prieteni, universul extins
al copilului (prietenii fraţilor/surorilor);
-realizarea unui desen –schita cu ,,Bunele maniere”;
- dezbateri despre legătura dintre emoţii şi comportamente
Vineri MEM identificarea semnificaţiei datelor unei probleme Probleme cu mai multe Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
13.03.2020 1.1, 1.2 - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a operații caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.4, 1.6 dat, a primit,s-a spart, a distribuit în mod egal, pentru fiecare numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.2 etc) Resurse procedurale: Tnterevaluare
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
AVAP reprezentări simbolice demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.6 -asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare didactic, munca independentă
grafică/desen; marcarea jumătăţii/sfertului cu fracţia Organizare:
corespunzătoare: ½, respectiv ¼; activitate frontală, activitate
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea individuală, activitate în grup
operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0-1000,
respectiv de înmulţire şi împărţire în concentrul 0-100
-organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice
simple în scopul rezolvării
-rezolvarea de probleme în mai multe moduri
AVAP – 1.2; 2.1; Discuţii despre anotimpul de primavara - vestitorii primăverii Buchetul de ghiocei Resurse materiale: manual, Observarea sistematică
2.4 Prezentarea florilor de primăvară preferate (decupare, lipire) acuarele,hârtie, lipici, carton Aprecieri globale,
CLR Exerciţii de decupare şi lipire, pentru a obţine un buchet de Resurse procedurale: individuale
MM – 2.1 ghiocei explicaţia, conversaţia
Expunerea lucrărilor realizate euristică, exerciţiul,
Intonarea cântecului ,,Înfloresc grădinile” povestirea, munca pe echipe
- obs. dirijată, conversația,
explicația, munca
independentă

5
MM Resurse materiale: Observare sistematică
- joc de recunoaștere a sunetelor străzii și ale clasei, a Procedee armonico-
1.4 manualul tipărit, surse audio Evaluare orală
sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, lătratul câinelui etc.) polifonice (solist-cor, lanţ,
2.1 Resurse procedurale: Interevaluare
- jocul „Recunoaște interpretul!” dialog, grupe alternative)
3.1. Metode: conversaţia, Autoevaluare
- însușirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea lor de
3.2. explicaţia, exerciţiul, munca
către cadrul didactic sau cu ajutorul mijloacelor tehnice,urmată A.Solist – cor
independentă, jocul didactic
de receptarea lor de către copii ,,Vivat veselia”-după auz
Organizare:
- executarea unor mișcări sugerate de text Pag.10
activitate frontală, individuală
- redactarea unor idei despre o melodie ascultată
şi pe grupe
Luni Resurse materiale: manualul, Observarea sistematică
-familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului
16.03.2020 fişe de lucru independent Aprecieri globale,
CLR -citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de  Textul literar
Resurse procedurale: individuale
1.1; 1.2; 3.1 3.4; semnele de punctuaţie a unui text literar Asezarea în pagină
explicaţia, conversaţia
4.1 -citirea selectivă în funcţie de anumite repere
exerciţiul, munca
-identificarea titlului, autorului, a numărului de alineate Text-suport:
independentă
DP-2.3 -explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în La bunicul după Johanna
explicaţia,exerciţiul
MM-1.4 vocabularul copiilor Spyri
- act.frontală, în
-auditie: Cântece despre bunici
perechi,individuală
MEM identificarea semnificaţiei datelor unei probleme Probleme cu mai multe Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
1.1, 1.2 - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a operații caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.4, 1.6 dat, a primit,s-a spart, a distribuit în mod egal, pentru fiecare numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.2 etc) Resurse procedurale: Interevaluare
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
AVAP reprezentări simbolice demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.6 -asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare didactic, munca independentă
grafică/desen; marcarea jumătăţii/sfertului cu fracţia Organizare:
corespunzătoare: ½, respectiv ¼; activitate frontală, activitate
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea individuală, activitate în grup
operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0-1000,
respectiv de înmulţire şi împărţire în concentrul 0-100
-organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice
simple în scopul rezolvării
-rezolvarea de probleme în mai multe moduri

6
Marți CLR - -ex.de scriere corectă a cuvintelor Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
17.03.2020 1.2; 1.3; 2.2 3.1; care conțin literele â, î cuvintelor care conțin caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
4.1; 4.2 -alcătuire de enunturi cu cuvinte date literele â, î numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
-completarea enunturilor lacunare cu cuvintele date Resurse procedurale: Tnterevaluare
MM-2.1 care conțin literele â,î conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
Text-suport:
-dictare, transcriere demonstraţia, exerciţiul, jocul
La bunicul după Johanna
- auditie: Cântece despre bunici didactic, munca independentă
Spyri
Organizare:
activitate frontală, activitate
individuală, activitate în grup

MEM identificarea semnificaţiei datelor unei probleme Probleme cu mai multe Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
1.1, 1.3 - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a operații caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
3.1 dat, a primit,s-a spart, a distribuit în mod egal, pentru fiecare numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
4.2 etc) Resurse procedurale: Interevaluare
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
CLR reprezentări simbolice demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.3 -asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare didactic, munca independentă
grafică/desen; marcarea jumătăţii/sfertului cu fracţia Organizare:
corespunzătoare: ½, respectiv ¼; activitate frontală, activitate
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea individuală, activitate în grup
operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0-1000,
respectiv de înmulţire şi împărţire în concentrul 0-100
-organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice
simple în scopul rezolvării
-rezolvarea de probleme în mai multe moduri
MM Resurse materiale: Observare sistematică
- audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a duratelor, a
1.4 Procedee armonico- manualul tipărit, surse audio Evaluare orală
intensităţilor și a înălţimii sunetelor; asocierea acestora cu
2.1 polifonice (solist-cor, lanţ, Resurse procedurale: Interevaluare
mişcări sugestive ale braţelor
3.1. dialog, grupe alternative) Metode: conversaţia, Autoevaluare
- mişcarea braţelor la sunetele de înălţimi diferite
3.2. explicaţia, exerciţiul, munca
- crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin
B.Cântarea în lanț- independentă, jocul didactic
prezentarea unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite
,,Tot ce e pe lume”-după Organizare:
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici –
auz-pag.11 activitate frontală, individuală
colectiv
şi pe grupe

7
Miercuri MEM identificarea semnificaţiei datelor unei probleme Probleme cu mai multe Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
18.03.2020 1.1, 1.2 - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a operații caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.4, 1.6 dat, a primit,s-a spart, a distribuit în mod egal, pentru fiecare numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.2 etc) Resurse procedurale: Tnterevaluare
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
AVAP reprezentări simbolice demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.6 -asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare didactic, munca independentă
grafică/desen; marcarea jumătăţii/sfertului cu fracţia Organizare:
corespunzătoare: ½, respectiv ¼; activitate frontală, activitate
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea individuală, activitate în grup
operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0-1000,
respectiv de înmulţire şi împărţire în concentrul 0-100
-organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice
simple în scopul rezolvării
-rezolvarea de probleme în mai multe moduri
Resurse materiale: manualul, Observarea sistematică
fişe de lucru independent Aprecieri globale,
CLR -identificarea cuvintelor însusiri din text  Textul literar
Resurse procedurale: individuale
1.1; 1.2; 3.1 3.4; -descrierea chipului bunicului cu ajutorul imaginilor Asezarea în pagină
explicaţia, conversaţia
4.1 -descrierea bunicului cu ajutorul expresiilor din text: înfătisare
exerciţiul, munca
si însusiri sufletesti Text-suport:
independentă
DP-2.3 -descrierea, în câteva enunturi, a propriilor bunici La bunicul după Johanna
explicaţia,exerciţiul
MM-1.4 -auditie: Cântece despre bunici Spyri
- act.frontală, în
perechi,individuală
CLR - ex.de scriere corectă a cuvintelor Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul, Observarea sistematică
1.2; 1.3; 2.2 3.1; care conțin literele â, î cuvintelor care conțin fişe de lucru independent Aprecieri globale,
4.1; 4.2 -alcătuire de enunturi cu cuvinte date literele â, î Resurse procedurale: individuale
-completarea enunturilor lacunare cu cuvintele date explicaţia, conversaţia
MM-2.1 care conțin literele â,î exerciţiul, munca
Text-suport:
-dictare, transcriere independentă
La bunicul după Johanna
- auditie: Cântece despre bunici explicaţia,exerciţiul
Spyri
- act.frontală, în
perechi,individuală

8
Resurse materiale: manual, Observarea sistematică
AVAP - explorarea unor caracteristici/ proprietăți ale materialelor în
Jurnalul unei plante acuarele,hârtie, lipici, carton Aprecieri globale,
diverse contexte
Flori Pag.16 Resurse procedurale: individuale
2.1 - exprimarea ideilor și trăirilor personale prin utilizarea liniei,
explicaţia, conversaţia
2.2 punctului, culorii şi formei
euristică, exerciţiul,
2.3 - realizarea de produse utile şi/ sau estetice combinând
povestirea, munca pe echipe
2.5 materiale și tehnici accesibile
- obs. dirijată, conversația,
- transformarea unui material prin tehnici variate
explicația, munca
- explorarea de utilizări în contexte utile și/sau estetice a
independentă
obiectelor/lucrărilor realizate prin efort propriu
Joi MEM identificarea semnificaţiei datelor unei probleme Probleme cu mai multe Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
19.03.2020 1.1, 1.2 - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a operații caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.4, 1.6 dat, a primit,s-a spart, a distribuit în mod egal, pentru fiecare numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.2 etc) Resurse procedurale: Interevaluare
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
AVAP reprezentări simbolice demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.6 -asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare didactic, munca independentă
grafică/desen; marcarea jumătăţii/sfertului cu fracţia Organizare:
corespunzătoare: ½, respectiv ¼; activitate frontală, activitate
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea individuală, activitate în grup
operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0-1000,
respectiv de înmulţire şi împărţire în concentrul 0-100
-organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice
simple în scopul rezolvării
-rezolvarea de probleme în mai multe moduri
CLR -familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului  Textul literar Resurse materiale: manualul, Observarea sistematică
1.1; 1.2; 3.1 3.4; -citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de Asezarea în pagină fişe de lucru independent Aprecieri globale,
4.1 semnele de punctuaţie a unui text literar Resurse procedurale: individuale
-citirea selectivă în funcţie de anumite repere Text-suport: explicaţia, conversaţia
DP-2.3 -identificarea titlului, autorului, a numărului de alineate D-l Goe după I.L. exerciţiul, munca
MM-1.4 -explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în Caragiale independentă
vocabularul copiilor explicaţia,exerciţiul
-auditie: Cântece despre nepoți, copilărie - act.frontală, în
perechi,individuală

9
C.L.R -povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment  Textul literar Resurse materiale: manualul, Observarea sistematică
1.4 audiat Povestirea oralăa unui fişe de lucru independent Aprecieri globale,
2.1.2.2;2.3,2.4 - identificarea personajelor dintr-un text audiat text Resurse procedurale: individuale
3.1 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text explicaţia, conversaţia
audiat Text-suport: exerciţiul, munca
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul D-l Goe după I.L. independentă
audiat Caragiale explicaţia,exerciţiul
- ilustrarea prin desen a unor fragmente de text, cu respectarea - act.frontală, în
unor informaţii perechi,individuală
- identificarea cuvintelor însusiri în text
-descrirea chipului copiluluicu ajutorul imaginilor
-descrierea copiluluicu ajutorul expresiilor din text: înfătisare
si însusiri sufletesti
-descrierea, în câteva enunturi, a propriiei ființe
-auditie: Cântece despre nepoți, copilărie
DP Abilități necesare în relațiile cu ceilalți Resurse materiale: manualul Observarea sistematică
1.1 - exerciţii de identificare a unor reguli de Resurse procedurale: Aprecieri globale,
comportament în relaţia cu ceilalţi, pe baza discutării unor explicaţia, conversaţia individuale
Stiu să-mi fac prieteni-
CLR situaţii concrete din experienţa elevilor exerciţiul, munca
pag.16
2.1, 2.2 - elaborarea unor lucrări individuale sau în echipă despre independentă
Îmi pasă de ceilalți-pag.18
prietenie
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, universul extins
al copilului (prietenii fraţilor/ surorilor)
- crearea unor mesaje de mulţumire adresate
colegilor/prietenilor

10
Vineri MEM identificarea semnificaţiei datelor unei probleme Probleme cu mai multe Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
20.03.2020 1.1, 1.2 - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a operații caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.4, 1.6 dat, a primit,s-a spart, a distribuit în mod egal, pentru fiecare numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.2 etc) Resurse procedurale: Tnterevaluare
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
AVAP reprezentări simbolice demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.6 -asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare didactic, munca independentă
grafică/desen; marcarea jumătăţii/sfertului cu fracţia Organizare:
corespunzătoare: ½, respectiv ¼; activitate frontală, activitate
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea individuală, activitate în grup
operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0-1000,
respectiv de înmulţire şi împărţire în concentrul 0-100
-organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice
simple în scopul rezolvării
-rezolvarea de probleme în mai multe moduri
AVAP - explorarea unor caracteristici/ proprietăți ale materialelor în Resurse materiale: manual, Observarea sistematică
Jurnalul unei plante
diverse contexte acuarele,hârtie, lipici, carton Aprecieri globale,
Flori Pag.17
2.1 - exprimarea ideilor și trăirilor personale prin utilizarea liniei, Resurse procedurale: individuale
2.2 punctului, culorii şi formei explicaţia, conversaţia
2.3 - realizarea de produse utile şi/ sau estetice combinând euristică, exerciţiul,
2.5 materiale și tehnici accesibile povestirea, munca pe echipe
- transformarea unui material prin tehnici variate - obs. dirijată, conversația,
- explorarea de utilizări în contexte utile și/sau estetice a explicația, munca
obiectelor/lucrărilor realizate prin efort propriu independentă
MM Resurse materiale: Observare sistematică
- audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a duratelor, a Procedee armonico-
1.4 manualul tipărit, surse audio Evaluare orală
intensităţilor și a înălţimii sunetelor; asocierea acestora cu polifonice (solist-cor, lanţ,
2.1 Resurse procedurale: Interevaluare
mişcări sugestive ale braţelor dialog, grupe alternative)
3.1. Metode: conversaţia, Autoevaluare
- mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi diferite
3.2. explicaţia, exerciţiul, munca
- crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin C.Dialog muzical-
independentă, jocul didactic
prezentarea unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite ,,Cucule,pasăre sură”-după
Organizare:
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici – auz Pag.12
activitate frontală, individuală
colectiv
şi pe grupe

11
Luni C.L.R -povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment  Textul literar Resurse materiale: manualul, Observarea sistematică
23.03.2020 1.4 audiat Povestirea oralăa unui fişe de lucru independent Aprecieri globale,
2.1.2.2;2.3,2.4 - identificarea personajelor dintr-un text audiat text Resurse procedurale: individuale
3.1 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text explicaţia, conversaţia
audiat Text-suport: exerciţiul, munca
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul D-l Goe după I.L. independentă
audiat Caragiale explicaţia,exerciţiul
- ilustrarea prin desen a unor fragmente de text, cu respectarea - act.frontală, în
unor informaţii perechi,individuală
- identificarea cuvintelor însusiri în text
-descrirea chipului copiluluicu ajutorul imaginilor
-descrierea copiluluicu ajutorul expresiilor din text: înfătisare
si însusiri sufletesti
-descrierea, în câteva enunturi, a propriiei ființe
-auditie: Cântece despre nepoți, copilărie
MEM identificarea semnificaţiei datelor unei probleme Recapitulare Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
1.1, 1.2 - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.4, 1.6 dat, a primit,s-a spart, a distribuit în mod egal, pentru fiecare numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.2 etc) Resurse procedurale: Tnterevaluare
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
AVAP reprezentări simbolice demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.6 -asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare didactic, munca independentă
grafică/desen; marcarea jumătăţii/sfertului cu fracţia Organizare:
corespunzătoare: ½, respectiv ¼; activitate frontală, activitate
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea individuală, activitate în grup
operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0-1000,
respectiv de înmulţire şi împărţire în concentrul 0-100
-organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice
simple în scopul rezolvării
-rezolvarea de probleme în mai multe moduri
CLR  familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului  Textul liric Observare sistematică

12
Marți 1.1; 1.2; 3.1 3.4;  citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de Strofă, versuri Resurse materiale: manualul, Evaluare orală
24.03.2020 4.1 semnele de punctuaţie a unui text în versuri caiet, fişe de lucru, planșe, Temă de lucru în clasă
 citirea selectivă în funcţie de anumite repere numărătoare, bețișoare Interevaluare
DP-2.3  identificarea titlului, autorului, a numărului strofe, versuri Text-suport: Autoevaluare
MM-1.4  explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în Bunica Resurse procedurale:
vocabularul copiilor de St. O. Iosif conversaţia, explicaţia,
 auditie: Spune, bunico! demonstraţia, exerciţiul, jocul
didactic, munca independentă

Organizare:
activitate frontală, activitate
individuală, activitate în grup

MEM identificarea semnificaţiei datelor unei probleme Recapitulare Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
1.1, 1.2 - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.4, 1.6 dat, a primit,s-a spart, a distribuit în mod egal, pentru fiecare numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.2 etc) Resurse procedurale: Interevaluare
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
AVAP reprezentări simbolice demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.6 -asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare didactic, munca independentă
grafică/desen; marcarea jumătăţii/sfertului cu fracţia Organizare:
corespunzătoare: ½, respectiv ¼; activitate frontală, activitate
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea individuală, activitate în grup
operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0-1000,
respectiv de înmulţire şi împărţire în concentrul 0-100
-organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice
simple în scopul rezolvării
-rezolvarea de probleme în mai multe moduri
MM Resurse materiale: Observare sistematică
Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-DO2,
1.4 manualul tipărit, surse audio Evaluare orală
alcătuite din formule ritmicomelodice simple şi repetate Recapitulare-pag.13
2.1 Resurse procedurale: Interevaluare
Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite Procedee armonico-
3.1. Metode: conversaţia, Autoevaluare
elemente de limbaj muzical polifonice (solist-cor, lanţ,
3.2. explicaţia, exerciţiul, munca
Executarea unui dans / joc pe muzică, iniţiat şi organizat în dialog, grupe alternative)
independentă, jocul didactic
colectiv
Organizare:
- interpretarea în lanț a unei melodii
activitate frontală, individuală
- interpretarea în dialog muzical a unor melodii
şi pe grupe

13
Miercuri MEM identificarea semnificaţiei datelor unei probleme Evaluare Resurse materiale: manualul, Probă de evaluare
25.03.2020 1.1, 1.2 - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a caiet, fişe de lucru, planșe,
1.4, 1.6 dat, a primit,s-a spart, a distribuit în mod egal, pentru fiecare numărătoare, bețișoare
3.2 etc) Resurse procedurale:
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau conversaţia, explicaţia,
AVAP reprezentări simbolice demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.6 -asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare didactic, munca independentă
grafică/desen; marcarea jumătăţii/sfertului cu fracţia Organizare:
corespunzătoare: ½, respectiv ¼; activitate frontală, activitate
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea individuală, activitate în grup
operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0-1000,
respectiv de înmulţire şi împărţire în concentrul 0-100
-organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice
simple în scopul rezolvării
-rezolvarea de probleme în mai multe moduri
Resurse materiale: manualul, Observarea sistematică
fişe de lucru independent Aprecieri globale,
-citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de Textul liric
CLR Resurse procedurale: individuale
semnele de punctuaţie ale unui text în versuri Strofă, versuri
1.1; 1.2; 3.1 3.4; explicaţia, conversaţia
-alcătuirea de enunturi cu ajutorul cuvintelor de la vocabular, a
4.1 exerciţiul, munca
expresiilor din poezie Text-suport:
independentă
-memorarea versurilor Bunica
MM-1.4 explicaţia,exerciţiul
-lectură: Bunica si Bunicul de Barbu St. Delavrancea de St. O. Iosif
- act.frontală, în
perechi,individuală
CLR - schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei Recapitulare Resurse materiale: manualul, Observarea sistematică
1.1 silabe / unui sunet Text-suport: fişe de lucru independent Aprecieri globale,
1.2 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe Bunica Resurse procedurale: individuale
2.3 teme cunoscute de St. O. Iosif explicaţia, conversaţia
3.1 - plasarea semnelor de punctuaţie într-un text exerciţiul, munca
3.3 - compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din independentă
sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini sau explicaţia,exerciţiul
întrebări - act.frontală, în
perechi,individuală

14
AVAP Resurse materiale: manual, Observarea sistematică
2.1 - selectarea materialelor de lucru Jurnalul unei plante acuarele,hârtie, lipici, carton Aprecieri globale,
2.2 - identificarea modului de realizare a tehnicii de lucru Fructe Pag.18 Resurse procedurale: individuale
2.3 (hașurare) explicaţia, conversaţia
2.5 - exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii euristică, exerciţiul,
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de şcolar povestirea, munca pe echipe
- exprimarea propriei păreri în legătură cu lucrările proprii şi - obs. dirijată, conversația,
ale colegilor explicația, munca
independentă
Joi MEM identificarea semnificaţiei datelor unei probleme Activităţi de ameliorare şi Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
26.03.2020 1.1, 1.2 - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a dezvoltare caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.4, 1.6 dat, a primit,s-a spart, a distribuit în mod egal, pentru fiecare numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.2 etc) Resurse procedurale: Interevaluare
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
AVAP reprezentări simbolice demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.6 -asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare didactic, munca independentă
grafică/desen; marcarea jumătăţii/sfertului cu fracţia Organizare:
corespunzătoare: ½, respectiv ¼; activitate frontală, activitate
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea individuală, activitate în grup
operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0-1000,
respectiv de înmulţire şi împărţire în concentrul 0-100
-organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice
simple în scopul rezolvării
-rezolvarea de probleme în mai multe moduri
CLR -despărţirea cuvintelor în silabe Evaluare Resurse materiale: manualul, Probă de evaluare
1.1 - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă / cuvânt Text-suport: fişe de lucru independent
1.2 - schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei Bunica Resurse procedurale:
2.3 silabe / unui sunet de St. O. Iosif explicaţia, conversaţia
3.1 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe exerciţiul, munca
3.3 teme cunoscute independentă
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text explicaţia,exerciţiul
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din - act.frontală, în
sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini sau perechi,individuală
întrebări

15
CLR -plasarea semnelor de punctuaţie într-un text Activităţi de ameliorare şi Resurse materiale: manualul, Observarea sistematică
1.1 - compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din dezvoltare fişe de lucru independent Aprecieri globale,
1.2 sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini sau Ne jucăm și învățăm- Resurse procedurale: individuale
2.1 întrebări Realizarea arborelui explicaţia, conversaţia
2.2 genealogic al familiei exerciţiul, munca
3.1 independentă
4.2 explicaţia,exerciţiul
- act.frontală, în
perechi,individuală
DP Abilități necesare în relațiile cu ceilalți Respectă și vei fi Resurse materiale: manualul Observarea sistematică
1.1 respectat-pag.20 Resurse procedurale: Aprecieri globale,
- exerciţii de identificare a unor reguli de explicaţia, conversaţia individuale
CLR comportament în relaţia cu ceilalţi, pe baza discutării unor Tăietorul de lemne-după exerciţiul, munca
2.1, 2.2 situaţii concrete din experienţa elevilor un basm georgian independentă
Evaluare -pag.24
Vineri identificarea semnificaţiei datelor unei probleme Activităţi de ameliorare şi Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
27.03.2020 MEM - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a dezvoltare caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.1, 1.2 dat, a primit,s-a spart, a distribuit în mod egal, pentru fiecare numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
1.4, 1.6 etc) Resurse procedurale: Interevaluare
3.2 - rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
reprezentări simbolice demonstraţia, exerciţiul, jocul
AVAP -asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare didactic, munca independentă
2.6 grafică/desen; marcarea jumătăţii/sfertului cu fracţia Organizare:
corespunzătoare: ½, respectiv ¼; activitate frontală, activitate
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea individuală, activitate în grup
operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0-1000,
respectiv de înmulţire şi împărţire în concentrul 0-100
-organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice
simple în scopul rezolvării
-rezolvarea de probleme în mai multe moduri

16
AVAP – 2.3  dialog despre fructe și legume Jurnalul unei plante Resurse materiale: manual, Observarea sistematică
CLR – 2.3  observarea şi discutarea imaginilor din manual -Evaluare acuarele,hârtie, lipici, carton Aprecieri globale,
AVAP – 2.1  prezentarea materialelor care pot fi modelate (lut, plastilină, Resurse procedurale: individuale
aluat) explicaţia, conversaţia
 desen: fructe euristică, exerciţiul,
 modelaj: fructul preferat povestirea, munca pe echipe
- obs. dirijată, conversația,
explicația, munca
independentă
MM Evaluare-pag.14 Resurse materiale: Probă de evaluare
Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-DO2,
1.4 Procedee armonico- manualul tipărit, surse audio
alcătuite din formule ritmicomelodice simple şi repetate
2.1 polifonice (solist-cor, lanţ, Resurse procedurale:
Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite
3.1. dialog, grupe alternative) Metode: conversaţia,
elemente de limbaj muzical
3.2. explicaţia, exerciţiul, munca
Executarea unui dans / joc pe muzică, iniţiat şi organizat în
independentă, jocul didactic
colectiv
Organizare:
- interpretarea în lanț a unei melodii
activitate frontală, individuală
- interpretarea în dialog muzical a unor melodii
şi pe grupe

17