Sunteți pe pagina 1din 8

Management în sănătate

XV/4/2011; pp. 13-20 MANAGEMENT FINANCIAR

OFERTA VS CEREREA DE SERVICII DE


SĂNĂTATE ÎN CONTEXTUL DEMOGRAFIC
ACTUAL DIN ROMÂNIA
Dr. Carmen Lavinia PANAIT, În contextul îmbătrânirii accentuate a populaţiei din ţara noastră, în prezent
medic primar Sănătate Publică şi Management este necesară o evaluare a situaţiei existente privind cererea şi oferta de servicii de
sănătate pusă la dispoziţie de către sistemul de sănătate.
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Scop. Evaluarea situaţiei privind servicile de sănătate necesare populaţiei şi a celor
Perfecţionare în Domeniul Sanitar, Bucureşti oferite în prezent , vizând în special pe cele adresate vârstnicilor.
Obiectivele principale ale lucrării au fost: a) analiza cadrului legal, b) identificarea
nevoilor de servicii de sănătate în raport cu evoluţia diferiţilor indicatori
demografici şi de sănătate, şi c) evaluarea ofertei serviciilor medicale şi medico-
sociale existente

I NTRODUCERE Metode. Studiu realizat este unul de tip observaţional, bazat pe analiză
descriptivă şi comparativă, pe date secundare.
Îmbătrânirea demografică preocupă din ce în ce mai Rezultate şi discuţii.
intens guvernele, în perspectiva găsirii de soluţii la Analiza cadrului legal actual a relevat faptul că accesul la servicii medicale
problemele induse de acest proces şi a diminuării se face în principal prin sistemul de asigurări de sănătate, fiind condiţionat
impactului acestora asupra economiei şi sistemelor publice de calitatea de asigurat, în timp ce accesarea serviciilor medico-sociale
de servicii. depinde de organizarea acestor servicii la nivel local de către autorităţile
Şi ţara noastră se confruntă în prezent cu acest locale. Distribuirea facilităţilor medicale şi medico-sociale, asigurarea cu
personal de îngrijire şi implicit furnizarea de servicii este diferită între cele
fenomen, cunoscând în ultimele decenii modificări două medii de rezidenţă, spaţiul rural fiind mai defavorizat. De asemenea,
semnificative ale structurii populaţiei. diferenţe între cele două medii de rezidenţă au fost înregistrate şi în ceea ce
Pentru a veni în întâmpinarea provocărilor ridicate de priveşte nevoile exprimate.
acest proces, ca ţară membră a Uniunii Europene, România Concluzii. Cererea de servicii de sănătate este în creştere, unele tipuri de
trebuie să adopte măsuri în concordanţă cu directivele servicii fiind solicitate mai frecvent de populaţie (cardiologie, oncologie,
acesteia, dar ţinând cont în acelaşi timp şi de condiţiile servicii de îngrijiri medico-sociale). Organizarea şi funcţionarea actuală a
sistemului de îngrijri de sănătate nu este adecvată şi nu stimulează
economice, sociale şi culturale specifice poporului român. furnizarea de îngrijiri eficiente medicale şi/sau medico-sociale, la domiciliu
În fundamentarea şi luarea de decizii adecvate privind sau în diferite instituţii, într-un cadru integrat. Oferta de servicii de sănătate
această problematică, este nevoie de cercetări multiple, cu răspunde în mică măsură nevoilor specifice persoanelor vârsnice, fiind
abordări diferite, în diverse domenii de activitate. afectată de subfinanţarea sistemului şi de alocarea arbitrară a fondurilor
Astfel, în domeniul sanitar se impune orientarea şi între diferitele tipuri de asistenţă medicală.
desfăşurarea de studii asupra unor aspecte cum ar fi:
sănătatea actuală a populaţiei şi nevoile acesteia în materie Cuvinte cheie. Cerere, ofertă, servicii de sănătate, vârstnici, analiză
situaţională.
de îngrijri de sănătate, organizarea şi funcţionarea
sistemului de sănătate şi posibilitatea acestuia de a
răspunde nevoilor actuale.
În încercarea de a completa informaţiile utile luării de
măsuri adecvate pentru îmbunătăţirea accesului la servicii
M ETODOLOGIE
Încadrat în categoria studiilor observaţionale,
studiul are la bază metoda analizei descriptive şi
de sănătate, prezentul studiu şi-a propus să evalueze comparative pe date secundare.
acoperirea actuală cu servicii de sănătate în cadrul Sursele de informaţii folosite pentru selectarea datelor ce
sistemului de îngrijiri de sănătate din România, au făcut obiectul analizei au fost reprezentate de:
identificând totodată servicii necesare, corespunzătoare • acte normative care reglementează sistemul de
demografiei şi stării de sănătate actuale a populaţiei, asistenţă medicală şi medico-socială în România,
vizând în special pe cele adresate persoanelor vârstnice. • date statistice naţionale şi
• rezultate ale unor anchete realizate la nivel naţional,
Scop. Evaluarea situaţiei privind servicile de sănătate privind acoperirea cu servicii pentru întreaga populaţie sau
necesare populaţiei şi a celor oferite în prezent, vizând în numai pentru persoanele vârstnice.
special pe cele adresate vârstnicilor.
Pentru descrierea cererii de servicii de sănătate,
Obiectivele principale ale lucrării au fost: a) analiza văzută ca nevoi exprimate de populaţie către un furnizor,
cadrului legal privind organizarea serviciilor de sănătate, au fost abordaţi indicatori de accesare a diferitelor tipuri
b) identificarea nevoilor de servicii de sănătate în raport cu de servicii, iar în stabilirea nevoilor potenţiale de servicii
evoluţia diferiţilor indicatori demografici şi de sănătate, şi au fost evaluaţi deopotrivă indicatori demografici, ai stării
c) evaluarea ofertei serviciilor medicale şi medico-sociale de sănătate a populaţiei şi de accesare a diverselor
existente. servicii. 13
Management în sănătate
MANAGEMENT FINANCIAR XV/4/2011; pp. 13-20

Oferta de servicii medicale şi medico-sociale a fost • pachetul de servicii de bază,


analizată în special din perspectiva sistemului de asigurări • cel ce se acordă persoanelor care se asigură facultativ şi
sociale de sănătate şi a celui de asistenţă socială, pe tipuri • pachetul minimal de servicii.
de asistenţă, evidenţiindu-se totodată şi aspecte legate de
organizarea şi funcţionarea serviciilor. Serviciile medicale oferite în cadrul asigurărilor
De-alungul analizelor s-a urmărit evidenţierea serviciilor şi sociale de sănătate şi condiţiile în care acestea se oferă
facilităţilor destinate persoanelor vârstnice, deoarece sunt definite de Contractul-cadru şi Normele de aplicare
această categorie este considerată ca fiind cea mai mare ale acestuia, elaborate multianual de Casa Naţională de
consumatoare de servicii medicale. Asigurări de Sănătate pe baza consultării cu diferite
Finanţarea serviciilor de sănătate a fost luată în considerare organizaţii profesionale, patronale şi sindicale
ca factor care influenţează atât cererea, cât şi oferta de reprezentative la nivel naţional.
servicii de sănătate, prin influenţarea accesului. Persoanele vârstnice au acces la serviciile oferite de
sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata
R EZULTATE ŞI DISCUŢII
Disparităţile în accesul la îngrijiri apar, în general, ca
urmare a costurilor directe suportate de populaţie (coplăţi,
contribuţiei, dacă au calitatea de pensionari cu venituri din
pensii mai mici de 740 lei, dacă se află în întreţinerea unei
persoane asigurate sau fac parte dintre beneficiarii
costuri legate de tratamente şi spitalizare), a costurilor prevederilor unor legi speciale, fără să aibă alte venituri decât
indirecte (cost transport, timp de aşteptare), aşezării cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi.
geografice inadecvate a facilităţilor de îngrijiri şi a calităţii Asigurarea acestora cu plata contribuţiei are loc ca urmare a
inegale a serviciilor de acelaşi tip. deţinerii unor venituri din pensie mai mari de 740 lei [5].
După unele opinii, gradul de accesibilitate a populaţiei Serviciile de bază acordate vârstnicilor asiguraţi nu
din ţara noastră la serviciile de sănătate este influenţat de diferă, în general, de cele furnizate altor categorii de vârstă şi
factori care ţin de organizarea şi funcţionarea sistemului de constau în servicii medicale, servicii de îngrijire a sănătăţii,
sănătate, de statutul de asigurat în sistemul de asigurări medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale.
sociale de sănătate, dar şi de nivelul veniturilor individuale ale Persoanele neasigurate beneficiază de servicii medicale
persoanelor, mediul de rezidenţă, condiţiile generale de viaţă minime prevăzute în pachetul minimal de servicii.
(care influenţează dimensiunile şi structura nevoilor de Accesul în sistem şi către nivele de competenţă
îngrijire), educaţia şi stilul de viaţă [1] [2]. superioară este în principal asigurat prin medicul de
familie, care oferă asistenţă nediscriminatoriu pacienţilor
1. Analiza cadrului legal privind organizarea serviciilor şi se ocupă de toate problemele acestora.
de sănătate Serviciile medicale de specialitate se acordă în unităţi
Sistemul de sănătate din România, dezvoltat de- medicale din ambulatoriu şi în spitale, autorizate şi
alungul timpului pe baza contextului politic, social, evaluate, iar serviciile de medicină dentară se acordă de
economic şi cultural specific, urmăreşte aceleaşi principii către medicul de medicină dentară în cabinete medicale de
caracteristice majorităţii sistemelor de sănătate cunoscute medicină dentară.
la nivel mondial, respectiv, asigurarea accesului universal Serviciile medicale de recuperare şi îngrijirile
şi echitabil la serviciile de sănătate, libertatea de alegere medicale la domiciliu se acordă pentru o perioadă de timp
pentru consumatori şi furnizori de servicii şi utilizarea şi după un ritm stabilit de medicul curant, de către
eficientă a resurselor disponibile. furnizori autorizaţi şi evaluaţi în acest scop.
Reglementarea, coordonarea şi supravegherea Medicamentele cu sau fără contribuţie personală
întregului sistem de sănătate sunt asigurate, la nivel suportate din fondul asigurărilor sociale de sănătate, în
central, de către Ministerul Sănătăţii (MS), responsabil şi ambulatoriu, sunt cuprinse în lista elaborată de către
de asigurarea cooperării cu alte sectoare de activitate cu Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de
impact asupra sănătăţii populaţiei. Sănătate (CNAS), cu consultarea Colegiului Farmaciştilor.
Sistemul serviciilor de sănătate, component al sistemului Serviciile medicale astfel oferite sunt plătite pe bază
de sănătate, cuprinde resurse umane, materiale, financiare, de contract, de către casele de asigurări de sănătate, prin
informaţionale şi simbolice, care, utilizate în diferite care se asigură administrarea şi gestionarea sistemului de
combinaţii, produc îngrijiri şi servicii pentru îmbunătăţirea şi asigurări de sănătate şi a Fondului naţional unic de
menţinerea stării de sănătate” [3]. Modul de organizare şi asigurări sociale de sănătate (FNUASS).
finanţare a acestuia influenţează accesarea serviciilor Serviciile medico-sociale sunt adresate persoanelor
medicale de către populaţie, costul şi calitatea serviciilor dependente parţial sau total în realizarea activităţilor
oferite [4]. curente de viaţă, persoanelor izolate, precum şi celor cu
Analiza datelor privind accesul la servicii de sănătate afecţiuni fizice, psihice, mentale sau senzoriale. Acestea
în România, ne arată că principalul sistem prin care acesta reprezintă un complex de activităţi acordate în sistem
este asigurat este cel al asigurărilor sociale de sănătate. social şi medical integrat, pentru menţinerea autonomiei
Calitatea de asigurat este cea care condiţionează persoanei şi prevenirea agravării situaţiei de dependenţă şi
accesul la cele trei pachete de servicii oferite în se acordă, în general, în afara sistemului asigurărilor
14 prezent de sistem: sociale de sănătate.
Management în sănătate
XV/4/2011; pp. 13-20 MANAGEMENT FINANCIAR

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este personalul medical, medicamentele şi materialele sanitare
cel care coordonează şi controlează la nivel central din aceste unităţi se asigură prin transferuri de la bugetul
asistenţa medico-socială. MS către bugetele locale [5].
Organizarea serviciilor medico-sociale la nivel local
este însă responsabilitatea autorităţilor administraţiei 2. Nevoile de servicii de sănătate în raport cu evoluţia
publice locale (consiliile judeţene, consiliile locale - diferiţilor indicatori demografici şi de sănătate
municipale, orăşeneşti şi comunale). O serie de indicatori demografici şi sanitari analizaţi
Compartimentul din cadrul autorităţilor publice locale, pentru evaluarea nevoilor de servicii de sănătate relevă
cu atribuţii în domeniul serviciilor medico-sociale, este aspecte îngrijorătoare privind situaţia demografică a ţării,
serviciul public de asistenţă socială, în care există starea de sănătate a populaţiei şi consumul de servicii.
încadrată o echipă multidisciplinară alcătuită din asistenţi Îmbătrânirea populaţiei este unul dintre factorii
sociali, asistenţi medicali comunitari şi mediatori sanitari, recunoscuţi că determină creşterea nevoilor şi implicit a
care acordă îngrijiri integrate în comunitate. cererii de servicii de sănătate.
Serviciile medico-sociale sunt acordate la domiciliu, în Din punct de vedere demografic, structura pe grupe de
instituţii de asistenţă socială sau unităţi medico-sociale, în vârste în 2009 pune în evidenţă o populaţie deja îmbătrânită,
funcţie de rezultatele evaluărilor făcute în cadrul anchetei cu un procent de 19,9% persoane de 60 ani şi peste în totalul
sociale. Pentru vârstnici evaluările privind nevoile se fac populaţiei, evoluţia acesteia între anii 2000-2009, arătând o
pe baza unei grile naţionale, care cuprinde criterii de creştere a procentului de vârstnici mai ales în detrimentul
încadrare în grade de dependenţă [6]. persoanelor tinere (0-19 ani). Această evoluţie se va menţine
Instituţiile de asistenţă socială, ca furnizori specializaţi şi în viitor, potrivit proiecţiilor realizate de Centrul de
publici sau privaţi, asigură în principal găzduire, îngrijire Cercetări Demografice „Vladimir Trebici” Bucureşti.
socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, Se constată totodată o creştere a speranţei de viaţă şi a
reabilitare şi reinserţie socială. Unităţile specializate pentru speranţei de viaţă la vârsta de 65 ani, cu o diferenţă între
vârstnici, prevăzute în Nomenclatorul instituţiilor de asistenţă cele două sexe şi medii de rezidenţă, în favoarea sexului
socială, sunt reprezentate de: cămine pentru persoane feminin şi a mediului urban [8].
vârstnice, locuinţe protejate, centre de zi, centre care acordă Raportul de dependenţă a vârstnicilor a crescut de-a
servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu. Dintre acestea, lungul anilor atingând în 2008 valoarea de 21,3%, la nivel
numai căminele şi locuinţele protejate acordă servicii în naţional.
sistem rezidenţial instituţionalizat, asigurând găzduire pe Starea de sănătate a populaţiei sugerează nevoi
perioada nedeterminată. Organizarea acestora diferă în funcţie specifice pentru diferite grupuri populaţionale, în timp ce
de situaţia în care se află beneficiarii acestora, de serviciile diferiţi indicatori privind îngrijirile de sănătate confimă o
oferite şi de durata acordării acestora. creştere în accesarea unor tipuri de servicii medicale.
Acordarea serviciilor medico-sociale la domiciliu sau Astfel, deşi în ultima decadă mortalitatea generală a
în instituţiile de asistenţă socială se realizează de echipe înregistrat valori mai mari decât natalitatea, determinând
multidisciplinare. un spor natural negativ al populaţiei, ratele de mortalitate
Unităţile de asistenţă medico-socială apărute, prin pe grupe de vârste sunt în scădere la toate grupele de
reorganizarea unor unităţi medicale cu paturi, funcţionează vârstă, dar în special la grupele de vârstă înaintată. În
în subordinea autorităţilor locale şi acordă servicii rândul populaţiei vârstnice mortalitatea este mai mare în
medicale şi sociale, persoanelor cu afecţiuni cronice care rural, faţă de urban [9].
necesită permanent sau temporar supraveghere, asistare, Principalele cauze de mortalitate au fost între 2004-
îngrijire, tratament şi care, din diferite motive nu au 2009, bolile aparatului cardiovascular şi tumorile.
posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte Mortalitatea prin boli cardiovasculare a fost mai mare de-
propriile capacităţi şi competenţe pentru integrare socială. alungul întregii perioade la femei decât la bărbaţi, pe când
Accesul în aceste unităţi se face cu avizul conducerii cea prin tumori a avut valori mai mari la bărbaţi. [8].
acestora, la recomandarea unităţilor sanitare cu paturi sau Datele publicate pentru anii 2006 şi 2007 arătau că la
la solicitarea unor persoane fizice ori juridice, în baza unei persoanele de 65 ani şi peste, principalele cauze de moarte
grile de evaluare medico-socială a persoanei, aprobată de au fost aceleaşi ca în populaţia generală, dar mortalitatea
Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii. prin aceste cauze a fost cu mult mai mare ca în populaţia
Finanţarea serviciilor medicale şi a celor medico-sociale generală (de 6 ori mai mare pentru bolile cardiovasculare
se face diferit. În timp ce serviciile medicale sunt plătite în şi de 4 ori mai mare pentru tumori) [10].
majoritate din FNUASS, cele medico-sociale au ca sursă de Morbiditatea generală (cazuri noi de îmbolnăvire) în
finanţare principală bugetele autorităţilor locale. populaţie a avut o tendinţă crescătoare în ultimii 10 ani.
Unităţile medico-sociale sunt finanţate din venituri proprii Evoluţia structurii pe clase de boli a cazurilor noi de
şi subvenţii acordate de la bugetele locale, în funcţie de îmbolnăviri ne arată că între anii 2000 şi 2009 au crescut
subordonare. Veniturile proprii provin din contribuţii cazurile noi de îmbolnăviri prin boli ale aparatului
personale ale beneficiarilor sau ale susţinătorilor legali ai circulator, ale sistemului osteo-muscular, ale sistemului
acestora, stabilite de autorităţile cărora li se subordonează nervos şi organelor de simţ, precum şi prin boli endocrine
şi din donaţii, sponsorizări sau alte surse [7]. Plăţile pentru şi de nutriţie (figura nr.1 ). 15
Management în sănătate
MANAGEMENT FINANCIAR XV/4/2011; pp. 13-20

Figura 1. Evoluţia cazurilor noi de îmbolnăvire pe 6 clase de boli, 2000- aproximativ 56% erau femei. În cei doi ani
2009 aproape jumătate din internările în spital s-au
făcut în urgenţă şi numai aproximativ în 20%
din acestea s-au făcut în baza trimiterii de la
medicul de familie sau medicul specialist
[12].
În ceea ce priveşte consultaţiile şi
tratamentele pentru diferite specialităţi
medicale, acestea au avut o variaţie oscilantă
între anii 2000 şi 2009. Specialităţile care au
întregistrat scăderi semnificative şi relativ
constante de la un an la altul au fost
chirurgia, ftiziologia, dermato-venerice,
oftalmologia, stomatologia şi ORL. Creşteri
au fost înregistrate pentru oncologie şi
medicina culturii fizice. Au existat variaţii
între judeţe în raport cu numărul de
Sursa datelor: Ministerul Sănătăţii, Anuarul de statistică sanitară 2009 consultaţii şi numărul de tratamente/locuitor
[9].
Au fost remarcate scăderi ale cazurilor noi de Raportat la aceeaşi perioadă, numărul de consultaţii în
îmbolnăvire prin boli ale aparatului respirator şi boli dispensare a fost superior celui din unităţile ambulatorii şi
infecţioase şi parazitare. spitale luate împreună.
În 2007, 44,9% din totalul cazurilor noi cu boli Totodată, potrivit datelor publicate de Casa Naţională
cardiovasculare, 37, 3 % din cele cu boli ale sistemului de Asigurări de Sănătate, numărul consultaţiilor în
nervos şi 36, 4 % din totalul cazurilor noi cu tumori erau ambulatoriu (la medicii de familie şi la medicii specialişti)
persoane de 65 ani şi peste. Femeile vârstnice au avut au crescut în 2009, faţă de 2005, acestea fiind mai
ponderi mari pentru bolile cardiovasculare, bolile numeroase la medicul de familie, faţă de medicii
sistemului nervos, bolile sistemului osteomuscular, iar specialişti. De asemenea, a crescut numărul analizelor de
bărbaţii vărstnici pentru boli ale aparatului circulator, laborator şi a celor de imagistică medicală decontate de
tumori şi boli ale sistemului nervos. [10]. casele de asigurări.
Indicatorii privind accesarea serviciilor de sănătate pun Evaluările subiective făcute de Institutul Naţional de
în evidenţă o creştere per total a internărilor în spital în 2009, Statistică, în lucrarea ”Condiţiile de viaţă ale populaţiei din
faţă de 2000. S-au înregistrat în această perioadă creşteri România”, în 2006 şi 2007, au pus în evidenţă faptul că
pentru anumite clase de boli, precum boli cardiovasculare, persoanele vârstnice (65 ani şi peste) au avut ponderi
tumori, boli endocrine, nutriţie şi metabolism, boli ale importante printre pacienţii medicilor cardiologi (45,6%),
sistemului osteoarticular, şi scăderi pentru bolile infecţioase şi urologi (32,3%), oftalmologi (30,7%) şi neurologi (28,5%).
parazitare, bolile respiratoriii, cele ale aparatului digestiv şi Persoanele care au depăşit vârsta de 50 ani efectuează mai
ale organelor genito- urinare [9]. frecvent controale periodice. Dintre persoanele vârstnice de
În 2009 şi 2010, potrivit datelor publicate de Şcoala 65-74 ani, care au avut nevoie să consulte un medic
Naţională de Sănătate Publică, Management şi specialist, respectiv stomatolog şi nu au putut, peste 2/3 din
Perfecţionare în Domeniul Sanitar, din totalul cazurilor aceştia au spus că nu îşi permit.
internate cea mai mare pondere o deţineau, în ordine Vizitele la domiciliu efectuate de personalul mediu
descrescătoare, internările pentru boli cardiovasculare, sanitar au scăzut de aproape 15 ori în anul 2009, faţă de
boli respiratorii şi ale sistemului musculoscheletal. anul 1989, având pe tot parcursul perioadei o scădere
Per total, cazurile externate decontate de Casa de progresivă de la un an la altul [9].
Asigurări de Sănătate a scăzut în 2009, faţă de 2006; în timp Numărul de beneficiari ai serviciilor medicale la
ce cazurile externate decontate prin spitalizare continuă au domiciliu decontate de casele de asigurări era la jumătatea
avut per ansamblu o evoluţie descrescătoare, cazurile anului 2009 destul de redus comparativ cu cei ai altor
externate decontate prin spitalizare de zi au crescut. servicii. Această situaţie, poate avea două presupuse
Structura cazurilor externate decontate, pe secţii de cauze: fie legislaţia în domeniul sanitar nu încurajează
acuţi şi cronici, în aceeaşi perioadă, arată o predominanţă a furnizorii de astfel de servicii să încheie contracte cu
cazurilor din secţiile de acuţi, faţă de cele din secţiile de casele de asigurări de sănătate, fie sumele decontate sunt
cronici [11]. considerate insuficiente pentru acoperirea costurilor
În jur de 20% dintre cazurile internate în secţiile de îngrijirilor oferite.
acuţi din spitalele plătite pe bază de DRG, în anii 2005 şi Nu sunt disponibile actual suficiente date cu privire la
2006, erau persoane cu vârste de 65 ani şi peste, aproape numărul, tipul de servicii medicale şi cheltuielile cu acestea
45% dintre acestea proveneau din mediul rural, iar pe categorii de vârstă, dar este cert că acestea sunt mai mari
16
Management în sănătate
XV/4/2011; pp. 13-20 MANAGEMENT FINANCIAR

la categoriile de vârstă înaintată, întrucât îngrijirea medicală a ambulatoriilor de spital şi de specialitate, precum şi al
vârstnicilor implică tehnologii mai scumpe, spitalizare cabinetelor de medicină de familie. Cabinetele de
îndelungată, îngrijiri şi supraveghere mai costisitoare. medicină dentară, cabinetele medicale de specialitate şi
Potrivit studiilor realizate de Consiliul Naţional al farmaciile sunt în cea mai mare proporţie private [8]. Cele
Persoanelor Vârstnice în anul 2009, în România există mai multe dintre unităţile sanitare publice cu paturi au fost
solicitări mari venite din partea persoanelor vârstnice transferate în anul 2010 de la Ministerul Sănătăţii către
pentru a fi îngrijite în instituţii de asistenţă socială, din autorităţile locale, împreună cu alte competenţe, precum
cauza veniturilor insuficiente ale acestora pentru asistenţa medicală comunitară şi asistenţa medicală din
acoperirea costurilor vieţii de zi cu zi (medicamente, unităţile de învăţământ.
alimente, cheltuieli de întreţinere a locuinţei, căldură, În anul 2009, numărul de spitale la 100000 locuitori
curent electric, etc.) şi a lipsei personalului de îngrijire la era, conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii
domiciliu [13]. (OMS), mai mic decât cel de la nivelul Uniunii Europene
Datele publicate de Ministerul Muncii pentru acelaşi an (UE) - 2,48, faţă de 2,67, pe când numărul de paturi de
arătau un număr mare de cereri în aşteptare pentru cămine spital/100000 locuitori era mai mare.
destinate persoanelor vârstnice (2726), atât pentru cămine În vederea diminuării activităţii spitaliceşti, guvernul a
aparţinând autorităţilor locale, cât şi pentru cămine ale ONG- decis pentru perioada 2011-2013, reducerea numărului de
urilor. Numărul mediu lunar de beneficiari ai îngrijirilor paturi pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia
acordate în aceste instituţii a fost în acelaşi an, de 7379, la contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu
nivelul întregii ţări. Adunând acest număr la cel al solicitărilor spitalele publice şi private din România [16].
în aşteptare, s-ar putea afla cu aproximaţie numărul Asigurarea cu personal medical în sistemul de îngrijiri
persoanelor vârstnice cu nevoi exprimate de servicii acordate medicale este deficitară: deşi numărul personalului
în astfel de unităţi (peste 10 000). Din numărul mediu lunar medical a crescut uşor din anul 2002 până în anul 2009,
de beneficiari ai îngrijirilor la domiciliu finanţate de la numărul acestuia la 1000 locuitori a fost mai mic decât
bugetele organizaţiilor neguvernamentale (13.333) 81% au media în UE. Într-o situaţie, CNAS privind numărul de
fost persoane vârstnice, restul fiind copii, persoane cu medici de specialitate din ambulatoriu aflaţi în contract cu
handicap şi alte categorii. [14]. casele de asigurări, medicii cu specialitatea geriatrie şi
Problemele principale cu care se confruntă instituţiile gerontologie reprezentau în urmă cu doi ani numai 0,41%
de asistenţă socială în care sunt asistate persoane vârstnice din total. De asemenea, dintre cele 40 de specialităţi în
în regim rezidenţial (cămine pentru persoane vârstnice, cadrul cărora se ofereau servicii în ambulatoriu populaţiei,
centre de îngrijire şi permanenţă, centre de recuperare şi geriatria şi gerontologia ocupa locul 26 în ierarhia
reabilitare) sunt reprezentate de: suprapopularea acestora realizată după numărul de medici oferind servicii sub
(număr mare de persoane într-o cameră), fonduri contract cu casa de asigurări, pe specialitate [17].
insuficiente, lipsă de personal specializat, dotare precară a Deoarece asistenţa medicală este asigurată majoritar
camerelor de locuit şi cu aparatură medicală [13]. în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, este
Aproape 80% dintre beneficiarii serviciilor acordate în important de evidenţiat situaţia furnizării serviciilor în
unităţile medico-sociale evaluate de Consiliul Naţional acest sistem.
pentru Persoanele Vârstnice, sunt persoane cu vârsta de Într-un studiu de evaluare efectuat de Casa Naţională
peste 60 ani, iar în rândul acestora predomină cele de 70- de Asigurări de Sănătate în anul 2009, asupra ofertei de
74 ani, majoritatea necesitând îngrijiri de lungă durată. servicii existente, se arată că la jumătatea anului
Raportul dintre femei şi bărbaţi prezintă mici diferenţe în respectiv existau un număr de 98 localităţi fără acoperire
favoarea persoanelor de sex feminin [15]. cu servicii medicale în ambulatoriu, toate situate în
mediul rural [18].
3. Oferta actuală de îngrijiri de sănătate În acelaşi an, exista o diferenţă în acoperirea cu
Accesibilitatea la servicii de îngrijire medicală este servicii de asistenţă medicală primară între cele două
determinată de concordanţa dintre oferta şi cererea de medii de rezidenţă (mai slabă în rural faţă de urban), care
servicii, respectiv dintre disponibilitatea reală a facilităţilor s-a menţinut, de altfel, pe parcursul întregii perioade 2004-
de îngrijiri comparativ cu cererea bazată pe nevoia reală 2009 şi care este explicată prin numărul mai mic de
pentru servicii de sănătate. medici de familie în contract cu casa de asigurări de
Gradul de dezvoltare şi de răspândire în teritoriu a sănătate în rural, faţă de urban. Raportat la aceeaşi
infrastructurii sanitare, asigurarea cu personal medical, perioadă, evoluţia ponderii populaţiei înscrise la medicul
condiţiile de furnizare a serviciilor de sănătate, precum şi de familie evidenţiază procente mai mici de persoane
distribuirea şi utilizarea resurselor financiare, sunt factori asigurate înscrise în rural, faţă de urban.
prin care este pusă în evidenţă şi în acelaşi timp influenţată Numărul contractelor cu furnizori de servicii
oferta sistemului de sănătate în materie de îngrijiri de spitaliceşti a crescut de la 457 în 2004, la 515 în anul
sănătate. 2010, ca urmare a reorganizării unor spitale publice şi a
În ţara noastră, repartiţia unităţilor sanitare este inegală intrării în relaţie contractuală cu casele de asigurări de
între judeţe, statul fiind proprietarul majorităţii spitalelor, sănătate a unor unităţi sanitare cu paturi private.
17
Management în sănătate
MANAGEMENT FINANCIAR XV/4/2011; pp. 13-20

Situaţia furnizării de servicii în Figura 2. Situaţia contractelor şi a medicilor în contract cu casa de


ambulatoriu de specialitate ne arată o creştere asigurări de sănătate pentru unele tipuri de asistenţă medicală din
importantă a numărului de medici de ambulatoriu de specialitate
specialitate din ambulatoriu clinic în contract
cu casele de asigurări, începând cu anul 2008
(figura nr.2).
Numărul de contracte cu furnizorii de
servicii medicale clinice, paraclinice şi de
medicină dentară nu a variat semnificativ în
ultimii 7 ani.
Se constată însă o scădere a numărului de
servicii de medicină dentară decontate de casa
de asigurări în perioada 2006 - 2010, pentru
toate cele trei pachete de servicii: de bază,
facultativ şi minimal [11].
Datele referitoare la contractarea servi-
Sursa datelor: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Raport activitate 2010
ciilor de îngrijiri medicale la domiciliu de
către casele de asigurări relevă o subcontrac- Figura 3. Distribuţia furnizorilor de servicii medicale la domiciliu
tare a acestor tipuri de servicii, comparativ cu (personal mediu sanitar), la nivel naţional, la 30.06.2009
alte tipuri de asistenţă (66 furnizori în contract
în anul 2004; 295 în anul 2009, ca în anul
2010 acesta să se reducă la 267). Numărul de
servicii furnizate a avut o evoluţie crescătoare
pănă în anul 2008, ca apoi să scadă progresiv
în anul 2009 şi anul 2010. Scăderea acestuia în
2010 ar putea fi şi consecinţa schimbării
modalităţii de plată a furnizorilor, de la tariful
pe serviciu la tarif pe caz.
Personalul mediu sanitar care furniza
servicii medicale de îngrijiri la domiciliu
însuma la jumătatea anului 2009 numai 1095
de persoane la nivelul întregii ţări. Repartiţia
acestora pe fiecare judeţ (figura nr.3)
evidenţiază trei judeţe fără astfel de personal,
respectiv Sălaj, Ialomiţa şi Giurgiu şi numai
două judeţe în care numărul acestuia depăşea
cifra 100 (Harghita şi Iaşi).
Activitatea acestora se desfăşura în special Sursa datelor: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Oferta servicii medicale,
www.cnas.ro
în mediul urban, existând numai două judeţe
din ţară unde aceştia sunt prezenţi şi în mediul
rural, respectiv Iaşi şi Timiş, dar în număr foarte mic [18]. organizaţii nonguvernamentale (51). Capacitatea totală a
Segmentul de îngrijiri medicale la domiciliu a fost acestora era de 8267 locuri, instituţiile deţinute de
dezvoltat în anul 2010, prin introducerea serviciilor organizaţii nonguvernamentale având un număr de
paliative în pachetul de bază, care până atunci se aproape trei ori mai mic de paturi, per total, decât cele în
contractau numai cu unităţile sanitare cu paturi. subordinea consiliilor locale.
Pentru asigurarea cu servicii medicale de urgenţă şi Distribuţia acestora pe cele 8 regiuni de dezvoltare a
transport sanitar numărul de contracte cu furnizorii de ţării este inegală, în sensul că cele mai multe cămine aflate
astfel de servicii a crescut de la 48 în anul 2006, la 70 în în subordinea consiliilor locale se află în regiunea Sud–Est
anul 2010. Numărul de kilometri efectuaţi au fost (15), pe când cele înfiinţate de ONG-uri şi cele aflate în
întotdeauna în această perioadă superiori celor contractaţi, proprietatea consiliilor judeţene aparţin regiunii Centru
ca şi numărul de solicitări efectuate, faţă de cele (18, respectiv 8). [14].
contractate iniţial. Numărul paturilor din căminele de bătrâni şi de îngrijire
Evaluarea ofertei privind serviciile medico-sociale a din România raportat de OMS era în anul 2009 de
scos în evidenţă că, în anul 2009 erau înregistrate în 94,45/100000 loc., mai mic faţă de anul 2004 (102,11).
evidenţele Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Pentru a răspunde cererilor în aşteptare înregistrate la
Sociale 149 cămine pentru persoane vârstnice, care nivelul autorităţilor locale şi a îmbunătăţi accesul la
aparţineau consiliilor locale municipale, orăşeneşti serviciile de îngrijire şi asistenţă în regim
18 sau comunale (57), consiliilor judeţene (41) sau unor instituţionalizat pentru persoanele vărstnice, guvernul a
Management în sănătate
XV/4/2011; pp. 13-20 MANAGEMENT FINANCIAR

aprobat Programul de interes naţional Figura 4. Evoluţia cheltuielilor din bugetul CNAS pentru asistenţa
”Dezvoltarea reţelei de cămine spitalicească, asistenţa primară şi asistenţa cu medicamente în ambulatoriu,
pentru persoanele vârstnice”. Acesta se între 1999-2009 -milioane lei-
desfăşoară în perioada 1 aprilie 2011 - 31
decembrie 2013, şi se adresează autorităţilor
locale care decid concomitent înfiinţarea de
cămine pentru persoane vârstnice prin
reorganizarea unor unităţi sanitare cu paturi
aflate în reţeaua proprie a acestora, care se
desfiinţează. Vor putea fi astfel înfiinţate un
număr de până la 67 cămine pentru persoane
vârstnice, în care s-a estimat că vor primi
asistenţă între 1.500-4.200 persoane
vârstnice. [19].
Până în prezent, conform datelor
transmise de Ministerul Muncii, numai
pentru 22 din cele 67 unităţi sanitare
propuse pentru reorganizare în cămine de Sursa datelor: CNAS, Raport activitate 2010
bătrâni, s-a solicitat finanţare de către
autorităţile locale cale le deţin în administrare. cadrul sistemului de îngrijiri de sănătate, dar şi de
Centrele de zi pentru persoane vârstnice şi locuinţele posibilitatea populaţiei de a suporta din resurse proprii
protejate erau în număr foarte mic, 78, respectiv 8, capacitatea contravaloarea serviciilor.
totală a primelor fiind de 9416 locuri, iar a locuinţelor De-alungul anilor, în România, nivelul cheltuielilor
protejate de 180 [14]. publice alocate pentru sănătate a fost redus, ceea ce a
Îngrijitorii la domiciliu aflaţi în evidenţă la finalul afectat întreţinerea sistemului, investiţiile în
anului 2009 înregistrau 1719 persoane fizice autorizate şi 9 echipamente şi accesul la servicii a persoanelor cu
persoane juridice. venituri reduse – din care fac parte majoritatea
Din anul 2003 de când au fost înfiinţate, unităţile persoanelor vârstnice.
medico-sociale au rămas în proprietatea statului, numărul Procentul din PIB al cheltuielilor publice alocate pentru
crescând progresiv de la 18 la 68 în anul 2009. Cele mai sănătate în România a fost printre cele mai scăzute din ţările
multe dintre acestea se aflau amplasate în mediul rural sau UE, variind în perioada 2000-2008 între un minim de 3,3%
în localităţi urbane mici. Distribuţia acestora pe regiuni, în în 2006 şi un maxim de 4,1% în 2003 din PIB.
2007, artă un număr mai mare de astfel de unităţi în Din anul 1999, de când finanţarea sistemului de
regiunile Nord-Est (16) şi Sud-Vest Oltenia (12). În anul sănătate se face în principal prin sistemul asigurărilor
2009, numărul total de paturi la nivel naţional în aceste sociale de sănătate, cheltuielile în acest sistem au crescut
unităţi era de 2818, crescând cu 670 paturi faţă de anul de la un an la altul. În acelaşi timp, fondul pus la
2004 [8]. dispoziţie pentru cheltuieli caselor de asigurări de sănătate
Majoritatea unităţilor medico-sociale păstrează teritoriale s-a redus (în prezent numai o pondere de 60%
aspectul fostelor unităţi sanitare cu paturi, având un număr din contribuţiile colectate într-un judeţ revine casei de
redus de paturi. Dotările camerelor de locuit pentru asistaţi asigurări de sănătate din judeţul respectiv) [5].
sunt limitate, iar dotările cu aparatură medicală nu sunt Cea mai mare pondere din bugetul CNAS a constituit-
adaptate profilului asistaţilor, astfel încât nu pot răspunde o în întreaga perioadă 1999-2009 cheltuielile cu asistenţa
nevoilor lor socio-medicale ale acestora. spitalicească, urmată de cele pentru medicamentele cu şi
S-a constatat, de asemenea, lipsa medicilor geriatri, fără contribuţie personală şi asistenţa medicală primară
deşi în aceste instituţii sunt asistate în principal persoane (figura nr.4).
vârstnice care au nevoie de îngrijire medicală de O parte din cheltuielile pentru medicamente sunt
specialitate[15]. finanţate prin „Programul pentru compensarea cu 90% a
Deşi potrivit legislaţiei în vigoare, unităţile medico- preţului de referinţă al medicamentelor, pentru pensionarii
sociale trebuie să interneze persoane cu probleme medico- cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/
sociale pe o perioadă determinată de timp, analizele a lună”, care a fost elaborat şi implementat în anul 2009, în
evidenţiat că în 1/3 din cazuri durata asistării persoanelor vederea îmbunătăţirii accesului la medicamente a acestei
era pe perioadă nedeterminată, iar în 21% dintre acestea categorii de persoane [20].
între 4-6 luni, existând tendinţa ca aceste unităţi să devină Din anul 2003, de când au început să fie decontate
centre de permanenţă pentru îngrijire de lungă durată. serviciile medicale de îngrijiri la domiciliu, sumele destinate
acestora au fost cele mai mici dintre cele destinate altor tipuri
Finanţarea serviciilor de sănătate de servicii, reprezentând în intervalul 2003-2009, sub 1% din
Oferta, dar şi cererea de servicii de sănătate sunt totalul plăţilor pentru materiale şi prestări servicii cu
influenţate de finanţarea diferitelor tipuri de asistenţă în caracter medical [11]. 19
Management în sănătate
MANAGEMENT FINANCIAR XV/4/2011; pp. 13-20

În anul 2009, totalul cheltuielilor cu căminele pentru Oferta actuală de servicii de asistenţă medicală şi
persoane vârstnice, la nivel naţional, însuma 156.157.305 medico-socială este afectată, de finanţarea insuficientă,
lei. Numai 1,8% din această sumă reprezintă subvenţii de insuficienţa resurselor materiale şi umane, fiind mai mică
la bugetul de stat, cea mai mare parte a fondurilor în mediul rural, determinând astfel, inegalităţi în accesul
provenind din bugetele instituţiilor/autorităţilor care deţin la serviciile de acest tip.
aceste cămine, beneficiarii contribuind la această sumă În timp ce cererea pentru servicii de îngrijiri medicale
totală numai cu 18%. şi sociale este în creştere, serviciile şi structurile
comunitare de la nivel local, ca şi cele nonguvernamentale

C ONCLUZII
În pofida unei disponibilităţi reduse a datelor publice
cu privire la serviciile şi facilităţile medicale şi medico-
de intervenţie pentru ajutorul celor în nevoie medicală sau
socială, sunt într-un stadiu incipient şi se manifestă timid
faţă de nevoile actuale.
sociale solicitate şi accesate de diferite grupuri Slaba organizare, finanţare şi coordonare a unui
populaţionale, ceea ce ar putea sugera fie o lipsă de sistem care să integreze serviciile medicale şi sociale,
transparenţă în sistem, fie inexistenţa unei preocupări reale creează dificultăţi în a furniza eficient îngrijiri
privind identificarea acestor nevoi, se constată, totuşi, în grupurilor vulnerabile din populaţie, din care fac parte
ultimii ani, o creştere a cererii exprimate pentru unele şi vârstnicii.
tipuri de servicii de sănătate (cardiologie, oncologie, Deşi recent au fost demarate acţiuni de îmbunătăţire a
servicii de îngrijiri medico-sociale), o parte a acesteia asistenţei medico-sociale la domiciliu şi în instituţii
venind din partea persoanelor vârstnice. rezidenţiale destinate vârstnicilor, prin descentralizarea
Asigurarea serviciilor medicale în cadrul sistemului asistenţei medicale comunitare şi prin transformarea unor
de asigurări de sănătate, principalul sistem prin care unităţi sanitare cu paturi în cămine pentru persoane
populaţia accesează serviciile de sănătate, depinde de vârstnice, acestea rezolvă numai o foarte mică parte din
procentele alocate pe tipuri de asistenţă din FNUASS, şi necesităţile existente în acest domeniu.
nu concordă cu nevoilor reale de servicii ale populaţiei.
Bibliografie

1.POENARU M, Îmbatrânirea demografică. O provocare pentru sistemul de sănătate, www.oeconomica.rofilespdf130.pdf, accesat


18.08.2010
2.Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, „Sistemul de sănătate - România în context European”, 2009, www.cnpv – rubrica analize şi
studii elaborate, accesat 1.03.2011
3.VLĂDESCU C. şi alţii, Sănătate publică şi management sanitar, Ed. Cartea Universitară, 2004
4.VLĂDESCU C., PREDESCU M., STOICESCU E., Sănătate Publică şi Management Sanitar – Evaluarea nevoilor şi planificarea în politicile
sanitare. Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate. Etică medicală şi drepturile pacienţilor, Ed. Exclus, Bucureşti, 2002
5.Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitor Oficial al României, Partea I, nr. 372/2006,
cu modificările şi completările ulterioare
6.Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 507/2000
7.Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 648/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare
8.Institutul Naţional de Statistică, Anuarul statistic al României 2010
9.Ministerul Sănătăţii, Anuarul de statistică sanitară 2009
10.MIHART O.E, “Situaţia socio-economică a persoanelor vârstnice din România şi din ţări ale Uniunii Europene”, 2009, www.cnpv –
rubrica analize şi studii elaborate, accesat 1.03.2011
11.Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Raport de activitate 2010, www.cnas.ro, accesat 14 .06.2010
12.Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management în Domeniul Sanitar, Indicatori ai utilizării serviciilor, www.drg.ro, accesat
15.06.2011
13.Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, Organizarea şi funcţionarea instituţiilor de asistenţă socială în regim rezidenţial pentru
persoane vârstnice, 2009, www.cnpv – rubrica analize şi studii elaborate, accesat 10.01.2011
14.Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Evoluţii în domeniul asistenţei sociale, în anul 2009, rubrica Studii şi rapoarte,
www.mmuncii.ro, accesat 13. 03. 2010
15.Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale, www.cnpv.ro, rubrica Analize şi
studii elaborate, accesat 21.11.2010
16.Hotărârea Guvernului României 151/ 2011 privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2011-2013, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.155/2011
17.Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Rapoarte şi situaţii - Asistenţa medicală în anul 2009, http://www.cnas.ro/informatii-publice/
rapoarte-si-situatii/asistenta-medicala-in-anul-2009, accesat 17.01.2011
18.Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Oferta de servicii medicale, http://www.cnas.ro/despre-noi/oferta-servicii-medicale, accesat
21.12.2010
19.Hotărârea Guvernului României 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine
pentru persoanele vârstnice", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175/2011
20.Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al
medicamentelor2publicată în Monitorul Oficial al României, Parte I, nr. 123/2009, cu modificările şi completările ulterioare
20

S-ar putea să vă placă și