Sunteți pe pagina 1din 2

Criminalitatea transfrontalieră și cauzele acesteia

Reglementările internaționale atestă că, alături de răspunderea internațională a


statelor și a altor subiecte de drept internațional, s-a dezvoltat și răspunderea
persoanelor, în principal, ca răspundere penală.
Răspunderea penală poate interveni în legătură cu două mari categorii de fapte
internaționale ilicite, și anume:
a. crimele, cele mai grave fapte ilicite care privesc ansamblul comunității
internaționale, prevăzute de Statutul Curții Internaționale Penale(6); și
b. infracțiunile internaționale, alte fapte ilicite care afectează valori considerate a fi
de interes general pentru toate statele, incriminate prin convenții internaționale
speciale.
În prima categorie sunt incluse: - crima de genocid; - crimele împotriva umanității; -
crimele de război; - crima de agresiune(7). Pentru săvârșirea unor astfel de crime
intervine atât răspunderea statelor(8), cât și răspunderea penală a persoanelor sau
grupurilor de persoane care au ordonat, organizat și săvârșit asemenea crime,
judecata făcându-se de instanțe internaționale.
Cea de-a doua categorie cuprinde următoarele infracțiuni: - terorismul internațional;
- sclavia și traficul de sclavi; - comerțul cu femei și copii; - falsificarea de monedă; -
traficul ilicit de stupefiante; - difuzarea de materiale pornografice; - spălarea banilor;
- corupția; - pirateria maritimă; - capturarea sau deturnarea de aeronave; - infracțiuni
comise împotriva persoanelor care se bucură de protecție internațională; - traficul
ilicit de arme etc.
Caracterul internațional al acestor infracțiuni este determinat de faptul că raporturile
de drept penal sunt legate de elementul de extraneitate (subiectul infracțiunii este
un străin, subiectul și obiectul se află pe un teritoriu străin, infracțiunea este legată
de nerespectarea ordinii de drept național și internațional), iar astfel de infracțiuni
atentează și dăunează bunelor relații dintre state, afectând siguranța civică și
individuală. De regulă, pentru săvârșirea unor astfel de infracțiuni survine
răspunderea penală individuală a persoanelor care le comit, fără a fi angajată
răspunderea statului, exceptând situațiile în care statul nu ia măsurile necesare
pentru prevenirea și reprimarea acestor acte. Persoanele care comit astfel de fapte,
considerate infracțiuni în convențiile internaționale, sunt pedepsite în temeiul legilor
interne și rămân sub jurisdicția internă a statului.
Ținem să menționăm că, apariția fenomenului criminalității transfrontaliere a fost
cauzată de mai mulți factori, între care putem aminti: lipsa unui cadru legislativ
adecvat, creșterea fenomenului violenței, situația economică instabilă, șomajul,
inflația galopantă, diminuarea responsabilității individuale etc. Factorii enunțați mai
sus, precum și alții au contribuit la intensificarea, dar și diversificarea fenomenului
infracțional.
Dacă la început, infracțiunile internaționale erau comise în anumite domenii și pe
teritorii restrânse, cum ar fi comerțul ilegal cu sclavi sau pirateria, actualmente
infracțiunile internaționale au căpătat forme și tendințe noi de manifestare:
terorismul, contrabanda, traficul ilicit de persoane, crimele fiscale, crimele
informatice, criminalitatea legată de flora și fauna sălbatică și de daunele aduse
mediului etc.