Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea de Stiinte Agronomice si

Medicina Veterinara- Bucuresti


Departamentul pentru Invatamant la Distanta
Facultatea de Inginerie Economica- Anul IV
Comert Intern si International

Serviciile comerciale

1. CARACTERISTICILE SERVICIILOR COMERCIALE


Alături de produsul propriu-zis, evolutia economiei contemporane concepe un
ansamblu de servicii care să-l insotească atat in cadrul ciclului său de viată, cat si in perioada
folosirii lui. Serviciile si indeosebi calitatea lor au devenit element determinant in formarea si
răspunderea la noile exigente ale cumpărătorilor. Se poate vorbi chiar de o nouă ofertă in
notiunea de produs, in timp ce produsele care fac obiectul ofertei din comert există prin ele
insele, făcandu-si permanentă prezenta prin stocurile existente, serviciile comerciale există
doar in timpul consumării acestor produse tangibile. Serviciile se pot defini ca un ansamblu
de avantaje sau de satisfactii procurate fie direct printr-o persoană fizică, fie prin folosirea
unui bun a cărui posesie a fost adjudecată de beneficiarul serviciului oferit de bunul respectiv,
prin cumpărarea sau inchirierea dreptului de utilizare. Unele servicii sunt legate direct de
vanzare produselor - servicii endogene, altele depind de modul de organizare a magazinului -
servicii exogene.
Toate serviciile prin natura lor răspund in general clientelei, asigurand o mare
flexibilitate si varietate a acestora, functie de momentul necesitătii lui, de locul si starea de
spirit a cumpărătorului.
O primă caracteristică a serviciilor o reprezintă realizarea si consumul serviciilor
comerciale, care au loc simultan prin procese suprapuse.
O altă caracteristică evidentiază faptul că indeplinirea unui serviciu implică existenta
unui contact direct intre ofertant si consumator, precum si participarea activă a
consumatorului pentru utilizarea serviciului, clientul fiind cel care defineste serviciul pe care
il solicită.
Se mai poate sublinia că o altă caracteristică este pretul serviciilor, clientul făcand in
permanent raportul serviciului si costul procurării serviciului, functie de pret. Se apreciază că
nivelul pretului unui serviciu comercial este determinat in functie de utilitatea lui si mai putin
de costurile lui efective. Se poate spune că există cateva elemente de apreciere, cum ar fi:
timpul de muncă necesară executării unei lucrări, dificultatea presupusă, gradul de
specializare reclamat.
Asa cum am arătat, notiunea de serviciu are un caracter intangibil fată de produs, care
are un caracter tangibil, avand un aspect calitativ greu de cuantificat. Au fost căutate criterii
si scări de valorificare menite să permită evaluări in asigurarea si functionarea serviciilor
comerciale, evidentiindu-se cateva elemente:
 natura produselor tehnice sau netehnice;
 nivelul concurential si nivelul formei de comert
2. TIPOLOGIA SERVICIILOR COMERCIALE
A. După natura serviciilor se pot distinge:
1. Servicii de inchiriere:
_ inchirieri de automobile;
_ inchirieri de televizoare sau de bunuri cu folosinŃă indelungată si de utilizare
scurtă - videocasete.
2. Servicii de reparatii:
_ reparatii de autoturisme;
_ reparatii de bunuri electrocasnice;
_ alte tipuri de reparatii.
3. Servicii legate de buna desfăsurare a procesului de vanzare:
_ livrarea mărfurilor la domiciliu;
_ parcarea in faŃa magazinului.
B. După locul serviciilor în procesul vânzării:
1. Servicii vandute singure:
_ asigurări;
_ agentii de voiaj;
_ servicii bancare.
2. Servicii vandute odată cu produsul:
_ livrările la domiciliu;
_ retusurile.
C. Functiile serviciilor:
1 Servicii de confort sau psihologice:
_ alegerea si informaŃiile despre produs;
_ parcarea.
2 Servicii tehnice:
_ garantii si reparatii in perioada de garantie a instalatiilor;
3 Servicii financiare:
_ credite;
_ birouri de schimb.
D. Sistemul de integrare a serviciilor:
1 Servicii endogene:
_ livrări;
_ reparatii, retusuri.
2 Servicii exogene:
_ servicii de confort;
_ servicii financiare.

3 .TENDINłA EVOLUłIEI DEZVOLTĂRII SERVICIILOR


In prezent se constată o puternică interferentă produs - serviciu, serviciul tinzand să
domine raportul respectiv, atat datorită cresterii continue a exigentelor consumatorilor, cat si
datorită cresterii inovării noilor metode de serviciu.
Modificarea continuă a posibilitătilor de realizare a serviciilor comerciale, cat si costul
ridicat al acestora, a generat o primă tendintă de trecere la o gestiune strategică a serviciilor
comerciale si modificarea proceselor metodologice de realizare a acestora prin crearea unor
noi sisteme de conducere. Un model ce s-a impus in ultima perioadă de timp si tinde să se
dezvolte este modelul strategic service - mixului, compus din următoarele elemente:
 procesul de integrare bun - service sub forma unor structuri de servicii de adaptare a
ofertei in timp;
 pregătirea produselor pentru utilizare, urmată de adaptarea acestora la conditii
specifice de utilizare;
 informarea consumatorilor, componentă cu o functie esentială, prin documentatii
tehnico-economice destinate promovării si mentinerii in consuni a produsului;
 mentinerea in permanentă stare de functionare a produselor cumpărate de diversi
utilizatori, in special pentru produsele de folosintă indelungată si pentru echipament
industrial.
O a doua tendintă se remarcă prin faptul că orice firmă comercială caută să-si facă cat
mai atractive si mai căutate magazinele sale prin simplificarea si usurarea actului de vanzare-
cumpărare, transformarea procesului propriu-zis intr-un act de satisfactie. Se preconizează
dezvoltarea si adaptarea in continuare la un sistem gestionar complex, ce priveste marfa,
reteaua comercială, tehnologiile si serviciile comerciale, oferirea unor servicii care nu sunt
legate direct de profilul magazinului - cursuri si lecŃii de conducere a automobilelor,
instalarea de laboratoare de developare a filmelor, oferirea de programe de divertisment prin
televizare cu circuit inchis.
In unele tări mai dezvoltate se manifestă si tendinta de revenire la „consumul natural
de servicii”.

Bilbiografie: Comert intern si international – Note de curs