Sunteți pe pagina 1din 1

Școala Gimnazială ………………………….. Data: ……………..

Nume și prenume elev: …………………………….........


TEZĂ LA ISTORIA ROMÂNILOR PE SEMESTRUL I

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de 1 oră.

I. Încercuiţi, pe foaia lucrării, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare


dintre afirmaţiile de mai jos: (4x5 pt.)
1. Regele Decebal a domnit între anii:
a. 82-44 î.Hr. b. 89-107 c. 87-106 d. 112-131
2. Iancu de Hunedoara a fost voievod al:
a. Moldovei b. Dobrogei c. Transilvaniei d. Țării Românești
3. Ștefan este învins în anul 1476 de către turci în bătălia de la:
a. Chilia b. Șcheia c. Cătlăbuga d. Războieni
4. Orașul considerat în perioada medievală “cheia Europei Centrale” era:
a. Belgrad b. București c. Budapesta d. Viena

II. Scrieţi, pe foaia lucrării, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
(4x 5 pt.)
1. Voievodul care a întemeiat statul medieval Țara Românească a fost ........................................ .
2. Regele care a creat primul mare regat al geto-dacilor a fost……………………………. .
3. Cea mai importantă victorie a voievodului Mircea cel Bătrân împotriva turcilor a fost în bătălia
de la ........................................ .
4. Cel mai important factor al romanizării a fost .............................................. .

III. Completați, pe foaia lucrării, textul de mai jos, completând fiecare spaţiu liber cu
termenul corespunzător din lista dată: (7x3 pt.)

În Evul Mediu spațiul ………………era fărâmițat în mici formațiuni politice, ………… lui
Gelu, ……………. și Menumorut fiind amintite în cronica maghiară………………………. La
sud de Carpați existau de asemenea o serie de formațiuni politice………………………, în număr
de……., acestea fiind menționate în Diploma dată în anul …………. Cavalerilor ioaniți.
Lista termenilor: 1247, ducate, cinci, șase, Glad, prestatale, Transilvaniei, Faptele ungurilor,
romanizare.

IV. Prezentaţi, în maxim o pagină, crearea statului medieval Țara Românească


menționând: (29 pt.)
- numele principalelor formațiunilor politice prestatale existente la sud de Carpați în Evul Mediu;
(10 pt.)
- numele voievodului căruia i se atribuie procesul de unificare statală și anii de domnie ai
acestuia; (5 pt.)
- locul și data unei bătălii importante în urma căreia Țara Românească își obține independența
față de Ungaria; (5 pt.)
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea
în ordine cronologică a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric şi încadrarea în limita de
spaţiu precizată. (9 pt.)

Punctaj:
Subiectul I: 20 puncte
Subiectul II: 20 puncte
Subiectul III: 21 puncte
Subiectul IV: 29 puncte
Total: 90 puncte + 10 puncte = 100 puncte