Sunteți pe pagina 1din 25

Formular S1040_A1.0.0

Conform OMFP nr. 2.844/2016 si OMFP 10/ 03.01.2019 Formular valabil din: 03.2019

Raportare contabilă anuală *

Navigare rapida

Istoric versiuni

Raporteaza o problema tehnica

Ajutor

Suma de control

Tip

IR

5.709.804.980

formular

Data raportarii

Anul 2018

31.12.2018

Date de identificare

*

Entitatea

         

*

Campuri obligatorii

OMV PETROM SA

     

Raportare contabilă

               

anuală

                 

Formularul S1040

     

*

Numar inregistrare in Registrul Comertului

* Cod Unic de Inregistrare

 
 

FORMULAR VALIDAT

J40/8302/1997

 

1590082

 

Situație financiară anuală

                 

Formularul S1041

     

*

Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate

Selecteaza

 
 

Listare

Deblocare

0610--Extr.petrol brut

   
     

*

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate

 

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

     

0610--Extr.petrol brut

 

Selecteaza

 
     

*

Forma de proprietate

     

Bifați dacă este cazul

     

22--Societati cu capital de stat si privat autohton si strain (capital de

Selecteaza

Mari contribuabili care depun bilanțul la București

     

stat sub 50%)

 

Sucursala

     

Strada

     

Numar

 
     

Coralilor

     

22

Activ net mai mic de

     

Bloc

   

Scara

Apartament

     

Telefon

e-mail

   

jumatate din valoarea capitalului subscris

     

*

Judeţ

   

Sector

   
     

Municipiul Bucuresti

Sector 1

   
     

*

Localitatea

         
     

Bucuresti

         
   

Administrator

 

Intocmit

     

Semnaturi

*

*

Nume si prenume

*

Nume si prenume

   
 

Campuri obligatorii

VERCHERE

 

POPA ALINA

   

Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii de validare a formularului

CHRISTINA

 

GABRIELA

   
     

Semnatura

*

Calitatea

     

Semnatura electronica

     

11--Director economic

   
     

Nr.de inregistrare in organismul profesional

* Alta persoana,

i

         

imputernicita,con-

 
     

Semnatura

 

form legii ** Persoana fizica sau juridica autorizata, membru CECCAR

 

*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2018 întocmite de către entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 10/ 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

30.313.551.060

Profit/ pierdere

Capital subscris

3.879.650.048 5.664.410.834

Număr de operator de date cu caracter personal 759

Navigare rapida

Istoric versiuni

Raporteaza o problema tehnica

Ajutor

COD 10. SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2018 (lei)

Sterge datele din acest tabel (Cod 10)

se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

   

Nr.

 

codRd

 

Denumirea elementului

rand

Sold curent la:

 

01.01.2018

31.12. 2018

 

A

B

1

2

 

A. ACTIVE IMOBILIZATE

 
 

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

 

01

1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)

01

0

0

 

2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi

     

02

active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)

02

315.671.776

428.314.788

03

3. Fond comercial (ct. 2071)

03

0

0

04

4. Avansuri (ct. 4094)

04

0

0

05

5. Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor

05

   

minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)

2.510.253.986

2.969.966.044

06

TOTAL (rd. 01 la 05)

06

2.825.925.762

3.398.280.832

 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

 

07

1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 -

07

   

2912)

15.693.310.750

14.299.103.516

08

2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

08

5.951.831.245

6.173.108.322

09

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

09

115.622.044

125.104.888

10

4. Investiţii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

10

0

0

11

5. Imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 - 2931)

11

3.103.846.804

3.715.943.123

12

6. Investiţii imobiliare în curs de execuţie (ct. 235 - 2935)

12

0

0

13

7. Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor

13

   

minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)

0

0

14

8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)

14

0

0

15

9. Avansuri ( ct. 4093)

15

104.653.104

48.298.206

16

TOTAL (rd. 07 la 15)

16

24.969.263.947

24.361.558.055

 

III.

ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE

     

17

(ct. 241 + 227 - 284 - 294)

17

0

0

 

IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

 

18

1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

1.780.478.287

1.833.444.955

19

2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 -

19

   

2964)

26.560.291

394.828.803

Număr de operator de date cu caracter personal 759

Navigare rapida

Istoric versiuni

Raporteaza o problema tehnica

Ajutor

 

A

B

1

2

20

3.

Acţiunile deţinute la entităţile asociate şi la entităţile

20

   

controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)

 

45.239.000

45.239.000

21

4.

Împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor

21

   

controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

 

0

0

22

5.

Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)

22

499

499

23

6.

Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679*

23

   

- 2966* - 2968*)

 

2.283.005.008

2.128.106.946

24

TOTAL (rd. 18 la 23)

 

24

4.135.283.085

4.401.620.203

25

ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)

25

31.930.472.794

32.161.459.090

 

B. ACTIVE CIRCULANTE

 
 

I. STOCURI

 
 

1.

Materii prime şi materiale consumabile

     

26

(ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 +

323 + 328 + 351 +

26

456.826.036

520.324.106

 

358

+ 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

27

2. Active imobilizate deţinute în vederea vânzării (ct. 311)

27

0

24.859.078

28

3. Producţia în curs de execuţie

 

28

   

(ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

103.631.730

142.545.640

 

4.

Produse finite și mărfuri

     

29

(ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 +

29

1.017.545.226

972.371.239

 

361

+/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 -

 

3955

- 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

   

30

5.

Avansuri (ct. 4091)

30

31.485.431

2.798.325

31

TOTAL (rd. 26 la 30)

 

31

1.609.488.423

1.662.898.388

 

II. CREANŢE

 

32

1.

Creanţe comerciale 1 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* -

32

   

2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)

 

1.510.652.599

2.067.715.006

33

2. Avansuri plătite (ct. 4092)

 

33

7.282.931

4.552.922

34

3. Sume de încasat de la entităţile din grup (ct. 451** - 495*)

34

195.934.356

160.376.300

35

4. Sume de încasat de la entităţile asociate şi entităţile

35

   

controlate în comun (ct. 453** - 495*)

 

0

0

36

5.

Creanţe rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate

36

   

(ct. 4652)

 

7.799.621

50.727.573

 

6.

Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382

     

37

+ 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** +

37

1.916.466.611

1.809.314.954

 

4482

+ 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)

38

7. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)

 

38

0

0

301

8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul

39

   

exercițiului financiar (ct. 463)

 

0

0

39

TOTAL (rd. 32 la 39)

 

40

3.638.136.118

4.092.686.755

 

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

       

40

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - ct.595 - 596 - 598 + 5113 +

41

 

5114)

Număr de operator de date cu caracter personal 759

Navigare rapida

Istoric versiuni

Raporteaza o problema tehnica

Ajutor

41

 

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

42

3.780.187.303

4.901.400.745

42

ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 40 + 41 + 42)

43

9.027.811.844

10.656.985.888

43

C.

CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) ( rd. 45 + 46) , din

44

179.483.628

249.586.330

care

 

44

 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*

45

134.425.699

233.918.086

+

din ct.474*)

45

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + din ct.474*)

46

45.057.929

15.668.244

 

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

 
   

1.

Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se

     

46

separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

47

0

0

47

 

2.

Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624

48

190.674.154

90.667.584

+

1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

48

 

3.

Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

49

8.813.314

49.755.105

49

 

4.

Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

50

2.179.462.552

2.372.960.415

50

 

5.

Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)

51

0

0

51

 

6.

Datorii din operaţiuni de leasing financiar (ct. 406)

52

6.712.291

6.988.633

52

 

7.

Sume datorate entităţilor din grup

53

   

(ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

522.246.434

1.640.374.911

53

 

8.

Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în

54

   

comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

0

0

54

 

9.

Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate

55

   

(ct. 4651)

56.963.113

163.532.276

   

10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 +

     

55

423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436** + 437*** +

56

857.148.804

1.043.128.812

 

4381

+ 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** +

4481

+ 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** +

 

4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

56

 

TOTAL (rd. 47 la 56)

57

3.822.020.662

5.367.407.736

 

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE

     

57

(rd. 43 + 45 - 57 - 75 - 78 - 81)

58

5.280.955.618

5.489.504.047

58

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

59

37.256.486.341

37.666.631.381

(rd. 25 + 46 +

58)

 

G.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

 
   

1.

Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se

     

59

separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

60

0

0

60

 

2.

Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624

61

558.681.776

281.871.521

+

1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

61

 

3.

Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

62

0

0

62

 

4.

Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

63

0

0

Număr de operator de date cu caracter personal 759

Navigare rapida

Istoric versiuni

Raporteaza o problema tehnica

Ajutor

63

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)

64

0

0

64

6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (ct. 406)

65

0

0

65

7. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+

66

   
 

451***)

0

0

66

8.

Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în

67

   

comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

0

0

67

9.

Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate

68

   

(ct. 4651)

0

0

 

10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +

     

68

436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 4761*** + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

69

143.822.740

136.489.928

69

TOTAL (rd. 60 la 69)

70

702.504.516

418.361.449

 

H.PROVIZIOANE

 

70

1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (ct. 1517)

71

259.327.299

239.781.255

71

2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

72

8.727.538.965

6.675.034.647

72

TOTAL (rd. 71 + 72)

73

8.986.866.264

6.914.815.902

 

VENITURI ÎN AVANS

 

73

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) ( rd. 75 + 76), din care:

74

6.549.355

5.804.207

74

 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.

75

   

475*)

745.154

745.143

75

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.

76

   

475*)

5.804.201

5.059.064

76

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 78 + 79),

77

   

din care:

59.709.010

48.090.954

77

 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)

78

58.516.109

33.247.048

78

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)

79

1.192.901

14.843.906

79

3.

Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de

80

   

la clienţi (ct. 478) ( rd. 81 + 82) , din care:

0

0

80

 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.

81

   

478*)

0

0

81

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.

82

   

478*)

0

0

82

TOTAL (rd. 74 + 77 + 80)

83

66.258.365

53.895.161

 

J. CAPITAL ŞI REZERVE

 
 

I. CAPITAL

 

83

1.

Capital subscris vărsat (ct. 1012)

84

5.664.410.834

5.664.410.834

Număr de operator de date cu caracter personal 759

Navigare rapida

Istoric versiuni

Raporteaza o problema tehnica

Ajutor

84

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

 

85

0

0

85

3. Capital subscris reprezentând datorii financiare 2 (ct. 1027)

86

0

0

302

4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

 

87

0

0

86

5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct.

SOLD

88

0

0

1028)

 

C

   

SOLD

     

87

D

89

0

0

   

SOLD

     

88

6.

Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)

 

C

90

34.229.598

45.394.146

   

SOLD

     

89

D

91

0

0

90

TOTAL (rd. 84 + 85

+ 86

+ 87

+ 88 - 89 + 90 -

91)

92

5.698.640.432

5.709.804.980

91

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

 

93

0

0

92

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

 

94

0

0

 

IV. REZERVE

 

93

1. Rezerve legale (ct. 1061)

 

95

1.132.882.167

1.132.882.167

94

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

 

96

0

0

95

3. Alte rezerve (ct. 1068)

 

97

5.525.450.545

5.561.403.583

96

TOTAL (rd. 95 la 97)

 

98

6.658.332.712

6.694.285.750

 

Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor

         

97

financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcţională (ct. 1072)

SOLD

C

99

0

0

 

SOLD

     

98

D

100

0

0

99

Acţiuni proprii (ct. 109)

 

101

17.786

17.786

100

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

102

0

0

101

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

103

0

0

 

V.

REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPŢIA

         

REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)

SOLD

102

C

104

12.875.255.724

14.065.620.017

   

SOLD

     

103

D

105

0

0

 

VI.

REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN

         

104

ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)

SOLD

C

106

51.085

51.085

   

SOLD

     

105

D

107

0

0

 

VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)

SOLD

     

106

C

108

2.399.947.986

3.879.650.048

Număr de operator de date cu caracter personal 759

Navigare rapida

Istoric versiuni

Raporteaza o problema tehnica

Ajutor

   

SOLD

     

107

D

109

0

0

108

Repartizarea profitului (ct. 129)

 

110

72.091.694

35.843.034

 

CAPITALURI PROPRII - TOTAL

       

109

(rd. 92 + 93 + 94 + 98 + 99 - 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 + 108 - 109 - 110)

111

27.560.118.459

30.313.551.060

110

Patrimoniul privat (ct. 1023) 3

 

112

0

0

111

Patrimoniul public (ct. 1026)

 

113

0

0

112

CAPITALURI - TOTAL (rd. 111 + 112 + 113)

 

114

27.560.118.459

30.313.551.060

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 10: 580582744770 / 1589815710524.2803

Semnaturi

Administrator

Nume si prenume

VERCHERE CHRISTINA

Semnatura

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

POPA ALINA GABRIELA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. 1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. 2) În acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare. 3) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

Număr de operator de date cu caracter personal 759

Navigare rapida

Istoric versiuni

Raporteaza o problema tehnica

Ajutor

COD 20. SITUAŢIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2018 (lei)

 

Sterge datele din acest tabel (Cod 20)

se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

   

Denumirea indicatorilor

 

Nr.

Perioada de raportare

codRd

rand

 

2017

2018

 

A

B

1

2

01

1.

Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)

 

01

14.764.836.448

17.817.366.024

 

Producția vândută

     

02

(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - din ct. 6815)

02

12.658.642.063

14.167.749.689

03

 

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - din ct. 6815)

03

2.107.195.559

3.650.780.751

04

 

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

1.001.174

1.164.416

05

 

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)

05

0

0

06

2.Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie(ct. 711 + 712 + 713)

SOLD C

06

26.414.994

21.728.202

07

SOLD D

07

0

0

08

3.

Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare

08

   

(rd. 09 + 10)

 

446.600.246

480.081.400

09

4.

Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale

09

   

(ct. 721 + 722)

 

446.600.246

480.081.400

10

5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)

 

10

0

0

11

6.

Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării)

11

   

deţinute în vederea vânzării (ct. 753)

 

0

0

12

7.

Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale

12

   
 

(ct. 755)

0

0

13

8. Venituri din investiţii imobiliare (ct. 756)

 

13

0

0

14

9. Venituri din active biologice şi produse agricole (ct. 757)

14

0

0

15

10.

Venituri din subvenții de exploatare

15

   

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

 

0

156.776

16

11.

Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care

16

369.089.001

335.514.658

17

 

- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)

17

753.588

745.148

301

 

- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)

18

0

0

18

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)

 

19

15.606.940.689

18.654.847.060

19

12.

a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile

20

   

(ct. 601 + 602)

 

2.086.074.558

2.015.488.631

20

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)

 

21

16.998.501

16.821.417

21

12.

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605)

22

171.002.455

186.074.420

22

12.

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)

23

2.132.539.119

3.483.245.864

23

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

 

24

3.694.589

1.340.088

Număr de operator de date cu caracter personal 759

Navigare rapida

Istoric versiuni

Raporteaza o problema tehnica

Ajutor

 

A

B

1

2

24

13. Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:

25

1.656.920.674

1.582.124.836

25

a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)

26

1.324.893.776

1.496.974.903

26

b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645 +

27

   

646)

332.026.898

85.149.933

 

14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale,

     

27

investiţiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost (rd. 29 - 30)

28

3.001.229.892

2.142.813.470

28

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)

29

3.377.427.526

3.096.476.002

29

a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)

30

376.197.634

953.662.532

30

14. b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 32 - 33)

31

49.272.158

57.900.930

31

b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)

32

138.410.567

95.829.896

32

b.2) Venituri (ct. 754 +7814)

33

89.138.409

37.928.966

33

15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 35 la 43)

34

4.395.361.002

4.992.373.450

34

15.1.

Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 +

35

   

614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )

2.624.200.655

2.806.302.677

 

15.2.

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;

     

35

cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza

36

962.563.430

1.262.764.347

unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)

36

15.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)

37

76.536.201

112.785.052

37

15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile

38

   

destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 653)

0

0

38

15.5.

Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi

39

   

corporale (ct. 655)

0

0

39

15.6. Cheltuieli privind investiţiile imobiliare (ct. 656)

40

0

0

40

15.7. Cheltuieli privind activele biologice şi produsele agricole

41

   

(ct. 657)

0

0

41

15.8.

Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare

42

   

(ct. 6587)

0

0

42

15.9.

Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 +

43

732.060.716

810.521.374

6585

+ 6588 )

43

Ajustări privind provizioanele (rd. 45 - 46)

44

-590.835.383

-272.221.901

44

- Cheltuieli (ct. 6812)

45

282.044.128

214.318.534

45

- Venituri (ct. 7812)

46

872.879.511

486.540.435

46

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 31 + 34 + 44)

47

12.914.868.387

14.203.281.029

 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

 

47

- Profit (rd. 19 - 47)

48

2.692.072.302

4.451.566.031

48

- Pierdere (rd. 47 - 19)

49

0

0

Număr de operator de date cu caracter personal 759

Navigare rapida

Istoric versiuni

Raporteaza o problema tehnica

Ajutor

49

16.

Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. 7611)

50

486.627.808

445.197.866

50

17.Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)

51

0

0

51

18.

Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate şi entităţi

52

   

controlate în comun (ct. 7613)

2.690.580

1.149.300

52

19.Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 762)

53

0

0

53

20. Venituri din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 763)

54

66.429.375

186.413.896

54

21. Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765)

55

94.658.199

84.947.218

55

22. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

56

54.243.322

139.778.705

56

 

-

din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup

57

27.616.909

39.686.121

57

23. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată

58

   

(ct. 7418)

 

0

0

58

24. Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617)

59

0

0

59

25. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)

60

142.830.368

51.798.479

60

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 58 + 59 + 60)

61

847.479.652

909.285.464

61

26.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 63 - 64)

62

-156.903.301

260.982.498

62

 

- Cheltuieli (ct. 686)

63

346.882.296

320.325.268

63

 

- Venituri (ct. 786)

64

503.785.597

59.342.770

 

27.

Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente

     

64

financiare (ct. 661)

65

0

0

65

28. Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 662)

66

102.583.012

251.796.322

66

29. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)

67

27.124.390

41.358.480

67

 

-

din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup

68

5.196.678

26.350.681

69

30. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)

69

843.783.744

201.918.859

69

 

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 62 + 65 + 66 + 67 +

70

   

69)

816.587.845

756.056.159

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

 

70

- Profit (rd. 61 - 70)

71

30.891.807

153.229.305

71

- Pierdere (rd. 70 - 61)

72

0

0

72

VENITURI TOTALE (rd. 19 + 61)

73

16.454.420.341

19.564.132.524

73

CHELTUIELI TOTALE (rd. 47 + 70)

74

13.731.456.232

14.959.337.188

Număr de operator de date cu caracter personal 759

Navigare rapida

Istoric versiuni

Raporteaza o problema tehnica

Ajutor

 

31.

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

 

74

- Profit (rd. 73 - 74)

75

2.722.964.109

4.604.795.336

75

- Pierdere (rd. 74 - 73)

76

0

0

76

32.

Impozitul pe profit curent (ct. 691)

77

307.948.166

623.001.987

77

33.

Impozitul pe profit amânat (ct. 692)

78

15.067.957

102.143.301

78

34.

Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)

79

0

0

302

35.

Impozitul specific unor activități (ct. 695)

80

0

0

79

36.

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

81

0

0

 

37.

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE

 

RAPORTARE:

80

- - 77 - 78 + 79 - 80 - 81)

Profit (rd. 75

82

2.399.947.986

3.879.650.048

- Pierdere

     

81

(rd. 76 + 77 + 78 - 79 + 80 + 81) (rd. 77 + 78 + 80 + 81 - 75 - 79 )

83

0

0

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 20: 273612921000 / 1589815710524.2803

Semnaturi

Administrator

Nume si prenume

VERCHERE CHRISTINA

Semnatura

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

POPA ALINA GABRIELA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”;

Număr de operator de date cu caracter personal 759

Navigare rapida

Istoric versiuni

Raporteaza o problema tehnica

Ajutor

 

COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2018 (lei)

Sterge datele din acest tabel (Cod 30)

se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

 
 

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.

Nr.unitati

   

Sume

codRd

rand

 

A

B

1

 

2

01

Unități care au înregistrat profit

01

 

1

 

3.879.650.048

02

Unități care au înregistrat pierdere

02

 

0

 

0

03

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

 

0

 

0

 

II. Date privind plăţile restante

Nr.

Total (col.2 + 3)

 

Din care:

rand

   

Pentru activitatea

Pentru activitatea

curenta

de investitii

 

A

B

1

 

2

3

04

Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:

04

68.834.970

 

38.893.461

29.941.509

05

Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08), din care:

05

64.952.084

 

35.142.525

29.809.559

06

- peste 30 de zile

06

31.515.721

 

8.927.247

22.588.474

07

- peste 90 de zile

07

13.934.847

 

7.282.561

6.652.286

08

- peste 1 an

08

19.501.516

 

18.932.717

568.799

09

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:

09

     

10

contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

-

10

     

11

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

11

     

12

- contribuţia pentru pensia suplimentară

12

     

13

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

13

     

14

- alte datorii sociale

14

     

15

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

15

     

16

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

16

3.882.886

 

3.750.936

131.950

17

Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

     

301

- contribuţia asiguratorie pentru muncă

18

     

18

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

19

     
   

Nr.

   

III. Număr mediu de salariaţi

rand

31.12.2017

 

31.12.2018

 

A

B

1

 

2

19

Număr mediu de salariaţi

20

 

13.322

 

12.498

20

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

 

12.881

 

12.279

Număr de operator de date cu caracter personal 759

Navigare rapida

Istoric versiuni

Raporteaza o problema tehnica

Ajutor

   

A

B

 

1

 

IV.

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții

Nr.

 

Sume

încasate și creanțe restante

rand

   

A

B

 

1

21

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

 

169.984

22

redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

-

23

 

23

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat

24

 

24

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat

25

 

758.222.571

25

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

 

103.994.284

26

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

 

328.450.042

27

-

impozitul datorat la bugetul de stat

28

 

315.869

28

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

 

312.097.056

29

-

impozitul datorat la bugetul de stat

30

 

248.654

30

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

 

99.319

31

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

 

0

32

- subvenţii aferente veniturilor, din care:

33

 

99.319

33

 

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă*)

34

 

0

34

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

 

1.319.853.918

35

creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

-

36