Sunteți pe pagina 1din 5

SALARIZAREA

Salariul constituie obiect al contractului individual de munca deoarece


reprezinta contraprestatia pentru munca efectuata de salariat, dar este in acelasi timp
si cauza acestui contract, in baza caruia s-a incadrat in munca.
Sistemul de salarizare reglementat prin legea nr.330/2009 are la bază
următoarele principii:
a) caracterul unitar, în sensul că reglementează salarizarea tuturor categoriilor de
personal din sectorul bugetar, şi prin luarea în considerare a drepturilor de natură
salarială stabilite prin acte normative speciale în sistemul de salarizare reglementat de
prezenta lege;
b) supremaţia legii, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc numai prin
norme juridice de forţa legii;
c) luarea în considerare a sporurilor, adaosurilor salariale, majorărilor,
indemnizaţiilor cu caracter general sau special, precum şi a altor drepturi de natură
salarială recunoscute sau stabilite, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin
hotărâri judecătoreşti, prin acte de negociere colectivă, precum şi prin alte modalităţi,
acestea regăsindu-se la un nivel acceptat potrivit principiilor prezentei legi în salariul
brut sau după caz, în salariul de bază, în solda funcţiei de bază sau în indemnizaţia
lunară de încadrare;
d) echitate şi coerenţă, prin crearea de oportunităţi egale şi remuneraţie egală pentru
muncă de valoare egală pe baza principiilor şi normelor unitare privind stabilirea şi
acordarea salariului şi a celorlalte drepturi de natură salarială ale personalului din
sectorul bugetar;
e) sustenabilitate financiară, prin stabilirea de majorări salariale în baza legilor
speciale anuale, astfel încât, ponderea în produsul intern brut a cheltuielilor de
personal aferente personalului din sectorul bugetar să se reducă progresiv la un nivel
sustenabil.

Principiile sistemului de salarizare


1. principiul egalitatii de tratament. in cadrul relatiilor de munca
functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii. La stabilirea
salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuala, varsta,
apartenenta nationala, rasa, etnie,religie, handicap, situatie sau responsabilitate
familiala
2. principiul confindentialitatii salariului. Salariul este confidential,
angajatorul avand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea
confidentialitatii
3. principiul stabilirii salariului prin negociere. Salariile se stabilesc prin
negocieri individuale sau/si colective intre angajator si salariati sau reprzentatnti ai
acestora.Statul nu intervine in negocierea salariala decat prin stabilirea unui nivel
minim al salariului.
4. principiul grantarii salariului minim. Potrivit Conventiei Organizatiei
Internationale a Muncii, salariile minime au putere de lege, iar neaplicarea lor duce la
aplicarea de sanctiuni persoanei responsabile.
5. principiul stabilirii si platii salariului in bani. salariul se plateste in bani

1
cel putin o data pe luna, la data stabilita in contractului individual de munca, plata in
natura a unei parti din salariu este posibila numai cu caracter exceptional,
6. diferentierea salariilor. Acestea se stabilesc prin luarea in considerare a
unor criterii, cum ar fi: nivelul studiilor, importanta si complexitatea muncii,
cantitatea si calitatea muncii, conditiile de munca, vechimea in munca.

Elementele sistemului de salarizare


Salariul cuprinde, conform Codului Muncii, salariul de baza, indemnizatiile,
sporurile, precum si alte adaosuri.
Salariul de baza este partea principala a salariului, de regula constant pe parcursul
executarii contractului de munca. In functie de salariul de baza se calculeaza
elementele variabile ale salariului( indemnizatii, sporuri, si adaosuri)

Indemnizatiile reprezinta o parte variabiala a salariului si sunt acordate in


functie de conditiile concrete in care se presteaza activitatea. De regula,
indemnizatiile se calculeaza prin aplicarea unui procent la salariul de baza, de
exemplu: indemnizatia de neconcurenta, indemnizatia de conducere.
Sporurile reprezinta tot o parte variabila a salariului, la care salariatul are
dreptul daca desfasoara activitatea in anumite conditii sau daca intruneste anumite
cerinte speciale. Exemple de sporuri: sporul pentru vechime in munca, sporul pentru
conditii deosebite de munca, sporul de conducere, sporul de izolare, sporul pentru
folosirea unei limbi straine, spor de fidelitate, sporul pentru munca de noapte.

Modificarea salariului nu poate avea loc prin manifestarea unilaterala de


vointa a uneia dintre partile contractului individual de munca, deoarece, conform
Codului Muncii, contractul individual de munca poate fi modificat numai prin
acordul ambelor partilor.

Salariile se platesc inaintea oricaror alte obligatii banesti ale angajatorilor.

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator


programului normal de munca, se stabileste prin hotarare a Guvernului, dupa
consultarea sindicatelor si a patronatelor.
Incepand cu data de 01.07.2016 salariul de baza minim brut pe tara garantat in
plata se stabileste la1250 lei lunar.
Angajatorul nu poate negocia si stabili salarii de baza prin contractul individual
de munca sub salariul de baza minim brut pe tara.

Indemnizatia de concediu
Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie
de concediu, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si
sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in
contractul individual de munca.

2
Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel
putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu.

Determinarea impozitului pe venitul din salarii


Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final, care se
calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri. Valoarea impozitului
lunar este de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net
din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente
unei luni.

Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura
obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract
individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege,

Urmatoarele sume nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt


impozabile, in intelesul impozitului pe venit:
a) ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile
proprii ca urmare a calamitatilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile,
ajutoarele pentru nastere, veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai
salariatilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la si de la locul
de munca al salariatului, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv
transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de
angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in
contractul de munca.
Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu
ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor
culte religioase, precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8
martie sunt neimpozabile, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei
persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depaseste 150 lei.

Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile nici veniturile


de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri
sunt primite in baza unor legi speciale si finantate din buget;
- tichetele de cresa acordate potrivit legii;
- tichetele de vacanta, acordate potrivit legii;
- tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor,
- contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau a locuintei din incinta
unitatii,
- cazarea si contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia
oficialitatilor publice, a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza in
afara tarii, in conformitate cu legislatia in vigoare;
- contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de
protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie,
- contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in
care angajatii isi au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca al
acestora, la nivelul unui abonament lunar

3
- sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare
a indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate,
- sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de
mutare in interesul serviciului;
- indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data, la incadrarea intr-o
unitate situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de
activitate dupa absolvirea studiilor,
- sumele reprezentand platile compensatorii,
- sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza soldelor lunare
nete, acordate personalului militar trecut in rezerva sau al carui contract
inceteaza ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare,
- veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau
accentuat, la functia de baza; etc.

Deducere personala

Persoanele fizice au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei
sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei
impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza
Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar
brut de pana la 1500 lei inclusiv, astfel:
- pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere - 250 lei;
- pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere - 350 lei;
- pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere - 450 lei;
- pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere - 550 lei;
- pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere -
650 lei.
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse
intre 1.001 lei si 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele
de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de
peste 3.000 lei nu se acorda deducerea personala.
Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie,
rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv,
ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 250 lei lunar.

Copiii minori, in varsta de pana la 18 ani impliniti, ai contribuabilului


sunt considerati intretinuti.

Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere:


a) persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste
10.000 mp in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 mp in zonele montane;
b) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor,
legumelor si zarzavaturilor in sere, in solarii special destinate acesto r scopuri si/sau
in sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si
ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de
suprafata.
4
Termen de plata a impozitului

Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si


de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor
venituri, precum si de a-l vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii
urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri.

S-ar putea să vă placă și