Sunteți pe pagina 1din 5

Curriculum adaptat

după curriculum-ul clasei I

LIMBA ROMÂNĂ

Clasa a II-a A An şcolar 2010-2011

A. OBIECTIVE DE REFERINTA SI EXEMPLE DE ACTIVITATI DE ÎNVATARE

1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral


La sfârşitul clasei a II-a Pe parcursul clasei a II-a se realizează următoarele
elevul va fi capabil să: activităţi de învăţare

1.1 sa înteleaga semnificatia - exercitii de recunoastere a unor comunicari care nu se


globala a mesajului oral potrivesc cu un mesaj audiat anterior;
- exercitii de recunoastere a unor momente din textul audiat,
pe baza unor imagini prezentate;

1.2. sa sesizeze intuitiv - jocuri de ordonare logica a cuvintelor în propozitii;


corectitudinea unei propozitii - exercitii de perceptie fonica a intonatiei propozitiei
ascultate enuntiative si interogative (fara terminologie);

1.3. sa distinga cuvintele dintr-o - exercitii de delimitare a cuvintelor în enunturi;


propozitie data, silabele dintr-un - exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvânt într-o
cuvânt si sunetele dintr-o propozitie;
silaba - jocuri de ordonare logica a cuvintelor în propozitie;
- jocuri de identificare a pozitiei silabelor în cuvânt;
- exercitii de descoperire a unor cuvinte care sa înceapa, sa
contina sau sa se termine cu o silaba data;
- exercitii de distingere a sunetului initial, final sau din
interiorul unei silabe sau al unui cuvânt;

1.4. sa sesizeze sensul cuvintelor - exercitii de eliminare a unui cuvânt care nu se potriveste ca
într-un enunt dat înteles cu celelalte dintr-o lista audiata;

1.5. sa manifeste curiozitate fata - simulari ale unor situatii concrete de comunicare pe teme
demesajele emise de diferiti cotidiene concrete;
- jocuri de grup cu teme date.

2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala


La sfârşitul clasei a II-a Pe parcursul clasei a II-a se realizează următoarele
elevul va fi capabil să: activităţi de învăţare

2.1. sa formuleze clar si corect - exercitii de construire corecta a unor enunturi dupa
enunturi verbale potrivite unor imagini, folosind cuvinte date, legate de o situatie creata;
situatii date - exercitii de formulare de întrebari si raspunsuri;
2.2. sa integreze cuvintele noi în - jocuri pentru alcatuirea de propozitii continând cuvinte noi.
enunturi - exercitii de despartire a cuvintelor în silabe;
- exercitii de compunere a cuvintelor pornind de la o silaba
data;

2.3. sa manifeste initiativa si - exercitii de dialog cu persoane diferite (folosirea


interes pentru a comunica cu formulelor de adresare, salut, prezentare etc.)
ceilalti - simulari ale unor situatii de comunicare; jocuri de rol;

3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris (citirea / lectura)


La sfârşitul clasei a II-a Pe parcursul clasei a II-a se realizează următoarele
elevul va fi capabil să: activităţi de învăţare

3.1. sa identifice litere, grupuri de - exercitii de asociere a sunetului cu litera (grup de litere –
litere, silabe, cuvinte si sunet);
enunturi în textul tiparit si în - exercitii pentru largirea câmpului vizual prin identificarea
textul scris de mâna silabelor în structura cuvintelor si a cuvintelor în structura
propozitiei
- exercitii de punere în corespondenta a cuvintelor cu
imaginile corespunzatoare;
- exercitii de citire selectiva;
- exercitii de citire la prima vedere, în contexte familiare, a
unor texte scurte (etichetele unor produse, indicatoare,
ecusoane, numele unor magazine etc.);

3.2. sa sesizeze legatura dintre - exercitii de formulare de întrebari si raspunsuri pe


enunturi si imaginile care le marginea textului si a imaginilor care-l însotesc;
însotesc - exercitii de realizare a unor desene pornind de la enunturile
citite (si invers);

3.3. sa desprinda semnificatia - exercitii de formulare de întrebari si raspunsuri pe


globala a unui text citit marginea textului citit;

3.4. sa citeasca în ritm propriu, - exercitii de citire integrala a cuvintelor;


corect un text cunoscut - exercitii de citire a unor texte cunoscute;
- exercitii de citire selectiva;

4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa


La sfârşitul clasei a II-a Pe parcursul clasei a II-a se realizează următoarele
elevul va fi capabil să: activităţi de învăţare

4.1. sa scrie corect litere, silabe, - exercitii de scriere a literelor, silabelor, cuvintelor si
cuvinte propozitiilor;

4.2. sa scrie corect, lizibil si - exercitii de scriere corecta a cuvintelor si propozitiilor;


îngrijit propozitii scurte; exercitii de ordonare corecta a cuvintelor într-o
propozitie;
- exercitii de alcatuire de propozitii folosind cuvinte date;

4.3. sa utilizeze conventii ale - exercitii de folosire a punctului, semnului întrebarii si a


limbajului scris (punctul, semnul scrierii cu majuscula;
întrebarii, scrierea cu majuscula) - exercitii de copiere/transcriere a unor substantive proprii,
a unor propozitii enuntiative si a unor propozitii interogative;
- dictari de cuvinte si propozitii;
4.4. sa manifeste interes pentru - expunerea lucrărilor, caietelor în vederea încurajării
exprimarea scrisa elevului

B. CONTINUTURILE ÎNVATARII
1. Formarea capacitatii de citire/lectura
Literele mici si mari ale alfabetului.
Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi.
Citirea cuvintelor.
Citirea propozitiilor.
Intonarea propozitiei interogative (fara terminologie).
Citirea textelor.
2. Formarea capacitatii de comunicare
Comunicarea orala
_ Cuvântul – element de comunicare.
_ Propozitia/enuntul - alcatuirea de propozitii/enunturi despre obiecte, fiinţe
_ Dialogul – convorbirea între doua sau mai multe persoane. Formulele elementare de initiere si
de încheiere a dialogului.
Schimburi verbale:
initierea sau încheierea unui schimb verbal;
identificarea unei persoane sau a unui obiect;
formularea unor întrebari si a unor raspunsuri;
oferirea unor informatii despre identitatea proprie sau despre identitatea membrilor familiei;
oferirea unor informatii despre forma si despre utilitatea unor obiecte;
exprimarea propriei pareri în legatura cu un fapt.
discutii libere despre jocuri, jucarii, filme de desene animate, filme pentru copii; despre
întâmplari si fapte din viata proprie, despre comportarea civilizata, despre mediul scolar,
despre regulile de circulatie rutiera, despre regulile de igiena sanitara, despre ocrotirea
mediului înconjurator etc.
Comunicarea scrisa
Procesul scrierii
. Scrierea cuvintelor. Despartirea cuvintelor în silabe
Scrierea propozitiilor enuntiative si interogative.
_ Ortografia. Scrierea ortografica a cuvintelor. Scrierea cu litera mare la începutul propozitiei.
Scrierea cu litera mare a substantivelor proprii .
Scrierea corecta a cuvintelor care contin grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi.
_ Punctuatia. Folosirea corecta a semnelor de punctuatie: punctul, semnul întrebarii.
_ Copierea literelor, a cuvintelor, a propozitiilor. Scrierea dupa dictare. Pentru dictare se vor
utiliza silabe, cuvinte şi propoziţii.

3. Elemente de constructie a comunicarii


Propozitia. Cuvântul. Silaba.
Sunetele limbii române. Articularea vocalelor si consoanelor.

MATEMATICĂ

A. OBIECTIVE DE REFERINTA SI EXEMPLE DE ACTIVITATI DE


ÎNVATARE
1. Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii
La sfârşitul clasei a II-a Pe parcursul clasei a II-a se realizează următoarele
elevul va fi capabil să: activităţi de învăţare

1.1. sa înteleaga sistemul zecimal exercitii de descompunere a numerelor în zecile si


de unitatile din care sunt formate;
formare a numerelor (din zeci si
unitati), utilizând obiecte pentru
justificari

1.2. sa scrie, sa citeasca, sa exercitii de scriere si citire a numerelor de la 0 la 100;


compare si sa ordoneze numerele exercitii de numarare cu pas dat, “înainte” si “înapoi”, cu
naturale de si fara sprijin în obiecte sau desene;
la 0 la 100 exercitii de comparare a numerelor folosind diferite
reprezentari ale acestora;

1.3. sa efectueze operatii de adunare exercitii de adunare si scadere cu numere naturale de la 0


si de scadere: la 30 fara trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu
- în concentrul 0-30, fara trecere ajutorul obiectelor;
peste ordin *exercitii de adunare si scadere cu numere naturale de la
- *în concentrul 0-100 fara 0 la 100 fara trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu
trecere peste ordin ( clasa I ) ajutorul obiectelor;
exercitii de observare a legaturii dintre adunare si
scadere, fara efectuarea probei operatiei;

1.3. sa efectueze operatii de adunare exercitii de adunare si de scadere cu numere


si de scadere: naturale de la 0 la 100 fara si cu trecere peste ordin;
- cu numere naturale de la 0 la 100 exercitii de observare a legaturii dintre adunare si
fara si cu trecere peste ordin scadere.
( clasa a II-a )

2. Dezvoltarea capacitatilor de explorare/ivestigare si rezolvare de probleme


La sfârşitul clasei a II-a Pe parcursul clasei a II-a se realizează următoarele
elevul va fi capabil să: activităţi de învăţare

2.1. sa stabileasca pozitii relative exercitii-joc de pozitionare a obiectelor în spatiu (stânga,


ale dreapta, sus, jos, deasupra, sub, interior, exterior etc.);
obiectelor în spatiu exercitii de recunoastere si numire a pozitiei pe care o
ocupa diverse obiecte în spatiu (stânga, dreapta, sus, jos
2.2. sa recunoasca forme plane, sa exercitii de observare si descriere verbala empirica a
sorteze si sa clasifice obiecte date figurilor geometrice cunoscute;
sau desene, dupa criterii diverse

2.4. sa continue modele repetitive - exercitii de continuare a unor modele repetitive


reprezentate prin obiecte, desene reprezentate prin obiecte, desene sau numere ;
sau numere mai mici decât 10

2.6. sa rezolve probleme care - exercitii de analiza a partilor componente ale unei
presupun o singura operatie dintre probleme;
cele învatate - rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene si
verificarea rezultatului prin numarare;
- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, în care a, b
sunt numere date;

2.11. sa masoare si sa compare compararea lungimilor a doua obiecte;


lungimea, capacitatea sau masa unor ordonarea unor obiecte date, în functie de lungimea,
obiecte folosind unitati de masura grosimea, întinderea sau forma lor, folosind expresii
nestandard adecvate, precum si ca: “mai lung”, “mult mai lung”, “cel mai lung”, mai
urmatoarele unitati de masura scurt” etc.;
standard: metrul, litrul, cm alegerea unitatii de masura potrivite pentru a
( clasa a II-a ) efectua anumite masuratori.

2.9 sa recunoasca orele fixe pe ceas exercitii de citire a orelor fixe pe ceas;
exercitii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene;
compararea duratei unor activitati;
exercitii de înregistrare a evenimentelor pe parcursul unei
ore, zile, saptamâni, luni.

3. Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizând limbajul matematic


La sfârşitul clasei a II-a Pe parcursul clasei a II-a se realizează următoarele
elevul va fi capabil să: activităţi de învăţare

3.1. sa verbalizeze modalitatile de - să citească numerele ce apar în problemă


calcul folosite în rezolvarea unor - să citească enunţul
probleme practice si de calcul - să localizeze întrebarea
- să exprime rezolvarea problemei într-o opraţie

B. CONTINUTURlLE ÎNVATARII1
Elemente pregatitoare pentru întelegerea unor concepte matematice:
_ orientare spatiala si localizari în spatiu;
Numere naturale: de la 0 la 10; de la 10 la 30; de la 30 la 100: citire, scriere, comparare, ordonare.
Adunarea si scaderea numerelor naturale în concentrul 0-10.
Adunarea si scaderea numerelor naturale în concentrul 0-30, fara trecere peste ordin şi cu trecere
peste ordin .
Probleme care se rezolva cu operatiile cunoscute (o operatie )
Adunarea si scaderea numerelor naturale în concentrul 0-100 fara trecere peste ordin.şi cu trecere
peste ordin
Figuri geometrice: triunghi, patrat, dreptunghi, cerc.
Masurari cu unitati nestandard (palma, creion, bile, cuburi etc.) şi cu unităţi standard pentru
lungime, capacitate, masa.
Masurarea timpului; recunoasterea orelor fixe pe ceas.
Unitati de masura: ora, ziua, saptamâna, luna.
Învăţător,
Didina VRÂNCIANU
Director, Director al C. J. R. A. E. ,
Profesor- Mirela CIOLACU Profesor – LAIC DANIELA